Folketeljing 1910 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 0834 Vinje. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 0834 Vinje Digitalarkivet

2 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister... 87

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. 5

6 Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje 6

7 tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert 7

8 f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Folketeljinga 1910 Krets: 001 Nesland Prestegjeld: Vinje Herred/by: Vinje Nesland Espestøyl 1 1 ( m, k) ( m, k) 001 Tallef Ols. Espestøyl m e b hf forpagter, husmand Vinje n s 002 Gunnhild Espestøyl k ug b d datter Vinje n s 003 Olav O. Espestoyl m ug b el dagarbeider Vinje n s Nesland Lunden 2 1 ( m, k) ( m, k) 001 Olav Lunden m g b hf forpagter, husmand Mo n s 002 Ingebjørg Lunden k g b hm kone Vinje n s 003 Gjermund Lunden m ug b s dagarbeider Vinje n s 004 Gro Lunden k ug b d tjenestepike Mo n s Nesland Narbrot 2 1 ( m, k) ( m, k) 001 Olav Narbrot m g b hf husmand Vinje n s Merknad: 1835 E: tilført med rød penn 002 Aslaug Narbrot k g b hm kone Vinje n s 003 Tarjei Narbrot m ug b s dagarbeide Vinje n s 004 Lars Larson m ug b fl datters Vinje n s Nesland Bringsvær 1 1 ( m, k) ( m, k) 001 Halvor Bringsvær m g b hf Gaardbruker Vinje n s 002 Gjertrud Bringsvær k g b hm Gaardmandskone Mo n s 003 Knut Bringsvær m ug b s Jordbruksarbeide Vinje n s 004 Ingebjørg Bringsvær k ug b d Datter Vinje n s 005 Signe Bringsvær k ug b d Datter Vinje n s 006 Olav Nærtrot m ug b el sergent og folkesk.lærer Mo n s Nesland Flaaten 2 1 ( m, k) ( m, k) 001 Petter Flaaten m e b hf Gaardbruker Vinje n s 002 Gjermund Flåten m ug b fl Gaardsarbeide Vinje n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1880 Flytta attende til Noreg: 1883 Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1885 Flytta attende til Noreg: 1902 Bustad i Noreg før utflytting: Vinje Siste bustad i Amerika: Dakota Stilling i Amerika: Farmer Merknad: Bustad i Noreg før utflytting: Vinje Siste bustad i Amerika: Dakota Stilling i Amerika: Farmer Merknad: 003 Anne Knutsdatter k ug b tj tjenestepike Vinje n s 004 Olav Haugen m ug b tj tjenestegut Vinje n s Nesland Kjella 3 1 ( m, k) ( m, k) 001 Margit Kjella k e b el strikning, fattigunderstøttelse Vinje n s Merknad: 1838 E: tilført med rød penn 002 Kare Kjella k ug b d dagarbeide Vinje n s Merknad: 1868 E: tilført med rød penn 003 Olav Kjella m ug b s søn Vinje n s 004 Halvor Kjella m ug b s søn Vinje n s Nesland Lie 3 1 ( m, k) ( m, k) 001 Ivar Lie m ug b s Gaardbruker Vinje n s 002 Ingebjørg Lie k e b hm Gaardmandsenke Laardal n s 003 Hæge Lie k ug b d datter Vinje n s 004 Else Kjella k e b el fattig u.støttelse Mo n s Nesland Liberg 3 2 ( m, k) ( m, k) 001 Herjus A. Lie m ug b hf Postbud Laardal n s Nesland Listog 3 1 ( m, k) ( m, k) 001 Jakop Listog m g b hf dagarbeide Vinje n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 0834 Vinje 002 Sigrid Listog k g b hm kone Mo n s Nesland Lien 3 2 ( m, k) ( m, k) 001 Olav Lien m e b hf Gaardbr. Laardal n s Merknad: 1844 E: tilført med rød penn 002 Andreas Lien m ug b s Søn Vinje n s 003 Eyvind Lien m ug b s Søn Vinje n s 004 Margit Lien k ug b d Datter Vinje n s 005 Anna Lien k ug b d Datter Vinje n s Nesland Sveigen 12 1 ( m, k) ( m, k) 001 Olav Sveigen m e b hf dagarbeide, træsking og Vinje n s vedhugst 002 Margit Sveigen k ug b d datter Vinje n s Nesland Tonna 9 2 ( m, k) ( m, k) 001 Aslak Tonna m g b hf Gaardbruker Rauland n s 002 Hæge Tonna k g b hm Gaardm.kone Vinje n s 003 Knut Tonna m ug b s søn Vinje n s 004 Bjørn Tonna m ug b s søn Vinje n s 005 Ingebjørg Tonna k ug b d datter Vinje n s 006 Aane Gjøytil m e mt el Skomaker Laardal n s Sedvanleg bustad: Midbø, Mo Nesland Paradis 10 1 ( m, k) ( m, k) 001 Hallvard Paradis m g b hf Gardbrukar og postopnar Vinje n s 002 Aslaug Paradis k g b hm Gardmannskone Vinje n s 003 Margit Paradis k ug b d Datter Vinje n s 004 Tone Jørstøyl k ug b tj Tenestgjente Vinje n s 005 Halvor Verpet m ug mt upphald for f. t. postkøyrar Vinje n s natti Sedvanleg bustad: Høgetveit Nesland Svalastog 11 1 ( m, k) ( m, k) 001 Tallef Svalastog m ug b Gaardbruker Vinje n s Merknad: Gaardbruker E: tilført med rød penn 002 Knut O. Svalastog m g b hf Forpagter Vinje n s 003 Kristi Svalastog k g b hm Vinje n s 004 Margit Svalastog k ug b d datter Vinje n s 005 Olav Svalastog m ug b s søn Vinje n s 006 Hæge Svalastog k ug b d datter Vinje n s 007 Gunnhild Svalastog k ug b d datter Vinje n s 008 Ingebjorg Svalastog k g b d datter Vinje n s 009 Gundrunn Svalastog k ug b d Vinje n s Nesland Nystog 9 1 ( m, k) ( m, k) 001 Knut Nystog m ug b Gaardbruker Vinje n s 002 Targjerd Gjelhus k ug b tj tjenestepike Vinje n s 003 Margit Gjelhus k ug b tj tjenestepike Vinje n s 004 Olav Lie m ug b tj tjenestegut Vinje n s Nesland Sandok 12 1 ( m, k) ( m, k) 001 Halvor Sandok m g b hf Gaardbr Vinje n s 002 Sigrid Sandok k g b hm Gaardbr.kone Vinje n s 003 Øystein Sandok m ug b s Son Vinje n s 004 Kristense Sandok k ug b d Datter Vinje n s 005 Ragna Sandok k ug b d Datter Vinje n s 006 Aanund Lie m ug b tj tjenestegut Vinje n s Merknad: E: tilført med rød penn 007 Ingebjørg Jakobsdatter k ug b tj tjenestepike Vinje n s 008 Knut S. Saga m g b tj murer Seljord n s Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Hermod H. Finsand m g mt tj murer og dagarbeider Laardal n s Sedvanleg bustad: Vildalen Laardal Nesland Gjelhus 13 2 ( m, k) ( m, k) 001 Halvor Gjelhus m g b hf Gaardbruker Vinje n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1884 Flytta attende til Noreg: 1886 Bustad i Noreg før utflytting: Vinje Siste bustad i Amerika: Vesconsin Stilling i Amerika: Farm Merknad: 002 Ingebjørg Gjelhus k g b hm Gaardm.kone Vinje n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1884 Flytta attende til Noreg: 1886 Bustad i Noreg før utflytting: Vinje Siste bustad i Amerika: Vesconsin Stilling i Amerika: Husgjerning Merknad: 003 Olav Gjelhus m ug b s Søn Vinje n s Merknad: E: Slutt på tellingskreds 1. Krets: 002 Berdal Prestegjeld: Vinje Herred/by: Vinje Berdal Berdal, søndre 8 2 ( m, k) ( m, k) 001 Bjørn A. Berdal m g b hf gaardbryker, selveier Rauland n s 002 Margit A. Berdal k g b hm husgjerning & fjøsstel Rauland n s 003 Aslak Berdal m ug b s folkeskolelærer Vinje n s 004 Knut Berdal m ug b s jordbruk Vinje n s 005 Rikard Berdal m ug b s jordbruk Vinje n s 006 Øystein Berdal m ug b s søn Vinje n s 007 Gunhild Berdal k ug b d datter Vinje n s 008 Aasm. Berdal m ug b s søn Vinje n s 009 Ambros A. Skaut m ug b tj jordbruk Vinje n s 010 Ingebjørg H.!! k ug b tj husstel & fjøsstel Vinje n s Berdal Berdal, søndre 8 1 ( m, k) ( m, k) 001 Kjetil H. Glosimot m e b el fattiglem Vinje n s Berdal Ruste 8 1 ( m, k) ( m, k) 001 Torbjørn Ruste m g b hf husmand Vinje n s 002 Margit Ruste k g b hm husmandskone Vinje n s 003 Ingebjørg Ruste k ug b d (tj) hus og fjøsstel Vinje n s 004 Torbjørn Ruste k ug mt fl jordbr. og skogsarb Vinje n s Sedvanleg bustad:!! Berdal Rustehaugen 8 1 ( m, k) ( m, k) 001 Svein B. Ruste m g b hf husmand Vinje n s 002 Gunhild Ruste k g b hm husmandskone Vinje n s 003 Aanond Ruste m ug b s jordbr. og skogsarb Vinje n s 004 Anne Ruste k ug b d skolebarn Vinje n s 005 Knut Ruste m ug b s skolebarn Vinje n s 006 Margit Ruste k ug b d datter Vinje n s Berdal Berdal, mellem 7 1 ( m, k) ( m, k) 001 Olav Myrbøen m g b hf gaardeier Rauland n s 002 Margit Myrbøen k g b hm gaardmandskone Vinje n s 003 Olav Myrbøen m ug b s skolebarn Vinje n s Merknad: Olav Myrbøen d.y. 004 Kare O. Berdal k ug b tj husgjerning Vinje n s 005 Knut K. Jorstøyl m ug b fl skolebarn Vinje n s 006 Vetle Kaarehommen m g b hf forpagter Mo. Telem. n s Merknad: Bryggerhuset 007 Ingebjørg Kaarehommen k g b hm gaardbrukerkone Vinje n s 008 Tone Kaarehommen k ug b d skolebarn Vinje n s 009 Signe Kaarehommen k ug b d datter Vinje n s 010 Margit Kaarehommen k ug b d datter Vinje n s Berdal Berdal, nordre 6 1 ( m, k) ( m, k) Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0834 Vinje 001 Knut J. Berdal m g b hf forpagter Kviteseid n s 002 Guro Berdal k g b hm gaardbrukerkone Vinje n s 003 Knut K. Berdal m ug b s jordbruk og skogdr Vinje n s 004 Birgit Berdal k ug b d hus- og fjøsstel Vinje n s 005 Gro Berdal k ug b d hus- og fjøsstel Vinje n s Berdal Noraberg 6 1 ( m, k) ( m, k) 001 Olav Nykos m g f hf husmand, veiarbeider Kviteseid n s Sannsynleg opphaldstad: Hylland, Vinje 002 Anne Nykos k g b hm husmandskone Vinje n s 003 Torvald Nykos m ug b s søn Vinje n s 004 Olav Nykos m ug b s søn Vinje n s Berdal Eivindsstøyl 7 1 ( m, k) ( m, k) 001 Halvor O. Skavli m g b hf husmand Vinje n s 002 Ingebjørg Skavli k g b hm husmandskone Vinje n s 003 Sveinung Skavli m ug b s søn Vinje n s Berdal Lie, øvre Tarald 4 2 ( m, k) ( m, k) 001 Olav H. Lie m ug b el gaardeier, arbeider Vinje n s 002 Aanond Homme m g b hf forpagter Vinje n s 003 Ingerid Homme k g b hm gaarbrukerkone Vinje n s 004 Olav Aanondson m g b hf jordbruk Vinje n s 005 Hæge Aanondson k g b hm hus- og fjøsstel Vinje n s Berdal Lie, nedre Tarald 4 1 ( m, k) ( m, k) 001 Tarjei S. Lie m g b hf forpagter Vinje n s 002 Gunhild O. Lie k g b hm Laardal n s 003 Margit Lie k ug b d husstel, fjøstel Vinje n s Sjukdom: s 004 Olav Lie m ug f s jordarbeide Vinje n s Sannsynleg opphaldstad: Jæderen 005 Vetle Lie m ug b s jordbruk Vinje n s 006 Ingebjørg Lie k b dd. skolebarn Vinje n s Berdal Haagen 5 1 ( m, k) ( m, k) 001 Steffa O. Hommo m g b hf husmand, dagarbeider Vinje n s 002 Margit Hommo k g b hm husmandskone Vinje n s 003 Olav Hommo m ug b s søn Vinje n s 004 Sveinung Hommo m ug b s søn Vinje n s Berdal Botne 5 1 ( m, k) ( m, k) 001 Aasmund Botne m g b hf selveier Vinje n s 002 Anne O. Botne k g b hm gaardmandskone Vinje n s 003 Olav Botne m ug b s skolebarn Vinje n s 004 Aslak Botne m ug b s søn Vinje n s 005 Anne A. Botne k ug b fl hus- og fjøsstel Vinje n s 006 Saave T. Lie m ug b tj- bortleiet arbeids-udygtig, off. underst. Vinje n s Merknad: off. underst. % % 1868 E: tilført med rød penn Sjukdom: s Berdal Døli 6 4 ( m, k) ( m, k) 001 Olav J. Døli m g b hf selveier Vinje n s 002 Margit Døli k g b hm gaardbrukerkone Vinje n s 003 Signe Døli k ug b d skolebarn Vinje n s 004 Margit Døli k ug b d skolebarn Vinje n s Merknad: Margit Døli d.y. 005 Olav Døli m ug f s veiarbeider Vinje n s Merknad: Olav Døli d.y. Sannsynleg opphaldstad: Hylland, Vinje 006 Hans Døli m ug f s veiarbeider Vinje n s Sannsynleg opphaldstad: Hylland, Vinje Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Berdal Bakken 6 2 ( m, k) ( m, k) 001 Targeir O. Bakken m ug b selveier Vinje n s 002 Gunhild Bakken k ug b s (husholder) husstel og fjøsstel Vinje n s 003 Andrea O. Døle k ug b tj husstel og fjøsstel Vinje n s 004 Margit Jonsdatter k ug b el %tj%, Vinje n s inderst 005 Torbjørn S. Rusti m ug mt Fors. Husmand Vinje n s Merknad: Fors. Husmand E: tilført med rød penn Sedvanleg bustad: tællingsst. Husliste nr Paal G. Aamdal m g mt Gaardbr Laardal n s Merknad: Gaardbr. E: tilført med rød penn Sedvanleg bustad: Laardal 007 Olav P. Aamdal m ug mt uopgit Laardal n s Merknad: uopgit E: tilført med rød penn Sedvanleg bustad: Laardal 008 Saavi Aamdal m ug mt uopgit Laardal n s Merknad: uopgit E: tilført med rød penn Sedvanleg bustad: Laardal 009 Aanond J. Sundet m g b hf jordbr. og skogsarb Mo, Telem. n s Merknad: Ildhuset 010 Birgit Sundet k g b hm arbeiderkone Vinje n s 011 Margit Sundet k ug b d datter Vinje n s 012 Olav Sundet m ug b s søn Vinje n s Berdal Landsverk 6 3 ( m, k) ( m, k) 001 Olav H. Landsverk m e b hf selveier Vinje n s 002 Olav Landsverk m ug b broder (tj) jordbruk Vinje n s Merknad: Olav Landsverk d.y. 003 Anne Landsverk k ug b d husstel og fjøsstel Vinje n s 004 Sigrid Landsverk k ug b d husstel og fjøsstel Vinje n s Berdal Hanslie 6 1 ( m, k) ( m, k) 001 Sveinung Hanslie m g b hf husmand, skogsarb Vinje n s 002 Signe Hanslie k g b hm husmandskone Kviteseid n s 003 Margit A. Hanslie k ug b bortleiet litt husstel Vinje n s Sjukdom: s 004 Hæge Hanslie k ug b fl (d) husstel & dagarbeide Vinje n s 005 Sveinung Hanslie m ug b datters. skolebarn Vinje n s Merknad: Sveinung Hanslie d.y. 006 Eivind Hanslie m b datters. søn Vinje n s Berdal Undeberg 8 3 ( m, k) ( m, k) 001 Anton Lindgren m g f hf selveier, veiarbeider Sverike n s Sannsynleg opphaldstad:!! 002 Anne Lindgren k g b hm gaardbrukerkone Vinje n s 003 Sofie Lindgren k ug b d Vinje n s Arbeidsledig: l 004 Gunda Lindgren k ug b d skolebarn Vinje n s 005 Helga Lindgren k ug b d skolebarn Vinje n s 006 Johan Lindgren m ug b s søn Vinje n s 007 Margit Lindgren k ug b d datter Vinje n s Merknad: E: Slutt på tellingskreds 2. Krets: 003 Mannaas Prestegjeld: Vinje Herred/by: Vinje Mannaas Baklie (plads) under 21 1 ( m, k) ( m, k) 001 Jon Baklie m g f hf husmand, jordbrukende Vinje n s Sannsynleg opphaldstad:!! 002 Gunhild Baklie k g b hm husmandskone Vinje n s 003 Haaken Baklie m ug b s søn Vinje n s 004 Anne Baklie k ug b d datter Vinje n s 005 Margit Baklie k ug b d datter Vinje n s Mannaas Groven 21 1 ( m, k) ( m, k) 001 Tor Groven m g b hf Gaardbruker, selveier Vinje n s 002 Anne Groven k g b hm Gaardms.kone husligtarb Vinje n s 003 Aasnee Groven k ug b tj Tjenestepike - fjøsstel Vinje n s 004 Gunhild Groven k ug b tj Tjenestepike - fjøsstel Vinje n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0834 Vinje 005 Anne O. Groven k ug b tj Husgjerning Vinje n s 006 Aasne A. Groven k ug b fl Husgjerning Rauland n s 007 Bjørn A. Groven m ug b fl Gaards- og skogsarbeide Rauland n s 008 Jon Baklie m g mt b Husmand, jordbrukende Vinje n s Sedvanleg bustad: Baklie Mannaas Nordbø 22 1 ( m, k) ( m, k) 001 Halvor Nordbø m g b hf Forpakter, skrædder Vinje n s 002!! Nordbø k g b hm Gaardbr.kone, husgjerning Vinje n s 003 Ingebjørg Nordbø k ug b d Gaarsarb. kreaturstel og Vinje n s hust.arbeide 004 Sigrid Nordbø k ug b d Gaarsarb. kreaturstel og Vinje n s hust.arbeide 005 Signe Nordbø k ug b d Gaarsarb. kreaturstel og Vinje n s hust.arbeide 006 Vetle Nordbø m ug b s gaardsarbeide Vinje n s 007 Halvor Nordbø m ug b s gaardsarbeide Vinje n s Mannaas Nordjore 22 2 ( m, k) ( m, k) 001 Kjetil Nordjore m g f hf Gaardbr. skogsarbeider Vinje n s Sannsynleg opphaldstad: Skien 002 Aasne Nordjore k g b hm Gaardm.kone gaardsarb Vinje n s 003 Anne Nordjore k ug b d Gaardsarb. husgjerning Vinje n s 004 Andrea Nordjore k ug b d Gaardsarb. husgjerning Vinje n s 005 Tollef Knutsson m ug b el gaardsarb. og skogsarb Vinje n s Mannaas Nystøyl under 22 1 ( m, k) ( m, k) 001 Øistein Nystøyl m g b hf Husmand, jordbrukende Vinje n s 002 Hæge Nystøyl k g b hm Husms.kone Vinje n s 003 Olav Nystøyl m ug b s søn Vinje n s Mannaas Teigen under 21 1 ( m, k) ( m, k) 001 Olav Hansson Teigen m g b hf Husmand, gaardsarbeider Vinje n s 002 Tone Teigen k g b hm Husmandskone, husligtarb Vinje n s 003 Eivind Teigen m ug b s Gaardsarb. og skogsarbeider Vinje n s Mannaas Huset (plads) under 21 1 ( m, k) ( m, k) 001 Steffa Huset m g b hf Husmand jordbrukende smed Vinje n s 002 Birgit Huset k g b hm Husms.kone Kreaturstel Vinje n s 003 Halvor Huset m g b hf arbeider ved skog- og Vinje n s gaardsbruk 004 Anne Huset k g b hm Husgjerning og haandarb Vinje n s Mannaas Toddeivskos (plads) 22 1 ( m, k) ( m, k) 001 Aslak Toddeiskos m g b hf Fattigvæsenet Laardal n s 002 Kristi Toddeiskos k g b hm Fattigvæsenet Vinje n s 003 Sissel Toddeiskos k ug b el Fattigvæsenet Vinje n s Mannaas Rui (plads) under 22 1 ( m, k) ( m, k) 001 Toddeiv Rui m g b hf Husmand, jord- og skogsarb Vinje n s 002 Margit Rui k g b hm Husmandskone Vinje n s 003 Hæge Rui k ug b d datter Vinje n s Mannaas Levad (plads) 21 1 ( m, k) ( m, k) 001 Knut Sevad m g b hf Husmand, jordbrukende Vinje n s 002 Hæge Levad k g b hm Husmandskone Vinje n s 003 Tone Levad k ug b d Datter Vinje n s 004 Kjetil Nystøyl m e Side 14 %ug % b el Gaardsarbeider og skogsarb Vinje n s Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Signe Levad k ug b d Datter Vinje n s Mannaas Kase (plads) under 19 2 ( m, k) ( m, k) 001 Eirek Kase m e b hf Husm.jordbr. offentlig Vinje s understøttet 002 Torbjørg Kase k ug b d offentlig understøttet Vinje s 003 Olav Kase m ug b s Søn Vinje s 004 Knut Kase m ug b s Søn Vinje s 005 Eivend Kase m ug b s Søn Vinje s 006 Emma Kase k ug b d Datter Vinje s Mannaas Maurdalen 14 1 ( m, k) ( m, k) 001 Aslak Maurdalen m g b hf Gaardbr. selveier Vinje n s 002 Sigrid Maurdalen k g b hm Gaardbrukerkone Vinje n s 003 Aasmund Maurdalen m ug b s Søn Vinje n s 004 Olav Maurdalen m ug b s Søn Vinje n s 005 Signe Maurdalen k ug b d Datter Vinje n s 006 Margit Maurdalen k ug b d Datter Vinje n s 007 Gro Maurdalen k ug b d Datter Vinje n s 008 Gro Maurdalen k e b el Føderaadskone Vinje n s 009 Knut Maurdalen m ug b el Gaardsarbeider Vinje n s Mannaas Solheimsstøyl (plads) under 12 1 ( m, k) ( m, k) 001 Olav Solheimstøyl m g b hf Hjuring, off. understøttet Vinje Statsb.: Trusamf.: Merknad: E: Fødestedet tilført med rød penn. 002 Anne Solheimstøyl k g b hm off. understøttet Vinje Statsb.: Trusamf.: Merknad: E: Fødestedet tilført med rød penn. 003 Gro Solheimstøyl k ug b d gaardsarbeide Vinje Statsb.: Trusamf.: Merknad: E: Fødestedet tilført med rød penn. 004 Olav Nilsson m e b el gaardsarbeider Vinje Statsb.: Trusamf.: Merknad: E: Fødestedet tilført med rød penn. Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1880 Flytta attende til Noreg: 1885 Bustad i Noreg før utflytting: Vinje Siste bustad i Amerika: Vestkonsin 005 Margit Nilsson k ug b el Offentlig understøttet Vinje Statsb.: Trusamf.: Merknad: E: Fødestedet tilført med rød penn. Stilling i Amerika: Dagarbeide hos farmere Merknad: Mannaas Mosli 15 1 ( m, k) ( m, k) 001 Eirik Mosli m g b hf gaardbr. selveier Kviteseid n s Merknad: Hovedbygningen 002 Margit Mosli k g b hm gaardmandskone Vinje n s 003 Torbjørg Mosli k ug b d Datter Vinje n s 004 Tone Luraas k ug b tj tjenestepike Kreaturstel Mo i Telemarken n s 005 Jon Mosli m e b fl føderaadsmand Vinje n s 006 Margit Mosli k ug b el Kreaturstel Vinje n s 007 Ingebjørg Mosli k ug b el spinding og strikking- formue Vinje n s Merknad: T E: tilført med rød penn. Føderaadshuset Mannaas Floten 20 1 ( m, k) ( m, k) 001 Eivind Floten m e b hf Gaardsbestyrer Vinje n s 002 Ingebjørg Floten k ug b d Gaarbruker selveier Vinje n s 003 Anne Floten k ug b fl Lever av sin formue Vinje n s Sjukdom: s 004 Gunhild Luraas k ug b tj Tjenestepike, Kreaturstel Mo i Telem. n s Mannaas Kalaak 19 2 ( m, k) ( m, k) 001 Halvor Kallaak m g b hf Gaardbruker, selveier Vinje n s 002 Margit Kallaak k g b hm Gaardbrukerk. fjøsstel Vinje n s 003 Knut Kallaak m ug b s gaards og skogsarbeide Vinje n s 004 Aanund Kallaak m ug b s gaards og skogsarbeide Vinje n s 005 Anne Kallaak k ug b d Husligtarb. og gårdsarb Vinje n s 006 Margit Kallaak k ug b d Datter Vinje n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0834 Vinje Mannaas Bakken 19 1 ( m, k) ( m, k) 001 Torgeir S. Tjønn m g b hf Gaardbruker, selveier Vinje n s 002 Aasne Tjønn k g b hm Gaardbrukerkone husligt Vinje n s arbeide 003 Aanund Tjønn m ug b s Gaardsarbeide Vinje n s 004 Hæge k e b tj Tjenestepike, fjøsstel Mo i Telem. n s Mannaas!! 18 1 ( m, k) ( m, k) 001 Aanund Nystog m g b hf Gaardmand, bankkasserer Vinje n s herredskass. og knivmaker Merknad: Hovedbygningen 002 Anne Nystog k g b hm Gaardm.kone husligtarb Vinje n s 003 Torleiv Nystog m ug b s søn Vinje n s 004 Olav Nystog m ug b s søn Vinje n s 005 Halvor T. Nystog m ug b fl jordbruksarbeider Vinje n s 006 Tollef O. Nystog m e b fl Føderaadsmand Vinje n s 007 Torgeir Knutson m ug b s Forpakter, gaards og Vinje n s skogsarbeide Merknad: Drengestubygningen 008 Olav Knutson m ug b s gaards og skogsarbeide Vinje n s 009 Anne Knutsdatter k ug b d gaardsarb. fjøsstel Vinje n s 010 Signe Torgeirsdatter k e b hm Husligt arbeide Vinje n s Mannaas Berge 17 1 ( m, k) ( m, k) 001 Aanund Berge m g b hf Gaardbruker, selveier Vinje n s 002 Signe Berge k g b hm Gaardbrukerk. husl.arb Vinje n s 003 Olav Berge m ug b s Gaardsarb. og skogsarb Vinje n s 004 Margit Berge k ug b d Kreaturstel og husl.arb Vinje n s 005 Aslak Berge m ug b s Gaardsarbeiede Vinje n s 006 Tov Berge m ug b s Søn Vinje n s 007 Sveinung Berge m ug b s Søn Vinje n s Mannaas Solbakken under 16 1 ( m, k) ( m, k) 001 Hans Solbakken m g b hf Offentlig understøttet Solum n s 002 Asgjerd Solbakken k g b hm Spinding strikking og vask Vinje n s 003 Hans Solbakken m g b hf Veiarbeider Vinje n s 004 Hæge Solbakken k g b hm Strikking med maskin Vinje n s husligtarb. 005 Olav Solbakken m ug b s Søn Vinje n s Mannaas Lie (plads) under 16 1 ( m, k) ( m, k) 001 Gunnar Lie m g b hf Husmand jordbrukende, Vinje n s veivogter- og skogsarb. 002 Anne Lie k g b hm Husmandsk Vinje n s 003 Knut Lie m ug b s Gaardsarb. og skogsarb Vinje n s 004 Sveinong Lie m ug b s Søn Vinje n s 005 Margit Lie k ug b d Datter Vinje n s 006 Aasmund Lie m ug b s Søn Vinje n s 007 Halvor Lie m ug b fl off.understøttet Vinje n s Sjukdom: a 008 Halvor Lie m ug b el Gaardsarb. og skogsarb Vinje n s Mannaas Hovdestad 16 1 ( m, k) ( m, k) 001 Olav Negaren m g b hf Gaardbruker, selveier, Vinje n s Kirkesanger 002 Ingebjørg Hovdestad k g b hm Gaardbr.kone, husl.arb Vinje n s 003 Margit Englund k ug b fl Pleiedatter, Fors. Gbr. og Kristiania n s Selveier Merknad: Fors. Gbr. og Selveier E: tilført med rød penn 004 Tone Hovdestad k ug b fl Pleiedatter, budeie Vinje n s 005 Øistein Hovdestad m ug b fl Lever af sin formue, Vinje n s fiolinmaker 006 Birgit Hovdestad k ug b tj Tjenestepike, fjøsstel Vinje n s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Mannaas Snippen under 12 1 ( m, k) ( m, k) 001 Sigrid Snippen k ug b hm Privat understøttet Vinje n s 002 Halvor Snippen m ug b s Treskomaker, gaardsarb Vinje n s Merknad: E: Slutt på tellingskreds 3. Krets: 004 Særen - Tveito Prestegjeld: Vinje Herred/by: Vinje Særen - Tveito Øigaren Rui 28 1 ( m, k) ( m, k) 001 Olav Steffensen Øigaren m g b hf Gaardbruker, selveier Vinje n s 002 Gunhild Olsdatter k g b hm Gaardmandskone, Vinje n s Husgjerning og kreaturstel 003 Steffen Olson m ug b s Gaards og skogsarbeide Vinje n s 004 Olav Olson m ug b s Gaards og skogsarbeide Vinje n s 005 Tostein Olson m ug b s Gaardsarbeide Vinje n s Særen - Tveito Tveito nordre 28 2 ( m, k) ( m, k) 001 Knut O. Tveito m g b hf Gaardbruker, selveier Vinje n s 002 Aasne Aslaksdatter k g b hm Gaardmandskone, Rauland n s Husgjerning og kreaturstel 003 Aslak Knutson m ug b s Søn, gaardsarbeide Vinje n s 004 Aanund Knutson m ug b s Søn, gaardsarbeide Vinje n s 005 Ingebjørg Knutsdatter k ug b d Datter Vinje n s 006 Anne Knutsdatter k ug b d Datter Vinje n s 007 Aslak Olavson m g b hf, Indsitter tømmerkjører Vinje n s Merknad: Brukerstuen 008 Signe Olavsdatter k g b hm Husgjerning Vinje n s 009 Margit Aslaksdatter k ug b d Datter Vinje n s 010 Gunhild Aslaksdatter k ug b d Datter Vinje n s 011 Anne Aslaksdatter k ug b d Datter Vinje n s Særen - Tveito Tveito søndre 28 3 ( m, k) ( m, k) 001 Ivar K. Tveito m g b hf Gaardbruker, selveier Vinje n s 002 Margit Gunnarsdatter k g b hm Gaardmandskone, Vinje n s Husgjerning og kreaturstel 003 Torbjørg Ivarsdatter k ug b d Datter Vinje n s Sjukdom: b 004 Ingebjørg Olavsdatter k ug b tj Tjenestepike Vinje n s 005 Ingebjørg Olavsdatter k ug b el, Inderst arbeiderske Vinje n s 006 Elling Hansen m e b fl Arbeidsmand, tærsker Bø i Telem. n s 007 Tarjei Tarjeison m g b hf, Indsetter tømmerkjører Vinje n s Merknad: Eldhuset 008 Signe Gunnarsdatter k g b hm Husgjerning Vinje n s 009 Olav Tarjeison m ug b s Søn Vinje n s 010 Halvor Tarjeison m ug b s Søn Vinje n s 011 Saave Halvorson m g b hf, Indsetter arbeidsmand Vinje n s 012 Aase Knutsdatter k g b hm Husgjerning Hitterdal n s 013 Gunhild Savisdatter k ug b d Datter Vinje n s 014 Halvor Savison m ug b s Søn Vinje n s 015 Knut Savison m ug b s Søn Vinje n s Særen - Tveito Bakkestøyl (plads) under 28 3 ( m, k) ( m, k) 001 Knut H. Bakkestøyl m g b hf Husmand, tømmerkjører Vinje n s 002 Anne Svensdatter k g b hm Hus og fjøsgjerning Vinje n s 003 Rannei Knutsdatter k ug b d Datter Vinje n s 004 Aslaug Knutsdatter k ug b d Datter Vinje n s 005 Halvor Sveinson m ug b fl Arbeider, skogsarbeid Vinje n s 006 Gunhild Sveinson k ug b fl I almenskolen Vinje n s Særen - Tveito Ometveit 29 1 ( m, k) ( m, k) 001 Knut B. Ometveit m ug b hf Gaardbruker, selveier Vinje n s 002 Sigrid B. Ometveit k ug b hm Husgjerning og kreaturtel Vinje n s 003 Signe B. Ometveit k ug b tj Tjenestepike Vinje n s 004 Hans Olavson m ug b tj Tjenestegut Vinje n s 005 Torbjørg Bjørnsdatter k e b hm Husgjerning og kreaturstel Vinje n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0834 Vinje 006 Bjørn Aslakson m ug b s Gaardsarbeide Vinje n s 007 Aasmund Aslakson m ug b s Søn Vinje n s 008 Signe Johnsdatter k ug b Indsetter Lever av sine midler Mo i Telem. n s 009 John Johnson m ug b Indsetter Lever av sine midler Mo i Telem. n s Særen - Tveito Bru 30 1 ( m, k) ( m, k) 001 Hans O. Haugen m g b hf Forpakter og tømmerkjører Vinje n s 002 Gunhild Sveinsdatter k g b hm Husgjerning og i fjøset Vinje n s 003 Else Hansdatter k ug b d Datter Vinje n s 004 Anne Hansdatter k ug b d Datter Vinje n s 005 Marie Hansdatter k ug b d Datter Vinje n s 006 Sigrid Hansdatter k ug b d Datter Vinje n s 007 Signe Hansdatter k ug b d Datter Vinje n s 008 Olav Hanson m ug b s Søn Vinje n s Særen - Tveito Norheim 28 2 ( m, k) ( m, k) Merknad: Har tilhørt Gaardsnr. 28. Ikke skyldsat endnu 001 Aanund T. Norheim m g b hf Arbeiderbruk, skogsarbeider Vinje n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1905 Flytta attende til Noreg: 1907 Bustad i Noreg før utflytting: Vinje Siste bustad i Amerika: N. Dakota Stilling i Amerika: Jordbruksarbeider Merknad: 002 Aasne Aslaksdatter k g b hm Husgjerning og kreaturstel Vinje n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1905 Flytta attende til Noreg: 1907 Bustad i Noreg før utflytting: Vinje Siste bustad i Amerika: N. Dakota Stilling i Amerika: Husgjerning Merknad: 003 Teodora Olsdatter k ug b fl Pleiedatter Fors. Arbeider Vinje n s Merknad: Fors. Arbeider E: tilført med rød penn Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1905 Flytta attende til Noreg: 1907 Bustad i Noreg før utflytting: Vinje Siste bustad i Amerika: N. Dakota Stilling i Amerika: Pleiedatter Merknad: Særen - Tveito Stakstølien (plads) under 23 1 ( m, k) ( m, k) 001 Aslak O. Stakstølien m g b hf Husmand og skomaker Vinje n s 002 Aasne Tarjeisdatter k g b hm Husmandskone Vinje n s 003 Anne Aslaksdatter k ug b d Datter Vinje n s 004 Margit Aslaksdatter k ug b d Datter Vinje n s 005 Tjodvor Saavisdatter k ug b fl Fattiglem Vinje n s Sjukdom: b Særen - Tveito Høitveit 24 2 ( m, k) ( m, k) 001 Talleiv O. Høitveit m g b hf Arbeiderbruk, skogsarbeide Vinje n s 002 Hæge Olsdatter k g b hm Husgjerning og kreaturstel Vinje n s Særen - Tveito Hustveit 25 1 ( m, k) ( m, k) 001 Olav Aslaksson m e b hf gaardbruker Vinje n s 002 Steffa Olavsson m ug b s gaards og skogsarbeide Vinje n s 003 Eivend Olavsson m ug b s gaards og skogsarbeide Vinje n s 004 Tone Olavsdatter k ug b d husgjerning og kreaturstel Vinje n s 005 Anne Olavsdatter k ug b d husgjerning og kreaturstel Vinje n s 006 Margjet Aslaksdatter k ug b fl husgjerning og kreaturstel, lever af nevnte arbeide Vinje n s Særen - Tveito Tjodvorlien 25 2 ( m, k) ( m, k) 001 Olav Aslaksen m g b hf Gaardbruker, selveier Vinje n s 002 Margit Asbjørnsdatter k g b hm Gaardmandskone, Husgj. og Vinje n s fj. 003 Halvor Olavson m ug b s Gaardsarbeide Vinje n s 004 Asbjørn Aslakson m ug b Pleiesøn Pleieson Vinje n s 005 Berte Aslaksdatter k ug b Inderst Brodering og striking Vinje n s Særen - Tveito Hustveit søndre 25 3 ( m, k) ( m, k) Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Olav O. Hustveit m ug f hf Gaardbruker og skolelærer Vinje n s Sannsynleg opphaldstad: Kostveit 002 Gudbjørg Olsdatter k ug b tj Husgjerning og kreaturstel Vinje n s 003 Inga Aslaksdatter k ug b fl Pleiedatter Fors. no Vinje n s Merknad: Fors. no. 1 E: tilført med rød penn 004 Guro Torsdatter k ug b hm Spinding og striking Vinje n s Merknad: Eldhuset 005 Tor Knutson m ug b s Kjører, nu tømmerkjører Vinje n s Særen - Tveito Klungbrek under 25 3 ( m, k) ( m, k) 001 Svein Torson m e b hf Dagarbeider, tømmerhugger Vinje n s 002 Olav Sveinson m ug b s Arbeider, skogarbeide Vinje n s Særen - Tveito Midbø 24 1 ( m, k) ( m, k) 001 Øystein T. Vesaas m ug b hf gaardbruker og rosemaler Vinje n s 002 Signe Ø. Vesaas k e b hm gaardmandsenke Vinje n s 003 Olav J. Vassend m e b tj tjenestegut (landbruksarbeide) Vinje n s 004 Kriste S. Særen k e b tj tjenestepike og budeie Vinje n s 005 Elias Faltin Palm m g mt hf Omstreifer, blikkenslager Søndmør n s Sedvanleg bustad:!! 006 Juliane Marie Palm k g mt hm Omstreifer Gjerstad n s Sedvanleg bustad:!! 007 Julia Marie Faltinsen k ug mt d Omstreifer Arendal n s Sedvanleg bustad:!! 008 Magdalene Faltinsen k ug mt d Omstreifer Gjerpen n s Sedvanleg bustad:!! 009 Andreas Elias Faltinsen m ug mt s Omstreifer Solum n s Sedvanleg bustad:!! Særen - Tveito Mule 27 1 ( m, k) ( m, k) 001 Aslak O. Mule m ug b hf Gaardbruker, selveier Vinje n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1892 Flytta attende til Noreg: 1893 Bustad i Noreg før utflytting: Vinje Siste bustad i Amerika: Minnesota Stilling i Amerika: Arb. på farmerne Merknad: 002 Aasmund O. Mule m ug f fl Veiarbeider Vinje n s Sannsynleg opphaldstad: Hylland, Vinje 003 Ingebjørg O. Mule k ug b fl Husgjerning og kreaturstel Vinje n s 004 Olav O. Mule m g b fl Føderaadsmand Vinje n s Sjukdom: b 005 Anne Paalsdatter k g b fl Føderaadskone Vinje n s Særen - Tveito Myre 27 2 ( m, k) ( m, k) Merknad: Har tilhørt Gaardsnr. 27. Ikke skyldsat endnu 001 Pål O. Myre m g f hf Arbeiderbruk, veiarbeider Vinje n s Sannsynleg opphaldstad: Hylland 002 Aasne Halvorsdatter k g b hm Husgjerning og kreaturstel Rauland n s 003 Anne Pålsdatter k ug b d Datter Vinje n s 004 Aslak Alfson m ug b fl Fattiglem Vinje n s Særen - Tveito Særen søndre 23 1 ( m, k) ( m, k) 001 Talleiv A. Særen m g b hf Gaardbruker, selveier Vinje n s 002 Signe Aanundsdatter k g b hm Husgjerning og kreaturstel Vinje n s 003 Aslak Talleivson m ug b s Gaardsarbeide Vinje n s 004 Margit Talleivsdatter k ug b d Datter Vinje n s 005 Anne Talleivsdatter k ug b d Datter Vinje n s 006 Sigrid Talleivsdatter k ug b d Datter Vinje n s 007 Gudrun Talleivsdatter k ug b d Datter Vinje n s 008 Margit Aanundsdatter k ug b tj Husgjerning og kreaturstel Vinje n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1905 Flytta attende til Noreg: 1908 Bustad i Noreg før utflytting: Vinje Siste bustad i Amerika: N. Dakota Stilling i Amerika: Tjenestepike Merknad: Særen - Tveito Særen nordre 23 2 ( m, k) ( m, k) Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0834 Vinje 001 Styrkår S. Særen m g b hf Gaardbruker, selveier Vinje n s 002 Daardi Hansdatter k g b hm Husgjerning og kreaturstel Kviteseid n s 003 Knut O. Nygaard m g mt hf Gaardbruker og snedker, Rauland n s Selveier Merknad: E: Slutt på tellingskreds 4. Sedvanleg bustad: Nygaard, Vinje Krets: 005 Hylland - Aabø Prestegjeld: Vinje Herred/by: Vinje Hylland - Aabø Drotning 36 1 ( m, k) ( m, k) 001 Torleiv Aaanundson m e b hf gaardbrukar, sjølveigar og Vinje n s Landhandlar 002 Aanund Torleivson m ug b s kjørekar Vinje n s 003 Torleiv Torleivson m ug b s kjørekar Vinje n s 004 Aasne Aanundsdatter k ug b t tjenestepige hustell & Vinje n s kreaturstel 005 Margit Torleivsdatter k ug b t tjenestepige hustell & Vinje n s kreaturstel 006 Halvor Ringhus m ug mt el Gaardbr. selveier Vinje n s Sedvanleg bustad: Rauland 007 Olav Holtan m ug mt el Gaardbr. selveier Nes Telem. n s Sedvanleg bustad: Nes, Thelem. 008 Halvor Østnaa m g mt el Gaardbr. selveier, Tommermand Sedvanleg bustad: Kvitseid 009 Sveinung Groa %Napestaa% m g mt el Gaardbr. selveier, Tommermand Side 20 Sedvanleg bustad: Seljord Digitalarkivet - Arkivverket Kvitseid n s Kvitseid n s Hylland - Aabø Groven 35 1 ( m, k) ( m, k) 001 Margit Bjornsdatter k ug b hm Husstel Vinje n s 002 Aasne Aslaksdatter k ug b Brord Rauland n s (Adoptivd.) 003 Halvor Halvorson m g b hf Gaardbrukar leilending Rauland n s 004 Anne Knutsdatter k g b hm Husstel Kreaturstel Rauland n s 005 Knut Halvorson m ug b s Gaardsarbeide i Vaaronn Rauland n s slaataan veahugst og kjøring 006 John Halvorson m ug b s Gaardsarbeide i Vaaronn Rauland n s slaataan veahugst og kjøring 007 Olav Halvorson m ug b s Gaardsarbeide i Vaaronn Rauland n s slaataan veahugst og kjøring 008 Engjær Halvorson k ug b d Kreaturstel og Husstel Rauland n s 009 Aslaug Halvorson k ug b d Kreaturstel og Husstel Rauland n s 010 Sigvald Aanundson m g b fl Husbyggar og snedker Rauland n s Merknad: drengestuen 011 Anne Halvorsdatter k g b fl Husstil og Kreaturstel Rauland n s 012 Hilda Sigvaldsdatter k ug b fl Fors. Tømmermand Vinje n s Merknad: Fors. Tømmermand E: tilført med rød penn Hylland - Aabø Midbø nørdre 34 2 ( m, k) ( m, k) 001 Rikard Torgerson m g b hf gaardbrukar sjølveigar Rauland n s 002 Anne Eivinndsdatter k g b hm Kreaturstel og husstel Vinje n s 003 Anne Rikardsdatter k ug f d Lerling: Notoddens Vinje n s Ungdomsskule %lærarskule% Sannsynleg opphaldstad: Hitterdal 004 Aasne Rikardsdatter k ug b d Kreaturstel og husstel Vinje n s 005 Margit Rikardsdatter k ug b d Kreaturstel og husstel Vinje n s 006 Signe Rikardsdatter k ug b d Rauland n s 007 Ingeborg Rikardsdatter k ug b d Rauland n s 008 Tone Rikardsdatter k ug b d Rauland n s 009 Aslaug Rikardsdatter k ug b d Rauland n s 010 Eivind Rikardson m ug b s Rauland n s Hylland - Aabø Mitbø sondre 34 1 ( m, k) ( m, k) 001 Sundre Lunde m g b hf gardbrukar sjølveigar Vinje n s 002 Sigrid Lunde k g b hm Kreaturstil Husstel Vinje n s 003 Augund Lunde m ug b s Vinje n s 004 Aasne Lunde k ug b d Vinje n s

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0832 Mo Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0829 Kviteseid. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0829 Kviteseid. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0829 Kviteseid Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0829 Kviteseid. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0829 Kviteseid. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0829 Kviteseid Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0833 Laardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0833 Laardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0833 Laardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0821 Bø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0830 Nissedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0830 Nissedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0830 Nissedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0619 Aal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0619 Aal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0619 Aal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0512 Lesje Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0826 Tinn. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0826 Tinn. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0826 Tinn Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0221 Høland Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 22.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1714 Stjørdalen, Nedre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1714 Stjørdalen, Nedre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1714 Stjørdalen, Nedre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0428 Trysil. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0428 Trysil. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0428 Trysil Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1448 Stryn Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0411 Nes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0411 Nes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0411 Nes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0940 Valle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0940 Valle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0940 Valle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0921 Tromø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1254 Hammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0828 Seljord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0828 Seljord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0828 Seljord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0828 Seljord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0828 Seljord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0828 Seljord Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer