Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Innhaldet er registrert av Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 1849 Hamarøy Side 10 Registreringssentral for historiske data

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 156 (kvinner: 68, menn: 88) Bustader i kretsen: 22 Krets: 001 Tysnes Prestegjeld: Hamarøy Herred/by: Hamarøy Tysnes Øvergaard (5 m, 4 k) (5 m, 3 k) 001 Johan Enoksen m g b hf Fiskeri Jordbruk Hamarøyn s 002 Hansine Enoksen k g b hm Husgjerning Tysfjord n s 003 Enok Enoksen m ug b s Søn Hamarøyn s 004 Leif Enoksen m ug b s Søn Hamarøyn s 005!! Enoksen* k ug b d Datter Hamarøyn s Merknad: Udøpt pike 006 Lennert Andersen m e b hf Fiskeri Borge n s Lofoten 007 Antonette Andersen k ug b d Husgjerning Hamarøyn s 008 Martin Andersen m ug b s Fiskeri Hamarøyn s 009 Nicholine Linstrøm k e mt tj Husgjerning Vefsen n s Sedvanleg bustad: Tysfjord Tysnes Elvebakken (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Ole Monsen m g b hf Fiskeri Gaardbruk Vås n s 002 Nelle Monsen k g b hm Husgjerning Tysfjord n s 003 Edvard K. Olsen m ug b s Fiskeri Hamarøyn s 004 Konrad Olsen m ug b s Hamarøyn s 005 Reidar Olsen m ug b s Hamarøyn s 006 Nelly Olsen k ug b d Datter Hamarøyn s 007 Berg Olsen m ug f s Jordarbeider Hamarøyn s Merknad: E: Person nr. 7 overstrøket i kilda Sannsynleg opphaldstad: Iova North Amerika Tysnes Haugen (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Edvart Olsen m g b hf Fiskeri Gaardbruk Hamarøyn s 002 Hanna Olsen k g b hm Husgjerning Hamarøyn s 003 Marie Larsen k e b tj Haandgjerning Efjord n s 004 Ingvald Olsen m ug b s Hamarøyn s 005 Josefa Olsen k ug b d Tysfjord n s Tysnes Haugen (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Ole Jakobsen m g b hf Jorarbeide Nord n s Fold 002 Sara Olsen k g b hm Hamarøyn s 003 Leonharda Enoksen k e b tj Husgjerning Tysfjord n s 004 Jakob Andreasen m ug b s S Hamarøyn s 005 Oskar Andreasen m ug b s S Hamarøyn s Tysnes Nesset (5 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Edvard Andreasen m g b hf Fiskeri Gaardbruk Hamarøyn s 002 Nicholine Andreasen k g b hm Husgjerning Hamarøyn s 003 Enok Andreasen m ug b s Hamarøyn s 004 Alfred Andreasen m ug b s Hamarøyn s 005 Ingolf Andreasen m ug b s Hamarøyn s 006 Karl Andreasen m ug b s Hamarøyn s 007 Anna Andreasen k ug b d Hamarøyn s 008 Ingeborg Danielsen k e b E. Føderaad Hamarøyn s Folketeljinga Tysnes Solbak 1 5 (2 m, 3 k) (4 m, 4 k) 001 Ingebrigt Olsen m g b hf Fiskeri Jordbruk Hamarøyn s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1901 Bustad i Noreg før utflytting: Hamarøy Stilling i Amerika: Tømmerdrift Flytta attende til Noreg: 1907 Siste bustad i Amerika: Astoria Oregon Merknad: Merknad: E: Overstrøket i kilda Registreringssentral for historiske data Side 11

12 1849 Hamarøy 002 Anna Olsen k g b hm Husgjerning Hamarøyn s 003 Marta Olsen k ug b d Hamarøyn s 004 Ole Ingebrigtsen m g b hf Fiskeri Hamarøyn s 005 Gjertrug Ingebrigtsen k g b hm Husgjerning Voos n s 006 Eivind Ingebrigtsen m ug f s Fiskeri Hamarøyn s Sannsynleg opphaldstad: Folden 007 Siggur Ingebrigtsen m ug f s Hamarøyn s Sannsynleg opphaldstad: Trondhjem 008 Bergitte Ingebrigtsen k ug f d Hamarøyn s Sannsynleg opphaldstad: Kristiania Tysnes Fagerheim (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Jakob Jenssen m g b hf Fiskeri Jordbruk Hamarøyn s 002 Line Jenssen k g b hm Husgjerning Lødingenn s 003 Jenny Jenssen k ug b d Handarbeide Hamarøyn s 004 Halfdan Jenssen m ug b s Hamarøyn s 005 Egil Enoksen m ug b Pl. Fors. fisker Hamarøyn s Tysnes Breidablik (2 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Nicholai Jensen m g b hf Handtverk Jordbruk S Hamarøyn s 002 Thore Jensen k g b hm Husgjerning Hamarøyn s 003 Johanne Iversen k e b E Hamarøyn s 004 Christian Dahl m ug mt fl Lærer ved folkeskole Ankenes n s Narvik Sedvanleg bustad: Ankenes Tysnes Moen vestre (4 m, 1 k) (7 m, 2 k) 001 Petter Jørgensen m e b hf Fiskeri Jordbruk Hamarøyn s 002 Kristian Pettersen m ug b s Fiskeri Jordbruk Hamarøyn s 003 Alf Pettersen m ug f s Arbeider Hamarøyn s Sannsynleg opphaldstad: Amerika 004 Parelius Pettersen m ug f s Fiskeri Hamarøyn s Sannsynleg opphaldstad: Trondhjem 005 Emil Pettersen m ug f s Fiskeri Hamarøyn s Sannsynleg opphaldstad: Melø 006 Erling Pettersen m ug b s Hamarøyn s 007 Josefine Pettersen k ug f d Hamarøyn s Sannsynleg opphaldstad:!! 008 Magda Hanssen k e b Sedvanleg bustad: %Meløy% 009 Hans Hanssen m ug b Side 12 Sedvanleg bustad: %Meløy% %mt % %mt % tj Husgjerning Buksnes n s s Meløy n s Tysnes Moen østre (4 m, 2 k) (8 m, 2 k) 001 Andreas Kristiansen m g b hf Fiskeri Jordbruk Tysfjord n s 002 Anne Kristiansen k g b hm Husgjerning Herøy n s 003 Jørgen Kristiansen m ug f s Fiskeri Hamarøyn s Sannsynleg opphaldstad: Meløy 004 Albert Kristiansen m ug f s Matros Hamarøyn s Sannsynleg opphaldstad: Australien 005 Einar Kristiansen m ug f s Fiskeri Hamarøyn s Sannsynleg opphaldstad: Meløy 006 Sverre Kristiansen m ug f s Fiskeri Hamarøyn s Sannsynleg opphaldstad: Meløy 007 Edvard Kristiansen m ug b s Hamarøyn s 008 Marius Kristiansen m ug b s Hamarøyn s Registreringssentral for historiske data

13 009 Martin Kristiansen m ug b Ps Tysfjord n s 010 Johanne Endresen k ug b tj Husgjerning Hamarøyn s %mt % Sedvanleg bustad: %Sørkil% Tysnes Dukan (2 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Johan Jenssen m g b hf Fiskeri Jordbruk Hamarøyn s 002 Margrete Jenssen k g b hm Husgjerning Alten n s 003 Trygve Jenssen m ug f s Fiskeri Hamarøyn s Sannsynleg opphaldstad: Trondhjem 004 Hilda Jenssen k ug b d Husgjerning Hamarøyn s 005 Marelius Jenssen m ug b s Hamarøyn s 006 Olga Jenssen k ug b d Hamarøyn s 007 Hjørdis Jenssen k ug b d Hamarøyn s 008 Hansine Nilsen k e b E. Haandgjerning Tysfjord n s Tysnes Molvik (1 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Jonas Olsen m g b hf Jorarbeide Tysfjord n s 002 Pauline Olsen k g b hm Husgjerning Hamarøyn s 003 Sigurd Olsen m ug f s Fiskeri Hamarøyn s Sannsynleg opphaldstad: Trondhjem 004 Josefine Olsen k ug b d Handgjerning Hamarøyn s 005 Charlotte Olsen k ug b d Hamarøyn s Tysnes Molvik 2 4 (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Olaf Jonassen m g b hf Fiskeri Hamarøyn s 002 Ragnhild Jonassen k g b hm Husgjerning Tysfjord n s 003 Astrup Jonassen m ug b s Hamarøyn s 004 Gudrun Jonassen k ug b d Hamarøyn s Tysnes Molvik (6 m, 4 k) 13 (8 m, 5 k) Kristian Pedersen m g b hf Fiskeri Jordbruk Tysfjord n s 002 Marie Pedersen k g b hm Husgjerning n s 003 Bendikt Pedersen m ug b s Fisker Hamarøyn s 004 Ingvald Pedersen m ug f s Hamarøyn s Sannsynleg opphaldstad: Tysfjord 005 Andreas Pedersen m ug f s Hamarøyn s Sannsynleg opphaldstad: Trondhjem 006 Peder Pedersen m ug f s Tysfjord n s Sannsynleg opphaldstad: Amerika 007 Ingeborg Pedersen k ug f d Hamarøyn s Sannsynleg opphaldstad: Trondhjem 008 Sandrup Pedersen m ug b s Hamarøyn s 009 Astrid Pedersen k ug b d Hamarøyn s 010 Peroline Pedersen k ug b d Hamarøyn s 011 Asbjørn Pedersen m ug b s Hamarøyn s 012 Peder Karlsen m g b hf Føderød Hamarøyn s 013 Eline Karlsen k g b hm Husmor Hamarøyn s 014 Johan Danielsen m ug mt fl Arbeider (L.) Tysfjord n s Sedvanleg bustad: Tysfjord Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1903 Flytta attende til Noreg: 1909 Bustad i Noreg før utflytting: Tysfjord Siste bustad i Amerika: Astoria Stilling i Amerika: Tømmerarbeide Merknad: Merknad: E: Overstrøket i kilda Tysnes Molvik (3 m, 1 k) (4 m, 1 k) Folketeljinga 1910 Registreringssentral for historiske data Side 13

14 1849 Hamarøy 001 Edvard Olsen m g b hf Fisker Jordbruk Hamarøyn s 002 Kristine Olsen k g b hm Husgjerning Tysfjord n s 003 Bjarne Olsen m ug f s Fisker Hamarøyn s Sannsynleg opphaldstad: Trondhjem 004 Magnus Olsen m ug b s Hamarøyn s 005 Karl Olsen m ug b s Tysfjord n s Tysnes Lillejord (1 m, 2 k) (5 m, 2 k) 001 Knut Ingebrigtsen m g b hf Fiskeri Jordbruk Hamarøyn s 002 Johanna Ingebrigtsen k g b hm Husgjerning Stegen n s 003 Ingebrigt Knutsen m ug f s Fisker Hamarøyn s Sannsynleg opphaldstad: Trondhjem 004 Karl Knutsen m ug f s Hamarøyn s Sannsynleg opphaldstad: Trondhjem 005 Harrald Knutsen m ug f s Hamarøyn s Sannsynleg opphaldstad: Trondhjem 006 Edmund Knutsen m ug f s Hamarøyn s Sannsynleg opphaldstad: Trondhjem 007 Astrid Danielsen k ug b Pd. Fors. gbr Hamarøyn s Tysnes Sommerset (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Artur Johansen m g b hf Jordbruk Hamarøyn s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1901 Flytta attende til Noreg: 1904 Bustad i Noreg før utflytting: Hamarøy Siste bustad i Amerika: Wisconsin Iowa Stilling i Amerika: Tømmerdrift Farmarbeide Merknad: 002 Therese Johansen k g b hm Husgjerning Hamarøyn s 003 Bjørg Johansen k ug b d Hamarøyn s 004 Agnes Andreasen k ug b tj Husgjerning Hamarøyn s 005 Johan Andreasen m g b hf Føderaad Hamarøyn s 006 Anna Andreasen k g b hm Føderaad Hamarøyn s 007 Andreas Johansen m ug f s Hamarøyn s Merknad: Udgaar Sannsynleg opphaldstad: Amerika i 5 aar 008 Benjamin Johansen m ug f s Hamarøyn s Merknad: Udgaar Sannsynleg opphaldstad: Amerika i 1 1/2 aar 009 Agnes Johansen k ug f d Hamarøyn s Merknad: Udgaar Sannsynleg opphaldstad: Amerika i 4 1/2 aar Tysnes Vollen (6 m, 5 k) 11 (6 m, 5 k) Konrad Hveding m g b hf Fiskeri Jordbruk Tysfjord n s 002 Olea Hveding k g b hm Husgjerning Hamarøyn s 003 Birger Hveding m ug b s Tysfjord n s 004 Kristian Hveding m ug b s n s 005 Sverre Hveding m ug b s Hamarøyn s 006 Julianne Hveding k ug b d Hamarøyn s 007 Anna Hveding k ug b d Hamarøyn s 008 Bergliot Hveding k ug b d Hamarøyn s 009 Necholai Ellefset m ug b tj Fiskeri Jordarbeide Hamarøyn s 010 Kolbein Ingebrigtsen m g b hf Jordarbeide Bergen n s 011 Sofie Ingebrigtsen k g b hm Husgjerning Stegen n s Tysnes Gamlegaard (1 m, 4 k) (1 m, 4 k) 001 Normann Karlsen m g b hf Jordbruk Stegen n s 002 Karolin Karlsen k g b hm Husgjerning Hamarøyn s 003 Jenny Karlsen k ug b d Hamarøyn s 004 Klara Karlsen k ug b d Hamarøyn s 005 Sofie Karlsen k ug b d Hamarøyn s Side 14 Registreringssentral for historiske data

15 Tysnes Sjøveien (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Edvard Sjursen m g b hf Fiskeri Jordbruk Hamarøyn s 002 Karoline Sjursen k g b hm Husgjerning Hamarøyn s 003 Sigmund Sjursen m ug b s Hamarøyn s 004 Hilma Sjursen k ug b d Hamarøyn s 005 Jens Sjursen m ug b s Hamarøyn s 006 Marie Sjursen k ug b d Hamarøyn s Tysnes Osbak (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Benjamin Jensen m g b hf Fiskeri Jordbruk Hamarøyn s 002 Ragna Jensen k g b hm Husgjerning Hamarøyn s 003 Judit Jensen k ug b d Hamarøyn s Tysnes Tøbakken (3 m, 4 k) (4 m, 5 k) 001 Jakob Jentoftsen m g b hf Fiskeri Jordbruk Lødingenn s 002 Lovise Jentoftsen k g b hm Husgjerning n s 003 Marie Jentoftsen k ug b d Husgjerning Hamarøyn s 004 Gurine Jentoftsen k ug f d Hamarøyn s Sannsynleg opphaldstad: Lervaag 005 Eilert Jentoftsen m ug f s Fiske Hamarøyn s Sannsynleg opphaldstad: Trondhjem 006 Almar Jentoftsen m ug b s Hamarøyn s 007 Alvilde Jentoftsen k ug b d Husgjerning Hamarøyn s 008 Johan Jentoftsen m ug b s Hamarøyn s 009 Petra Jentoftsen k ug b d Hamarøyn s Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 352 (kvinner: 179, menn: 173) Bustader i kretsen: 50 Krets: 002 Sørkil Prestegjeld: Hamarøy Herred/by: Hamarøy Sørkil Skarvik (2 m, 5 k) (3 m, 4 k) 001 Andreas Olsen m g b hf Gårdbruker og fisker Tysfjorden s 002 Mathilde Olsen k g b hm Gårdmandskone Hamarøyn s 003 Andor Olsen m ug f s Snedker Hamarøyn s Sannsynleg opphaldstad: Svolvær 004 Elise Olsen k ug mt d Tjenestepike, fors. gbr. og Hamarøyn s fisker Sedvanleg bustad: Tiltvik 005 Gyda Olsen k ug b d Datter Hamarøyn s 006 Hilda?? Olsen k ug b d Datter Hamarøyn s 007 Petra Olsen k ug b d Datter Hamarøyn s 008 Kristian Johnsen m ug b Pleiesøn Pleiesøn, fors. fisker Tysfjorden s Sørkil Skarvik (2 m, 5 k) (5 m, 6 k) 001 Andreas Johansen m g b hf Gårdbruker og fisker Hamarøyn s 002 Magdalene Johansen k g b hm Gårdmandskone Tysfjorden s 003 Olaf Johansen m ug f s Fisker Hamarøyn s Sannsynleg opphaldstad: Sørkil 004 Per Johansen m ug f s Fisker Hamarøyn s Sannsynleg opphaldstad: Sørkil 005 Johanna Johansen k ug b d Datter Hamarøyn s 006 Elisabeth Johansen k ug f d Datter Hamarøyn s Sannsynleg opphaldstad: Vefsen 007 Jens Johansen m ug f s Fisker Hamarøyn s Sannsynleg opphaldstad: Sørkil 008 Søren Johansen m ug b s Søn Hamarøyn s 009 Sara Johansen k ug b d Datter Hamarøyn s 010 Sally Johansen k ug b d Datter Hamarøyn s 011 Aslaug Johansen k ug b d Datter Hamarøyn s Folketeljinga 1910 Registreringssentral for historiske data Side 15

16 1849 Hamarøy Sørkil Tannøy (3 m, 3 k) (4 m, 4 k) 001 Peder Nilsen m g b hf Gårdbruker Steigen n s 002 Emte Nilsen k g b hm Gårdmandskone Hamarøyn s 003 Anne Nilsen k ug f d Sypike Hamarøyn s Sannsynleg opphaldstad: Svolvær 004 Gyda Nilsen k ug b d Tjenestepike Hamarøyn s 005 Jens Pedersen m g f s Snekkerarbeider Hamarøyn s Sannsynleg opphaldstad: Svolvær 006 Kristianna Pedersen k g b fl Arbeiderkone Hamarøyn s 007 Andor Pedersen m ug b s Søn Hamarøyn s 008 Gunnelius Pedersen m ug b s Søn Hamarøyn s Sørkil Tannøy (1 m, 5 k) (1 m, 5 k) 001 Søren Norman m g b hf Gårdbruker Hamarøyn s 002 Kristine Norman k g b hm Gårdmandskone Hamarøyn s 003 Olga Norman k ug b d Datter Hamarøyn s 004 Magda Norman k ug b d Datter Hamarøyn s 005 Cisilie Øvereng k e b fl Kårkone Hamarøyn s 006 Sara Øvereng k ug b fl Sypike Hamarøyn s Sørkil Storækra (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Edward Endresen m ug b hf Fisker Hamarøyn s 002 Mathilde Endresen k ug b fl Uten erhverv Hamarøyn s 003 Laura Endresen k ug b fl Husholderske Hamarøyn s 004 Gudrun Hansen k ug b Pleiedatter Pleiedatter, fors. gbr. og fisker Hamarøyn s Sørkil Nordkil (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Andreas Ursin m g b hf Gårdbruker og emisær Hamarøyn s 002 Nora Ursin k g b hm Gårdbrukerkone Hamarøyn s 003 Peter Ursin m ug b s Søn Hamarøyn s 004 Jacobine Ursin k e b fl Kårkone Hamarøyn s 005 Andreas Jacobsen m ug b fl Arbeider Hamarøyn s 006 Mathilde Kristiansen k ug b tj Tjenestepike Steigen n s Sørkil Nordkil (5 m, 2 k) (5 m, 2 k) 001 Enok Lund m g b hf Gårdbruker og fisker Hamarøyn s 002 Randine Lund k g b hm Gårdmandskone Hamarøyn s 003 Karoline Lund k ug b d Tjenestepike Hamarøyn s 004 Per Lund m ug b s Søn Hamarøyn s 005 Edevard Lund m ug b s Fisker Hamarøyn s 006 Emil Lund m ug b s Fisker Hamarøyn s 007 Johan Lund m ug b s Fisker Hamarøyn s Sørkil Nordkil (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Peder Jacobsen m ug b hf Gårdbruker og fisker Hamarøyn s 002 Johanna Jacobsen k ug b hm Husbestyrerinde Hamarøyn s 003 Mathilde Jacobsen k ug b fl Sypike Hamarøyn s 004 Kristen Jacobsen m ug b fl Fisker Hamarøyn s 005 Magdalene Andreassen k ug b Pleiedatter Pleiedatter, fors. gbr. og fisker Hamarøyn s Sørkil Nordkil (1 m, 0 k) (1 m, 0 k) 001 Anders Hansen m ug b el Kårmand Hamarøyn s Side 16 Registreringssentral for historiske data

17 Sørkil Skogly (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Daniel Andreassen m g b hf Snedker og gårdbruker S Hamarøyn s 002 Anna Andreassen k g b hm Gårdbrukerkone Hamarøyn s 003 Arne Andreassen m ug b s Søn Hamarøyn s 004 Petter Andreassen m ug b s Søn Hamarøyn s 005 Aslaug Andreassen k ug b d Datter Hamarøyn s 006 Gudrun Olaussen k ug b d Datter Hamarøyn s Sørkil Tortenås (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Andreas Mikalsen m g b hf Gårdbruker Hamarøyn s 002 Kristine Mikalsen k g b hm Gårdbrukerkone Hamarøyn s 003 Mathilde Mikalsen k ug b d Tjenestepike Hamarøyn s 004 Nicolay Andreassen m fl Fisker Hamarøyn s 005 Kristine Andreassen k ug b d Datter Hamarøyn s 006 Martha Andreassen k ug b d Datter Hamarøyn s 007 Erling Andreassen m ug b s Søn Hamarøyn s Sørkil Tortenås (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Martinus Jacobsen m g b hf Gårbruker Hamarøyn s 002 Hartvikka Jacobsen k g b hm Gårdbrukerkone Tysfjorden s 003 Inga Jacobsen k ug b d Sypike Hamarøyn s 004 Johan Jacobsen m ug b s Fisker Hamarøyn s 005 Helma Jacobsen k ug b d Datter Hamarøyn s 006 Andreas Hessevik m ug b Pleiesøn Pleiesøn, fors. gbr Hassel n 007 Jacob Nilsen m g b fl Kårmand Hamarøyn s Sørkil Tortenås (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Olaus Hansen m g b hf Gårdbruker Hamarøyn s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1885 Flytta attende til Noreg: 1899 Bustad i Noreg før utflytting: Hamarøy Siste bustad i Amerika: Montana Stilling i Amerika: Fåreavl Merknad: 002 Olea Hansen k g b hm Gårdmandskone Hamarøyn s 003 Harald Hansen m ug b s Søn Hamarøyn s 004 Olaf Hansen m ug b s Søn Hamarøyn s 005 Elise Jensen k ug b tj Tjenestepike Herøy n s 006 Hans Karlsen m g b fl Kårmand Tysfjorden s 007 Karen Karlsen k g b fl Kårkone Hamarøyn s Sørkil Moen (2 m, 3 k) (2 m, 2 k) 001 Martin Andreassen m g b hf Fisker Hamarøyn s 002 Marie Andreassen k g b hm Fiskerkone Hamarøyn s 003 Andreas Andreassen m ug b s Søn Hamarøyn s 004 Sandra Andreassen k ug b d Datter Hamarøyn s 005 Anne Pedersen k e mt fl Kårkone Hamarøyn s Sedvanleg bustad: Nordkil Sørkil Sørkil mellem (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 John Winther m g b hf Gårdbruker Hamarøyn s 002 Kaia Winther k g b hm Gårdmandskone Tysfjorden s 003 Signe Winther k ug b d Datter Hamarøyn s 004 William Hansen m ug b Pleiesøn Pleiesøn, fors. gbr Tysfjorden s Folketeljinga Sørkil Sørkil nordre (7 m, 6 k) 14 (8 m, 6 k) Kristofer Winther m g b hf Notmand og gårdbruker Hamarøyn s 002 Magdalene Winther k g b hm Gårdmandskone Hamarøyn s Registreringssentral for historiske data Side 17

18 1849 Hamarøy 003 Harald Winther m ug b s Søn Hamarøyn s 004 Borghild Winther k ug b d Datter Hamarøyn s 005 Vilhelm Winther m ug b s Søn Hamarøyn s 006 Sverre Winther m ug b s Søn Hamarøyn s 007 Per Winther m ug b s Søn Hamarøyn s 008 Lovise Larsen k ug b tj Tjenestepike Hamarøyn s 009 Jensine Winther k e b hm Kårkone Tysfjorden s 010 Betzy Winther k ug b d Husbestyrerinde Hamarøyn s Arbeidsledig: l 011 Sandra Winther k ug b d Datter Hamarøyn s 012 Olaf Winther m ug b s Fisker Hamarøyn s 013 Jens Schjelderup m ug b fl Uten erhverv, fors Tysfjorden s kaarenke 014 Frithjof Winther m ug f s Sjømand Hamarøyn s Sannsynleg opphaldstad: Gøteborg Sørkil Sørkil (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Sivert Winther m g b hf Gårdbruker Hamarøyn s 002 Amalie Winther k g b hm Gårdbrukerkone Vågan n s 003 Andreas Winther m ug b s Søn Hamarøyn s 004 Emma Hansen k ug b tj Tjenestepike Tysfjorden s Sørkil Skoklimoen (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Jacob Kaspersen m g b hf Gårdbruker Tysfjorden s 002 Hansine Kaspersen k g b hm Gårdmandskone Tysfjorden s 003 Konrad Kaspersen m ug b s Søn Hamarøyn s 004 Elise Kaspersen k ug b d Datter Hamarøyn s 005 Johan Kaspersen m ug b s Søn Hamarøyn s Sørkil Birkely (3 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Joachim Winther m g b hf Handelsmand Hamarøyn s 002 Sara Winther k g b hm Handelsmandskone Tysfjorden s 003 Aagot Bye k ug b d Datter Levangern s 004 Halfdan Bye m ug b s Søn Levangern s 005 Hilda Olsen k ug b tj Tjenestepike Hamarøyn s 006 Wally Hansen k ug b tj Tjenestepike Tysfjorden s 007 Andreas Kristensen m g? mt tj Gårdbruker Hamarøyn s Sedvanleg bustad: Opeide 008 Sigrid V. Winther k f d Datter Sørkil n s Merknad: Udgaar Sannsynleg opphaldstad: Stavanger Sørkil Randheim (2 m, 5 k) (2 m, 5 k) 001 Kristian Kaspersen m g b hf Gårdbruker og fisker Hamarøyn s 002 Kathrine Kaspersen k g b hm Gårdmandskone Hamarøyn s 003 Ingelei Kaspersen k ug b d Datter Hamarøyn s 004 Marie Kaspersen k ug b d Datter Hamarøyn s 005 Håkon Kaspersen m ug b s Søn Hamarøyn s 006 Kristine Kaspersen k ug b d Datter Hamarøyn s 007 Martha Kaspersen k ug b fl Tjenestepike Hamarøyn s Sørkil Kallelien?? (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Andreas Pedersen m g b hf Fisker Hamarøyn s Arbeidsledig: l Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1892 Flytta attende til Noreg: 1898 Bustad i Noreg før utflytting: Hamarøy Siste bustad i Amerika: North Dakota Stilling i Amerika: Jordarbeider Merknad: 002 Sara Pedersen k g b hm Fiskerkone Hamarøyn s 003 Selma Pedersen k ug b d Datter Hamarøyn s Side 18 Registreringssentral for historiske data

19 004 Ferdinand Pedersen m ug b s Søn Hamarøyn s 005 Astrid Pedersen k ug b d Datter Hamarøyn s 006 Bina Kvitvik k g b fl Maskinistkone Hamarøyn s Sørkil Skoglund (5 m, 4 k) (5 m, 4 k) 001 Petter Nilsen m g b hf Fisker og gårdbruker Tysfjorden s 002 Ida Nilsen k g b hm Gårdbrukerkone Hamarøyn s 003 Hans Nilsen m ug b s Søn Tysfjorden s 004 Emil Nilsen m ug b s Søn Hamarøyn s 005 Gerta Nilsen k ug b d Datter Hamarøyn s 006 Joakime Nilsen k ug b d Datter Hamarøyn s 007 Ingvald Nilsen m ug b s Søn Hamarøyn s 008 Trygve Nilsen m ug b s Søn Hamarøyn s 009 Mary Nilsen k ug b d Datter Hamarøyn s Sørkil Frydenlund (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Hans Endresen m g b hf Fisker og gårdbruker Hamarøyn s 002 Anna Endresen k g b hm Gårdbrukerkone Tysfjorden s 003 Endre Endresen m ug b s Fisker Hamarøyn s 004 Einar Endresen m ug b s Fisker Hamarøyn s 005 Ingeborg Endresen k ug b d Datter Hamarøyn s 006 Leonharda Endresen k ug b d Datter Hamarøyn s 007 Alfred Endresen m ug b s Søn Hamarøyn s 008 Selma Endresen k ug b d Datter Hamarøyn s Sørkil Kilnæs (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Nils Andreasen m g b hf Gårdbruker og fisker Hamarøyn s 002 Martha Andreasen k g b hm Gårdbrukerkone Steigen n s 003 Borghild Nilsen k ug b d Datter Hamarøyn s 004 Andreas Nilsen m ug b s Søn Hamarøyn s 005 Olaf Johansen m ug b Pleiesøn Pleiesøn, fors. gbr. og Hamarøyn s fisker 006 Inga Johansen k ug b tj Tjenestepike Hamarøyn s 007 Anne Andreasen k ug b fl Sypike Hamarøyn s 008 Nelle Andreasen k e b fl Husmandsenke Hamarøyn s Sørkil Ulsvåg (4 m, 6 k) 10 (4 m, 6 k) Peder Christensen m g b hf Handelsmand og Tysfjorden s gårdbruker 002 Hilda Christensen k g b hm Handelsmandskone Hamarøyn s 003 Paula Christensen k ug b d Datter Hamarøyn s 004 Christen Christensen m ug b s Søn Hamarøyn s 005 Margit Christensen k ug b d Datter Hamarøyn s 006 Gunhild Christensen k ug b d Datter Hamarøyn s 007 Jonas Olufsen m ug b Pleiesøn Pleiesøn Tysfjorden s 008 Petrine Hansen k ug b tj Tjenestepike Hamarøyn s 009 Paul Erentsen m e b fl Kårmand Hamarøyn s 010 Henriette Kristensen k e b fl Gårdmandsenke Hamarøyn s Sørkil Ulsvåg (7 m, 3 k) 9 (6 m, 3 k) Nils Norman m g b hf Gårdbruker Hamarøyn s 002 Lina Norman k g b hm Gårdmandskone Hamarøyn s 003 Karl Norman m ug b s Arbeider Hamarøyn s 004 Johannes Norman m ug b s Søn Hamarøyn s 005 Ludolf Norman m ug b s Søn Hamarøyn s 006 Harrald Norman m ug b s Søn Hamarøyn s Folketeljinga 1910 Registreringssentral for historiske data Side 19

20 1849 Hamarøy 007 Ellen Norman k ug b d Datter Hamarøyn s 008 Ulrik Norman m ug b s Søn Hamarøyn s 009 Kirsten Olsen k ug b tj Tjenestepike Lødingenn s 010 Hans Svendsen m ug mt el Skolelærer Ibestad n s Sedvanleg bustad: Melbo Sørkil Fagerlid (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Søren Olsen m g b hf Notmand og gårdbruker Hamarøyn s 002 Anna Olsen k g b hm Gårdbrukerkone Hamarøyn s 003 Emma Olsen k ug b d Datter Hamarøyn s 004 Marie Olsen k ug b d Datter Hamarøyn s 005 Sandra Olsen k ug b d Datter Hamarøyn s 006 Georg Olsen m ug b s Søn Hamarøyn s 007 Karolius Ludvigsen m ug b el Arbeider Hamarøyn s Sørkil Farjord (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Nicolay Hansen m g b hf Gårdbruker og fisker Tysfjorden s Side 20 Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1885 Flytta attende til Noreg: 1899 Bustad i Noreg før utflytting: Hamarøy Siste bustad i Amerika: Dakota Stilling i Amerika: Jernbanevogter?? Merknad: 002 Selma Hansen k g b hm Gårdmandskone Tysfjorden s 003 Erna Hansen k ug b d Datter Hamarøyn s 004 Leif Hansen m ug b s Søn Hamarøyn s 005 Hanna Jacobsen k ug b tj Tjenestepike Tysfjorden s Sørkil Ulfsvågfjeld (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Søren Hansen m ug b hf Fisker og gårdbruker Hamarøyn s 002 Edevard Hansen m ug b fl Fisker og gårdbruker Hamarøyn s 003 Gunhild Andreassen k e b fl Gårdbrukerenke Hamarøyn s 004 Agnes Hansen k ug b fl Tjenestepike Hamarøyn s 005 Gunda Hansen k ug b Pleiedatter Pleiedatter Hamarøyn s Sørkil Indervollen (2 m, 5 k) (2 m, 5 k) 001 Johan Pedersen m g b hf Husmand og fisker Nordfolden n s 002 Istraline Pedersen k g b hm Husmandskone Hamarøyn s 003 Jenny Johansen k ug b d Datter Hamarøyn s 004 Edevard Johansen m g b hf Fisker Hamarøyn s 005 Mathilde Johansen k g b hm Fiskerkone Tysfjorden s 006 Kaspara Johansen k ug b d Datter Hamarøyn s 007 Valborg Johansen k ug b d Datter Hamarøyn s Sørkil Ulfsvågfjeld (1 m, 0 k) (1 m, 0 k) 001 Josef Johnsen m ug b hf Uten erhverv, fattiglem Sverige n s Sørkil Åmo (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Mathias Hansen m g b hf Grubearbeider Hamarøyn s 002 Petrine Hansen k g b hm Arbeiderkone Senjen n s 003 Hans Mathiasen m ug b s Fisker Tysfjorden s 004 Elly Mathiasen k ug b d Datter Hamarøyn s 005 Selma Mathiasen k ug b d Datter Hamarøyn s 006 Ester Kristensen k ug b Pleiedatter Pleiedatter, fors. arb. Tysfjord?n s Sørkil Åmo (4 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Peder Eriksen m g b hf Gårdbruker Gudbrandsdalen n s Registreringssentral for historiske data

21 002 Sofie Eriksen k g b hm Gårdmandskone Tysfjorden s 003 Helga Pedersen k ug b d Sypike Tysfjorden s 004 Albert Kristiansen m ug b Pleiesøn Pleiesøn, fors. arb Hamarøyn s 005 Gerhard Pedersen m g f hf Maskinist Hamarøyn s Sannsynleg opphaldstad: Hundholmen 006 Amanda Pedersen k g b hm Maskinistkone Tysfjorden s 007 Leif Kristiansen m ug b s Søn Hamarøyn s 008 Sverre Kristiansen m ug b s Søn Hamarøyn s Sørkil Postnæs (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Jacob Johnsen m g b hf Fisker og husmand Hamarøyn s 002 Amalie Johnsen k g b hm Husmandskone Lødingenn s 003 Hilda Johnsen k ug b d Sypike Hamarøyn s 004 Kristian Johnsen m ug b s Fisker Hamarøyn s 005 Joachime Johnsen k ug b d Datter Hamarøyn s 006 Nils Johnsen m ug b s Søn Hamarøyn s 007 Oline Johnsen k ug b d Datter Hamarøyn s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Sørkil!! %9% %1, 2% 10 (9 m, 1 k) Merknad: Fartøy 001 Andreas Karlsen Kyllingmark m g mt el Gårdbruker og fisker Hamarøyn s Sedvanleg bustad: Kyllingmark 002 Andreas Markussen Sørvåg m g mt el Gårdbruker og fisker Hamarøyn s Sedvanleg bustad: Sørvåg 003 Albert Olsen Haugen m ug mt el Fisker Hamarøyn s Sedvanleg bustad: Haugen 004 Alfred Øvereng m ug mt el Fisker Hamarøyn s Sedvanleg bustad: Øvereng 005 Alfred Røstnæs m ug mt el Fisker Hamarøyn s Sedvanleg bustad: Røstnæs 006 Amalie Andreassen k ug mt el Kokkepike Tysfjord n s Sedvanleg bustad: Tømmerås 007 Olaf Johansen m ug mt el Fisker Hamarøyn s Sedvanleg bustad: Skarvik 008 Per Johansen m ug mt el Fisker Hamarøyn s Sedvanleg bustad: Skarvik 009 Jens Johansen m ug mt el Fisker Hamarøyn s Sedvanleg bustad: Skarvik 010 Hilmar Olsen m ug mt el Fisker Hamarøyn s Sedvanleg bustad: Røttang Sørkil Jørenvik (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Sivert A. Jacobsen m ug b hf Gårdbruker Hamarøyn s 002 John Jacobsen m ug b fl Arbeider Hamarøyn s 003 Maren Jacobsen k e b hm Gårdbrukerenke Hamarøyn s Sørkil Jørenvik (5 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Sivert Jacobsen m g b hf Gårdbruker Hamarøyn s 002 Karen Jacobsen k g b hm Gårdmandskone Voss n s 003 Johanna Jacobsen k ug b d Datter Hamarøyn s 004 Andreas Jacobsen m ug b s Fisker Hamarøyn s 005 Sigurd Jacobsen m ug b s Fisker Hamarøyn s 006 Konrad Jacobsen m ug b s Fisker Hamarøyn s 007 Alfred Jacobsen m ug b s Søn Hamarøyn s 008 Gjertrud Karoliussen k ug b Pleiedatter Pleiedatter, fors. arb Hamarøyn s Sørkil Jørenvik (5 m, 5 k) 10 (5 m, 5 k) Folketeljinga 1910 Registreringssentral for historiske data Side 21

22 1849 Hamarøy 001 Hamund Jacobsen m g b hf Gårdbruker Hamarøyn s 002 Oline Jacobsen k g b hm Gårdmandskone Hamarøyn s 003 Jacob Jacobsen m ug b s Fisker Hamarøyn s 004 Anna Jacobsen k ug b d Datter Hamarøyn s 005 Paul Jacobsen m ug b s Søn Hamarøyn s 006 Kaia Jacobsen k ug b d Datter Hamarøyn s 007 Marelius Jacobsen m ug b s Søn Hamarøyn s 008 Lina Jacobsen k ug b d Datter Hamarøyn s 009 Halfdan Jacobsen m ug b s Søn Hamarøyn s 010 Hilda Jacobsen k ug b d Datter Hamarøyn s Sørkil Jørenvik 10 1, 2 10 (4 m, 6 k) 10 (4 m, 6 k) Olaus Hansen m g b hf Fisker og husmand Hamarøyn s 002 Pauline Hansen k g b hm Husmandskone Hamarøyn s 003 Martha Hansen k ug b d Datter Hamarøyn s 004 Johan Hansen m ug b s Søn Hamarøyn s 005 Ragna Hansen k ug b d Datter Hamarøyn s 006 Gunnilius Hansen m ug b s Søn Hamarøyn s 007 Olga Hansen k ug b d Datter Hamarøyn s 008 Hjørdis Hansen k ug b d Datter Hamarøyn s 009 Hans Tollefsen m g b fl Fors. husm. og fisker Hamarøyn s 010 Martha Tollefsen k g b fl Hamarøyn s Sørkil Jørenvik 10 1, 2 6 (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Severin Kristiansen m g b hf Fisker og husmand Hamarøyn s 002 Ingeborg Kristiansen k g b hm Husmandskone Hassel n s 003 Håkon Kristiansen m ug b s Søn Hamarøyn s 004 Hilmar Hansen m g b hf Fisker Hamarøyn s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1902 Flytta attende til Noreg: 1908 Bustad i Noreg før utflytting: Hamarøy Siste bustad i Amerika: Oregon Stilling i Amerika: Fyrbøter Merknad: 005 Sofie Hansen k g b hm Fiskerkone Hamarøyn s 006 Erling Hansen m ug b s Søn Hamarøyn s Sørkil Gjertrudslåt 10 1, 2 8 (5 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Kristian Enoksen m g b hf Fisker og husmand Hamarøyn s 002 Thea Enoksen k g b hm Husmandskone Hamarøyn s 003 Hagbart Enoksen m ug b s Søn Hamarøyn s 004 Gudrun Enoksen k ug b d Datter Hamarøyn s 005 Johan Enoksen m ug b s Søn Hamarøyn s 006 Karl Enoksen m ug b s Søn Hamarøyn s 007 Enok Kristofersen m g b hf Husmand Hamarøyn s 008 Elisabeth Kristofersen k g b hm Husmandskone Hamarøyn s Sørkil Gunnarbaren 10 1, 2 8 (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Julius Jacobsen m g b hf Lods og fisker Hamarøyn s 002 Marie Jacobsen k g b hm Lodskone Vågan i n s Lofoten 003 Karlotte Jacobsen k ug b d Datter Hamarøyn s 004 Jenny Jacobsen k ug b d Datter Hamarøyn s 005 Hjørdis Jacobsen k ug b d Datter Hamarøyn s 006 Arne Jacobsen m ug b s Søn Hamarøyn s 007 Andreas Jacobsen m ug b s Søn Hamarøyn s 008 Alfhild Jacobsen k ug b d Datter Hamarøyn s Sørkil Skilvasbakken (5 m, 4 k) (5 m, 4 k) 001 Levion Rasmussen m g b hf Gårdbruker Hamarøyn s Side 22 Registreringssentral for historiske data

23 002 Maren Rasmussen k g b hm Gårdmandskone Hamarøyn s 003 Jacob Rasmussen m ug b s Søn Hamarøyn s 004 Ragnvald Rasmussen m ug b s Søn Hamarøyn s 005 Rasmus Larsen m g b fl Kårmand Hamarøyn s 006 Maren Larsen k g b fl Kårkone Hamarøyn s 007 Lars Rasmussen m ug b s Arbeider Hamarøyn s 008 Henriette Rasmussen k ug b d Datter Hamarøyn s 009 Peroline Pedersen k ug b tj Tjenestepike Tysfjorden s Sørkil Skilvasbak (4 m, 7 k) 12 (5 m, 7 k) Ludvig Eliassen m g b hf Gårdbruker og fisker Hamarøyn s 002 Elisabeth Eliassen k g b hm Gårdmandskone Hamarøyn s 003 Knut Eliassen m ug b s Søn Hamarøyn s 004 Jacob Eliassen m ug f s Grubearbeider Hamarøyn s Sannsynleg opphaldstad: Drag i Salten 005 Magnus Eliassen m ug b s Fisker Hamarøyn s 006 Laurine Eliassen k ug b d Datter Hamarøyn s 007 Emma Eliassen k ug b d Datter Hamarøyn s 008 Anna Eliassen k ug b d Datter Hamarøyn s 009 Elly Eliassen k ug b d Datter Hamarøyn s 010 Magda Eliassen k ug b d Datter Hamarøyn s 011 Lars Eriksen m g b hf Kårmand Hamarøyn s 012 Gunhild Eriksen k g b hm Kårkone Hamarøyn s Folketeljinga 1910 Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Sørkil Skilvasbak (6 m, 5 k) 1 11 (6 m, 5 k) 001 Lars Johannesen m g b hf Gårdbruker Hamarøyn s Bygning for nattopphald: Hovedbygning 002 Julianne Johannesen k g b hm Gårdmandskone Hamarøyn s Bygning for nattopphald: Hovedbygning 003 Johannes Johannesen m ug b s Fisker Hamarøyn s Bygning for nattopphald: Hovedbygning 004 Olea Johannesen k ug b d Datter Hamarøyn s Bygning for nattopphald: Hovedbygning 005 Sigmund Johannesen m ug b s Søn Hamarøyn s Bygning for nattopphald: Hovedbygning 006 Jacob Johannesen m ug b s Søn Hamarøyn s Bygning for nattopphald: Hovedbygning 007 Hulda Johannesen k ug b d Datter Hamarøyn s Bygning for nattopphald: Hovedbygning 008 Leif Johannesen m ug b s Søn Hamarøyn s Bygning for nattopphald: Hovedbygning 009 Josefine Johannesen k ug b d Datter Hamarøyn s Bygning for nattopphald: Hovedbygning 010 Johannes Larsen m e b hf Uten erhverv, Hamarøyn s Fattigunderst. Bygning for nattopphald: Føderådshuset 011 Ester Amundsen k e b hm Kårkone Hamarøyn s Bygning for nattopphald: Føderådshuset Sørkil Skogteigen (3 m, 5 k) (4 m, 5 k) 001 Nils Rasmussen m g b hf Gårbruker Hamarøyn s 002 Hanna Rasmussen k g b hm Gårdmandskone Bergen n s 003 Konrad Rasmussen m ug b s Fisker Hamarøyn s 004 Laura Rasmussen k ug b d Datter Hamarøyn s 005 Maren Rasmussen k ug b d Datter Hamarøyn s 006 Karl Rasmussen m ug f s Søn Hamarøyn s Sannsynleg opphaldstad: Tysfjorden 007 Hilda Rasmussen k ug b d Datter Hamarøyn s 008 Vilhelm Rasmussen m ug b s Søn Hamarøyn s Registreringssentral for historiske data Side 23

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1867 Bø Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines Hildur Nyheim Bergsfjord 1912 Smines Terje Nyheim Bergsfjord

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1018 Søgne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0901 Risør. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0901 Risør. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0901 Risør Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste... 11

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FylkesFOTOarkivet Sponlandarkivet Aalesunds Museum

FylkesFOTOarkivet Sponlandarkivet Aalesunds Museum Zeits Frk ÅM-95003.017744 1912 En ung kvinne 159 8x12 Zeits Frk ÅM-95003.017745 1912 Tre unge kvinner 570 8x12 Zeits Frk ÅM-95003.019821 1912 Kvinnelig turner 159 8x12 Ævenes-guttene ÅM-95003.000004 1904

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0921 Tromø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN Avskrift gjort av/transcribed by Torbjørn Rogstad October 1998. Registrert av/registered by Jan Christensen 1997, Grenland Ættehistorielag.

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0221 Høland Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer