Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 0515 Vaage Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 576 (kvinner: 298, menn: 278) Bustader i kretsen: 100 Krets: 001a Øvre og nedre Prestegjeld: Vaage Herred/by: Vaage a Øvre og nedre Bjørnstad (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Anders Nystuen m g b hf gaardbruker selveier Vang n s Valders 002 Ingeborg Nystuen k g b hm husstel og kreaturstel Vang n s 003 Jon Nystuen* m ug b s Vang n s 004 Anne Nystuen* k ug b d Vang n s 005 Gudbrand Nystuen* m ug b s Vang n s a Øvre og nedre Baarstad 5 1, 2 6 (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Amund Baarstad m g b hf Gaardbruker selveier Vaage n s 002 Guri Baarstad k g b hm Hus- og Kreaturstel Vaage n s 003 Ole Baarstad m b s Vaage n s 004 Kari Baarstad k b d Vaage n s 005 Kari Baarstad k e b fl Føderaad gaar i Brød med Sel n s Brugeren 006 Ole A. Kleven m ug b Fattigunderst Paa Fattigvæsenets Regning Vaage n s a Øvre og nedre Hammer (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Knut Hammer m g b hf Gaardbruker og eier Vaage n s 002 Rønnaug Hammer* k g b hm steller huset Vaage n s 003 Ole Hammer* m ug b s Vaage n s 004 Anne Kjølstad k ug b tj budeie Vaage n s 005 Ole Hammer m e b fl føderaadsmand Vaage n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus a Øvre og nedre Tolstad (7 m, 8 k) 1 15 (7 m, 8 k) 001 Paul Tolstad m g b hf Gaardbruker og eier Vaage n s Merknad: Hovedbygning 002 Ragnhild Tolstad k g b hm husmor Vaage n s 003 Hans Tolstad m ug b s fæhandler Vaage n s 004 Ragna Tolstad* k ug b d hjelper til med husstel Vaage n s 005 Paul Tolstad* m ug b s gaardsarbeide Vaage n s 006 Marie Tolstad* k ug b d laver mat Vaage n s 007 Tøra Tolstad* k ug b d forskjelligt arbeide Vaage n s 008 Kari Tolstad* k ug b d kjøkkenarbeide Vaage n s 009 Ada Tolstad* k ug b d Vaage n s 010 Ole Tolstad* m ug b s Vaage n s 011 Ragnild Tolstad* k ug b d Vaage n s 012 Sina Nysæter k ug b tj stuepike Vaage n s 013 Hans Spelmandstuen m ug b tj budeie Vaage n s 014 Tostein Imbertløkken m ug b tj tjenestegut gaardsarbeide Vaage n s Merknad: drengestuen 015 Jon Løkken m ug b tj underbudeie Vaage n s a Øvre og nedre Sveinløkken (Løkken) (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0515 Vaage 001 Gunild Sveinløkken k e b hm gaardbrukerske, selveier Vaage n s 002 Paul Sveinløkken m ug b s klæberstenskjører Vaage n s 003 Imbjør Sveinløkken k ug b d sypike Vaage n s 004 Ole Sveinløkken m ug b s gaardsarbeide Vaage n s 005 Hans Sveinløkken m ug b s gaardsarbeide Vaage n s 006 Gustav Sveinløkken m ug b s Vaage n s a Øvre og nedre Ekren (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Anders Jevne m e b hf postaapner nordre n s Fron 002 Inga Jevne k ug b d steller huset Vaage n s 003 Anna Jevne k ug b d Vaage n s 004 Anders Enge m e b fl føderaadsmand Vaage n s a Øvre og nedre Hammerløkken 3 (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Ingeborg Hammerløkken k e b hm gaardbrukerske husmand Vaage n s 002 Ole Hammerløkken m ug b s gaardsarbeide Vaage n s 003 Anne Hammerløkken k ug b d hus og kreaturstel Vaage n s a Øvre og nedre Imbertløkken 3 (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Imbert Imbertløkken m g b hf gaardsarbeide husmand Vaage n s 002 Mari Imbertløkken k g b hm steller huset Vaage n s 003 Ole Imbertløkken m ug b s gaardsarbeide Vaage n s a Øvre og nedre Brovik (4 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Gottlieb Rognstad m g b hf Skydsstationsholder Hurdalenn s 002 Mari Rognstad k g b hm steller huset Tande n s 003 Gunda Rognstad k ug b d Vaage n s 004 Jon Saastad m ug b tj skydsgut Vaage n s 005 Berta Sæter k ug b tj opvarterjomfru Elverum n s 006 Marit Hølen k ug b tj værelsejente Vaage n s 007 T. Lilleodden m mt el Gaardbruker Sjaak n s Sedvanleg bustad: Sjaak 008 Matias Kristiansen m mt el Jordarbeider n s Sedvanleg bustad: Rinsæter a Øvre og nedre Bolstadløkken 2 (2 m, 0 k) (2 m, 0 k) 001 Per Bolstad m ug b hf gaardsarbeide husmand Vaage n s 002 Kristoffer Stenstuen m ug b fl gaardsarbeide Vaage n s a Øvre og nedre Ruste nordre 1 (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) 001 Rønnaug Ruste k ug b hm Jordbruk & Kreaturstel Vaage n s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 a Øvre og nedre Sagflaten 5 (4 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Erik Sagflaten m g b hf Jordbrug og Vaage n s Kleberarbeider 002 Kari Sagflaten k g b hm Madmoder og Budeie Dovre n s 003 Ole Sagflaten m ug b s Kleberarbeider Dovre n s 004 Ragnvald Veggumsløkken m ug mt el Tømmerkjører Sell n s Sedvanleg bustad: Veggumsløkken Sel 005 Petter J. Moen m g mt el Tømmerkjører Ringsakern s Sedvanleg bustad: Aasaarmoen Sel a Øvre og nedre Nysæter 8 (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Ole S. Nysæter m g b hf Jordbruk, Kleberarbeider Vaage n s 002 Kari Nysæter k g b hm Husgjerning, Budeie Vaage n s 003 Ole O. Nysæter m ug b s Jordbruker Vaage n s 004 Oline O. Nysæter k ug b d Hjælper Moderen Vaage n s 005 Syver O. Nysæter m ug b s gaar paa Skole Vaage n s 006 Kari O. Nysæter k ug b d Vaage n s 007 Anton O. Nysæter m ug b s Vaage n s 008 Ragnhild O. Nysæter k ug b d Vaage n s a Øvre og nedre Ruste søndre 8 (5 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Peder Ruste m g b hf Jordbruker, Husmand Vaage n s 002 Ingeborg Ruste k g b hm Hus- og Kreaturstel Vaage n s 003 Tore Ruste m ug b s Vaage n s 004 Ragna Ruste k ug b d Vaage n s 005 Ole Ruste m ug b s Vaage n s 006 Ivar Ruste m ug b s Vaage n s 007 Ingeborg Ruste k e b fl Føderaadskone gaar i Brød Vaage n s med Brukeren 008 Amund Rusten m g mt el Tømmerhugger Kleivsletten n s Sel Sedvanleg bustad: Sel Folketeljinga a Øvre og nedre Haugstulen 10 (6 m, 4 k) 9 (5 m, 4 k) Guri Haugstulen k e b hm Jordbruk, steller i Vaage n s Husholdningen 002 Peder Haugstulen m ug b s Tømmerkjøring Vaage n s 003 Kristian Haugstulen m ug b s Skoleelev Vaage n s 004 Erik Haugstulen m ug b s Skoleelev Vaage n s 005 Even Jensen m ug mt el Bestyrer af Skogdrift Rommedal n Sedvanleg bustad: Romedal 006 Kristian Johnsen m g b hf Mekaniker, n Størsmo Støren symaskinereparatør osv. Merknad: Flakker omkring fra Bygd til Bygd 007 Anna Johnsen k g b hm steller Hus og Børn Aasnes Støren Merknad: Flakker omkring fra Bygd til Bygd 008 Johan Johnsen m b s Rennemon s Trysild Merknad: Flakker omkring fra Bygd til Bygd 009 Aslaug Johnsen k b d Lesje n s Merknad: Flakker omkring fra Bygd til Bygd Digitalarkivet - Arkivverket Side 13 n s s s

14 0515 Vaage 010 Kristine Johnsen k b d Dovre n s Merknad: Flakker omkring fra Bygd til Bygd a Øvre og nedre Snerle (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Hans Snerle m e b hf Gaardbruker og eier Vaage n s 002 Ole Snerle m ug b s Gaardsbestyrer Vaage n s 003 Guri Snerle k ug b d steller huset Vaage n s 004 Mari Sven k ug b tj budeie Vaage n s a Øvre og nedre Snerle (1 m, 4 k) (1 m, 4 k) 001 Ole Snerle m ug b hf gaardbruker og eier Vaage n s 002 Ragnhild Hovdet k ug b tj budeie Vaage n s 003 Anne Ulsletten k ug b tj stuepike Vaage n s 004 Mari Randen k ug b tj stuepike Vaage n s 005 Ragnild Snerle k e b fl føderaadskone Vaage n s a Øvre og nedre Bolstad (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Østen Bolstad m g b hf gaardbruker selveier nordre n s Fron 002 Imbjør Bolstad k g b hm steller huset nordre n s Fron 003 Iver Bolstad m g b s gaardsarbeide nodre n s Fron 004 Mari Bolstad k g b svigerdatter budeie Vaage n s 005 Anton Bolstad m ug b s gaardsarbeide nodre n s Fron 006 Oline Bolstad k ug b d gaardsarbeide nodre Fron n s a Øvre og nedre Bjørnstad (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Hans Bjørnstad m ug b hf gaardbruker selveier Vaage n s 002 Anne Josten k ug b tj stuepike Sel n s 003 Ole Bjørnstad m g b fl føderaadsmand Lom n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1880 Flytta attende til Noreg: 1888 Bustad i Noreg før utflytting: Vaage Siste bustad i Amerika: Minnesota Stilling i Amerika: farmer Merknad: 004 Eldri Bjørnstad k g b fl føderaadskone, budeie Sel n s a Øvre og nedre Stue ved Sveinløkken 2 (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Hans Sørlien m g b hf tømmerhugger Vaage n s Jordarbeider 002 Kirsti Sørlien k g b hm gjæterske Vaage n s a Øvre og nedre Kaalstad 4 (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Peder Kaalstad m g b hf gaardsarbeide husmand Vaage n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 002 Gunhild Kaalstad k g b hm husgjerning og kreaturstel Vaage n s 003 Paul Kaalstad m ug b s gaardsarbeide Vaage n s 004 Petra Kaalstad k ug b fl d? Vaage n s a Øvre og nedre Lalm skolehus 3 (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Imbjør Saastad k e b hm driver cafe og Vaage n s logiforretning 002 Kari Saastad k ug b d opvarter Vaage n s 003 Olav Saastad m ug b s Vaage n s a Øvre og nedre Tolstadløkken 8 (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Iver Tolstadløkken m g b hf gaardsarbeider, husmand Hedalen n s 002 Marit Tolstadløkken k g b hm steller huset Hedalen n s 003 Anna Tolstadløkken k ug b d budeie Hedalen n s 004 Ragnvald Tolstadløkken m ug b s gaardsarbeide Vaage n s 005 Tor Tolstadløkken m ug b s Vaage n s 006 Iver Tolstadløkken m ug b s Vaage n s 007 Marit Tolstadløkken k ug b d Vaage n s 008 Ragnil Tolstadløkken k ug b d Vaage n s a Øvre og nedre Ekren stue 5 (1 m, 4 k) (1 m, 4 k) 001 Knut Rusten m g b hf kafe og logiforretning Vaage n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1904 Flytta attende til Noreg: 1908 Bustad i Noreg før utflytting: Vaage Siste bustad i Amerika: Vashington Stilling i Amerika: sagmølle Merknad: 002 Mari Rusten k g b hm kafevertinde Vaage n s 003 Ragnhild Rusten k ug b d Vaage n s 004 Anna Rusten k ug b d Vaage n s 005 Anne Veggumsløkken k ug b tj barnepike Sel n s a Øvre og nedre Turuheim (stuen) 3 (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Nikoline Haugen k e b hm rengjøringskone Modum s 002 Marit Haugen k ug b d strikker og væver Vaage s 003 Paul Haugen m ug b s Vaage s a Øvre og nedre Snerlebakken 4 (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Mari Snerlebakken k e b hm Jordbruk, husmandsenke Vaage n s 002 Jon Snerlebakken m ug b s tømmerhugger Vaage n s 003 Nils Snerlebakken m ug b s tømmerhugger Vaage n s 004 Matias Snerlebakken m ug b s Vaage n s Folketeljinga a Øvre og nedre Tolstadkleiven 8 (3 m, 5 k) (3 m, 6 k) 001 Jakob Tolstadkleven m g b hf Jordbruker husmand Vaage n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1888 Bustad i Noreg før utflytting: Vaage Stilling i Amerika: Skrædder Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0515 Vaage Flytta attende til Noreg: 1892 Siste bustad i Amerika: Chicago Merknad: 002 Rønnaug Kleven k g b hm Hus- og Kreaturstel Sel n s 003 Paul Kleven m ug b s Hjælper Fadern lidt med Vaage n s Jordbruk 004 Bina Kleven k ug b d gaar paa skole Vaage n s 005 Torø Kleven k ug b d gaar paa skole Vaage n s 006 Helene Kleven k ug b d Vaage n s 007 Johanis Kleven m ug b s Vaage n s 008 Beret Kleven k e f gl. arbeidsudygtig, gaar i Vaage n s Føderaadskone Brød med Brugeren Sannsynleg opphaldstad: Sel 009 Mari Rusten k ug b fl Fattigunderstøttelse Vaage n s a Øvre og nedre Enge (Stue) 3 (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Knut Enge m g b hf skomaker S og driver Vaage n s ysteri 002 Gunild Enge k g b hm husstel og budeie Vaage n s 003 Per Enge m ug b s Jordarbeide Vaage n s a Øvre og nedre Stubrud (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Kristian Stubrud m g b hf feier og gaardbruker, Hedalen n s selveier S 002 Hanna Stubrud k g b hm steller huset Vaage n s 003 Guri Stubrud k ug b d budeie Vaage n s 004 Iver Stubrud* m ug b s Vaage n s 005 Johan Stubrud* m ug b s Vaage n s 006 Karen Stubrud* k ug b d Vaage n s 007 Hans Stubrud* m ug b s Vaage n s a Øvre og nedre Bolstadløkken 4 (3 m, 1 k) (3 m, 2 k) 001 Johannes Bolstadløkken m g b hf Jordbruk, husmand Vaage n s 002 Mari Bolstadløkken k g b hm steller hus og kreaturstel Vaage n s 003 Imbjør Bolstadløkken k ug f d sypike Vaage n s Sannsynleg opphaldstad: Otta (Sel) 004 Matias Bolstadløkken m ug b s Vaage n s 005 Gudbrand Melun m e b fl ofentlig understøttet Vaage n s a Øvre og nedre Enge 6 (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Paul Øihusom m g b hf skomaker S Vaage n s 002 Anne Øihusom k g b hm steller hus og kreaturer Sjaak n s 003 Hans Øihusom m ug b s skomakerdreng Vaage n s 004 Ole Øihusom m ug b s jordarbeide Vaage n s 005 Mari Øihusom k ug b d Vaage n s 006 Sverre Øihusom m ug b s Vaage n s a Øvre og nedre Brostuen (stue) 5 (1 m, 4 k) (1 m, 4 k) 001 Mari Brostuen k e b hm lever af penge sendt fra sine børn i Amerika Hedalen n s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 002 Marit Brostuen k ug b d rengjøringskone Hedalen n s 003 Marie Brostuen k ug b fl deltager i moderens Vaage n s arbeide 004 Ole Brenden m ug b pleiebarn offentlig understøttet Sel n s 005 Ragnhild Brenden k ug b pleiebarn offentlig understøttet Sel n s a Øvre og nedre Kjeldløkken (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Jon Kjeldløkken m g b hf Gaardbruker selveier Sel n s 002 Marit Kjeldløkken k g b hm sykelig arbeidsudygtig Vaage n s 003 Rønnaug Kjeldløkken k ug b d budeie og husstel Vaage n s 004 Anne Kjeldløkken k ug b fl husgjerning Sel n s a Øvre og nedre Runningen (0 m, 2 k) (0 m, 2 k) 001 Rønnaug Runningen k ug b hm Gaardbrukerske selveier Vaage n s 002 Kari Runningen k ug b d budeie Vaage n s a Øvre og nedre Svastuen (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Johanis Svastuen m g b hf klæberstenskjører og Ringebu n s gaardbruker 002 Anna Svastuen k g b hm steller huset og kreaturene Hedalen n s 003 Ingebret Svastuen m ug b s Vaage n s 004 Ragnild Svastuen k ug b d Vaage n s 005 Anders Svastuen m ug b s Vaage n s 006 Anne Svastuen k ug b tj barnepike Hedalen n s a Øvre og nedre stue ved Lalms bro 2 (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Einar Barbrostuen m g b hf almindelig gaardsarbeide Vaage n s 002 Anne Jakopsdatter k g b hm husgjerning Vaage n s a Øvre og nedre Spelmandstuen (stue) 5 (1 m, 4 k) (1 m, 4 k) 001 Peder Spelmandstuen m g b hf tresker og andet Vaage n s gaardsarbeide 002 Mari Pedersdatter k g b hm vasker klæde og gulv Vaage n s 003 Marit Pedersdatter k ug b d arbeidsudygtig Vaage n s 004 Pauline Pedersdatter k ug b d gjør lit af hvert paa Vaage n s gaardene 005 Petra Paulsdatter k ug b datterdatter d.d Vaage n s a Øvre og nedre Sveaholen 2 (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Ole Holen m g b hf gaardsarbeide husmand Vaage n s 002 Rønnaug Syversdatter k g b hm steller huset Vaage n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0515 Vaage a Øvre og nedre Ulen (Svarttjernulen) 2 (0 m, 2 k) (0 m, 2 k) 001 Rønnaug H. Ulen k ug b hm Lidt Jordbruk og Vaage n s Kreaturstel 002 Gunhild A. Ulen k ug b d syk Fattigunderstøttelse Vaage n s a Øvre og nedre Randen (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Knut Randen m g b hf gaardbruker, selveier Vaage n s 002 Rønnaug Randen k g b hm steller huset Vaage n s 003 Ole Randen m ug b s Vaage n s 004 Kari Randen k ug b d Vaage n s 005 Jakop Randen m ug b s Vaage n s 006!! Randen* k ug b d Vaage n s Merknad: udøpt pike a Øvre og nedre Rusten 6 (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Hans Rusten m g b hf gaardsarbeide husmand Vaage n s 002 Ingeborg Rusten k g b hm steller huset Vaage n s 003 Johan Olsen m g b tj hf %fl% gaardsarbeide Vaage n s 004 Toline Hansdatter k g b tj hm %fl% steller kreaturene Vaage n s 005 Hans Johannesen m ug b %fl% s Vaage n s 006 Knut Johannesen m ug b %fl% s Vaage n s a Øvre og nedre Hansrusten 5 (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Hans Rusten m g b hf Jordbrug og Skogsarbeide Vaage n s 002 Kari Rusten k g b hm Husgjerning og Kreaturstel Vaage n s 003 Gunhild Rusten k g b d Husgjerning og Kreaturstel Vaage n s 004 Syver Rusten m g b Svigersøn Jordarbeide og Vaage n s Tømmerarbeide 005 Gunhild Rusten k ug b datterdatter Vaage n s a Øvre og nedre Jørnrusten 4 (2 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Hans Rusten m g b hf Jordbruk og Arbeide paa Vaage n s Gaarden 002 Barbro Rusten k g b hm Husstel og kreaturstel Vaage n s 003 Ole Rusten m ug b s Tømmerarbeider Vaage n s 004 Reidar Rusten m ug f s Jernbanearbeider Vaage n s Sannsynleg opphaldstad: Sel 005 Ingri Rusten k e b fl Lidt Føderaad, gaar i Brød Vaage n s med Brugeren a Øvre og nedre Rusten nedre 7 (4 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Johannes Rusten m b hf Udfører intet Arbeide paa Vaage n s af Alderdom 002 Ole J. Rusten m b Delagtig v Jordbruket behjælpelig med Jordbruket Vaage n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 003 Brit Rusten k b hm Husstel og Kreaturstel Vaage n s Jordbruk 004 Gunhild Rusten k b d Vaage n s 005 Hans Rusten m f s Jernbanearbeider Vaage n s Sannsynleg opphaldstad: Sel 006 Johannes Rusten m ug b s Er Faderen behjælpelig Vaage n s med Jordbruk 007 Jakob Rusten m ug b s skolen Vaage n s 008 Rønnaug Rusten k ug b d Vaage n s a Øvre og nedre Nordre Rusten 5 (1 m, 4 k) (1 m, 4 k) 001 Ole Rusten m g b hf Jordarbeider og Vaage n s Pligtarbeide paa Gaarden 002 Kari Rusten k g b hm Steller Hus og Kreature Vaage n s 003 Rønnaug Rusten k ug b d Vaage n s 004 Anne Rusten k ug b d Vaage n s 005 Gunhild Rusten k e b fl Erhvervsudygtig Gaar i Brug!! med Brugeren Vaage n s a Øvre og nedre stue paa Sandbo grund 4 (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Gunhild Sjellum k ug b hm søm og spinding Vaage n s Merknad: E: Feil kjønn på stilling i familien oppgitt i kilden. 002 Rønnaug Sjellum k ug b d hus og klædesvask Vaage n s 003 Ragnild Andersdatter k ug b fl Vaage n s 004 Ole Jonsen m ug b fl Vaage n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus a Øvre og nedre Sandbo Jonas Loftingsmo m g b hf Gaardbruker selveier Lesje n s Merknad: Vaaningshus 002 Marit Loftingsmo* k g b hm steller huset Lesje n s 003 Johan Loftingsmo* m ug b s Lesje n s 004 Ragnild Loftingsmo* k ug b d Lesje n s 005 Erling Loftingsmo* m ug b s Ringsakern s 006 Olaug Loftingsmo* k ug b d Ringsakern s 007 Trygve Loftingsmo* m ug b s Ringsakern s 008 Aagot Loftingsmo* k ug b d Ringsakern s 009 Ragnil Bø k ug b tj tjenestepike Vaage n s 010 Marie Rudser k ug b tj tjenestepike Sjaak n s 011 Tor Vadsbakken m ug b tj Kjørkarl og Jordarbeider Vaage n s Merknad: Badstuen 012 Anton Enge m ug b tj budeie Vaage n s 013 Barbro Sandbo k ug b hm føderaadskone Vaage n s Merknad: føderaadshuset 014 Ole Blessum m ug b fl føderaadsmand Vaage n s 015 Borgild Kleiven k ug b tj tjenestepike Vaage n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus a Øvre og nedre Lunde (5 m, 7 k) 1 12 (5 m, 7 k) 001 Hans Lunde m g b hf Gaardbruker selveier Merknad: hovedbygning 002 Mari Lunde k g b hm Hus- og Kreaturstel Vaage n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0515 Vaage 003 Johs. Lunde m ug b s gaar paa skole Vaage n s 004 Gunhild Lunde k ug b d gaar paa skole Vaage n s 005 Marie Lunde k ug b d gaar paa skole Vaage n s 006 Ole Lunde m ug b s Vaage n s 007 Kari Lunde k ug b d Vaage n s 008 Johs. Lunde m g b hf føderaadsmand Vaage n s Merknad: Føderaadshuset 009 Marit Lunde k g b hm føderaadskone Vaage n s 010 Ole Raastad m g b hf Lever af lidt Rentepenger Vaage n s Merknad: 2den Etage paa føderaadshuset 011 Rønnaug Raastad k g b hm Lever af lidt Rentepenger Vaage n s 012 Mari Olsdatter k ug b pleiebarn d af nr. 1? Vaage n s a Øvre og nedre Stue paa Sandbo grund 2 (0 m, 2 k) (0 m, 2 k) 001 Gunild Vassbakken k ug b hm skurekone Vaage n s 002 Marit Vassbakken k ug b d arbeidsudygtig Vaage n s a Øvre og nedre Stue paa Sjellum 1 (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) 001 Imbjør Rusten k g b hm vasker og baker flatbrød Vaage n s a Øvre og nedre Ødegaarden (Haugøy) 5 (4 m, 1 k) (4 m, 1 k) 001 Rønnaug Ødegaarden k e b hm steller huset husmand Vaage n s 002 Jakop Ødegaarden m ug b s gaardsarbeide Vaage n s 003 Peder Ødegaarden m ug b s gaardsarbeide Vaage n s 004 Johannes Ødegaarden m ug b s gaardsarbeide Vaage n s 005 Ole Ødegaarden m ug b s gaardsarbeide Vaage n s a Øvre og nedre Ødegaarden (hos Lars Hansen) 8 (6 m, 2 k) (6 m, 2 k) 001 Ole Ødegaarden m g b hf Jordbruksarbeider Vaage n s husmand 002 Mari Iversdatter k g b hm steller huset Vaage n s 003 Iver Olsen m ug b s Vaage n s 004 Olav Olsen m ug b s Vaage n s 005 Marit Olsdatter k ug b d Vaage n s 006 Hans Olsen m ug b s Vaage n s 007 Kristian Olsen m ug b s Vaage n s 008 Ivar Ødegaarden m e b føderaadsmand Vaage n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus a Øvre og nedre Ødegaarden (hos Kristen 9 (5 m, 4 k) 1 9 (5 m, 4 k) Ødegaarden) 001 Kristen Ødegaarden m g b hf Jordbruksarbeide, Vaage n s husmand Merknad: Hovedbygningen 002 Marit Hansdatter k g b hm steller huset Vaage n s 003 Jon Kristensen m ug b s gaardsarbeide Vaage n s 004 Hans Kristensen m ug b s Vaage n s 005 Rønnaug Pedersdatter k e b fl føderaadskone Vaage n s 006 Rønnaug Hansdatter k ug b fl føderaadskone Vaage n s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 007 Ole T. Bø m g b hf kunstmaler Vaage n s Merknad: sidebygning 008 Anne Jakobsdatter k g b hm steller huset Vaage n s 009 Ingvald Olsen m ug b s Vaage n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus a Øvre og nedre Blessum (9 m, 10 k) 1 10 (4 m, 6 k) 001 Anders Blessum m g b hf gaardbruker, selveier Vaage n s Merknad: Hovedbygningen Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1884 Flytta attende til Noreg: 1902 Bustad i Noreg før utflytting: Vaage Siste bustad i Amerika: Minnesota Stilling i Amerika: farmer Merknad: 002 Barbro Blessum k g b hm steller huset Lom n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1894 Flytta attende til Noreg: 1902 Bustad i Noreg før utflytting: Lom Siste bustad i Amerika: Minnesota Stilling i Amerika: farmerkone Merknad: 003 Bella Blessum k ug b d Amerika n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: Flytta attende til Noreg: 1902 Bustad i Noreg før utflytting: Siste bustad i Amerika: Minnesota Stilling i Amerika: barn Merknad: 004 Klara Blessum k ug b d Amerika n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: Flytta attende til Noreg: 1902 Bustad i Noreg før utflytting: Siste bustad i Amerika: Minnesota Stilling i Amerika: barn Merknad: 005 Ingval Blessum m ug b s Amerika n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: Flytta attende til Noreg: 1902 Bustad i Noreg før utflytting: Siste bustad i Amerika: Minnesota Stilling i Amerika: barn Merknad: 006 Selma Blessum k ug b d Vaage n s 007 Peder Blessum m ug b s Vaage n s 008 Rønnaug Imbretsdatter k ug b tj stuegjente Vaage n s 009 Rønnaug Kleiven k ug b tj budeie Vaage n s 010 Ole Ødegaarden m ug b tj tjenestegut Vaage n s 011 Ole Bakke m g mt hf Vaage s Statsb.: Amerika Merknad: 2den Etage Sedvanleg bustad: Amerika 012 Mari Johansdatter k g mt hm Vaage s Statsb.: Amerika Sedvanleg bustad: Amerika 013 Ingvald Olsen m ug mt s Amerika s Statsb.: Amerika Sedvanleg bustad: Amerika 014 Edvard Olsen m ug mt s Amerika s Statsb.: Amerika Sedvanleg bustad: Amerika 015 Ole Bakken m g mt hf Vaage s Statsb.: Amerika Merknad: sidebygning Sedvanleg bustad: Amerika 016 Anna Pettersdatter k g mt hm Ørlandet s Statsb.: Amerika Sedvanleg bustad: Amerika 017 Bentine Olsdatter k ug mt d Amerika s Statsb.: Amerika Sedvanleg bustad: Amerika 018 Gernhart Olsen m ug mt s Amerika s Statsb.: Amerika Sedvanleg bustad: Amerika 019 Gurine Jakopsdatter k e mt fl Vaage s Statsb.: Amerika Sedvanleg bustad: Amerika Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus a Øvre og nedre Blessum (1 m, 6 k) 1 6 (1 m, 5 k) 001 Imbjør Krogh k e b hm gaardbrukerske, selveier, Vaage n s pension Merknad: Hovedbygning 002 Sophie Krogh k ug b d steller huset Vaage n s 003 Ingrid Backer k ug mt b sykepleierske Larvik n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 0515 Vaage Sedvanleg bustad: Tjølling 004 Johannes Dalestuen m g b tj gaardsarbeide Vaage n s 005 Mari Hestehagen k ug b tj stuegjente Vaage n s 006 Anne Johnsdatter k ug b tj budeie Vaage n s 007 Stina?? Krogh k ug b hm rentenist Tvedestrandn s Merknad: sidebygning a Øvre og nedre Øien (5 m, 2 k) (5 m, 2 k) 001 Nils Amundsen m g b hf smed og gaardbruker Lom n s selveier, kafe og logivert S 002 Rønnaug Amundsen k g b hm stiller huset Lom n s 003 Anton Berg m ug b s handelsbetjent Vaage n s 004 Amund Berg m ug b s smeddreng Vaage n s 005 Paul Berg m ug b s smeddreng Vaage n s 006 Marit Berg k ug b d opvarter Vaage n s 007 Ragnvald!! m ug b fl fors af nr Vaage n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus a Øvre og nedre Volden (3 m, 7 k) 1 10 (3 m, 7 k) 001 Kristoffer Hole m g b hf sersjant og gaardbruker Vaage n s selveier 002 Marit Hole k g b hm gaardbr.kone Skjaak n s 003 Aslaug Hole k ug b d Vaage n s 004 Magnhild Hole k ug b d Vaage n s 005 Ingrid Løken k ug b tj tjenestepike (budeie) Vaage n s 006 Johan Berget m ug b tj gaardsarbeide Vaage n s 007 Hans Chr. Hole m g b hf gaardbruker selveier Lesje n s 008 Anne Hole k g b hm jordbr.kone (fhv. jormor) Skjaak n s 009 Marit Hole k ug b d sypike Vaage n s 010 Marianna Hole k ug b d Vaage n s Sjukdom: s a Øvre og nedre Lille-Blessum (1 m, 0 k) (1 m, 0 k) 001 Ole Johnsen Blessum m e b Eneboende Forh. Gaardbruker nu Huseier Vaage n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus a Øvre og nedre Sørem (5 m, 6 k) 1 11 (5 m, 6 k) 001 Iver Lunde m g b hf gaardbruker, selveier Vaage n s skydsstationsholder gaardbruker, selveier Merknad: Hovedbygning 002 Marie Lunde k g b hm steller huset Elverum n s 003 Beate Lunde k b d Vaage n s 004 Olav Lunde m b s Vaage n s 005 Ole O. Lunde m e b fl gaardbruker, Vaage n s føderådsmand 006 Mari Kringlithaugen k ug b tj tjenestepike, opvarter Hedalen n s 007 Anne Lunde k ug b tj tjenestepike, barnepike Vaage n s 008 Ole J. Stordalen m g b tj husmand og tjener Vaage n s Merknad: Drengestubygningen 009 Knut Skjellum m ug b tj tjener, skydsgut Vaage n s Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 010 Guri Holshaugen k ug b tj tjener, budeie Vaage n s 011 Helene Skjellum k ug b tj tjener, værelsjente Vaage n s a Øvre og nedre Stue ved Nugge bro 1 (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) 001 Rønnaug Øi k e b hm lever af en liden kapital Vaage n s a Øvre og nedre Runningen 8 (2 m, 6 k) (2 m, 6 k) 001 Hans Runningen m g b hf jordarbeider husmand Vaage n s 002 Ragnild Runningen k g b hm steller huset Vaage n s 003 Syver Runningen m ug b s jordarbeider Vaage n s 004 Kari Runningen k ug b d Vaage n s 005 Mari Runningen k ug b d Vaage n s 006 Helga Runningen k ug b d Vaage n s 007 Hanna Runningen k ug b d Vaage n s 008 Ragnild Runningen k ug b d Vaage n s a Øvre og nedre Flaten (stue) 3 (0 m, 3 k) (0 m, 3 k) 001 Marit Johannesdatter k g b hm husgjerning fors. tjener Vaage n s forskj. gaardsarbeide 002 Imbjør Johannesdatter k ug b d Vaage n s 003 Guri Johannesdatter k ug b d Vaage n s a Øvre og nedre Braaten (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Arne Braaten m g b hf Gaardbruker, selveier Vaage n s 002 Eli Braaten k g b hm arbeidsudygtig Vaage n s 003 Anders Braaten m ug b s kleberstensarbeider Vaage n s 004 Anne Braaten k e b fl føderaadskone Sel n s a Øvre og nedre Stue ved Krokum 2 (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Imbert Sjellum m g b hf jordarbeide Vaage n s 002 Anne Olsdatter k g b hm arbeidsudygtig Vaage n s a Øvre og nedre Braaten 4 (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Johane Braaten k g b hm steller huset husmand Vaage n s 002 John Braaten m ug b s arbeidsudygtig Vaage n s 003 Anne Braaten k ug b d Vaage n s 004 Ragnild Braaten k ug b d Vaage n s a Øvre og nedre Søremshaugen 3 (2 m, 1 k) (2 m, 3 k) 001 Ole Søremshaugen m g b hf Jordarbeide husmand Vaage n s 002 Gunild Søremshaugen k g b hm budeie Vaage n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

24 0515 Vaage 003 Kari Søremshaugen k ug f d steller huset Vaage n s Sannsynleg opphaldstad: Ringebu 004 Rønnaug Søremshaugen k ug f d tjent hos kommunelægen Vaage n s Sannsynleg opphaldstad: Ringebu Arbeidsledig: l 005 Gustav Arnesen m ug b fl fors. Husmand a Øvre og nedre Sandbohaugen (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Hans Sandbohaugen m g b hf Gaardbruker, selveier Vaage n s 002 Marit Jakopsdatter k g b hm steller huset Vaage n s 003 Marit Sandbohaugen k ug b d sypike Vaage n s 004 Anders Hansen m g b fl føderaadsmand Vaage n s 005 Torø Pedersdatter k g b fl føderaadskone Vaage n s a Øvre og nedre Vasstokken 4 (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Marit Johannesdatter k g b hm steller huset husmand Hedalen n s 002 Peder Jakopsen m ug b s Vaage n s 003 Rønnaug Jakopsen k ug b d Vaage n s 004 Pauline Jakopsen k ug b d Vaage n s a Øvre og nedre Vasstokken 6 (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Hans Vasstokken m e b hf Jordarbeide husmand Vaage n s 002 Anne Vasstokken k ug b d Vaage n s 003 Kari Vasstokken k ug b d Vaage n s 004 Marit Vasstokken k ug b d Vaage n s 005 Hans Vasstokken m ug b s Vaage n s 006 Knut Vasstokken m ug b s Jordarbeide Vaage n s a Øvre og nedre Sambusløkken 5 (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Ole Sambusløkken m g b hf Jordarbeide husmand Vaage n s 002 Mari Sambusløkken k g b hm steller huset Vaage n s 003 Amund Sambusløkken m ug b s Vaage n s 004 Marit Sambusløkken k ug b d Vaage n s 005 Olav Sambusløkken m ug b s Vaage n s a Øvre og nedre Øien (Kræmmerøien) (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 O. Ødegaard m g b hf Landhandler Lom n s 002 Anne Ødegaard k g b hm steller huset Vaage n s 003 Astri Ødegaard k ug b d Vaage n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus a Øvre og nedre Øi (10 m, 10 k) 1 20 (10 m, 10 k) 001 Iver Jondal m g b hf gaardbruker selveier og Dovre n s skindhandler Merknad: Vaaningshus 002 Kari Johannesdatter k g b hm stiller huset Vaage n s Side 24 Digitalarkivet - Arkivverket

25 003 Jon Iversen m ug b s Vaage n s 004 Simen Iversen m ug b s Vaage n s 005 Kristian Iversen m ug b s Vaage n s 006 Ragnhild Johannesdatter k ug b tj stuepike Vaage n s 007 Marit Jakopsdatter k ug b tj barnepike Dovre n s 008 Gustav Sønstevold m ug b tj gaardsarbeide Gausdal n s 009 Johannes Ødegaarden m ug b tj gaardsarbeide Vaage n s 010 Johannes Runningen m ug b tj gaardsarbeide Hedalen n s 011 Sigrid Øien k e b tj budeie Dovre n s Merknad: 2den etage 012 Jan Øien m ug b s af budeien Vaage n s 013 Oskar Øien m ug b Dattersøn af Kristianian s budeien 014 Magda Alette Ulland k g b hm steller huset Manden Lillehammer n s Kommunelæge Merknad: sidebygning 015 Gunnar Ulland m ug b s Kristianian s 016 Alfild Ulland* k ug b d Kristianian s 017 Gunvor Ulland* k ug b d Sjaak n s 018 Helga Ulland* k ug b d Sjaak n s 019 Signe Børsum k ug b b musiklærerinde Lillehammer n s 020 Maria Ulen k b tj stuepike Sjaak n s Folketeljinga a Øvre og nedre Sambu (7 m, 7 k) 14 (7 m, 7 k) Johannes Sambu m g b hf Gaardbruker selveier og Vaage n s fæhandler 002 Imbjør Sambu k g b hm steller huset Vaage n s 003 Imbjør Sambu* k ug b d Vaage n s 004 Anne Sambu* k ug b d Vaage n s 005 Marit Sambu* k ug b d Vaage n s 006 Jakop Sambu* m ug b s Vaage n s 007 Steinar Sambu* m ug b s Vaage n s 008 Gunild Sambu* k ug b d Vaage n s 009 Johannes Sambu m ug b fl gaardsbestyrer Vaage n s 010 Peder Sjellum m ug b tj tjenestegut Vaage n s 011 Fredrik Kven m ug b tj tjenestegut Vaage n s 012 Iver Øien m ug b tj gjætergut Vaage n s 013 Kari Enda k ug b tj budeie Vaage n s 014 Gina Runningen k ug b tj stuepike Hedalen n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus a Øvre og nedre Sandbo (9 m, 7 k) 1 17 (9 m, 8 k) 001 Guttorm Sandbo m g b hf Gaardbruker selveier Vaage n s Merknad: Vaaningshus Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1904 Flytta attende til Noreg: 1907 Bustad i Noreg før utflytting: Vaage Siste bustad i Amerika: Dakota Stilling i Amerika: farmerarbeide Merknad: 002 Gunild Sandbo k g b hm steller huset Vaage n s 003 Olav Sandbo m ug b s Vaage n s 004 Anne Olsdatter k ug b tj budeie Vaage n s 005 Kari Olsdatter k ug b tj budeie Vaage n s 006 Mari Aasengstuen k ug b tj stuegjente Hedalen n s 007 Marit Husehaugen k ug b tj barnepike Vaage n s 008 Hans Rui m g b tj landbruksarbeide Vaage n s 009 Jakop Berget m ug b tj landbruksarbeide Vaage n s 010 Jo Ødegaarden m ug b tj landbruksarbeide Vaage n s 011 Ole Guttormsen m g b hf føderaadsmand Vaage n s Merknad: føderaadshuset 012 Kari Iversdatter k g b hm føderaadskone Vaage n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 25

26 0515 Vaage 013 Iva Olsen m ug b s Jagt og fiskeri Vaage n s 014 Jakop Olsen m ug b s fæhandler Vaage n s 015 Gunild Olsen k ug b d steller huset Vaage n s 016 Hans Pedersen m ug b tj gjætergut Vaage n s Merknad: husholdning Guri Gutormsdatter k ug f fl væverske Vaage n s Sannsynleg opphaldstad: Dovre Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus a Øvre og nedre Haugaøi (3 m, 2 k) 1 5 (3 m, 2 k) 001 Ole Haugaøi m ug b hf Gaardbruker, selveier Vaage n s 002 Hans Haugaøi m ug b fl gaardsarbeider Vaage n s 003 Tjøstel Haugaøi m g b fl føderaadsmand budeie Vaage n s 004 Imbjør Hansdatter k g b fl føderaadskone Vaage n s 005 Kari Tjøsteldatter k ug b fl steller huset Vaage n s Merknad: sidebygningen a Øvre og nedre Sæta 4 (1 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Jakop Sæta m g b hf gaardbruker husmand Vaage n s 002 Imbjør Sæta k g b hm steller huset Vaage n s 003 Jakop Sæta m ug f s tømmerhugger Vaage n s Sannsynleg opphaldstad: Ransverk (Vaage) 004 Ragnild Sæta k ug b d budeie Vaage n s 005 Anne Sæta k ug b d Vaage n s a Øvre og nedre Sæta (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Jon Sæta m g b hf gaardbruker selveier og Vaage n s pukstenslager 002 Beret Sæta k g b hm steller huset og kreaturstel Lom n s 003 Iver Olsen m ug b fl deltager i gaardsarbeidet Vaage n s a Øvre og nedre Sundhagen (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Johs. Sundhagen m g b hf Gaardbruker, selveier Vaage n s Merknad: E: Fødselsår påført seinare 002 Kristine Sundhagen k g b hm hustel og kreaturstel Faaberg n s Merknad: E: Fødselsår påført seinare 003 Iver Sundhagen m ug b s syk understøtes af faderen Vaage n s 004 Anton Sundhagen m ug b s gaardsarbeide Vaage n s 005 Kari Sundhagen k ug b d hjelper til i huset Vaage n s Merknad: E: Fødselsår påført seinare a Øvre og nedre Sæta 2 (1 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Johs Sæta m g b hf gaardsarbeide husmand Vaage n s 002 Brit Sæta k g b hm steller huset og budeie Vaage n s 003 Matias Sæta m ug f s tømmerhugger Vaage n s Sannsynleg opphaldstad: Ransverk (Vaage) Side 26 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0512 Lesje Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0832 Mo Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0517 Sel, Sell prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0517 Sel, Sell prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0517 Sel, Sell prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1018 Søgne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0401 Hamar. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0401 Hamar. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0401 Hamar Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0220 Asker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0220 Asker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0220 Asker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0619 Aal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0619 Aal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0619 Aal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0516 Hedalen, Sell og Hedalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0516 Hedalen, Sell og Hedalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0516 Hedalen, Sell og Hedalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer