Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måtekulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teoriekulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstadeom 'f' og på opphaldsstadeom 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre eitad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Mekipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfun = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamkrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratorein eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 0529 Vestre Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 591 (kvinner: 297, menn: 294) Bustader i kretsen: 102 Krets: 001 Elton Prestegjeld: Vestre Herred/by: Vestre Elton Almsroen (plads) (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Even Olsen m g b hf Jordbrukende Husmand Vestre Jordbruksarbeide 002 Johanne Hansdatter k g b hm Husmandskone Vestre 003 Helge Evensen m ug b s Husmandssøn Vestre 004 Ole Chr. Evensen m ug b s Husmandssøn østre 005 Mary Hendrikke Evensdatter k ug b d Husmandsdatter Vestre 006 Evald Evensen m ug b s Husmandssøn Vestre Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Elton Alm store (10 m, 7 k) 1 11 (4 m, 7 k) 001 Paul Halvorsen Alm m g b hf Gaardbruker Vestre Merknad: Hovedbygningen 002 Anna Rasmusdatter k g b hm Gaardmandskone Aadalen 003 Solveig Paulsdatter Alm k ug b d Datter Vestre 004 Ruth Paulsdatter Alm k ug b d Datter Vestre 005 Ander O. Øie m ug b tj Dagarbeider Eina Jordbruksarbeide 006 Julius A. Grøthaug m ug mt Losjerende Dagarbeider Vestre Tømmerkjører Sedvanleg bustad: Grøthaug 007 Gunnar Hjort m ug mt Losjerende Skogbrukslærling fors Bergen Dampskibskonsulent Hjort Pedersen Bygdø alle Sedvanleg bustad: Kristiania 008 Olaf Olsen Granum m ug mt Losjerende Dagarbeider Jordbruksarb Vestre Sedvanleg bustad: Granum V. 009 Karl Jansen Kjæsarudstuen m g mt Losjerende Tømmermand østre Merknad: E: Fødselsår påført seinare Sedvanleg bustad: østre 010 Olaf Klausen Meklenborg m ug mt Losjerende Tømmermand østre Merknad: E: Fødselsår påført seinare Sedvanleg bustad: østre 011 Kristian Haugstuen m ug mt Losjerende Tømmermand østre Merknad: E: Fødselsår påført seinare Sedvanleg bustad: østre 012 Arne Goplen m ug b tj Agronom Nordre Jordbruksarbeider Land 013 Helga Østby k ug b tj Husjomfru Biri 014 Oline Nilsdatter Ryemarken k ug b tj Kokkepige Nordre Aurdal 015 Gudfrid Paulsdatter Alm k ug b d Gaardmandsdatter Vestre 016 Thorvald Bratlie m g b hf Kreaturstel østre Merknad: Drengestubygningen 017 Mathea Bratlie k g b hm Kreaturstel Søndre Aurdal Elton Bøhle (plads) (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) n n n n s s s s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0529 Vestre 001 Otto Kristiansen m e b hf Husmand Jordbruk østre 002 Berte Marie Ottosdatter* k e b d Husholderske Vardal 003 Adolf Augustsen m ug b s No 2's Søn Vestre 004 Antonette Kristoffersdatter k e b Losjerende Erhvervsudygtig Fattigforsørget Vardal Elton Liestuen af Lie %Alm store% (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Johan Kristiansen m g b hf Dagarbeider ved Jordbruk Biri 002 Kristine Kristiansen k g b hm Arbeiderkone Ringebu Gudbrandsdalen 003 Anna Johansdatter k ug b d datter Gjøvik 004 Klara Johansdatter k ug b d datter Gjøvik 005 Peder Johansen m ug b s Søn Ringebu Gudbr. Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Elton Lie (6 m, 7 k) 1 12 (6 m, 6 k) 001 Anton Hansen m g b hf Gaardbruker østre Merknad: Hovedbygningen 002 Helene Marie Pedersdatter k g b hm Gaardmandskone Vestre 003 Peder Antonsen m ug b s Gaardmands Søn Vestre 004 Berte Marie Antonsdatter k ug b d Gaardmands Datter Vestre 005 Helga Augusta Aannerud k ug b tj Husgjerning Vardal 006 Hilda Mathilde Edvardsdatter k ug b tj Husgjerning østre 007 Berte Marie Haakensdatter k e b Føderaadskone østre 008 Hjalmar Martinsen m ug b tj Jordbruksarbeide østre 009 Johannes B. Annekstad m g b tj Jordbruksarbeide Vestre 010 Brede Evensen m ug b tj Jordbruksarbeide østre 011 Berte Marie Madsdatter k e b hm strikking Vestre Merknad: Drengestubygningen 012 Bernt Olaf Pedersen m ug b s Dagarbeider, Vestre Jordbruksarbeide 013 Hulda Bye k e mt b Fru, Gaardeierske Sedvanleg bustad: Kristiania Elton Liesveen (plads) (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) Merknad: Plads af Lie 001 Hans Olsen m g b hf Husmand Jordbruk Vestre Jordbruksarbeidende 002 Anne Mathea Kristiansdatter k g b hm Husmandskone Vestre 003 Hilda Mathilde Bendiksdatter k ug b datterd søm Vestre Elton Nordli (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Olaus Olsen m g b hf Jordbruker Skomaker S Vestre 002 Oliane Andreasdatter k g b hm Husgjerning Vardal Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 003 Ole Anton Olausen m ug b s Skoleelev Vestre 004 Olga Ottilie Olausdatter* k ug b d Datter Vestre 005 Dagny Olausdatter* k ug b d Datter Vestre 006 Alma Olausdatter* k ug b d Datter Vestre 007 Signe Olausdatter* k ug b d Datter Vestre 008!! Olausen* m ug b s Søn Vestre Merknad: udøpt gut Elton Rostad (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Hans Olsen m g b hf Dagarbeider Vestre Jordbruksarbeide 002 Augusta Pedersdatter k g b hm Dagarbeiderkone Vestre 003 Martha Amalie Hansdatter k ug b d Datter Vestre %Olsdatter% 004 Mathilde Hansdatter %Olsdatter% k ug b d Datter Vestre Elton Frogner (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Hans Syversen Slenes m e b hf Gaardsbruk el. Jordbruk Neses Prgj. Romsdalen 002 Ragna Borglund k ug b tj husholderske Husgjerning Kolbu n 003 Nils Torkildsen m ug b losjerende intet erhverv fors. af Vestre Fattigvæsenet Merknad: Fødselsår: ant E: Fødselsdato påført seinare Sjukdom: a Elton Steinvold (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Anton M. Brobakken m ug b Losjerende Jordbruksarbeide Vestre 002 Amanda Johannesdatter k ug b Losjerende Dagarbeide v/ Jordbruk Sverige 003 Peder Nilsen m ug b s Dagarbeide v/ Jordbruk østre 004 Helge Andersen m ug b s No 2's Søn østre 005 Agnes Antonsdatter k ug b d Søn!! Vestre Elton Fjeldheim (afholdsloge Lokale) (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Hans Hjalmar Thorstad m g b hf Skræddermester S østre 002 Jenny Thorstad k g b hm Skrædderkone søndre Land 003 Aslaug Jørdis Thorstad* k ug b d Datter Vestre 004 Mentz Thorolf Thorstad* m ug b s Søn Vestre Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Elton Ringvold (4 m, 9 k) 1 13 (4 m, 9 k) 001 Peder Anton Thorstad m g b hf Jordbruk Skrædderi østre Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13 n s

14 0529 Vestre Merknad: Hovedbygningen 002 Lovise Thorstad k g b hm Skrædderkone østre 003 Aksel Thorstad m ug b s Jordbruksarbeide østre 004 Borghild Thorstad k ug b d Husgjerning østre 005 Lydia Charlotte Thorstad k ug b d Datter østre 006 Andrine Slenes k s b hm Fattigforsørget Brekke Sogn Laviks Prgj. 007 Karen Sofie Slenes k ug b d Fattigforsørget Sarpsborg 008 Alette Hansine Slenes k ug b d Fattigforsørget Faaberg 009 Siggrid Margrette Slenes k ug b d Fattigforsørget Lillehammer 010 Andreas M. Flødsveen m g b hf Industridrivende Søndre Knivarbeide Land Merknad: Sidebygningen 011 Severine Flødsveen k g b hm Knivmagerkone Vestre 012 Ole A. Flødsveen m ug b s Industri Knivarbeider Vestre 013 Jenny A. Flødsveen k ug b d Industri Knivarbeider Vestre Elton Ringvoldstuen (1 m, 0 k) (1 m, 0 k) 001 Karl Petter Gjestrum m ug b el Handelsbetjent Vestre Elton Ringstad (3 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Hans Andersen Ringstad m g b hf Dagarbeide østre Jordbruksarbeide 002 Johanne Marie Ringstad k g b hm Dagarbeiderkone østre 003 Taale A. Liereng m ug mt el Tømmermandsarbeide S Vestre Sedvanleg bustad: Liereng Vestre 004 Lars O. Trønnes m ug mt el Hus- Tømmermandsarbeide S Sedvanleg bustad: Trønnes Vestre Vestre Elton Jemtland nedre (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Lars Eriksen m g b hf Industri Arbeider træskeer Vestre 002 Oline Eriksen k g b hm Vævning Vestre Elton Jemtland (6 m, 3 k) (6 m, 3 k) 001 Halvar Davidsen Haugom m g b hf Blikkenslageri S Jordbruk Vestre 002 Oliane Haugom k g b hm Haandværker og Vestre Smaabrugerkone 003 Aksel Halvarsen Haugom m ug b s Industri og Dagarbeide Vestre samt Knivarbeide 004 Hulda Halvarsdatter Haugom k ug b d Datter Vestre 005 Ole Halvarsen Haugom m ug b s Søn Vestre n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 006 Harald Halvarsen Haugom m ug b s Søn Vestre 007 Alf Halvarsen Haugom m ug b s Søn Vestre 008 Asta Halvarsdatter Haugom k ug b d Datter Vestre 009 Magnus Halvarsen Haugom m ug b s Søn Vestre Elton Myren (1 m, 2 k) (1 m, 3 k) 001 Johannes Nilsen Myren m g b hf Blikkenslageri S og Vestre Jordbruk 002 Mina Nilsen Myren k g b hm Haandværker og Vestre Smaabrukerkone 003 Netta Johannesdatter k ug b d Datter Vestre 004 Mathilde Johannesdatter k ug f d Datter Vestre Sannsynleg opphaldstad: Markestad Mittre Arbeidsledig: l Elton Haugom (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Adolf Kr. Finstad m g b hf Industriarbeide Vestre Knivarbeide og Jordbruk 002 Helene Marie Finstad k g b hm Knivmaker og Vestre Smaabrukerkone 003 Kristian Adolfsen m ug b s Søn Vestre 004 Johanne Adolfsen k ug b d Datter Vestre 005 Kari Adolfsen k ug b d Datter Vestre 006 Anders Adolfsen m ug b s Søn Vestre Elton Røstø (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Johan Kristiansen m g b hf Blikkenslageri S og Vardal Jordbruk 002 Agnethe Kristiansen k g b hm Haandværker og østre Smaabrukerkone 003 Karl Oscar Johansen m ug b s Skoleelev Vestre 004 Jenny Annette Johansdatter k ug b d Datter Vestre 005 Nora Johansdatter k ug b d Datter Vestre Elton Markestad søndre (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Bernt Amundsen Napstad m g b hf Jordbruksforpagter Vardal 002 Karen Mathea Napstad k g b hm Forpagterkone Biri 003 Amund Berntsen m ug b s Søn Vardal Arbeidsledig: %l% 004 Martinus Berntsen m ug b s Søn Vardal Arbeidsledig: %l% Elton Hjelpestenstuen (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Anton Børresen m g b hf Blikkenslageri S Vestre Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0529 Vestre 002 Agnethe Børresen k g b hm Blikkenslageri Vestre 003 Amalie Sofie Antonsdatter* k ug b d Datter Vestre 004 Hulda Karoline Antonsdatter* k ug b d Datter Vestre Elton Hjelpestenhagen (1 m, 0 k) (1 m, 0 k) 001 Martinus Nilsen m ug b enslig Dagarbeide paa Jordbruk Vestre Elton Hjelpesten østre søndre (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Ole Jensen m g b hf Blikkenslageri S og Vardal Føderaad 002 Karen Mathea Fredriksdatter k g b hm Føderaadskone Vardal Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Elton Hjelpesten vestre (4 m, 3 k) 1 7 (4 m, 3 k) 001 Jakob Flødstrøm m ug b hf Gaardeier Jordbruker Vestre Merknad: Hovedbygningen 002 Kasper Kristiansen m ug b tj Jordbruksarbeide Nordre Land 003 Hans Evensen Seigland m ug b Losjerende Dagarbeider Stenkjøring Vestre 004 Sigrid Erlandsdatter k ug b tj Husholdning Etnedalen 005 Inga Mathilde Mathiasdatter k ug b tj Kreaturstel Vestre 006 Gustav Fredrik Kalsen m g b hf Dagarbeide Sverige Jordbruksarbeide Merknad: Drengestuebygningen 007 Berte Helene Jakobsdatter k g b hm Arbeiderkone Vardal Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Elton Markestad østre (3 m, 5 k) 1 8 (3 m, 5 k) 001 Nils M. Udal m g b hf Gaardbruker Jordbruk Faaberg 002 Mina Marie Udal k g b hm Gaardbrukerkone Vardal 003 Ludvig Markus Udal* m ug b s Søn Vardal 004 Hulda Oline Udal* k ug b d Datter Vardal 005 Martha Ragna Udal* k ug b d Datter Vardal 006 Henrik Johansen m e b Bestefar Føderaad Biri 007 Kristine Pedersdatter Blikset k ug b tj Kreaturstel østre 008 Agnes Johannesdatter k ug b tj Husgjerning Vardal Elton Markestad mellem (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Martin Hansen Felde m g b hf Gaardbruker n. Land 002 Kjerstine Felde k g b hm Gaardbrukerkone Etnedalen 003 Mary Martinsdatter Felde k ug b d Barn n. Land 004 Hans Martinsen Felde m ug b s Barn Vestre 005 Sigrid Alfilde Martinsdatter k ug b d Barn Vestre Felde 006 Johan Kristian Martinsen m ug b s søn Vestre Felde 007 Karen Mathea Martinsdatter k ug b d søn Vestre Felde 008 Olga Mathilde Dalborgsengen k ug b tj Husgjerning Vardal Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Elton Markestad vestre (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Even Pedersen m e b hf Føderaad Vestre 002 Peder Evensen m ug b s gaardbruker Jordbruk Vestre 003 Berte Marie Napstad k ug b tj Husgjerning Vardal 004 Marie Pedersdatter k ug b tj Kreaturstel Lesje Folketeljinga Elton Flikkeshaug nordre nordre (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Johan I. Dalen m g b hf Gaardbruker Jordbruk Vardal 002 Mina Jensdatter k g b hm Gaardbrukerkone Vestre 003 Jørgen Johansen Dalen m ug b s Gaardbruker Søn Vardal 004 Johanne Johannesdatter k ug b el Gaardbruker Datter Vardal 005 Nils Pedersen Kirkeby m g b hf Kapital Vardal 006 Mina Olsdatter k ug b tj Husgjerning Vestre 007 Johan Oscar Emilsen m ug b s Søn Kolbu Arbeidsledig: l Elton Nyland (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Ole Jakob Pedersen m g b hf Blikkenslageri S og Vestre Jordbruk 002 Marte Marie Olsdatter k g b hm Haandværker kone østre 003 Peder Olsen m ug b s Blikkenslageri østre Elton Flikkeshaug Langen (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Nils Anton Kristiansen m g b hf Gaardsbruk eller Jordbruk Vestre og Blikkeslageri 002 Oliane Johansdatter k g b hm Gaardbrukerkone østre 003 Tonnette Olsdatter k e b fl intet erhverv østre Elton Flikkeshaug nordre søndre (4 m, 5 k) (4 m, 5 k) 001 Julius Martinsen Rostad m g b hf Gaardbruker Vestre 002 Berte Elise Rostad k g b hm Gaardbrukerkone Vestre 003 Johan Bjarne Rostad m ug b s Gaardsarbeide Vestre 004 Martha Rostad k ug b d Barn Vestre 005 Einar Rostad m ug b s Barn Vestre 006 Juliane Rostad k ug b d Barn Vestre 007 Augusta Rostad k ug b d Barn Vestre 008 Otto Markus Rostad m ug b s Barn Vestre 009 Ester Rostad k ug b d Barn Vestre Elton Hagelund (1 m, 2 k) (2 m, 2 k) Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0529 Vestre 001 Jakob Evensen m g f hf Handelsreisende Vardal Sannsynleg opphaldstad: Brandbu Hadeland 002 Olava Hansdatter k g b hm Handelsreisendes hustru Vestre 003 Georg Fjeld m g b hf Jernbanearbeider Kristiania 004 Laura M. Fjeld k g b hm Jernbanearb.hustru Strykerske Vestre Elton Flikkeshaug søndre (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Erland O. Espeset m g b hf Gaardsbruk Søndre Aurdal 002 Ingeborg Mikkelsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Søndre Aurdal 003 Olga E. Espeset k ug b d Husgjerning Etnedalen 004 Marie E. Espeset k ug b d Husgjerning Etnedalen 005 Ola E. Espeset m ug b s Gaardsarbeide Etnedalen 006 Thora E. Espeset k ug b d Husgjerning Etnedalen 007 Michael E. Espeset m ug b s Barn Etnedalen 008 Einar E. Espeset m ug b s Barn Etnedalen Elton Løvlien (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Paul Fredriksen m g b hf Dagarbeide paa Jordbruk østre Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1882 Flytta attende til Noreg: 1884 Bustad i Noreg før utflytting: østre Siste bustad i Amerika: Dakota Stilling i Amerika: Farmarbeide Merknad: 002 Antonette!! k g b hm arbeiderkone Vardal Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1882 Flytta attende til Noreg: 1883 Bustad i Noreg før utflytting: østre Siste bustad i Amerika: Dakota Stilling i Amerika: Merknad: Elton Enger (4 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Anders Nilsen m g b hf Veivogter østre 002 Berte Karine Pedersdatter k g b hm Veivogterhustru østre 003 Nils Andersen m ug f s Skomagersvend Vestre Sannsynleg opphaldstad: Aannerud Vardal 004 Johanne Andersdatter k ug b d Barn Vestre 005 Nikolai A. Enger m g b hf Skomageri østre Jordbruksarbeider 006 Thea Martinsdatter k g b hm Skomagerhustru østre 007 Per Asbjørn Nikolaisen m ug b s Barn Vestre 008 Birger Magnus Nikolaisen* m ug b s Barn Vestre Elton Lerudaasen (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Martin Gudbrandsen m g b hf Jordbruk østre 002 Kristiane Nilsdatter k g b hm Gaardbrukerkone østre 003 Gustav Martinsen m ug b s Hjemmeværende søn østre 004 Maria Martinsdatter k ug b d Hjemv. datter østre Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 005 Andreas Nilsen Fjeld m e b Losjerende Blikslageri Vestre Elton Mortensveen (3 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Nils Johannessen m g f hf Torvfabrikarbeide, Tømmerhugst og Jordbruker Nes Hedem Sannsynleg opphaldstad: Kauserud Vestre 002 Berte Karine Olsdatter k g b hm Smaabrukerkone Vestre 003 Jenny Marie Nilsdatter k ug b d datter Vestre 004 Ole Christian Nilsen m ug b s Søn Vestre 005 Jens Nilsen m ug b s Søn Vestre 006 Nora Betsy Nilsdatter* k ug b d Datter Vestre 007 Maurits Martinsen m s b el Knivarbeide Vestre Elton Lerudsveen (plads) (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) Merknad: Plads af Lerud søndre 001 Gustav Johannessen m ug b hf Dagarbeide Vestre Jordbruksarbeide 002 Ingeborg Kristiansdatter k e b hm Husgjerning Vestre Elton Fagerlund under (2 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Ole Larsen m e b hf Dagarbeider Vestre Jordbruksarbeide 002 Lovise Marie Olsdatter k ug b d Husholdning Vestre 003 Petter Bliksetsveen m e mt Losjerende Fillesamler Sverige Merknad: Fødselsår: omvankende og vanskelig at træffe Sedvanleg bustad: østre Elton Lerudmyren (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Andreas Steen m g b hf Gaardsbestyrer Søndre Land 002 Ottilie Hansdatter k g b hm Gaardsbestyrerkone Søndre Land 003 Kasper Andreassen m ug b s Gaardsarbeider Vestre 004 Jenny Andreasdatter k ug b d datter Vestre 005 Martha Andreasdatter k ug b d datter Vestre 006 Elise Andreasdatter k ug b d datter Vestre 007 Arne Andreassen m ug b s søn Vestre 008 Kristian Johansen m ug b tj Gardsarbeide Søndre Land Elton Eltokole under (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Karl Sohlberg m e b hf Folkeskolelærer Asker 002 Synnøve Kvale k ug b Husholderske Husholdning Lom n n n n n n n s s s s s s s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0529 Vestre Elton Elton (4 m, 7 k) 10 (4 m, 6 k) Kristiane Lerud k e b hm Gaardbrukerske Vestre 002 Anna Pettersdatter Lerud k ug b d Husgjerning Vestre 003 Halfdan Pettersen Lerud m ug b s Gaardsarbeide Vestre 004 Borghild Pettersdatter Lerud k ug b d Husgjerning Vestre 005 Alvilde Pettersdatter Lerud k ug b d Datter Vestre 006 Petter Pettersen Lerud m ug b s Søn Vestre 007 Johan Olsen Tollefsrud m ug b tj Gaardsbestyrer Vestre 008 Johannes Pedersen m ug b tj Gaardsarbeide Vestre 009 Maria Johannesdatter k ug b tj Kreaturstel Eina 010 Mathia Trosset k ug b el Kapital Faaberg 011 Hilda Kristiansdatter Drager k ug mt b Hjemmev. datter Vestre Sedvanleg bustad: Drager nordre Elton Vestlien under (4 m, 5 k) (4 m, 5 k) 001 Kristian Ottosen m g b hf Jordbruk Vardal Jordbruksdagarbeider 002 Karen Pauline Olsdatter k g b hm Dagarbeiderkone østre 003 Ole Kristian Kristiansen m ug b s Jordbruksdagarbeider østre 004 Karl Kristiansen m ug b s Dagarbeide v/ Jordbruk østre 005 Petra Kristiansdatter k ug b d Hjemv. Datter Vestre 006 Helge Kristiansen m ug b s Søn Vestre 007 Borghild Kristiansdatter k ug b d Datter Vestre 008 Karen Kristine Kristiansdatter k ug b d Datter Vestre 009 Signe Kristiansdatter k ug b d Datter Vestre Elton Drengsrud vestre (1 m, 4 k) (1 m, 4 k) 001 Martin Hansen m g b hf Gaardbruker Vestre 002 Gjertrud Olsdatter k g b hm Gaardbrukerkone vestre Slidre 003 Borghild Blikset k ug b tj Kreaturstel østre 004 Marte Hansdatter k e b fl Jordbruksdrivende Vardal 005 Gudrun Andersdatter k ug b Fosterdatter Barn Vardal Elton Drengsrud østre (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Hans Kristiansen m g b hf Føderaad %Gaardsbruk% Vestre 002 Karine Pedersdatter k g b hm Føderaadskone Vestre %Gaardbrukerkone% 003 Hans Kristian Hansen m ug b s Gaardsbruk Vestre Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 004 Anna Edvardsdatter k ug b tj Kreaturstel Vestre Elton Ripe (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Ove O. Berge m g b hf Gaardsbruk Vang Valders 002 Dorthea Torstensdatter k g b hm Gaardbrukerkone Vang Valders 003 Boye Ovesen m g b s Jordbruks- Gaardsarbeide Vang Valders 004 Marie Olsdatter k g b Sønnekone Kreaturstel Vestre 005 Gunnar Vangensteen Bøyesen m ug b s Søn Vestre Folketeljinga 1910 Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Elton Grøthaug østre (4 m, 3 k) 1 8 (5 m, 3 k) 001 Andreas Jakobsen m g b hf Gaardsbruk Vardal Merknad: Hovedbygningen 002 Lise Jensdatter k g b hm Gaardbrukerkone Vestre 003 Julius Andreassen m ug f s Gaardsarbeide Vestre Sannsynleg opphaldstad: Alm, samme Tællingskreds 004 Maurits Andreassen m ug b s Gaardsarbeide Vestre 005 Augusta Andreasdatter k ug b d Kreaturstel Vestre 006 Kristian Andreassen m ug b s Søn Vestre 007 Mathias Martinsen m g b hf Delvis Fattigunderstøttet Vardal Merknad: Drengestuebygningen 008 Nekoline Hansdatter k g b hm Dagarbeider i husene Vestre Elton Grøthaug vestre (2 m, 6 k) (2 m, 6 k) 001 Anders Knudsen Robøle m g b hf Gaardsbruk Etnedalen 002 Berte Anna Evensdatter k g b hm Gaardbrukerkone Etnedalen 003 Berit Andersdatter k ug b d Gaardmansdatter Etnedalen 004 Karoline Andersdatter k ug b d Gaardmansdatter Etnedalen 005 Siggrid Andersdatter k ug b d Gaardmansdatter Etnedalen 006 Asbjørn Andersen m ug b s Søn øvre Eker 007 Inga Andersdatter k ug b d Datter Vestre 008 Martha Andersdatter k ug b d Datter Vestre Elton Lundstad (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Roar Hansen m g b hf Celulosearbeider Lærdal 002 Teoline Olsdatter k g b hm Arbeiderkone Vestre 003 Hans Roarsen m ug b s Søn Vestre 004 Asta Marg. Roarsdatter k ug b d Datter Vestre 005 Richard Roarsen m ug b s Søn Vestre 006 Odveig Roarsdatter k ug b d Datter Vestre Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 0529 Vestre 007 Gudrun Roarsdatter k ug b d Datter Vestre 008 Jørdis Roarsdatter k ug b d Datter Vestre Elton Bækkelund (plads) under 7 7 %2% 2 (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Ole Martinsen m e b hf Skogsarbeider og Vestre Handelskarl 002 Nina Olsdatter k ug b d Vestre Arbeidsledig: l Elton Vestrum østre (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Ole Olsen Roterud m g b hf Gaardsbruk Biri 002 Hanna Halvarsdatter k g b hm Gaardmandskone Biri 003 Johanne Olsdatter k ug b d Gaardmands Datter Biri 004 Ole Olsen m ug b s Gaardmands Søn Biri 005 Mathea Olsdatter k ug b d Gaardmands Datter Biri 006 Mathea Hansdatter k e b Bestemor Føderaadskone Biri 007 Emil Olsen m ug b tj Jordbruks eller Vestre Gaardsarbeider 008 Kasper Martinsen m ug b tj Jordbruks eller Gaardsarbeider Vestre Elton Vestrumbakken (plads) under (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Bernt Nilsen m g b hf Arbeider ved Rødfos Vestre Fabrik - Stenbrydning etc. 002 Thea Secilie Simensdatter k g b hm Husholdning Vestre 003 Karl Sigvart Halfdansen m ug b s Søn Vestre Elton Øverby (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 H. Elling Syversen Langedal m g b hf Gaardsbruk Etnedalen 002 Dorthe Ellingsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Etnedalen 003 Syver Ellingsen m ug b s Gaardbrukersøn Etnedalen 004 Siggrid Ellingsdatter k ug b d Gaardbrukerdatter Etnedalen 005 Aase Knudsdatter k ug b tj Kreaturstel Etnedalen 006 Martin Johannessen Helset m e b enslig Handel Vestre Elton Rognlund (plads) under (1 m, 4 k) (1 m, 4 k) 001 Martin Haakensen m g b hf Smed, opslager ved østre Rødfos Patronfabrik 002 Martha Antonsdatter k g b hm Husholdning Vestre 003 Mary Amalie Martinsdatter k ug b d Datter Vestre 004 Hilda Alvilde Martinsdatter k ug b d Datter Vestre 005 Dagny Charlotte Martinsdatter k ug b d Datter Vestre Elton Furu (plads) under (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Nils Mathiassen m g b hf Dagarbeider paa Jordbruk Vestre n s Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 002 Anne Mathea Evensdatter k g b hm Arbeiderkone Hægtesøm Vestre 003 Berte Marie Nilsdatter k ug b d Delvis fattigunderst Vestre Hægtesøm Sjukdom: a Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Elton Neegaard søndre (3 m, 5 k) 1 8 (3 m, 5 k) 001 Martin Martinsen m g b hf Gaardsbruk Vestre Merknad: Hovedbygningen 002 Berte Fredriksdatter k g b hm Gaardbrukerkone østre 003 Eli Martinsdatter k ug b d Gaardbruker - Datter, Vestre Husgjerning 004 Signe Martinsdatter k ug b d Gaardbruker - Datter Vestre 005 Kristine Hansdatter k ug b tj Kreaturstel Vestre 006 Hanna Thorvaldsdatter k ug b d Tjenestetyendets datter Vestre 007 Olaus Martinsen m g b hf Handel Vestre Merknad: Føderaadshuset 008 Reidar Olausen m ug b s Dagarbeider paa Jordbruk Vestre Elton Negaard nordre 10 4, 6 2 (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Ole Kristiansen m g b hf Gaardsbruk og Vestre Knivarbeide 002 Milla Ottilie Madsdatter k g b hm Husholdning østre Elton Frydenlund (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Julius Andreassen m g b hf Jordbruk Knivmageri Vestre 002 Lava Eriksdatter k g b hm Husholdning Vardal 003 Ingeborg Juliusdatter k ug b d Datter Vestre 004 Arve Juliussen m ug b s Søn Vestre 005 Bertha Juliusdatter k ug b d Datter Vestre 006 Jenny Emilie Juliusdatter k ug b d Datter Vestre 007 Lars Tollefsen m g b hf Knivmageri Vardal 008 Petronille Johannesdatter k g b hm Husholdning Vestre Elton Vestlund (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Johan Johannessen Huse m g b hf Arbeider ved Rødfos Vestre Patronfabrik 002 Klara Olsdatter Huse k g b hm Husholdning Vestre 003 Sigurd Johansen Huse m ug b s Søn Vestre 004 Maria Johansdatter Huse k ug b d Datter Vestre 005 Petra Johansdatter Huse k ug b d Datter Vestre Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

24 0529 Vestre Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Elton Aakersveen (1 m, 3 k) 1 4 (1 m, 3 k) 001 Kristian Andresen Strand m g b hf Gaardsbruk Urskog Merknad: Hovedbygningen 002 Anne Mathea Kristiansdatter k g b hm Gaardbrukerkone Urskog 003 Laura Pettersdatter k ug b tj Kreaturstel og Husgjerning Søndre Land 004 Tilla Seval k e b hm Kapital Søndre Land Merknad: Føderaadshuset Elton Lundby nordre (plads) under (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Olaus Pedersen m g b hf Knivmageri Vestre 002 Mathea Hansdatter k g b hm Husholdning Søndre Land 003 Petter Olausen m ug b s Søn Vestre 004 Lovise Olausdatter k ug b d Datter Vestre 005 Wilhelm Olausen m ug b s Søn Vestre Elton Lundby mittre under (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Peder Kristiansen m g b hf Dagarbeide Vedhugning Vestre etc 002 Lene Jensdatter k g b hm Husholdning Vestre Elton Lundby søndre (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Martin Pedersen m g b hf Blikslageri S Vestre 002 Petra Andreasdatter k g b hm Husholdning østre 003 Tora Martinsdatter k ug b d Lærling i søm Vestre 004 Johanne Karine Martinsdatter k ug b d Træsliperi arbeiderske Vestre 005 Maurits Patrik Martinsen m ug b s Søn Vestre Elton Nereng (plads) (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Johannes M. Helset m g b hf Handel Vestre 002 Augusta A. Helset k g b hm Husholdning Kolbu 003 Ingrid Johannesdatter k ug b d Datter Vestre Elton Nerby (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Ole Brufladt m g b hf Gaardsbruker og Søndre Pentionist Aurdal 002 Anne Marie Brufladt k g b hm Husholdning Biri 003 Anna Haldorsdatter Sælen k ug b tj Kreaturstel og husgjerning Nordre Aurdal Elton Grønvold under (1 m, 0 k) (1 m, 0 k) Side 24 Digitalarkivet - Arkivverket

25 001 Andreas Nilsen m ug b hf Dagarbeide paa Gaardsbruk Vestre Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Elton Grøndalen 7, 7, 11 3, 5, 2 11 (7 m, 4 k) 1 11 (7 m, 4 k) 001 Petter Kristiansen m g b hf Jordbruk og Blikslageri S Vestre 002 Kari Olsdatter k g b hm Husholdning Vardal 003 Georg Pettersen m ug b s Dagarbeider v/ Jordbruk Vestre 004 Kasper Pettersen m ug b s Blikslageri Vestre 005 Oskar Pettersen m ug b s Jordbruksarbeide og Vestre Blikslageri 006 Helge Pettersen m ug b s Jordbruksarbeide Vestre 007 Severin Pettersen m ug b s søn Vestre 008 Arna Pettersdatter k ug b d datter Vestre 009 Eli Pettersdatter k ug b d datter Vestre 010 Thor Pettersen m ug b s s Vestre 011 Gunvor Pettersdatter k ug b d datter Vestre Elton Bratland (plads) (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Olaus Pedersen Alm m g b hf Jordbruksdagarbeider Vestre 002 Johanne Marie Jakobsdatter k g b hm Husholdning østre 003 Martha Olausdatter k ug b d Træsliberiarbeiderske Vestre Elton Langset (plads) under (3 m, 0 k) (1 m, 0 k) 001 Johannes Larsen m e b hf Jordbruksdagarbeider Vardal 002 Hans Petter P. Rise m g mt Losjerende Tømmerhugning 45 ca (alder) Merknad: Alder: ca 45 aar E: Påført seinare Sedvanleg bustad: Rise Østre 003 Hans Pettersen Rise m ug mt Losjerende Tømmerhugning 17 ca (alder) Merknad: Alder: ca 17 aar E: Påført seinare Sedvanleg bustad: Rise Østre Vestre østre Elton Oppegaard (plads) (4 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Nils Eriksen m g b hf Fyrbøder Vardals Kolbu Træmassefabrik 002 Oliane Olsdatter k g b hm Husholdning Vestre 003 Olaf Nilsen m ug b s arbeider v/ Vardals Vestre Træmassefabrik 004 Maurits Nilsen m ug b s Søn Vestre 005 Nils Kristiansen Berget m ug mt Losjerende Tømmerhugger østre Sedvanleg bustad: Berget østre Elton Breiskallen Vagterbolig under (5 m, 4 k) (5 m, 4 k) n n s s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 25

26 0529 Vestre 001 Aksel M. K. Svingen m g b hf Baneformand (ved jernb) Vestby 002 Hulda Alette Svingen k g b hm Husholdning Vestby 003 Borghild Mathilde Svingen k ug b d Datter Vestby 004 Jørgen Svingen m ug b s Søn Vestby 005 Ole Fredrik Svingen m ug b s Søn Vestby 006 Ole Halvarsen m g b hf Banevogter (ved jernb) Storelvedalen 007 Anna Halvarsen k g b hm Husholdning Kristiania 008 Helfrid Aslaug Halvarsen k ug b d Datter Vestre 009 Eilif Kolbjørn Halvarsen m ug b s Søn Vestre Elton Nordby (plads) (3 m, 8 k) 11 (3 m, 8 k) Anton Paulsen Veset m g b hf Fyrbøder v/ Træsliperi Vardal Jordbruk 002 Petra Nathalie Martinsdatter k g b hm Husholdning østre 003 Asta Pauline Antonsdatter k ug b d Datter Vardal Arbeidsledig: %l% 004 Petter Markus Antonsen m ug b s søn Vardal 005 Gyda Kristine Antonsdatter k ug b d Vardal 006 Helga Amalie Antonsdatter k ug b d Vardal 007 Signe Marie Antonsdatter k ug b d Vardal 008 Hans Magnus Antonsen m ug b s Vestre 009 Karen Ottilie Antonsdatter k ug b d Vestre 010 Oline Nilsdatter k e b hm Fattigunderstøttet Vestre 011 Oliane Andreasdatter k ug b d Fattigunderstøttet Vestre Elton Breiskallen Station 6 (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Ole Johnsen m g b hf Stationsmester ved jernb Singsaas 002 Karen Marie Nilsdatter k g b hm Husholdning Kjose 003 Aksel Johnsen m ug b s Drammen 004 Marie Johnsen k ug b d Drammen 005 Thorleif Johnsen m ug b s Drammen 006 Einar Johnsen m ug b s Drammen Elton Elvum (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Edvard Krogsrud m ug b hf Kjøbmand Norderhov Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1880 Flytta attende til Noreg: 1885 Bustad i Noreg før utflytting: Norderhov Siste bustad i Amerika: Winchester Mass Stilling i Amerika: Garveri Merknad: 002 Olave Johannessen k ug b tj Husholderske Søndre Land Elton Breiskallen Arbeiderbolig No (6 m, 5 k) 11 (6 m, 5 k) Even Nilsen m g b hf Arbeider v/ Vestre Træmassefabrik 002 Marte Eriksdatter k g b hm Fabrikarb.kone Vestre Husholdning 003 Einar Evensen m ug b s Træmasse.Fabrikarb Vardal 004 Minda Evensdatter k ug b d Vardal 005 Bertha Evensdatter k ug b d Vestre Side 26 Digitalarkivet - Arkivverket

27 006 Magnus Evensen m ug b s Vestre 007 Ester Evensdatter k ug b d Vestre 008 Ingvald Haakensen m g b hf Arbeider v/ Vardal Træmassefabrik 009 Johanne Kristiansdatter k g b hm Fabrikarb.kone Nes Husholdning Hedem. 010 Karsten Ingvaldsen m ug b s Vardal 011 Hilmar Ingvaldsen m ug b s Vardal Elton Breiskallen Arbeiderbolig No (17 m, 11 k) 28 (17 m, 11 k) Merknad: E: Bostedet har to huslister 76a og 76b. 001 Johan H. Aannerud m g b hf Arbeider v/ Søndre Træmassefabrik Land 002 Hanna Hansdatter k g b hm Fabrikarb.kone Søndre Land 003 Anna Johansdatter k ug b d Vestre 004 Halvar Johansen m ug b s Vardal 005 Julius Johansen m ug b s Vardal 006 Klara Johansen k ug b d Vestre 007 Anton Nilsen Bækkelien m g b hf Arbeider v/ Vardal Træmassefabrik 008 Anne Marie Davidsdatter k g b hm Fabrikarb.kone Vardal 009 Karl Ludvig Antonsen m ug b s Træmasse-Fabrikarb Vardal 010 Dagfin Antonsen m ug b s Vardal 011 Jørgen Antonsen m ug b s Vardal 012 Asta Antonsdatter k ug b d Vardal 013 Kathrine Antonsdatter k ug b d Vardal 014 Arne Antonsen m ug b s Vardal 015 Konrad Jensen m g b hf Arbeider v/ Vestre Træmassefabrik 016 Klara Børresdatter k g b hm Fabrikarb.kone Vardal 017 Kolbjørn Konradsen m ug b s Vestre 018 Andreas Caspersen Ringvold m g b hf Træmassefabrikarbeider Vardal %Smed af% 019 Petrine Børresdatter k g b hm Fabrikarb.kone Vestre 020 Børe Anton Andreassen m g b s Tømmerhugst etc Vestre 021 Sina Amalie Andreasdatter k g b d Træmassefabrikarbeiderske Vestre 022 Karl Oscar Andreassen m ug b s Træmassefabrikarb Vestre 023 Petra Andreasdatter k ug b d Vestre 024 Adolf Andreassen m ug b s Vestre 025 Bernt Casper Andreassen m ug b s Vestre 026 Asbjørn Ludvig Andreassen m ug b s Vestre 027 Anna Magrete Andreasdatter k ug b d Vestre 028 Oscar Gundersen m ug b s No 4s søn Vestre Elton Grønvold (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Mathias Larsen m g b hf Sagmester Ringsaker Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 27

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0411 Nes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0411 Nes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0411 Nes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1555 Grip, Kristiansund prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1555 Grip, Kristiansund prestegjeld Folketeljing 1910 for 1555 Grip, Kristiansund prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1428 Askvold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 22.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0221 Høland Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1254 Hammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0544 Østre Slidre. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0544 Østre Slidre. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0544 Østre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0229 Enebak. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0229 Enebak. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0229 Enebak Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0512 Lesje Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0921 Tromø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1259 Hjelme, Manger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1259 Hjelme, Manger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1259 Hjelme, Manger prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0418 Nordre Odalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0418 Nordre Odalen. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0418 Nordre Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer