Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 5077 (kvinner: 2442, menn: 2631) Bustader: 853 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 280 (kvinner: 130, menn: 150) Bustader i krinsen: 61 Krins: 001 Herred/by: Aasnes Folketeljinga Bratbergsvolden 27 7 i Hof 3 3 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Berthea Arnesdtr. Maribo k e b Hm Sysselsat med husgjern. og 1839 Hof, Solør Hed N S kreaturstel 002 Laurits Johnsen m ug b S Skomager 1869 Åsnes herred* N S 003 Jakob Johnsen m ug b S Arbeider ved tømmerdrift 1882 Åsnes herred* N S Bratbergsvolden 27 8 i Hof 2 2 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Peder Olsen Maribo m g b Hf Selveier og uhrmager 1830 Åsnes herred* N S 002 Marthe Olsdatter k g b Hm Selveierkone 1844 Åsnes herred* N S Røsaasen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Peder P. Røsaasen m g b Hf Selveier 1834 Vaaler, Solør Hed N S 002 Marthea Amundsdatter k g b Hm Selveierkone 1832 Vaaler, Solør N S 003 Agnete Pedersdatter k ug b D Datter, hjælper til i huset 1863 Vaaler, Solør N S 004 Amund Pedersen m ug b S Arbeider ved tømmerdrift 1877 Åsnes herred* N S 005 Paula Pedersdatter k ug b D Datterdatter 1888 Åsnes herred* N S Sjukdom: S Ottestad Otto Aasmo m g b Hf Selveier og arbeider ved 1873 Åsnes herred* N S tømmerdrift 002 Ottilie Arntsdatter k g b Hm Selveierkone 1873 Åsnes herred* N S 003 Ole Larsen m ug b Fl Lægdslem 1890 Åsnes herred* N S Torgerud Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Halvor O. Nygaard m g f Hf Gaardbruger S 1838 Åsnes herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Hof, Solør 002 Kari Hansdatter k g b Hm Gaardmandskone 1839 Åsnes herred* N S 003 Julius Halvorsen m ug b S Skoleelev ved middelskole 1882 Åsnes herred* N S 004 Karl Halvorsen m ug b S Arbeider ved tømmerdrift 1876 Åsnes herred* N S 005 Odlaug Ottosdtr. Butteberg k ug b Fl Datterdatter 1894 Vaaler, Solør Hed N S 006 Ida Tørrisdtr. Tyskeberget k ug b Tj Tjenestepige 1881 Åsnes herred* N S Mellemmoen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Otto H. Nygaard m g b Hf Sergeant, gaarbr. og kontorist 1861 Åsnes herred* N S paa lensmandskontor 002 Berthea Martinsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1871 Hof, Solør Hed N S 003 Magnhild Ottosdatter k ug b D Datter Åsnes herred* N S 004 Theoline Kristiansdatter k ug b Tj Tjenestepige 1883 Hof, Solør N S Jørgensrud Jakob J. Jørgensrud m g b Hf Gaardbruger S 1858 Åsnes herred* N S 002 Marie Martinsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1863 Åsnes herred* N S 003 Johannes Jakobsen m ug b S Arbeider ved tømmerdrift 1885 Åsnes herred* N S 004 Milla Jakobsdatter k ug b D Datter 1888 Åsnes herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 0425 Aasnes 005 Otto Jakobsen m ug b S Søn 1889 Åsnes herred* N S 006 Julius Jakobsen m ug b S Søn 1891 Åsnes herred* N S 007 Olga Jakobsdatter k ug b D Datter 1893 Åsnes herred* N S 008 Karsten Jakobsen m ug b S Søn Åsnes herred* N S 009 Gunhild Olsdtr. Linnerud k g b Tj Tjenestepige 1844 Vaaler, Solør N S Jørgensrud Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Jon Kristiansen Jørgensrud m g b Hf Selveier 1830 Åsnes herred* N S 002 Oleane Kristiansdatter k g b Hm Selveierkone 1828 Åsnes herred* N S 003 Peder Iversen m g b Hf Inderst, forsørges af 1812 Hof, Solør N S fattigvæsenet 004 Karen Kristiansdatter k g b Hm Inderst, forsørges af fattigvæsenet 1815 Åsnes herred* N S Dammen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Jon Olsen Dammen m g b Hf Gaardbruger S 1849 Åsnes herred* N S 002 Pauline Pedersdatter k g b Hm Gaardmandskone 1856 Vaaler, Solør Hed N S 003 Anna Jonsdatter k ug b D Sysselsat med kreaturstel 1882 Åsnes herred* N S 004 Karsten Jonsen m ug b S Søn 1888 Åsnes herred* N S 005 Marie Jonsdatter k ug b D Datter 1890 Åsnes herred* N S 006 Marius Jonsen m ug b S Søn 1892 Åsnes herred* N S 007 Ingeborg Jonsdatter k ug b D Datter 1894 Åsnes herred* N S Svartbraaten Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Martin S. Linnerud m g b Hf Selveier og tømmermand 1833 Hof, Solør N S 002 Berthe Marie Eriksdatter k g b Hm Selveierkone 1835 Hof, Solør N S 003 Helga Halvorsdatter k ug b Tj Tjenestepige 1884 Åsnes herred* N S 004 Adolf Arnesen m ug b!! Lægdslem 1884 Åsnes herred* N S 005 Eberhard S. Braaten m e b!! Føderaadsmand 1833 Åsnes herred* N S Tveraaen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Knud Johansen Tveraaen m e b Hf Gaardbruger S 1836 Åsnes herred* N S 002 Julius Knudsen m ug b S Jordbrugsarbeider 1871 Åsnes herred* N S 003 Gustine Gustavsdatter k ug b Tj Tjenestepige 1877 Nes, Romerike Ak N S Tveraaen Gustav Bjørkman m g b Hf Møller ved kornmølle 1853 Sverige N S 002 Pauline Lauritsdatter k g b Hm Møllerkone 1851 Nes, Romerike Ak N S 003 Emma Gustavsdatter k ug b D Datter 1888 Grue Hed N S 004 Emil Gustavsen m ug b S Søn 1890 Hof, Solør Hed N S 005 Olaf Gustavsen m ug b S Søn 1892 Åsnes herred* N S 006 Anna Gustavsdatter k ug b D Datter 1895 Åsnes herred* N S 007 Gerda Ottosdatter k ug b!! Pleiedatter Åsnes herred* N S Tveraaen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Jon T Lange m g b Hf Selveier og bestyrer ved 1850 Åsnes herred* N S tømmerdrift 002 Eli Martinsdatter k g b Hm Selveierkone 1848 Grue N S 003 Tina Jonsdatter k ug b D Sysselsat med husgjerning 1875 Åsnes herred* N S 004 Elise Jonsdatter k ug b D Datter 1887 Åsnes herred* N S 005 Oline Jonsdatter k ug b D Datter 1890 Åsnes herred* N S Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Edvin Olafsen m ug b S Dattersøn Åsnes herred* N S Oengen søndre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Bernhard O. Aaeng m ug b Hf Gaardbruger S 1868 Åsnes herred* N S 002 Anne Marthea Torstensdtr. k ug b Hm Føderaadskone 1836 Åsnes herred* N S 003 Kristine Olufsdatter k ug b Tj Tjenestepige 1885 Åsnes herred* N S 004 Karlot Halvorsen m ug b Tj Tjenestegut 1882 Åsnes herred* N S Oengrønningen Halvor Syversen m g b Hf Selveier og tømmermand 1848 Åsnes herred* N S 002 Kirsten Kristoffersdatter k g b Hm Selveierkone 1851 Åsnes herred* N S 003 Elise Halvorsdatter k ug b D Sysselsat med husgjerning 1881 Åsnes herred* N S 004 Sofie Halvorsdatter k ug b D Datter 1887 Åsnes herred* N S 005 Olga Halvorsdatter k ug b D Datter 1890 Åsnes herred* N S 006 Karsten Halvorsen m ug b S Søn 1892 Åsnes herred* N S 007 Pernile Olsdatter k e b Fl Føderaadskone 1822 Åsnes herred* N S 008 Emil Rønningen m ug mt B Husmand!! Brandval Hed N S Merknad: E: Fødselsaar 1877 er utfyllt av andre. Sedvanleg bustad: Brandval Smedbakken Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Marie Andersdtr. Smedbakken k e b Hm Væverske (understøttes af 1849 Sverige N S fattigvæsenet) 002 Emil Embretsen m ug b S Søn 1887 Åsnes herred* N S 003 Laurits Embretsen m ug b S Søn 1891 Åsnes herred* N S 004 Arne Embretsen m ug b S Søn 1893 Åsnes herred* N S Skræddermoen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Severin S. Skræddermoen m g b Hf Selveier og skrædder 1843 Åsnes herred* N S 002 Marthea Bergersdatter k g b Hm Selveierkone 1834 Vaaler, Solør N S 003 Sigvart Eberhardsen m g b Hf Arbeider ved tømmerdrift 1874 Åsnes herred* N S 004 Oline Severinsdatter k g b Hm Arbeiderkone 1872 Åsnes herred* N S 005 Sigurd Sigvartsen m ug b S Søn 1897 Åsnes herred* N S 006 Edvin Sigvardsen m ug b S Søn Åsnes herred* N S Skræddermoen Under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Emilie Syversdatter k ug b Hm Væverske 1857 Åsnes herred* N S 002 Olava Arnesdatter k ug b D Syerske 1882 Åsnes herred* N S 003 Einar Martinsen m ug b S Søn 1891 Åsnes herred* N S Løvaasbækken Oluf O. Løvaasbækken m g b Hf Selveier og jordbrugsarbeider 1839 Åsnes herred* N S 002 Karen Marthea Tørrisdatter k g b Hm Selveierkone 1843 Åsnes herred* N S 003 Ole Olufsen m ug b S Arbeider ved tømmerdrift 1880 Åsnes herred* N S 004 Ragna Olufsdatter k ug b D Sysselsat med husgjerning 1882 Åsnes herred* N S 005 Marius Olufsen m ug b S Søn 1888 Åsnes herred* N S Didriksrud Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Martin T. Løvaasbækken m e b Hf Selveier og jordbrugsarbeide 1832 Åsnes herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0425 Aasnes 002 Torsten Martinsen m ug b S Arbeider ved tømmerdrift 1861 Åsnes herred* N S 003 Julius Martinsen m ug b S Snedker 1875 Åsnes herred* N S 004 Peder T. Løvaasbækken m ug b Fl Rentenist 1830 Åsnes herred* N S Siggerud Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Ole Olsen Siggerud m g b Hf Husmand m J og arbeider ved 1867 Åsnes herred* N S tømmerdrift 002 Randine Olsdatter k g b Hm Husmandskone 1871 Åsnes herred* N S 003 Karen Olsdatter k ug b D Datter 1895 Åsnes herred* N S 004 Olga Olsdatter k ug b D Datter 1896 Åsnes herred* N S 005 Ole Olsen m ug b S Søn Åsnes herred* N S 006 Ole Olsen m e b Fl Sysselsat med gaardsarbeide 1830 Åsnes herred* N S 007 Peder Vestlund m g mt El Arbeider ved tømmerdrift 1861 Sverige S Statsb.: Svensk Sedvanleg bustad: Sverige 008 Jøns Johnson m ug mt El Arbeider ved tømmerdrift 1860 Sverige S Statsb.: Svensk Sedvanleg bustad: Sverige Siggerud & Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Johansen Siggerud m e b Hf Gaardbruger S 1827 Åsnes herred* N S 002 Halvor Olsen m ug b S Jordbrugsarbeider 1863 Åsnes herred* N S Sververhaugen Ole Olsen Sververhaugen m g b Hf Selveier 1833 Åsnes herred* N S 002 Oline Johannesdatter k g b Hm Selveierkone 1834 Åsnes herred* N S 003 Gunnar Olsen m ug b S Arbeider ved tømmerdrift 1869 Åsnes herred* N S 004 Ole Olsen m ug b S Arbeider ved tømmerdrift 1880 Åsnes herred* N S Sververhaugen Embret M. Linnerud m g b Hf Selveier og arbeider ved 1858 Åsnes herred* N S tømmerdrift 002 Karoline Matiasdatter k g b Hm Selveierkone 1849 Vaaler, Solør N S 003 Beoline Embretsdatter k ug b D Sysselsat med husgjerning 1883 Åsnes herred* N S 004 Marius Embretsen m ug b S Arbeider ved tømmerdrift 1886 Åsnes herred* N S 005 Martin Embretsen m ug b S Søn 1888 Åsnes herred* N S 006 Ingvald Embretsen m ug b S Søn 1891 Åsnes herred* N S 007 Bertha Olafsdatter k ug b Fl Pleiedatter 1894 Åsnes herred* N S Siggerud Erik H. Siggerud m g b Hf Selveier og arbeider ved 1845 Grue Hed N S tømmerdrift 002 Marthea Olsdatter k g b Hm Selveierkone 1862 Hof, Solør N S 003 Olaf Eriksen m ug b S Søn 1886 Grue N S 004 Martin Eriksen m ug b S Søn 1888 Grue N S 005 Hanna Eriksdatter k ug b D Datter 1890 Grue N S 006 Karelius Eriksen m ug b S Søn 1892 Grue N S 007 Elida Eriksdatter k ug b D Datter 1893 Grue N S 008 Julius Eriksen m ug b S Søn 1897 Åsnes herred* N S Siggerud Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Halvor H. Siggerud m!! f Hf Selveier og arbeider ved 1859 Åsnes herred* N S tømmerdrift Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga K. Pettersen m ug b El Skrædder 1842 Sarpsborg Sm N S Siggerud Arnt P. Enger m g b Hf Selveier og snedker 1832 Vaaler, Solør N S 002 Hanna Martinusdatter k g b Hm Selveierkone 1842 Åsnes herred* N S 003 Kristian Olufsen m ug b Fl Pleiesøn 1894 Åsnes herred* N S Guldhaugen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Eberhard K. Guldhaugen m g b Hf Selveier og arbeider ved 1858 Åsnes herred* N S tømmerdrift 002 Marthe Kristiansdatter k g b Hm Selveierkone 1852 Grue N S 003 Karlot Eberhardsen m ug b S Arbeider ved tømmerdrift 1884 Åsnes herred* N S Guldhaugen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Olea Olsdtr. Guldhaugen k e b Hm Selveierske 1834 Åsnes herred* N S 002 Jakob Martinsen m ug b S Arbeider ved tømmerdrift 1878 Åsnes herred* N S Linnerud Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Otto Olsen Haugen m g b Hf Arbeider ved tømmerdrift 1866 Åsnes herred* N S 002 Kirsten Kristiansdatter k g b Hm Syerske 1855 Vaaler, Solør N S 003 Hilda Knudsdatter k ug b D Sysselsat med husgjerning 1886 Åsnes herred* N S 004 Otto M. Linnerud m e f Selveier og skomager 1873 Vaaler, Solør N S Merknad: E: El i rubr.7 (Stilling i Familien) er utfyllt av SSB. Sannsynleg opphaldstad: Vaaler, Solør Linnerud Martin Karlsen Linnerud m g b Hf Selveier og arbeider ved 1847 Grue Hed N S tømmerdrift 002 Maren Andersdatter k g b Hm Selveierkone 1848 Grue N S 003 Martin Karlsen m ug b S Arbeider ved tømmerdrift 1881 Sverige N S 004 Eliseus Karlsen m ug b S Arbeider ved tømmerdrift 1878 Grue N S 005 Karl Karlsen m ug b S Søn 1887 Sverige N S 006 Julius Karlsen m ug b S Søn 1892 Sverige N S Linnerud Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Petter Julius G. Linnerud m g b Hf Selveier 1848 Åsnes herred* N S 002 Oline Kristiansdatter k ug b!! Inderst, ernærer sig ved bagning og spinding for fremmede 1850 Åsnes herred* N S Linnerud Under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Nils Nilsen Linnerud m e b Hf Tømmermand 1828 Åsnes herred* N S Hovelsaasberget Eberhard Eriksen Berget m g b Hf Selveier og arbeider ved 1852 Hof, Solør Hed N S tømmerdrift 002 Marie Olsdatter k g b Hm Selveierkone 1850 Hof, Solør N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0425 Aasnes 003 Hilmar Eberhardsen m ug b S Søn 1887 Åsnes herred* N S 004 Einar Eberhardsen m ug b S Søn 1890 Åsnes herred* N S 005 Milla Eberhardsdatter k ug b D Datter 1892 Åsnes herred* N S 006 Therese Eberhardsdatter k ug b D Datter 1893 Åsnes herred* N S 007 Helga Eberhardsdatter k ug b D Datter 1895 Åsnes herred* N S Hovelsaasberget Ingen 1 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Holmen m ug f Hf Lærer i folkeskolen 1864 Hof i Solør N S Sannsynleg opphaldstad: Holmen i Aasnes Hovelsaasberget Ole S. Slaggerud m g f Hf Selveier og arbeider ved 1855 Vaaler, Solør N S tømmerdrift Sannsynleg opphaldstad: Vaaler, Solør 002 Kristiane Kristiansen k g b Hm Selveierkone 1861 Åsnes herred* N S 003 Karl Olsen m ug f S Arbeider ved tømmerdrift 1881 Åsnes herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Hof, Solør 004 Karlot Olsen m ug mt S Skomagerlærling 1886 Åsnes herred* N S Sedvanleg bustad:? 005 Marie Olsdatter k ug b D Datter 1891 Åsnes herred* N S 006 Olea Olsdatter k ug b D Datter 1893 Åsnes herred* N S 007 Otto Olsen m ug b S Søn 1895 Åsnes herred* N S 008 Laura Olsdatter k ug b D Datter 1898 Åsnes herred* N S Lotteriet & Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Syver Hansen Lotteriet m g b Hf Selveier og jordbrugsarbeider 1821 Åsnes herred* N S 002 Marie Kristiansdatter k g b Hm Selveierkone 1831 Åsnes herred* N S 003 Halvor Syversen m ug b S Arbeider ved tømmerdrift 1861 Åsnes herred* N S 004 Martin Syversen m ug f S Arbeider ved tømmerdrift 1871 Åsnes herred* N S Sannsynleg opphaldstad:!! 005 Oleane Syversdatter k ug b D Sysselsat med husgjerning 1874 Åsnes herred* N S 006 Elise Syversdatter k ug b D Sysselsat med kreaturstel 1877 Åsnes herred* N S 007 Mathilde Karlsdatter k ug b Fl Datterdatter 1892 Åsnes herred* N S Mellem Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Peder Olsen Mellem m g b Hf Skrædder (for egen regn.) 1825 Åsnes herred* N S 002 Eline Gundersdatter k g b Hm Haandværkerkone 1830 Vaaler, Solør N S 003 Emil Pedersen Mellem m g b Hf Selveier og arbeider ved 1871 Åsnes herred* N S tømmerdrift 004 Lina Martinsdatter k g b Hm Selveierkone 1876 Grue N S Karlstad Kristian Salberget m g b Hf Gaardbruger S 1850 Hof, Solør N S 002 Anne Marie Arnesdatter k g b Hm Gaardmandskone 1847 Hof, Solør N S Brenna Peder Kristoffersen Brenna m g b Hf Snedker (for egen regning) 1854 Åsnes herred* N S 002 Oline Severinsdatter k g b Hm Haandværkerkone 1853 Hof, Solør N S 003 Karsten Pedersen m ug b Søn Dagarbeider (gaardsarbeide) 1885 Åsnes herred* N S 004 Anna Pedersdatter k ug b D Datter 1887 Åsnes herred* N S 005 Arne Pedersen m ug b S Søn 1888 Åsnes herred* N S Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Olea Pedersdatter k ug b D Datter 1891 Åsnes herred* N S 007 Pauline Pedersdatter k ug b D Datter 1893 Åsnes herred* N S 008 Martin Pedersen m ug b S Søn 1894 Åsnes herred* N S 009 Petra Pedersdatter k ug b D Datter 1897 Åsnes herred* N S 010 Kristoffer Pedersen m e b Fl Jordbrugsarbeider 1820 Åsnes herred* N S Brenna Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Bernhard Halvorsen Brenna m ug b Hf Selveier og jordbrugsarbeider 1860 Åsnes herred* N S 002 Hanna Halvorsdatter k ug b Hm Sysselsat med husgjern. og 1859 Åsnes herred* N S kreaturstel 003 Haakon Halvorsen m ug b Fl Lægdslem 1894 Åsnes herred* N S Aasnesmoen Johanne Tørrisdtr. k e b Hm Selveierske 1845 Åsnes herred* N S Aasnesmoen 002 Kaia Martinsdatter k ug b D Sysselsat med husgjerning 1876 Åsnes herred* N S 003 Ole Martinsen m ug b S Skomager 1879 Åsnes herred* N S 004 Marius Martinsen m ug b S Jordbrugsarbeider 1882 Åsnes herred* N S 005 Thorvald Martinsen m ug b S Vedhugger 1884 Åsnes herred* N S 006 Helga Martinsdatter k ug b D Datter 1889 Åsnes herred* N S 007 Gabriel!! m? mt Skindfældmager!! Sverige Statsb.: Svensk Trusamf.: Merknad: E: Stilling i Familien El er utfylt av andre Sedvanleg bustad: Sverige 008 Erik!! m? mt El Skindfældmager!! Sverige Statsb.: Svensk Trusamf.: Merknad: E: Stilling i Familien El er utfylt av andre Sedvanleg bustad: Sverige Obækbakken Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Marthea Johannesdtr. Bækken k ug b!! Inderst, understøttes af fattigvæsenet 1840 Åsnes herred* N S Obækbakken Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Ole Kristiansen Bakken m ug b Hf Selveier og skomager 1875 Åsnes herred* N S 002 Ida Olsdatter Bakken k ug b Hm Sysselsat med husgjern. og 1879 Åsnes herred* N S kreaturstel 003 Mathilde Halvorsdatter k ug b Fl Lægdslem 1890 Åsnes herred* N S Blekalien Lars Bentsen m g b Hf Gaardbruger S 1824 Åsnes herred* N S 002 Birgitte Embretsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1830 Åsnes herred* N S 003 Oline Olufsdatter k ug b Tj Tjenestepige 1864 Hof, Solør Hed N S 004 Thorvald Larsen m ug b S Søn 1887 Åsnes herred* N S Bakken Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Johanne Olsdtr. Karlstad k e b!! Inderst. Sysselsat med 1819 Åsnes herred* N S kreaturstel 002 Kaia Halvorsdtr. Karlstad k ug b D Hm Sysselsat med husgjerning 1855 Åsnes herred* N S 003 Ingeborg Eriksen k ug b D Pleiedatter 1888 Lilleelvedalen Hed N S 004 Eli Flagstad k ug b Fl Lærerinde i folkeskolen 1873 Vang, Hedem. N S Smedstuen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0425 Aasnes 001 Ole T. Berget m g b Hf Selveier og jordbrugsarbeider 1826 Hof, Solør N S 002 Maren Guttormsdatter k g b Hm Selveierkone 1827 Åsnes herred* N S 003 Karl Ottesen m g b Fl Arbeider ved tømmerdrift 1876 Åsnes herred* N S 004 Marie Martinsdatter k g b Fl Arbeiderkone 1877 Hof, Solør N S 005 Kristian Karlsen m ug b S Søn 1898 Åsnes herred* N S 006 Magnus Karlsen m ug b S Søn Åsnes herred* N S Køia Bernhard Lie m g mt Hf Selveier og kontorist paa 1858 Åsnes herred* N S lensmandskontor Sedvanleg bustad: Hof, Solør 002 Mathilde Halvorsdatter k g b Hm Selveierkone 1868 Hof, Solør N S 003 Mentz Bernhardsen m ug b S Søn Åsnes herred* N S 004 Martin Berntsen m e b Fl Jordbrugsarbeider 1827 Åsnes herred* N S Galten og Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Arnt Kristiansen m g b Hf Selveier og tømmermand 1836 Åsnes herred* N S 002 Oleane Kristiansdatter k g b Hm Selveierkone 1841 Åsnes herred* N S 003 Anna Arntsdatter k ug b D Sysselsat med husgjerning 1871 Åsnes herred* N S 004 Ida Arntsdatter k ug b D Sysselsat med kreaturstel 1879 Åsnes herred* N S 005 Oskar Arntsen m ug b S Arbeider ved tømmerdrift 1885 Åsnes herred* N S Moen Karl Moen m g b Hf Selveier og arbeider ved 1876 Åsnes herred* N S tømmerdrift 002 Olivia Syversen k g b Hm Selveierkone 1879 Hof, Solør N S 003 Søren Karlsen m ug b S Søn Åsnes herred* N S 004 Ole Markussen m e b Fl Jordbrugsarbeider 1820 Åsnes herred* N S 005 Stenborg Severinsdtr. Mellem k ug mt B 1891 Åsnes herred* N S Sedvanleg bustad: Mellem, Aasnes Haugen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Kristian Bergersen m g b Hf Husmand og jordbruger 1854 Hof, Solør N S 002 Karen Pedersdatter k g b Hm Husmandskone 1854 Hof, Solør N S 003 Peder Kristiansen m ug b S Søn 1888 Åsnes herred* N S 004 Thea Kristiansdatter k ug b D Datter 1890 Hof, Solør N S 005 Berger Kristiansen m ug b S Søn 1893 Åsnes herred* N S Hovelsaasmoen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Kristoffer Nilsen Moen m g b Hf Selveier og jordbruger 1826 Åsnes herred* N S 002 Karen Jansdatter k g b Hm Selveierkone 1835 Grue N S 003 Emma Kristoffersdatter k ug b D Sysselsat med husgjern. og 1863 Åsnes herred* N S kreaturstel 004 Martin Kristoffersen m ug b S Jordbrugsarbeider og tømmerhugger 1878 Åsnes herred* N S Hovelsaasen Under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Nils Pedersen m e b Husmand og jordbruger 1826 Grue N S Merknad: E: Familiestilling El er utfylt av andre 002 Hedvig Hansdtr. Blekalien k ug b Inderst (forsørges af 1834 Åsnes herred* N S fattigvæsenet) Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga 1900 Merknad: E: Familiestilling El er utfylt av andre Knappen (Negaarden) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Martin M. Titsangen m g b Hf Selveier og arbeider ved 1858 Grue N S tømmerdrift 002 Helene Knudsdatter k g b Hm Selveierkone 1858 Vaaler, Solør N S 003 Marius Martinsen m ug b S Arbeider ved tømmerdrift 1882 Asker N S 004 Magnus Martinsen m ug b S Søn 1887 Hof, Solør N S 005 Hilda Martinsdatter k ug b D Datter 1891 Hof, Solør N S 006 Klara Martinsdatter k ug b D Datter 1892 Hof, Solør N S 007 Jenny Martinsdatter k ug b D Datter 1895 Åsnes herred* N S 008 Nikolai Martinsen m ug b S Søn 1898 Åsnes herred* N S Roa Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Julius A. Hovelsaasen m g b Hf Gaardbruger S 1852 Vaaler, Solør Hed N S 002 Eline Arnesdatter k g b Hm Gaardmandskone 1855 Hof, Solør N S 003 Josefine Juliusdatter k ug b D Sysselsat med husgjerning 1885 Åsnes herred* N S 004 Arne Juliusen m ug b S Søn 1896 Åsnes herred* N S 005 Anna Juliusdatter k ug b D Datter 1898 Åsnes herred* N S 006 Elise Flisnes k ug mt B Gaardbrugerske 1867 Hof, Solør N S Sedvanleg bustad: Hof, Solør Hovelsaasberget Embret Arnesen Berget m g b Hf Husmand og jordbruger 1830 Åsnes herred* N S 002 Oleane Olsdatter k g b Hm Husmandskone 1828 Åsnes herred* N S Magerholtet & Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Kassy Kristiandtr. Sagen k ug b Hm Inderst, ernærer sig ved 1853 Vaaler, Solør N S spinding og strikning for fremmede 002 Karsten Larsen m ug b S Søn 1887 Åsnes herred* N S Hovelsaasen Theodor T. Gruven m g b Hf Selveier og tømmermand 1854 Hof, Solør N S 002 Oline Olsdatter k g b Hm Selveierkone 1848 Åsnes herred* N S 003 Olea Theodorsdatter k ug b D Sysselsat med husgjerning 1884 Åsnes herred* N S 004 Adele Theodorsdatter k ug b D Datter 1889 Åsnes herred* N S 005 Jakob Theodorsen m ug b S Søn 1891 Åsnes herred* N S Oxenvoldteppen Halvor Olsen m g b Hf Selveier og arbeider ved 1866 Åsnes herred* N S tømmerdrift 002 Ottilie Gunneriusdatter k g b Hm Selveierkone 1871 Hof, Solør N S 003 Ole Halvorsen m ug b S Søn 1892 Åsnes herred* N S 004 Marie Halvorsdatter k ug b D Datter 1894 Åsnes herred* N S 005 Otto Halvorsen m ug b S Søn 1895 Åsnes herred* N S 006 Emma Halvorsdatter k ug b D Datter 1898 Åsnes herred* N S 007 Udøbt pige k ug b D Datter Åsnes herred* N S Oxenvold Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0425 Aasnes Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Ole Olsen Oxenvold m g f Hf Selveier og arbeider ved 1864 Åsnes herred* N S tømmerdrift Sannsynleg opphaldstad: Vaaler, Solør 002 Karen Arntsdatter k g b Hm Selveierkone 1862 Åsnes herred* N S 003 Olla Olsdatter k ug b D Datter 1894 Åsnes herred* N S 004 Asbjørn Olsen m ug b S Søn 1897 Åsnes herred* N S 005 Oskar Olsen m ug b S Søn Åsnes herred* N S 006 Olea Olsdatter k e b Fl Enke (forsørges af sin søn) 1823 Åsnes herred* N S Myrholtet Lars Sandmoen m e!! Hf Inderst. Gaardsarbeider N S Merknad: E: Fødselsår 1854 og Fødested Vaaler Solør Hed er utfylt av andre. Slutt på krets 1 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 464 (kvinner: 242, menn: 222) Bustader i krinsen: 88 Krins: 002 Herred/by: Aasnæs Mellem Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Severin Nilsen m g b Hf Skomager 1849 Åsnes herred* N S 002 Gunhild Johnsdr. k g b Hm Husmor 1852 Åsnes herred* N S 003 Nils Severinsen m ug f S Tømmerkjører 1879 Åsnes herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Velten Hof Solør 004 Julius Severinsen m ug b S Tømmerkjører 1881 Åsnes herred* N S 005 Otto Severinsen m ug f S Tømmerkjører 1884 Åsnes herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Velten Hof Solør 006 Anna Severinsdr. k ug b D Skolepige 1888 Åsnes herred* N S 007 Stenborg Severinsdr. k ug b D Skolepige 1891 Åsnes herred* N S 008 Gina Severinsdr. k ug b D 1894 Åsnes herred* N S 009 Emilie Nilsendr. k ug b El Kjolesyerske 1852 Åsnes herred* N S Kokkerud Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Kristoffer Markvardts. Coll m g b Hf Jordbrug S og stevnevidne 1832 T %Ny% N S 002 Anne Kristiansdr. k g b Hm Husmor 1827 Åsnes herred* N S 003 Karen Kristoffersdr. Coll k ug b D Steller kreaturer 1865 Åsnes herred* N S 004 Anna Tørrisdr. k ug b Fl Forsørges for Aasnæs fattigv Åsnes herred* N S Brøtmoen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Gunnerius Olsen m g b Hf Jordbrug & skrædder 1825 Åsnes herred* N S 002 Marthea Kristiansdr. k g b Hm Husmoder 1822 Åsnes herred* N S 003 Kristiane Gunneriusdr. k ug b D Husholn. og steller kreatur 1865 Åsnes herred* N S Trondgaardsrønningen Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Arne Kristiansen m g b Hf Lidt jordbr. delvis af Aasnæs 1832 Åsnes herred* N S fattigv. 002 Karen Kristiansdr. k g b Hm Husmoder strikning 1830 Åsnes herred* N S 003 Elise Arnesdr. k ug b D Syerske 1863 Åsnes herred* N S 004 Signe Kristine Karlsdr. k ug b Hf datterdatter Skolepige 1888 Hof Solør N S 005 Anna Arnesdr. k ug b D Strikning & stelle kreatur 1873 Åsnes herred* N S 006 Udøbt gut m ug b Hf dattersøn Åsnes herred* N S Bagtil Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Oluf Larsen m g b Hf Jordbr. opsynsm. v/d 1844 Åsnes herred* N S skogsdrift 002 Anne Olsdr. k g b Hm Husholdn. og steller kreatur 1843 Åsnes herred* N S 003 Olia Olufsdr. k ug b D Syning, Strikning, Hekling 1877 Åsnes herred* N S 004 Adolf Olufsen m ug b S Jordbrugsarb Åsnes herred* N S 005 Sverre Syversen m ug b Hf dattersøn Skolegut 1893 Kristiania N S 006 Aagot Mimmi Magnusdr. k ug b Hf datterdatter Åsnes herred* N S Gravingen %Under% Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Karen Kristiansdr. k e b Hm Husmoder. Lidt jord, og 1813 Åsnes herred* N S delvis af Aasnæs fattigv. 002 Karelius Syversen m ug b S Hakkelsskjæring 1861 Åsnes herred* N S Sjukdom: B Løfsgaardsrønningen Under Petter Larsen m g b Hf Sagbrugsarb. (Dampsag) 1864 Hof Solør N S 002 Marie Olufsdr. k g b Hm Steller kreatur og syr 1868 Åsnes herred* N S 003 Lars Pettersen m ug b S 1897 Åsnes herred* N S 004 Anbjør Pettersdr. k ug b D Åsnes herred* N S 005 Anna Kristine Pedersdr. k ug b Hf Steddatter Skolepige 1891 Elverum Hed N S Brøttet Under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Kristian Mikkarlsen m g b Hf Tømmerhugger og 1867 Ullensager Ak N S Tømmermand 002 Hermane Eriksdr. k g b Hm Steller i huset 1852 Hof Solør N S 003 Selmer Kristiansen m ug b S Skolegut 1887 Hof Solør N S 004 Olaf Marius Kristiansen m ug b S Skolegut 1890 Hof Solør N S 005 Karlot Kristiansen m ug b S Skolegut 1893 Åsnes herred* N S Brøttet Under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anne Marthea Olsdr. k e b Hm Lidt jord delvis af Aasnæs fattigv Grue N S Stormorønningen Ole Olsen m g b Hf Tømmerm. og Slagter 1868 Hof Solør N S 002 Olivia Andersdr. k g b Hm Husholdning og steller 1865 Åsnes herred* N S kreatur 003 Anna Adofsdr. k ug b Hf steddatter Syning & strikning 1884 Åsnes herred* N S 004 Oline Olsdr. k ug b D Skolepige 1890 Åsnes herred* N S 005 Signe Olsdr. k ug b D Skolepige 1892 Åsnes herred* N S 006 Olava Olsdr. k ug b D 1894 Åsnes herred* N S 007 Marius Olsen m ug b S 1896 Åsnes herred* N S 008 Olaf Olsen m ug b S Åsnes herred* N S Hjørningen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Kristoffer Olsen m g b Hf Jordbrug & Tømmerhugger 1846 Hof Solør N S 002 Berthea Johansdr. k g b Hm Karding og Spinding & 1860 Grue N S kreaturst. 003 Olga Kristoffersdr. k ug b D Skolepige 1890 Åsnes herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0425 Aasnes 004 Gustav Anderson m ug mt El Omgaaende Handler med 1843 Stokholm S Smaasager Statsb.: Sverige Sedvanleg bustad: Stokholm Branterud Halvor Hagen m g b Hf Kom.serg. jordbr. S 1852 Åsnes herred* N S Tømmerkjører 002 Thea Hagen k g b Hm Husstel & kreaturstelling 1853 Åsnes herred* N S 003 Alex Hjalmar Hagen m ug b S Tømmerkjøring 1883 Åsnes herred* N S 004 Tora Signe Hagen k ug b D Brodering, søm & hekling 1885 Åsnes herred* N S Stormoen nordre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Emilie Embretsdr. Bakken k e b Hm Jorbrug S 1823 Vaaler Solør N S 002 Karen Marthea Tørrisdr. k ug b D Syning og Vævning 1864 Vaaler Solør N S 003 Milla Embretsdr. k ug b Tj Steller Kreaturene 1885 Åsnes herred* N S Stormoen søndre Anne Karine Syversdr. k e b Hm Steller husholdn. & kreaturer 1840 Åsnes herred* N S 002 Halvor Berntsen m ug b S Jordbrug S, og læskjøring 1870 Åsnes herred* N S 003 Olaf Syversen m ug b Tj Gaardsarb. af alle slags 1884 Åsnes herred* N S Stormoen Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Oliane Pedersdr. k e b Hm Daglig husholdningsgjerning 1837 Vaaler Solør N S 002 Halvor Arnesen m ug b S Tømmerhugger & maler 1876 Åsnes herred* N S Sannsynleg opphaldstad: mt. i Brandvold 003 Martin Arnesen m ug b S Tømmerhugger & maler 1880 Åsnes herred* N S Sannsynleg opphaldstad: mt. i Brandvold Aasnæsrønningen %Aasnæs Under østre% Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anders Danielsen m g b Hf Bruger jord, delvis af Aasnæs 1824 Åsnes herred* N S fattigv. 002 Oline Gundersdr. k g b Hm Steller i huset 1828 Åsnes herred* N S 003 Ole Andersen m ug mt S Arb. ved kloakledning 1874 Åsnes herred* N S Sedvanleg bustad: Kristiania Lautermoen nordre Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Oline Torstendr. k e b Hm Forsørges af Aasnæs fattigv Åsnes herred* N S 002 Helga Eriksdr. k ug b D Syning og strikning 1878 Åsnes herred* N S Lautermoen Nordre Oline Halvorsdr. k e b Hm Steller daglig husholdn Åsnes herred* N S 002 Lina Severinsdr. k ug b D Syerske 1867 Åsnes herred* N S 003 Berthea Severinsdr. k ug mt D Tjenestepige 1865 Åsnes herred* N S Sedvanleg bustad: Kr.ania 004 Sofus Arnesen m ug b Hm dattersøn Skolegut 1892 Åsnes herred* N S Lautermoen søndre Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Folketeljinga Bernt Halvorsen m g b Hf Jordbrug & snedkerarb Åsnes herred* N S 002 Hanna Hansdr. k g b Hm Steller daglig husholdn Åsnes herred* N S 003 Hans Berntsen m ug b S Dagarb. i jordbrug 1885 Åsnes herred* N S 004 Johan Olaf Berntsen m ug b S Skolegut 1888 Åsnes herred* N S 005 Berta Berntsdr. k ug b D Skolepige 1891 Åsnes herred* N S Teppen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Gunnar Guttormsen m g b Hf Jordbr. S & Tømmerhugger 1842 Åsnes herred* N S 002 Hanna Olsdr. k g b Hm Steller daglig husholdning 1849 Åsnes herred* N S 003 Anna Gunnarsdr. k ug b D Vævning & spinding 1876 Åsnes herred* N S 004 Olla Gunnarsdr. k ug b D Tjenestepige 1884 Åsnes herred* N S 005 Hildur Gunnarsdr. k ug b D Hjælper moderen i huset 1886 Åsnes herred* N S Teppen (nordre) Martin Kristoffersen m g b Hf Jordbrug 1839 Åsnes herred* N S 002 Eline Johannesdr. k g b Hm Steller daglig husholdning 1838 Åsnes herred* N S Mobakken Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Halvor Olsen m g b Hf Jordbr. & skomager 1871 Åsnes herred* N S 002 Anna Halvorsdr. k g b Hm Steller daglig husholdning 1874 Åsnes herred* N S 003 Hilmar Edvind Halvorsen m ug b S 1894 Åsnes herred* N S 004 Elfrida Halvorsdr. k ug b D 1897 Åsnes herred* N S 005 Harald Halvorsen m ug b S Åsnes herred* N S 006 Eline Kristiansdr. k e b El Strikning delvis af Aasnæs 1832 Åsnes herred* N S 007 Oskar Olufsen m ug b Fl, hører til husholdn. 1 fattigv. Skomagerdreng 1885 Åsnes herred* N S Brauterud Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Marius Martinsen Braut m ug f Hf Jordbr. & Dampsagarbeider 1872 Åsnes herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Paa Brandt Sletdalen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Hansen m g b Hf Jordbr. dagarb. paa gaardene 1834 Åsnes herred* N S 002 Anne Marie Syversdr. k g b Hm Steller daglig husholdningen 1842 Åsnes herred* N S Kneppen (søndre) Ole Jensen m g b Hf Jordbr. & Skrædder 1853 Åsnes herred* N S 002 Pernille Olsdr. Jensen k g b Hm Steller daglig husholdn Åsnes herred* N S 003 Inga Olsdr. Jensen k ug b D Skrædderske 1883 Åsnes herred* N S 004 Kristine Olsdr. Jensen k ug b D Syerske 1885 Åsnes herred* N S 005 Ottar Olsen Jensen m ug b S Skolegut 1887 Åsnes herred* N S 006 Paul Olsen Jensen m ug b S Skolegut 1889 Åsnes herred* N S 007 Tora Margit Olsdr. Jensen k ug b D 1896 Åsnes herred* N S Kneppa Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 0425 Aasnes 001 Ole Pedersen Kneppen m g b Hf Jordbr. S & Tømmer%Læs 1851 Åsnes herred* N S %kjører 002 Agnete Arntsdr. k g b Hm Steller daglig husholdning 1862 Åsnes herred* N S 003 Emma Olsdr. k ug b D Skolepige 1887 Åsnes herred* N S 004 Mathilde Olsdr. k ug b D Skolepige 1889 Åsnes herred* N S 005 Paula Olsdr. k ug b D Skolepige 1891 Åsnes herred* N S 006 Kristian Olsen m ug b S Skolegut 1893 Åsnes herred* N S 007 Arthur Olsen m ug b S 1895 Åsnes herred* N S 008 Ole Olsen m ug b S 1898 Åsnes herred* N S 009 Alf Olsen m ug b S Åsnes herred* N S 010 Ragnhild Pedersdr. k ug b Tj Tjenestepige 1840 Åsnes herred* N S Kneppa (søndre) Kristian Pedersen m ug b Hf Jordbr. & arbeider v/d 1874 Åsnes herred* N S Dampsag 002 Karen Pedersdr. k ug b Hm Steller daglig husholdn Åsnes herred* N S 003 Monrad Martinsen m ug b Hf søstersøn Skolegut 1893 Åsnes herred* N S 004 Eline Eriksdr. k e b Hf moder Forsørges af sønnen (Hf) 1825 Åsnes herred* N S Kneppa (søndre) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Oluf Kristiansen m g b Hf Jordbr. snedker & dreierarb 1837 Åsnes herred* N S 002 Anne Olsdr. k g b Hm Steller daglig husholdning 1848 Åsnes herred* N S 003 Ingolf Olufsen m ug b S Skolegut 1890 Åsnes herred* N S 004 Alvilde Marie Renholdsdr. Myrhe k ug b Fl Forsørges af Aasnæs fattigv Åsnes herred* N S Furulund Martin Iversen m g f Hf Jordbr. & Tømmerhugger 1874 Hof Solør N S Sannsynleg opphaldstad: Paa rikshospital, i Kr.anien 002 Hermane Olsdr. k g b Hm Steller daglig husholdning 1872 Grue Solør Hed N S 003 Iver Johansen m e b Hf fader Jordbrugsarbeide 1837 Hof Solør N S Sletdalen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Bernt Hansen Myhre m e b Hf Lidt Jordbr. & skredder 1843 Åsnes herred* N S 002 Olaf Berntsen Myhre m ug b S Skredderdreng 1881 Åsnes herred* N S 003 Martin Berntsen Myhre m ug b S Skolegut 1890 Åsnes herred* N S 004 Hilmar Berntsen Myhre m ug b S Skolegut 1893 Åsnes herred* N S 005 Karen Arntsdr. k ug b Tj Husholderske & steller 1863 Hof Solør N S kreatur 006 Olga Tommesdr. k ug b Tj datter 1896 Hof Solør N S Klypteppen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Arne Martinsen Haug m g b Hf Smedforretning & Jordbr Åsnes herred* N S 002 Emma Halvorsdr. Haug k g b Hm Steller daglig husholdningen 1870 østre Aker N S 003 Karen Aslaug Arnesdr. Haug k ug b D Åsnes herred* N S 004 Borghild Renholdsdr. Myhre k ug b Hf søsterdatter Forsørges for Aasnæs fattigv Åsnes herred* N S 005 Alf Renholdsen Myhre m ug b Hf søstersøn Forsørges for Aasnæs fattigv Åsnes herred* N S 006 Marius Berntsen Myhre m ug b Fl Smededreng 1882 Åsnes herred* N S 007 Gustav Martinsen m ug b Fl Smededreng 1884 Hof T Solør N S Støkker og Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0423 Grue herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0423 Grue herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0423 Grue herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0819 Hollen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0413 Furnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0136 Rygge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1446 Breim Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0419 Søndre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0419 Søndre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0419 Søndre Odalen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer