Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 0214 Aas Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 3094 (kvinner: 1444, menn: 1649) Bustader: 474 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 553 (kvinner: 261, menn: 292) Bustader i krinsen: 85 Krins: 001 Herred/by: Aas Folketeljinga Løkkedal plads Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johan Sundell m g b Hf Bygningssnedker og smed 1859 Sverige S 002 Sofie Sundell k g b Hm Husmor 1867 Aremark Sm N S 003 Antonie Sundell k ug b D 1892 Fron Ak N S 004 Ester Sundell k ug b D 1894 Ås herred* N S 005 Signe Sundell k ug b D 1897 Fron N S 006 Lea Sundell k ug b D Fron N S Odalen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Robert Davidsen m g b Husfar Gaardbruger, Selvejer 1854 Ås herred* N S 002 Johanne Martinsen k g b Hm Husmor 1855 Ås herred* N S 003 Thora Davidsen k ug b D Sypige (egen forretning) 1884 Ås herred* N S 004 Ragna Davidsen k ug b D Medhjelpelig i Huset 1885 Fron Ak N S 005 Hans Davidsen m ug b S 1889 Ås herred* N S Skoftestadtejgen Under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Karl Olsen m g b Hf Jordbrugsarbejder 1836 Sverige N 002 Marie Olsen k g b Hm Husmor 1832 Sverige N 003 Olai Olsen m ug b S Jordbrugsarbejder 1877 Ås herred* N Klommesten Karl Mørk m g b Hf Gaardbruger, Selvejer 1847 Vestby Ak N S 002 Anna Marie Mørk k g b Hm Husmor 1848 Lier Bu N S 003 Klara Mørk k ug b FL 1886 Kristiania N S Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv: fors. af Gbr. Selveier 004 Kristian Mørk m ug b S 1889 Ås herred* N S Klommesten Johan Klommesten m g b Hf Gaardbruger, Selvejer 1862 Ås herred* N S 002 Cisilie Klommesten k g b Hm Husmor 1845 Vestby Ak N S 003 Jens Klommesten m ug b S Medhjelpelig med Gaardsbr Ås herred* N S Klommesten Gunerius Solberg m g b Hf Gaardbruger, Selvejer 1845 Fron Ak N S 002 Alida Solberg k g b Hm Husmor 1854 Fron N S 003 Arild Solberg m ug b S 1887 Ås herred* N S 004 Ida Solberg k ug b D 1888 Ås herred* N S 005 Osvald Solberg m ug b S 1889 Ås herred* N S Baltserstuen Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Karl Hansen m g b Hf Jordbrugsarbejder 1847 Ås herred* N S Klommestenbraaten %5% 5 %6% Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 0214 Aas 001 Karl Toresen m g b Hf Gaardbruger (Selvejer) 1854 Fron Ak N S 002 Amalie Toresen k g b Hm Husmor 1855 Vestby Ak N S 003 Thaulo Karlsen m ug b S Medhjelpelig med 1877 Ås herred* N S Gaardsbrug 004 Sverre Karlsen m ug b S 1893 Ås herred* N S 005 Gjerterud Lie k ug b FL 1887 Drøbak Ak N S Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv: fors. af Gbr. Selveier 006 Karl Abrahamsen m ug mt %f % Sedvanleg bustad:!! Sannsynleg opphaldstad: Tomten i Frogn FL Medhjelpelig med Gaardsbrug 1826 Fron N S Klommesten skov Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Olaves Solberg m g b Hf Skrædder egen forretning og 1826 Fron Ak N S jordbruger 002 Karen Solberg k g b Hm Husmor 1841 Hurum Bu N S 003 Olga Solberg k ug b FL %D% 1894 Ås herred* N S Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv: fors. af Skræddermester 004 Trygve Solberg m ug b FL %S% 1894 Ås herred* N S Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv: fors. af Skræddermester 005 Andrine Olsen k ug b FL Har Fattigunderstøttelse 1824 Ås herred* N S 006 Vilhelm Olsen m ug b FL Har Fattigunderstøttelse 1813 Fron N S 007 Arthur Andreasen m ug b FL Har Fattigunderstøttelse 1888 Ås herred* N S Kinn Thorvald Skaug m g b Hf Gaardbruger (Selvejer) 1843 Vestby Ak N S 002 Emilie Skaug k g b Hm Husmor 1848 Ås herred* N S 003 Kaspara Skaug k ug b D Medhjelpelig i Huset 1873 Ås herred* N S 004 Ludvig Skaug m ug b S Medhjelpelig med Gaardsbrug og driver snekerforretning sammen med sin fader 1876 Ås herred* N S Kinn Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Alette Kinn k e b Hm Gaardbrugerske, Selvejer 1850 Ås herred* N S 002 Alma Gustavsen k ug b FL Medhjelpelig i Huset 1884 Ås herred* N S 003 Aksel Andersen m ug b Tj Jordbrugsarbeider 1880 Ås herred* N S 004 Oline Martinsen k ug b Tj Medhjelpelig i Huset 1879 Krogstad N S Skovtestad Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Henriette Solberg k g b Hm Gaardbrugerske, Selvejer 1847 Vestby Ak N S 002 Johan Solberg m ug b S Medhjelpelig med 1878 Ås herred* N S Gaardsbruget 003 Skjalotte Solberg k ug b D Medhjelpelig i Huset 1881 Ås herred* N S 004 Alfred Solberg m ug b S Medhjelpelig med 1883 Ås herred* N S Gaardsbruget 005 Thorvald Solberg m ug b S 1887 Ås herred* N S 006 Ole Kraagstad m ug mt B 1894 Kristiania N S Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv: fors. af Jordbrugsarb. Sedvanleg bustad: Holt i Rælingen 007 Rudolf Solberg m g b Hf Jordbrugsarbeijder 1875 Ås herred* N S Merknad: Særskilt Husholdning 008 Olga Solberg k g b Hm Husmor 1876 Kristiania N S Skoftestad Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Svend Solberg m g b Hf Gaardbruger, Selvejer 1833 Ås herred* N S 002 Agar Solberg k g b Hm Husmor 1837 Krogstad Ak N S 003 Karl Olsen m ug b Tj Jordbrugsarbejder 1883 Fron Ak N S 004 Olaf Andresen m ug mt Tj Dagarbejder (forskjeligt) 1876 Drøbak Ak N S Sedvanleg bustad: Drøbak 005 Marie Høgstrøm k ug b Tj Budeje 1877 Sverige S 006 Karoline Johanesen k ug b FL Medhjelpelig i Huset 1871 Ås herred* N S Sjukdom: Aa Knapmyren Martin Samuelsen m g b Hf Jordbruger Selvejer og Smed 1845 Ås herred* N S (egen forr.) 002 Josefine Olsen k g f Hm Husmor 1847 Oppegaard N S Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 003 Inga Olsen k ug b FL Medhjelpelig i Huset 1879 Oppegaard Ak N S Skoftestad Anton Lie m g b Hf Gaardbruger Selvejer 1850 Haabøl Sm N S 002 Thora Lie k g b Hm Husmor 1864 Haabøl N S 003 Hans Lie m ug b S 1884 Haabøl N S 004 Arndt Lie m ug b S 1887 Haabøl N S 005 Johannes Lie m ug b S 1887 Haabøl N S 006 Jeny Lie k ug b D 1891 Haabøl N S 007 Anna Lie k ug b D 1893 Haabøl N S 008 Augusta Lie k ug b D 1895 Aas N S 009 Sofie Lie k ug b D 1897 Aas N S 010 August Lie m ug b S Aas N S 011 Olga Rygge k ug mt FL Medhjelpelig i Huset 1875 Haabøl N S Sedvanleg bustad: Haabøl 012 Johan Iversrud m ug b Tj Jordbrugsarbejder 1876 Ås herred* N S 013 Karl Olsen m ug mt Tømmermandslærling Tømmermandslærling 1881 Aker Ak N S Sedvanleg bustad: Vestby Vennersgaard Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 B. Johannesen m g f Hf Skræddermester (egen forr.) 1858 Sverige N S Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 002 Mina Johannesen k g b Hm Husmor 1866 Krogstad N S 003 Ivar Johannesen m ug b S 1887 Ås herred* N S 004 Arve Johannesen m ug b S 1889 Ås herred* N S 005 Borgild Johannesen k ug b D 1893 Ås herred* N S 006 Nils Johannesen m ug b S 1896 Ås herred* N S 007 Bergliot Johannesen k ug b D 1898 Ås herred* N S Vennersgaard Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Hans Vennersgaard m g b Hf Gaardbruger (Selvejer) 1862 Ås herred* N S 002 Gustava Vennersgaard k g b Hm Husmor 1863 Ås herred* N S 003 Johan Vennersgaard m ug b S 1887 Ås herred* N S 004 Baltser Vennersgaard m ug b S 1892 Ås herred* N S 005 Lina Vennersgaard k ug b D 1888 Ås herred* N S 006 Gudrun Vennersgaard k ug b D 1891 Ås herred* N S 007 Augusta Dalen k ug mt FL 1898 Ås herred* N S Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv: fors. af Gbr. Selveier Sedvanleg bustad:!! 008 Jørgen Guldbrandsen m ug b Tj Jordbrugsarbejder 1877 Ås herred* N S Vennersgaard Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0214 Aas 001 Karl Ekeberg m g b Hf Gaardbruger, Selvejer 1856 Fron Ak N 002 Anette Ekeberg k g b Hm Husmor 1862 Ås herred* N S 003 Alvilde Ekeberg k ug b D Medhjelpelig i Huset 1883 Fron N S 004 Hans Ekeberg m ug b S Medhjelpelig med 1885 Fron N S Gaardsbrug 005 Olga Ekeberg k ug b D 1887 Fron N S 006 Inga Ekeberg k ug b D 1889 Fron N S 007 Johan Ekeberg m ug b S 1891 Fron N S 008 Hilda Ekeberg k ug b D 1894 Fron N S 009 Elinore Ekeberg k ug b D 1896 Ås herred* N S 010 Astri Ekeberg k ug b D 1898 Ås herred* N S 011 Ole Ekeberg m ug b S Ås herred* N S 012 Hagbart Vennersgaard m ug b FL Harpunerer ved hvalfiskeri 1865 Ås herred* N S samt medhjelpelig med Gaardsbr. 013 Julie Ekeberg k ug b FL Medhjelpelig i Huset 1848 Fron N S 014 Anne Vennersgaard k e b Hm Føderaads Enke 1826 Ås herred* N S Merknad: Føderaads Husholdning 015 Oskar Vennersgaard m ug b S Forsørges af moderen 1857 Ås herred* N S Gultvedtplads Johannes Kristiansen m g b Hf Husmand m J 1866 Vestby Ak N S Jordbrugsarbejder 002 Ida Eriksen k g b Hm Husmandskone 1861 Ås herred* N S 003 Hildora Kristiansen k ug b D Datter 1886 Ås herred* N S 004 Helene Kristiansen k ug b D Datter 1892 Ås herred* N S 005 Karen Kristiansen k ug b D Datter 1894 Ås herred* N S 006 Johan Kristiansen m ug b S Søn 1897 Ås herred* N S 007 Inga Kristiansen k ug b D Datter Ås herred* N S Gultvedt Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anton Johannesen m g b Hf Gaardbruger, Selvejer 1854 Ås herred* N S Merknad: E: Tilføyd med blyant i Fødselsaar: Antonette Arnesen k g b Hm Gaardmandskone 1866 Ejdsberg Sm N S 003 Anna Johannesen k ug b D Datter 1888 Ås herred* N S 004 Sofie Johannesen k ug b D Datter 1890 Ås herred* N S 005 Johannes Johannesen m ug b S Gaardbrugersøn 1892 Ås herred* N S 006 Arne Johannesen m ug b S Gaardbrugersøn 1893 Ås herred* N S 007 Martin Johannesen m ug b S Gaardbrugersøn 1895 Ås herred* N S 008 Sigrid Johannesen k ug b D Datter 1897 Ås herred* N S 009 Johan Johannesen m ug b S Gaardbrugersøn 1898 Ås herred* N S 010 Anne Johannesen k ug b Tj Budeje 1870 Ås herred* N S 011 Knut Johannesen m ug b Tj Jordbrugsarbejder 1872 Sverige S Myrer Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Magnus Baltsersen m g b Hf Gaardsbruger, Selvejer 1856 Ås herred* N S 002 Mina Svendsen k g b Hm Gaardmandskone 1869 Krogstad Ak N S 003 Helga Magnusen k ug b D Datter 1892 Ås herred* N S 004 Sigvart Magnusen m ug b S Gaardmandssøn 1893 Ås herred* N S 005 Gundhild Magnusen k ug b D Datter 1895 Ås herred* N S 006 Baltser Magnusen m ug b S Gaardmandssøn 1895 Ås herred* N S 007 Margit Magnusen k ug b D Datter 1896 Ås herred* N S 008 Harthur Magnusen m ug b S Gaardmandssøn 1898 Ås herred* N S 009 Laura Magnusen k ug b D Datter Ås herred* N S Myrer Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga 1900 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Baltser Sørensen m g b Hf Gaardbruger, Selvejer 1827 Ski Ak N S 002 Gundhil Hansen k g b Hm Gaardbrugerkone 1831 Ås herred* N S 003 Anton Baltsersen m ug b S Gaardmandssøn 1869 Ås herred* N S 004 Anna Baltsersen k ug b D Datter (Husgjerning) 1872 Ås herred* N S 005 Alvilde Baltsersen k ug b D Datter (Husgjerning) 1878 Ås herred* N S Myrer Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Gulbret Gulbrandsen m g b Hf Stenpukker 1854 Nitedalen Ak N S 002 Ida Friman k g b Hm 1866 Sverige N S 003 Lily Guldbrandsen k ug b D Datter 1890 Sverige S 004 Signe Guldbrandsen k ug b D Datter 1896 Kristiania N S 005 Snefrid Guldbrandsen k ug b D Datter Kristiania N S Myrer Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Lars Sørensen m g b Hf Gaardbruger, Selvejer 1842 Ås herred* N S 002 Jensine Sørensen k g b Hm Gaardmandskone 1842 Ås herred* N S 003 Søren Larsen m ug b S Gaardmandssøn 1884 Ås herred* N S 004 Aasta Evensen k ug b FL Plejedatter 1894 Drøbak Ak N S 005 Anne Olsen k ug b FL Medhjelpelig i Huset 1836 Ås herred* N S Iversrud Jens Olsen m g b Hf Gaardbruger, selvejer 1843 Ski Ak N S 002 Hellenne Olsen k g b Hm Gaardmandskone 1844 Krogstad Ak N S 003 Karl Jensen m ug b S Gaardbruger Søn (Jordarb.) 1877 Krogstad N S 004 Jørgen Martinsen m ug b Tj Jordbrugsarbejder 1877 Ås herred* N S 005 Amalie Pettersen k ug b FL 1893 Kristiania N S Iversrud Karl Solberg m g b Hf Gaardbruger, Selvejer 1865 Drammen Bu N S 002 Emilie Solberg k g b Hm Gaardmandskone 1867 Ås herred* N S 003 Alfred Solberg m ug b S 1891 Ås herred* N S 004 Kamilla Solberg k ug b D 1893 Drøbak Ak N S 005 Harald Solberg m ug b S 1895 Ås herred* N S 006 Johanne Solberg k ug b D 1897 Ås herred* N S 007 Nils Lind m ug b Tj Jordbrugsarbejder 1884 Drøbak N S 008 Rangnild Andresen k ug b FL Medhjelpelig i Huset 1884 Ås herred* N S Støkkenbraaten Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Jens Skodbo m g b Hf Gaardbruger, Selvejer 1843 Haabøl Sm N S 002 Anna Skodbo k g b Hm Gaardmandskone 1850 Haabøl N S 003 Mathea Skodbo k ug b D Datter (Husgjerning) 1878 Krogstad Ak N S 004 Thora Skodbo k ug b D Datter (Husgjerning) 1881 Krogstad N S 005 Janette Skodbo k ug b D Datter 1885 Krogstad N S 006 Thorvald Skodbo m ug b S 1890 Krogstad N S 007 Oskar Skodbo m ug b S 1893 Kristiania N S 008 Johannes Skodbo m ug f S Dampskibsmaskinist 1874 Krogstad N S Sannsynleg opphaldstad: Tyskland 009 Aron Olsen m ug b Tj Jordbrugsarbejder 1872 Sverige S Støkken Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0214 Aas 001 Johannes Olsen m g b Hf Gaardbruger, Selvejer 1850 Sverige N S 002 Hanna Olsen k g b Hm Gaardmandskone 1853 Sanne JL N S 003 Ragna Olsen k ug b D Datter 1880 Kristiania N S 004 Elnor Olsen k ug b D Datter 1885 Kristiania N S 005 Signora Olsen k ug b D Datter 1888 Kristiania N S 006 Constanse Olsen k ug b D Datter 1891 Kristiania N S 007 Rejdar Olsen m ug b S Gaardmanssøn 1898 Ås herred* N S 008 Anton Andresen m ug b FL Medhjelpelig med 1885 Kristiania N S Gaardsbrug 009 Marius Andersen m ug b FL Murerstensmurer 1847 Sverige S 010 Nils Hansen m ug b FL Jordbrugsarbejder 1857 Sverige S Støkken Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Kristian Finstad m g b Hf Gaardbruger Selveier 1839 Ski Ak N S 002 Andrine Finstad k g b Hm Gaardmandskone 1836 Ski N S 003 Fredrik Finstad m ug b S Medhjelpelig med 1878 Kristiania N S Gaardsbrug 004 Otto Finstad m ug b S Medhjelpelig med 1880 Ås herred* N S Gaardsbrug 005 Henrik Kristiansen m ug b Tj Jordbrugsarbejder 1880 Vestby Ak N S 006 Agusta Aronsen k ug b Tj Medhjelpelig i Huset 1870 Sverige S 007 Anette Karlsen k ug b Tj Budeje 1869 Vestby N S Støkken Hans Hansen m g b Hf Gaardbruger, Forpagter 1876 Ås herred* N S 002 Maren Kristiansen k g b Hm Husmor 1876 Ås herred* N S 003 Anna Paulusen k ug b FL Medhjelpelig i Huset 1883 Fron Ak N S 004 Anders Berg m ug b Tj Zhweitzer %Sveitser% 1870 Arendal Ned N S 005 Martin Arnesen m ug b Tj Jordbrugsarbejder 1884 Vestby Ak N S 006 Thorbjørn Paulusen m ug b FL 1890 Ås herred* N S Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv: fors. af Gbr. (Forpagter) 007 Hans Engebretsen m g b Hf Gaardeier Lever af sine 1832 Ås herred* N S midler Merknad: Sæskilt Husholdning 008 Marie Johanesen k g b Hm Husmor 1840 Vestby N S Kongsten Hans Hansen m g b Hf Gaardbruger, Selvejer 1834 Ås herred* N S Sparebankdirektions medlem og Forpagter 002 Dorthea Arnesen k g b Hm Husmor 1823 Ejdsberg Sm N S 003 Johan Larsen m e b FL Lever af sine midler 1814 Ås herred* N S 004 Dorthea Guldbrandsen k ug b Tj Medhjelpelig i Huset 1874 Ås herred* N S 005 Marie Andersen k ug b Tj Budeje 1856 Sverige S 006 Anton Guldbrandsen m g b Hf Jordbrugsarbeijder 1872 Vestby Ak N S Merknad: Særskilt Husholdning 007 Amanda Eriksen k g b Hm Husmor 1878 Sverige N S Dalen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 August Johanesen m g b Hf Gaardbruger, Selvejer 1850 Ås herred* N S 002 Hilda Baltsersen k g b Hm Gaardmandskone 1861 Ås herred* N S 003 Baltser Johanesen m ug b S 1890 Ås herred* N S 004 Gundhild Johanesen k ug b D 1892 Ås herred* N S 005 Johanes Johanesen m ug b S 1894 Ås herred* N S 006 Janna Johanesen k ug b D 1896 Ås herred* N S 007 Augusta Johanesen k ug f D Ås herred* N S Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga 1900 Sannsynleg opphaldstad: Venesgaard Aas 008!! Johanesen* k ug b D Ås herred* N S Merknad: Udøbt pige Lund Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johan Johanesen m g b Hf Jordbrugsarbejder 1856 Sverige N S 002 Kejsa Johanesen k g b Hm Husmor 1858 Sverige N S 003 Karl Johanesen m ug b S 1892 Ås herred* N S Linnestad Thorer Kjos m g b Hf Gaardbruger, Selveier 1841 Ulensaker Ak N S 002 Sofie Kjos k g b Hm Gaardmandskone 1840 Vestre Bærum Ak N S 003 Alfred Kjos m ug b S Zhweitzer %Svejtser% 1868 Kristiania N S 004 Thorer Kjos m ug b S Medhjelpelig med Jordbruget 1881 Kristiania N S 005 Fin Kjos m ug b FL 1894 Kristiania N S Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv: fors. af Grb. Selveier 006 Valborg Øksli k ug b Tj Medhjelpelig i Huset 1876 Trøgstad Sm N S Nygaard Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Kristiansen m g b Hf Bygningstømmermand 1833 Haabøl Sm N S 002 Alette Larsen k g b Hm Husmor 1832 Ås herred* N S Korsegaardbraaten Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Martha Johanesen k e b Hm Vaskerkone 1821 Sverige N S 002 Elin Eriksen k ug b FL Lever af sine midler 1829 Sverige N S Vangensten Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Sofie Aakre k e b Hm Gaardbrugerske Enke, 1832 Kristiania N S Selvejer 002 Halfdan Aakre m ug b S Jordbrugsarbejder 1865 Ås herred* N S 003 Aksel Aakre m ug b S Dagarbejder ved 1868 Ås herred* N S handelsforetning 004 Aksel Andersen m g b Hf Bygningssnedker 1876 Horten JL N S Merknad: Særskilt Husholdning 005 Ingerta Andersen k g b Hm Husmor 1877 Kristiania N S 006 Ranghild Andersen k ug b D Datter 1898 Kristiania N S Trejder Andreas Thorstensen m g b Hf Gaardbruger, Selvejer samt 1856 Ås herred* N S Bankkaserer 002 Marie Thorstensen k g b Hm Husmor 1860 Vaaler Sm N S 003 Mathea Thorstensen k ug b D Datter 1888 Ås herred* N S 004 Kristian Thorstensen m ug b S 1889 Ås herred* N S 005 Ruth Thorstensen k ug b D 1895 Ås herred* N S 006 Astrid Thorstensen k ug b D 1896 Ås herred* N S 007 Johannes Thorstensen m ug b S Ås herred* N S 008 Gina Mathisen k ug b Tj Budeje 1864 Namsos NT N S 009 Ferninand Olsen m ug b Tj Jordbrugsarbejder 1880 Sverige N S 010 Martin Hansen m ug b FL Snedker 1828 Ås herred* N S 011 Alette Thorstensen k ug b Hm Husholderske 1849 Ås herred* N S Merknad: Særskilt Husholdning Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0214 Aas 012 Karl Thorstensen m ug b FL Snedker 1858 Ås herred* N S Trejder Martin Langerud m g b Hf Gaardbruger, Selvejer 1853 Vestby Ak N S 002 Ragna Langerud k g b Hm Gaardmandskone 1863 Vestby N S 003 Betsy Langerud k ug b D Medhjelpelig i Huset 1883 Ås herred* N S 004 Ovidia Langerud k ug b D Datter 1885 Ås herred* N S 005 Hanna Langerud k ug b D Datter 1887 Ås herred* N S 006 Ludvig Langerud m ug b S 1889 Ås herred* N S 007 Oskar Langerud m ug b S 1891 Ås herred* N S 008 Olava Langerud k ug b D 1891 Ås herred* N S 009 Kristian Langerud m ug b S 1893 Ås herred* N S 010 Martha Langerud k ug b D 1896 Ås herred* N S 011 Johanes Langerud m ug b S Ås herred* N S 012 Olaves Larsen m ug b Tj 1876 Ås herred* N S Trejder Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Aksel Holmsen m g b Hf Skræddermester 1864 Ås herred* N S 002 Emilie Næss k g b Hm Husmor 1861 Vestby Ak N S 003 Erling Holmsen m ug b S Ås herred* N S 004 Anton Kristiansen m ug mt FL Skrædderlærling 1880 Vestby N S Sedvanleg bustad: Østby i Vestby 005 August Pedersen m e b Hf Skomagermester 1853 Sverige S Statsb.: Svensk Merknad: Særskilt Husholdning Haug I. Frogner m g b Hf Gaardbruger, Selvejer 1851 Krogstad Ak N S 002 Anna Frogner k g b Hm Gaardmandskone 1860 Fron Ak N S 003 Thora Frogner k ug b D Medhjelpelig i Huset 1880 Kristiania N S 004 Olga Frogner k ug b D Medhjelpelig i Huset 1882 Krogstad Ak N S 005 Thorvald Frogner m ug b S Medhjelpelig med 1884 Ås herred* N S Gaardsbrug 006 Sigrid Frogner k ug b D Datter 1886 Ås herred* N S 007 Sverre Frogner m ug b S 1890 Ås herred* N S 008 Harald Frogner m ug b S 1893 Ås herred* N S 009 Ingrid Frogner k ug b D 1895 Ås herred* N S 010 Ole Kristiansen m ug b Tj 1870 Tomter Sm N S 011 Augusta Kraft k ug b Tj 1859 Sverige S 012 Karl Tønrud m ug b Tj Jordbrugsarbeider 1854 Drøbak Ak N S 013 Ole Langhammer m ug b EL Forstkandidat 1876 Stad Hered NT N S Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv: Statens Tjeneste 014 Rikardt Haeng m ug b EL Forstkandidat 1870 Aasnæs Hed N S Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv: Statens Tjeneste Haug Peder Kase m ug b S Arbeider ved Jordbruget 1867 Ås herred* N S 002 Marie Kase k e b Hm Gaardbrugerske Selvejer 1828 Frogn Ak N S 003 Susanna Nilsen k ug b Tj Budeje 1860 Sverige S Haugli Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Anton Markusen m g b Hf Skomagermester, Jordbruger 1859 Molde Rom N S 002 Thea Markusen k g b Hm Husmor 1869 Ås herred* N S 003 Henry Markusen m ug b S 1888 Ås herred* N S Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Thorvald Markusen m ug b S 1891 Ås herred* N S 005 Arne Markusen m ug b S 1893 Ås herred* N S 006 Knudt Markusen m ug b S 1895 Ås herred* N S 007 Vilhelm Markusen m ug b S 1896 Ås herred* N S 008 Astrid Markusen k ug b D Ås herred* N S 009 Hans Pedersen m ug b FL Skomagersvend 1874 Rødnæs Sm N S Korsegaarden Hans P. Andersen m g b Hf Gaardbruger, Selvejer 1816 Id Sm N S 002 Sofie Andersen k g b Hm Gaardmandskone 1817 Fron Ak N S 003 Johan Andersen m ug b S Medhjelpelig med 1846 Id N S Gaardsbruget 004 Petter Andersen m ug b S Snedkermester (egen forr.) 1850 Id N S Sjukdom: D 005 Magdalene Andersen k ug b D Medhjelpelig i Huset 1848 Id N S 006 Karen Andersen k ug b D Medhjelpelig i Huset 1853 Id N S 007 Olaves Hansen m e b Tj Jordbrugsarbejder og 1844 Slagen N S Skomager 008 Augusta Dahl k ug b Tj Budeje 1872 Sverige S Statsb.: Svensk Merknad: E: Tilføyd med blyant i Fødselsaar: Mathilde Evensen k e b Tj Medhjelpelig i Huset 1875 Krogstad Ak N S 010 Kristoffer Støren m ug b FL Overlærer ved 1873 Trysil Hed N S landbrugshøiskolen 011 Peter Sollied m ug b FL Assistent ved 1869 Bergen N S landbrugshøiskolen 012 Christian Funder m ug b FL Assistent ved landbrugshøiskolen 1864 Rakkestad Sm N S Sporenæs Hans Johanesen m g b Hf Gaardbruger, Selvejer 1844 Ås herred* N S 002 Amalie Johanesen k g b Hm Husmor 1850 Ås herred* N S 003 Johan Johanesen Spornæs m ug b S Medhjelpelig med 1882 Ås herred* N S Gaardsbruget 004 Andrea Sporenæs k ug b D Medhjelpelig i Huset 1874 Ås herred* N S 005 Inga Sporenæs k ug b D Medhjelpelig i Huset 1877 Ås herred* N S Haug Vestli Theodor Amundsen m g b Hf Stenpukker ved bygdeveien 1851 Vestby Ak N S 002 Marie Amundsen k g b Hm Husmor 1856 Kristiania N S 003 Ferdinandt Amundsen m ug b S Stenpukker ved bygdeveien 1879 Kristiania N S 004 Reinhardt Amundsen m ug b S Stenpukker ved bygdeveien 1886 Kristiania N S 005 Aleksander Amundsen m ug b S 1887 Ås herred* N S 006 Fridtjof Amundsen m ug b S 1891 Ås herred* N S 007 Ejnar Amundsen m ug b S 1894 Kristiania N S 008 Fredrik Amundsen m ug b S 1897 Ås herred* N S Haug Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johanes Trejder m g b Hf Gaardbruger, Selvejer 1842 Ås herred* N S 002 Hanna Trejder k g b Hm Husmor 1849 Ås herred* N S 003 Gundhild Trejder k ug b D Medhjelpelig i Huset 1879 Kristiania N S 004 Harald Trejder m ug b S Medhjelpelig med 1878 Kristiania N S Gaardsbruget 005 Aksel Trejder m ug b S Medhjelpelig med 1885 Kristiania N S Gaardsbruget 006 Ejnar Trejder m ug b S 1888 Ås herred* N S 007 Aleksander Trejder m ug b S 1892 Ås herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0214 Aas Haug Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Torkild Eriksen m e b Hf Gaardbruger, Selvejer 1830 Vestby Ak N S 002 Laurits Torkildsen m ug b S Medhjelpelig med 1857 Vestby N S Gaardsbruget 003 Mina Torkildsen k ug b FL Medhjelpelig i Huset 1868 Krogstad Ak N S 004 Lina Kristiansen k ug b Tj Medhjelpelig i Huset 1855 Skibtvedt Sm N S 005 Edvardt Johanesen m ug b Tj Jordbrugsarbeider 1846 Vestby N S Holstad Herman Hoxmark m g b Hf Gaardbruger, Selvejer 1846 Ås herred* N S 002 Karen Hoxmark k g b Hm Gaardmandskone 1853 Ås herred* N S 003 Helene Hoxmark k ug b D Medhjelpelig i Huset 1881 Ås herred* N S 004 Rudolf Johanesen m ug b Tj Jordbrugsarbejder 1881 Kristiania N S 005 Marie Martinsen k ug b Tj Budeje 1876 Gjerdrum Ak N S 006 Theodor Johanesen m ug b FL Medhjelpelig med 1835 Ås herred* N S Gaardsbruget 007 Nora Andersen k ug b FL Udsat af det offentlige som 1856 Røken Bu N S Sindsyg Sjukdom: S 008 Andreas Jørstad m ug b FL Skovbrugskandidat 1878 Faaberg Krs N S Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv: i Statens Tjeneste Holstad Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Arndt Sørby m ug b Hf Gaardsbestyrer 1878 Aker Ak N S 002 Olaf Sørby m ug b B Medhjelpelig med 1880 Aker N S Gaardsbruget 003 Helga Sørby k ug mt S 1882 Aker N S Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv: fors. af Gbr. Selveier Sedvanleg bustad: Kristiania 004 Gyda Haga k ug mt B Lærerinde ved folkeskolen 1878 Ejdsberg Sm N S Sedvanleg bustad: Kristiania 005 Ludvig Sørby m g b FL Jordbruger 1854 Rakstad Sm N S 006 Marie Sørby k g b FL Husmor 1854 Helgeøen Hed N S 007 Johanne Sørby k ug b D 1886 Aker N S 008 Oskar Sørby m ug b S 1887 Aker N S 009 Thora Sørby k ug b D 1891 Aker N S 010 Arthur Sørby m ug b S 1894 Ås herred* N S 011 Syverine Sterud k ug b Tj Husbestyrerinde 1864 Vang paa Hedemarken N S 012 Jens Høie m ug b FL Forstkandidat 1878 Rendalen Hed N S 013 Klara Olsen k ug b Tj Medhjelpelig i Huset 1860 Sverige S 014 Arne Pedersen m ug b Tj Jordbrugsarbejder og Snedker 1880 Grue Hed N S 015 Adolf Karlsen m ug b Tj Jordbrugsarbejder 1873 Sverige S 016 Karl Karlsen m g b Hf Jordbrugsarbejder 1875 Ås herred* N S (dagarbejder) Merknad: Særskildt Husholdning 017 Julie Karlsen k g b Hm Husmor, (Budeje) 1856 Trøgstad Sm N S Holstadplads Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Alfred Gilberg m g b Hf Skovarbeider hos groserer 1855 Sverige S Skanke 002 Anna Gilberg k g b Hm Husmor 1835 N S Merknad: E. Tilføyd med blyant i Fødested: Christiania 003 Klara Gilberg k ug b D Medhjelpelig i Huset 1886 Kristiania N S 004 Martha Gilberg k ug b D Datter 1894 Fron Ak N S Holstad Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Johan Brødholt m g b Hf Gaardbruger, Selvejer 1864 Haabøl Sm N S 002 Karen Brødholt k g b Hm Gaardmandskone 1866 Høland Ak N S 003!! Brødholt* m ug b S Ås herred* N S 004 Karl Antonsen m ug b Tj Jordbrugsarbejder 1871 Vestby Ak N S Sannerstuen Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 August Fredriksen m g b Hf Skovarbeider hos groserer 1864 Sverige S Skanke 002 Inga Fredriksen k g b Hm Husmor 1877 Ås herred* N S 003 Ragnvald Fredriksen m ug b S 1897 Ås herred* N S 004 Nansy Fredriksen k ug b D Ås herred* N S Hæggelund (Holstadlund) Under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Hans Abrahamsen m g b Hf Jordbrugsarbejder 1824 Fron Ak N S 002 Anna Helene Abrahamsen k g b Hm Husmor, (Kokke ved 1842 Ås herred* N S selskaber) 003 Hilda Hansen k ug b D Medhjelpelig i Huset 1883 Ås herred* N S Ingerstuen (Holstadplads) Under Karl Andersen m g b Hf Jordbrugsarbejder 1844 Sverige S 002 Anne Andersen k g b Hm Husmor 1844 Ås herred* N S 003 Hulda Karlsen k ug b D Medhjelpelig i Huset 1882 Ås herred* N S Børsumsrud Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Mattis Slangsvold m g b Hf Gaardbruger, Selvejer 1830 Raade Sm N S 002 Oline Slangsvold k g b Hm Gaardmandskone 1851 Raade N S 003 Karl Slangsvold m ug b S Medhjelpelig med 1873 Raade N S Gaardsbrug 004 Syverine Slangsvold k ug b D Medhjelpelig i Huset 1879 Raade N S 005 Eema Slangsvold k ug b D 1887 Raade N S 006 Johan Olsen m ug b Tj Jordbrugsarbejder 1882 Sverige S 007 Anders Jensen m g b Hf Malermester (egen forretning) 1823 Askim Sm N S Merknad: Særskilt Husholdning 008 Anette Jensen k g b Hm Husmor 1841 Ejdsberg Sm N S Ejkeberg Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Julie Kristensen k e f Hm Gaardbrugerenke, Selvejer 1850 Sanne N S Sannsynleg opphaldstad: Drøbak 002 Helga Kristensen k ug f D Medhjelpelig i Huset 1880 Ås herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Drøbak 003 Nella Kristiansen k ug b Tj Tjenestepige paa landet 1873 Kristiania N S 004 Oline Larsen k ug b Tj %FL% Tjenestepige 1878 Drøbak Ak N S 005 Bernhardt Bentsen m ug b FL Jordbrugsarbejder 1847 Sanne JL N S 006 Herman Andresen m ug b Tj Jordbrugsarbejde 1843 Ås herred* N S 007 Magdahus Vettergren m ug b FL Forsørges af familien 1853 Vidsejd Brb N S Sjukdom: S 008 Julius Thilern m ug b FL Forsørges af familien 1845 Finland S Statsb.: Finsk Sjukdom: S Torp Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Per Danielsen m g b Hf Gaardbruger, Selvejer 1844 Sverige N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0214 Aas 002 Karoline Danielsen k g b Hm Gaardmandskone 1848 Sverige N S 003 Gustav Danielsen m ug b S Medhjelpelig med 1872 Sverige N S Gaardsbruget 004 Petter Danielsen m ug b S Medhjelpelig med 1882 Fron Ak N S Gaardsbruget 005 Beda Danielsen k ug b D Medhjelpelig i Huset 1881 Fron N S 006 Karl Chaerstrøm m ug mt FL Medhjelpelig ved Gaardsbrug 1885 Kristiania N S Sedvanleg bustad:!! Torp Thorvald Vebjørnsen m g b Hf Gaardbruger, Forpagter 1847 Kraagstad Ak N S 002 Karen Vebjørnsen k g b Hm Husmor 1844 Ås herred* N S 003 Julie Torvaldsen k ug b D Medhjelpelig i Huset 1877 Kraagstad %T% N S 004 Karen Trondsen k e b FL Lever af fattigunderstøttelse 1816 Haabøl Sm N S Furu Sigvardt Svendsen m g b Hf Gaardbruger, Selvejer 1867 Kraagstad Ak N S 002 Julie Svendsen k g b Hm Gaardmandskone 1860 Askim Sm N S 003 Martin Svendsen m ug b S 1887 Kraagstad N S 004 Malla Svendsen k ug b D 1889 Kraagstad N S 005 Svend Svendsen m ug b S 1890 Kraagstad N S 006 Sigrid Svendsen k ug b D 1896 Kraagstad N S 007 Antonie Svendsen k ug b D Ås herred* N S Merknad: E: Tilføyd med blyant i Fødselsaar: 31 Mards 008 Sofie Johanesen k e b FL Fattigunderstøttelse 1835 Trøgstad Sm N S Hogsmørk Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Anne Andreasen k e b Hm Gaardsbrugerenke, Selvejer 1832 Ås herred* N S 002 Martin Andreasen m ug b S Jordbrugsarbejder 1870 Frogn Ak N S 003 Karoline Andreasen k ug b D Medhjelpelig i Huset 1866 Frogn N S Hogsmark Petter Eliasen m g b Hf Gaardbruger, Selvejer 1869 Raade Sm N S 002 Mathea Pettersen k g b Hm Gaardmandskone 1869 Ås herred* N S 003 Anton Pettersen m g b S 1891 Ås herred* N S 004 Anna Pettersen k ug b D 1892 Ås herred* N S 005 Elise Pettersen k ug b D 1894 Ås herred* N S 006 Olga Pettersen k ug b D 1895 Ås herred* N S 007 Marie Pettersen k ug b D 1898 Ås herred* N S 008!! Pettersen* m ug b S Ås herred* N S Merknad: Udøbt Gut Rustad Anders F. Nilsen m g b Hf Gaardbruger, Selvejer 1844 Sverige N S 002 Mattilde Nilsen k g b Hm Gaardmandskone 1846 Sverige N S 003 Nils Nilsen m ug b S Medhjelpelig med 1885 Kristiania N S Gaardsbruget 004 David Nilsen m ug b S 1887 Kristiania N S 005 Dagny Nilsen k ug b D 1889 Kristiania N S 006 Skjalotte Nilsen k ug b FL Husgjerning 1867 Sverige N S 007 Sigurd Nilsen m ug b FL 1887 Drøbak Ak N S Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv: fors. af Gbr. Selveier Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Folketeljinga Haughagen Holm Holmsen m g b Hf Skræddermester egen 1828 Ås herred* N S forretning, Jordbruger og Selvejer 002 Marie Holmsen k g b Hm Husmor 1833 Ås herred* N S 003 Rudolf Holmsen m ug b S Medhjelpelig med Jordbruget 1877 Ås herred* N S 004 Maren Holmsen k ug b D Sypige (egen forretning) 1871 Ås herred* N S 005 Rangna Holmsen k ug b D Medhjelpelig i Huset 1871 Ås herred* N S 006 Sigurd Johanesen m ug b FL 1890 Ås herred* N S Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv: fors. af Skræddermester 007 Johanes Holmsen m g mt FL Sagmester, Jordbruger 1834 Spydeberg Sm N S Sedvanleg bustad: Kraagstad Holtet 26 5, 6, Johannes Samuelsen m e b Hf GrovSmedmester egen 1824 Ås herred* N S forretning, Gaardbruger 002 Samuel Johannesen m g b S Smed Selvejer og 1865 Ås herred* N S Jordbrugsarbejder 003 Valborg Johannesen k g b Hm Husmor 1872 Ås herred* N S 004 Astrid Samuelsen k ug b D 1898 Ås herred* N S Holtet 26 8, Jensine Herum k e b Hm Lever af sine Midler 1846 Vestby Ak N S 002 Anne Herum k ug b D 1887 Ås herred* N S 003 Samuel Svendsen m ug b FL Gaardbruger, Selvejer 1844 Ås herred* N S Tokerudplads Under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Adolf Gustavsen m g b Hf Havearbejder, dagarbejder 1874 Sverige N S 002 Alma Bjerke k g b Hm Husmor 1875 Id Sm N S 003 Margit Nilsen k ug b D Ås herred* N S 004 Marie Mikalsen k e b FL Medhjelpelig i Huset 1849 Sverige N S 005 Klaus Klausen m ug b FL Sagarbejder hos groserer 1879 Skibtvedt Sm N S Skanke 006 Anton Johanesen m ug b FL Sagarbejder hos groserer Skanke 1882 Ås herred* N S Tokerud Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Amalie Larsen k e b Hm Gaardbrugerenke, Selvejer 1849 Ås herred* N S 002 Ludvig Kristiansen m ug b S Jordbrugsarbejder 1876 Ås herred* N S 003 Ole Kristiansen m ug b S Jordbrugsarbejder 1878 Ås herred* N S 004 Jens Kristiansen m ug b S Jordbrugsarbejder 1883 Ås herred* N S 005 Jørgen Kristiansen m ug b S Jordbrugsarbejder 1885 Ås herred* N S 006 Ejnar Kristiansen m ug b S 1891 Ås herred* N S 007 Karl Kristiansen m ug b S 1895 Ås herred* N S 008 Marie Kristiansen k ug b D Medhjelpelig i Huset 1881 Ås herred* N S 009 Antonie Kristiansen k ug b D 1888 Ås herred* N S 010 Herman Karlsen m g b Hf Malersvend 1871 Ås herred* N S Merknad: Sidebygningen 011 Helga Karlsen k g b Hm Husmor 1870 Ås herred* N S 012 Alf Karlsen m ug b S 1895 Ås herred* N S 013 Augen Karlsen m ug b S 1897 Ås herred* N S 014 Vilfrid Karlsen m ug b S 1898 Ås herred* N S 015 Harda Karlsen k ug b D Ås herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 0214 Aas Tokerud Anton Erikstad m g b Hf Gaardbruger, Selvejer 1844 Vestby Ak N S 002 Karen Erikstad k g b Hm Gaardmandskone 1846 Haabøl Sm N S 003 Karl Erikstad m ug b S Jordbrugsarbejder og Slagter 1876 Ås herred* N S 004 Olaf Erikstad m ug b S Medhjelpelig med Gaardsbruget 1881 Ås herred* N S Stensrudplads Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Johan Hansen m ug b Hf Gaardbruger, Selvejer 1867 Frogn Ak N S 002 Hansen!! Hansen m g b FL Medhjelpelig med 1830 Frogn N S Gaardsbruget 003 Hermana Hansen k g b FL Husmor 1827 Ås herred* N S 004 Rangna Hansen k ug b S!! Medhjelpelig i Huset 1843 Frogn N S Smedbøl Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Haaken Smebøl m g b Hf Gaardbruger, Selveier 1825 Vaaler Sm N S 002 Martha Smebøl k g b Hm Gaardmandskone 1825 Vaaler N S 003 Adolf Smebøl m ug b S Medhjelpelig med 1858 Ås herred* N S Gaardsbruget 004 Mathilde Smebøl k ug b D Medhjelpelig i Huset 1862 Ås herred* N S 005 Helle Larsen m g b Tj Zhweitzer %Svejser% 1861 Næss øvre Romerike Ak N S 006 Emma Karlsen k g b Tj Svejserkone, Budeje 1869 Næss øvre Romerike Ak N S 007 Anna Larsen k ug b FL 1890 Næss øvre Romerike Ak N S Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv: fors. af Schweitser 008 Karoline Haaberg k ug b FL 1886 Kristiania N S Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv: fors. af Gbr. Selveier 009 Anton Larsen m ug b Tj Jordbrugsarbejder 1868 Sverige S 010 Ole Gloseli m ug b Tj Jordbrugsarbejder 1867 Fron Ak N S 011 Kristine Nilsen k ug b Tj Medhjelpelig i Huset 1878 Sverige S Hønserud (Smedbølplads) Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Hans Karlsen m g b Hf Malermester (egen forretn.) 1868 Ås herred* N S 002 Jenine Karlsen k g b Hm Husmor 1872 Asmaøen Hvalørne Sm N S 003 Karen Karlsen k ug b D 1895 Asmaøen Hvalørne Sm N S 004 Harald Karlsen m ug b S 1897 Kristiania N S 005!! Karlsen* k ug b D Ås herred* N S Merknad: Udøbt pige 006 Elise Sørli k ug mt FL 1885 Asmaøen Hvalørne N S Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv: fors. af Malermester Sedvanleg bustad:!! Nordli (Smedbølplads) Johan Kristoffersen m g b Hf Skræddermester og 1815 Ås herred* N S Jordbruger Forpagter 002 Kristiane Kristoffersen k g b Hm Husmor 1825 Frogn Ak N S Fjerdingen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Andreasen m g b Hf Møbelsnedkermester og 1858 Næss paa Romerike Ak N S Gårdbruger, Selvejer 002 Lina Andresen k g b Hm Gaardmandskone 1869 Spydeberg Sm N S 003 Inga Andresen k ug b D 1892 Fron Ak N S 004 Johan Andresen m ug b S 1894 Kristiania N S Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0136 Rygge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Tilhører Vestby herred. Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1446 Breim Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0227 Fet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0227 Fet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0227 Fet Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0416 Romedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1929 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0229 Enebak. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0229 Enebak. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0229 Enebak Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0113 Borge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0113 Borge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0113 Borge Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1126 Hetlands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1126 Hetlands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1126 Hetlands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0940 Valle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0940 Valle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0940 Valle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0413 Furnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0220 Asker. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0220 Asker. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0220 Asker Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1843 Bodin. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1843 Bodin. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1843 Bodin Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0717 Borre. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0717 Borre. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0717 Borre Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0219 Bærums

Folketeljing 1900 for 0219 Bærums Folketeljing 1900 for 0219 Bærums Hele Vestre Bærum prestegjeld mangler i originalkilden. Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer