Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 2775 (kvinner: 1345, menn: 1426) Bustader: 365 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 321 (kvinner: 152, menn: 165) Bustader i krinsen: 48 Krins: 001 Herred/by: Rødø Folketeljinga Staulen Elias Olaus Eliassen m g b Hf Fisker og jordbruger Leivset (Skjærstad) Nor N S 002 Mathea Pauline Pedersen k g b Hm Fisker og gårdmandskone Vefsen Nor N S 003 Peder Edevardsen m ug b Søn Fisker Rødøy herred* N S 004 Alfred Edevardsen m ug b S Søn - (barn) Rødøy herred* N S 005 Emma Eliassen k ug b D Datter (barn) Rødøy herred* N S 006 Eluf Eliassen m ug b S Søn (barn) Rødøy herred* N S 007 Axel Eliassen m ug b S Søn (barn) Rødøy herred* N S "Dyrekkeren" Under Gabriel Nilssen m g b Hf Fisker og husmand Mo, Helgel. Nor N S 002 Anna Johannessen k g b Hm husmandskone 1835 Levanger NT N S "Dyrekkeren" Under Johannes Nilssen m g b Hf Husmand m J Mo, Helgel. Nor N S 002 Bereth Haagensen k g b Hm Husmandskone 1846 Mo, Helgel. N S 003 Johan Johannesen m ug f S Fisker Rødøy herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Bø, Rødø 004 Bernhard Johannesen m ug f S Fisker Rødøy herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Bø, Rødø 005 Signe Hanssen k ug b Pleiebarn % Barn Rødøy herred* N S %FL%% Næsøen nordre Peder Haagensen m g b Hf Gaardbruger S og fisker Rødøy herred* N S 002 Jensine Kristiansen k g b Hm Gaardbrugerkone Lurø Nor N S 003 Ole Pedersen m ug b S Barn Rødøy herred* N S 004 Hilda Pedersen k ug b D Barn Rødøy herred* N S 005 Albert Pedersen m ug b S Barn Rødøy herred* N S 006 Nils Pedersen m ug b S Barn Rødøy herred* N S 007 Johan Pedersen m ug b S Barn Rødøy herred* N S 008 Bereth Anderssen k e b FL Føderaadskone Mo, Helgel. Nor N S 009 Lina Larssen k ug b Tj Tjenestepige 1851 Stoksund ST N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 1836 Rødø 010 Sverdrup Pettersen m ug mt B Handelskarl Samæssøen?? Nor N S Sedvanleg bustad: Sannæsøen Næsøen nordre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Nils Jentoft m g b Hf Gaardbruger S & fisker Rødøy herred* N S 002 Kristianne Nilsdtr. k g b Hm Gaardbrugerkone Mo, Helgel. Nor N S 003 Anne Jentoft k ug b D Budeie Rødøy herred* N S 004 Josefine Jentoft k ug b D Budeie Rødøy herred* N S 005 Paul Jentoft m ug b S Barn Rødøy herred* N S 006 Konrad Jentoft m ug b S Barn Rødøy herred* N S 007 Elise Pedersen k ug b FL Kokkepige Rødøy herred* N S Næsøen nordre Karolus Johansen m g b Hf Gaardbruger S og fisker Trænen Nor N S 002 Hanna Benjamensen k g b Hm Gaardmandskone Trænen N S 003 Efrusine Karoliusen k ug b D Sypige Trænen N S 004 Marie Karoliusen k ug b D Budeie Trænen N S 005 Kristine Karoliusen k ug b D Kokkepige Trænen N S 006 Jørgen Karoliusen m ug b S Barn Trænen N S 007 Benjamen Johnsen m e b FL Fisker og snedker Trænen N S 008 Edevard Sivertsen m ug b Tj Tjenestedreng Rødøy herred* N S 009 Bernthine Isaksen k ug b Pleiebarn % Barn Rødøy herred* N S %FL%% Næsøen nordre Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anders Olsen m g b Hf Kaarmand Herø, Helgel. Nor N S 002 Elisabeth Jenssen k g b Hm Kaarmandskone 1815 Trænen Nor N S 003 Vilhelmine Kristoffersen k ug b Tj Tjenestepige 1875 Rødøy herred* N S "Nøstkleven" Under Elias Benjamensen m g b Hf Fisker & strands Rødøy herred* N S Etnisitet: B Språk: N 002 Anna Jonnassen k g b Hm Strandsidderkone Sverige N S Etnisitet: B Språk: N 003 Elvie Eliassen k ug b D Barn Rødøy herred* N S Etnisitet: B Språk: N Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Benjamen Eliassen m ug b S Barn Rødøy herred* N S Etnisitet: B Språk: N 005 Haakon Eliassen m ug b S Barn Rødøy herred* N S Etnisitet: B Språk: N 006 Axel Eliassen m ug b S Barn Rødøy herred* N S Etnisitet: B Språk: N 007 Paul Eliassen m ug b S Barn Rødøy herred* N S Etnisitet: B Språk: N 008 Anne Sivertsen k e b FL Forskjelligt arbeide 1833 Mo, Helgel. Nor N S Etnisitet: B Språk: N Staulosen Under Kristian Isaksen m b Hf Fisker og husmand Rødøy herred* N Trusamf.: Luthersk Frimenighed 002 Nilsine Aleksandersen k b Hm Husmandskone Namsos NT N Trusamf.: Luthersk Frimenighed 003 Idda Kristiansen k b D Budeie Rødøy herred* N Trusamf.: Luthersk Frimenighed 004 Albert Kristiansen m b S Barn Rødøy herred* N Trusamf.: Luthersk Frimenighed 005 Norman Kristiansen m b S Barn Rødøy herred* N Trusamf.: Luthersk Frimenighed 006 Karllothe Kristiansen k b D Barn Rødøy herred* N Trusamf.: Luthersk Frimenighed 007 Kanutte Kristiansen k b D Barn Rødøy herred* N Trusamf.: Luthersk Frimenighed "Myren" Under Lyder Olsen m g b Hf Fisker og husmand Melø Nor N S 002 Bine Isaksen k g b Hm Husmandskone Rødøy herred* N S 003 Martin Lydersen m ug b S Barn Rødøy herred* N S 004 Olaf Lydersen m ug b S Barn Rødøy herred* N S 005 Laura Lydersen k ug b D Barn Rødøy herred* N S Grimslandssjøen Ole Olsen m g f Hf Fisker og jordbruger 1849 Aalesund N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesund 002 Hanna Isaksen k g b Hm Gaardmandskone Rødøy herred* N S Fagerheim Jacob Johansen m g b Hf Landhandler og Gdbr., 1867 Herø, Helgel. Nor N S Forpagter 002 Kristine Johansen k g b Hm Handelsmandens Hustru 1869 Hemnæs, Helg. Nor N S 003 Helga Johansdtr. k ug b D Barn 1886 Næsne Nor N S 004 Gudrun Johansdtr. k ug b D Barn 1889 Herø, Helgel. Nor N S 005 Gerda Johansdtr. k ug b D Barn 1891 Herø, Helgel. Nor N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1836 Rødø 006 Gutorm Johansen m ug b S Barn 1894 Herø, Helgel. Nor N S 007 Nekoline Jakobsen k e b Hf.s Moder Alm. Husgjerning (forsørges 1836 Thjøtø N S af Sønnen) 008 John Lund m ug b Tj Gaardsdreng 1835 Næs, Hedemarken Hed N S 009 Nelmer Kibsgaard m ug b Tj Handelsbetjent 1877 Herø, Helgel. Nor N S 010 Dorthea Olsdatter k ug b Tj Tjenestepige 1870 Herø, Helgel. Nor N S 011 Ole Branum m g mt B Hustømmermand, Gdbr Melhus ST N S Sedvanleg bustad: Gjæsø, Rødø 012 Jakob Pedersen m g mt B Fisker, Inderst 1862 Rødøy herred* N S Sedvanleg bustad: Flatø, Rødø Nygaard Jørgen Jonassen m g b Hf Fisker og gaardbruger Alstahaug Nor N S 002 Dorthea Pedersen k g b Hm Gaardbrugerkone Mosjøen Nor N S Næsøen nordre Hans Johansen m e b Hf Fisker og gaardbruger Rødøy herred* N S 002 Aagodt Hansen k ug b D Barn Rødøy herred* N S 003 Arne Hansen m ug b S Barn Rødøy herred* N S 004 Marianna Jakobsen k e b Tj Tjenestepige Rødøy herred* N S 005 Klara Deodorsdatter k ug b Tj Tjenestepige Lurø Nor N S Mellemmarken Under Hartvig Gabrielsen m g b Hf Fisker og husmand Lurø Nor N Trusamf.: Luthersk Frimenighed 002 Anne Isaksen k g b Hm Husmandskone Rødøy herred* N Trusamf.: Luthersk Frimenighed 003 Jens Hartvigsen m ug b S Barn Rødøy herred* N Trusamf.: Luthersk Frimenighed 004 Lothe Hartvigsen k ug b D Barn Rødøy herred* N Trusamf.: Luthersk Frimenighed 005 Mathilde Hartvigsen k ug b D Barn Rødøy herred* N Trusamf.: Luthersk Frimenighed 006 Helga Hartvigsen k ug b D Barn Rødøy herred* N Trusamf.: Luthersk Frimenighed 007 Jenny Hartvigsen k ug b D Barn Rødøy herred* N Trusamf.: Luthersk Frimenighed 008 Thorvald Hartvigsen m ug b S Barn Rødøy herred* N Trusamf.: Luthersk Frimenighed Kjølvik Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Hans Jenssen m g b Hf Fisker og husmand Trænen Nor N S Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Elen Iversdatter k g b Hm Husmandskone Lurø Nor N S 003 Edevard Hanssen m ug b S Fisker Rødøy herred* N S 004 Albert Hanssen m ug f S Hoteltjener Rødøy herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Bergen 005 Petra Hanssen k ug b D Kokkepige Rødøy herred* N S Svinø Under Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Jørgen Hanssen m g b Hf Fisker og strandsid., der har Buksnæs Nor N S delvis fattigunderstøttelse 002 Oleanna Johansen k g b Hm Strandsidderkone Rødøy herred* N S 003 Olaf Jørgensen m ug b S Fisker Rødøy herred* N S 004 Alfhild Jørgensen k ug b D Barn Rødøy herred* N S 005 Hjalmar Jørgensen m ug b S Barn Rødøy herred* N S 006 Jørgine Jørgensen k ug b D Barn Rødøy herred* N S 007 Arthur Jørgensen m ug b S Barn Rødøy herred* N S Svinø Under Anders Olsen m e b Hf Intet erh. Strandsid. og lever Rødøy herred* N S af sine midler. 002 Samuel Hanssen m ug b EL Fisker 1845 Buksnæs Nor N S Moen Johan Jenssen m g b Hf Skomgr. (Skomager), fisker Lurø Nor N S og jordbr. S 002 Inga Benjamensen k g b Hm Gaardmandskone Rødøy herred* N S 003 Alfrida Johansen k ug b D Barn Rødøy herred* N S 004 Georg Johansen m ug b S Barn Rødøy herred* N S 005 Adolf Benjamensen m ug b Tj Fisker Rødøy herred* N S 006 Kristian Benjamensen m ug mt B Fisker Rødøy herred* N S Sedvanleg bustad: Kvalvik, Rødø 007 Edevard Benjamensen m ug mt B Fisker 1881 Rødøy herred* N S Sedvanleg bustad: Kvalvik, Rødø 008 Jens Thomesen m g b Hf Kaarmand 1826 Mo, Helgel. Nor N S 009 Gjedsken Johansen k g b Hm Kaarmandskone Lurø Nor N S Øvremarken Johan Lindorsen m g b Hf Fisker & jordbr. (Selveier) Rødøy herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1836 Rødø 002 Kristine Danielsen k g b Hm Gaardmandskone Rødøy herred* N S 003 Lothe Johansen k ug b D Barn Rødøy herred* N S 004 Emma Antonsen k ug mt B Kokkepige Rødøy herred* N S Sedvanleg bustad: Rengen, Rødø Sandvik Lyder Lindorsen m g b Hf Fisker & jordbruger Rødøy herred* N S (Selveier) 002 Benjamine Jenssen k g b Hm Gaardmandskone Rødøy herred* N S 003 Elida Lydersen k ug b D Barn Rødøy herred* N S 004 Eline Edevardsen k ug b Tj Barnpige Rødøy herred* N S 005 Lindor Norman Jensen m g b Hf Fisker, Inderst 1845 Kjeringø Nor N S 006 Johanna Joakimsen k g b Hm Fiskerkone 1831 Bodø Nor N S Grønvik Under Fordel Anderssen m g b Hf Husmand med Jord 1825 Rødøy herred* N S 002 Malene Monsdtr. k g b Hm Husmandskone 1835 Rødøy herred* N S 003 Sara Fordelsen k ug b D Tjenestepige Rødøy herred* N S 004 Saras Fordelsen m ug b S Fisker 1872 Rødøy herred* N S 005 Agnes Johansen k ug b FL. Pleiebarn Barn Rødøy herred* N S 006 Benjamen Eriksen m g f Hf Jernbanearbeider & inderst Hemnøs Helgel. Nor N S Sannsynleg opphaldstad: Ofoten 007 Mathea Fordelsen k g b Hm Forskjelligt håndarb Rødøy herred* N S 008 Frithjof Benjamensen m ug b S Barn Rødøy herred* N S Grønvik Under Ole Fordelsen m g f Hf Fisker og husmand 1866 Rødøy herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Kvarø i Lurø, Helgel. 002 Anna Nilssen k g b Hm Husmandskone Lurø Nor N S 003 Ovalda Olsen k ug b D Barn Rødøy herred* N S 004 Arthur Olsen m ug b S Barn Rødøy herred* N S Grønvik 2 4 & Jens Jakobsen m g b Hf Fisker og husmand Lurø Nor N Trusamf.: Luthersk Frimenighed 002 Olea Larssen k g b Hm Husmandskone Lurø Nor N Trusamf.: Luthersk Frimenighed Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Otelius Jenssen m ug b S Fisker Rødøy herred* N S 004 Olaf Jenssen m ug b S Barn Rødøy herred* N S 005 Petra Jenssen k ug b D Barn Rødøy herred* N S 006 Erling Jenssen m ug b S Barn Rødøy herred* N Trusamf.: Luthersk Frimenighed 007 Inge Jenssen m ug b S Barn Rødøy herred* N Trusamf.: Luthersk Frimenighed Grønvik Kristian Kristensen m g b Hf Fisker og husmand Rødøy herred* N S 002 Bereth Johnssen k g b Hm Husmandskone Rødøy herred* N S 003 Antonethe Kristiansen k ug b D Sypige Rødøy herred* N S 004 August Kristiansen m g b Hf Fisker og inderst Rødøy herred* N Trusamf.: Luthersk Frimenighed 005 Dina Danielsen k g b Hm Huslige sysler Rødøy herred* N S Selsøsjøen Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Mikkarl Fredriksen m g b Hf Fisker Rødøy herred* N S 002 Karen Kristiansen k g b Hm Fiskerkone Lurø Nor N S 003 Emma Mikarlsen k ug f D Barn 01??1886 Rødøy herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Alsøen, Helgel. 004 Kathinka Mikarlsen k ug f D Tjenestepige Rødøy herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Thjem 005 Sigurd Mikarlsen m ug b D!! Barn Rødøy herred* N S 006 Dagny Mikkarlsen k ug b D Barn Rødøy herred* N S 007 Agnes Mikkarlsen k ug b D Barn Rødøy herred* N S Sandberget Under Nils Mortensen m g b Hf Fisker og husmand 1838 Lurø N Trusamf.: Dicenter Luth. Frimenigh. 002 Anne Isaksen k g b Hm Husmandskone Lurø N Trusamf.: Dicenter Luth. Frimenigh. 003 Laurits Iversen m g b Hf Fisker og inderst Rødøy herred* N S 004 Helmine Nilssen k g b Hm Fiskerkone?? Rødøy herred* N S 005 Augusta Lauritssen k ug b D Barn Rødøy herred* N S 006 Emil Lauritssen m ug b S Barn Rødøy herred* N S 007 Martin Lauritssen m ug b S Barn Rødøy herred* N S 008 Dagmar Lauritssen m!! ug b D Barn Rødøy herred* N S 009 Anna Lauritssen k ug b D Barn Rødøy herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1836 Rødø 010 Signe Lauritssen k ug b D Barn Rødøy herred* N S Selsøen store Bernhard Mathiassen m g b Hf Gaardbruger S og fisker Rødøy herred* N S 002 Antonethe Hanssen k g b Hm Gaardmandskone Næsne, Helgel. Nor N S 003 Anna Bernhardsen k ug b D Budeie Rødøy herred* N S 004 Birger Bernhardsen m ug b S Barn Rødøy herred* N S 005 Dorthea Olsen k e b FL Kaarenke Rødøy herred* N S 006 Else Nilsdatter k ug b FL Intet serligt erhverv; har 1824 Rødøy herred* N S fattigunderstøttelse 007 Johan Ofstad m ug b FL Folkeskolelærer Børsen ST N S "Osan" Under Lars Jakobsen m g b Hf Fisker og husmand; har 1847 Rødøy herred* N S fattigunderstøttelse 002 Dorthea Jensdtr. k g b Hm Husmandskone Rødøy herred* N S 003 Jenny Larssen k ug b D Huslige sysler Lurø Nor N S 004 Ovedia Larssen k ug b D Barn Lurø N S 005 Gotfred Larsen m ug b S Barn Lurø N S 006 Amandus Larssen m ug b S Barn Rødøy herred* N S Fuglesang Under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Otelius Olsen m g b Hf Fisker og husmand Rødøy herred* N Trusamf.: Dicenter Luth. Frimenighed 002 Nilda Nilssen k g b Hm Husmandskone Rødøy herred* N Trusamf.: Dicenter Luth. Frimenighed 003 Hildegard Oteliussen k ug b D Barn Rødøy herred* N Trusamf.: Dicenter Luth. Frimenighed 004 Fredrik Olsen m ug b FL. Pleiebarn Barn Rødøy herred* N Trusamf.: Dicenter Luth. Frimenighed Selsøen store Ole Andreassen m g b Hf Gaardbr. (Leilænding) og Rødøy herred* N fisker Trusamf.: Dicenter Luth. Frimenigh. Merknad: Hovedbygningen [felt 2] 002 Marie Johansen k g b Hm Gaardbrugerkone Lurø N Trusamf.: Dicenter Luth. Frimenigh. 003 Alf Olsen m ug b S Barn Rødøy herred* N Trusamf.: Dicenter Luth. Frimenigh. 004 Terje Olsen k!! ug b S Barn Rødøy herred* N Trusamf.: Dicenter Luth. Frimenigh. 005 Øivin Olsen m ug b S Barn Rødøy herred* N Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga 1900 Trusamf.: Dicenter Luth. Frimenigh. 006 Ruth Olsen m!! ug b S!! Barn Rødøy herred* N Trusamf.: Dicenter Luth. Frimenigh. 007 Anna Johansen k ug b Tj Tjenestepige (Budeie) 1877 Næsne, Helgel N S 008 Thora Pedersen k ug b Tj Tjenestepige (kok) 1874 Rødøy herred* N S 009 Ole Kristensen m g b Hf Kaarmand og fisker 1827 Rødøy herred* N Trusamf.: Dicenter Luth. Frimenig. Merknad: Føderaadshuset [felt 2] 010 Kristine Jenssen k g b Hm Kaarmandskone Rødøy herred* N Trusamf.: Dicenter Luth. Frimenig. 011 Julius Olsen m ug b S Landhandel Rødøy herred* N Trusamf.: Dicenter Luth. Frimenig. 012 Olaf Olsen m ug b S Barn Rødøy herred* N Trusamf.: Dicenter Luth. Frimenig Selsøen, store Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Karl Pedersen m g b Hf Fisker og Gaardbr., Selveier 1860 Rødøy herred* N S Merknad: Hovedbygningen [felt 2] 002 Gurianna Monsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1860 Rødøy herred* N S 003 Kaja Karlsdtr. k ug b D Budeie 1881 Rødøy herred* N S 004 Martin Karlsen m ug b S Fisker 1884 Melø N S 005 Jenny Karlsdtr. k ug b D Barn 1887 Rødøy herred* N S 006 Petra Karlsdtr. k ug b D Barn 1894 Rødøy herred* N S 007 Jens Joakimsen m g b Hf Fisker og Kaarmand 1826 Bodin Nor N S Merknad: Kaarstuen [felt 2] 008 Jonette Olsdtr. k g b Hm Fiskerkone 1847 Lurø Nor N S 009 Henriette Haagensen k ug b FL Sypige 1879 Rødøy herred* N S 010 Julius Andreassen m ug b FL Fisker 1885 Bodin Nor N S Selsøen store Jørgen Andreassen m g b Hf Fisker & gaardbr. (Selveier) Rødøy herred* N Trusamf.: Dicenter Rødø luth. Frimenighed 002 Nilsine Jakobsen k g b Hm Gaardmandskone Lurø Nor N Trusamf.: Dicenter Rødø luth. Frimenighed 003 Alfred Jørgensen m ug b S Fisker Rødøy herred* N Trusamf.: Dicenter Rødø luth. Frimenighed 004 Jenny Jørgensen k ug b D Barn Rødøy herred* N Trusamf.: Dicenter Rødø luth. Frimenighed 005 Aksel Jørgensen m ug b S Barn Rødøy herred* N Trusamf.: Dicenter Rødø luth. Frimenighed 006 Ragnvald Jørgensen m ug b S Barn Rødøy herred* N Trusamf.: Dicenter Rødø luth. Frimenighed 007 Viliam Jørgensen m ug b S Barn Rødøy herred* N Trusamf.: Dicenter Rødø luth. Frimenighed 008 Anna Jørgensen k ug b D Barn Rødøy herred* N Trusamf.: Dicenter Rødø luth. Frimenighed 009 Nikkoline Iversen k ug b Tj Tjenestepige Trænen Nor N Trusamf.: Dicenter Rødø luth. Frimenighed Selsøen store Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1836 Rødø 001 Johan Jakobsen m g b Hf Fisker og kaarmand 1846 Lurø Nor N S 002 Olea Haagensen k g b Hm Kaarmdskone Rødøy herred* N S Selsøen store Johan Nilssen m g b Hf Gaardbr. (Selveier) og fisker 1842 Rødøy herred* N S Merknad: Hovedbygningen [felt 2] 002 Hanna Hansdtr. k g b Hm Gaardmandskone 1840 Lurø Nor N S 003 Johannes Johansen m ug f S Fisker Rødøy herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Hardanger 004 Else Lorentssen k ug b Tj Kokkepige 1874 Rødøy herred* N S 005 Bergine Benjamensen k ug b Tj Budeie Rødøy herred* N S 006 Ole Gullesen m ug mt B Fisker 1872 Lurø Nor N S Sedvanleg bustad: Næsø, Lurø 007 Kristianna Kristiansen k e f EL Kaarenke 1827 Lurø N S Merknad: Kaarstuen [felt 2] Sannsynleg opphaldstad: ant. Sundø i Rødø Selsøen store Tarald Heen m g b Hf Gaardbr. (Selveier) og handel Grytten Rom N S med skotøi & kl. Merknad: Hovedbygningen [felt 2] 002 Tine Mathisdtr. k g b Hm Gaardbrugerkone Rødøy herred* N S 003 Thorolf Heen m ug b S Fisker Rødøy herred* N S 004 Alfred Heen m ug b S Barn Grytten Rom N S 005 Marie Heen k ug b D Barn Rødøy herred* N S 006 Anna Heen k ug b D Barn Rødøy herred* N S 007 Olaf Heen m ug b S Barn Rødøy herred* N S 008 Borghild Heen k ug b D Barn Rødøy herred* N S 009 Samuel Pedersen m ug b Tj Gaardsdreng 1872 Grytten N S 010 Maren Pedersdtr. k ug b Tj Budeie 1832 Trænen Nor N S 011 Lothe Arntssen k ug b Tj Kokkepige 06??1884 Lurø Nor N S 012 Andreas Kristensen m g b Hf Kaarmand & fisker Rødøy herred* N Trusamf.: Dicenter Luthersk Frimenighed Merknad: Kaarstuen [felt 2] 013 Sara Jørgensdtr. k g b Hm Kaarmandskone Lurø Nor N Trusamf.: Dicenter Luthersk Frimenighed 014 Augusta Andreassen k ug b D Sypige Lurø Nor N Trusamf.: Dicenter Luthersk Frimenighed Selsøen store Jens Pedersen m g b Hf Gaardbr. (Leilænding) og Rødøy herred* N fisker Trusamf.: Dicenter Luthersk Frimenighed Merknad: Hovedbygningen [felt 2] 002 Dina Olsen k g b Hm Gaardmandskone?? Rødøy herred* N Trusamf.: Dicenter Luthersk Frimenighed Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Helga Jenssen k ug b D Barn Rødøy herred* N Trusamf.: Dicenter Luthersk Frimenighed 004 Ragna Jenssen k ug b D Barn Rødøy herred* N Trusamf.: Dicenter Luthersk Frimenighed 005 Eva Jenssen k ug b D Barn Rødøy herred* N Trusamf.: Dicenter Luthersk Frimenighed 006 Hansine Benjamensen k ug b Tj Budeie Rødøy herred* N Trusamf.: Dicenter Luthersk Frimenighed 007 Marianna Olsen k ug b Tj Kokkepige Rødøy herred* N Trusamf.: Dicenter Luthersk Frimenighed 008 Ole Mortensen m g b Hf Fisker og kaarmand Lurø Nor N Trusamf.: Dicenter Luthersk Frimenighed Merknad: Kaarstuen [felt 2] 009 Regine Menssen k g b Hm Kaarmandskone 1852 Rødøy herred* N Trusamf.: Dicenter Luthersk Frimenighed 010 Ragnvald Olsen m ug b S Barn Rødøy herred* N Trusamf.: Dicenter Luthersk Frimenighed Tendringsvik Under Nils Danielsen m g b Hf Fisker & husmand Rødøy herred* N Trusamf.: Luthersk Frimenighed 002 Kristine Larssen k g b Hm Husmandskone Rødøy herred* N Trusamf.: Luthersk Frimenighed 003 Elisabeth Nilssen k ug b D Barn Rødøy herred* N Trusamf.: Luthersk Frimenighed 004 Sverre Nilssen m ug b S Barn Rødøy herred* N Trusamf.: Luthersk Frimenighed 005 Anton Danielsen m g b Hf Fisker & husmand Rødøy herred* N S 006 Hedevik Johansen k g b Hm Husmandskone Rødøy herred* N S 007 Einar Antonsen m ug b S Barn?? Rødøy herred* N S 008 Ottar Antonsen m ug b S Barn Rødøy herred* N S 009 Albert Anderssen m ug b Pleiebarn Barn Rødøy herred* N S 010 Klara Johansen k ug mt B Barn 1893 Lurø Nor N S Sedvanleg bustad: Lurø 011 Marith Andreassen k e b FL Huslige sysler Rødøy herred* N S Folø Anton Tallaksen m g b Hf Fisker & husmand Rødøy herred* N S 002 Maren Larsen k g b Hm Husmandskone Melø N S 003 Alfred Antonsen m ug b S Fisker Rødøy herred* N S 004 Thea Antonsen k ug b D Barn Rødøy herred* N S 005 Marianna Antonsen k ug b D Barn Rødøy herred* N S 006 Sigurd Antonsen m ug b S Barn Rødøy herred* N S 007 Birger Antonsen m ug b S Barn Rødøy herred* N S Senningen Under Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1836 Rødø 001 Johan Janssen m g b Hf Fisker & husmand Rødøy herred* N S 002 Johanna Kristiansen k g b Hm Husmandskone Alstahaug Nor N S 003 Fredrik Johansen m ug b S Fisker Alstahaug Nor N S 004 Kristian Johansen m ug b S Barn Rødøy herred* N S 005 Martin Johansen m ug b S Barn Rødøy herred* N S 006 Thorolf Johansen m ug b S Barn Rødøy herred* N S 007 Mikkeline Andreassen k ug b FL Huslige sysler 1828 Rødøy herred* N S Senningen Under Edevard Hanssen m g f Hf Fisker & husmand 1851 Melø N S Sannsynleg opphaldstad: Glommen, Melø 002 Karoline Larssen k g b Hm Husmandskone 1858 Rødøy herred* N S 003 Helmer Edevardsen m ug f S Fisker 1884 Rødøy herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Glommen, Melø 004 Lothe Edevardsen k ug b D Barn Rødøy herred* N S 005 Eline Edevardsen k ug b D Barn Rødøy herred* N S 006 Mathias Edevardsen m ug b S Barn Rødøy herred* N S 007 Vilfrida Edevardsen m!! ug b D Barn Rødøy herred* N S 008 Rikhard Edevardsen m ug b S Barn Rødøy herred* N S 009 Ditmar Edevardsen m ug b S Barn Rødøy herred* N S Inderstrand Under Nils Thomesen m g b Hf Fisker & husmand Rødøy herred* N S 002 Hansine Olsen k g b Hm Husmandskone Rødøy herred* N S 003 Drygve Nikkolaisen m ug b FL (Pleiebarn) Barn Hemnæs, Helgel. Nor N S 004 Erik Eriksen m e mt B %%EL%% Fisker & kaarmand 1827 Rødøy herred* N S Sedvanleg bustad: Haakereng, Rødø Store Risøen Jens Kristensen m g b Hf Fisker & gaardbr. (Selveier) Trænen Nor N S 002 Anne Olsen k g b Hm Gaardmandskone 1852 Rødøy herred* N S 003 Marianna Jenssen k ug b D Budeie & kokkepige Rødøy herred* N S 004 Harald Jenssen m ug b S Fisker & tjenestedreng Rødøy herred* N S 005 Baard Samuelsen m g b FL Lægdslem Lægdslem Finnæs Nor N S Store Risøen Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Folketeljinga Lars Anderssen m g b Hf Fisker & gaardbr. (Selveier) 1856 Trænen Nor N S 002 Jørgine Johansen k g b Hm Gaardbrugerkone Trænen N S 003 Julius Olsen m ug b S Fisker & selvholder Trænen Nor N S 004 Olea Olsen k ug b D Budeie & kokkepige Rødøy herred* N S 005 Pareli Olsen m ug b S Fisker & selvholder Rødøy herred* N S 006 Oline Olsen k ug b D Behjælpelig i huset Rødøy herred* N S 007 Olga Larssen k ug b D Barn Rødøy herred* N S 008 Bertan Nikkolaisen m ug b Tj Tjenestedreng 1880 Rødøy herred* N S Sandø Under Ludvik Olsen m g b Hf Fisker & husmand Rødøy herred* N S 002 Tine Johnsen k g b Hm Husmandskone Rødøy herred* N S 003 Lothe Ludviksen k ug b D Behjælpelig i huset Rødøy herred* N S 004 Signe Ludviksen k ug b D Barn Rødøy herred* N S 005 Johan Ludviksen m ug b S Barn Rødøy herred* N S 006 Olaf Ludviksen m ug f S Barn Rødøy herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Buø, Rødø 007 Hans Ludviksen m ug b S Barn Rødøy herred* N S 008 Trygve Ludviksen m ug b S Barn Rødøy herred* N S 009 Ole Larssen m g mt B Fisker & husmand Alstahaug Nor N S Sedvanleg bustad: Buø, Rødø Lyngvær Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Peder Jonnassen m g b Hf Husmand & fisker; han har 1820 Sverige N S fattigunderstøttelse m J Etnisitet: B Språk: N 002 Elen Rasmusdtr. k g b Hm Husmandskone Rødøy herred* N S Lamøen Jørgen Kristoffersen m ug b Hf Gaardbr. & fisker Rødøy herred* N S 002 Konrad Kristoffersen m ug b FL Fisker & selvholder Rødøy herred* N S 003 Kristoffer Danielsen m g mt B Gaardbr., selveier & fisker Rødøy herred* N S Sedvanleg bustad: Næsøen, Lurø 004 Julianna Johnsdtr. k g mt B Gaardmandskone 1848 Rødøy herred* N S Sedvanleg bustad: Næsøen, Lurø Langøen Under Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 1836 Rødø 001 Albert Didriksen m g b Hf Fisker & husmand Rødøy herred* N S 002 Otelie Olsen k g b Hm Husmandskone Rødøy herred* N S 003 Anton Albertsen m ug b S Fisker Rødøy herred* N S 004 Daniel Albertsen m ug b S Barn Rødøy herred* N S 005 Olga Albertsen k ug b D Barn Rødøy herred* N S 006 Johan Albertsen m ug b S Barn Rødøy herred* N S 007 Konrad Albertsen m ug b S Barn Rødøy herred* N S 008 Gurianna Andreassen k ug b FL Huslige sysler Rødøy herred* N S Merknad: E: Slutt på krets 1 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 630 (kvinner: 325, menn: 305) Bustader i krinsen: 88 Krins: 002 Herred/by: Rødø Melkvik 72 1 og Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Adrianna Eliasdatter k e b Hm Jordbrug og Husflid 1858 Rødøy herred* N S 002 Lydia Lauritsdatter k ug b D Jordbrug og Husflid 1882 Rødøy herred* N S 003 Elias Lauritsen m ug b S Jordbrug og Fiskeri 1884 Rødøy herred* N S 004 Louise Lauritsdat. k ug b D Børn 1887 Rødøy herred* N S 005 Anna Lauritsdat k ug b D Børn 1889 Rødøy herred* N S 006 Karl Lauritsen m ug b S Børn 1891 Rødøy herred* N S 007 Signe Lauritsdatter k ug b D Børn 1894 Rødøy herred* N S 008 Laurits Lauritssen m ug b S Børn 1896 Rødøy herred* N S 009 Bennt Lauritssen m ug b S Børn 1898 Rødøy herred* N S 010 Konrad Lauritsen m ug b S Børn Rødøy herred* N S Gjæsøen Sakarias Olsen m g b Hf Gaardsbrug S og Fiskeri 1851 Rødøy herred* N S 002 Antonia Larssen k g b Hm Gaardmandskone 1862 Trænen Nor N S 003 Elise Eliasdatter k ug b D Alm. Husgjerning 1885 Rødøy herred* N S 004 Hilda Sakariasdatter k ug b D Børn 1890 Rødøy herred* N S 005 Agnes Sakariasdatter k ug b D Børn 1891 Rødøy herred* N S 006 Olga Sakariasdatter k ug b D Børn 1893 Rødøy herred* N S 007 Arnolde Sakariasdat. k ug b D Børn 1896 Rødøy herred* N S 008 Fridthjof Sakariasdat.!! m ug b S Børn Rødøy herred* N S Gjæsøen Kristoffer Gabrielsen m g f Hf Gaardbruger S og Fisker 1862 Rissen ST N S Sannsynleg opphaldstad: Myken i Rødø 002 Fredrikke Fredriksdat k g b Hm Gaardmandskone 1871 Rødøy herred* N S 003 Gudrund Kristoffersdat k ug b D Barn 1893 Rødøy herred* N S 004 Kristian Kristoffersen m ug b S Barn 1896 Rødøy herred* N S 005 Arthur Kristoffersen m ug b S Barn 1897 Rødøy herred* N S 006 Simon Kristoffersen m ug b S Barn Rødøy herred* N S 007 Ane Andersdatter k e b FL % %Svigermoder %% Side 22 Føderaadskone (Lever forendel af Formue) 1826 Rødøy herred* N S 008 Olai Hansen m g b Hf %%Inderst Fisker, Inderst 1866 Rødøy herred* N S %% 009 Jensine Jansdatter k g b Hm % %Inderstkone %% Fiskers - Kone 1869 Rødøy herred* N S 010 Emma Olaisdatter k ug b D Barn 1892 Rødøy herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket

23 Folketeljinga Helge Olaisen m ug b S Barn 1894 Rødøy herred* N S 012 Signe Olaisdatter k ug b D Barn 1897 Rødøy herred* N S 013 Fredrik Olaisen m ug b S Barn 1898 Rødøy herred* N S Diget Johan Larssen m g b Hf Jordbrug og Fiskeri m J 1867 Øksnæs Nor N S 002 Kristense Jensdatter k g b Hm Husmandskone 1864 Rødøy herred* N S 003 Sigvald Johansen m ug b S Søn 1890 Rødøy herred* N S 004 Martin Johansen m ug b S Søn 1892 Rødøy herred* N S 005 Lars Ribe Gudbrandsen m g b Hf Inderst Tømring og Snedkring 1836 Rødøy herred* N (Hustømmermand og Snedker) Trusamf.: Luthersk Frikirke 006 Elen Nilsdatter k g b Hm Inerstkone 1831 Mo, Helgeland Nor N Trusamf.: Luthersk Frikirke Præstvikvolden Nils Gabrielsen m e b Hf Gaardsbrug og Fiskeri 1856 Rødøy herred* N S 002 Georgine Nilsdatter k ug b D Hustel og Kreaturstel 1884 Rødøy herred* N S 003 Pedrikke Pedersdatter k e b FL % Føderaadskone 1815 Rødøy herred* N S %Kaarkone% % Nygaarden Albert Fredriksen m g f Hf Jordbrug og Fiskeri 1874 Rødøy herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Myken i Rødø 002 Otilie Sakariasdatter k g b Hm Fiskerkone 1878 Rødøy herred* N S 003 Amanda Albertsdatter k ug b D Barn 1897 Rødøy herred* N S 004 Sigvart Albertsen m ug b S Barn Rødøy herred* N S 005 Kristine Jakobsen k ug b FL Vævning 1846 Værø Nor N S Sørmyren Ole Johnsen Branum m g f Hf Hustømmerman og Jordbrug 1845 Melhus ST N S %%Tømring%% Sannsynleg opphaldstad: Næsøen i Rødø 002 Oleanna Olsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1857 Rødøy herred* N S 003 Jens Olsen m ug f S Fiskeri 1879 Rødøy herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Myken i Rødø 004 Olaf Olsen m ug b S Fiskeri 1886 Rødøy herred* N S 005 Olufine Olsdatter k ug b D Barn 1892 Rødøy herred* N S 006 Jenny Olsdatter k ug b D Barn 1895 Rødøy herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

24 1836 Rødø Skjaaberget, Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Elias Markussen m ug b Eneboer Garnbøter - Fattiglem 1835 Rødøy herred* N S Strandsidder, Fisker Sjukdom: N Ørnredet, 72 1 og Hans Olsen m g b Hf Fiskeri og Jordbrug 1849 Rødøy herred* N S 002 Eli Jakobsdatter k g b Hm Husmandskone 1845 Sæl i Vaage N S 003 Anton Hanssen m ug b S Søn 1887 Rødøy herred* N S Grindvær, Jon Sivertsen m g b Hf Jordbrug og Fiskeri m J 1833 Mo, Helgeland Nor N S 002 Kristine Hansdatter k g b Hm Husmandskone 1844 Mo, Helgeland Nor N S 003 Susanna Johnsdat k ug b D Alm. Husgjerning 1869 Rødøy herred* N S 004 Helga Johnsdatter k ug b D Alm. Husgjerning 1884 Rødøy herred* N S Grindvær Anders Larsen m g b Hf Fiskeri og Jordbrug Husmand 1853 Rødøy herred* N S m J 002 Maren Jensdatter k g b Hm Husmandskone 1833 Rødøy herred* N S 003 Parelius Pedersen m ug f FL Fisker 1880 Rødøy herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Myken i Rødø 004 Tina Ovesdatter k ug b Tj Tjenestepige, Husgjerning 1866 Rødøy herred* N S 005 Helmer Hansen m g b Hf Fisker, Inderst 1875 Rødøy herred* N S 006 Anne Olsdatter k g b Hm Fiskerkone 1866 Rødøy herred* N S 007 Olga Hansdtr. k ug b D Barn 1893 Rødøy herred* N S Takø, Kornelius Mikalsen m g b Hf Fiskeri og Jordbrug 1835 Beistaden NT N S 002 Kristense Pedersdatter k g b Hm Husmandskone 1845 Rødøy herred* N S 003 Olava Larsdatter k e b FL Husgjerning 1860 Hemnæs Nor N S 004 Edvin Ingvaldsen m ug b Sønne-Søn Barn 1888 Rødøy herred* N S 005 Leonnard Ingvaldsen m ug b Sønne-Søn Barn 1891 Rødøy herred* N S 006 Margrethe Ingvaldsdatter k ug b Sønne-datter Barn 1894 Rødøy herred* N S Side 24 Digitalarkivet - Arkivverket

25 Folketeljinga Engø Saras Olsen m g b Hf Husmand m J Fiskeri og 1860 Rødøy herred* N S Jordbrug 002 Anna Andersdtr. k g b Hm Husmandskone 1863 Rødøy herred* N S 003 Sigvald Sarassen m ug b S Barn 1888 Rødøy herred* N S 004 Olga Andersdtr. k ug b Tj Husgjerning 1881 Rødøy herred* N S 005 Antonette Petersdtr. k ug b Tj Husgjerning, Kreaturstel 1875 Rødøy herred* N S 006 Alfilde Olufsdtr. k ug b Pleiebarn Barn 1895 Rødøy herred* N S 007 Ole Olsen m e b FL Garnbinder, forsørges forøvrigt af Familien 1815 Rødøy herred* N S 008 Peter Andersen m g b Hf Sergeant og Fisker 1869 Rødøy herred* N S 009 Marie Pedersdtr. k g b Hm Segeanthustru 1872 Rødøy herred* N S 010 Petra Andersdtr. k ug b D Barn 1898 Rødøy herred* N S 011 Borghild Andersen k ug b D Barn Rødøy herred* N S Engø, Ole Hanssen m g b Hf Fiskeri, Husmand 1835 Lurø Nor N S 002 Henrika Olsdatter k g b Hm Husmandskone 1843 Rødøy herred* N S 003 Vilhelm Olsen m ug b S Fiskeri 1880 Lurø N S 004 Alfred Olsen m ug b S Fiskeri 1885 Rødøy herred* N S 005 Enevald Olsen m g b Hf Fiskeri, Inderst 1873 Rødøy herred* N S 006 Konstanse Jensdatter k g b Hm Fiskerkone 1876 Rødøy herred* N S 007 Anna Enevaldsdatter k ug b D Barn Rødøy herred* N S Bukø Peder Pedersen m g b Hf Fiskeri, Husmand 1854 Rødøy herred* N S 002 Sofie Johannesdatter k g b Hm Husmandskone 1854 Rødøy herred* N S 003 Johannes Pedersen m ug f S Fisker 1880 Rødøy herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Melø 004 Sanky Pedersen m ug b S Fisker 1883 Rødøy herred* N S 005 Josefine Pedersdatter k ug b D Barn 1887 Rødøy herred* N S 006 Beretanna Pedersdatter k ug b D Barn 1889 Rødøy herred* N S 007 Elise Pedersdatter k ug b D Barn 1890 Rødøy herred* N S 008 Signe Pedersdatter k ug b D Barn 1892 Rødøy herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 25

26 1836 Rødø 009 Augusta Pedersdatter k ug b D Barn 1895 Rødøy herred* N S Kilholm Lorents Olsen m e b Hf Jordbrug og Garnbinding 1835 Rødøy herred* N S Husmand m J 002 Lorents Lorentsen m ug b S Fisker 1872 Rødøy herred* N S 003 Benjamin Karoliussen m ug b Datter-Søn Barn 1887 Rødøy herred* N S 004 Peter Lorentsen m g b Hf Fisker, Inderst 1861 Rødøy herred* N S 005 Kristine Jensdatter k g b Hm Inderstkone 1854 Rødøy herred* N S 006 Petra Petersdatter k ug b D Barn 1888 Rødøy herred* N S 007 Konrad Petersen m ug b S Barn 1894 Rødøy herred* N S 008 Olaus Gundersen m g b Hf Fisker, Inderst 1866 Rødøy herred* N S 009 Marie Lorentsdatter k g b Hm Inderstkone 1880 Rødøy herred* N S 010 Helge Olaussen m ug b S Barn Rødøy herred* N S 011 Beret Madsdatter k ug b Tj % %Tjenestepige %% Tjenestepige 1854 Rødøy herred* N S Langø 75 1 og Teodor Arntsen m g f Hf Fiskeri og Jordbrugende 1850 Rødøy herred* N S Husmand Sannsynleg opphaldstad: Myken kreds i Rødø 002 Antonetta Karlsdatter k g b Hm Husmandskone 1856 Lurø Nor N S 003 Hildur Teodorsdatter k ug b D Husgjerning 1880 Rødøy herred* N S 004 Karlot Teodorsen m ug f S Fisker 1885 Rødøy herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Myken kreds i Rødø 005 Marie Teodorsdatter k ug b D Barn 1887 Rødøy herred* N S 006 Helga Teodorsdatter k ug b D Barn 1891 Rødøy herred* N S 007 Anna Teodorsdatter k ug b D Barn 1894 Rødøy herred* N S 008 Luffa Teodorsdatter k ug b D Barn 1897 Rødøy herred* N S Hanskjælvik, Kornelius Jenssen m g f Hf Fiskeri og Jordbrug Husmand 1864 Rødøy herred* N Trusamf.: Luthersk Frikirke Sannsynleg opphaldstad: Myken kreds i Rødø 002 Karen Lorentsdatter k g b Hm Husmandskone 1863 Rødøy herred* N Trusamf.: Luthersk Frikirke 003 Laura Korneliusdatter k ug b D Barn 1889 Rødøy herred* N Trusamf.: Luthersk Frikirke 004 Jakobina Jensdatter k ug b Tj Tjenestepige 1852 Rødøy herred* N S Side 26 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1843 Bodin. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1843 Bodin. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1843 Bodin Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1818 Herøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1818 Herøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1818 Herøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0136 Rygge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1929 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1938 Lyngen prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 1938 Lyngen prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 1938 Lyngen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0413 Furnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1628 Nes Fosen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1628 Nes Fosen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1628 Nes Fosen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1867 Bø Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Død dato Død år. Fødested. Får. Holmen i Stensøys und. Roksvåg Ytre Roksvåg k. Roksvåg

Død dato Død år. Fødested. Får. Holmen i Stensøys und. Roksvåg Ytre Roksvåg k. Roksvåg Fornavn Pikenavn Tittel Bosted Føds elsda to Får Død dato Død år Etternavn Fødested Dødsted Begra velse dato Beg rave lses år Kj øn n Merknad Re kk e Gr av nr Anne Marie Johannesdatter Holmen Gaardman

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0221 Høland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer