Folketeljing 1900 for 1130 Strands. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 1130 Strands. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 1130 Strands Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. tistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og tistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det tistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det tistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 tsb. tsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks ll, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 2296 (kvinner: 1179, menn: 1117) Bustader: 406 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 230 (kvinner: 117, menn: 113) Bustader i krinsen: 39 Krins: 001 Herred/by: Strands Folketeljinga Gjeideskjær Johne Johnsen m ug b Hf Gaardbruger S 1836 Strand herred* N S 002 Inger Johnsdtr k ug b Hm 1824 Strand herred* N S 003 Maria Johnsdtr k ug b FL 1830 Strand herred* N S 004 Berta Johnsdtr k ug b Hm Gaardbruger S med broderen 1827 Strand herred* N S Gjeideskjær Jakob Larssen m g b Hf Gaardbruger S Fisker 1850 Finnø N S 002 Marta Maria Johnsdtr k g b Hm Gaardmandskone 1849 Strand herred* N S 003 Lars Jakobsen m ug b S Arbeider ved Gaardsbruget 1882 Strand herred* N S 004 Aseus Jakobsen m ug b S Arbeider ved Gaardsbruget 1885 Strand herred* N S 005 Johannes Jakobsen m ug b S Arbeider ved Gaardsbruget 1887 Strand herred* N S 006 Anna Johanne Jakobsdtr. k ug b D Datter 1889 Strand herred* N S 007 Ingeborg Maria Jakobsdtr k ug b D datter 1891 Strand herred* N S 008 Mari Bergesdtr k e b FL Føderaadskone 1817 Aardal Hjelmeland N S Gjeideskjær Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anna Hansdtr k ug b Hm Væver Spinder 1832 Strand herred* N S 002 Sidsel %%Sesil%% Hansdtr. k ug b Hm Logerende 1835 Strand herred* N S Grødeim Johne Johnsen m g b Hf Gaardbruger S Fisker 1839 Strand herred* N S 002 Anna Nilsdtr k g b Hm Husmor 1845 Strand herred* N S 003 Nils Tobias Johnsen m ug b S Søn 1872 Strand herred* N S 004 Marta Maria Johnsdtr k ug b D Datter 1870 Strand herred* N S 005 Ane Johnsdtr k ug b D Datter 1881 Strand herred* N S 006 Nils Thorsen m e b Hf Føderaadsmand 1819 Strand herred* N S 007 Johne Bergesen m g mt B - Hf Gaardbruger 1825 Aardal Ryfylke N S Sedvanleg bustad: Døvik Aardal Grødeim !! Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Kristoffer Olsen m g f Hf - B Gaardbruger S Fisker 1870 Strand herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Sørskaar Aardal Ryfylke 002 Elen Teodora Thorsdtr k g b Hm Gaardmandskone 1868 Fister N S 003 Ole Kristoffersen m ug b S Søn 1896 Strand herred* N S 004 Ole Johnsen m g b Hf Føderaadsmand 1841 Strand herred* N S 005 Marta Kristina Kristoffersdtr k g b Hm Foderaadskone 1841 Høle Høgsfjord N S Grødeim Halvor Kristoffersen m g b Hf Gaardbruger S 1852 Strand herred* N S 002 Anna Karine Kristensdtr k g b Hm Gaardmandskone 1854 Strand herred* N S 003 Kristoffer Halvorsen m ug b S Søn 1885 Strand herred* N S 004 Kristine Halvorsdtr k ug b D Datter 1886 Strand herred* N S 005 Mallene Halvorsdtr k ug b D Datter 1888 Strand herred* N S 006 Kristen Halvorsen m ug b S Søn 1890 Strand herred* N S 007 Thore Kristoffer Halversen m ug b S Søn 1892 Strand herred* N S 008 Petra Marie Halvorsdtr. k ug b D Datter 1894 Strand herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 1130 Strands 009 Kristofa Serine Halvorsdtr k ug b D Datter 1896 Strand herred* N S Grødeim Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Kristene Kristensdtr k e b Hm Føderaadsenke 1821 Finø N S 002 Rakel Bertine Kristensdtr k ug b D Skrædder 1860 Strand herred* N S 003 Karine Olene Kristensdtr k ug b D Skrædder 1860 Strand herred* N S Kraagevold Ole Larssen m g b Hf Gaardbruger S 1837 Strand herred* N S 002 Gunild Andersdtr k g b Hm Gaardmandskone 1838 T %%Strands Præstegaard N S %% 003 Jørgen Olsen m ug b S Sysselsat ved Gaardsbruget 1878 Strand herred* N S og Fisker 004 Olaf Olsen m ug b S Sysselsat ved Gaardsbruget og Fisker 1879 Strand herred* N S Ortestykket Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anna Mattiasdtr k e b Hm Spinder - underst. af 1833 Flekkefjord LM N S fattigvæsenet. 002 Anna Gautesdtr k ug b Pleiedatter fors. af fattigvæsent 1886 Strand herred* N S Kraagevold Johan Nilssen m g b Hf Gaarbruger S og Fisker 1861 Aardal Ryfylke N S 002 Anna Aslaksdtr k g b Hm Gaardmandskone 1861 Strand herred* N S 003 Aksel Johansen m ug b S Søn 1893 Strand herred* N S 004 Johannes Johansen m ug b S Søn Strand herred* N S 005 Johanne Johansdtr k ug b D Datter 1885 Strand herred* N S 006 Elen Kristoffa Johansdtr k ug b D Datter 1887 Strand herred* N S 007 Malline Johansdtr k ug b D Datter 1891 Strand herred* N S 008 Olava Johansdtr k ug b D Datter 1896 Strand herred* N S 009 Elen Pedersdtr k e b FL Føderaadsenke 1810 Aardal Ryfylke N S 010 Malline Pedersdtr k ug b FL Føderaadspige 1834 Aardal Ryfylke N S Aasevig Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Lars Aadsen m g b Hf Fisker, Husmand og 1851 Liane Røldal N S Dagarbeider 002 Eliane Rasmusdtr k g b Hm Husmandskone 1850 T %%Lekvam Strands Pr. N S %% 003 Gustav Larssen m ug b S Dagarbeider 1882 Strand herred* N S 004 Lars Larssen m ug b S Søn 1886 Strand herred* N S 005 Elias Larssen m ug b S Søn 1889 Strand herred* N S 006 Karoline Larsdtr k ug b D datter 1892 Strand herred* N S 007 Rakel Maria Larsdtr k ug b D datter 1896 Strand herred* N S Krogevold %%4%% 5 %%3%% 001 Eivind Aslaksen m g b Hf Gaardbruger S og 1865 Strand herred* N S Tømmerhandler Merknad: Hovedbygningen: 002 Malene Marie Larsdtr k g b Hm Gaardmandskone 1867 Fogn Finø Pr. N S 003 Johanna Eivinsdtr k ug b D Datter 1888 Fogn Finø Pr. N S 004 Paulene Larsdtr k ug mt B - D Dagarbeider 1873 Fogn Finø Pr. N S Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga 1900 Sedvanleg bustad: Rognestad Fogn Finø 005 Aslak Aslaksen m g b Hf Føderaadsmand 1822 Vinje prestegj Brb N S Merknad: Føderaadshuset 006 Gjertrud Larsdtr k g b Hm Føderaadskone 1833 Strand herred* N S Velands Baard Klengsen m g f Hf Gaardbruger S 1847 Aardal Ryfylke N S Sannsynleg opphaldstad: Viste Randeberg 002 Marta Maria Danielsdtr k g b Hm Gaardmandskone 1857 Aardal Ryfylke N S 003 Kornelius Baardsen m ug b S Fabrækarbeider 1882 Aardal Ryfylke N S 004 Daniel Baardsen m ug b S Søn Sysselsat ved 1886 Strand herred* N S Gaardsbruget 005 Ingvald Bertinius Baardsen m ug b S Søn 1888 Strand herred* N S 006 Bertil Andreas Baardsen m ug b S Søn 1890 Strand herred* N S 007 Reinert Olai Baardsen m ug b S Søn 1895 Strand herred* N S 008 Maria Baardtr k ug b D Datter Budeie 1884 Strand herred* N S 009 Martine Maria Baardsdtr k ug b D Datter 1892 Strand herred* N S 010 Inga Bertine Baardsdtr k ug b D Datter Strand herred* N S 011 Rasmus Svensen m e b Hf Jordarbeider 1825 Strand herred* N S Veland 4 2 og Kristiana Knudsdtr k e b Hm Gaardbruger S 1853 T %%Hæggem Strand%% N S 002 Anna Serine Svensdtr k ug b D Sysselsat med Husstellet og 1884 Strand herred* N S Kreaturene 003 Anna Kristene Svensdtr k ug b D Datter 1887 Strand herred* N S 004 Rakel Hendrika Svensdtr k ug b D Datter 1890 Strand herred* N S 005 Sina Kristina Svensdtr k ug b D Datter 1894 Strand herred* N S 006 Anna Svensdtr k e b FL Føderaadsenke 1832 Strand herred* N S Veland Kristoffer Guttormsen m ug b Hf Gaardbruger S 1865 Voster Strands P N S 002 Kristean Guttormsen m ug b Tj Tjenestedræng 1872 Voster Strands P N S 003 Ane Guttormsdtr k ug b Tj Tjenestepige 1869 Voster Strands P N S 004 Ane Kristina Kristoffersdtr k e mt B Hm Føderaadsenke 1834 Fossand Høgsfjord N S Sedvanleg bustad: Voster Strand 005 Hans Anaas Iversen m g b Hf Føderaadsmand 1827 Fossand Høgsfjord N S 006 Liva Ommundsdtr k g b Hm Føderaadskone 1830 Stjernerø N S 007 Laurits Bertenius Kittelsen m ug b FL Pleiesøn 1892 Strand herred* N S Veland Kristoffer Bergesen m g b Hf Gaardbruger S og Fisker 1849 Aardal Ryfylke N S 002 Mallene Thorsdtr k g b Hm Gaardmandskone 1849 Aardal Ryfylke N S 003 Kornelius Kristoffersen m ug b S Syselsat med Gaardsarbeide 1880 Aardal Ryfylke N S og Fisker 004 Karl Kristoffersen m ug b S Søn 1889 Strand herred* N S 005 Johan Kristoffersen m ug b S Søn 1893 Strand herred* N S 006 Kristoffer Kristoffersdtr!! m ug b S Datter!! 1895 Strand herred* N S 007 Peder Olsen m ug mt B - S Gaararbeider og Fisker 1878 Kloster Ryfylke N S Sedvanleg bustad: Kloster Ryfylke 008 Ole Olsen m ug mt B - S Fisker 1883 Kloster Ryfylke N S Sedvanleg bustad: Kloster Ryfylke Velandsbakken under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1130 Strands 001 Klaus Johannessen m g b Hf Husmand m J 1829 Søvde Ryfylke N S 002 Elen Johanne Svensdtr k g b Hm Husmor Spinder og Væver 1842 Strand herred* N S 003 Elen Johanne Klausdtr k ug f Datter 1876 Strand herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Øvre Bjørheim Strands Pr Fiskaaen, indre %%4%% 7 %%5%% Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Gullik Aslaksen Himle m g f % Hf Gaardbruger S og Smed 1854 Himle Voss N S %mt %% Merknad: Hovedbygningen: Sannsynleg opphaldstad: Viste Randeberg 002 Taletta Thomadtr k g b Hm Gaardmandskone 1857 Fister N S 003 Tomas Veiner Gulliksen m ug b S Søn 1894 Fister N S 004 Anna Maria Gulliksdtr k ug b D Budeie 1885 Fister N S 005 Berta Tomine Gulliksdtr k ug b D Datter 1890 Fister N S 006 Mallin Bjørnsdtr k e b Hm Føderaadsenke 1827 Fogn Finø N S Merknad: Føderaadshuset: 007 Anna Gelene Olsdtr k ug b D Steller for Moderen 1863 Strand herred* N S Fiskaaen, indre Under Ole Johan Olsen m g b Hf Husmand u J Jordarbeider 1861 Strand herred* N S 002 Taletta Torgersdtr k g b Hm Husmandskone 1865 T %%Bjørheim Strand%% N S 003 Torvald Johansen m ug b S Søn Strand herred* N S 004!!Udøbt Pige k ug b D Datter Strand herred* N S Fiskaaen indre Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Nils Martinius Bjørnsson m ug b Hf Disponent for vanger 1874 vanger N S Metalvarefabrik 002 Malline Mosnæss k ug b Tj Tjenestepige 1882 Fister N S 003 Friederich Wilhelm Kampe m ug b FL Gjørtler 1875 Hamburg 004 Olaus O. Grønnevig m ug b FL Mitalarbeider 1878 Fister N S 005 Karl Larssen m ug b FL Støber Mitalarbeider 1880 vanger N S 006 Karl Mork m ug b FL Mitalarbeider 1873 Høle Pr N S Fiskaaen Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Olaus Kristensen Grødeim m g b Hf Tømmerhandler og Fisker 1849 Strand herred* N S 002 Johanne Malline Olsdtr k g b Hm Husmor 1850 Strand herred* N S 003 Kristen Olausen Grødeim m ug b S Landhandler 1879 Strand herred* N S 004 Karolene Olausdtr k ug b D Syerske 1877 Strand herred* N S Fiskaa indre 6 4 %%3%% 10 %%9%% 10 og Ole Ingemundsen Eie m g b Hf Gaardbruger S 1851 Fister N S 002 Britta Sjursdtr k g b Hm Gaardmandskone 1858 Søvde Ryfylke N S 003 Ivar Olsen m ug b S Søn 1887 Strand herred* N S 004 Sigurd Olsen m ug b S Søn 1890 Strand herred* N S 005 Olaf Olsen m ug b S Søn 1892 Strand herred* N S 006 Seren Olsen m ug b S Søn 1893 Strand herred* N S 007 Aspel Olsen m ug b S Søn 1896 Strand herred* N S 008 Berdines Olsen m ug b S Søn Strand herred* N S 009 Bergljot Olsdtr k ug b D Datter 1889 Strand herred* N S 010 Borgil Hendriksdtr k e b FL Føderaadsenke 1819 Aardal Ryfylke N S Sedvanleg bustad: %%Varland Strand%% Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Fiskaaen, indre Under 6 4 %%3%% 2 3 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Osmund Vallem m g b Hf fv. Lærer Pensionist 1843 Aardal Ryfylke N S Husmand 002 Anna Vallem k g b Hm Husmor 1838 Strand herred* N S 003 Peder Laurits Vallem m ug f S - B Seminarelev 1878 Strand herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Vallem Aardal Ryfylke Fiskaaen, indre 6 5 og Mons Johannessen m g b Hf Gaardbruger S 1850 Suldal N S 002 Kari Larsdtr k g b Hm Gaardmandskone 1866 Suldal N S 003 Anna Maria Monsdtr k ug b D Datter 1895 Strand herred* N S 004 Laura Karolene Monsdtr k ug b D Datter 1897 Strand herred* N S 005 Magla Olene Monsdtr k ug b D Datter Strand herred* N S Fiskaaen, yttre Mallene Olsdtr k e b Hm Gaardbrugerenke S 1852 Strand herred* N S Merknad: Hovedbygningen: 002 Rasmus Rasmussen m ug b S Syselsat ved Gaardsarbeide 1886 Strand herred* N S 003 Holger Rasmussen m ug b S Søn 1888 Strand herred* N S 004 Iver Rasmusen m ug b S Søn 1891 Strand herred* N S 005 Ole Rasmussen m ug b S Søn 1893 Strand herred* N S 006 Olava Rasmusdtr k ug b D Sysselsat med Husstellet 1884 Strand herred* N S 007 Johanne Rasmusdtr k ug b D datter 1889 Strand herred* N S 008 Rakkel Rasmusdtr k ug b D datter 1895 Strand herred* N S 009 Borghild Rasmusdtr k e b Hm Føderaadsenke 1829 Strand herred* N S Merknad: Føderaadshuset 010 Ivar Ivarsen m ug b FL Pleiesøn 1888 Strand herred* N S Fiskaaen, ytre. Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Elisebet Kristiandtr k e b Hm Strikkerske 1844 Talgø Sogn Finø Pr N S 002 Serine Olsdtr k ug b D Strikkerske 1876 Strand herred* N S 003 Ole Olsen m g b Hf Tømmerhandler og Fisker 1873 Strand herred* N S 004 Borgil Rasmusdtr k g b Hm Kone 1876 Strand herred* N S 005 Elisebet Olsdtr k ug b D Datter 1898 Strand herred* N S 006 Magnhild Olsdtr k ug b D Datter Strand herred* N S Fiskaa Sagbrug og Møllebrug !! Lars Rasmussen Nordbø m g b Hf Sagbrugseier og 1862 Finø N S Møllebrugseier og syselsat ved Sagbruget Merknad: Hovedbygningen: 002 Maria Andersdtr k g b Hm Husmor 1872 Nærstrand N S 003 Rasmus Larssen m ug b S Søn 1894 Finø N S 004 Lassinius Larssen m ug b S Søn 1895 Strand herred* N S 005 Anna Larsdtr k ug b D Datter 1896 Finø N S 006 Klara Larsdtr k ug b D Datter Strand herred* N S 007 Rasmus Rasmussen Nordbø m ug b FL Brugseier og sysselsat ved 1873 Finø N S Møllebruget 008 Guraa Olsen k ug b Tj Tjenestepige 1883 Nærstrand N S 009 Karine Larsdtr k e b FL Føderaadsenke 1831 Talgø sogn Finø Pr N S 010 Levin Aseus Larsen Nordbø m g b Hf Brugseier og sysselsat ved 1869 Finø N S Landhandleriet Merknad: Landhandleriet: 011 Mallene Rasmusdtr k g b Hm Husmor 1878 Strand herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1130 Strands 012 Rasmus Aseussen m ug b S Søn Strand herred* N S 013 Petter Helmek Lauritssen m ug b Tj Tjenestdræng 1879 Strand herred* N S 014 Jonas Jonassen m ug f FL - B Bager 1877 Fossand Høgsfjord N S Sannsynleg opphaldstad: Oltedal Gjesdal %%Gjæstdal%% 015 Knud Knudsen m ug mt B Tømmermand 1879? N S Sedvanleg bustad: Bimmeløen Fiskaaen ytre Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anna Karene Eriksdtr k ug b Hm Spinderske 1853 Strand herred* N S Fiskaaen, yttre Torstein Rasmussen m g b Hf Gaardbruger S 1859 Strand herred* N S 002 Inger Taletta Holgersdtr k g b Hm Gaardbrugerkone 1861 T %%Strand%% N S 003 Rasmus Torsteinsen m ug b S Arbeider paa Gaarden 1886 Strand herred* N S 004 Holger Torsteinsen m ug b S Søn 1888 Strand herred* N S 005 Tormod Torsteinsen m ug b S Søn 1895 Strand herred* N S 006 Reinert Torsteinsen m ug b S Søn 1898 Strand herred* N S 007 Trygve Torsteinsen m ug b S Søn Strand herred* N S 008 Borghild Torsteinsdtr k ug b D Datter 1891 Strand herred* N S 009 Signe Torsteinsdtr k ug b D datter 1893 Strand herred* N S Fiskaaen ytre Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Marta Pedersdtr k ug b Hm Spinderske 1830 Næssa i Aardal Hjelmeland %%T%% N S Fiskaaneset Rasmus Olsen m g b Hf Gaardbruger S og Fisker 1851 Fister N S 002 Marta Olsdtr k g f Hm Gaardmandskone 1861 Strand herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Lyder Sagensgd 7. vanger 003 Ole Bernhard Rasmusen m ug b S Sysselsat med Gaardsarbeide 1884 Strand herred* N S 004 Olaus Emil Rasmussen m ug b S Søn 1887 Strand herred* N S 005 Berge Rasmusen m ug b S Søn 1891 Strand herred* N S 006 Marta Rasmine Rasmusdtr k ug b D D Strand herred* N S Raastok Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anna Johannesdtr k e b Hm Læglem 1826 Fister N S 002 Peder Thorsen m ug b S Fisker og Dagarbeider 1871 Strand herred* N S 003 Anna Thorsdtr. k ug b D Spinderske 1863 Strand herred* N S 004 Maria Magdalene Eriksdtr k ug b FL dattedatter 1892 Strand herred* N S 005 Tea Amalia Larsdtr k ug mt B - D Hjælper forældrene i huset 1882 Aardal Ryfylke N S Sedvanleg bustad: Nessa, Aardal Ryfylke Høiland Paul Larssen m ug b Hf Gaardbruger S 1870 Strand herred* N S 002 Lars Larssen m ug b FL Arbeider paa gaarden % 1873 Strand herred* N S %Tjenestedræng%% 003 Lars Larssen m ug b Tj %%Fl%% Tjenæstegut 1843 Jælse N S 004 Malline Larsdtr k e b FL Føderaadskone Forestaar Husstellet 1836 Jælse N S Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Lene Larsdtr k ug b FL Hjælper broderen med 1864 Jælse N S gaardsstellet %%Tjenestepige %% 006 Lava Maria Larsdtr k ug b FL Hjælper broderen med gaardsstellet %%Tjenestepige %% 1880 Strand herred* N S Hagaasen Under %%7%% 6 %%7%% 001 Salomon Larsen Tveit m g b Hf Husmand Tømmermand 1832 Jælse N S 002 Anna Gunnesdtr k g b Hm Tømmermandkone 1844 Vinje SB N S 003 Lars Salomonsen m ug b S Tømmermand 1870 Jælse N S 004 Gunnerius Salomonsen m ug b S Jagteskipper 1873 Jælse N S 005 Syvert Salomonsen m ug b S Tømmermand 1875 Jælse N S 006 Ludvig Salomonsen m ug b S Tømmermand 1882 Strand herred* N S 007 Gunhild Salomonsdtr k ug f D - FL Skoleelev 1885 Strand herred* N S Merknad: E: Overstrøket i lista. Sannsynleg opphaldstad: Nedre Bjøreim Høiland Ole Rasmussen d.æ. m g b Hf Gaardbruger S 1838 Fossand N S 002 Ingeborg Olsdtr k g b Hm %%Gaardbruger%% 1839 Søvde Ryfylke N S 003 Rasmus Olsen m ug b S Vedhugger 1869 Strand herred* N S 004 Rakel Olsdtr k ug b D Datter 1865 Strand herred* N S Høiland %%4%% 001 Peder Kristiansen Tjøsseim m g b Hf Gaardbruger S 1849 Strand herred* N S 002 Soffie Olsdtr k g f Hm Gaardbrugerkone 1852 Fister N S Sedvanleg bustad: Lyder Sagensgd. 7. vanger 003 Bernhard Pedersen m ug b S Søn 1890 Strand herred* N S 004 Sessel Olsdtr k ug b FL Spinderske 1839 Strand herred* N S 005 Berta Olsdtr k e b FL Føderaadsenke 1827 Fister N S Høiland ("Kolladal") Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Kristean Torkelsen m g b Hf Fisker 1852 Aardal Ryfylke N S 002 Helene Pedersdtr k g b Hm 1847 Strand herred* N S 003 Ingvald Kristiansen m ug b S 1886 Strand herred* N S Høiland Korneleus Rasmussen m g b Hf Gaardbruger S 1848 Strand herred* N S 002 Seri Osmundsdtr k g b Hm Gaardmandskone 1843 Jælse N S 003 Rasmus Korneliussen m ug b S Gaardsarbeider 1884 Strand herred* N S 004 Ragnhild Korneliusdtr k ug b D Syerske 1877 Strand herred* N S 005 Karolene Korneleusdtr k ug b D Datter 1887 Strand herred* N S 006 Berta Korneleusdtr k g b FL Syerske 1878 Strand herred* N 007 Inga Klausdtr k ug b FL %%D%% Dattedatter Strand herred* N S Høiland Ole Rasmussen d y m g b Hf Gaardbruger S 1843 Strand herred* N S 002 Karn Rasmusdtr k g b Hm Gaardmandskone 1848 Strand herred* N S 003 Rasmus Olsen m ug b S Søn 1888 Strand herred* N S 004 Ivar Olsen m ug b S Søn 1891 Strand herred* N S Merknad: E: SLUTT PÅ KRETS 1. Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1130 Strands Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 160 (kvinner: 79, menn: 81) Bustader i krinsen: 27 Krins: 002 Herred/by: Strands Voster %%7%% 7 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Olsen m g b Hf % %gaardbruger gaardbruger S 1842 Strand herred* N S %% 002 Bertha Fedrikdatter k g b Hm husgjerningsarbeide 1849 Strand herred* N S 003 Adolf Olsen m ug f søn Tømmerhandel 1875 Strand herred* N S Sannsynleg opphaldstad: vanger 004 Berthin Olsen m ug f søn Dagarbeider 1882 Strand herred* N S Sannsynleg opphaldstad: vanger 005 Ole Olsen m ug b søn Arbeider ved metalvarefabrikken paa Fiskaa %%gaardsarbeide%% 1885 Strand herred* N S 006 Marthine Olsdatter k ug b D husgjerning 1887 Strand herred* N S 007 Peder Hjelm Olsen m ug b søn 1892 Strand herred* N S Voster Ole Berentsen m g b Hf gaardbruger S og Fisker 1863 Strand herred* N S 002 Gelene Olsdatter k g b Hm Husgjerning og syarbeide 1874 Strand herred* N S 003 Borghild Olsdatter k ug b D 1898 Strand herred* N S 004 Inga Olsdatter k ug b D Strand herred* N S 005 Anna Thorsdatter k e b FL Føderaad 1817 Strand herred* N S 006 Inger Olsdatter k e b FL Føderaad 1851 Strand herred* N S Voster Thore Haaversen m g b Hf gaardbruger S 1865 Strand herred* N S 002 Martha Olsdatter k g b Hm husgjerning 1865 Dyvig i Aardal N S 003 Haaver Thoresen m ug b S 1895 Strand herred* N S 004 Ole Thoresen m ug b S 1897 Strand herred* N S 005 Haaver Thorsen m g b FL Føderaadsmand 1830 Strand herred* N S 006 Borgheld Tostensdatter k g b FL Føderaad 1826 Uhr i Aardal N S Voster %%4%% 2 %%4%% 001 Eli Johnsdatter k e b Hm Føderaadsenke og 1829 Strand herred* N S gaardsbestyrerinde 002 Rakel Krestoffersd. k ug b D Husgjerning 1842 Strand herred* N S 003 Elen Bertine Andersd. k ug f Hl Husgjerning 1885 Strand herred* S tsb.: Merknad: E: Er overstrøket i lista. Sannsynleg opphaldstad: Bjørem Voster Jon Kristoffersen m g b Hf gaardbruger S og diverse 1843 Strand herred* N S Biervær. 002 Sophie Knudsdatter k g b Hm Husgjerning 1847 Strand herred* N S 003 Kristoffer Jonsen m ug b S gaardsarbeide 1879 Strand herred* N S 004 Jon Johnsen m ug b S gaardsarbeide 1886 Strand herred* N S 005 Severin Konrad Johnsen m ug b S 1895 Strand herred* N S 006 Mads Andersen m ug mt FL Handelsreisende 1848 Haranger SB N S Sedvanleg bustad: Hardanger Vosterlien under Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Peder Krestoffersen m g b Hf Sten og Jordarbeider 1846 Strand herred* N S 002 Tallette Nilsdatter k g b Hm Husgjerning 1853 Strand herred* N S 003 Krestoffer Pedersen m ug b S Dagarbeider 1880 Strand herred* N S 004 Nils Pedersen m ug b S 1888 Strand herred* N S Sjukdom: Aa 005 Malvin Tommas Emil Pedersen m ug b S 1897 Strand herred* N S Voster under Krestoffer Krestoffersen m g b Hf gaardbruger og Tømmermand 1854 Strand herred* N S 002 Anna Berentsdatter k g b Hm Husgjerning 1864 Strand herred* N S 003 Emma Krestoffersd. k ug b D 1897 Strand herred* N S 004 Kasper Krestoffersen m ug b S Strand herred* N S Voster Hans Guttormsen m g b Hf gaardbruger S 1862 Strand herred* N S 002 Berthe Karina Pedersdatter k g b Hm Husgjerning 1863 Maaland i Aardal N S 003 Peder Hansen m ug b S 1891 Strand herred* N S 004 Kristiana Hansdatter k ug b D 1893 Strand herred* N S 005 Malene Hansdatter k ug b D 1896 Strand herred* N S 006 Guttorm Hansen m ug b S Strand herred* N S 007 Ane Krestine Krestoffersd. k e f Føderaad 1837 Strand herred* N S Merknad: Føderaadshus Sannsynleg opphaldstad: Veland Voster Thore Larsen m g b Hf gaardbruger S 1844 Strand herred* N S 002 Elisebet Torbjørnsd k g b Hm Husgjerning 1853 Saude N S 003 Tommas Thoresen m ug b S gaardsarbeide 1882 Strand herred* N S 004 Inger Thorsdatter k ug b D Husgjerning 1885 Strand herred* N S 005 Ine Thorsdatter k ug b D Husgjerning 1887 Strand herred* N S 006 Thore Thorsen m ug b S Gaardsarbeide 1888 Strand herred* N S 007 Holger Thorsen m ug b S Gaardsarbeide 1891 Strand herred* N S 008 Bertha Thorsdatter k ug b D 1893 Strand herred* N S 009 Holger Larsen m ug b FL Føderaad 1824 Strand herred* N S 010 Siri Larsdatter k ug b FL Føderaad 1820 Strand herred* N S Voster under Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Martha Thorgersdatter k ug b Hm Dagarbeide 1861 Strand herred* N S 002 Thommas Svendsen m ug b S 1892 Strand herred* N S Voster under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Ingebret Larsen m g f Hf - B Trælasthandler 1839 Strand herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Tysvær 002 Ane Tobia Aslagsdatter k g b Hm Husgjerning 1861 Tossand Lysefjorden S 003 Lars Ingebretsen m ug b S Metalarbeider 1884 Strand herred* N S 004 Ane Ingebretsdatter k ug b D Husgjernig 1885 Strand herred* N S 005 Edvard Ingebretsen m ug b S 1887 Strand herred* N S 006 Anna Ingebretsdatter k ug b D 1890 Strand herred* N S 007 Krestine Ingebretsdatter k ug b D 1893 Strand herred* N S 008 Inger Serine Ingebretsdal k ug b D 1895 Strand herred* N S 009 Ingebret Ingebretsen m ug b S 1898 Strand herred* N S Voster Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1130 Strands 001 Kristoffer Olsen Kjøllevig m g b Hf gaardbruger S 1862 Strand herred* N S 002 Bertha Olsdatter Lekvam k g b Hm Husgjerning 1868 Strand herred* N S 003 Johanna Johansdatter k ug b FL Husgjerning 1885 Strand herred* N S Voster Thore Olsen m ug f % Hf gaardbrug S Træhandler 1869 Strand herred* N S %mt %% Sannsynleg opphaldstad: vanger 002 Klaus Olsen m g b Hf gaardbruger S, Træhandel 1872 Strand herred* N S 003 Olaus Olsen m ug b Tj %%ener% gaardsarbeide 1880 Strand herred* N S % 004 Inger Olsdatter k ug b D Husgjerning 1883 Strand herred* N S 005 Olava Olsdatter k ug b D Husgjerning 1887 Strand herred* N S 006 Inger Aagesdatter k ug b D Husgjerning 1889 Strand herred* N S 007 Inger Fredrikdatter k e b Hm Føderaadskone Husholderske 1847 Strand herred* N S Voster Lars Ellingsen Lea m g b Hf gaardbruger S og landhandler 1856 Lea i Høiland N S Sannsynleg opphaldstad: %%Hf%% 002 Dorthea Sophie Ormsdatter k g b Hm Husgjerning 1861 Fister Fister-sogn N S 003 Andreas Emil Larsen m ug b S gaardsarbeide 1886 Strand herred* N S 004 Magnus Larsen m ug b S gaardsarbeide 1887 Strand herred* N S 005 Anna Sophie Larsdatter k ug b D 1890 Strand herred* N S 006 Laura Dorthea Larsdater k ug b D 1894 Strand herred* N S 007 Marthin Larsen m ug b S 1893 Strand herred* N S 008 Engel Larsen m ug b S Strand herred* N S 009 Anna Olsdatter k e b Tj Kræatursti 1856 Strand herred* N S Heggeim Jonas Olsen Heggeim m g b Hf gaardbruger S 1850 Strand herred* N S 002 Martha Rasmusdatter k g b Hm Husgjerning 1851 Strand herred* N S 003 Ingebret Jonassen m ug b S gaardsarbeide 1881 Strand herred* N S 004 Jonas Jonassen m ug b S gaardsarbeide 1889 Strand herred* N S 005 Martha Jonasdatter k ug b D 1892 Strand herred* N S 006 Ole Thorsen m g b Hf Føderaad 1817 Strand herred* N S 007 Bertha Thorsdatter k g b Hm Føderaad 1824 Strand herred* N S Heggeim Halvar Olsen m g b Hf gaardbruger S 1841 Søndenaa i Saude N S 002 Bertha Rasmusdatter k g b Hm Husgjerning 1841 Eiene i Høgsfjord N S 003 Olava Gurine Halvarsd. k ug b D Husgjerning 1873 Strand herred* N S Heggeim Narve Olsen m g b Hf gaardbruger S 1846 Søndenaa i Saude N S 002 Bertha Nilsdatter k g b Hm Husgjerning 1849 Strand herred* N S 003 Sigrid Torvaldsdatter k ug b Foste-datter 1895 Sandnæs N S Heggeim Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Bertel Olsen Fiskaa m g b Hf gaardbruger S 1858 Strand herred* N 002 Bertha Krestoffersdatter k g b Hm Husgjerning 1848 Strand herred* N S 003 Mallen Olava Bertelsdatter k ug b D Husgjerning 1886 Strand herred* N S 004 Elen Krestense Bertelsd. k ug b D Husgjerning 1886 Strand herred* N S Heggeim Nils Sivertsen m g b Hf gaardbruger S 1861 Strand herred* N 002 Helene Rasmusdatter k g b Hm Husgjerning 1862 Strand herred* N 003 Inger Nilsdatter k ug b D Husgjerning 1885 Strand herred* N 004 Helmik Nilsen m ug b S alm. gaardsarbeide 1888 Strand herred* N 005 Rasmus Nilsen m ug b S 1893 Strand herred* N 006 Aseus Sivertsen m ug b FL Føderaad al. gaardsarbeide 1858 Strand herred* N 007 Inger Torbjørndatter k e b Hm Føderaad Strand herred* N 008 Rasmus Sivertsen m ug b S Legems svag 1856 Strand herred* Heggeim %%9%% 001 Ingebret Torfinnsen m g b Hf gaardbruger og Taper i 1858 Strand herred* N S Ølbrøggeri 002 Tallette Gurine Haaversd. k g b Hm Husgjerning 1858 Strand herred* N S 003 Torfinn Ingebretsen m ug b S gaardsarbeide 1884 Strand herred* N S 004 Haaver Ingebretsen m ug mt S - Tj gaardsarbeide 1887 Strand herred* N S Sedvanleg bustad: Vatland Gn 12,3 005 Anna Ingebretsdatter k ug b D 1889 Strand herred* N S 006 Tobias Ingebretsen m ug b S 1891 Strand herred* N S 007 Iver Ingebretsen m ug b S 1893 Strand herred* N S 008 Berthin Ingebretsen m ug b S 1895 Strand herred* N S 009 Syvert Berthinius Ingebretse m ug b S Strand herred* N S Varland %%6%% Henrik Ingemundsen Eie m g % b % Hf Gaardbruger S og 1849 Haavda i Fister N S %1849% %f Tømmermand % %% Sannsynleg opphaldstad: %%Strand%% 002 Anna Krestensdatter k g b Hm Husgjerning 1876 Strand herred* N S 003 Bergiot Henriksd. k ug b D 1894 Strand herred* N S 004 Ingolf Henriksen m ug b S 1896 Strand herred* N S 005 Kresten Henriksen m ug b S 1897 Strand herred* N S 006 Harald Henriksen m ug b S Strand herred* N S 007 Bertha Jonasdatter k ug b Tj Kræarursti 1882 Strand herred* N S Varland %%slien%% under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ommund Emanuel Kelsen m ug b Hf Søn til gaardsbestyrer 1884 vanger N S eieren 002 Elen Bergette Johnsd. k ug b FL fostedatter 1880 vanger N S 003 Berthe Marie Jakobsdatter k ug b Tj Husholder Husgjerning 1879 Strand herred* N S 004 Olaus Nilsen m ug f Tj alm. gaardsarbeide 1881 Strand herred* N S Sannsynleg opphaldstad: vanger Varland Lars Ingemundsen Eie m g b Hf gaardbruger S 1856 Haavda i Fister N S 002 Ane Martilde Olsdatter k g b Hm Husgjerning 1870 Ege i Fister N S 003 Borghild Larsdatter k ug b D 1891 Strand herred* N S 004 Sanna Larsdatter k ug b D 1893 Strand herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1130 Strands 005 Ingevald Larsen m ug b S 1895 Strand herred* N S 006 Else Larsdatter k ug b D 1897 Strand herred* N S 007 Ole Larsen m ug b S Strand herred* N S Varlandslien under Eliana Knudsdatter k g b Hm Pladsbestyrerinde 1853 Strand herred* N S 002 Inger Eriksdatter k ug b D Husgjerning 1879 Strand herred* N S 003 Lars Eriksen m ug b S gaardarbeide 1887 Strand herred* N S 004 Elisa Emelia Eriksd k ug b D 1892 Strand herred* N S 005 Anna Eriksdatter k ug b D 1895 Strand herred* N S 006 Konrad Bertinius Eriksen m ug b S Strand herred* N S Lekvam Jakob Helgesen m g b Hf gaardbruger S 1846 Storhaug Tysvær N S Merknad: Hovedbygninge 002 Jertru Lerine Olsd. k g b Hm Husgjerning 1847 Strand herred* N S 003 Mallen Olsdatter k ug b FL Fattigkassen 1832 Strand herred* N S 004 Segve Helgesen m g mt B - Hf gaardbruger S 1854 Tysvær N S Sedvanleg bustad: Storhaug Tysvær 005 Ole Olsen m g b Hf Føderaad 1830 Strand herred* N S Merknad: Føderaadshus: 006 Anna Serine Jakobsd k g b Hm Føderaad 1842 Strand herred* N S 007 Marjet Aadsdatter k g b Fostedatter Husgjerning 1873 Vinje Telemarken Brb N S Lekvam 23 2 og Ole Kristoffersen Ravnaas m g b Hf gaardbruger S 1841 Strand herred* N S Merknad: Hovedbygningen: 002 Ragnel Eriksdatter k g b Hm Husgjerning 1844 Strand herred* N S 003 Krestoffer Olsen m ug b S alm. gaardsarbeid 1880 Strand herred* N S 004 Paulene Larsdatter k ug b Tj Kræatursteel 1869 Strand herred* N S 005 Ommun Hendriksen m g b Hf Føderaad 1821 Strand herred* N S Merknad: Føderaadshuset 006 Seri Thorsdatter k g b Hm Føderaad 1825 Strand herred* N S 007 Sophi Ommunsdatter k ug b D Husgjerning 1855 Strand herred* N S Lekvam Sven Rasmusen m g b Hf gaardbruger S 1864 Strand herred* N S 002 Kari Krestoffersdatter k g b Hm Husgjerning 1838 Strand herred* N S 003 Marthilde Thorsdatter k ug b Tj Kræatursti 1878 Strand herred* N S 004 Torvald Magnus Olaussen m ug b S Strand herred* N S Merknad: E: SLUTT PÅ TELLERKRETS 2. Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 120 (kvinner: 66, menn: 54) Bustader i krinsen: 21 Krins: 003 Herred/by: Strands Vervig 9 1 og Ole Bjørnsen Vervig m g b Hf Gaardbr. og selveier 1856 Strand herred* N S 002 Kristine Bergitta Pedersdtr k g b Hm Gaardmandskone 1852 Strand herred* N S Vervig 003 Bertinius Gerhard Olsen m ug b S Sysselsat med gaardsarbeide 1886 Strand herred* N S Vervig 004 Marta Olsdtr. Vervig k ug b D 1887 Strand herred* N S 005 Serina Olsdtr. Vervig k ug b D 1890 Strand herred* N S 006 Bertel Olai Olsen Vervig m ug b S 1892 Strand herred* N S Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Folketeljinga Vervig Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Lars Rasmussen Vervig m g b Hf Gaardbruger, selveier Strand herred* N S 002 Barta Olava Olsdtr. Vervig k g b Hm Gaardmandskone 1864 Strand herred* N S 003 Rasmus Larsen Vervig m ug b S Sysselsat med gaardsarbeide 1883 Strand herred* N S 004 Ingebret Larsen Vervig m ug b S 1886 Strand herred* N S 005 Bertine Larsdtr. Vervig k ug b D 1888 Strand herred* N S 006 Inger Larsdtr. Vervig k ug b D 1891 Strand herred* N S 007 Barta Larsdtr. Vervig k ug b D 1895 Strand herred* N S 008 Anna Larsdtr. Vervig k ug b D 1898 Strand herred* N S Bratsteinsvigen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Bertel Olsen Vervig m g b Hf Gaardbr., selveier Strand herred* N S 002 Kristina Gunnarsdtr Vervig k g b Hm Gaardmandskone 1849 Strand herred* N S 003 Gustav Bertelsen %%Olsen% m ug b S Sysselsat med gaardsarbeid 1886 Strand herred* N S % Vervig 004 Asæus Bertelsen Vervig m ug b S 1893 Strand herred* N S Bratsteinsvigen Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Marta Osmundsdtr. k e b Hm Husmandsenke uden jord; 1843 Talgø N S hovedsagelig spinding f. andre, lidt oftl. og privat understøttelse 002 Ole Rasmussen m ug b EL Inderst. Dagarbeider - gaardsarbei 1845 Strand herred* N S Vervig Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Kristian Larsen Vervig m g b Hf Gaardbr. selveier 1843 Finnø N S 002 Siri Torsdtr. Vervig k g b Hm Gaarmandskone 1854 Strand herred* N S 003 Olaus Kristianss. Vervig m ug b S Sysselsat med gaardsarbeide 1885 Strand herred* N S 004 Lars Kristianss. Vervig m ug b S 1888 Strand herred* N S 005 Serina Kristiansdtr. Vervig k ug b D 1890 Strand herred* N S 006 Janna Kristiansdtr. Vervig k ug b D 1893 Strand herred* N S 007 Ingeborg Kristiansdtr. Vervig k ug b D 1896 Strand herred* N S 008 Sanna Kristiansdtr. Vervig k ug b D 1898 Strand herred* N S Nordre Vervighagen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Jakob Pedersen m g b Hf Gaardbruger, selveier 1831 Hetland Ranneberg sogn N S 002 Marta Ingebretsdtr k g b Hm Gaardmandskone 1837 Aardal, Ryf. N S 003 Markus Jakobsen Vervighagen m ug b S Dagarbeider, sysselsat med Gaardsarbeide 1876 Strand herred* N S Søndre Vervighagen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Edvard Mandius %%Jakob% % Vervigh. m g b Hf Eier og fører af skøite f. egen regn. og Gaardbruger, selveier. 002 Elen Kristina Vervighagen k g b Hm Skøitefører - og gaardmandskone. Syerske, har syforretning 003 Peder O. Vervighagen m ug f S af Hm Hovedsagelig sysselsat ombord Strand herred* N S 1852 Ranneberg Stvgr. Amt N S 1883 Ranneberg Stvgr. Amt N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 1130 Strands Sannsynleg opphaldstad: Ombord paa "Lida", vanger 004 Kristafa M. Vervighagen k ug b D 1888 vanger N S 005 Jakobine M. Vervighagen k ug b D 1890 vanger N S 006 Marcelius M. Vervighagen m ug b S 1894 vanger N S 007 Marta Bertelsdtr. Vervig k ug b EL Gaardmandsdtr. f.t. i sylære Strand herred* N S 008 Barta Nilsdtrs Voster k ug b EL Husmandsdtr. f.t. i sylære 1879 Strand herred* N S Rag Ivar Jakobsen Rag m g b Hf Gaardbr., selveier 1837 Strand herred* N S 002 Karina B. Rag k g b Hm Gaardmandskone 1840 Trivland - Finnø. N S 003 Johanna Ivarsdtr Rag k g b D FL Sysselsat ved husholningen Strand herred* N S 004 Olava Bergesdtr Rag k ug b FL %%Dd%% Datterdatter 1897 Strand herred* N S 005 Nils Elias Bergesen Rag m ug b FL %%Ds%% Dattersøn Strand herred* N S Ravnaas Martin Jakobsen Vervig m g b Hf Gaardbruger, selveier 1867 Strand herred* N S 002 Anna Serina Aaddsdtr Vervig k g b Hm Gaardmandskone 1876 Hvidvei, Suldal. N S Ravnaas %%7%% Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Endre Jakobsen Ravnaas m g b Hf Gaardbr., selveier Strand herred* N S 002 Bertine Holgersdtr. Ravnaas k g b Hm Gaardmandskone 1869 Strand herred* N S 003 John Endresen Ravnaas m ug b S 1893 vanger %%T%% N S 004 Holger Endresen Ravnaas m ug b S 1895 Strand herred* N S 005 Marta Endresdtr. Ravnaas k ug b D Strand herred* N S 006 Olina Nilsdtr. Voster k ug b Tj Tjenestepige, sysselsat med 1884 Strand herred* N S %%gaard%% kreaturstel og i kjøk. 007 Nils Helgø (Næssa) Aardal m g mt B - Hf Besøgende. Gaardbruger vides ikke Fister. N S m.m. Sedvanleg bustad: Næssa. Aardal Ryf Ravnaas Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Nils Torsen Voster m g b Hf Dagarbeider, gaards- og 1844 Strand herred* N S markarb Husmand uden jord 002 Taletta Krestofersdtr Voster k g b Hm Husmandskone 1848 Strand herred* N S 003 Gundla Nilsdtr. Voster k ug b D F.t. sysselsat med 1869 Strand herred* N S husgjerneng i hjemmet, f.ø. ude i tjeneste 004 Taletta Nilsdtr. Voster k ug b D 1887 Strand herred* N S Kjølevig Peder Torsen Kjølevig m g b Hf Gaardbr., selveier 1837 Strand herred* N S 002 Kristina Olsdtr Kjølevig k g b Hm Gaardmandskone Sysselsat 1849 Strand herred* N S med hush. og med kreaturstel 003 Ole %%Kristina%% Pedersen m ug b S Gaardmandsøn sysselsat med 1878 Strand herred* N S Kjølevig gaardsarbeide 004 Kristina Pedersdtr Kjølevig k ug b D 1887 Strand herred* N S 005 Klausine Pedersdtr Kjølevig k ug b D 1889 Strand herred* N S 006 Teodora Pedersdtr Kjølevig k ug b D 1894 Strand herred* N S 007 Bjørn Olsen Melberg m e mt B Hf % %Besøgende Bror til Hm.% % Handels- og forretningsmand kolonialh. og eggeforretning 1860? Strand herred* N S Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1126 Hetland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1126 Hetland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1126 Hetland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1129 Fossan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1129 Fossan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1129 Fossan Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1126 Hetlands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1126 Hetlands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1126 Hetlands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1511 Vannelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1511 Vannelven. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1511 Vannelven Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1130 Strand prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1130 Strand prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1130 Strand prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1843 Bodin. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1843 Bodin. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1843 Bodin Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Distriktsnr. Skuledistrikt Sokn Prestegjeld Gard 203 7 De Fastboendes Karasjoks Kistrands Bæskinjarg

Distriktsnr. Skuledistrikt Sokn Prestegjeld Gard 203 7 De Fastboendes Karasjoks Kistrands Bæskinjarg Vedlegg til melding om mulige rettigheter Beskenjárgilisearvi Beksenjarg grendelag om folketellinger 1865-1900: 2020 Kistrand og 2021 Karasjok. 1865 folketelling. På den nedre del av siden vises alle som

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1548 Frænens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1548 Frænens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1548 Frænens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0819 Hollen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1446 Breim Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1235 Voss Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1431 Jølster. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1431 Jølster. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1431 Jølster Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1537 Vold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1628 Nes Fosen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1628 Nes Fosen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1628 Nes Fosen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer