Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 1852 (kvinner: 933, menn: 919) Bustader: 286 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 261 (kvinner: 129, menn: 132) Bustader i krinsen: 48 Krins: 001 Herred/by: Nærbø Folketeljinga Søiland Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Tønnes Ueland m g b Hf Gaardbruger S 1855 Varhaug Sta N S 002 Ingeborg Serine Torkelsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1856 Nærbø herred* N S 003 Tobias Tønnesen m ug b S Søn 1888 Nærbø herred* N S 004 Tønnes Tønnesen m ug b S Søn 1890 Nærbø herred* N S 005 Serina Tønnesdatter k ug b D Husstel og jordbrugsarbeider 1882 Nærbø herred* N S 006 Sofie Tønnesdatter k ug b D Datter 1892 Nærbø herred* N S 007 Elen Marie Tønnesdatter k ug b D Datter 1896 Nærbø herred* N S 008 Rasmus Torkelsen m ug mt B Havnearbeider ved St. Hav Varhaug N S og Skomager Sedvanleg bustad: Ueland Varhaug Søiland Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Hendrik Søiland m g b Hf Gaardbruger S og landhanler 1839 Nærbø herred* N S 002 Kirsten Tøresdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1843 Nærbø herred* N S 003 Hendrik Hendriksen m ug b S Jordbrugsarbeide 1876 Nærbø herred* N S 004 Torvald Carlo Kalepsen m ug b Fostersøn Fostersøn 1889 Danmark N S 005 Hendrik Larsen m ug mt B Dattersøn Hjemstedet Søn 1894 Nærbø herred* N S Sedvanleg bustad: Gudmestad 006 Tabitta Rasmusdatter k ug b Tj Husstel og jordbrugsarbeider 1883 Tananger Sta N S Søiland Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Ingebret Søiland m g b Hf Gaardbruger og 1862 Nærbø herred* N S Havnearbeider ved St.Hv. 002 Grete Maria Torkelsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1866 Nærbø herred* N S 003 Andreas Ingebretsen m ug b S Søn 1891 Nærbø herred* N S 004 Gurina Ingebretsdatter k ug b D Datter 1893 Nærbø herred* N S 005 Ingeborg Ingebretsdatter k ug b D Datter 1895 Nærbø herred* N S 006 Grete Maria Ingebretsdatter k ug b D Datter 1898 Nærbø herred* N S Søiland 3 4,6 4 4 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Lars Søiland m g b Hf Gaardbruger S 1853 Nærbø herred* N S 002 Berta Maria Evindsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1858 Aarrestad Sta N S 003 Johannes Torbjønsen m ug b Tj Jordbrugsarbeider 1883 Holdsnæs Sta? N S 004 Anna Pedersdatter k ug b Tj Husstel og jordbrugsarbeide 1880 Nærbø herred* N S Søiland Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Evind Søiland m g b Hf Gaardbruger S og dagarbeider 1843 Nærbø herred* N S stenarbeide 002 Maria Pedermikalsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1849 Nærbø herred* N S 003 Ole Evindsen m ug b S Dagarbeider ved jordbrug 1884 Nærbø herred* N S 004 Rasmus Evindsen m ug b S Søn 1890 Nærbø herred* N S 005 Elias Evindsen m ug b S Søn 1892 Nærbø herred* N S 006 Elling Evindsen m ug b S Søn 1894 Nærbø herred* N S 007 Mine Evindsdatter k ug b D Husflidsarbeide 1880 Nærbø herred* N S 008 Dine Maria Evindsdatter k ug b D Datter 1889 Nærbø herred* N S 009 Maria Evindsdatter k ug b D Datter 1896 Nærbø herred* N S 010 Elling Eliassen m g mt Svigersøn Dagarbeider ved jordbrug, og 1879 Sandnæs Sta N S fisker Sedvanleg bustad: Sandnæs Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 1119 Nærbø Søiland Peder Johan Søiland m g b Hf Gaardbruger S 1863 Nærbø herred* N S 002 Tallette Nilsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1865 Time Sta N S 003 Johan Pedersen m ug b S Søn 1894 Nærbø herred* N S 004 Alma Pedersdatter k ug b D Datter 1892 Nærbø herred* N S 005 Magda Pedersdatter k ug b D Datter 1896 Nærbø herred* N S 006 Nilla Pedersdatter k ug b D Datter Nærbø herred* N S 007 Jonas Svendsen m e b FL Føderaadsmand 1832 Varhaug Sta N S Aalebakken Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Peder Søiland m g b Hf Gaardbruger S og 1846 Nærbø herred* N S Havnearbeider ved St.Hv. 002 Berte Maria Eriksdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1847 Nærbø herred* N S 003 Eilert Pedersen m ug b S Hus Tømmermand og 1878 Nærbø herred* N S jordbrugsarbeide 004 Gabriel Pedersen m ug b S Søn 1889 Nærbø herred* N S 005 Peder Pedersen m ug f S Sømand 1879 Nærbø herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Kristiania Kaffeholen Johannes Sirevaag Kaffeholen m g b Hf Gaardbruger S 1870 Ogne Sta N S Merknad: Hovedbygningen E: Felt Karen Maria Pedersdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1869 Ogne N S 003 Ole Johannesen m ug b S Søn 1895 Ogne N S 004 Elisabet Johannesdatter k ug b D Datter 1897 Nærbø herred* N S 005 Enny Johannesdatter k ug b D Datter 1898 Nærbø herred* N S 006 Karen Marie Johannesdatter k ug b D Datter Nærbø herred* N S 007 Peder Eriksen m e b FL Lever af formue 1823 Ogne Sta N S 008 Anton Larsen m ug b Pleiesøn Pleiesøn 1888 Stavanger Sta N S 009 Gjermund Olsen m g b Hf Folgemand 1826 Varhaug Sta N S Merknad: Føderaadshuset E: Felt Grete Tollefsdatter k g b Hm Folgekone 1830 Varhaug N S Rimestad Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Tobias Tjæransen Rimestad m g b Hf Gaardbruger S 1847 Nærbø herred* N S 002 Rakel Serina Tønnesdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1857 Time Sta N S 003 Tjærand Tobiassen m ug b S Jordbrugsarbeide 1883 Nærbø herred* N S 004 Tønnes Tobiassen m ug b S Søn 1887 Nærbø herred* N S 005 Anna Tobiasdatter k ug b D Datter 1890 Nærbø herred* N S 006 Agnes Bergitte Tobiasdatter k ug b D Datter 1894 Nærbø herred* N S 007 Signe Teresa Tobiasdatter k ug b D Datter Nærbø herred* N S 008 Anna Tønnesdatter k ug b Tj Husstel og jordbrugsarbeide 1886 Nærbø herred* N S 009 Ola Tjæransen m ug b FL Jordbrugsarbeide 1834 Nærbø herred* N S 010 Peder Bendixen m ug b FL Hus-Tømmermand og Snedker 1826 Nærbø herred* N S Rimestad Matias Rimestad m g b Husfar Gaardbruger S 1837 Nærbø herred* N S 002 Kirsten Jonsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1845 Time Sta N S 003 Ommund Matiassen m g b S Jordbrugsarbeide 1871 Nærbø herred* N S 004 Dortea Ommundsdatter k g b Svigerdatter Husstel 1866 Nærbø herred* N S 005 Jon Matiassen m ug b S Jordbrugsarbeide 1882 Nærbø herred* N S 006 Berte Matiasdatter k ug b D Husstel 1876 Nærbø herred* N S 007 Kirsten Ommundsdatter k ug b Sønne D Datter Nærbø herred* N S Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Rimestad Ole Rimestad m g b Hf Gaardbruger S 1828 Nærbø herred* N S 002 Elisabet Olsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1831 Nærbø herred* N S 003 Ingeborg Olsdatter k ug b D Husstel og Jordbrugsarbeide 1860 Nærbø herred* N S Rimestad Tønnes Rimestad m g b Hf Gaardbruger S 1835 Nærbø herred* N S 002 Ingeborg Maria Olsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1844 Aarre Sta N S 003 Teodor Tønnesen m ug b S Jordbrugsarbeide 1871 Nærbø herred* N S 004 Ole Johan Tønnesen m ug b S Jordbrugsarbeide 1881 Nærbø herred* N S 005 Sofia Tønnesdatter k ug b D Husstel og Jordbrugsarbeide 1884 Nærbø herred* N S Rimestad Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Lars Rimestad m g b Hf Gaardbruger S 1867 Time Sta N S 002 Olina Enoksdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1877 Haaland Sta N S 003 Anne Sofia Larsdatter k ug b D Datter 1897 Nærbø herred* N S 004 Maren Larsdatter k ug b D Datter Nærbø herred* N S 005 Gabriel Iversen m ug b FL Jordbrugsarbeide 1885 Nærbø herred* N S 006 Tønnes Enoksen m ug b Tj Jordbrugsarbeide 1869 Nærbø herred* N S 007 Elen Bertine Ole k ug b Tj Husstel og Jordbrugsarbeide 1877 Varhaug Sta N S Johannesdatter. 008 Anne Sofia Sørensdatter k e b FL Føderaadsenke 1841 Time Sta N S Rimestadheien 1 2,3, Hans Rimestad m g b Hf Gaardbruger S 1844 Nærbø herred* N S 002 Maren Oline Ole k g b Hm Gaardbrugerkone 1843 Nærbø herred* N S Johannesdatter 003 Hanna Kirstina Hansdatter k ug b D Datter 1890 Nærbø herred* N S 004 Olina Hansdatter k ug mt D Datter 1874 Nærbø herred* N S Sedvanleg bustad: Njærheim Rimestad Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Nils Høiland Rimestad m g b Hf Gaardbruger S og 1867 Nærbø herred* N S Tømmermand 002 Ingeborg Tomine k g b Hm Gaardbrugerkone 1870 Nærbø herred* N S Gabrielsdatter 003 Gabriel Nilsen m ug b S Søn 1893 Nærbø herred* N S 004 Peder Nilsen m ug b S Søn 1895 Nærbø herred* N S 005 Rakel Nilsdatter k ug b D Datter 1896 Nærbø herred* N S 006 Magrete Johannesdatter k ug b Tj Husstel og jordbrugsarbeide 1882 Nærbø herred* N S 007 Ole Ole Johannesen m g b L. Lægdslem 1816 Nærbø herred* N S 008 Hellena Gundersdatter k g b L. Lægdslem 1864 Nærbø herred* N S Heien Gustina Skretting k e b Hm Gaardbrugerenke S 1855 Nærbø herred* N S 002 Anders Svensen m ug b S Jordbrugsarbeide 1885 Stavanger Sta N S Bruholen 5 2,12, Karl Mandius Høiland m g b Hf Gaardbruger S 1856 Nærbø herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1119 Nærbø 002 Ane Jensdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1849 Varhaug Sta N S 003 Jonas Karl Mandiussen m ug b S Søn 1890 Nærbø herred* N S 004 Ole Andreas Mandiussen m ug b S Søn 1892 Nærbø herred* N S 005 Anne Maria Mandiussen k ug b D Datter 1889 Nærbø herred* N S Høiland 5 3, Helmik Høiland m ug b Hf Gaardbruger S 1870 Nærbø herred* N S 002 Rasmus Ingebretsen m g b FL Folgemand 1824 Nærbø herred* N S 003 Ane Ole-Andreasdatter k g b Hm Folgekone 1843 Klip Sta N S 004 Enevald Rasmussen m ug b FL Pleiesøn 1888 Nærbø herred* N S 005 Hanna Alida Rasmusdatter k ug b FL Husstel og jordbrugsarbeide 1886 Nærbø herred* N S Høiland Gabriel Høiland m ug b Hf Gaarbruger S 1875 Nærbø herred* N S 002 Anna Tønnesdatter k ug b Hm Husstel 1870 Nærbø herred* N S 003 Tønnes Evinsen m e b FL Folgemand 1833 Time Sta N S 004 Teodor Ommundsen m ug b Pleiesøn Pleiesøn 1887 Nærbø herred* N S Høiland 5 22, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Tobias Høiland m g b Hf Gaardbruger S og Murer Nærbø herred* N S 002 Rakel Elisabet Larsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1855 Nærbø herred* N S 003 Lars Tobiassen m ug b S Søn 1885 Nærbø herred* N S 004 Bernt Tobias Tobiassen m ug b S Søn 1889 Nærbø herred* N S 005 Kristoffer Tobiassen m ug b S Søn 1891 Nærbø herred* N S 006 Arnt Johan Tobiassen m ug b S Søn 1894 Nærbø herred* N S 007 Rakel Elisabet Tobiassen k ug b D Datter 1896 Nærbø herred* N S Høiland Isak Valdeland m g b Hf Gaardbruger S og 1865 Varhaug Sta N S Tømmermand 002 Inger Elen Halvorsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1868 Nærbø herred* N S 003 Halvor Isaksen m ug b S Søn 1892 Varhaug N S 004 Ingvald Isaksen m ug b S Søn 1894 Varhaug N S 005 Elisabet Isaksen k ug b D Datter 1897 Nærbø herred* N S 006 Anna Isaksen k ug b D Datter Nærbø herred* N S 007 Tønnes Gabrielsen m e b FL Folgemand 1835 Nærbø herred* N S Høiland Ole Høiland m g b Hf Gaardbruger S 1853 Nærbø herred* N S 002 Berte Olsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1858 Varhaug Sta N S 003 Enevald Olsen m ug b S Søn 1889 Nærbø herred* N S 004 Olaf Olsen m ug b S Søn 1891 Nærbø herred* N S 005 Ole Johan Olsen m ug b S Søn 1893 Nærbø herred* N S 006 Peder Bertin Olsen m ug b S Søn 1895 Nærbø herred* N S 007 Ingeborg Olsen k ug b D Husflids og jordbrugsarbeide 1884 Nærbø herred* N S 008 Anna Olsen k ug b D Datter 1887 Nærbø herred* N S Høiland 5 4, Hellena Rasmusdatter Høiland k e b Hm Gaardbrugerenke S 1851 Nærbø herred* N S 002 Rasmus Gabrielsen m ug b Hf Jordbrugsarbeide 1874 Nærbø herred* N S 003 Gabriel Gabrielsen m ug b S Søn 1891 Nærbø herred* N S Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Karl Johan Gabrielsen m ug b S Søn 1893 Nærbø herred* N S 005 Kirsten Justine Gabrielsen k ug b D Husstel og jordbrugsarbeide 1879 Nærbø herred* N S 006 Hanna %Gurina Emelia% k ug b D Datter 1887 Nærbø herred* N S Gabrielsen 007 Johanna Bergitte Gabrielsen k ug b D Datter 1889 Nærbø herred* N S 008 Garda Hellena Gabrielsen k ug b D Datter 1895 Nærbø herred* N S 009 Selma Gabrielsen k ug b D Datter 1897 Nærbø herred* N S Høiland Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Olaus Høiland m g b Hf Gaardbruger S 1872 Nærbø herred* N S 002 Grete Maria Torsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1872 Nærbø herred* N S 003 Elen Hellena Olausdatter k ug b D Datter Nærbø herred* N S 004 Ola Olsen m g b FL Folgemand 1840 Nærbø herred* N S 005 Elen Hellena Torsdatter k g b FL Folgekone 1840 Nærbø herred* N S 006 Anne Kirstine Olsdatter k ug mt B Formue og Dagarbeider Vask 1849 Nærbø herred* N S o.l. Sedvanleg bustad: Sandnæs Høiland Søren Høiland m e b Hf Gaardbruger og Skomager 1858 Nærbø herred* N S 002 Severin Sørensen m ug b S Søn 1889 Nærbø herred* N S 003 Elling Sørensen m ug b S Søn 1891 Nærbø herred* N S 004 Søren Bertinius Sørensen m ug b S Søn 1892 Nærbø herred* N S 005 Rakel Hans Eliasdatter k ug b Tj Husstel 1857 Aarre Sta N S Høiland Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Peder Høiland m g b Hf Gaardbruger S 1844 Nærbø herred* N S 002 Kirsten Olsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1843 Nærbø herred* N S 003 Tore Pedersen m ug b S Jordbrugsarbeide 1871 Nærbø herred* N S 004 Kirsten Pedersen k ug b D Husstel og jordbrugsarbeide 1873 Nærbø herred* N S 005 Justine Pedersen k ug b D Husstel og jordbrugsarbeide 1885 Nærbø herred* N S Høiland %7% 7 %6% Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Ole Høiland m g b Hf Gaardbruger S 1847 Nærbø herred* N S Merknad: Hovedbygning E: Felt Ane Olsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1846 Nærbø herred* N S 003 Anna Olsdatter k g b D Husstel og jordbrugsarbeide 1876 Nærbø herred* N S 004 Anton Olsen m ug b S Søn 1889 Nærbø herred* N S 005 Hanna Sofia Olsdatter k ug b D Husstel og Jordbrugsarbeide 1886 Nærbø herred* N S 006 Andreas Olsen m g b FL Jordbrugsarbeide 1872 Birkrem Sta N S 007 Ole Martinsen m ug mt B Jordbrugsarbeide 1869 Hetland Sta N S Sedvanleg bustad: Kristianlyst 008 Tjæran Rasmussen m e b L. Jordbrugsarbeide 1833 Nærbø herred* N S Merknad: Sidebygning Våningshus nr. 2. E: Felt Høiland Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Gabriel Høiland m g b Hf Gaardbruger S 1842 Nærbø herred* N S 002 Tallete Hansdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1847 Nærbø herred* N S 003 Rasmus Gabrielsen m g b S Jordbrugsarbeide 1878 Nærbø herred* N S 004 Johanna Emelie Gabrielsen k ug b D Datter 1890 Nærbø herred* N S 005 Regine Amalie Olsdatter k g b FL Husstel 1881 Nærbø herred* N S 006 Teresie Rasmusdatter k ug b FL Sønnedatter Nærbø herred* N S 007 Hans Vikansen m e b FL Folgemand 1820 Time Sta N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1119 Nærbø Høiland Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Elling Høiland m ug b Hf Gaardbruger S 1863 Varhaug Sta N S 002 Karen Olsdatter k ug b Hm Husstel og Gardbrugsarbeide 1859 Varhaug N S 003 Ingvald Olsen m ug b FL Jordbrugsarbeide 1882 Hammer SB N S Sedvanleg bustad: %Hagesæther% 004 Andreas Olsen m ug mt B Hustømmermand 1880 Hammer SB N S Sedvanleg bustad: Hagesæther 005 Anders Sanvik m ug mt B Hustømmermand 1880 Hammer SB N S Sedvanleg bustad: Sandvik Sæland 5 24, Ole Olsen Høiland m g b Hf Gaardbruger S 1861 Varhaug Sta N S 002 Ingeborg Gjermunsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1866 Varhaug N S 003 Ole Olsen m ug b S Søn 1896 Nærbø herred* N S 004 Jørgen Olsen m ug b S Søn 1897 Nærbø herred* N S 005 Matine Olsen k ug b D Datter 1892 Nærbø herred* N S 006 Alida Olsen k ug b D Datter Nærbø herred* N S 007 Ole Pedersen m b FL Folgemand 1833 Varhaug N S Heien 1 1 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Justine Aslagsdatter k ug b Hm Husstel og Jordbrugsarbeide 1848 Nærbø herred* N S Sandvigen Elias Høiland m e b Hf Gaardbruger S 1860 Nærbø herred* N S 002 Malena Svensdatter k e b FL Fattiglem 1813 Nærbø herred* N S 003 Elen Maria Eilefsdatter k ug mt B Tj Aarre Sta N S Sedvanleg bustad: Ree Sandviken 3 3 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Hans Mikal Høiland m g b Gaardbruger og Bygselmand 1840 Varhaug Sta N S Sannsynleg opphaldstad: Hf!! 002 Ane Andreasdatter k g b Gaardbrugerkone 1835 Nærbø herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Hm!! 003 Guri Hellena Hansdatter k e b Folgekone 1817 Nærbø herred* N S Sannsynleg opphaldstad: FL!! Oddebakken Grete Rasmusdatter Høiland k e b Hm Gaardbrugerenke S 1848 Nærbø herred* N S 002 Ole Eliassen m g b S Jordbrugsarbeide 1878 Nærbø herred* N S 003 Hanna Selina Hansdatter k g b Svigerdatter Husstel 1875 Nærbø herred* N S 004 Hndrik Olsen m ug b Sønnesøn Søn Nærbø herred* N S 005 Berte Maria Olsdatter k g b FL Lægdslem 1818 Varhaug Sta N S 006 Hans Hansen Damken m g mt B Betler 1830 Nærbø herred* N S Sedvanleg bustad: Serikstad Høiland Ole Andreas Høiland m g b Hf Bygselmand 1824 Nærbø herred* N S 002 Maria Helgesdatter k g b Hm Bygselmandskone 1840 Varhaug Sta N S Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Sandviksholen Lars Larsen Høiland m g b Hf Gaardbruger S 1842 Nærbø herred* N S 002 Anna Hendrikka Evindsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1859 Nærbø herred* N S 003 Evind Larsen m ug b S Søn 1892 Nærbø herred* N S 004 Johanna Larsen k ug b D Datter 1887 Nærbø herred* N S 005 Ingeborg Larsen k ug b D Datter 1895 Nærbø herred* N S Høiland 4 4 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Laurits Høiland m g b Hf Bygselmand og Skomager 1848 Nærbø herred* N S 002 Berta Kristina Olsdatter k g b Hm Bygselmandskone 1842 Nærbø herred* N S 003 Ole Lauritsen m ug b S Søn 1889 Nærbø herred* N S 004 Lisa Lauritsen k ug b D Husstel og jordbrugsarbeide 1885 Nærbø herred* N S Storerullen 5 16,17, Sven Pedersen Høiland m g b Hf Gardbruger S 1871 Nærbø herred* N S 002 Oline Nilsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1870 Nærbø herred* N S 003 Peder Svensen m ug b S Søn Nærbø herred* N S 004 Peder Svensen m g b FL Folgemand 1843 Nærbø herred* N S 005 Rakel Nilsdatter k g b FL Folgemandskone 1830 Nærbø herred* N S Vasbotten Marta Malena Olsdatter k e b Hm Bygselbrugerenke 1825 Varhaug Sta N S 002 Gurina Isaksdatter k ug b D Husstel og jordbrugsarbeide 1859 Nærbø herred* N S Storerullen 5 5 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Torkel Torkelsen Storrullen m e b Hf Bygselbruger 1825 Time Sta N S 002 Guri Torkelsdatter k ug b D Husstel 1853 Nærbø herred* N S 003 Ole Sandersen m ug b Dattersøn Søn 1889 Nærbø herred* N S 004 Karen Hansdatter k ug b Datterdatter Husstel 1885 Nærbø herred* N S 005 Andreas Andersen m ug b L. fv. Sømand. nu Betler 1827 Langesund. Brb N S Høiland Karen Torkelsdatter Høiland k e b Hm Bygselbrugerenke 1837 Time Sta N S 002 Karen Olsdatter k ug b D Husstel og Jordbrugsarbeide 1873 Nærbø herred* N S Bækkeheien Mikal Bækkeheien m e b Hf Gaardbruger S 1836 Varhaug Sta N S 002 Elen Mikalsdatter k ug b D Husstel 1872 Nærbø herred* N S 003 Olava Olsdatter k ug b Datterdater Datter Nærbø herred* N S 004 Berta Elisabet Pedersdatter k ug b FL Lægdslem %Lægdslem% 1826 Varhaug N S Bækkeheien 4 10,11,12,13, Ole Olsen Bækkeheien m ug b Hf Gaardbruger S 1877 Nærbø herred* N S 002 Kirsten Regine Olsdatter k ug b FL Husstel 1870 Nærbø herred* N S 003 Berta Knudsdatter k e b FL Folgekone 1835 Nærbø herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1119 Nærbø Bækkeheien 4 1,2,3, Johannes Bækkeheien m g b Hf Gaardbruger S 1839 Nærbø herred* N S 002 Berte Oline Olsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1849 Klep Sta N S 003 Ole Johannesen m ug b S Jordbrugsarbeide 1884 Nærbø herred* N S 004 Kaius Johannesen m ug b S Jordbrugsarbeide 1885 Nærbø herred* N S 005 Jonas Johannesen m ug mt S Hustømmermand 1878 Nærbø herred* N S Sedvanleg bustad: Sandnæs 006 Hendrik Johannesen m ug b S Søn 1891 Nærbø herred* N S 007 Elisabet Johannesen k ug b D Skredder 1870 Nærbø herred* N S 008 Berte Oline Johannesen k ug b D Datter 1887 Nærbø herred* N S Tangen Olai Rasmusen Tangen m g b Hf Bygselbruger 1819 Stavanger Sta N S 002 Karen Jonasdatter k g b Hm Bygselbrugerkone 1816 Klep Sta N S 003 Karl Olaisen m ug b S Jordbrugsarbeider 1867 Nærbø herred* N S Bækkeheien 4 8, Andreas Torgersen Egeland m g b Hf Gaardbruger S 1875 Egersund Sta N S 002 Kirsten Jusine Tollefsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1876 Nærbø herred* N S 003 Teodor Andreassen m ug b S Søn Nærbø herred* N S 004 Margit Andreasdatter k ug b D Datter Nærbø herred* N S 005 Tollef Svensen m g b FL Hus-Tømmermand 1836 Nærbø herred* N S 006 Marta Elefsdatter k g b FL Tømmermandskone 1846 Time Sta N S 007 Maria Tollefsdatter k ug b FL Husstel og jordbrugsarbeide 1884 Nærbø herred* N S 008 Anne Kirstine Svensdatter k e mt B Folgeenke 1845 Aarre Sta N S 009 Abigal Torgersdatter k ug mt B Tjenestepige 1877 Egersund Sta N S 010 Teodor Torgersen m ug mt B Tjenestegut 1884 Ogne Sta N S Bækkeheien 4 5,6, Kirsten Pedersdatter k e b Hm Gaardbrugerenke S 1856 Varhaug Sta N S Bækkeheien 002 Elling Johannesen m ug b S Jordbrugsarbeide 1879 Nærbø herred* N S Høiland Sven Monsen Høiland m g b Hf Bygselbruger 1837 Nærbø herred* N S 002 Gurine Mikkelsdatter k g b Hm Bygsemandskone 1831 Nærbø herred* N S Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 218 (kvinner: 118, menn: 100) Bustader i krinsen: 35 Krins: 002 Herred/by: Nærbø Refsnæs. 6 2, Gabriel Rasmussen m g b Husfar Gaardbruger S 1846 Nærbø herred* N S 002 Hanna Henriksdtr k g b Husmor Husstel 1860 Time Sta N S 003 Anna Gabrielsdtr k ug b Datter Husstel 1884 Nærbø herred* N S 004 Bertine Gabrielsdtr. k ug b Datter Husstel 1886 Nærbø herred* N S 005 Regina Gabrielsdtr. k ug b Datter 1887 Nærbø herred* N S 006 Hanna Gabrielsdtr. k ug b Datter 1889 Nærbø herred* N S 007 Helgine Gabrielsdtr k ug b Datter 1894 Nærbø herred* N S Refsnæs Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga John Rasmussen m e b Hf Gaardbr. S 1844 Nærbø herred* N S 002 Rasmus Jonsen m ug b S Gaardsarb Nærbø herred* N S 003 John Jonsen m ug b S Gaardsarb Nærbø herred* N S 004 Ane Johnsdtr. k ug b D Gaardsarb Nærbø herred* N S 005 Taletta Marie Olsdtr k ug b Tj Gaardsarb Varhaug Sta N S 006 Nikolina Olsdtr. k e mt B Gaardsarb Varhaug N S Sedvanleg bustad: Haugland i Varhaug Nærland Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Gurina Nærland k e b Hm Gaardbrugerenke S 1863 Nærbø herred* N S 002 Enok Tobiassen m ug mt S Jordbrugsarbeide 1883 Nærbø herred* N S Sedvanleg bustad: Klep 003 Tønnes Tobiassen m ug b S Jordbrugsarbeide 1885 Nærbø herred* N S 004 Berta Tobiasdatter k ug b D Datter 1888 Nærbø herred* N S 005 Olina Tobiasdatter k ug b D Datter 1890 Nærbø herred* N S 006 Tobias Tobiassen m ug b S Søn 1893 Nærbø herred* N S 007 Elling Pedersen m ug b Tj Jordbrugsarbeide 1877 Nærbø herred* N S 008 Torvald Tobiassen m ug b Tj Jordbrugsarbeide 1883 Nærbø herred* N S 009 Bertinius Pedersen m ug b Tj Fjærkræ- og Kreaturstel 1883 Nærbø herred* N S 010 Elen Evindsdatter k ug b Tj Husgjerning og 1878 Nærbø herred* N S jordbrugsarbeide. 011 Pauline Pedersdatter k ug b Tj Husgjerning og 1884 Nærbø herred* N S jordbrugsarbeide. 012 Ommund Andreas m mt B Skomager 1825 Høiland Sta N S Ommundsen Sedvanleg bustad: Skaar i Høiland Nærland Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Torger Edland m g b Hf Gaardbruger S 1836 Gjesdal Sta N S Merknad: Hovedbygningen E: Felt Oline Gabrielsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1842 Time Sta N S 003 Torger Torgersen m ug b S Murer 1865 Nærbø herred* N S 004 Tønnes Torgersen m ug b S Tømmermand 1875 Nærbø herred* N S 005 Helga Torgersdatter k ug b D Husgjerning 1880 Nærbø herred* N S 006 Tora Torgersdatter k ug b D Datter 1886 Nærbø herred* N S 007 Jens Kristiansen m ug b Tj Murer 1875 Nærbø herred* N S 008 Tobias Monsen m ug b Tj Jordbrugsarbeide 1878 Nærbø herred* N S 009 Gabriel Torgersen m g b Hf Gaardsbestyrer 1873 Nærbø herred* N S Merknad: Vaaningshus nr. 2. %Sidebygningen% E: Felt Aksliane Kristina k g b Hm Gaardsbestyrerkone 1875 Nærbø herred* N S Napoleonsdt. 011 Torger Gabrielsen m ug b S Søn Nærbø herred* N S Nærland Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Jorina Pedersdtr k e b Hm Rentenistinde og arb Nærbø herred* N S 002 Anna Tveit k ug f FL Lærerinde i folkeskolen 1876 Vikør N S Sannsynleg opphaldstad: Vikør Nærland Palle Ellingsen m g b Hf Gaardbruger S 1862 Nærbø herred* N S 002 Johanna Berntsdtr k g b Hm Hus - og fjøsstel 1853 Time Sta N S 003 Malena Olsdtr k ug b D Fjøsstel 1874 Nærbø herred* N S 004 Maria Olsdtr k ug b D Husstel 1875 Nærbø herred* N S 005 Ole Pallesen m ug b S 1889 Nærbø herred* N S 006 Elling Pallesen m ug b S 1890 Nærbø herred* N S 007 Bernt Pallesen m ug b S 1893 Nærbø herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1119 Nærbø 008 Astrid Pallesen k ug b D 1895 Nærbø herred* N S 009 Karl Pedersen m ug b Tj Gaardsarbeide 1879 Ogne Sta N S 010 Søren Tolkvord m ug b Tj Gaardsarbeide 1881 Høiland Sta N S 011 Martin Andreassen m ug b FL Udsat af fattigkassen Nærbø herred* N S Merknad: 27/8 00 E: Felt Nærland Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Elling Eliassen m g b Hf Gaardbr. S 1877 Nærbø herred* N S 002 Malena Akselsdtr. k g b Hm Gaardbrugerkone 1876 Time Sta N S 003 Berta Jorina Ellingsdtr k ug b D Nærbø herred* N S 004 Eivin Eivinsen m ug b Tj Gaardsarbeide 1881 Nærbø herred* N S 005 Martin Eivinsen m ug b Tj Gaardsarbeide 1885 Nærbø herred* N S 006 Lotte Akselsdtr. k ug b Tj Gaardsarbeide 1875 Time N S Nærland Jakob Abrahamson m ug b Hf Gaardbr. S 1868 Nærbø herred* N S 002 Abraham Jonsen m g b Hf Føderaadsmand 1817 Varhaug Sta N S 003 Guri Eliasdtr. k g b Hm Føderaadskone 1823 Varhaug N S 004 Andreas Andreassen m ug b Tj Gaardsarbeide 1883 Nærbø herred* N S 005 Gurina Gabrielsdtr. k ug b Tj Gaardsarbeide 1881 Nærbø herred* N S 006 Maria Pedersdtr. k ug b Tj Gaardsarbeide 1881 Nærbø herred* N S Nærland Elias Abrahamsen m g b Hf Gaardbr. S 1858 Nærbø herred* N S 002 Regina Rasmusdtr. k g b Hm Gaardmandskone 1867 Nærbø herred* N S 003 Abraham Eliassen m ug b S 1889 Nærbø herred* N S 004 Ingeborg Gurine Eliasdtr k ug b D 1895 Nærbø herred* N S 005 Rakel Eliasdtr. k ug b D 1898 Nærbø herred* N S 006 Guri Eliasdtr. k ug b D Nærbø herred* N S Merknad: 23/12 99 E: Felt Haavar Undem m ug b Tj Gaardsarbeide 1875 Time Sta N S 008 Karen Tønnesdtr k ug b Tj Gaardsarbeide 1881 Nærbø herred* N S 009 Elen Motland k ug mt Tj Sypige 1877 Nærbø herred* N S Sedvanleg bustad: Motland i Nærbø Nærland 7 6, Tobias Eriksen m g b Hf Gaardbr. S 1858 Nærbø herred* N S 002 Taletta Ellingsdtr. k g b Hm Gaardbrugerkone 1851 Nærbø herred* N S 003 Erik Tobiassen m ug b S 1885 Nærbø herred* N S 004 Anna Maria Tobiasdtr k ug b D 1890 Nærbø herred* N S 005 Erik Gabrielsen m e b Hf Føderaadsmand 1827 Nærbø herred* N S 006 Ingeborg Gabrielsdtr. k ug b Faster til no. 1 Føderaadskvinde 1818 Nærbø herred* N S 007 Kirsten Eriksdtr. k ug b Søster til no. 1 Føderaadskvinde 1849 Nærbø herred* N S 008 Gabriel Eriksen m ug b Bror til no. 1 Føderaadsmand 1851 Nærbø herred* N S Sjukdom: S 009 Bertinius S. Lode m ug b Tj Gaardsarbeide 1880 Nærbø herred* N S 010 Mikal V. Salte m ug b Tj Gaardsarbeide 1881 Klep. Sta N S 011 Grethe Høiland k ug b Tj Gaardsarbeide 1874 Nærbø herred* N S 012 Tilla G. Høiland k ug b Tj Gaardsarbeide 1882 Nærbø herred* N S Nærland Eivin Ellingsen m g b Hf Rentenist, Føderaadsm. og fisker 1834 Nærbø herred* N S Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Maria Abrahamsdtr. k g b Hm Føderaadskone Nærbø herred* N S 003 Anna Maria Ellingsdtr k ug b Søster til no 1 Føderaadskone Nærbø herred* N S 004 Elling Tobiassen m ug b Søstersøn til Nærbø herred* N S Njærheim Kornelius T. Kvia m g b Hf Sersjant v. inf og gaardbr Nærbø herred* N S 002 Lotte Svensdtr. k g b Hm Husstel 1866 Varhaug Sta N S 003 Karen Korneliusdtr k ug b D D 1889 Nærbø herred* N S 004 Grethe Korneliusdtr k ug b D D 1891 Nærbø herred* N S 005 Torgny Korneliusson m ug b S S Nærbø herred* N S 006 Sverre Korneliusson m ug b S S Nærbø herred* N S 007 Guri Korneliusdtr. k ug b D D Nærbø herred* N S 008 Bertel Bellesen m ug b Tj Gaardsarbeide 1884 Haaland Sta N S 009 Berta Helvig k ug b Tj Gaardsarbeide og husstel Ekersund ls. Sta N S Njærheim. Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Andreas Pedersen m e b Hf Jordbrugsarb. daglønner 1874 Varhaug Sta N S Njærheim Under Andreas Olsen m g b Hf Arbeidsm. og jordbrug 1842 Nærbø herred* N S Husmd m J 002 Rakel Jonasdtr k g b Hm Husstel 1847 Varhaug Sta N S 003 Olette Maria Andreasdtr. k g b D Jordarbeiderkone 1873 Klep. Sta N S 004 Maria Andreasdtr. k ug b D 1890 Nærbø herred* N S 005 Sven Enevaldsen m ug b D til no Nærbø herred* N S Merknad: E: no 4 rettet senere til no 3, felt Njærheim Under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Karen Sørensdtr. k e b Hm Jordarbeiderske 1845 Helleland Sta N S Njærheim. Af Torger Tønnessen m g b Hf Jordarbeider og jordbr Klep Sta N S 002 Anna Semsdtr. k g b Hm Husstel og jordarb 1870 Nærbø herred* N S 003 Tønnes Torgersen m ug b S S Nærbø herred* N S 004 Berta Torgersdtr k ug b D D Nærbø herred* N S 005 Sem Torgersen m ug b S S Nærbø herred* N S Merknad: 7/10 99 E: Felt Bruholm, Njærheim 8 5,6,7,8,9, Abraham Abramsen m g b Hf Gaardbruger S 1837 Nærbø herred* N S 002 Kirsten Jonsdtr. k g b Hm Gaardbrugerkone 1845 Nærbø herred* N S 003 Abraham Abrahamsen m ug b S Jordarbeide 1881 Nærbø herred* N S 004 Gurina Abrahamsdtr. k ug b D Jordarbeide og husstel Nærbø herred* N S 005 Johannes Tveidt m ug b FL Lærer i folkeskolen 1879 Nærbø herred* N S Brustykket, Njærheim Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Elen Olsdtr. k ug b Hm Jordbrug og spinning 1827 Klep. Sta N S 002 Elen Olina Kristiansdtr. k ug b D Jordbrug og spinning 1849 Varhaug Sta N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1119 Nærbø Njærheim Under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Kristina Fosse k ug b Hm Hønsestel Time Sta N S Njærheim under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ommund Ommundsen m g b Hf Jordarbeider 1831 Nærbø herred* N S 002 Dorte Svensdtr. k g b Hm Husstel 1847 Ogne Sta N S Njærheim 8 1, Nils Hansen m g b Hf Gaardbr. S 1863 Nærbø herred* N S 002 Ingeborg Tønnesdtr. k g b Hm Gaardmandskone 1875 Nærbø herred* N S 003 Hans Nilsen m ug b S S Nærbø herred* N S Merknad: 25/12 99 E: Felt Hans Nilsen m e b Hf Føderaadsmand 1825 Nærbø herred* N S 005 Anna Hansdtr. k ug b Søster til no. 1 Gaardsarbeide 1860 Nærbø herred* N S Njærheim Rasmus Gitlesen m g b Hf Føderaadsmand 1822 Nærbø herred* N S 002 Kirsten Malena Torsdtr k g b Hm Føderaadskone 1824 Nærbø herred* N S 003 Karen Olsdtr. k ug b Hm Gaardbrugerske S 1878 Nærbø herred* N S 004 Abraham Jonsen m ug b Tj Gaardsarbeide 1879 Klep Sta N S 005 Berta Olsdtr. k ug b Tj Gaardsarbeide 1878 Nærbø herred* N S Njærheim Ole Halvorsen m g b Hf Gaardbr. S 1873 Nærbø herred* N S 002 Hanna Sivertsdtr. k g b Hm Gaardbrugerkone 1878 Nærbø herred* N S 003 Ane Eriksdtr. k e b Mor til no 2 Føderaad og gaardarb Nærbø herred* N S 004 Anna Malena Andreasdtr k ug b Mor til no 3 Føderaad 1830 Nærbø herred* N S 005 Berta Maria Andreasdtr k ug b Søster til no 4 Fattiglem 1826 Nærbø herred* N S 006 Anna Olsdtr. k ug b D D 1897 Nærbø herred* N S 007 Hans Olsen m ug b S S Nærbø herred* N S Njærheim Tønnes Ellingsen m g b Hf Gaardbruger S 1827 Varhaug Sta N S 002 Malena Gitlesdtr. k g b Hm Gaardbrugerkone 1838 Nærbø herred* N S 003 Inger Maria Tønnesdtr. k ug b D Gaardsarbeide 1872 Nærbø herred* N S Njærheim Johannes Line m g b Hf Gaardbruger S 1841 Time Sta N S 002 Marta Helgesdtr k g b Hm Gaardbrugerkone 1846 Nærbø herred* N S 003 Johan Johannesen m ug b S Gaardsarbeide 1885 Time N S 004 Karl Johannesen m ug b S S Nærbø herred* N S 005 Kristina Johannesdtr k ug b D D Nærbø herred* N S 006 Matilde Johannesdtr k b D D 1892 Nærbø herred* N S Njærheim Ole Jonsen m g b Hf Gaardbruger S 1829 Nærbø herred* N S Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Folketeljinga Olina Ivarsdtr. k g b Hm Gaardbrugerkone 1851 Nærbø herred* N S 003 Anna Olsdtr. k ug b D Sypige 1880 Nærbø herred* N S 004 Josefine Olsdtr. k ug b D D Nærbø herred* N S Njærheim Ole Eliassen m g b Hf Gaardbruger S og fisker 1845 Nærbø herred* N S 002 Dorte Pedersdtr k g b Hm Gaardbrugerkone 1853 Nærbø herred* N S 003 Peder Olsen m ug b S Gaardsarbeide og fiskeri 1879 Nærbø herred* N S 004 Gurina Olsdtr. k ug b D Gaardsarbeide 1885 Nærbø herred* N S 005 Dina Olsdtr. k g b D Gaardsarbeide og sypige 1876 Nærbø herred* N S 006 Tobias Tørressen m g mt Svigersøn Tømmermand 1880 Nærbø herred* N S Sedvanleg bustad: Kvia i Nærbø Njærheim Jakob Torgersen m g b Hf Føderaadsmand og fisker 1829 Høiland Sta N S 002 Helena Ingebretsdtr k g b Hm Føderaadskone 1829 Nærbø herred* N S 003 Ingebret Jakobsen m g b Hf Gaardbruger S og fisker 1858 Nærbø herred* N S 004 Tabitta Endresdtr k g b Hm Gaardbrugerkone 1840 Høiland N S 005 Hanna Ingebretsdtr k ug f D Gaardsarbeide 1883 Nærbø herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Sele i Klep. 006 Jakob Ingebretsen m ug b S Gaardsarbeide 1887 Nærbø herred* N S 007 Matilde Andreasdtr. k ug b FL Nærbø herred* N S Merknad: 21/12 98 E: Felt Njærheim Ingebret Olsen m g b Hf Gaardbruger og fisker 1845 Varhaug Sta N S 002 Anna Maria Abrahansdtr k g b Hm Gaardbrugerkone 1846 Nærbø herred* N S 003 Ole Ingebretsen m g b S Jordarbeide og fiskeri 1877 Nærbø herred* N S 004 Ane Olsdtr. k g b svigerdtr Jordarbeide og husstel 1873 Varhaug N S 005 Anna Olsdtr k ug b Datter til no Nærbø herred* N S Merknad: 30/8 99 E: Felt Ingebret Andreassen m ug b FL 1896 Nærbø herred* N S Alvenæset. 8 20, Abraham Gabrielsen m g b Hf Gaardbr. S og jordarbeider 1843 Nærbø herred* N S 002 Ingeborg Ellingsdtr k g b Hm Gaardbrugerkone Varhaug Sta N S Alvenæset. 8 3,4,17,23, Baard Risvoll m g b Hf Gaardbr. og tømmermand 1851 Saude i Ryfylke Sta N S 002 Ane Henrikke Olsdtr k g b Hm Gaardbrugerkone 1860 Ranneberg Sta N S 003 Anna Baardsdtr. k ug b D Gaardsarbeide og husstel 1884 Stavanger N S 004 Olina Baardsdtr. k ug b D Gaardsarbeide og husstel 1886 Nærbø herred* N S 005 Johannes Baardsen m ug b S 1888 Brooklyn Amerika N S 006 Bernhard Baardsen m ug b S 1892 Nærbø herred* N S 007 Amalia Baardsdtr k ug b D 1892 Nærbø herred* N S 008 Maria Baardsdtr k ug b D 1896 Nærbø herred* N S 009 Matilde Baardsdtr k ug b D Nærbø herred* N S Merknad: 24/6 99. E: Felt Lars Risvoll m ug mt S Lærer i folkeskolen Ranneberg. Sta N S Sedvanleg bustad: Hundvaag pr Stavanger (Hetland) Njærheim Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 1119 Nærbø 001 Hans Hansen m ug b S Gaardbrugsarbeide 1885 Nærbø herred* N S 002 Justine Hansdatter k ug b D D. og fjosstel 1879 Nærbø herred* N S 003 Mina Hansdatter k ug b D D Nærbø herred* N S 004 Ingrid Tobiasdatter k ug b Datterdatter Dater datter Nærbø herred* N S 005 Olene Hansdatter k ug f D Hustel og gaardsarbeide 1875 Nærbø herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Rimestad i Nærbø Haa Under Mikal Hovde m g b Hf Lærer i folkeskolen og jbr Finnø Sta N S 002 Theoline Hovde k g b Hm Husstel 1850 Finnø N S 003 Karen Hovde k ug b D Husstel 1882 Nærbø herred* N S 004 Theoline Hovde k ug b D Husstel 1886 Nærbø herred* N S 005 Anna Hovde k ug b D D Nærbø herred* N S 006 Maria Hovde k ug b D D Nærbø herred* N S Obrestad fyr Th. C. Jakobsen m g b Hf Fyrvogter 1855 Tromsø N S 002 Inga Jakobsen k g b Hm Fyrv.kone 1862 Tromsø N S 003 Ragnhild Jakobsen k ug b D D Tromsø N S 004 Arne Thor Bjorn Jakobsen m ug b S S Nærbø herred* N S 005 Harald T. Jakobsen m ug b S S Nærbø herred* N S 006 Ragnhild Nilsen k e b Mor til no Lesje, Gudbrd. Krs N S 007 Johan T. Auestad m ug b Tj Gaardsarb. og fyrkarl 1880 Varhaug Sta N S 008 Ingeborg Hansdtr. k ug b Tj Gaardsarb. og fyrkarl 1880 Varhaug N S Haa Prestegaard Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 K. T. Holm m g b Hf Sogneprest 1845 Bergen N S 002 Cecilie Catrine f. Gløersen k g b Hm Husvæsenet 1847 Christiania N S 003 Mathilde Elisabet Holm k ug b D Husstel, leilighedsvis 1883 Askevold NB N S 004 Carl Larsen Brakken m ug b Tj Staldkarl og Huset 1876 Varhaug Sta N S 005 Tabita Mortensdtr Aarsland k ug b Tj Kjøkkenpige 1878 Varhaug N S 006 Martha Sigveland k ug b FL Husholdningselev 1884 Varhaug N S 007 Asbjørn O. Aanestad m g b Hf Bruger og Forpagter af 1862 Varhaug N S Gaarden Tarebrænding 008 Ivrikka Simonsdatter k g b Hm Husvæsenet 1867 Vistnes N S 009 Grete Serianne Aanestad k ug b D Datter 1891 Vistnes Rom N S 010 Asbjørn A. Aanestad m ug b S Søn 1893 Vistnæs N S 011 Jen A. Aanestad m ug b S Søn 1896 Vistnæs N S 012 Sigurd O. Aanestad m ug b S Søn 1898 Nærbø herred* N S 013 Alfred O. Aanestad m ug b S Søn Nærbø herred* N S 014 Ingvard Pedersen Vigre m ug b Tj Gaardarbeide, Tarebrænding 1878 Nærbø herred* N S 015 Ole Olsen Mæland m ug b Tj Gaardarbeide, Tarebrænding 1881 Varhaug N S 016 Anna Sørensdatter Vigre k ug b Tj Gaardarbeide, Fjøsstel, 1875 Nærbø herred* N S Husstel 017 Andrea Sørensdatter Vigre k ug b Tj Gaardarbeide, Fjøsstel, 1884 Nærbø herred* N S Husstel 018 Bernhard Torgersen Vigre m ug b Tj Gaardsarbeide 1887 Nærbø herred* N S 019 Christine Larsdatter Vigre k ug b Hjælpetj, Fjøsstel, Husstel 1871 Nærbø herred* N S midlertidig 020 Chrestian L. D. Holm m ug mt S privat praktis. Læge 1873 Farsund %Arendals% LM N S Merknad: ad. 1. E: Foran felt 1. Sedvanleg bustad: Thime 021 Theodor Holm m ug mt S Skolediscipel 1888 Nærbø N S Merknad: ad. 1. E: Foran felt 1. Slutt på krets 2. Sedvanleg bustad: Stavanger Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 296 (kvinner: 142, menn: 154) Bustader i krinsen: 36 Krins: 003 Herred/by: Nærbø Obrestad Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1537 Vold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1123 Høilands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1123 Høilands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1123 Høilands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1130 Strands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1130 Strands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1130 Strands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1446 Breim Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1126 Hetland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1126 Hetland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1126 Hetland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1120 Klepp. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1120 Klepp. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1120 Klepp Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1431 Jølster. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1431 Jølster. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1431 Jølster Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1511 Vannelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1511 Vannelven. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1511 Vannelven Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1126 Hetlands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1126 Hetlands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1126 Hetlands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0619 Aal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0619 Aal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0619 Aal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1548 Frænens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1548 Frænens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1548 Frænens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1129 Fossan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1129 Fossan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1129 Fossan Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0819 Hollen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0940 Valle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0940 Valle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0940 Valle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1102 Sandnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1102 Sandnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1102 Sandnes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1235 Voss Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1018 Søgne. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1018 Søgne. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1018 Søgne Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1224 Kvinnherreds. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1224 Kvinnherreds. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1224 Kvinnherreds Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1717 Frosten. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1717 Frosten. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1717 Frosten Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer