Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 31. desember 1865 Ved kgl. res. 11. oktober 1865 blei det kunngjort at det skulle haldast "almindelig Folketælling" for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 31. desember 1865 og 1. januar Personar som på dette tidspunktet var mellombels fråverande (på reise, til sjøs osb.), skulle teljast med på sin heimstad, mens personar som på det aktuelle tidspunktet var mellombels til stades (på besøk osb.), skulle utelatast på opphaldsstaden. På denne måten gjev folketeljinga i 1865 ei oversikt over kvar bustad sine heimehøyrande personar. Som ved folketeljinga i 1801 skulle alle personar føres opp med namn. Folketeljinga i 1865 var den første som noterte personane sin fødestad. Teljingsarbeidet i byane I byane blei det ved denne folketeljinga for første gang i Noreg gjennomførd sjølvteljing. Det vil sei at eigaren eller styraren av kvar enkelt gard eller hus i byen sjølv fylte ut teljingslistene. Blanke skjema blei delt ut dei siste dagane før nyttår i 1865, og innsamlinga av listene blei gjennomført frå måndag 8. januar 1866 og framover. Rodemeistrane delte ut og samla inn listene, og kontrollerte at dei var utfylt i tråd med instruksane. Om ikkje, kunne rodemeistrane etter å ha innhenta fleire opplysningar gjere endringar eller tilførslar i listene. Magistratane hadde elles det overordna ansvaret for teljingsarbeidet i byane. Teljinga blei ført i lister av to typar. Huseigarane eller -styrarane førte altså sjølv "Speciallistene", som gjev ei løpande oversikt over hushald og personar innanfor kvart hus eller bygard. Teljingsstyraren, som regel magistraten, laga deretter på grunnlag av spesiallistene ei "Hovudliste" for heile byen, som gjev ei oversikt over talet på hushald, og heimehørande personer i kvart hus eller bygard. Hovudlistene og spesiallistene er sidan blitt bundne inn i protokollar. Små byar har fått plass i ein protokoll, mens større byar er fordelt på fleire protokollar. Teljingsarbeidet i landdistrikta Teljingsarbeidet blei gjennomført frå og med måndag 8. januar På landet var det lensmennene som hadde ansvaret for teljingsarbeidet, men overlet mesteparten av "Bestyrelse og Tilsyn" med teljinga til sokneprestane og kapellanane i dei enkelte prestegjeld og sokn. Det praktiske arbeidet blei gjort av skulehaldarane (lærarane), som gjekk frå gard til gard og førte teljingslistene. Desse "Speciallistene" gjer ein løpande oversikt over bustader (gardar, bruk og plassar) og personar innanfor ein skulekrins (teljingskrins). Store skulekrinsar kunne krevje fleire spesiallister undernummerert med a, b, c osb. Soknepresten utarbeide deretter ei "hovudliste" for heile prestegjeldet på grunnlag av spesiallistene. Hovudlista gjer ei oversikt over talet på busette hus, hushald og heimehøyrande personar på kvar bustad. Hovudlistene og spesiallistene er sidan blitt bundne inn i protokollar. Kvar protokoll kan avhengig av størrelsen omfatta eit sokn, eit heilt prestegjeld eller fleire prestegjeld. Folketeljinga 1865 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande liste av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ) eller av Digitalarkivet sine eigne registreringseiningar i Stavanger og Voss frå Digitalarkivet forvaltar Arkivverket sine digitale folketeljingar. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for teljingskrins-, bustad-, person-, jordbruk- og informasjonsskjema. Nedanfor finn du dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer På lina under kjem eventuelle merknader Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ei eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne 6

7 Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Jordbruksopplysningar I utsæd er eininga tønner av de ulike vekstane. Talet på husdyr kan står slik: 'ku18'. som betyr '18 storfe'. hv = kveite ru = rug by = bygg bl = blandingskorn 7

8 ha = havre er = erter po = potet he = hestar ku = stort kveg få = får gj = geiter sv = svin re = rein Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer stryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er stoken over, vert det markert med % framfor og bak det strokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ei opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjeve fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 3775 (kvinner: 1927, menn: 1848) Bustader: 755 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 479 (kvinner: 243, menn: 236) Bustader i krinsen: 103 Krins: 001 1ste og 5te Børsen Hoved Prestegjeld: Børsen ste og 5te Olstad 2 7 Merknad: (S/L: 16/1) Eigar: Gaardb. Selveier Arnt Ingebrigtsen Utsæd: ru1/8 by1 1/2 ha6 po5, kreaturhald: he2 ku12 få Arnt Ingebrigtsen m g Husfader Gaardb. Selveier 62 (alder) Børsens Prgj. 002 Karen Olsdatter k g hans Kone 49 (alder) Børsens Prgj. 003 Ole Arntsen m ug deres Søn hjælper Faderen med 26 (alder) Børsens Prgj. Gaardsbruget 004 Kristen Arntsen m ug deres Søn 16 (alder) Børsens Prgj. 005 Anton Arntsen m ug deres Søn 9 (alder) Børsens Prgj. 006 Karen Arntsdatter k ug deres Datter 23 (alder) Børsens Prgj. 007 Gunnild Petersdatter k ug Tjenestepige 16 (alder) Børsens Prgj ste og 5te Olstadbakken 3 Merknad: (S/L: 16/8) Eigar: Husmand med Jord Ellen Lødensen Utsæd: by1/8 ha1/2 po1 1/2, kreaturhald: få4 001 Ellen Lødensen m g Husfader Husmand med Jord 50 (alder) Børsens Prgj. 002 Berit Simonsdatter k g hans Kone 57 (alder) Børsens Prgj. 003 Seri Ellensdatter k ug deres Datter 18 (alder) Børsens Prgj ste og 5te Olstad 1 6 Merknad: (S/L: 16/11) Eigar: Gaardbruger og Selveier Jens Arntsen Utsæd: by1 ha5 po5, kreaturhald: he1 ku6 få Jens Arntsen m ug Gaardbruger og Selveier 20 (alder) Børsens Prgj. 002 Marit Iversdatter k e hans Moder Føderaadskone 61 (alder) Børsens Prgj. 003 Marit Pedersdatter k ug hendes Datter 32 (alder) Børsens Prgj. 004 Randi Arntsdatter k ug hendes Datter 24 (alder) Børsens Prgj. 005 Johanna Arntsdatter k ug hendes Datter 17 (alder) Børsens Prgj. 006 Anna Marie Olsdatter k ug hendes Datterdatter 1 (alder) Børsens Prgj ste og 5te Olstadgjerdet 2 Merknad: (S/L: 16/17) Eigar: Husmand med Jord Ole Larsen Utsæd: by1/4 ha1 1/2 po1 1/2, kreaturhald: he1 ku1 få4 001 Ole Larsen m g Husfader Husmand med Jord 57 (alder) Størens Prgj. 002 Ingeborg Halvorsdatter k g hans Kone 58 (alder) Melhus Prgj ste og 5te Olstadøvnet 1, 18 6 Merknad: (S/L: 16/19) Eigar: Gaardbruger og Selveier Jens Jensen Utsæd: by1/2 ha5 po5, kreaturhald: he1 ku3 få8 001 Jens Jensen m g Husfader Gaardbruger og Selveier 55 (alder) Børsens Prgj. 002 Valborg Klemetsdatter k g hans Kone 55 (alder) Børsens Prgj. 003 Klemet Jensen m ug deres Søn hjælper Faderen med 21 (alder) Børsens Prgj. Gaardsbruget 004 Jens Jensen m ug deres Søn 9 (alder) Børsens Prgj. 005 Ingeborg Jensdatter k ug deres Datter 27 (alder) Børsens Prgj. 006 Karen Jensdatter k ug deres Datter 17 (alder) Børsens Prgj. Folketeljinga 1865 Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 ste og 5te Klokkervig 3 10 Merknad: (S/L: 16/25) Eigar: Gaardb. og Selveier Ole Isaksen Side 10 Utsæd: by1 ha6 po6, kreaturhald: he1 ku4 få10 sv1 001 Ole Isaksen m g Husfader Gaardb. og Selveier 41 (alder) Børsens Prgj. 002 Berit Pedersdatter k g hans Kone 34 (alder) Børsens Prgj. 003 Peder Olsen m ug deres Søn 10 (alder) Børsens Prgj. 004 Johan Olsen m ug deres Søn 1 (alder) Børsens Prgj. 005 Karen Olsdatter k ug deres Datter 12 (alder) Børsens Prgj. 006 Marit Olsdatter k ug deres Datter 9 (alder) Børsens Prgj. 007 Guru Olsdatter k ug deres Datter 6 (alder) Børsens Prgj. 008 Johanna Olsdatter k ug deres Datter 3 (alder) Børsens Prgj. 009 Ole Evensen m ug Tjenestekarl 40 (alder) Strindens Prgj. 010 Marit Benjaminsdatter k ug Tjenestepige 17 (alder) Børsens Prgj ste og 5te Vikaskjæret 4 Merknad: (S/L: 17/3) Eigar: Husmand med Jord Martinus Iversen Utsæd: ha1/4 po1 1/2, kreaturhald: få4 001 Martinus Iversen m g Husfader Husmand med Jord 34 (alder) Throndhjem 002 Anne Nilsdatter k g hans Kone 34 (alder) Børsens Prgj. 003 Nils Martinussen m ug deres Søn 8 (alder) Børsens Prgj. 004 Iver Martinussen m ug deres Søn 5 (alder) Børsens Prgj ste og 5te Meistad 4 5 Merknad: (S/L: 17/7) Eigar: Gaardbru. og Selveier Ole Anderssen Utsæd: by1/2 ha1 1/2 po1, kreaturhald: ku2 få3 001 Ole Anderssen m g Husfader Gaardbru. og Selveier 48 (alder) Børsens Prgj. 002 Marit Olsdatter k g hans Kone 53 (alder) Børsens Prgj. 003 Andreas Olsen m ug deres Søn hjælper Faderen med 22 (alder) Børsens Prgj. Gaardsbruget 004 Ole Olsen m ug deres Søn 16 (alder) Børsens Prgj. 005 Kirsten Olsdatter k ug Føderaadskone 51 (alder) Børsens Prgj ste og 5te Meistad 5a1 10 Merknad: (S/L: 17/12) Eigar: Gaardbr. og Selvei. Erik Pedersen Utsæd: by1 ha5 po5, kreaturhald: he1 ku5 få Erik Pedersen m g Husfader Gaardbr. og Selvei. 50 (alder) Børsens Prgj. 002 Berit Ingebrigtsdatter k g hans Kone 45 (alder) Børsens Prgj. 003 Peder Eriksen m ug deres Søn 12 (alder) Børsens Prgj. 004 Ingebrigt Eriksen m ug deres Søn 10 (alder) Børsens Prgj. 005 Erik Eriksen m ug deres Søn 3 (alder) Børsens Prgj. 006 Gunnild Eriksdatter k ug deres Datter 21 (alder) Børsens Prgj. 007 Mætte Eriksdatter k ug deres Datter 15 (alder) Børsens Prgj. 008 Oline Eriksdatter k ug deres Datter 6 (alder) Børsens Prgj. 009 Anne Pedersdatter k ug Logerende 47 (alder) Børsens Prgj. 010 Ole Haldosen m ug Arbeidsmand 45 (alder) Børsens Prgj ste og 5te Haugen 3 Merknad: (S/L: 17/22) Eigar: Husmandskone med Jord Berit Pedersdatter Utsæd: ha3/4 po2, kreaturhald: ku2 få1 001 Berit Pedersdatter k e Husmoder Husmandskone med Jord 66 (alder) Børsens Prgj. 002 Peder Olsen m ug hendes Søn hjælper Moderen 37 (alder) Børsens Prgj. Digitalarkivet - Arkivverket

11 003 John Olsen m ug hendes Søn 37 (alder) Børsens Prgj ste og 5te Meistad 5a, 5b1 5 Merknad: (S/L: 17/25) Eigar: Gaardbr. Selveier John Paulsen Utsæd: by1/2 ha4 po5, kreaturhald: ku4 få6 sv1 001 John Paulsen m g Husfader Gaardbr. Selveier 61 (alder) Børsens Prgj. 002 Martha Olsdatter k g hans Kone 58 (alder) Børsens Prgj. 003 Paul Johnsen m ug deres Søn 26 (alder) Børsens Prgj. 004 Johanna Paulsdatter k ug deres Datter 22 (alder) Børsens Prgj. 005 Haldo Jensen m ug Fosterbarn 10 (alder) Børsens Prgj ste og 5te Dalem 2 Merknad: (S/L: 17/30) Eigar: Husmand m. Jord Lars Olsen Utsæd: ha1 po2, kreaturhald: ku1 få3 001 Lars Olsen m g Husfader Husmand m. Jord 66 (alder) Børsens Prgj. 002 Karen Johnsdatter k g hans Kone 48 (alder) Børsens Prgj ste og 5te Haugen 3 Merknad: (S/L: 17/32) E: Overført fra side Gjertrud Olsdatter k e Husmoder u. Jord 48 (alder) Børsens Prgj. Merknad: E: Overført fra side Johan Jensen m ug hendes Søn 13 (alder) Børsens Prgj. Merknad: E: Overført fra side Anne Jensdatter k ug hendes Datter 20 (alder) Børsens Prgj. Merknad: E: Overført fra side ste og 5te Meistad 5b2 6 Merknad: (S/L: 18/1) Eigar: Gaardb. og Selvei Peder Nilsen Utsæd: by1/8 ha1 1/2 po1 1/2, kreaturhald: ku1 få3 001 Peder Nilsen m g Husfader Gaardb. og Selvei 29 (alder) Børsens Prgj. 002 Ingeborg Ingebrigtsdatter k g hans Kone 29 (alder) Børsens Prgj. 003 Anne Pedersdatter k ug deres Datter 7 (alder) Børsens Prgj. 004 Johanna Pedersdatter k ug deres Datter 3 (alder) Børsens Prgj. 005 Nils Pedersen m g hans Fader Føderaadsmand 76 (alder) Børsens Prgj. 006 Anne Arntsdatter k g hans Kone 66 (alder) Børsens Prgj ste og 5te Meistad 6 8 Merknad: (S/L: 18/7) Eigar: Gaardb. Selveier Ingebrigt Iversen Utsæd: by1 ha5 po6, kreaturhald: he1 ku4 få6 sv1 001 Ingebrigt Iversen m g Husfader Gaardb. Selveier 72 (alder) Børsens Prgj. 002 Guru Eriksdatter k g hans Kone 51 (alder) Børsens Prgj. 003 Iver Ingebrigtsen m ug deres Søn hjælper Faderen med 31 (alder) Børsens Prgj. Gaardsbruget 004 Peder Ingebrigtsen m ug deres Søn 10 (alder) Børsens Prgj. 005 Seri Ingebrigtsdatter k ug deres Datter 21 (alder) Børsens Prgj. 006 Johanna Ingebrigtsdatter k ug deres Datter 16 (alder) Børsens Prgj. 007 Paul Isaksen m ug Logerende Arbeidsmd. 55 (alder) Børsens Prgj. Merknad: Eier Løbe N Karen Hansdatter k ug Logerende 74 (alder) Børsens Prgj. Folketeljinga 1865 Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 ste og 5te Leite 2 Merknad: (S/L: 18/15) Eigar: Husmand m. Jord John Olsen %Johnsen% Utsæd: ha1/2 po1 1/2, kreaturhald: få4 001 John Olsen %Johnsen% m g Husfader Husmand m. Jord 74 (alder) Bynæssets Prgj. 002 Gunnild Olsdatter k g hans Kone 77 (alder) Børsens Prgj ste og 5te Meistad 7, 8 6 Merknad: (S/L: 18/17) Eigar: Gaardb. og Selveier Andreas Pedersen Utsæd: by2 ha10 po6, kreaturhald: he2 ku8 få12 sv1 001 Andreas Pedersen m g Husfader Gaardb. og Selveier 49 (alder) Børsens Prgj. 002 Karen Jensdatter k g hans Kone 36 (alder) Melhus Prgj. 003 Maren Andreasdatter k ug deres Datter 5 (alder) Børsens Prgj. 004 Karen Andreasdatter k ug deres Datter 2 (alder) Børsens Prgj. 005 Mathias Iversen m ug Tjenestekarl 20 (alder) Gaustas Prgj. 006 Karen Olsdatter k ug Tjenestepige 27 (alder) Børsens Prgj ste og 5te Bortstuen 2 Merknad: (S/L: 18/23) 001 Ole Pedersen m g Husfader Husmand uden Jord Skipper 50 (alder) Børsens Prgj. & Fisker 002 Marit Haldosdatter k g hans Kone 60 (alder) Børsens Prgj ste og 5te Haugen 3 Merknad: (S/L: 18/25) Eigar: Husmand m. Jord Ole Olsen Utsæd: ha3/4 po1 1/2, kreaturhald: få3 001 Ole Olsen m g Husfader Husmand m. Jord 42 (alder) Røraas Prgj. 002 Lava Olsdatter k g hans Kone 44 (alder) Børsens Prgj. 003 Oline Olsdatter k ug deres Datter 4 (alder) Børsens Prgj ste og 5te Løkken 5 Merknad: (S/L: 18/28) Eigar: Husmand m. Jord Arnt Evensen Utsæd: po1/4, kreaturhald: få2 001 Arnt Evensen m g Husfader Husmand m. Jord 57 (alder) Børsens Prgj. 002 Anne Pedersdatter k g hans Kone 57 (alder) Melhus Prgj. 003 Jens Arntsen m ug deres Søn Fisker 22 (alder) Børsens Prgj. 004 Elen Arntsdatter k ug deres Datter 18 (alder) Børsens Prgj. 005 Anne Arntsdatter k ug deres Datter 11 (alder) Børsens Prgj ste og 5te Meistad 9 9 Merknad: (S/L: 19/1) Eigar: Gaardb. og Selveier Fredrik Monsen Utsæd: by1 ha6 er1/4 po8, kreaturhald: he1 ku6 få8 sv1 001 Fredrik Monsen m g Husfader Gaardb. og Selveier 53 (alder) Børsens Prgj. 002 Dordi Nilsdatter k g hans Kone 49 (alder) Børsens Prgj. 003 Mons Fredriksen m ug deres Søn hjælper Faderen med 17 (alder) Børsens Prgj. Gaardsbruget 004 Marit Frederiksdatter k ug deres Datter 15 (alder) Børsens Prgj. 005 Magret Frederiksdatter k ug deres Datter 13 (alder) Børsens Prgj. 006 Elisabet Frederiksdatter k ug deres Datter 9 (alder) Børsens Prgj. 007 Dorthea Frederiksdatter k ug deres Datter 3 (alder) Børsens Prgj. Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 008 Nils Frederiksen m ug deres Søn 11 (alder) Børsens Prgj. 009 Frederik Frederiksen m ug deres Søn 6 (alder) Børsens Prgj ste og 5te Meistad 10 5 Merknad: (S/L: 19/10) Eigar: Gaardbruger Ole Johansen Utsæd: by1/2 ha5 1/2 po3 1/2, kreaturhald: he1 ku5 få5 001 Ole Johansen m g Husfader Gaardbruger 70 (alder) Buvigens Prgj. 002 Karen Olsdatter k g hans Kone 71 (alder) Børsens Prgj. 003 Ingebrigt Halstensen m ug hans Sønnesøn Eier af Gaarden hjælper sin 17 (alder) Buvigens Prgj. Farfader med Gaardsbruget 004 Peter Eriksen m g Logerende Arbeidsmand 27 (alder) Børsens Prgj. 005 Ingeborg Andersdatter k g hans Kone 46 (alder) Børsens Prgj ste og 5te Meistad 11, 13 7 Merknad: (S/L: 19/15) Eigar: Gaardbr. og Selveier Andreas Nilsen Utsæd: by1/2 ha5 po5, kreaturhald: he1 ku5 få10 sv1 001 Andreas Nilsen m g Husfader Gaardbr. og Selveier 45 (alder) Børsens Prgj. 002 Randi Jensdatter k g hans Kone 29 (alder) Børsens Prgj. 003 Nils Andreassen m ug deres Søn 6 (alder) Børsens Prgj. 004 Nils Andersen m g hans Fader Føderaadsmand 76 (alder) Børsens Prgj. 005 Gjertrud Olsdatter k g hans Kone 70 (alder) Bynæssets Prgj. 006 Randi Nilsdatter k ug deres Datter 25 (alder) Børsens Prgj. 007 Nils Nilsen m ug deres Søn Snedker 28 (alder) Børsens Prgj ste og 5te Teigegrinden 6 Merknad: (S/L: 19/22) Eigar: Husmd. m. Jord Nils Johnsen Utsæd: po2, kreaturhald: ku1 få5 001 Nils Johnsen m g Husfader Husmd. m. Jord 66 (alder) Throndhjem 002 Randi Eriksdatter k g hans Kone 58 (alder) Børsens Prgj. 003 Erik Nilsen m ug deres Søn Fisker 28 (alder) Børsens Prgj. 004 Andreas Nilsen m ug deres Søn Fisker 21 (alder) Børsens Prgj. 005 Ingeborg Nilsdatter k ug deres Datter 32 (alder) Børsens Prgj. 006 Johanna Arntsdatter k ug deres Datterdatter 5 (alder) Børsens Prgj ste og 5te Teigegrinden 5 Merknad: (S/L: 19/28) Eigar: Husmand m. Jord Jens Nilsen Utsæd: po1 1/4, kreaturhald: få6 001 Jens Nilsen m g Husfader Husmand m. Jord 45 (alder) Børsens Prgj. 002 Guru Nilsdatter k g hans Kone 41 (alder) Børsens Prgj. 003 Anne Jensdatter k ug deres Datter 7 (alder) Børsens Prgj. 004 Nils Jensen m ug deres Søn 2 (alder) Børsens Prgj. 005 Gurina Jensdatter k ug deres Datter 2 (alder) Børsens Prgj ste og 5te Opstuelykken 3 Merknad: (S/L: 20/1) Eigar: Husmand m. Jord Anders Hansen Utsæd: ha1 1/2 po2, kreaturhald: ku1 få3 001 Anders Hansen m g Husfader Husmand m. Jord 48 (alder) Børsens Prgj. 002 Johanna Guldmundsdatter k g hans Kone 51 (alder) Throndhjem 003 John Anderssen m ug deres Søn 14 (alder) Børsens Prgj. Folketeljinga 1865 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 ste og 5te Meistad 12 4 Merknad: (S/L: 20/4) Eigar: Gaardb. og Selveier Jørgen Iversen Utsæd: by1/8 ha2 po1 1/4, kreaturhald: ku3 få5 001 Jørgen Iversen m e Husfader Gaardb. og Selveier 45 (alder) Børsens Prgj. 002 Iver Jørgensen m ug hans Søn 19 (alder) Børsens Prgj. 003 Anton Jørgensen m ug hans Søn 5 (alder) Børsens Prgj. 004 Hanna Jørgensdatter k ug hans Datter 2 (alder) Børsens Prgj ste og 5te Myren 1 Merknad: (S/L: 20/8) 001 Gunnild Isaksen k ug Husmandskone uden Jord 60 (alder) Børsens Prgj ste og 5te Meistad 14 3 Merknad: (S/L: 20/9) Eigar: Gaardbruger Ingebrigt Anderssen Utsæd: by1/2 ha3 po2, kreaturhald: he1 ku1 få8 001 Ingebrigt Anderssen m g Husfader Gaardbruger 68 (alder) Børsens Prgj. 002 Seri Paulsdatter k g hans Kone 78 (alder) Buvigens Prgj. 003 Magret Halvorsdatter k ug Tjenestepige 17 (alder) Melhus Prgj ste og 5te Auntrøen 5 Merknad: (S/L: 20/12) Eigar: Husmand m. Jord Hans Pedersen Utsæd: ha1/2 po1 1/2, kreaturhald: få3 001 Hans Pedersen m g Husfader Husmand m. Jord 36 (alder) Børsens Prgj. 002 Anne Ingebrigtsdatter k g hans Kone 37 (alder) Børsens Prgj. 003 Peter Hansen m ug deres Søn 10 (alder) Børsens Prgj. 004 Ingeborg Hansdatter k ug deres Datter 5 (alder) Børsens Prgj. 005 Anna Hansdatter k ug deres Datter 2 (alder) Børsens Prgj ste og 5te Krangsaas 21 4 Merknad: (S/L: 20/17) Eigar: Gaardb. og Selvei. John Eriksen Utsæd: by2 ha8 po6, kreaturhald: he2 ku8 få12 sv1 001 John Eriksen m ug Gaardb. og Selvei. 67 (alder) Børsens Prgj. 002 Haldo Simonsen m ug Tjenestekarl 20 (alder) Børsens Prgj. 003 Ragnild Olsdatter k ug Tjenestepige 37 (alder) Børsens Prgj. 004 Ingri Pedersdatter k ug Tjenestepige 21 (alder) Buvigens Prgj ste og 5te Krangsaas 22 4 Merknad: (S/L: 20/21) Eigar: Gaardb. og Selveier Erik Eriksen Utsæd: by2 ha5 po4, kreaturhald: he1 ku4 få7 001 Erik Eriksen m ug Gaardb. og Selveier 49 (alder) Børsens Prgj. 002 Peder Johnsen m e Føderaadsmand 85 (alder) Børsens Prgj. 003 Karen Pedersdatter k ug hans Datter 43 (alder) Børsens Prgj. 004 Elen Pedersdatter k ug hans Datter 40 (alder) Børsens Prgj ste og 5te Krangsaas, Kjerrum 23, 31c 2 Merknad: (S/L: 20/25) Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Eigar: Gaardb. og Selvei. John Johnsen Utsæd: by3/4 ha5 po4, kreaturhald: he1 ku4 få9 sv1 001 John Johnsen m g Husfader Gaardb. og Selvei. 81 (alder) Børsens Prgj. 002 Karen Eriksdatter k g hans Kone 53 (alder) Børsens Prgj ste og 5te Krangsaas 24, Merknad: (S/L: 20/27) Eigar: Gaardb. og Selveier Paul Johnsen Utsæd: by2 ha10 po5, kreaturhald: he2 ku11 få15 sv2 001 Paul Johnsen m g Husfader Gaardb. og Selveier 47 (alder) Børsens Prgj. 002 Marit Jensdatter k g hans Kone 35 (alder) Børsens Prgj. 003 John Paulsen m ug deres Søn 15 (alder) Børsens Prgj. 004 Jens Paulsen m ug deres Søn 9 (alder) Børsens Prgj. 005 Karen Paulsdatter k ug deres Datter 13 (alder) Børsens Prgj. 006 Ingeborg Paulsdatter k ug deres Datter 4 (alder) Børsens Prgj. 007 Anne Paulsdatter k ug deres Datter 1 (alder) Børsens Prgj. 008 Jens Jensen m g hans Fader Føderaadsm 83 (alder) Børsens Prgj. 009 Karen Olsdatter k g hans Kone 73 (alder) Børsens Prgj. 010 Simon Ernstsen m ug Tjenestekarl 25 (alder) Børsens Prgj. 011 Seri Paulsdatter k ug Tjenestepige 21 (alder) Buvigens Prgj. 012 Johan Olsen Røstad m ug Skolelærer 25 (alder) Strindens Prgj ste og 5te Krangsaas 25, Merknad: (S/L: 21/5) Eigar: Gaardbr. og Selveier Ole Andersen Utsæd: by1 1/8 ha5 po5 1/2, kreaturhald: he1 ku8 få14 sv1 001 Ole Andersen m g Husfader Gaardbr. og Selveier 43 (alder) Børsens Prgj. 002 Elen Johnsdatter k g hans Kone 51 (alder) Børsens Prgj. 003 Karen Olsdatter k ug deres Datter 14 (alder) Børsens Prgj. 004 Johanna Olsdatter k ug deres Datter 12 (alder) Børsens Prgj. 005 Hans Olsen m ug Tjenestekarl 38 (alder) Børsens Prgj. 006 Karen Klemetsdatter k ug Tjenestepige 22 (alder) Børsens Prgj. 007 Anders Torgersen m e Føderaadsmand 74 (alder) Bynæssets Prgj. 008 Svend Olsen m g Husfader Fisker 44 (alder) Børsens Prgj. Logerende 009 Karen Sivertsdatter k g hans Kone 36 (alder) Børsens Prgj. 010 Ole Svendsen m ug deres Søn 1 (alder) Børsens Prgj. 011 Ole Anderssen m g Husfader Arbeidsm 23 (alder) Værdalens Prgj. Logerend. 012 Karen Andersdatter k g hans Kone 39 (alder) Børsens Prgj. 013 Anton Olsen m ug deres Søn 2 (alder) Børsens Prgj. 014 Nils Olsen m g Husfader Murer 40 (alder) Sælbo Prgj. Logerende 015 Berit Guldmundsdatter k g hans Kone 38 (alder) Børsens Prgj. 016 John Nilsen m ug deres Søn 2 (alder) Børsens Prgj. 017 Oline Nilsdatter k ug deres Datter 8 (alder) Børsens Prgj ste og 5te Kjerrum Merknad: (S/L: 21/22) Eigar: Selveier Marit Olsdatter Utsæd: by1 ha10 po6, kreaturhald: he2 ku12 få14 sv1 001 Marit Olsdatter k e Husmoder Selveier 55 (alder) Børsens Prgj. 002 Arnt Johnsen m ug hendes Søn hjælper Moderen med 30 (alder) Børsens Prgj. Gaardsbrug 003 Ole Johnsen m ug hendes Søn 25 (alder) Børsens Prgj. 004 John Johnsen m ug hendes Søn 23 (alder) Børsens Prgj. 005 Johan Johnsen m ug hendes Søn 20 (alder) Børsens Prgj. Folketeljinga 1865 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 Kirsten Johnsdatter k ug hendes Datter 28 (alder) Børsens Prgj. 007 Marit Johnsdatter k ug hendes Datter 18 (alder) Børsens Prgj. 008 Karen Johnsdatter k ug hendes Datter 17 (alder) Børsens Prgj. 009 Elen Johnsdatter k ug hendes Datter 15 (alder) Børsens Prgj. 010 Johanna Johnsdatter k ug hendes Datter 11 (alder) Børsens Prgj ste og 5te Kjerrum 29 6 Merknad: (S/L: 21/32) Eigar: Gaardbr. og Selveier Nils Olsen Utsæd: by1 ha7 po4, kreaturhald: he3 ku12 få22 sv2 001 Nils Olsen m g Husfader Gaardbr. og Selveier 51 (alder) Børsens Prgj. 002 Berit Johnsdatter k g hans Kone 50 (alder) Børsens Prgj. 003 Ole Nilsen m ug deres Søn hjælper Faderen med 25 (alder) Børsens Prgj. Gaardsbruget 004 John Nilsen m ug deres Søn 23 (alder) Børsens Prgj. 005 Kristian Nilsen m ug deres Søn 13 (alder) Børsens Prgj. 006 Berit Nilsdatter k ug deres Datter 21 (alder) Børsens Prgj ste og 5te Kjerrum 30a 5 Merknad: (S/L: 22/6) Eigar: Selveier Gjertrud Jensdatter Utsæd: by1 ha10 po6, kreaturhald: he1 ku9 få12 sv1 001 Gjertrud Jensdatter k e Husmoder Selveier 63 (alder) Børsens Prgj. 002 Ole Johnsen m ug hendes Søn hjælper Moderen med 24 (alder) Børsens Prgj. Gaardsbruget 003 Karen Johnsdatter k ug hendes Datter 29 (alder) Børsens Prgj. 004 Randi Johnsdatter k ug hendes Datter 26 (alder) Børsens Prgj. Sjukdom: Døvstum 005 Berit Johnsdatter k ug hendes Datter 21 (alder) Børsens Prgj ste og 5te Kjerrum 30b, 31d, 32b 8 Merknad: (S/L: 22/11) Eigar: Gaardb. og Selveier Paul Eriksen Utsæd: by1/8 ha6 po3, kreaturhald: he1 ku3 få5 001 Paul Eriksen m g Husfader Gaardb. og Selveier 73 (alder) Børsens Prgj. 002 Karen Arntsdatter k g hans Kone 43 (alder) Børsens Prgj. 003 Arnt Sveinsen m ug hans Stedsøn 14 (alder) Børsens Prgj. 004 Erik Paulsen m ug deres Søn 10 (alder) Børsens Prgj. 005 Bernt Paulsen m ug deres Søn 4 (alder) Børsens Prgj. 006 Ingeborg Paulsdatter k ug deres Datter 9 (alder) Børsens Prgj. 007 Karen Paulsdatter k ug deres Datter 7 (alder) Børsens Prgj. 008 Anna Paulsdatter k ug deres Datter 2 (alder) Børsens Prgj ste og 5te Kjerrum 31a 3 Merknad: (S/L: 22/19) Eigar: Gaardbr. og Selveier Lødden Halstensen Utsæd: ha1 po1, kreaturhald: ku2 få2 001 Lødden Halstensen m g Husfader Gaardbr. og Selveier 71 (alder) Børsens Prgj. 002 Berit Johnsdatter k g hans Kone 56 (alder) Børsens Prgj. 003 Anders Anderssen m ug hans Stedsøn Dagarbeider 19 (alder) Børsens Prgj ste og 5te Kjerrum 31b 5 Merknad: (S/L: 22/22) Eigar: Gaardb. og Selveier Ingebrigt Jensen Utsæd: by1/2 ha5 po3, kreaturhald: he1 ku5 få6 sv1 Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 001 Ingebrigt Jensen m g Husfader Gaardb. og Selveier 57 (alder) Børsens Prgj. 002 Martha Eriksdatter k g hans Kone 48 (alder) Børsens Prgj. 003 Jens Ingebrigtsen m ug deres Søn hjælper Faderen med 17 (alder) Børsens Prgj. Gaardsbruget 004 Anne Paulsdatter k ug Tjenestepige 25 (alder) Børsens Prgj. 005 Sivert Evensen m ug Logerende Fisker 25 (alder) Børsens Prgj ste og 5te Kjerrum 31c 6 Merknad: (S/L: 22/27) Eigar: Gaardbr. og Selveier John Larsen Utsæd: ha1 1/2 po2 1/2, kreaturhald: ku1 få3 sv1 001 John Larsen m g Husfader Gaardbr. og Selveier 47 (alder) Børsens Prgj. 002 Gjertrud Pedersdatter k g hans Kone 44 (alder) Børsens Prgj. 003 Peder Johnsen m ug deres Søn 16 (alder) Børsens Prgj. 004 Lars Johnsen m ug deres Søn 12 (alder) Børsens Prgj. 005 Gjertrud Johnsdatter k ug deres Datter 14 (alder) Børsens Prgj. 006 Berit Johnsdatter k ug deres Datter 4 (alder) Børsens Prgj ste og 5te Kjerrumshagen 2 Merknad: (S/L: 23/2) Eigar: Husmand m. Jord Ole Svendsen Utsæd: by1/8 ha1/4 po1/4, kreaturhald: få1 001 Ole Svendsen m ug Husmand m. Jord 65 (alder) Børsens Prgj. 002 Berit Jørgensdatter k ug Tjenestepige 44 (alder) Børsens Prgj ste og 5te Kjerrum 32a 6 Merknad: (S/L: 23/4) Eigar: Gaardbr. og Selveier Lars Olsen Utsæd: by1/8 ha2 po2, kreaturhald: ku1 få6 001 Lars Olsen m g Husfader Gaardbr. og Selveier 49 (alder) Børsens Prgj. 002 Ingeborg Isaksdatter k g hans Kone 43 (alder) Børsens Prgj. 003 Johan Larsen m ug deres Søn 6 (alder) Børsens Prgj. 004 Randi Larsdatter k ug deres Datter 2 (alder) Børsens Prgj. 005 Ole Larsen m g hans Fader Føderaadsm. 76 (alder) Børsens Prgj. 006 Randi Svendsdatter k g hans Kone 74 (alder) Børsens Prgj ste og 5te Kloppen 4 Merknad: (S/L: 23/10) Eigar: Husmand m. Jord Sivert Olsen Utsæd: ha1/4 po1/2, kreaturhald: 001 Sivert Olsen m g Husfader Husmand m. Jord 34 (alder) Børsens Prgj. 002 Berit Pedersdatter k g hans Kone 32 (alder) Børsens Prgj. 003 Ole Sivertsen m ug deres Søn 2 (alder) Børsens Prgj. 004 Elen Olsdatter k ug Logerende forskjell. Arbeide 40 (alder) Børsens Prgj ste og 5te Handberg 33, 35 8 Merknad: (S/L: 23/14) Eigar: Gaardbr. og Selvei. Ole Larsen Utsæd: by3 ha12 po7, kreaturhald: he2 ku18 få18 sv2 001 Ole Larsen m g Husfader Gaardbr. og Selvei. 51 (alder) Børsens Prgj. 002 Berit Evensdatter k g hans Kone 45 (alder) Børsens Prgj. 003 Even Olsen m ug deres Søn hjælper Faderen med 25 (alder) Børsens Prgj. Gaardsbru. 004 Lars Olsen m ug deres Søn 14 (alder) Børsens Prgj. 005 Ingeborg Olsdatter k ug deres Datter 19 (alder) Børsens Prgj. 006 Ole Larsen m ug Tjenestekarl 17 (alder) Børsens Prgj. Folketeljinga 1865 Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 Ingeborg Johnsdatter k ug Tjenestepige 20 (alder) Børsens Prgj. 008 Nils Endresen m g Lægdslem 77 (alder) Børsens Prgj. Sjukdom: Blind ste og 5te Fladen 4 Merknad: (S/L: 23/22) Eigar: Husmd. med Jord Anders Olsen Utsæd: ha1 po1, kreaturhald: få2 001 Anders Olsen m g Husfader Husmd. med Jord 48 (alder) Børsens Prgj. 002 Karen Iversdatter k g hans Kone 49 (alder) Børsens Prgj. 003 Marit Andersdatter k ug deres Datter 11 (alder) Børsens Prgj. 004 Karen Olsdatter k ug Logerende 61 (alder) Buvigens Prgj ste og 5te Fladen 4 Merknad: (S/L: 23/26) Eigar: Husmd. m. Jord John Johnsen Utsæd: ha1 1/2 po1 1/4, kreaturhald: få2 001 John Johnsen m g Husfader Husmd. m. Jord 44 (alder) Børsens Prgj. 002 Elen Johnsdatter k g hans Kone 51 (alder) Børsens Prgj. 003 John Johnsen m ug deres Søn 14 (alder) Børsens Prgj. 004 Marit Johnsdatter k ug deres Datter 11 (alder) Børsens Prgj ste og 5te Nedergjerdet 3 Merknad: (S/L: 23/30) Eigar: Husmd. m. Jord samt et Stykke Jord som Kaar John Utsæd: by1/8 ha3 po2, kreaturhald: ku1 få4 Simonsen 001 John Simonsen m g Husfader Husmd. m. Jord samt et 60 (alder) Børsens Prgj. Stykke Jord som Kaar 002 Berit Klemetsdatter k g hans Kone 50 (alder) Børsens Prgj. 003 Simon Johnsen m ug deres Søn 25 (alder) Børsens Prgj ste og 5te Handberg 34 7 Merknad: (S/L: 23/33) Eigar: Gaardb. og Selveier John Johnsen Utsæd: by1/2 ha8 po3, kreaturhald: he2 ku6 få10 sv1 001 John Johnsen m g Husfader Gaardb. og Selveier 26 (alder) Børsens Prgj. 002 Marit Olsdatter k g hans Kone 34 (alder) Børsens Prgj. 003 John Johnsen m ug deres Søn 6 (alder) Børsens Prgj. 004 Johanna Johnsdatter k ug deres Datter 5 (alder) Børsens Prgj. 005 Berit Pedersdatter k e hans Moder Føderaadskone 55 (alder) Børsens Prgj. 006 Peter Johnsen m ug hendes Søn 21 (alder) Børsens Prgj. 007 Berit Jørgensdatter k ug Tjenestepige 18 (alder) Børsens Prgj ste og 5te Lillemyren 5 Merknad: (S/L: 24/7) Eigar: Husmand m. Jord Jørgen Johansen Utsæd: by1/4 ha3/4 po1 1/2, kreaturhald: 001 Jørgen Johansen m g Husfader Husmand m. Jord 35 (alder) Børsens Prgj. 002 Eli Evensdatter k g hans Kone 32 (alder) Børsens Prgj. 003 Johan Jørgensen m ug deres Søn 9 (alder) Børsens Prgj. 004 Elen Jørgensdatter k ug deres Datter 5 (alder) Børsens Prgj. 005 Gjertrud Svendsdatter k e hendes Moder Føderaadskone 73 (alder) Børsens Prgj ste og 5te Fladen 2 Merknad: (S/L: 24/12) Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Eigar: Husmand m. Jord Klemet Johnsen Utsæd: ha1 po1/2, kreaturhald: ku1 få1 001 Klemet Johnsen m ug Husfader Husmand m. Jord 31 (alder) Børsens Prgj. 002 Marit Iversdatter k ug Tjenestepige 30 (alder) Børsens Prgj ste og 5te Handberg 35 4 Merknad: (S/L: 24/14) Eigar: Gaardbr. og Selveier John Arntsen Utsæd: ha2 po2, kreaturhald: ku1 få4 001 John Arntsen m g Husfader Gaardbr. og Selveier 50 (alder) Børsens Prgj. 002 Randi Johnsdatter k g hans Kone 46 (alder) Børsens Prgj. 003 Arnt Johnsen m ug deres Søn hjælper Faderen med 17 (alder) Børsens Prgj. Gaardsbruget 004 Seri Johnsdatter k e Konens Moder Føderaadskone 73 (alder) Børsens Prgj ste og 5te Handberg 36 9 Merknad: (S/L: 24/18) Eigar: Gaardb. og Selveier Ole Toresen Utsæd: ha3 po2, kreaturhald: he1 ku3 få6 sv1 001 Ole Toresen m g Husfader Gaardb. og Selveier 48 (alder) Børsens Prgj. 002 Randi Ellingsdatter k g hans Kone 31 (alder) Størens Prgj. 003 Ole Olsen m ug deres Søn 4 (alder) Børsens Prgj. 004 Edvard Olsen m ug deres Søn 2 (alder) Børsens Prgj. 005 Karen Olsdatter k ug deres Datter 5 (alder) Børsens Prgj. 006 Tore Olsen m g hans Fader Føderaadsmd 81 (alder) Børsens Prgj. 007 Karen Pedersdatter k g hans Kone 67 (alder) Børsens Prgj. 008 Haldo Toresen m ug deres Søn Murer 31 (alder) Børsens Prgj. 009 Berte Olsdatter k ug Fosterbarn 12 (alder) Froens Prgj ste og 5te Handberg 36 0 Merknad: (S/L: 24/27) Ubeboet Underbrugsgaard ste og 5te Handberg 37, 38 5 Merknad: (S/L: 24/28) Eigar: Gaardbr. og Selveier Frederik Sivertsen Utsæd: by1 ha8 po6, kreaturhald: he1 ku8 få12 sv1 001 Frederik Sivertsen m g Husfader Gaardbr. og Selveier 36 (alder) Børsens Prgj. 002 Anne Sivertsdatter k g hans Kone 35 (alder) Børsens Prgj. 003 Marit Frederiksdatter k ug deres Datter 2 (alder) Børsens Prgj. 004 Peder Jensen m ug Tjenestekarl 18 (alder) Børsens Prgj. 005 Karen Sivertsdatter k ug Tjenestepige 32 (alder) Børsens Prgj ste og 5te Varmlien 6 Merknad: (S/L: 24/33) 001 Peder Frederiksen m g Husfader Husmand u Jord 54 (alder) Børsens Prgj. 002 Gjertrud Toresdatter k g hans Kone 51 (alder) Børsens Prgj. 003 Tore Pedersen m ug deres Søn Haandsagskjærer 21 (alder) Børsens Prgj. 004 John Pedersen m ug deres Søn 12 (alder) Børsens Prgj. 005 Peder Pedersen m ug deres Søn 8 (alder) Børsens Prgj. 006 Karen Pedersdatter k ug deres Datter 15 (alder) Børsens Prgj. Folketeljinga ste og 5te Vollum 39, 40 6 Merknad: (S/L: 25/6) Eigar: Gaardbr. og Selveier Haagen Nilsen Utsæd: by1/4 ha4 er1/8 po3, kreaturhald: he1 ku2 få5 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 Haagen Nilsen m g Husfader Gaardbr. og Selveier 45 (alder) Børsens Prgj. 002 Guru Throndsdatter k g hans Kone 34 (alder) Børsens Prgj. 003 Elen Haagensdatter k ug deres Datter 5 (alder) Børsens Prgj. 004 Marit Haagensdatter k ug deres Datter 3 (alder) Børsens Prgj. 005 Ingri Throndsdatter k ug Logerende 34 (alder) Børsens Prgj. 006 Marit Andersdatter k ug Lægdslem 74 (alder) Børsens Prgj ste og 5te Vollum 41 5 Merknad: (S/L: 25/12) Eigar: Gaardbr. og Selveier Sivert Frederiksen Utsæd: by1/2 ha6 po4, kreaturhald: he1 ku6 få10 sv1 001 Sivert Frederiksen m g Husfader Gaardbr. og Selveier 67 (alder) Børsens Prgj. 002 Marit Hermodsdatter k g hans Kone 66 (alder) Børsens Prgj. 003 Ole Sivertsen m ug deres Søn hjælper Faderen med 27 (alder) Børsens Prgj. Gaardsbrg. 004 Seri Larsdatter k ug Tjenestepige 20 (alder) Børsens Prgj. 005 Oluf Baardsen m ug Logerende Snedker 29 (alder) Værdalens Prgj ste og 5te Vollum 42 4 Merknad: (S/L: 25/17) Eigar: Gaardbr. og Selveier Anders Iversen Utsæd: ha5 po4, kreaturhald: he1 ku4 få Anders Iversen m g Husfader Gaardbr. og Selveier 50 (alder) Børsens Prgj. 002 Karen Haldosdatter k g hans Kone 48 (alder) Børsens Prgj. 003 Iver Anderssen m ug deres Søn hjælper Faderen med 18 (alder) Børsens Prgj. Gaardsbruget 004 Randi Andersdatter k ug deres Datter 26 (alder) Børsens Prgj ste og 5te Hagen 6 Merknad: (S/L: 25/21) Eigar: Husmd. m. Jord Ole Rasmussen Utsæd: ha1/4 po3/4, kreaturhald: 001 Ole Rasmussen m g Husfader Husmd. m. Jord 57 (alder)!! 002 Guru Olsdatter k g hans Kone 50 (alder) Børsens Prgj. 003 Nils Olsen m ug deres Søn 9 (alder) Kristiansund 004 Marie Olsdatter k ug deres Datter 7 (alder) Børsens Prgj. 005 Svend Evensen m g Logerende Skrædder 35 (alder) Børsens Prgj. 006 Anne Olsdatter k g hans Kone 20 (alder) Børsens Prgj ste og 5te Riøvnet 62a 8 Merknad: (S/L: 25/27) Eigar: Gaardbr. og Selvei. Peder Toresen Utsæd: ha5 po3, kreaturhald: he1 ku5 få8 sv1 Eigar: Frederik Pedersen Utsæd:, kreaturhald: ku2 001 Peder Toresen m g Husfader Gaardbr. og Selvei. 46 (alder) Børsens Prgj. 002 Anne Johnsdatter k g hans Kone 54 (alder) Børsens Prgj. 003 Anne Jørgensdatter k ug hans Steddatter 18 (alder) Børsens Prgj. 004 Johan Haldosen m ug Konens 5 (alder) Børsens Prgj. Dattersøn 005 Klemet Toresen m ug Logerende forskjell. Arbeide 36 (alder) Børsens Prgj. 006 Frederik Pedersen m ug Logerende Haandsagskjæ. 25 (alder) Børsens Prgj. 007 Johanna Jørgensdatter k ug Tjenestepige 25 (alder) Børsens Prgj. 008 Anne Frederiksdatter k ug deres Datter 1 (alder) Børsens Prgj ste og 5te Riøvnet 62a 5 Merknad: (S/L: 26/3) Eigar: Gaardbr. og Selvei Nils Hansen Utsæd: ha2 po2, kreaturhald: ku1 få3 Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 001 Nils Hansen m g Husfader Gaardbr. og Selvei 48 (alder) Børsens Prgj. 002 Karen Olsdatter k g hans Kone 50 (alder) Børsens Prgj. 003 Karen Nilsdatter k ug deres Datter 14 (alder) Børsens Prgj. 004 Nils Anderssen m ug Fostersøn 10 (alder) Børsens Prgj. 005 Mikal Kristensen m ug Fosterbarn 5 (alder) Ørkedalens Prgj ste og 5te Riøvnet 62b 5 Merknad: (S/L: 26/8) Et Qværnbrug. Eigar: Gaardbr. og Selveier Jonas Ingebrigtsen Utsæd: by1/2 ha4 po4, kreaturhald: he1 ku5 få8 sv1 001 Jonas Ingebrigtsen m g Husfader Gaardbr. og Selveier 56 (alder) Strindens Prgj. 002 Iveranna Johanna Iversdatter k g hans Kone 50 (alder) Qværnes Prgj. 003 Randi Jonasdatter k ug deres Datter 13 (alder) Strind. Prgj. 004 Anne Pedersdatter k ug Tjenestepige 20 (alder) Melhus Prgj. 005 Johanna Olsdatter k ug Fosterbarn 9 (alder) Melhus Prgj ste og 5te Riøvnet* 6 Merknad: (S/L: 26/13) Eigar: Husmand med Jord Iver Larsen Utsæd: ha2 po2, kreaturhald: ku1 få6 sv1 Eigar: Husmd m. Jord Lars Iversen Utsæd: ha2 po2, kreaturhald: ku1 få6 sv1 001 Iver Larsen m g Husfadr. Husmand med Jord 52 (alder) Børsens Prgj. 002 Andi Andersdatter k g hans Kone 53 (alder) Børsens Prgj. 003 Andreas Iversen m ug deres Søn 18 (alder) Børsens Prgj. 004 Lars Iversen m g Husfader Husmd m. Jord 24 (alder) Børsens Prgj. 005 Marit Johnsdatter k g hans Kone 28 (alder) Børsens Prgj. 006 Ingeborg Larsdatter k ug deres Datter 2 (alder) Børsens Prgj ste og 5te Qværnehaugen 5 Merknad: (S/L: 26/19) 001 Arnt Nilsen m g Husfader Husmd. u. Jord Tdrm.!! 58 (alder) Børsens Prgj. 002 Anne Eriksdatter k g hans Kone 63 (alder) Børsens Prgj. 003 Karen Arntsdatter k ug deres Datter Logerende 26 (alder) Børsens Prgj. 004 Andreas Johnsen m ug hendes Søn 6 (alder) Børsens Prgj. Fosterbarn 005 Anders Anderssen m ug hendes Søn 1 (alder) Børsens Prgj ste og 5te Riøvnet 62c 4 Merknad: (S/L: 26/24) Eigar: Gaardbr. og Selvei John Hansen Utsæd: ha1 po1 1/2, kreaturhald: ku1 få4 001 John Hansen m g Husfadr. Gaardbr. og Selvei 61 (alder) Børsens Prgj. 002 Marit Larsdatter k g hans Kone 55 (alder) Børsens Prgj. 003 Karen Johnsdatter k ug deres Datter 26 (alder) Børsens Prgj. 004 Martha Olsdatter k ug Fosterbarn 8 (alder) Froens Prgj ste og 5te Gagnaas 109a 0 Merknad: (S/L: 29/1) Ubeboet Underbrugsg. Folketeljinga ste og 5te Gagnaas, Flotten, Flotten 109b, 110b, 5 111b Merknad: (S/L: 29/2) Eigar: Gaardbr. og Selveier Johannes Olsen Utsæd: by1/2 ha4 po2, kreaturhald: he1 ku4 få Johannes Olsen m g Husfader Gaardbr. og Selveier 50 (alder) Børsens Prgj. Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 Anne Hansdatter k g hans Kone 42 (alder) Børsens Prgj. 003 Ole Johannessen m ug deres Søn 11 (alder) Børsens Prgj. 004 Guru Olsdatter k e Føderaadskone 68 (alder) Børsens Prgj. 005 Ole Olsen m ug Tjenestekarl 16 (alder) Børsens Prgj ste og 5te Sæther 110a, 111a 0 Merknad: (S/L: 29/7) Ubeboet Underbrugsg ste og 5te Haugen 3 Merknad: (S/L: 29/8) Eigar: Husmd m. Jord Erik Nilsen Utsæd: ha1/2, kreaturhald: få3 001 Erik Nilsen m g Husfader Husmd m. Jord 69 (alder) Børsens Prgj. 002 Sara Eriksdatter k g hans Kone 73 (alder) Melhus Prgj. 003 Anne Steffensdatter k e Logerende 50 (alder) Børsens Prgj ste og 5te Høiaas Merknad: (S/L: 29/11) Eigar: Gaardbru. Simon Rasmussen Utsæd: ha1 po1, kreaturhald: ku1 få5 001 Simon Rasmussen m g Husfader Gaardbru. 42 (alder) Børsens Prgj. 002 Karen Evensdatter k g hans Kone 47 (alder) Melhus Prgj. 003 Ingebrigt Simonsen m ug deres Søn 9 (alder) Børsens Prgj. 004 Rasmus Arntsen m g hans Fader Føderaadsmd 72 (alder) Børsens Prgj. 005 Dortea Simonsdatter k g hans Kone 68 (alder) Børsens Prgj. 006 Arnt Rasmussen m ug deres Søn 35 (alder) Børsens Prgj ste og 5te Rosmosæther Merknad: (S/L: 29/17) Ubeboet Underbrugsgaard ste og 5te Vegten Merknad: (S/L: 29/18) Eigar: Gaardbr. og Selveier Anders Knutsen Utsæd: by1/2 ha6 po6, kreaturhald: he1 ku4 få8 001 Anders Knutsen m g Husfader Gaardbr. og Selveier 44 (alder) Børsens Prgj. 002 Marit Rasmusdatter k g hans Kone 41 (alder) Børsens Prgj. 003 Rasmus Anderssen m ug deres Søn 13 (alder) Børsens Prgj. 004 Andreas Anderssen m ug deres Søn 10 (alder) Børsens Prgj. 005 Kristen Anderssen m ug deres Søn 7 (alder) Børsens Prgj. 006 Johan Anderssen m ug deres Søn 5 (alder) Børsens Prgj. 007 Randi Andersdatter k ug deres Datter 3 (alder) Børsens Prgj. 008 Knud Andersen m g hans Fader Føderaadsm. 67 (alder) Børsens Prgj. 009 Randi Hansdatter k g hans Kone 67 (alder) Throndhjem 010 Randi Knudsdatter k ug deres Datter 24 (alder) Børsens Prgj. 011 Anne Pedersdatter k ug Fosterbarn 2 (alder) Ørkedalens Prgj. 012 Berit Olsdatter k ug Tjenestepige 26 (alder) Hitterens Prgj. 013 Johan Olsen m ug Logerende Fisker 30 (alder) Børsens Prgj ste og 5te Drætte 115b 6 Merknad: (S/L: 29/31) Eigar: Gaardbr. og Selveier John Rasmussen Utsæd: ha1 po1 1/2, kreaturhald: ku2 få2 001 John Rasmussen m g Husfader Gaardbr. og Selveier 46 (alder) Børsens Prgj. 002 Berit Andersdatter k g hans Kone 31 (alder) Ørkedalens Prgj. 003 Anders Johnsen m ug deres Søn 12 (alder) Ørkedalens Prgj. 004 Karen Johnsdatter k ug deres Datter 9 (alder) Børsens Prgj. Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 005 Anne Johnsdatter k ug deres Datter 6 (alder) Børsens Prgj. 006 Marit Johnsdatter k ug deres Datter 3 (alder) Børsens Prgj ste og 5te Drætte 115b 7 Merknad: (S/L: 30/3) Eigar: Gaardbr. og Selveier Anders Andreassen Utsæd: by1/4 ha1 po1, kreaturhald: ku1 få5 001 Anders Andreassen m g Husfader Gaardbr. og Selveier 50 (alder) Børsens Prgj. 002 Ingeborg Andersdatter k g hans Kone 59 (alder) Børsens Prgj. 003 Andreas Anderssen m g deres Søn hjælper Faderen med 27 (alder) Børsens Prgj. Gaardsbruget 004 Eli Andersdatter k g hans Kone 25 (alder) Ørkedalens Prgj. 005 Anders Andreassen m ug deres Søn 4 (alder) Børsens Prgj. 006 Ingeborg Andreasdatter k ug deres Datter 6 (alder) Børsens Prgj. 007 Marit Andreasdatter k ug deres Datter 1 (alder) Børsens Prgj ste og 5te Hulbæk 116a 0 Merknad: (S/L: 30/10) Ubeboet Underbrugsgaard ste og 5te Hulbæk 116b 0 Merknad: (S/L: 30/11) Ubeboet Underbrugsgaard ste og 5te Sellien Merknad: (S/L: 30/12) Ubeboet Underbrugsgaard ste og 5te Sellien 118a 0 Merknad: (S/L: 30/13) Ubeboet Underbrugsgaard ste og 5te Sellien 118b 0 Merknad: (S/L: 30/14) Ubeboet Underbrugsgaard ste og 5te Sellien 118c 0 Merknad: (S/L: 30/15) Ubeboet Underbrugsgaard ste og 5te Sellien 118d 0 Merknad: (S/L: 30/16) Ubeboet Underbrugsgaard ste og 5te Aarlien Merknad: (S/L: 30/17) Ubeboet Underbrugsgaard ste og 5te Aarlien 121a, 121b 0 Merknad: (S/L: 30/18) Ubeboet Underbrugsgaard ste og 5te Aarlien 121c 0 Merknad: (S/L: 30/19) Ubeboet Underbrugsgaard. Folketeljinga ste og 5te Østhus 122a 0 Merknad: (S/L: 30/20) Ubeboet Underbrugsgaard. Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

24 ste og 5te Østhus 122b 0 Merknad: (S/L: 30/21) Ubeboet Underbrugsgaard ste og 5te Østhus Merknad: (S/L: 30/22) Ubeboet Underbrugsgaard ste og 5te Andaas 125a 3 Merknad: (S/L: 30/23) Eigar: Gaardbruger og Selveier Peder Johnsen Utsæd: by1/2 ha2 po2, kreaturhald: he1 ku3 få5 sv1 001 Peder Johnsen m ug Gaardbruger og Selveier 25 (alder) Børsens Prgj. 002 Paul Jensen m ug Tjenestekarl 31 (alder) Børsens Prgj. 003 Kirsten Johnsdatter k ug Tjenestepige 38 (alder) Børsens Prgj ste og 5te Andaas 125b 6 Merknad: (S/L: 30/26) Eigar: Gaardbr. og Selveier Gabriel Knudsen Utsæd: by1/4 ha2 po2, kreaturhald: ku3 få6 001 Gabriel Knudsen m g Husfader Gaardbr. og Selveier 37 (alder) Børsens Prgj. 002 Marit Sivertsdatter k g hans Kone 36 (alder) Ørkedalens Prgj. 003 Kristen Gabrielsen m ug deres Søn 14 (alder) Børsens Prgj. 004 Sivert Gabrielsen m ug deres Søn 9 (alder) Børsens Prgj. 005 Hans Gabrielsen m ug deres Søn 5 (alder) Børsens Prgj. 006 Kristian Gabrielsen m ug deres Søn 1 (alder) Børsens Prgj ste og 5te Andaas* 2 Merknad: (S/L: 30/32) Eigar: Husmd. med Jord Ingebrigt Olsen Utsæd: ha3/4 po1/2, kreaturhald: ku1 001 Ingebrigt Olsen m g Husmd. med Jord 74 (alder) Hedemarkens Amt 002 Olia Olsdatter k g hans Kone 80 (alder) Hedemarkens Amt ste og 5te Skjetne, Aas 126, 124b2 5 Merknad: (S/L: 31/1) Eigar: Gaardbr. og Selveier Rasmus Ernstsen Utsæd: by2 bl3/4 ha2 1/2 po7, kreaturhald: he1 ku5 få5 sv1 001 Rasmus Ernstsen m g Husfader Gaardbr. og Selveier 28 (alder) Børsens Prgj. 002 Ingeborg Rasmusdatter k g hans Kone 33 (alder) Børsens Prgj. 003 Anne Petersdatter k ug Tjenestepige 17 (alder) Børsens Prgj. 004 Peder Olsen m g Føderaadsmand 62 (alder) Aalens Prgj. 005 Martha M. Ovesdatter k g hans Kone 75 (alder) Værdals Prgj ste og 5te Skjetnemyren 7 Merknad: (S/L: 31/6) Eier Løbe N 117. Eigar: Husmd. m. Jord Erik Eriksen Utsæd: ha1 1/2 po3, kreaturhald: he1 ku2 få6 001 Erik Eriksen m g Husfader Husmd. m. Jord 38 (alder) Børsens Prgj. 002 Marit Brynjulfsdatter k g hans Kone 41 (alder) Børsens Prgj. 003 Enok Eriksen m ug deres Søn 18 (alder) Børsens Prgj. 004 Bernt Eriksen m ug deres Søn 16 (alder) Børsens Prgj. 005 Martinus Eriksen m ug deres Søn 7 (alder) Børsens Prgj. 006 Edvard Eriksen m ug deres Søn 4 (alder) Børsens Prgj. 007 Dortea Eriksdatter k ug deres Datter 1 (alder) Børsens Prgj. Side 24 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1561 Øxendal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1561 Øxendal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1561 Øxendal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0811 Slemdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0811 Slemdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0811 Slemdal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1617 Hitteren prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1617 Hitteren prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1617 Hitteren prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1734 Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1734 Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1734 Stod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1134 Suledal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1134 Suledal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1134 Suledal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1150 Skudesnæs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1150 Skudesnæs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1150 Skudesnæs prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1727 Beitstaden prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1727 Beitstaden prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1727 Beitstaden prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1720 Levanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1720 Levanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1720 Levanger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0920 Øiestad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0920 Øiestad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0920 Øiestad prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0919 Froland prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0919 Froland prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0919 Froland prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1832 Heimnes prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 1832 Heimnes prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 1832 Heimnes prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0727 Hedrum prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0727 Hedrum prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0727 Hedrum prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 2022 Lebesby prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 2022 Lebesby prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 2022 Lebesby prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 02.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0813 Ejdanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0813 Ejdanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0813 Ejdanger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1941 Skjervø prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 1941 Skjervø prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 1941 Skjervø prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1833 Ranen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1833 Ranen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1833 Ranen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1254 Hammer prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1254 Hammer prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1254 Hammer prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0421 Winger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0421 Winger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0421 Winger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1636 Meldal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1636 Meldal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1636 Meldal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0424 Hoff prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0424 Hoff prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0424 Hoff prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Distriktsnr. Skuledistrikt Sokn Prestegjeld Gard 203 7 De Fastboendes Karasjoks Kistrands Bæskinjarg

Distriktsnr. Skuledistrikt Sokn Prestegjeld Gard 203 7 De Fastboendes Karasjoks Kistrands Bæskinjarg Vedlegg til melding om mulige rettigheter Beskenjárgilisearvi Beksenjarg grendelag om folketellinger 1865-1900: 2020 Kistrand og 2021 Karasjok. 1865 folketelling. På den nedre del av siden vises alle som

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1249 Fanøe prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1249 Fanøe prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1249 Fanøe prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0623 Modum prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0623 Modum prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0623 Modum prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0229 Enebach prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0229 Enebach prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0229 Enebach prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0111 Hvaløerne prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0111 Hvaløerne prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0111 Hvaløerne prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre 1. Marit Andersdatter, f. 17 JUL 1830 på Ribakken i Børsa. gift 02 OKT 1855 på Ørlandet 1 med Iver Andersen, f. 15 SEP 1803 på Fevåg i Stjørna, 2 dåp 16 OKT 1803 på Ørlandet. Foreldre 2. Anders Eriksen,

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1445 Gloppen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1445 Gloppen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1445 Gloppen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0924 Hommedal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0924 Hommedal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0924 Hommedal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0234 Gierdrum prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0234 Gierdrum prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0234 Gierdrum prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre

Foreldre. Besteforeldre 1. Gjert Lind Hansen, f. 27 FEB 1819 på Ørsnes i Vågan. Fikk barn med med Johanna Kristine Johannesdatter, f. ca 1817/1819 på Rystad i Gimsøy, d. 19 FEB 1895 på Kilan i Flakstad, 1 gravlagt 30 APR 1895

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1235 Voss Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0715 Botne prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0715 Botne prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0715 Botne prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0602 Drammen. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0602 Drammen. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0602 Drammen Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0940 Walle prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0940 Walle prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0940 Walle prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1254 Hammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Gardsnummer 39, Grødheim (Grødem).

Gardsnummer 39, Grødheim (Grødem). Gardsnummer 39, Grødheim (Grødem). Oversikt over noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Grødem. Ansvarlig for registrering: Leif Olsen. Oppdatert okt 2009: Henry O. Forssell Rettelser

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1221 Storøen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1221 Storøen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1221 Storøen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1658 Børsen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1658 Børsen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1658 Børsen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1502 Molde. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1502 Molde. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1502 Molde Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0221 Høeland prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0221 Høeland prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0221 Høeland prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1842 Schjerstad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1842 Schjerstad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1842 Schjerstad prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1511 Vannelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1511 Vannelven. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1511 Vannelven Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1280 St. Jørgens Hospital prestegjeld

Folketeljing 1865 for 1280 St. Jørgens Hospital prestegjeld Folketeljing 1865 for 1280 St. Jørgens Hospital prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer