Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 1446 Breim Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 1963 (kvinner: 1018, menn: 945) Bustader: 280 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 456 (kvinner: 229, menn: 227) Bustader i krinsen: 76 Krins: 001 Herred/by: Breim Folketeljinga Kvile Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Gabriel Reed m g b Hf Lærer og kirkesanger Grb Breim herred* n s 002 Mari Reed k g b Hm Gaardmandskone 1868 Indviken n s 003 Gabriel Ar. Reed m ug b S Søn 1892 Breim herred* n s 004 Arne Reed m ug b S Søn 1895 Breim herred* n s 005 Gyda Reed k ug b D Datter Breim herred* n s 006 Berte Skreppe k ug b Tj Budeie 1876 Breim herred* n s Kvile Rasmus D Kvile m g mt Hf Gaardbruger S 1856 Breim herred* n s Sedvanleg bustad: Kvile Sannsynleg opphaldstad: %Kvile% 002 Krispinius Kvile m g b FL Jordarbeider 1843 Breim herred* n s 003 Johanne Kvile k g b FL Kaarkone 1842 Breim herred* n s 004 Ole Kvile m ug b FL Søn 1888 Breim herred* n s 005 Olav K. Birkelo m ug mt B Datterdatter!! 1897 Breim herred* n s Sedvanleg bustad: Birkelo Nybø Brite Kvile k e b Hm Føderaadskone 1823 Breim herred* n s Kvile Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Rasmus D. Kvile m g b Hf Gaardbr. S 1856 Breim herred* n s 002 Ane J. Kvile k g b Hm Gaardmandskone 1870 Gloppen n s 003 Kristiane R. Kvile k ug b D Datter 1884 Breim herred* n s 004 Daniel R. Kvile m ug b S Søn 1886 Breim herred* n s 005 Børre R. Kvile m ug b S Søn 1892 Breim herred* n s 006 Julie R. Kvile k ug b D Datter 1896 Breim herred* n s 007 Ragna R. Kvile k ug b D Datter Breim herred* n s 008 Peder A. Kaale m ug b FL Legslem 1831 Breim herred* n s Sjukdom: B 009 Kristiane I Kvile k g b Hm Føderaadskone 1822 Breim herred* n s 010 Daniel R. Kvile m g b Hf Føderådsmand 1816 Breim herred* n s Kvile Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Jakob B. Kvile m g b Hf Gaardbr. S 1844 Breim herred* n s 002 Eli N. Kvile k g b Hm Gaardmandskone 1854 Breim herred* n s 003 Inger I. Kvile k e b FL Kaarkone 1825 Breim herred* n s 004 Rangvald K. Kvile m ug b FL Dreng 1886 Breim herred* n s 005 Inger R. Kvile k ug b FL Fosterdatter 1894 Breim herred* n s 006 Marie J. Seime k ug b FL Terne 1878 Breim herred* n s 007 Anna G. Skinlo k ug b FL Terne 1881 Breim herred* n s Kvile Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Arne O. Kvile m g b Hf Gaardbr., Murer 1838 Breim herred* n s 002 Kari M. Kvile k g b Hm Gaardmandskone 1839 Breim herred* n s Seime Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 1446 Breim 001 Martinius P. Seime m g b Hf Gaarbr. S 1874 Breim herred* n s Sjukdom: D 002 Synneve O. Seime k g b Hm Gaardmandskone 1877 Breim herred* n s 003 Anna M. Seime k ug b D Datter Breim herred* n s 004 Anne O. Kandal k ug b Tj Tjenestepige 1878 Breim herred* n s 005 Kristen D. Seime m g b Hf Kaarmand 1860 Breim herred* n s 006 Anne M. Seime k g b Hm Kaarkone 1833 Ålfot NB n s Seime Iver J. Seime m g b Hf Gaardbr. S 1871 Breim herred* n s 002 Berte I. Seime k g b Hm Gaardmandskone 1872 Breim herred* n s 003 Jon I. Seime m ug b S Søn 1893 Breim herred* n s 004 Iver I. Seime m ug b S Søn 1895 Breim herred* n s 005 Jakob I. Seime m ug b S Søn 1897 Breim herred* n s 006 Lars I. Seime m ug b S Søn Breim herred* n s 007 Knut J. Seime m ug b Tj Tjenestegut 1882 Breim herred* n s 008 Agate G. Raad k ug b Tj Tjenestepige 1878 Breim herred* n s 009 Magrete R. Seime k e b Hm Kaarkone 1850 Breim herred* n s 010 Agate J. Seime k e b Hm Kaarkone 1811 Breim herred* n s Røbak Jon A. Raad m g b Hf Gaardsarbeider 1830 Breim herred* n s 002 Ragnhild O. Raad k g b Hm Gaardsarbeiderkone 1829 Breim herred* n s 003 Andrine J. Raad k ug b D Datter, sypige 1870 Breim herred* n s 004 Ragna K. Raad k ug b FL Fosterdatter 1895 Breim herred* n s Seime 38 1 og Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johannes L Seime m g b Hf Jordarbeider, vognarbeider 1851 Jølster n s 002 Helge A. Seime k g b Hm Jordarbeiderkone 1837 Breim herred* n s Raad Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Absalon S. Raad m g b Hf Gaardbr. S snekker 1856 Breim herred* n s 002 Eli O. Raad k g b Hm Gaardmandskone 1860 Gloppen n s 003 Sørn A. Raad m ug b S Søn 1890 Breim herred* n s 004 Synneve A. Raad k ug b D Datter 1891 Breim herred* n s 005 Ole A. Raad m ug b S Søn 1894 Breim herred* n s 006 Jakob A. Raad m ug b S Søn 1896 Breim herred* n s 007 Anfin A. Raad m ug b S Søn Breim herred* n s 008 Gulborg E. Raad k e b Hm Kaarkone 1825 Breim herred* n s Raad Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johannese R. Raad m g b Hf Gaarbr. S 1854 Breim herred* n s 002 Kari O. Raad k g b Hm Gaardbrugerkone 1864 Breim herred* n s 003 Katrine J. Raad k ug b D Datter 1885 Breim herred* n s 004 Rasmus J. Raad m ug b S Søn 1888 Breim herred* n s 005 Karoline J. Raad k ug b D Datter 1890 Breim herred* n s 006 Ole J. Raad m ug b S Søn 1892 Breim herred* n s 007 Ingeborg J. Raad k ug b D Datter 1895 Breim herred* n s 008 Anna J. Raad k ug b D Datter Breim herred* n s 009 Rasmus K. Raad m g b Hf Kaarmand 1823 Breim herred* n s 010 Katrine J. Raad k g b Hm Kårkone 1823 Breim herred* n s Raad Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Olai T. Raad m g b Hf Gaardbr., maler, veiarb Breim herred* n s 002 Berte E. Raad k g b Hm Gaardbrugerkone 1875 Breim herred* n s 003 Magna O. Raad k ug b D Datter Breim herred* n s 004 Anton O. Raad m ug b S Søn Breim herred* n s 005 Bern A. Isene m ug b Tj Tjenestegut 1885 Breim herred* n s 006 Anton A. Raad m g b Hf Kaarmand 1839 Breim herred* n s 007 Johane A. Raad k g b Hm Kaarkone 1846 Breim herred* n s Raad Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Peder K. Raad m g b Hf Gaardbr. S 1849 Breim herred* n s 002 Tora O. Raad k g b Hm Gaardmandskone 1846 Breim herred* n s 003 Inger P. Raad k ug b D Datter 1878 Breim herred* n s 004 Kolbein P. Raad m ug b S Søn 1880 Breim herred* n s 005 Ole P. Raad m ug b S Søn 1883 Breim herred* n s 006 Anne P. Raad k ug b D Datter 1885 Breim herred* n s 007 Kristine P. Raad k ug b D Datter 1888 Breim herred* n s Raad Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Kristein H. Raad m g b Hf Gaardbr. S 1840 Gloppen n s 002 Eli R. Raad k g b Hm Gaardmandskone 1849 Breim herred* n s 003 Rakel K. Raad k ug b D Datter budeie 1874 Breim herred* n s 004 Hans K. Raad m ug b S Søn 1881 Breim herred* n s 005 Anna K. Raad k ug b D Datter 1884 Breim herred* n s 006 Anna I. Raad k e b Hm Kaarkone 1811 Breim herred* n s Raad Anne J. Raad k e b Hm Pladsekone m J 1841 Breim herred* n s Raad Gabriel A. Raad m g b Hf Pladsmand, murer 1856 Breim herred* n s 002 Gyda D. Raad k g b Hm Pladsmandskone 1851 Breim herred* n s 003 Dorthea G. Raad k ug b D Datter 1885 Breim herred* n s 004 Arne G. Raad m ug b S Søn 1888 Breim herred* n s 005 Jenny D. G. Raad k ug b D Datter 1891 Breim herred* n s Bø Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole J. Bø m g b Hf Gaardbr. S 1837 Breim herred* n s 002 Berte A. Bø k g b Hm Gaardmandskone 1836 Breim herred* n s 003 Bertel O. Bø m ug b S murer, Søn 1879 Breim herred* n s 004 Anton B. Bø m ug b S Stedsøn 1866 Breim herred* n s 005 Gyda A. Fløtre k ug b Tj Tjenestepige 1876 Breim herred* n s Bø Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Elling J. Bø m g b Hf Gaarbr. S 1860 Breim herred* n s 002 Katrine D. Bø k g b Hm Gaardbrugerkone 1864 Breim herred* n s 003 Marie E. Bø k ug b D Datter 1889 Breim herred* n s 004 Hans I. Kaale m ug b Tj Tjenestegut 1883 Breim herred* n s 005 Brite B. Kandal k ug b FL 1838 Breim herred* n s Sjukdom: S Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1446 Breim Bø Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Lars O. Bø m g b Hf Gaardbr. S, smed 1852 Breim herred* n s 002 Rakel O. Bø k g b Hm Gaardmandskone 1854 Breim herred* n s 003 Ole L. Bø m ug b S Søn 1892 Breim herred* n s 004 Olai L. Bø m ug b S Søn 1894 Breim herred* n s 005 Ole N. Bø m g b Hf Kaarmand 1820 Breim herred* n s 006 Dorthea L. Bø k g b Hm Kaarkone 1825 Breim herred* n s Bø Anton A Bø m g b Hf Pladsmand, bygningsmand 1851 Breim herred* n s 002 Eli A. Bø k g b Hm Pladsmandskone 1858 Breim herred* n s 003 Arne A Bø m ug b S Søn 1889 Breim herred* n s 004 Bergitta A. Bø k ug b D Datter 1891 Breim herred* n s 005 Rasmus A. Bø m ug b S Søn 1895 Breim herred* n s 006 Andreas A. Bø m ug b S Søn 1897 Breim herred* n s 007 Anders A. Bø m ug b S Søn Breim herred* n s Bø Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Knut D. Bø m g f Hf Pladsmand, snekker 1857 Breim herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Utvik 002 Ingeborg T. Bø k g b Hm Pladsmandskone 1859 Breim herred* n s 003 Bergitha K. Bø k ug b D Datter 1888 Breim herred* n s 004 Dorthea K Bø k ug b D Datter 1891 Breim herred* n s 005 David K Bø m ug b S Søn 1893 Breim herred* n s 006 Karoline K Bø k ug b D Datter 1894 Breim herred* n s 007 Tor K Bø m ug b S Søn 1896 Breim herred* n s 008 Jakob K Bø m ug b S Søn 1898 Breim herred* n s Bø %8% 9 %8% 001 Jon A. Bø m b Hf Gaardbr. S bygningsmand 1850 Breim herred* n s 002 Dorthea O. Bø k b Hm Gaardmandskone 1850 Breim herred* n s 003 Anders J. Bø m b S Søn 1875 Breim herred* n s 004 Andreas J. Bø m b S Søn, Tjenestegut 1883 Breim herred* n s 005 Agate J. Bø k b D Datter 1885 Breim herred* n s 006 Marie J Bø k b D Datter 1887 Breim herred* n s 007 Nils J Bø m b S Søn 1889 Breim herred* n s 008 Marta J. Bø k b D Datter 1894 Breim herred* n s 009 Arne J. Bø m b!! S Søn 1879 Breim herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Bjørkedalen Bø Anders A. Bø m g b Hf Gaardbr. S 1839 Breim herred* n s 002 Katrine J. Bø k g b Hm Gaardmandskone 1830 Breim herred* n s 003 Andreas A. Bø m ug b S Søn, snekker 1875 Breim herred* n s Bø Torbjørn R. Bø m g b Hf Gaarbr. S, snekker 1847 Breim herred* n s 002 Kari J. Bø k g b Hm Gaardmandskone 1851 Breim herred* n s 003 Kristi T. Bø k ug b D Datter 1886 Breim herred* n s Merknad: E: Feil kjønn oppgitt i kjelda 004 Jon T. Bø m ug b S Søn 1890 Breim herred* n s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Ingeborg J Bø k ug b Tj Budeie 1858 Breim herred* n s 006 Jon P. Bø m g b Hf Kaarmand 1816 Breim herred* n s 007 Kristi E. Bø k g b Hm Kaarkone 1824 Utvik n s Bø Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Jakob D. Bø m g b Hf Gaarbr. S murer 1853 Breim herred* n s 002 Marie H. Bø k g b Hm Gaardmandskone 1845 Gloppen n s 003 David J. Bø m ug b S Søn Gaardsgut 1879 Breim herred* n s 004 Katrine J. Bø k ug b D Datter, Budeie 1884 Breim herred* n s 005 Elise J Bø k ug b D Datter 1889 Breim herred* n s Merknad: E: Feil kjønn oppgitt i kjelda 006 Brite K. Bø k e b Hm Kaarkone 1823 Breim herred* n s Flølo Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Rasmus B Reed m g b Hf Gaarbr. S farver 1856 Breim herred* n s 002 Brite K. Flølo k g b Hm Gaarbr.kone, skredder 1843 Breim herred* n s 003 Kristoffer R. Reed m ug b S Gaardsgut, farver 1876 Breim herred* n s 004 Olav R. Reed m ug b S Gaardsdreng 1884 Breim herred* n s Merknad: E: Feil kjønn oppgitt i kjelda 005 Olianne M Reed k ug b Tj Budeie 1881 Breim herred* n s 006 Elise P. Flølo k ug b FL Fosterdatter 1887 Gloppen n s 007 Marie N. Vefring k ug mt EL Sypige 1860 Vefring n s Sedvanleg bustad: Vefring Flaten Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Martinius B. Flaten m g b Hf Gaarbr. snekker 1840 Breim herred* n s 002 Baarni K. Flaten k g b Hm Gaardmandskone 1839 Breim herred* n s 003 Anders E Skindlo m e b Hf Kaarmand 1815 Breim herred* n s Flølo Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anders W. Flølo m g b Hf Gaarbr. murer 1848 Breim herred* n s 002 Marte O. Flølo k g f Hm Gaardmandskone 1851 Breim herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Nedstryn 003 Johanne A Flølo k ug b D Datter 1887 Breim herred* n s 004 Ole A Flølo m ug b S Søn 1889 Breim herred* n s 005 Magrete A Flølo k ug b D Datter 1889 Breim herred* n s 006 Anders A Flølo m ug b S Søn 1892 Breim herred* n s 007 Marie A. Flølo k ug b D Datter 1894 Breim herred* n s Jordanger Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Anton K. Jordanger m g b Hf Gaardbr. S hellebryder 1855 Breim herred* n s 002 Kristi T. Jordanger k g b Hm Gaardmandskone 1854 Breim herred* n s 003 Theodor A. Jordanger m ug b S Søn 1887 Breim herred* n s 004 Astrid A. Jordanger k ug b D Datter 1888 Breim herred* n s 005 Adolf A Jordanger m ug b S Søn 1891 Breim herred* n s 006 Albert A. Jordanger m ug b S Søn 1894 Breim herred* n s 007 Anne A. Jordanger k e b Hm Kaarkone 1825 Breim herred* n s 008 Olianne K. Jordanger k ug b EL Skoleelev 1886 Breim herred* n s Jordanger Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Lars L. Jordanger m g b Hf Gaardbr S 1869 Breim herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1446 Breim 002 Oline R. Jordanger k g b Hm Gaardmandskone 1876 Gloppen n s 003 Lars L. Jordanger m ug b S Søn Breim herred* n s 004 Kari L. Jordanger k ug b Tj Budeie 1880 Breim herred* n s 005 Lars L. Jordanger m g b Hf Kaarmand 1829 Breim herred* n s 006 Kari T. Jordanger k g b Hm Kaarkone 1840 Breim herred* n s 007 Nils L Jordanger m ug b Hf Gaardbr. S 1877 Breim herred* n s 008 Maline L. Jordanger k ug b FL Meierske, syerske 1860 Breim herred* n s Jordanger Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Jon A. Jordanger m g b Hf Gaardbr. S 1859 Breim herred* n s 002 Anne A. Jordanger k g b Hm Gaardmandskone 1854 Breim herred* n s 003 Aksel J. Jordanger m ug b S Søn, Gaardsgut 1882 Breim herred* n s 004 Jertine J. Jordanger k ug b D Datter 1887 Breim herred* n s 005 Johanne J Jordanger k ug b D Datter 1890 Breim herred* n s 006 Rangvald J. Jordanger m ug b S Søn 1894 Breim herred* n s 007 Albert J. Jordanger m ug b S Søn 1888 Breim herred* n s 008 Ingebjørg J. Jordanger k ug b D Datter 1896 Breim herred* n s 009 Peder J. Jordanger m ug b S Søn 1898 Breim herred* n s 010 Agnete E. Jordanger k e b Hm Kaarkone 1828 Breim herred* n s 011 Oline R. Reed k ug b EL Meierske 1880 Breim herred* n s 012 Jon A Førde m g mt B Farmer 1847 Breim herred* n s Sedvanleg bustad: Amerika Jordanger Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Aksel R. Jordanger m g b Hf Pladsmand, hellebryder 1868 Breim herred* n s 002 Ane R. Jordanger k g b Hm Pladsmandskone 1862 Stryn n s 003 Bergitha A. Jordanger k ug b D Datter 1891 Stryn n s 004 Ragna A. Jordanger k ug b D Datter 1895 Breim herred* n s 005 Rasmus A. Jordanger m ug b S Søn 1897 Breim herred* n s 006 Brite K. Jordanger k e b Hm Kaarkone 1839 Breim herred* n s Seime Nils K Seime m g b Hf Gaardbr. S 1867 Breim herred* n s 002 Mari K Seime k g b Hm Gaardmandskone 1872 Breim herred* n s 003 Kornelius N. Seime m ug b S Søn 1898 Breim herred* n s 004 Olav N. Seime m ug b S Søn Breim herred* n s 005 Kristen N. Seime m ug b S Søn Breim herred* n s 006 Karoline K. Seime k ug b Tj Tjenestepige 1882 Breim herred* n s 007 Brite O. Seime k e b Hm Kaarkone 1839 Breim herred* n s Hagebakken Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Kornelius T. Hagebakken m g b Hf Gaardbr. murer 1859 Rugsund n s 002 Kristianne S. Hagebakken k g b Hm Gaardmandskone 1842 Breim herred* n s 003 Rasmus K. Hagebakken m ug b S Søn 1884 Breim herred* n s 004 Torine K. Hagebakken k ug mt D, B Datter 1886 Breim herred* n s Sedvanleg bustad: Hetle Hetle Arne N. Hetle m g b Hf Pladsmand, veiarbeider 1846 Breim herred* n s 002 Anne H. Hetle k g b Hm Pladsekone 1848 Breim herred* n s 003 Andreas A. Hetle m ug b S Søn 1885 Breim herred* n s 004 Anna A. Hetle k ug b D Datter 1889 Breim herred* n s 005 Marie A. Hetle k ug b D Datter 1891 Breim herred* n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Øivind A. Hetle m ug b S Søn 1894 Breim herred* n s Hetle Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Elias K Hetle m e b Hf Gaardbr. S 1865 Breim herred* n s 002 Tora J. Hetle k ug f D Steddatter 1888 Breim herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Dale 003 Anders J. Hetle m ug f S Stedsøn 1890 Breim herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Dale 004 Tora N. Hetle k e f Hm Kaarkone 1833 Breim herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Dale Hetle Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Nils L. Hetle m g b Hf Gaardbr. S 1846 Breim herred* n s 002 Gyda E. Hetle k g b Hm Gaardmandskone 1844 Breim herred* n s 003 Lars N. Hetle m ug b S Søn, veiarbeider 1871 Breim herred* n s 004 Olav N. Hetle m ug b S Søn 1884 Breim herred* n s 005 Johan N. Hetle m ug b S Søn 1888 Breim herred* n s 006 Gyda N. Hetle k ug b D Datter 1893 Breim herred* n s 007 Lars N. Hetle m e b Hf Kaarmand 1823 Breim herred* n s 008 Mads Løkkebø m mt B Tigger 1830? Breim herred* n s Sedvanleg bustad: Søndfjord Hetle Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Rasmus B. Hetle m g b Hf Gaardbr. S smed 1868 Breim herred* n s 002 Oline B. Hetle k g b Hm Gaardmandskone 1862 Breim herred* n s 003 Ole R. Hetle m ug b S Søn 1893 Breim herred* n s 004 Peder R. Hetle m ug b S Søn Breim herred* n s 005 Anna R. Hetle k ug b D Datter 1896 Breim herred* n s 006 Magnhild R. Hetle k ug b D Datter 1897 Breim herred* n s 007 Gunhild R. Stensaker k ug b Tj Tjenestepige 1879 Breim herred* n s 008 Anne I. Hetle k e b Hf!! Kaarkone 1832 Breim herred* n s Hetle Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ane L. Hetle k e b Hm Gaardkone S 1850 Breim herred* n s 002 Lars A. Hetle m ug b S Gaardsgut 1880 Breim herred* n s 003 Andreas A. Hetle m ug b S Gaardsgut 1882 Breim herred* n s 004 Martin A. Hetle m ug b S Søn 1889 Breim herred* n s 005 Henrik A. Hetle m ug b S Søn 1892 Breim herred* n s 006 Lisbet H. Hetle k ug b Tj Tjenestepige 1859 Breim herred* n s Hetle Oline S. Gaasemyr k ug b Hm Gaardarbeiderske 1838 Breim herred* n s Hetle Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Arne A Hetle m g b Hf Gaardbr. S, snekker 1869 Breim herred* n s 002 Synneve J. Hetle k g b Hm Gaardmandskone 1872 Breim herred* n s 003 Dorthea A. Hetle k ug b D Datter 1894 Breim herred* n s 004 Jakob A. Hetle m ug b S Søn 1896 Breim herred* n s 005 Arne A. Hetle m ug b S Søn Breim herred* n s 006 Torine K. Hagebakken k ug f Tj Tjenestepige 1886 Breim herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Hagebakken Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1446 Breim Reed 4 2 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Katrine E Reed k e b Hm Pladskone m J 1839 Breim herred* n s 002 Ingeborg A. Jordanger k ug b FL Fosterdatter 1893 Breim herred* n s 003 Jeremias J. Klakeg m ug b EL Skoleelev 1886 Jølster n s 004 Ragnhild R. Stokke k ug mt B Gaardarbeiderske 1844 Breim herred* n s Sedvanleg bustad: Stokke Reed Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Lars J. Reed m g b Hf Gaardbr. S 1859 Breim herred* n s 002 Katrine A. Reed k g b Hm Gaardmandskone 1858 Breim herred* n s 003 Johans L. Reed m ug b S Søn 1882 Breim herred* n s 004 Anne M. L. Reed k ug b D Datter 1884 Breim herred* n s 005 Arne L. Reed m ug b S Søn 1887 Breim herred* n s 006 Einar L Reed m ug b S Søn 1889 Breim herred* n s 007 Astrid L. Reed k ug b D Datter 1893 Breim herred* n s 008 Karl L Reed m ug b S S 1897 Breim herred* n s 009 Johannes L. Reed m e b Hf Kaarmand 1816 Breim herred* n s Merknad: E: Feil kjønn oppgitt i kjelda Reed Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Kristen A. Reed m g b Hf Gaardbr. S, postkjører 1866 Breim herred* n s 002 Marie J. Reed k g b Hm Gaardmandskone 1868 Breim herred* n s 003 Eli K. Reed k ug b D Datter 1893 Breim herred* n s 004 Arne K. Reed m ug b S Søn 1896 Breim herred* n s 005 Britha K. Reed k ug b D Datter Breim herred* n s 006 Kari A. Reed k ug b Tj Tjenestepige 1873 Breim herred* n s 007 Arne K. Reed m g b Hf Kaarmand 1844 Breim herred* n s 008 Eli K. Reed k g b Hm Kaarkone 1845 Breim herred* n s 009 Rasmus R. Næss m ug f EL Lærer 1878 Breim herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Næss Stensaker %5% 5 %4% Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Børre K. Stensaker m g b Hf Gaardbr. S 1872 Breim herred* n s 002 Berte J. Stensaker k g b Hm Gaardmandskone 1876 Breim herred* n s 003 Isak K. Stensaker m ug b Tj Tjenestegut 1881 Breim herred* n s 004 Karine K. Stensaker k ug b Tj Tjenestepige 1887 Breim herred* n s 005 Kari J. Stensaker k e f Hm Kaarkone 1845 Breim herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Bergen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Sv. Stensaker m g b Hf Gaardbr., hellebryder 1879 Breim herred* n s 002 Ingeborg N. Stensaker k g b Hm Gaardmandskone 1872 Breim herred* n s 003 Lars O. Stensaker m ug b S Søn 1897 Breim herred* n s 004 Ane N. Sætre k ug b Tj Tjenestepige 1869 Breim herred* n s 005 Elisabet K. Stensaker k e b Hm Kaarkone 1844 Breim herred* n s Stensaker Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Agnete A. Stensaker k e b Hm Gaardkone S 1848 Breim herred* n s 002 Gabriel N. Stensaker m ug b S Gaardsgut 1874 Breim herred* n s 003 Andreas N. Stensaker m ug b S Gaardsgut 1882 Breim herred* n s 004 Marte N. Stensaker k ug b D Datter 1885 Breim herred* n s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Marie N. Stensaker k ug b D Datter 1889 Breim herred* n s 006 Anna N. Stensaker k ug b D Datter 1893 Breim herred* n s Stensaker Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Rasmus A. Stensaker m g b Hf Gaardbr. S 1847 Breim herred* n s 002 Agnete A. Stensaker k g b Hm Gaardmandskone 1853 Breim herred* n s 003 Absalon R. Stensaker m ug b S Gaardsgut 1882 Breim herred* n s 004 Gyda R. Stensaker k ug b D Datter 1886 Breim herred* n s 005 Abbert R. Stensaker m ug b S Søn 1889 Breim herred* n s 006 Ragna R. Stensaker k ug b D Datter 1891 Breim herred* n s 007 Anna R. Stensaker k ug b D Datter 1893 Breim herred* n s 008 Ragnvald R. Stensaker m ug b S Søn 1896 Breim herred* n s 009 Jan R. Stensaker m ug b Hf Kaarmand 1852 Breim herred* n s Sjukdom: Aa Saarheim 6 4 og Ole J. Saarheim m g b Hf Pladsmand, bygningsmand 1841 Breim herred* n s 002 Kari K. Saarheim k g b Hm Pladsmandskone 1839 Breim herred* n s 003 Kristoffer O. Saarheim m ug b S snekker, hellebryder 1877 Breim herred* n s 004 Oline O. Saarheim k ug b D Datter 1885 Breim herred* n s Saarheim Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Absalon A Saarheim m g b Hf Gaardbr. S, snekker 1862 Breim herred* n s 002 Nelli B. Saarheim k g b Hm Gaardmandskone 1859 Utvik n s 003 Mari A. Saarheim k ug b D Datter 1885 Breim herred* n s 004 Margit A. Saarheim k ug b D Datter 1887 Breim herred* n s 005 Adolf A. Saarheim m ug b S Søn 1890 Breim herred* n s 006 Borghild A. Saarheim k ug b D Datter 1892 Breim herred* n s 007 Rangvald A Saarheim m ug b S Søn 1895 Breim herred* n s 008 Einar A. Saarheim m ug b S Søn 1897 Breim herred* n s 009 Asbjørn A. Saarheim m ug b S Søn Breim herred* n s Saarheim Berteel O. Saarheim m g b Hf Pladsmand m J 1851 Breim herred* n s 002 Gulborg R. Saarheim k g b Hm Pladsekone 1827 Breim herred* n s Saarheim %8% Jon E. Saarheim m g f Hf Gaardbr. S 1844 Breim herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Dampsk. Kommandøren 002 Synneve D. Saarheim k g b Hm Gaardmandskone 1847 Breim herred* n s 003 Erik J. Saarheim m ug b S Søn, murer, bygningsmand 1875 Breim herred* n s 004 Daniel J. Saarheim m ug b S Søn, murer 1880 Breim herred* n s 005 Anton J. Saarheim m ug b S Søn 1885 Breim herred* n s 006 Anna J. Saarheim k ug b D Datter 1888 Breim herred* n s 007 Kristoffer J Saarheim m ug b S Søn 1890 Breim herred* n s 008 Rakel L. Almenning k g b Tj Tjennestekone 1845 Breim herred* n s Saarheim Steffen A. Saarheim m g b Hf Gaardbr. S 1878 Breim herred* n s 002 Anne A. Saarheim k g b Hm Gaardmandskone 1876 Breim herred* n s 003 Anders T. Saarheim m g b Hf Kaarmand 1830 Breim herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1446 Breim 004 Johanne S. Saarheim k g b Hm Kaarkone 1839 Breim herred* n s 005 Tor A. Saarheim m ug b S Kaargut 1873 Breim herred* n s Sjukdom: Aa Saarheim Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Kristoffer I. Saarheim m g b Hf Gaardbr. S 1854 Breim herred* n s 002 Magnhild D. Saarheim k g b Hm Gaardmandskone 1850 Breim herred* n s 003 Ingebrigt K. Saarheim m ug b S Søn, Gaardsgut 1874 Breim herred* n s 004 Brita K. Saarheim k ug b D Datter 1880 Breim herred* n s 005 Kristianne K. Saarheim k ug b D Datter 1882 Breim herred* n s 006 Borre K. Saarheim m ug b S Søn 1885 Breim herred* n s 007 Berte K. Saarheim k ug b D Datter 1887 Breim herred* n s 008 Jon K. Saarheim m ug b S Søn 1890 Breim herred* n s 009 Mathias K. Saarheim m ug b S Søn 1892 Breim herred* n s 010 Brite B. Saarheim k e b Hm Kaarkone 1826 Breim herred* n s Saarheim Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole P. Saarheim m g b Hf Gaardbr. S, snekker 1855 Breim herred* n s 002 Oline L. Saarheim k g b Hm Gaardmandskone 1863 Breim herred* n s 003 Anna O. Saarheim k ug b D Datter 1886 Breim herred* n s 004 Johanne O. Saarheim k ug b D Datter 1888 Breim herred* n s 005 Pernille O Saarheim k ug b D Datter 1890 Breim herred* n s 006 Peder O. Saarheim m ug b S Søn 1893 Breim herred* n s 007 Lydia O. Saarheim k ug b D Datter 1895 Breim herred* n s 008 Lars O. Saarheim m ug b S Søn 1898 Breim herred* n s 009 Agnete M. Saarheim k e b Hm Kaarkone 1812 Breim herred* n s Reed Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Peder R. Felde m g b Hf Gaardbr. S 1837 Breim herred* n s 002 Kristi R. Reed k g b Hm Gaardmandskone 1850 Breim herred* n s 003 Maline P. Reed k ug b D Datter, sypige 1874 Breim herred* n s 004 Rasmus P. Reed m ug b S Søn, snekker 1876 Breim herred* n s 005 Petter P. Reed m ug b S Søn, skrædder, postaabner 1879 Breim herred* n s 006 Rakel P. Reed k ug b D Datter, skoleelev 1886 Breim herred* n s 007 Torvald P. Reed m ug b S Søn 1890 Breim herred* n s Reed 23 4 og Isak A. Reed m b Hf Pladsmand, smed, hellebryder 1856 Breim herred* n s 002 Agnete A. Reed k b Hm Pladskone 1854 Breim herred* n s 003 Anna I. Reed k b D Datter, skrædderelev 1886 Breim herred* n s 004 Ragnhild O. Reed k b Hm Pladskone 1829 Breim herred* n s 005 Tora O. Reed k b D Datter, skrædder 1857 Breim herred* n s Reed 23 1 og Ole A Reed m g b Hf Gaardbr. S 1862 Breim herred* n s 002 Anne J. Reed k g b Hm Gaardmandskone 1867 Breim herred* n s 003 Jakob J. Reed m ug b S Søn 1893 Breim herred* n s 004 Dorthea J. Reed k ug b D Datter 1896 Breim herred* n s 005 Anna J. Reed k ug b D Datter Breim herred* n s 006 Pernille J. Reed k ug b Tj Tjenestepige 1879 Breim herred* n s 007 Jakob P. Reed m g b Hf Kaarmand 1840 Breim herred* n s 008 Dorthea D. Reed k g b Hm Kaarkone 1855 Breim herred* n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Reed Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Lars A. Reed m g b Hf Gaardbr. S 1869 Breim herred* n s 002 Andrine P. Reed k g b Hm Gaardmandskone 1864 Breim herred* n s 003 Marte D. Reed k ug b Tj Budeie 1831 Breim herred* n s 004 Anders D. Reed m e b Hf Kaarmand 1834 Breim herred* n s 005 Ludvid O. Egge m ug b EL Skoleelev 1886 Breim herred* n s Reed Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Jakob N. Reed m g b Hf Gaardbr S, postkjører og 1841 Breim herred* n s stationsh. 002 Berte L. Reed k g b Hm Gaardmandskone 1842 Breim herred* n s 003 Mari J. Reed k ug b D Datter Budeie 1869 Breim herred* n s 004 Kari J. Reed k ug b D Datter sygepleierske 1872 Breim herred* n s 005 Nils J Reed m ug b S Søn Gaardsgut 1879 Breim herred* n s 006 Jenny J. Reed k ug b D Datter 1887 Breim herred* n s Sageflaaten Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Peder B. Sageflaaten m g b Hf Gaardbr. smed, hellebryder 1857 Breim herred* n s 002 Kari A. Sageflaaten k g b Hm Gaardmandskone 1861 Breim herred* n s 003 Børre P. Sageflaaten m ug b S Søn 1888 Breim herred* n s 004 Anders P. Sageflaaten m ug b S Søn 1889 Breim herred* n s 005 Petter P. Sageflaaten m ug b S Søn 1891 Breim herred* n s 006 Inger P. Sageflaaten k ug b D Datter 1896 Breim herred* n s Merknad: E: Feil kjønn oppgitt i kjelda 007 Kristine P. Sageflaaten k ug b D Datter 1898 Breim herred* n s Merknad: E: Feil kjønn oppgitt i kjelda 008 Karl P. Sageflaaten m ug b S Søn Breim herred* n s 009 Johannes B. Kvile m ug f EL Kvaksalver 1870 Breim herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Dale 010 Marte R. Støve k e mt!! EL Kaarkone 1819 Indvik n s Sageflaaten Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anton K. Sageflaaten m g b Hf Pladsmand m J 1818 Breim herred* n s Sjukdom: B 002 Magnhild A. Sageflaaten k g b Hm Pladskone 1828 Breim herred* n s Reed Andrine A Valaker k ug b Hm Sypige 1872 Utvik n s Reed Erik B. Reed m g f Hf Pladsmand, hellebryder 1847 Breim herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Bergen 002 Brite A. Reed k g f Hm Pladsmandskone 1844 Breim herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Bergen 003 Karl E Reed m ug b S Søn, skoleelev 1885 Breim herred* n s 004 Anders S. Førde m ug b EL Skoleelev 1886 Breim herred* n s 005 Anders O. Næss m ug b EL Skoleelev 1886 Breim herred* n s 006 Johanne B Hole k g mt B Gaardmandskone 1854 Breim herred* n s Sedvanleg bustad: Hole 007 Samuel A. Førde m g mt EL Gaardbr Breim herred* n s Sedvanleg bustad: Førde 008 Anton O. Førde m g mt EL Gaardbr 1861 Breim herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1446 Breim Sedvanleg bustad: Volden Reed Brynhild A. Reed m g b Hf Gaardbr S 1836 Breim herred* n s 002 Eli L. Reed k g b Hm Gaardmandskone 1837 Breim herred* n s 003 Maline B Reed k ug b D Datter, budeie 1879 Breim herred* n s 004 Anders A Myklebust m ug b EL Skoleelev 1883 Breim herred* n s Reed Peder R. Hegheim m ug b Hf Stenarbeider 1847 Jølster n s Nygaard Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Aksel M. Reed m e b Hf Gaardbr. S 1854 Breim herred* n s 002 Mons A. Reed m ug b S Søn 1889 Breim herred* n s 003 Tor A. Reed m ug b S Søn 1891 Breim herred* n s 004 Tora A. Reed k e b Hm Kaarkone 1827 Breim herred* n s Reed Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Rasmus N. Reed m g b Hf Bager, skomager 1860 Breim herred* n s 002 Helga A Reed k g b Hm Bager 1854 Breim herred* n s 003 Lydia R. Reed k ug b D Datter 1888 Breim herred* n s 004 Nils R. Reed m ug b S Søn 1882 Breim herred* n s 005 Gyda R. Reed k ug b D Datter 1894 Breim herred* n s 006 Kristi N Reed k ug b FL 1847 Breim herred* n s Reed Bertel A. Reed m g b Hf Pladsmand m J, kipper 1842 Breim herred* n s 002 Elisabet J. Reed k g b Hm Pladskone 1851 Breim herred* n s 003 Johannes B. Reed m ug b S Søn 1886 Breim herred* n s 004 Salamon Valvik m g mt EL Gaardbr. emisær 1867 Kinn n s Sedvanleg bustad: Søndfjord Reedbakken, Midtun 23 16, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Elias J. Reed m g b Hf Gaardbr. hoteleier 1864 Breim herred* n s 002 Rakel E Reed k g b Hm Gaardbrkone 1867 Breim herred* n s 003 Margit E Reed k ug b D Datter 1885 Breim herred* n s 004 Ingvald E. Reed m ug b S Søn 1891 Breim herred* n s Reedbakken Jon E. Jonsen m g b Hf Bager 1867 Horningdal n s 002 Valborg S. Jonsen k g b Hm 1863 Davik n s 003 Ester J. Jonsen k ug b D Datter 1890 Davik n s 004 Lina J. Jonsen k ug b D Datter 1892 Breim herred* n s 005 Hjalmar J. Jonsen m ug b S Søn 1893 Breim herred* n s 006 Signy J Jonsen k ug b D Datter 1895 Breim herred* n s 007 Sigurd J Jonsen m ug b S Søn 1897 Breim herred* n s 008 Johan J. Jonsen m ug b S Søn Breim herred* n s 009 Peder E. Sølvberg m g b Hf Handelsmand 1877 Utvik n s 010 Serine B. Sølvberg k g f Hm 1879 Breim herred* n s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Folketeljinga 1900 Sannsynleg opphaldstad: Støve Reed (Nystuen) Ole M. Kleppe m g f Hf Gaardbr., handelsmand 1838 Breim herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Dampsk. "Lindholmen" 002 Ingeborg O. Kleppe k g b Hm Gaardmandskone 1848 Breim herred* n s 003 Mons O. Kleppe m ug b S Handelsbetjent 1882 Breim herred* n s 004 Ole O. Kleppe m ug b S Gaardsgut 1884 Breim herred* n s 005 Johanne O. Kleppe k ug b D Datter 1886 Breim herred* n s 006 Peder O. Kleppe m ug b S Søn 1888 Breim herred* n s Reed 2 4 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Rakel J. Frøistad k ug b Hm skrædder 1850 Breim herred* n s 002 Kristi L. Gaasemyr k ug b EL skoleelev 1885 Breim herred* n s 003 Magnhild N. Hole k ug f EL skoleelev 1886 Breim herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Hole 004 Kristi B. Teiten k ug f EL skoleelev 1886 Breim herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Teiten Tinghaugen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Søren M. Hunskaar m g b Hf Sagbruger, Gaardbr, smed 1859 Breim herred* n s 002 Nelle K. Hunskaar k g b Hm Gaardmandskone 1871 Breim herred* n s 003 Anne S. Hunskaar k ug b D Datter 1892 Breim herred* n s 004 Mads S. Hunskaar m ug b S Søn 1895 Breim herred* n s 005 Synneve S. Hunskaar k ug b D Datter 1897 Breim herred* n s 006 Klaus S. Hunskaar m ug b S Søn Breim herred* n s Reed 23 5, 10 6 %7% 7 %8% 001 Anne T Reed k g f Hm Jordemoder 1852 Breim herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Skarstein 002 Jakob B. Reed m ug b S Søn 1887 Breim herred* n s 003 Tollef B. Reed m ug b S Søn 1889 Breim herred* n s 004 Rangvald B. Reed m ug b S Søn 1891 Breim herred* n s 005 Rakel B Reed k ug b D Datter 1893 Breim herred* n s 006 Tor A. Reed m g b Hf Pladsmand u J, smed 1827 Breim herred* n s 007 Anne T. Reed k g b Hm Pladskone 1817 Breim herred* n s Merknad: E: Slutt på krets 1 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 380 (kvinner: 197, menn: 183) Bustader i krinsen: 57 Krins: 002 Herred/by: Breim Skræppe Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Knud Pedersen m g b Hf Gaardbruger, selveier 1842 Breim herred* n s 002 Johanne Thorsdr. k g b Hm Gaardmandskone 1833 Breim herred* n s 003 Peder Knudtsen m ug b S Søn. Jordbrugsarbeide 1866 Breim herred* n s 004 Mathias Knudtsen m ug b S Søn. Jordbrugsarbeide 1881 Breim herred* n s 005 Kristi Knudtsdr. Fløtre k ug b Tj Tjenestepige Kreatur og 1875 Breim herred* n s husstel 006 Marie Bertine Jakobsdr. k ug b B Datter %af 5% 1895 Breim herred* n s Skræppe Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 1446 Breim 001 Ingebrigt Børresen m g b Hf Gaardbruger selveier og 1850 Breim herred* n s Smed 002 Berthe Torine Jensdr k g b Hm Gaardmandskone 1844 Breim herred* n s 003 Ole Ingebrigtsen m ug b S Jordbrugsarbeide 1885 Breim herred* n s 004 Inger Ingebrigtsdr. k ug b D Kreaturstel og Husgjerning 1881 Breim herred* n s 005 Elisabet Ingebrigtsdr. k ug b D Kreaturstel og Husgjerning 1883 Breim herred* n s 006 Ole Hanssen m e b Hf Føderaadsmand Hestehandler 1833 Breim herred* n s Merknad: Føderaadshuset: Skræppe Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Ole Thorsen m g b Hf Gaardbruger, selveier 1840 Breim herred* n s 002 Rakel Berentsdr. k g b Hm Gaardmandskone 1844 Breim herred* n s 003 Thor Olsen m ug b S Jordbrugsarbeide 1875 Breim herred* n s 004 Johanne Olsdr. k ug b D Kreaturstel og husgjerning 1882 Breim herred* n s 005 Tora Thorsdr. k ug b Tj Husgjerning 1833 Breim herred* n s Nedrebø Anders Olsen m g b Hf Gaardbruger selveier og 1852 Breim herred* n s snedker 002 Maline Johannesdr. k g b Hm Gaardbrugerkone 1859 Breim herred* n s 003 Ole Anderssen m ug b S Søn 1891 Breim herred* n s 004 Anna Andersdr. k ug b D Datter 1896 Breim herred* n s 005 Jenny Andersdr. k ug b D Datter Breim herred* n s Skindlo Brynjulf Gabrielsen m g b Hf Gaardbruger, selveier 1849 Breim herred* n s 002 Helga Larsdr. k g b Hm Gaardmandskone 1855 Breim herred* n s 003 Gabriel Brynjulfsen m ug b S Søn 1888 Breim herred* n s 004 Lars Brynjulfsen m ug b S Søn 1896 Breim herred* n s 005 Gina Brynjulfsdr. k ug b D Datter 1887 Breim herred* n s 006 Nille Brynjulfsdr. k ug b D Datter 1891 Breim herred* n s 007 Olianne Brynjulfsdr k ug b D Datter 1894 Breim herred* n s 008 Knudt K. Øvresæthre m g b FL Jordarbeider 1876 Breim herred* n s 009 Kari Brynjulfsdr. k g b FL %D% Kreaturstel og husstel 1880 Breim herred* n s 010 Kristine Knudtsdr. k ug b FL Breim herred* n s Skindlo Inger Jakobsdr. k e b Hm Gaardmandsenke og 1863 Breim herred* n s gaardbrugerske, selveier 002 Arne Rasmussen m ug b S Søn. Jordbrugsarbeide 1886 Breim herred* n s 003 Jakob Rasmussen m ug b S Søn 1887 Breim herred* n s 004 Ragnvald Rasmussen m ug b S Søn 1895 Breim herred* n s 005 Anna Rasmusdr. k ug b D Datter 1890 Breim herred* n s 006 Marthe I. Kaale k ug b Tj Tjenestepige. Kreaturstel og 1880 Breim herred* n s husgjerning 007 Anne Olsdr. k b Hm Føderaadskone 1834 Breim herred* n s Merknad: Føderaadshuset: Skindlo Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Kristen Eliassen m g b Hf Gaardbruger, selveier 1839 Breim herred* n s 002 Brithe Eriksdr. k g b Hm Gaardbrugerkone 1839 Breim herred* n s 003 Elias Kristensen m ug b S Søn 1886 Breim herred* n s 004 Marie Kristensdr. k ug f D Datter. Kreatur- og husstel 1881 Breim herred* n s Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1431 Jølster. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1431 Jølster. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1431 Jølster Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1448 Stryn Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1537 Vold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1235 Voss Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1442 Daviken. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1442 Daviken. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1442 Daviken Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0533 Lunner. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0533 Lunner. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0533 Lunner Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1566 Surendals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1566 Surendals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1566 Surendals Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0214 Aas Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1447 Indviken. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1447 Indviken. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1447 Indviken Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0527 Vardal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1126 Hetlands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1126 Hetlands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1126 Hetlands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1929 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1524 Norddalens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1524 Norddalens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1524 Norddalens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0621 Sigdals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0621 Sigdals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0621 Sigdals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1441 Selje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1441 Selje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1441 Selje Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1038 Fede. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1038 Fede. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1038 Fede Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1511 Vannelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1511 Vannelven. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1511 Vannelven Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer