Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 1497 (kvinner: 728, menn: 763) Bustader: 236 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 287 (kvinner: 145, menn: 142) Bustader i krinsen: 48 Krins: 001 Herred/by: Gimsø Folketeljinga Delp Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Simon Pedersen m g b Hf Selveier grdbr. og fisker, 1860 Gimsøy herred* N S snedker 002 Elise Lind k g b Hm almindeligt husstel 1863 Gimsøy herred* N S 003 Helga Edvardsdtr. k ug b D Husgjerning Bodø Nor N S 004 Anna Kristensdtr. k ug mt B, D 1891 Skjærstad Nor N S Sedvanleg bustad: Skjærstad 005 Anna Simonsdtr. k ug b D Gimsøy herred* N S 006 Eivind Simonsen m ug b S Gimsøy herred* N S Delp Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Anton Andreassen m g b Hf Selveier grdbr. og fisker 1862 Hadsel Nor N S 002 Helene Pedersdtr k g b Hm almindeligt husstel 1864 Gimsøy herred* N S 003 Peder Antonsen m ug b S Jordbrugsarbeide. Fiskeri 1889 Gimsøy herred* N S 004 Anton Kristofersen m ug b pleiesøn Jordbrugsarbeide. Fiskeri 1889 Hadsel N S 005 Birgitte Hansdtr. k e b FL føderaadsenke 1824 Gimsøy herred* N S 006 Konrad Pettersen m g b Hf fisker, inderst 1878 Hadsel N S 007 Lina Johansdtr. k g b Hm almindeligt husstel 1879 Gimsøy herred* N S Delp Rønning Sivertsen m e b Hf selveier, grdbr Gimsøy herred* N S 002 Alfred Rønning m ug b S faderens dreng i jordbrug og 1880 Gimsøy herred* N S fiskeri 003 Thora Winther k ug b Tj almindeligt husstel, 1878 Hadsel Nor N S husbestyrerindekreaturstel Delp Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Birgitte Lind k e b Hm Gaardbrugerske, selveiende 1835 Hadsel Nor N S 002 Hans Lind m ug b S Hjælper til eller driver 1875 Gimsøy herred* N S jordbruget og fiskeri for moderens regning 003 Rikard Lind m ug b S Hjælper til eller driver 1876 Gimsøy herred* N S jordbruget og fiskeri for moderens regning 004 Marianne Lind k ug b D Hus= og kreaturstel f Gimsøy herred* N S moderen 005 Agnes Kvam k ug b pleiedatter Hus= og kreaturstel 1887 Gimsøy herred* N S 006 Ruth Sediniusdtr. k ug b pleiedatter 1892 Vaagan Nor N S 007 Jakob Andreassen m ug b pleiesøn (dattersøn) Gimsøy herred* N S Delp Hartvig Sivertsen m g b Hf Selveier, grdbr. og fisker 1851 Gimsøy herred* N S Selveiende 002 Anne Winther k g b Hm almindeligt hus= og 1853 Hadsel Nor N S kreaturstel gaardmandskone 003 Adolf Hartvigsen m ug b S Hjælper faderen med jordbruget og fisket 1878 Gimsøy herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 1864 Gimsø 004 Sivert Hartvigsen m ug b S Hjælper faderen med 1887 Gimsøy herred* N S jordbruget og fisket efter alder og kræfter 005 Kristian Hartvigsen m ug b S 1895 Gimsøy herred* N S 006 Selma Hartvigsen k ug b D Hjælper foreldrene med hus= 1882 Gimsøy herred* N S og gaardsstellet 007 Anna Hartvigsen k ug b D Hjælper foreldrene med hus= 1886 Gimsøy herred* N S og gaardsstellet 008 Harda Hartvigsen k ug b D 1892 Gimsøy herred* N S Delp Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Johan Chr. Pedersen m g Hf selveier, grdbr. og fisker, 1855 Gimsøy herred* N S tømmerm. 002 Nikoline Nilsdtr. k g Hm hus= og kreaturstel 1857 Gimsøy herred* N S Gaardmandskone 003 Nils Johansen m ug S Hjælper foreldrene med deres 1879 Gimsøy herred* N S erhverv: jordbr. og fisket; arbeider ved bergverk 004 Petra Johansdtr k ug D Hjelper foreldrene med 1883 Gimsøy herred* N S jordbruget og kreaturstellet 005 Lothe Johansdtr k ug D Hjelper foreldrene med 1886 Gimsøy herred* N S jordbruget og kreaturstellet 006 Anna K. Johansdtr k ug D Hjelper foreldrene med 1890 Gimsøy herred* N S jordbruget og kreaturstellet 007 Vida Johansdtr k ug D 1892 Gimsøy herred* N S 008 Klara Johansdtr k ug D 1894 Gimsøy herred* N S 009 Ingerid Johansdtr. k ug D 1898 Gimsøy herred* N S 010 Paul Johansen m ug S Hjelper til med jordbruget og 1888 Gimsøy herred* N S kreaturstellet 011 Hans Hauge Nilsen m ug FL Fisker, Jordarbeider, Dagarbeider 1872 Gimsøy herred* N S Melaakerbakken Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johan Pettersen m g b Hf Husmand; m J jordbrug og 1853 Gimsøy herred* N S fiskeri for egen regning, tømmermand. 002 Hanna Sørensdtr. k g b Hm husstel, kreaturstel, 1851 Gimsøy herred* N S jordbrugsarb. 003 Ragna Johansdtr. k ug b D Hjelper foreldrene med deres 1887 Gimsøy herred* N S erhverv af jordbruget 004 Petra Johansdtr k ug b D Hjelper foreldrene med deres 1889 Gimsøy herred* N S erhverv af jordbruget 005 Kristine Johansdtr k ug b D 1892 Gimsøy herred* N S 006 Thora Johansdtr. k ug b D 1894 Gimsøy herred* N S 007 Rebekka Johannesdtr. k e b FL mandens moder Enke; underholdes af sønnen 1825 Vaagan Nor N S Delpsmoen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Peter Angel m g b Hf Husmand m J; Jordbrug, 1838 Lekø NT N S dagarbeider ved jordbrug, paa pakhus. 002 Inger Nilsdtr k g b Hm hus= og kreaturstel 1851 Hadsel Nor N S 003 Nils Petersen m ug b S Hjelper foreldrene med 1883 Gimsøy herred* N S jordveien og fiske, arbeider ved jernbaneanlæg 004 Alfred K. Pettersen m ug b S Jordarbeide og Fiskeri 1887 Gimsøy herred* N S 005 Petra Petersdtr. k ug b D 1894 Gimsøy herred* N S Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Delpsmoen under Johannes Olsen m g b Hf Husmand; jordbrug, fiskeri 1862 Bø Vesteraalen Nor N S for egen regning 002 Anna Jørgensdtr. k g b Hm hus= og kreaturstel for egen 1867 Gimsøy herred* N S regning modt. haandarb., strikning o.l. mod betaling. 003 Allan Johannessen m ug b S Jordbrug og Fiskeri 1888 Gimsøy herred* N S 004 Sigurd Johannessen m ug b S Jordbrug og Fiskeri 1890 Gimsøy herred* N S 005 Josef Johannessen m ug b S 1892 Gimsøy herred* N S 006 Eivin Johannessen m ug b S 1895 Gimsøy herred* N S 007 Arnette Johannessen k ug b D 1897 Gimsøy herred* N S 008 Linhardt Johannessen m ug b S Gimsøy herred* N S Volden (af Gjersvold) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Ole Eilertsen m g b Hf Selveier, jordbrug og fiskeri 1871 Gimsøy herred* N S for egen regning 002 Petra Lind k g b Hm hus= og kreaturstel 1872 Gimsøy herred* N S 003 Eilert Olsen m ug b S 1895 Gimsøy herred* N S Bakvold (af Gjersvold) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Harald Lind m ug b Hf Selveier, gaardbruger og 1869 Gimsøy herred* N S 002 Fernanda Lind k ug b Tj husholderske fisker for egen regning. husholderske hos no. 1. hus= og kreaturstel; hjælper til ogsaa i onnearb Gimsøy herred* N S Bakken (af Gjersvold) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Ingvald Sivertsen m e b Hf Selveier, gaardbr. og fisker 1865 Gimsøy herred* N S 002 Pedrikke Karlsdtr. k ug b Tj husholderske; hus= og kreaturstel, ogsaa med i onnearbeidet for egen regning husholderske; hus= og kreaturstel, hjelper til ogsaa med onnearb. 003 Signe Ingvaldsdtr k ug b D Hjælper faderen med husstellet, kreaturernes røgt og onnearbeidet 1865 Ankenes, Ofoten Nor N S 1885 Hlade (Thjem) ST N S 004 Olaf Ingvaldsen m ug b S 1891 Gimsøy herred* N S 005 Sverre Ingvaldsen m ug b S 1893 Gimsøy herred* N S 006 Ragnar Ingvaldsen m ug b S 1895 Gimsøy herred* N S Nygaard (af Gjersvold) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Allan Sivertsen m g b Hf Selveier, gaardbruger og 1860 Gimsøy herred* N S fisker for egen regning 002 Hilda Johansdtr k g b Hm hus= og kreaturstel Gaardmandskone 1862 Hadsel Nor N S Gjersvold Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Johan Lind m g b Hf Selveier, gaardbr og fisker for egen regning; udfører 1870 Gimsøy herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1864 Gimsø tømmermandsarbeide for dagløn 002 Johanna Johansdtr. k g b Hm Gaardmandskone hus= og 1872 Gimsøy herred* N S kreaturstel, onnearbeide paa marken 003 Einar Johansen m ug b S 1894 Gimsøy herred* N S 004 Kristian Johansen m ug b S Gimsøy herred* N S 005 Anna Johansdtr k ug b D 1896 Gimsøy herred* N S 006 Kasbara Karlsdtr. k ug b pleiedatter 1891 Gimsøy herred* N S 007 Kristen Andreassen m g mt FL skrædder, f egen regning 1855 Skjerstad Nor N S Sedvanleg bustad: Skjærstad Salten Sjukdom: D Fagerbakken, søndre (af Gjersvold) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Edvard Telleman m g b Hf Forpagter, gaardbr., 1869 Hadsel Nor N S handelsbetjent 002 Ellida Telleman k g b Hm hus= og kreaturstel, 1878 Gimsøy herred* N S Forpagterkone 003 Bjarne Telleman m ug b S 1899 Gimsøy herred* N S Merknad: E: Fødselsmåned, mai, påført med blyant. 004 Haakon Telleman m ug b S 1896 Gimsøy herred* N S 005 Anne Jentoft k e b FL føderaads=enke 1841 Hadsel N S 006 Eyvin Eilertsen m ug b FL Underholdes af moderen, no 5, og hjelper til med jordbrugs= og gaardsarbeide hos no. 1 Tarebrænding 1884 Gimsøy herred* N S Fagerbakken nordre (af Gjersvold Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Jentoft Eilertsen m g b Hf Selveier, gaardbruger og 1869 Gimsøy herred* N S fisker for egen regning 002 Karen Lind k g b Hm hus= og kreaturstel Hustru Gimsøy herred* N S 003 Hallfrid Jentoftsdtr k ug b D 1897 Gimsøy herred* N S 004 Gyda Jentoftsdtr k ug b D Gimsøy herred* N S Gjersvold Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Johan Abrahamsen m g b Hf Selveier, gaardbruger og 1844 Gimsøy herred* N S fisker for egen regning 002 Gjertrud Abrahamsen k g b Hm hus= og kreaturstel, 1847 Gimsøy herred* N S Gaardmandskone 003 Ragnvald Abrahamsen m ug b S Hjelper foreldrene med 1884 Gimsøy herred* N S gaardsdriften, kreaturstel og som fisker, tarebrænding 004 Albin Abrahamsen m ug b S Hjelper etter evne foreldrene, 1887 Gimsøy herred* N S no 1 og 2 med gaardsdrift og kreaturstel. tarebrænding. 005 Petra Abrahamsen k ug b D Hjelper til med hus= og 1882 Gimsøy herred* N S kreaturstel samt under onnearbeidet 006 Abraham Hartvigsen m e b FL føderaadsmand, lever af sit ant Valberg sogn, Borge N S føderaad 007 Albert Abrahamsen m g b S Hjelper til med foreldrenes gaardsbrug som vederlag for hvad han bruger af produkter, fisker for egen regning. 008 Anna Andreasdtr. k g b sønnekone Lidt husstel; driver syforretning Lofoten Nor 1871 Gimsøy herred* N S 1868 Hadsel Nor N S Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Gjersvoldmoen 19 3 og Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Jørgen Jakobsen m g b Hf Pladsmand, jordbrug og 1847 Vaagan Nor N S fiskeri for egen regning; skomagerarbeide modtages. 002 Kaja Sivertsdtr. k g b Hm hus= og kreaturstel Gimsøy herred* N S 003 Johan Johansen m ug b S 1888 Gimsøy herred* N S Gjersvoldmoen 19 3 og Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Anton Pettersen m g f Hf Husmand, jordbrug og fiskeri for egen regning; udfører af og til dagarb. som murer; arbeider ved bergverksdrift 1853 Valberg sogn, Borge, Lofoten Nor Sannsynleg opphaldstad: Vatnfjord Gimsø 002 Petra Johansdtr k g b Hm hus og kreaturstel, Hustru 1857 Gimsøy herred* N S 003 Johanna Antonsdtr. k ug b D Husgjerning og Kreaturstel 1885 Gimsøy herred* N S 004 Alma Antonsdtr. k ug b D Husgjerning og Kreaturstel 1887 Gimsøy herred* N S 005 Mathilde Antonsdtr. k ug b D 1890 Gimsøy herred* N S 006 Marianne Antonsdtr. k ug b D 1892 Gimsøy herred* N S 007 Birgitte Antonsdtr. k ug b D 1898 Gimsøy herred* N S 008 Eilif Antonsen m ug b S 1896 Gimsøy herred* N S Strømnes og Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Martin Jensen m g b Hf Selveier, jordbrug og fiskeri 1861 Gimsøy herred* N S for egen regning. 002 Kaja Sivertsdtr. k g b Hm hus= og kreaturstel, Hustru 1866 Gimsøy herred* N S 003 Jentoft Martinsen m ug b S Jordbrugsarbeide 1889 Gimsøy herred* N S 004 Davida Martinsdtr k ug b D 1891 Gimsøy herred* N S 005 Klara Martinsdtr k ug b D 1893 Gimsøy herred* N S 006 Jenny Martinsdtr. k ug b D 1896 Gimsøy herred* N S 007 Ingbart Martinsen m ug b S 1897 Gimsøy herred* N S 008 Ragnar Martinsen m ug b S Gimsøy herred* N S Strømnes, under (af 1 1 Strømnes) Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Benjamin Martensen m ug b Hf Ungkarl, fisker for egen regning, dagarbeider imellem ved gaards= og jordarbeide 1843 Borge, Lofoten Nor N S Strømnes Johanna Nilsdtr. k e b Hm Husmandsenke. Udf. hus= 1838 Gimsøy herred* N S og kreaturstel. Offentlig understøttet som fattig og lidende af sindssygdom Sjukdom: S 002 Nikoline Larsdtr. k ug b D. af no. 1 Fører tilsyn med moderen 1872 Gimsøy herred* N S og hjelper til med hus= og kreaturstellet. Udfører dagarbeide som vadsk og bagning 003 Martin Johansen m ug b S. af no Gimsøy herred* N S Strømnes Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei Digitalarkivet - Arkivverket Side 13 N S

14 1864 Gimsø 001 Elling Ingebrigtsen m g b Hf Selveier, gaardbruger, 1836 Inderøen NT N S tømmermand og snedker dels som dagarbeider, dels paa akkord. 002 Karoline Olsdtr k g b Hm Hustru til no Udfører 1855 Gimsøy herred* N S hus= og kreaturstel 003 Ingvald Ellingsen m ug b S. af no 1 Hjemmeværende; driver 1874 Gimsøy herred* N S fiske for faderens regning og hjelper til med jord= og gaardsarbeidet 004 Albert Ellingsen m ug b S. af no 1 Hjemmeværende; driver 1878 Gimsøy herred* N S fiske for faderens regning og hjelper til med jord= og gaardsarbeidet 005 Adolf Karlsen m ug b stedsøn af no 1 Hjemmeværende; driver 1885 Gimsøy herred* N S fiske for faderens regning og hjelper til med jord= og gaardsarbeidet 006 Olaf Karlsen m ug b stedsøn af no 1 Hjemmeværende; driver 1889 Gimsøy herred* N S fiske for faderens regning og hjelper til med jord= og gaardsarbeidet 007 Einar Ellingsen m ug b søn af no Gimsøy herred* N S 008 Kristian Albertsen m ug b pleiesøn af no 1897 Gimsøy herred* N S Ellida Karlsdtr k ug b steddatter af no Husgjerning, Kreaturstel 1887 Gimsøy herred* N S Helga Ellingsdtr k ug b datter af no Gimsøy herred* N S Baadviken under m fl. af 7 7 Strømnes 001 Anton Iversen m g b Hf Husmand. - driver jordbrug 1860 Inderøen NT N S og fiske for egen regning, skomager paa selvstændig maade; arbeider ved bergverksdrift. 002 Albertine Hansdtr. k g b Hm Hustru til no 1. Udfører 1855 Valberg sogn, Borge N S hus= og kreaturstel, onnearb. hjemme Lofoten Nor 003 Alfred Antonsen m ug b S af no 1-2 Hjelper foreldrene med 1886 Vaagan Nor N S arbeidet paa pladsen, driver fiske for deres regning 004 Hildar Antonsen m ug b S af no Hadsel Nor N S 005 Gustav Antonsen m ug b S af no Gimsøy herred* N S 006 Alfhilde Antonsdtr. k ug b D af no Gimsøy herred* N S 007 Ottar Antonsen m ug b S af no Gimsøy herred* N S Strømnes 18 1 og 9, Nikolai Jensen m g b Hf Selveier, gaardbruger og 1864 Gimsøy herred* N S fisker for egen regning. Tarebrænding 002 Ovedia Andreasdtr. k g b Hm Hustru til no 1 husstel og 1870 Gimsøy herred* N S kreaturstel 003 Karl Nikolaissen m ug b S 1898 Gimsøy herred* N S 004 Sigurd Emilsen m ug b fostersøn 1888 Gimsøy herred* N S Tuvteigen under 18 7 og Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Hans Mikalsen m g b Hf Husmand, jordbrug og fiskeri 1852 Gimsøy herred* N S for egen regning; udfører dagarbeide som tømmermand 002 Anne Bentsen k g b Hm Gift med no. 1; udfører 1848 Saltdalen Nor N S hus= og kreaturstel, deltar i onnearbeidet. 003 Johan Hansen m ug f S af 1-2 Hjemmeværende; hjelper til 1880 Gimsøy herred* N S med pladsens drift og fisker for faderens regning arbeider ved jernbaneanlæg. Sannsynleg opphaldstad: Frydenlund, Narvik, Ofoten 004 Elioth Hansen m ug b S af 1-2 Hjemmeværende Gimsøy herred* N S jordbrugsarbeide og fiske, kok for bergverksarbeidere 005 Peder Hansen m ug b S af 1-2 Hjemmeværende, 1885 Gimsøy herred* N S jordbrugsarbeide og fiske for faderens regning. 006 Konstanse Hansdtr. k ug b D af Gimsøy herred* N S Holtern under 18 6, 19 og Ludvig Eriksen m g b Hf Husmand, fiskeri og 1868 Hadsel Nor N S jordbrug for egen regning, tarebrænding for egen regn. 002 Nikoline Johansdtr. k g b Hm Gift med no 1. hus= og 1874 Gimsøy herred* N S kreaturstel 003 Arthur Ludvigsen m ug b S af no Gimsøy herred* N S 004 Hildur Ludvigsdtr. k ug b D af no Gimsøy herred* N S 005 Jentoft Ludvigsen m ug b S af no 1 og Gimsøy herred* N S Strømnes Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Peter Johansen m g b Hf Selveier, gaardbruger og 1859 Hadsel Nor N S fisker for egen regning 002 Anna Mikaldtr. k g b Hm Gift med no 1 hus= og 1860 Gimsøy herred* N S kreaturstel. 003 Agnes Petersdtr k ug b D af no Gimsøy herred* N S 004 Olaf Petersen m ug b S af no Gimsøy herred* N S 005 Jetta Petersdtr. k ug b D af no Gimsøy herred* N S Strømnes under 18 6, 19, Per Olsen m g b Hf Husmand, jordbrug, 1824 Meraaker NT N S tømmermand i den seneste nærmest uarbeidsdygtig grundet sygelighed; understøttes af sønnen 002 Jakobine Larsdtr. k g b Hm Gift med no 1 hus= og 1825 Gimsøy herred* N S 003 Johan Pedersen m g b FL; søn af no. 1-2 kreaturstel Inderst, jordbrug og fiskeri for egen regning tømmermand, arbeider ved bergverksdrift; - hjelper faderen med arb. paa pladsen 1860 Gimsøy herred* N S 004 Hanna Martinusdtr. k g b FL Gift med no 3 hus og 1866 Langenes NT N S kreaturstel 005 Elline Johansdtr k ug b D af no Gimsøy herred* N S 006 Peder Johansen m ug b S af no Gimsøy herred* N S 007 Hilda Johansdtr. k ug b D af no Gimsøy herred* N S 008 Petra Johansdtr. k ug b D af no Gimsøy herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1864 Gimsø Nygaard (af Strømnes) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Paul Johansen m g b Hf Selveier, gaardbruger og 1867 Hadsel Nor N S fisker for egen regning. 002 Nikoline Nilsdtr k g b Hm Gift med no 1. hus= og 1868 Gimsøy herred* N S kreaturstel 003 Karoline Emilsdtr. k ug b fosterdatter 1890 Gimsøy herred* N S 004 Karl Paulsen m ug b søn af no Gimsøy herred* N S 005 Jetta Paulsdtr k ug b D. af no Gimsøy herred* N S Strømnes Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Beck Johansen m ug b Hf Selveier, gaardbruger og 1869 Hadsel Nor N S fisker for egen regning 002 Hendra Hansen k ug b Tj Tjenestepige hos nr 1; har 1882 Hadsel N S som saadan at sysle med hus= og kreaturstel og hjelpe til i onnearbeidet. 003 Johan Nilsen m g b FL; far til no 1 Kaarmand, lever af sit føderaad, sysler lidt med lettere arbeide paa gaarden 1825 Borge Lofoten Nor N S 004 Magdalene Amundsdtr k g b FL; mor til no Anne Hansdtr. k ug b FL; datterdatter af no 3-4 hos sønnen Kaarkone; steller for sin mand og sysler lidt med husstel Hjelper til med hus= og kreaturstel, samt i onnearbeidet 1831 Hadsel N S 1886 Gimsøy herred* N S Strømnes 18 2 og Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Nils Kristofersen m e b Hf Selveier, gaarbruger og fisker 1837 Gimsøy herred* N S for egen regning. 002 Nikolai Nilsen m ug b søn af no 1 Hjemmeværende, arbeider 1878 Gimsøy herred* N S med jordbrug og driver fiske for faderens regning 003 Petra Nilsdtr k ug b D af no 1 Hjemmeværende, steller 1872 Gimsøy herred* N S huset for sin fader, udfører kreaturstellet og hjelper til med onnearbeidet 004 Johanna Nilsdtr k ug mt D af no 1 Selvstendigt erhverv ved søm 1874 Gimsøy herred* N S besøgende Sedvanleg bustad: Grundførfjord Hadsel 005 Kristofer Nilsen m g b Hf Selveier, bor i faderens hus 1862 Gimsøy herred* N S indtil videre gaardbr. og fisker for egen regning 006 Petra Larsdtr. k g b Hm Gift med no. 5; har egen husholdning og sysler hermed samt med kreaturstellet 1875 Gimsøy herred* N S Strømnes Elias Mikalsen m g b Hf Selveier, gaardbruger og 1849 Gimsøy herred* N S fisker for egen regning 002 Magdalene Sivertsdtr k g b Hm Gift med no. 1; hus og 1855 Gimsøy herred* N S kreaturstel 003 Marianne Eliasdtr k ug b D af no. 1-2 Hjemmeværende; hjelper til med hus= og kreaturstellet, samt i onnearbeidet Gimsøy herred* N S Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Solberg Eliassen m ug b S af no. 1-2 Hjelper foreldrene med 1887 Gimsøy herred* N S arbeide af forskjelligt slag paa gaarden, driver lidt fiske 005 Kaja Eliasdtr k ug b D af no Gimsøy herred* N S 006 Anna Eliasdtr k ug b D af no Gimsøy herred* N S 007 Hilma Eliasdtr k ug b D af no Gimsøy herred* N S 008 Ragnhild Winther k ug mt FL Selvstendig virksomhed og 1875 Hadsel Nor N S underhold ved søm Sedvanleg bustad: Grundførfjord, Hadsel Strømnes Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Kasber Jensen m g b Hf Selveier, gaardbruger og 1847 Gimsøy herred* N S fisker for egen regning, driver lidt skomagerarbeide tarebrænding 002 Kristine Jensdtr. k g b Hm Gift med no 1; sysler med 1862 Gimsøy herred* N S hus= og kreaturstel 003 Alfred Kasbersen m ug b S af no 1-2 Hjemmeværende; driver 1878 Gimsøy herred* N S jordbrug og fiske for faderens regning tarebrænding 004 Emilie Kasbersdtr k ug b D af no 1-2 Hjemmeværende; hjelper til med foreldrenes hus= og 1880 Gimsøy herred* N S 005 Henning Kasbersen m ug b S af no 1-2 Hjemmeværende; udfører gaardsarbeide og driver fiske for faderens regning tarebrænding kreaturstel og i onnearbeidet Gimsøy herred* N S 006 Jens Kasbersen m ug b D!! af no 1-2 lidt gaards= og onnearb Gimsøy herred* N S tarebrænding 007 Albin Kasbersen m ug b S af no 1-2 lidt gaards= og onnearb Gimsøy herred* N S tarebrænding 008 Hilda Kasbersdtr k ug b D af no Gimsøy herred* N S 009 Arnette Kasbersdtr k ug b D af no Gimsøy herred* N S 010 Egil Kasbersen m ug b S af no Gimsøy herred* N S Steinsvik under , og Jørgen Kristensen m g b Hf Husmand, jordbrug og fisker 1833 Gimsøy herred* N S for egen regning. Udfører dagarbeide med forædling af fiskeprodukter; pakhusarbeide 002 Ellen Hansdtr. k g b Hm Gift med no 1 hus= og 1837 Gimsøy herred* N S kreaturstel 003 Indiana Knudsdtr. k ug b FL Tjenestepige, hjelper til med husstel og rogt af kreaturerne 1874 Sortland Nor N S Steinsvik under , og Jens Andreassen m g b Hf Husmand, jordbrug, 1840 Hadsel Nor N S dagarbeide ved fiskeprodukters forædling og paa pakhus; fattigunderstøttet 002 Ellen Olausdtr k g b Hm Gift med no. 1. Syg, udfører lidt spinding og strikning; fattigunderstøttet 1830 Buksnes Hol sogn Nor N S Laukvik Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1864 Gimsø 001 Kristine Guthormsen k e b Hm Gaardbrugerenke; jordbrug, 1867 Gimsøy herred* N S hus= og kreaturstel S 002 Johan Olsen m ug b S af no 1 Hjemmeværende; 1891 Gimsøy herred* N S underholdes af moderen 003 Sofie Olsdtr. k ug b D af no 1 Hjemmeværende; 1891 Gimsøy herred* N S underholdes af moderen 004 Dagmar Olsdtr. k ug b D af no 1 Hjemmeværende; 1895 Gimsøy herred* N S underholdes af moderen 005 Otto Olsen m ug b S af no 1 Hjemmeværende; 1898 Gimsøy herred* N S underholdes af moderen 006 Udøbt gut m ug b S af no 1 Hjemmeværende; Gimsøy herred* N S underholdes af moderen 007 Olea Lorentsdtr k ug b fosterdat. af no Hjelper til med hus= og 1885 Hadsel Nor N S 1 kreaturstel samt i onnearbeide 008 Guthorm Ottesen m e b FL Kaarmand, Lever af sit føderaad og sysler lidt med snedkerarbeide 1825 Dovre Krs N S Ramberg Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Oluf Johannessen m g b Hf Selveier, gaardbruger og 1863 Gimsøy herred* N S fisker for egen regning 002 Nora Nilsdtr. k g b Hm Gift med no 1. hus= og 1874 Hadsel Nor N S kreaturstel 003 Birgitte Olufsdtr k ug b D af no 1-2 Hjemmeværende underholdes 1895 Gimsøy herred* N S af foreldrene 004 Ingerid Olufsdtr k ug b D af no 1-2 Hjemmeværende underholdes Gimsøy herred* N S af foreldrene 005 Margrethe Olufsdtr k ug b fosterdatter af Hjemmeværende underholdes 1891 Gimsøy herred* N S no 1-2 af foreldrene 006 Fredrik Johannessen m ug b Tj Tjenestedreng; gaardsarbeide 1871 Gimsøy herred* N S og fiske Sjukdom: Aa Laukvik under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Gabriel Johannessen m g b Hf Kaarmand, driver jordbrug ant Gimsøy herred* N S og fiske. - (kaaret bestaar væsentlig i ret til brugen af et stykke jord) 002 Theodora Olsdtr k g b Hm Kaarkone, gift med no Nærø NT N S hus= og kreaturstel 003 Gerhard Gabrielsen m ug b søn Sygelig; underholdes væsentlig af foreldrene; hjelper lidt til med pladsens drift. (arbeider ved hermetikfabrik.) 1876 Gimsøy herred* N S Laukvik Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Johan Johannessen m g b Hf Selveier, gaardbruger og 1856 Gimsøy herred* N S fisker for egen regning 002 Andrea Karlsdtr. k g b Hm Gift med no 1. hus= og 1873 Gimsøy herred* N S kreaturstel 003 Johannes Johansen m ug b søn af no 1-2 Underholdes af foreldrene 1897 Gimsøy herred* N S 004 Josefa Johansdtr. k ug b D af no 1-2 Underholdes af foreldrene 1895 Gimsøy herred* N S 005 Hanna Johansdtr k ug b D af no 1-2 Underholdes af foreldrene 1899 Gimsøy herred* N S Merknad: E: Fødselsdato mangler 006 Karen Svendsdtr. k e b FL Kaar=enke, lever af kaaret husstel og lidt haandgjerningsarb 1831 Bodin Nor N S Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Charlotte Harper k ug b FL Underholdes af 1895 Trondhjem ST N S bedstemoderen, no Bereth Hansdtr. k ug mt B Tjenestepige; hus=og 1839 Gimsøy herred* N S kreaturstel samt i onnearbeide Sedvanleg bustad: Hadsel Vold (af Laukvik) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Kristian Johannessen m g b Hf Selveier, gaardbr og fisker for 1862 Gimsøy herred* N S egen regning 002 Petra Hansen k g b Hm Gift med no 1. hus= og 1873 Bodø Nor N S kreaturstel 003 Berna Kristiansdtr k ug b D af no 1-2 Underholdes af foreldrene 1896 Gimsøy herred* N S 004 Margit Kristiansdtr k ug b D af no 1-2 Underholdes af foreldrene 1898 Gimsøy herred* N S 005 Trygve Kristiansen m ug b S af no 1-2 Underholdes af foreldrene Gimsøy herred* N S Nygaard (af Laukvik) Martin Robertsen m g b Hf Selveier, gaardbr. og fisker 1863 Gimsøy herred* N S for egen regning 002 Kristine Robertsen k g b Hm Gift med no 1. hus= og 1867 Stegen Nor N S kreaturstel 003 Ragnhild Robertsdtr. k ug b D af nr 1-2 Underholdes af foreldrene 1895 Gimsøy herred* N S 004 Halfdan Robertsen m ug b S af no 1-2 Underholdes af foreldrene 1897 Gimsøy herred* N S 005 Bjarne Robertsen m ug b S af no 1-2 Underholdes af foreldrene Gimsøy herred* N S 006 Olga Olufsdtr. k ug b fosterdat. af no Underholdes af foreldrene 1886 Vaagan Nor N S Laukvik Rikard Olsen m g b Hf Selveier, gaardbr og fisker for 1863 Gimsøy herred* N S egen regning; tømmermand 002 Helene Robertsdtr k g b Hm Gift med no 1. hus og 1866 Gimsøy herred* N S kreaturstel 003 Rinbeck Rikardsen m ug b søn af no 1-2 Underholdes af foreldrene 1889 Gimsøy herred* N S 004 Othilde Rikardsdtr k ug b D af no 1-2 Underholdes af foreldrene 1891 Gimsøy herred* N S 005 Anna Rikardsdtr k ug b D af no 1-2 Underholdes af foreldrene 1893 Gimsøy herred* N S 006 Hans Rikardsen m ug b søn af no 1-2 Underholdes af foreldrene 1896 Gimsøy herred* N S 007 Gustav Rikardsen m ug b søn af no 1-2 Underholdes af foreldrene 1898 Gimsøy herred* N S 008 Ole Olsen m e b FL Kaarmand lever af kaaret og ved snedkerarbeide, udfører forskjelligt arbeide med gaards= og kreaturstellet 1822 Meraaker NT N S Laukvik Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Edvard Knudsen m g b Hf Selveier, gaardbr. og 1849 Gimsøy herred* N S fisker for egen regning, tarebrænding 002 Ingeborg Knudsen k g b Hm Gift med no 1 hus= og 1856 Gimsøy herred* N S kreaturstel 003 Konstance Knudsen k ug b datter Hjemmeværende, hus= og 1884 Gimsøy herred* N S kreaturstel, onnearbeide 004 Astrid Knudsen k ug b D Hjemmeværende, hus= og 1886 Gimsøy herred* N S kreaturstel, onnearbeide 005 Georgine Knudsen k ug b D Underholdes af foreldrene 1889 Gimsøy herred* N S 006 Erling Strøm m ug b fostersøn Underholdes af foreldrene 1893 Hadsel Nor N S 007 Anne Knudsen k e b FL Kaarkone, lever af sit føderaad og pengemidler 1817 Sparbuen NT N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1864 Gimsø 008 Kristofer Andreassen m ug b FL Selvholder, fisker for egen 1867 Gimsøy herred* N S regning 009 Karl Iversen m g b logerende Skrædder i selvstændig 1877 Gimsøy herred* N S stilling 010 Kristine Hansdtr. k g b logerende Gift med no 9; husstel 1877 Gimsøy herred* N S 011 Iver Karlsen m ug b søn af no 9 - Underholdes af foreldrene Gimsøy herred* N S Olga Thanke k ug mt B reisende hus og kreaturstel ant Vaagan Nor N S Sedvanleg bustad: Vaagan 013 Helma Edvardsdtr k ug mt B. reisende hus og kreaturstel ant Vaagan N S Sedvanleg bustad: Vaagan 014 Hilda Hansdtr k ug b FL hos no. 9 og 10 Underholdes af no Gimsøy herred* N S Hestbergsletten (af Laukvik Hans Eilertsen m g b Hf Kaarmand, fiskeri, lidt 1834 Hadsel Nor N S jordbrug 002 Gjertrud Hansdtr k g b Hm Gift med no 1. hus= og 1840 Gimsøy herred* N S kreaturstel, tarebrænding 003 Rudolf Robertsen m ug b S Fiskeri for foreldrenes regning lidt jordbrugsarbeide 1884 Gimsøy herred* N S Laukvik under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anton Berg m g b Hf Smed i selvstændig stilling, 1873 Gimsøy herred* N S senest som saadan ved bergverksdrift. 002 Kasbara Guthormdtr k g b Hm Gift med no 1 husstel 1875 Gimsøy herred* N S 003 Martin Berg m ug b S af no 1-2 Underholdes af foreldrene 1896 Gimsøy herred* N S 004 Gottfred Berg m ug b S af no 1-2 Underholdes af foreldrene 1897 Gimsøy herred* N S 005 Sigrid Berg k ug b D af no 1-2 Underholdes af foreldrene Gimsøy herred* N S Stangerholmen (af Lauk Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Christian Eilertsen m g b Hf Handelsmand, driver 1862 Hadsel Nor N S fabrikvirksomhed i hermetikbranchen, postaabner, dampskipekspeditør, tilsynsmand ved fyrlampe, gaardbruger, raaværseier, Forpagter. 002 Margrethe Eilertsen k g b Hm Gift med no. 1, Husgjerning, 1864 Hadsel N S Hermetik.?? Merknad: Fru. [felt 2] 003 Inga Eilertsen k ug b fosterdatter husstel 1879 Mosjøen Nor N S Merknad: Frk. [felt 2] 004 Elene Iversen k ug b fosterdatter husstel 1881 Hadsel N S Merknad: Frk. [felt 2] 005 Johan Hveding m ug b Tj Betjent ved handel, herredskasserer 1867 Hadsel N S 006 Bereth Andersdtr k e b FL Kaarenke 1817 Moe, Ranen Nor N S 007 Helga Johansdtr k ug b Tj tjenestepige husstel 1880 Gimsøy herred* N S 008 Julius Jørgensen m ug b Tj tjenestedreng, pakhusarbeide; 1879 Gimsøy herred* N S fisker Merknad: Krambodbygningen [felt 2] 009 Ole A. Bachke m ug mt reisende Bergingeniør, ansat ved Sulitjelma gruber, Skjerstad 1875 Strinden? Inderøen? NT N S Sedvanleg bustad: Skjerstad Sulitjelma Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Folketeljinga Strømnes under 18 1, 9, 15 og Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Jacob Jacobsen m g b Hf lærer i folkeskolen; lidt 1860 Øksnes Nor N S jordbrug og arbeide i torvonnen for egen regning, skomager og snedker til eget behov. 002 Magna Jacobsen k g b Hm Gift med no. 1; husstel 1861 Frosta NT N S 003 Egil Jacobsen m ug b søn af no 1-2 Underholdes af foreldrene 1895 Gimsøy herred* N S 004 Søren Jacobsen m ug b S af no 1-2 Underholdes af foreldrene 1898 Gimsøy herred* N S 005 Josefa Eilertsdtr k b Tj tjenestepige; husstel 1885 Gimsøy herred* N S Merknad: E: Slutt på krets 1 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 220 (kvinner: 98, menn: 120) Bustader i krinsen: 37 Krins: 002 Herred/by: Gimsø Fæstvaag lille Johan Martin Olsen m g b Hf Gaardbruger og fisker 1859 Vaagan Henningsvær Nor N S Selveiende 002 Anna Lovise Johnsdatter k g b Hm Kreaturstel 1858 Hadsel Nor N S 003 Oluf Heggelund Johansen m ug b S Gjætning af kreaturer 1890 Gimsøy herred* N S 004 Mathilde Johansen k ug b D Gjætning af kreaturer 1890 Gimsøy herred* N S 005 Kristian Johansen m ug b S 1891 Gimsøy herred* N S 006 Olga Hedvig Johansen k ug b D 1896 Gimsøy herred* N S 007 Hans Kristian Johansen m ug b S 1898 Gimsøy herred* N S 008 Nikoline Zakariassen k ug b Tj Barnepige 1840 Borge Nor N S Festvaag (Fjeldvig) Johan Magrinussen m g b Hf Gaardbruger fisker 1865 Handberg Borge Nor N S Selveiende 002 Antonette Olsen k g b Hm Gaardbrugerkone 1872 Gimsøy herred* N S 003 Alfred Johanesen m ug b S Gaardbrugersøn og fisker 1885 Handberg Borge Nor N S 004 Elida Johaesen k ug b D Datter 1890 Handberg Borge Nor N S 005 Marthin Johanesen m ug b S Søn 1898 Gimsøy herred* N S 006 Johanna Johanesen k ug b D Datter Gimsøy herred* N S 007 Ane Birgitte Andersen k ug b EL Lægskone, (fattigunderstøttet) 1820 Hadsel Nor N S Fæstvåg lille 15 1 og Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Jakobsen m e b Hf Kaarmand og fisker 1832 Namdalseidet NT N S Sundlandsfjorden Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Elias Rask m g b Hf Gaardbruger - fisker 1851 Gimsøy herred* N S Selveiende 002 Pedrikke Jakobsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1851 Gimsøy herred* N S 003 Hagbart Rask m ug b S Søn, Fisker 1883 Gimsøy herred* N S 004 Ingvald Rask m ug b S Søn (Fisker) 1885 Gimsøy herred* N S 005 Johanna Rask k ug b D Datter 1887 Gimsøy herred* N S 006 Morten Olsen m b Kaarmand Kaarmand fattigunderstøttet 1820 Gimsøy herred* N S Sundlandsfjord Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Petter Iversen m g b Hf Gaardbruger, Fisker 1870 Gimsøy herred* N S Selveiende 002 Inga Pettersdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1874 Vaagan Nor N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 1864 Gimsø 003 Johan Iversen m ug b FL. Hf s Gjeter, Jordbrugsarbeider 1885 Gimsøy herred* N S Broder 004 Mathilde Johansdatter k ug b Tj Tjenestepige 1885 Gimsøy herred* N S 005 Ragnhild Pettersdatter k ug b D Datter 1898 Gimsøy herred* N S 006 Iver Pedersen m e b FL. Hfs Fader Føderaadsmand 1828 Gimsøy herred* N S 007 Borghild Pettersdatter k ug b D Datter Gimsøy herred* N S 008 Eilert Iversen m g b Hf Gaardbruger - fisker 1872 Gimsøy herred* N S Selveiende 009 Anna Eliasdatter k g b Hm Gaardbrugerkon 1880 Gimsøy herred* N S 010 Alvilde Eilertsdatter k ug b D Datter Gimsøy herred* N S 011 Emilie Johansdatter k ug b FL Hjelper ved husholdningen 1887 Gimsøy herred* N S Sundlandsfjord (Fjeldvol Ole Rask m g b Hf Selveiende Gårdbruger og 1848 Gimsøy herred* N S fisker 002 Amalie Nikolaisen k g b Hm Gaardmandskone 1872 Gimsøy herred* N S 003 Martin Olsen m ug b S Søn 1892 Gimsøy herred* N S 004 Agnes Olsen k ug b D Datter 1894 Gimsøy herred* N S 005 Alf Olsen m ug b S Søn 1897 Gimsøy herred* N S Sundlandsfjord (Høibakvold) 16 4 og Ditløf Didriksen m g b Hf Selveiende Gårdbruger 1856 Gimsøy herred* N S træarbeider og fisker 002 Elise Eliassen k g b Hm Gaardmandskone 1852 Gimsøy herred* N S 003 Eiberg Ditløfsen m ug b S Søn 1884 Gimsøy herred* N S 004 Valborg Ditløfsen k ug b D Datter 1886 Gimsøy herred* N S 005 Lena Ditløfsen k ug b D Datter 1891 Gimsøy herred* N S Sundlandsfjord (Sjåmyrvol Odin Næss m g b Hf Selveiende Gaardbruger og 1869 Gimsøy herred* N S fisker 002 Magdalene Hansen k g b Hm Gaardbrugerkone 1873 Hadsel Nor N S 003 Almar Næss m ug b S Søn 1897 Gimsøy herred* N S 004 Eliot Næss m ug b S Søn Gimsøy herred* N S 005 Elida Eriksdatter k ug b Tj Barnepige 1886 Gimsøy herred* N S Sundlandsfjord Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Karl Olsen m g b Hf Selveiende Gaardbruger og 1856 Gimsøy herred* N S skrædder 002 Anna Jørgensen k g b Hm Gaardmandskone 1858 Gimsøy herred* N S 003 Oldine Karlsdatter k ug b D Datter 1884 Gimsøy herred* N S 004 Ottelie Karlsen k ug b D Datter 1886 Gimsøy herred* N S 005 Hans Karlsen m ug b S Søn 1888 Gimsøy herred* N S 006 Charlotte Karlsen k ug b D Datter 1895 Gimsøy herred* N S 007 Rhakel Eilertsen k e b Hm Kårkone 1821 Vågan Nor N S Storvik, Vatnfjord 17 5 og Anton Iversen m g b Hf Jordbrugende Husmand og 1865 Gimsøy herred* N S fisker m J 002 Hanna Johansen k g b Hm Husmandskone Kreaturstel og 1862 Gimsøy herred* N S tildels jordarbeide 003 Paul Iversen m ug b S Gjætning af kreaturer 1889 Gimsøy herred* N S 004 Einar Kristiansen m ug b Pleiesøn 1895 Gimsøy herred* N S Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1843 Bodin. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1843 Bodin. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1843 Bodin Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1548 Frænens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1548 Frænens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1548 Frænens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1431 Jølster. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1431 Jølster. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1431 Jølster Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1628 Nes Fosen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1628 Nes Fosen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1628 Nes Fosen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0229 Enebak. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0229 Enebak. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0229 Enebak Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1446 Breim Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Distriktsnr. Skuledistrikt Sokn Prestegjeld Gard 203 7 De Fastboendes Karasjoks Kistrands Bæskinjarg

Distriktsnr. Skuledistrikt Sokn Prestegjeld Gard 203 7 De Fastboendes Karasjoks Kistrands Bæskinjarg Vedlegg til melding om mulige rettigheter Beskenjárgilisearvi Beksenjarg grendelag om folketellinger 1865-1900: 2020 Kistrand og 2021 Karasjok. 1865 folketelling. På den nedre del av siden vises alle som

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0136 Rygge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1130 Strands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1130 Strands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1130 Strands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1867 Bø Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1717 Frosten. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1717 Frosten. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1717 Frosten Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1656 Buviken. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1656 Buviken. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1656 Buviken Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1537 Vold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1658 Børsen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1658 Børsen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1658 Børsen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0214 Aas Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer