Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 1537 Vold Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister... 73

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 1053 (kvinner: 546, menn: 504) Bustader: 170 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 370 (kvinner: 188, menn: 182) Bustader i krinsen: 65 Krins: 001 Herred/by: Vold Folketeljinga Griset Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Ole E. Griset m g b Hf Gaardbruger. S 1848 Voll herred* N S 002 Kristianna Pedersdatter k g b Hm Gaardmandskone 1851 Voll herred* N S 003 Erik Olsen m ug b Søn Alm. Gaardsarbeide 1874 Voll herred* N S 004 Beret Olsdatter k ug b Datter Kreaturstel 1880 Voll herred* N S 005 Ole Olsen m ug b Søn Gaardsarbeide 1884 Voll herred* N S 006 Erhard Olsen m ug b Søn Søn 1886 Voll herred* N S 007 John Olsen m ug b Søn Søn 1888 Voll herred* N S 008 Peder Olsen m ug f Søn Elev ved Voldens Seminar Voll herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Voldens Privatseminar Griset Ole L. Griset m g b Hf Gaardbruger S 1849 Voll herred* N S Merknad: Hovedbygningen. [felt 2] 002 Beret Olsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1849 Voll herred* N S 003 Erik Andersen m g b Svigersøn Jernbanearbeider 1868 Voll herred* N S (forhenværende) 004 Marit Olsdatter k g b Datter Husgjerning og Kræaturstel 1879 Voll herred* N S 005 Knud Eriksen m ug b Tj Jordbrugsarbeide 1886 Voll herred* N S 006 Marit Halvorsdatter k e b Hm Føderaadskone 1827 Voll herred* N S Merknad: Føderaadshuset [felt 2] Griset Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Erik E. Griset m g b Hf Gaardbruger S 1855 Voll herred* N S 002 Karoline Knudsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1851 Voll herred* N S 003 Beret Eriksdatter k ug b D Husgjerning og Kræaturstel 1881 Voll herred* N S 004 Erik Eriksen m ug b S Jordbbrugsarbeide 1884 Voll herred* N S 005 Ole Eriksen m ug b S Søn 1889 Voll herred* N S 006 Inga Eriksdatter k ug b D Datter 1892 Voll herred* N S 007 Ingvald Eriksen m ug b S Søn 1895 Voll herred* N S 008 Erik Eriksen m e b EL Føderaadsmand 1826 Voll herred* N S Sjukdom: B Grisetbakken. Under Ole Eriksen m g b Hf Pladsbruger m J 1827 Eid (Romsdal) N S 002 Anne Bøyesdatter k g b Hm Pladsmandskone 1828 Voll herred* N S 003 Ole Baardsen m ug mt Dattersøn Dattersøn 1890 Voll herred* N S Sedvanleg bustad: Berild (Vold) Hjelden Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Hans H. Hjelden m g b Hf Gaardbruger S 1843 Voll herred* N S 002 Anne Jakobsdatter. k g b Hm Gaardmandskone 1844 Voll herred* N S 003 Jakob Hansen m ug b S Jordbrugsarbeide 1881 Voll herred* N S 004 Tøri Hansdatter k ug b D Husgjerning og Kræaturstel 1874 Voll herred* N S 005 Klara Jakobsdatter k ug mt B Ung Pige 1890 Voll herred* N S Sedvanleg bustad: Bø (Vold) Storhjelden Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 1537 Vold 001 Ole Olsen m g b Hf Pladsbruger og Maler m J 1854 Voll herred* N S 002 Elli Ellingsdatter k g b Hm Pladsmandskone 1858 Voll herred* N S 003 Ingvald Olsen m ug b S Søn 1887 Voll herred* N S 004 Bertha Olsdatter k ug b D Datter 1888 Voll herred* N S 005 Gudrun Olsdatter k ug b D Datter 1895 Voll herred* N S Øvrevik Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Sivert V. Remen m g b Hf Gaardbruger og Skomager S 1865 Grytten Herred Rom N S 002 Ingeborg Remen k g b Hm Gaardmandskone 1865 Voll herred* N S 003 Sofie S. Remen k ug b D Datter 1888 Voll herred* N S 004 Peder S. Remen m ug b S Søn 1889 Voll herred* N S 005 Webjørn S. Remen m ug b S Søn 1891 Voll herred* N S 006 Betsy S. Remen k ug f D Datter 1893 Voll herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Frisvold 007 Gunnar S. Remen m ug b S Søn 1897 Voll herred* N S 008 Sverre S. Remen m ug b S Søn Voll herred* N S 009 Bridt P. Øvervik k e f Føderaadskone Føderaadskone 1841 Voll herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Frisvold 010 Oline I. Skjelbostad k ug b Tj Kræaturstel og Husgjerning 1859 Voll herred* N S 011 Halvor R. Skjelbostad m ug mt SkomagersvendSkomager 1879 Voll herred* N S Sedvanleg bustad: Skjelbostad (Vold) 012 Hans E. Vik m ug mt SkomagersvendSkomager 1876 Voll herred* N S Sedvanleg bustad: Vik (Vold) 013 Kristian P. Kavlie m ug mt SkomagersvendSkomager 1880 Gryttens Herred Rom N S Sedvanleg bustad: Kavlie (Grytten) 014 Anders O. Hovde m ug mt SkomagersvendSkomager 1877 Voll herred* N S Sedvanleg bustad: Hovde (Vold) Vik Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Ole Knudsen m g b Hf Forpagter og Skomager 1861 Voll herred* N S Merknad: Hovedbygningen [felt 2] 002 Eline Einersdatter k g b Hm Kone 1864 Voll herred* N S 003 Karl Olsen m ug b S Søn 1887 Voll herred* N S 004 Knud Olsen m ug b S Søn 1889 Voll herred* N S 005 Karen Berthine Olsdatter k ug b D Datter 1891 Voll herred* N S 006 Emilie Olsdatter k ug b D Datter 1895 Voll herred* N S 007 Olaf Olsen m ug b S Søn 1897 Voll herred* N S 008 Karen Gundersdatter k e b FL Forsørges af Husfaderen 1823 Norddalen Rom N S 009 Eline Olsdatter k ug b Tj Kræaturstel og Husgjerning 1867 Voll herred* N S 010 Anders Olsen m ug mt FL Skomager 1877 Voll herred* N S Sedvanleg bustad: Skare (Vold) 011 Elling Larsen m e b Hf Føderaadsmand 1832 Voll herred* N S Merknad: Føderaadshuset [felt 2] 012 Ingeborg Bøiesdatter k ug b Tj Husgjerning 1839 Voll herred* N S Vikhjelden Under Elling Hansen m g b Hf Pladsbruger m J 1848 Voll herred* N S 002 Hille Hansdatter k g b Hm Pladsmandskone 1844 Voll herred* N S 003 Serianna Ellingsdatter k ug b D Husgjerning 1882 Voll herred* N S 004 Hans Ellingsen m ug f S Skomagersvend 1876 Voll herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Øvervik (Vold) Vikhjelden. Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Ole Olsen m g b Hf Pladsbruger m J 1820 Lesje Krs N S 002 Brit Olsdatter k g b Hm Pladsmandskone 1822 Voll herred* N S 003 Marit Pettersdatter k ug b Tj Husgjerning og Kræaturstel 1849 Voll herred* N S Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Vik Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Thomas Vik m ug fr Hf Gaardbruger og Landhandler S 1869 Voll herred* N S Merknad: Hovedbygningen [felt 2] Sannsynleg opphaldstad: Molde 002 Marie Nilsdatter k ug b Husholderske Husgjerning 1875 Voll herred* N S 003 Eline Nilsdatter k ug b Tj Husgjerning og Kræaturstel 1872 Voll herred* N S 004 Gurine Nilsdatter k ug b Tj Kræaturstel 1879 Voll herred* N S 005 Jakob Andersen m ug b Tj Jordbrugsarbeide 1879 Voll herred* N S 006 Hjalmar Jakobsen m ug mt B Søstersøn 1896 Voll herred* N S Sedvanleg bustad: Bø (Vold) 007 Anna Lassesen k ug mt B Syerske 1874 Eid (Romsdal N S Sedvanleg bustad: Eid (Romsdal) 008 Nils R. Toresen m g b Hf Føderaadsmand 1823 Norddalen Rom N S Merknad: Føderaadshuset. [felt 2] E: Fødselsår påført med blyant. 009 Oline Marta Olsdatter k g b Hm Føderaadskone 1838 Norddalen Rom N S 010 Elianna Nilsdatter k ug b D Husgjerning 1867 Voll herred* N S 011 Bertha Marie Nilsdatter k ug b D Kræaturstel 1879 Voll herred* N S Vikrøisen Under Knud Olsen m g b Hf Pladsbruger m J 1833 Voll herred* N S 002 Marit Eriksdatter k g b Hm Pladsmandskone 1833 Voll herred* N S 003 Johan Hansen m ug mt B Arbeider Grytten Rom N S Sedvanleg bustad: Veblungsnæs Grytten Øverbø Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Anders Eriksen m g b Hf Gaardbruger S 1871 Voll herred* N S Merknad: Hovedbygningen. [felt 2] 002 Marit Knudsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1868 Voll herred* N S 003 Signe Andersdatter k ug b D ung Pige 1898 Voll herred* N S 004 Knut Vik Andersen m ug b S Søn Voll herred* N S 005 Oluf Olsen m ug b Tj Jordbrugsarbeider 1885 Voll herred* N S 006 Anne Karoline Olsdatter k ug b Tj Kræaturstel og Husgjerning 1881 Veø Rom N S 007 Knud Vik m g b Hf Føderaadsmand og Pensjonist 1834 Voll herred* N S Merknad: Føderaadshuset [felt 2] 008 Synnøv Eriksdatter k g b Hm Føderaadskone 1839 Voll herred* N S 009 Lina Knudsdatter k ug b D Husgjerning 1871 Voll herred* N S 010 Guri Vik k ug b D. FL Lærerinde i folkeskolen Voll herred* N S Øverbø Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Erik Ørgersen m g b Hf Gaardbruger S 1865 Voll herred* N S Merknad: Hovedbygningen [felt 2] 002 Ingeborg Hansdatter k g b Hm Gaardmandskone 1870 Voll herred* N S 003 Eline Eriksdatter k ug b D Datter Voll herred* N S 004 Anna Baardsdatter k ug b Tj Kræaturstel og Husgjerning 1884 Voll herred* N S 005 Ingeborg Jørgensdatter k e b FL Forpleiet af Fattigvæsenet 1824 Voll herred* N S 006 Ørger Eriksen m g b Hf Føderaadsmand 1836 Voll herred* N S Merknad: Kaarstuen. [felt 2] 007 Eline Lassedatter k g b Hm Føderaadskone 1841 Voll herred* N S 008 Lasse Ørgersen m ug b S Søn 1871 Voll herred* N S Sjukdom: (S) Vothaugen Under Lars Jakobsen m e b Hf Pladsbruger (forsørges for en 1827 Voll herred* N S Del af Fattigv. m J Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1537 Vold 002 Jakob Larsen m ug b S Forsørges af Fattigvæsenet 1876 Voll herred* N S Sjukdom: (B) Nedrebø Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Erik Olsen m g b Hf Gaardbruger og Postaabner S 1866 Voll herred* N S Merknad: Hovedbygningen [felt 2] 002 Guri Halvorsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1874 Voll herred* N S 003 Ole Eriksen m ug b S Søn 1897 Voll herred* N S 004 Ingeborg Eriksdatter k ug b D Datter 1898 Voll herred* N S 005 Harald Leonhard Eriksen m ug b S Søn Voll herred* N S 006 Tøri Hansdatter k ug b Tj Kræaturstel og Husgjerning 1872 Voll herred* N S 007 Beret Olsdatter k ug b Tj Husgjerning 1888 Voll herred* N S 008 Ole Eriksen m e b Hf Føderaadsmand 1831 Voll herred* N S Merknad: Føderaadshuset [felt 2] 009 Olaf Olsen m ug b S Jordbrugsarbeide 1875 Voll herred* N S Nedrebø (Nybø) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Erik Eriksen m g b Hf Gaardbruger S 1873 Voll herred* N S Merknad: Hovedbygningen [felt 2] 002 Guri Ellingsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1874 Voll herred* N S 003 Marie Iversdatter k ug b Tj Kræaturstel og Husgjerning 1884 Voll herred* N S 004 Erik Eriksen m g b Hf Føderaadsmand 1847 Voll herred* N S Merknad: Føderaadshuset [felt 2] Sjukdom: (Idiotisk) 005 Kari Johnsdatter k g b Hm Føderaadskone 1841 Voll herred* N S 006 Aagot Eriksdatter k ug b D Husarbeide (Sygelig) 1881 Voll herred* N S Nedrebø Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Edvard Eriksen m g b Hf Gaardbruger S 1853 Voll herred* N S Merknad: Hovedbygningen [felt 2] 002 Anne Knudsdatter k g b Husm. Gaardmandskone 1861 Voll herred* N S 003 Erik Edvardsen m ug b S Søn 1896 Voll herred* N S 004 Anna Edvardsdatter k ug b D Datter 1893 Voll herred* N S 005 Aagot Edvardsdatter k ug b D Datter 1898 Voll herred* N S 006 Erik Olsen m g b Hf Føderaadsmand 1815 Voll herred* N S Merknad: Føderaadshus No 1 [felt 2] 007 Aagot Eriksdatter k g b Hm Føderaadskone 1826 Voll herred* N S Sjukdom: (Døv) 008 Ingeleiv Iversdatter k e b Hm Føderaadskone 1846 Voll herred* N S Merknad: Føderaadshus No 2 [felt 2] 009 Johanne Samset k ug mt EL Fortsættelseskoleelev fortiden 1884 Voll herred* N S Sedvanleg bustad: Samset (Vold) 010 Anna Roknem k ug mt EL Fortsættelseskoleelev fortiden 1885 Voll herred* N S Sedvanleg bustad: Roknem (Vold) Nedrebø Jakob Olsen m g b Hf Gaardbruger S 1852 Eid (Romsdal N S 002 Marit Knudsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1851 Veø Rom N S 003 Guri Jakobsdatter k ug b D Kræaturstel og Husgjerning 1883 Voll herred* N S 004 Gusta Jakobsdatter k ug b D 1887 Voll herred* N S Nedrebø Ole Olsen m g b Hf Gaardbruger S 1869 Voll herred* N S Merknad: Hovedbygningen [felt 2] Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Kari Hansdatter k g b Hm Gaardmandskone 1859 Voll herred* N S 003 Anna Olsdatter k ug b Tj Kræaturstel og Husgjerning 1875 Voll herred* N S 004 Olianna Olsdatter Bø k ug f Søster Elev ved Forberedelseskursus 1881 Voll herred* N S for Lærerinder Sannsynleg opphaldstad: Volden (Søndmør) 005 Olaf Olsen m ug b Broder FL Skomager 1877 Voll herred* N S 006 Ole O. Hovde m ug mt FL Skomager 1880 Voll herred* N S Sedvanleg bustad: Hovde (Vold) 007 Anne Eriksdatter k e b Hm Føderaadskone 1843 Voll herred* N S Merknad: Føderaadshuset [felt 2] 008 Anton Olsen m ug b S Søn 1885 Voll herred* N S Lillebø Erik Olsen m g b Hf Gaardbruger S 1839 Voll herred* N S 002 Ingeborg Olsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1841 Voll herred* N S 003 Eline Andersdatter Bø k ug mt EL fortiden 1884 Voll herred* N S Fortsættelsesskoleelev Sedvanleg bustad: Bø Maandalen 004 Inga Olsdatter Løvik k ug mt EL fortiden Fortsættelsesskoleelev Sedvanleg bustad: Løvik (Vold) 1877 Voll herred* N S Indfjordens Lærerbolig (Bø) 6 6 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 J. P. Slettedal m g b Hf Folkeskolelærer 1860 Hjørundfjord Rom N S 002 Johanne Slettedal k g b Hm Kone 1866 Hjørundfjord N S 003 Borghild k ug b D Datter Hjørundfjord N S Merknad: E: Etternavn mangler. 004 Petra k ug b D Datter 1895 Hjørundfjord N S Merknad: E: Etternavn mangler. 005 Josefa k ug b D Datter 1897 Hjørundfjord N S Merknad: E: Etternavn mangler. 006 Peder m ug b S Søn Hjørundfjord N S Merknad: E: Etternavn mangler Nedrebø (Nordbø) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Lars Olsen m g b Hf Gaardsbrug S 1871 Voll herred* N S 002 Eline Knudsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1873 Voll herred* N S 003 Ingeborg Larsdatter k ug b D Datter Voll herred* N S 004 Ole Larsen m ug b S Søn Voll herred* N S 005 Marie Rolfsdatter k ug b Tj Kræaturstel og Husgjerning 1884 Grytten Rom N S Øvrebø Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Jacob I. Bøe m g b Hf Gaardbruger og Sparebankkasserer S 1857 Voll herred* N S Merknad: Hovedbygningen. [felt 2] 002 Beate Nilsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1861 Norddalen Rom N S 003 Anna Kristine Jakobsdatter k ug b D Kræaturstel og Husgjerning 1884 Voll herred* N S 004 Ivar Jakobsen m ug b S Jordbrugsarbeide 1886 Voll herred* N S 005 Oline Marta Jakobsdatter k ug b D Datter 1887 Voll herred* N S 006 Nils Jakobsen m ug b S Søn 1889 Voll herred* N S 007 Klara Jakobsdatter k ug f D Datter 1890 Voll herred* N S Sedvanleg bustad: Hjelden (Vold) 008 Olga Jakobsdatter k ug b D Datter 1892 Voll herred* N S 009 Beret Jakobsdatter k ug b D Datter 1894 Voll herred* N S 010 Hjalmar Jakobsen m ug f S Søn 1896 Voll herred* N S Sedvanleg bustad: Vik (Vold) Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1537 Vold 011 Gudrun Jakobsdatter k ug b D Datter Voll herred* N S 012 Ragnvald Jakobsen m ug b S Søn Voll herred* N S 013 Jørgen Hansen Alnæs m g mt Tj Jordbrugsarbeide 1840 Grytten Rom N S Sedvanleg bustad: Alnæs Grytten 014 Iver Olsen m g b Hf Føderaadsmand 1824 Voll herred* N S Merknad: Føderaadshuset. [felt 2] 015 Kari Jakobsdatter k g b Hm Føderaadskone 1837 Voll herred* N S Øvrebø (Sørbø) Knud Ørgersen m ug b Hf Gaardbruger og 1875 Voll herred* N S Bygningsmand S 002 Goline Hansdatter k ug b Tj Husgjerning og Kræaturstel 1857 Voll herred* N S Dalan Under Elling Andersen m g b Hf Pladsbruger m J 1825 Voll herred* N S 002 Guri Andersen k g b Hm Pladsmandskone 1830 Voll herred* N S Indfjordens Meieri Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Amalie Ottestad k ug b EL Meierske Veø Rom N S Gjærde Ole Olsen m g b Hf Gaardbruger S 1863 Eid (Romsdal) N S Merknad: Hovedbygningen [felt 2] 002 Eline Eriksdatter k g b Hm Gaardmandskone 1858 Voll herred* N S 003 Inga Olsdatter k ug b D Datter Voll herred* N S 004 Ingeleiv Ellingsdatter k e b Hm Føderaadskone 1835 Eid (Romsdal) N S Merknad: Føderaadshuset [felt 2] 005 Sevrin Olsen m ug b FL Skomager 1878 Voll herred* N S Gjærde Rolf Pedersen m g b Hf Gaardbruger S 1843 Voll herred* N S Merknad: Hovedbygningen [felt 2] 002 Marit Olsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1846 Voll herred* N S 003 Pauline Rolfsdatter k ug b D Kræaturstel og Husgjærn Voll herred* N S 004 Petra Rolfsdatter k ug b D Datter 1889 Voll herred* N S 005 Anders Andersen m g b Hf Skomagermester 1877 Voll herred* N S Merknad: Sidebygningen [felt 2] 006 Anna Rolfsdatter k g b Hm Kone 1871 Voll herred* N S 007 Peder Andersen m ug b Tj Skomager 1880 Voll herred* N S 008 Anton Andersen m ug b Tj Skomager 1882 Voll herred* N S Gjærde Knud Andersen m g b Hf Gaardbruger S 1862 Voll herred* N S Merknad: Hovedbygningen [felt 2] 002 Serianna Halvorsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1871 Voll herred* N S 003 Anna Knudsdatter k ug b D Datter 1893 Voll herred* N S 004 Ingebrigt Christoffersen m ug b Tj Jordbrugsarbeide 1840 Lesje Krs N S 005 Marit Eriksdatter k e b Hm Føderaadskone 1830 Voll herred* N S Merknad: Føderaadshuset [felt 2] Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Gjærde Anders Andersen m g b Hf Gaardbruger S 1851 Voll herred* N S 002 Ingeborg Knudsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1855 Voll herred* N S 003 Edvard Andersen m ug b S Jordbrugsarbeide 1885 Voll herred* N S 004 Guri Andersdatter k ug b D Datter 1888 Voll herred* N S 005 Gerhard Andersen m ug b S Søn 1892 Voll herred* N S 006 Inga Andersdatter k ug b D Datter 1894 Voll herred* N S Gjærde Petter Pedersen m g b Hf Gaardbruger S 1845 Voll herred* N S 002 Eline Johannesdatter k g b Hm Gaardmandskone 1853 Voll herred* N S Bøen Under Ole Baardsen m g b Hf Pladsbruger m J 1850 Voll herred* N S 002 Anne Eriksdatter k g b Hm Pladsmandskone 1849 Voll herred* N S 003 Ole Olsen m ug b S Søn 1889 Voll herred* N S 004 Aagot Olsdatter k e b FL Forpleies for en Del af Hf. og 1814 Voll herred* N S en Del af Fattigvæsenet Bøen Under Elling Andersen m e b Hf Pladsbruger m J 1842 Voll herred* N S 002 Guri Ellingsdatter k ug b D Kræaturstel og Husgjerning 1875 Voll herred* N S 003 Oline Ellingsdatter k ug f D Datter 1886 Voll herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Paa Skare i Mandalen 004 Anders Ellingsen m ug b FL Skomager 1877 Voll herred* N S Demmedal Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ivar Eriksen m g b Hf Gaardbruger S 1850 Voll herred* N S Merknad: Hovedbygningen. [felt 2] 002 Kari Johnsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1855 Voll herred* N S 003 John Iversen m ug b S Søn 1886 Voll herred* N S 004 Edvard Iversen m ug b S Søn 1888 Voll herred* N S 005 Ingvald Iversen m ug b S Søn 1891 Voll herred* N S 006 Erik Pedersen m g b Hf Føderaadsmand 1821 Voll herred* N S Merknad: Føderaadshuset. [felt 2] 007 Brit Torstensdatter k g b Hm Føderaadskone 1829 Voll herred* N S Berild Just Justsen m g b Hf Gaardbruger. S 1843 Voll herred* N S 002 Ingeborg Eriksdatter k g b Hm Gaardmandskone 1847 Voll herred* N S 003 Guri Justdatter k ug f D Hoteltjener 1878 Voll herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Molde 004 Beret Justdatter k ug b D Kræaturstel og Husgjerning 1883 Voll herred* N S 005 Lina Justdatter k ug b D Datter 1887 Voll herred* N S Berild Ole Pedersen m g b Hf Gaardbruger S 1849 Voll herred* N S Merknad: Hovedbygningen [felt 2] 002 Eli Johannesen k g b Hm Gaardmandskone 1858 Voll herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1537 Vold 003 Peder Olsen m ug b S Jordbrugsarbeide 1881 Voll herred* N S 004 Johan Olsen m ug b S Jordbrugsarbeide 1888 Voll herred* N S 005 Edvard Olsen m ug b S Søn 1890 Voll herred* N S 006 Inga Olsen k ug b D Datter 1892 Voll herred* N S 007 Anton Olsen m ug b S Søn 1894 Voll herred* N S 008 Ole Emil Olsen m ug b S Søn 1897 Voll herred* N S 009 Eldri Eriksdatter k e b Hm Føderaadskone 1830 Voll herred* N S Merknad: Føderaadshuset [felt 2] Berild Sigrid Eriksdatter k e b Hm Gaardsbrug S 1847 Voll herred* N S 002 Peder Eriksen m ug b S Jordbrugsarbeide 1875 Voll herred* N S 003 Erik Eriksen m ug f S Skomager 1877 Voll herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Hen i Grytten 004 Ingeborg Eriksdatter k ug b D Kræaturstel og Husgjerning 1881 Voll herred* N S 005 Edvard Eriksen m ug b S Søn 1888 Voll herred* N S Bogen Under Aagot Pettersdatter k ug b Hm Kræaturstel og Husgjerning 1841 Voll herred* N S Bogen. Under Knud Johannessen m g b Hf Pladsbruger m J 1860 Voll herred* N S 002 Hille Andersdatter k g b Hm Pladsmandskone 1859 Veø Rom N S 003 Johan Knudsen m ug b S Søn 1892 Voll herred* N S 004 Karenanna Knudsdatter k ug b D Datter 1894 Voll herred* N S Sletta Under 9 1, 2 og Baard Andersen m g b Hf Pladsbruger m J 1852 Voll herred* N S 002 Anna Olsdatter k g b Hm Pladsmandskone 1855 Voll herred* N S 003 Ole Baardsen m ug f S Søn 1890 Voll herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Grisitbakken (Vold) 004 Bernt Baardsen m ug b S Søn 1893 Voll herred* N S 005 Kristine Baardsdatter k ug b D Datter 1888 Voll herred* N S 006 Anders Baardsen m ug b S Søn 1895 Voll herred* N S 007 Anton Baardsen m ug b S Søn 1898 Voll herred* N S Engan Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Peder Eriksen m g b Hf Gaardbruger S 1861 Voll herred* N S 002 Marit Larsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1871 Voll herred* N S 003 Edvard Pedersen m ug b S Søn 1891 Voll herred* N S 004 Ludvig Pedersen m ug b S Søn 1894 Voll herred* N S 005 Bertha Pedersdatter k ug b D Datter 1896 Voll herred* N S 006 Mathilde Pedersdatter k ug b D Datter 1898 Voll herred* N S 007 Eli Baardsdatter k ug b Tj Kræaturstel og Husgjerning 1882 Voll herred* N S Øvreengan John Hansen m g b Hf Gaardbruger S 1862 Voll herred* N S Merknad: Hovedbygningen [felt 2] 002 Eline Eriksdatter k g b Hm Gaardmandskone 1856 Voll herred* N S 003 Hans Johnsen m ug b S Søn 1887 Voll herred* N S 004 Kristine Emilie Johnsdatter k ug b D Søn!! 1897 Voll herred* N S Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Erik Knudsen m g b Hf Føderaadsmand 1826 Voll herred* N S Merknad: Føderaadshuset [felt 2] 006 Anne Andersdatter k g b Hm Føderaadskone 1818 Voll herred* N S Valved Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Halvor Lassesen m e b Hf Gaardbruger S 1843 Voll herred* N S 002 Knud Halvorsen m ug b S Jordbrugsarbeide 1879 Voll herred* N S 003 Johan Halvorsen m ug b S Jordbrugsarbeide 1881 Voll herred* N S 004 Laura Halvorsdatter k ug b D Husgjærning 1876 Voll herred* N S 005 Marie Olsdatter Hovde k ug b Tj Kræaturstel og Husgjerning 1876 Voll herred* N S Valved (Valbø) Knud Knudsen m g b Hf Gaardbruger og 1829 Voll herred* N S Føderaadsmand 002 Olianna Pettersdatter k g b Hm Kone 1858 Voll herred* N S 003 Ingeborg Pettersdatter k ug b Tj Kræaturstel og Husgjerning 1852 Voll herred* N S Hafellen Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Hansen Sæth m ug f Husmand Bygningsarbeide 1843 Voll herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Underveis til Bergen 002 Sigrid Hansdatter k ug f Søster Husgjerning 1848 Voll herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Underveis til Bergen 003 Mari Justdatter k ug b EL Spindning og andet Haandarbeide 1834 Voll herred* N S Nedrebø (Nyheim) Ole Rasmussen m g b Hf Gaardbruger og Emisær Voll herred* N S 002 Anne Olsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1864 Voll herred* N S 003 Ragnar Olsen m ug b S Søn Voll herred* N S Rønningen Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Iversen m g b Hf Husmand u J Lever af 1824 Vaage Krs N S opsparede Penge 002 Marit Olsdatter k g b Hm Husmandskone 1821 Voll herred* N S Nygjærdet Under Hans Hansen m g b Hf Pladsbruger m J 1852 Voll herred* N S 002 Beret Iversdatter k g b Hm Pladsmandskone 1850 Voll herred* N S 003 Inga Rolfsdatter k ug b Svigerdatter!! Forpleies af Husfaderen 1889 Voll herred* N S 004 Halvor Rolfsen m ug f EL Skomagersvend 1879 Voll herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Øvrevik (Vold) Bakken Under Erik Knudsen m g b Hf Pladsbruger m J 1841 Voll herred* N S 002 Guri Eriksdatter k g b Hm Pladsmandskone 1844 Voll herred* N S 003 Kari Eriksdatter k ug b D Husgjerning 1874 Voll herred* N S Skjelbostad Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1537 Vold 001 Ole Iversen m g b Hf Gaardbruger S 1863 Voll herred* N S 002 Marie Sørensdatter k g b Hm Gaardmandskone 1870 Voll herred* N S 003 Ivar Olsen m ug b S Søn 1895 Voll herred* N S 004 Sigurd Olsen m ug b S Søn 1898 Voll herred* N S 005 Guri Eriksdatter k ug b Tj Kræaturstel og Husgjerning 1878 Voll herred* N S 006 Anders I. Otterholm m ug mt E. Logerende Elev ved Fortsættelsesskolen 1884 Voll herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Otterholm (Vold 007 Ivar J. Moen m ug mt E. Logerende Elev ved Fortsættelsesskolen 1884 Voll herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Otterholm (Vold) 008 Birger Sæbø m ug mt E. Logerende Elev ved Fortsættelsesskolen 1886 Voll herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Sæbø (Vold Skjelbostd Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Elling Iversen m g b Hf Gaardbruger S 1848 Voll herred* N S 002 Heline Knudsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1859 Voll herred* N S 003 Ivar Ellingsen m ug b S Jordbrugsarbeide og Snedkeri 1879 Voll herred* N S 004 Ingeleiv Ellingsdatter k ug f D Kjøkkenpige 1880 Voll herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesund 005 Knud Ellingsen m ug f S Skomager 1881 Voll herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Sevik (Vold) 006 Serianna Ellingsdatter k ug b D Kræaturstel og Husgjerning 1884 Voll herred* N S 007 Oline Ellingsdatter k ug b D Datter 1887 Voll herred* N S 008 Lasse Ellingsen m ug b S Søn 1889 Voll herred* N S 009 Helga Ellingsdatter k ug b D Datter 1891 Voll herred* N S 010 Elisa Ellingsdatter k ug b D Datter 1893 Voll herred* N S 011 Olga Amanda Ellingsdatter k ug b D Datter 1898 Voll herred* N S Skjelbostd Ole Olsen m g b Hf Gaardbruger S 1850 Voll herred* N S 002 Marit Eriksdatter k g b Hm Gaardmandskone 1860 Voll herred* N S 003 Marie Olsdatter k ug f D Kjøkkenjente 1880 Voll herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund 004 Ole Olsen m ug b S Jordbrugsarbeide 1882 Voll herred* N S 005 Aagot Olsdatter k ug b D Datter 1885 Voll herred* N S 006 Ingeborg Olsdatter k ug b D Datter 1887 Voll herred* N S 007 Emma Olsdatter k ug b D Datter 1890 Voll herred* N S 008 Elianna Olsdatter k ug b D Datter 1893 Voll herred* N S 009 Olianna Olsdatter k ug b D Datter 1895 Voll herred* N S 010 Oline Olsdatter k ug b D Datter 1898 Voll herred* N S 011 Synnøv Olsdatter k ug b Søster Forpleies af Husfaderen 1857 Voll herred* N S Sjukdom: Aa 012 Peder Andersen Skjeie m ug mt FL Snedker 1880 Voll herred* N S Sedvanleg bustad: Skjeie (Vold) Rabben Under John Andersen m g b Hf Pladsbruger og Fisker m J 1842 Voll herred* N S 002 Kristianna Sørensdatter k g b Hm Pladsmandskone 1861 Grytten Rom N S 003 Anders Johnsen m ug b S Søn 1891 Voll herred* N S 004 Anne Johnsdatter k ug b D Datter 1883 Voll herred* N S 005 Olga Johnsdatter k ug b D Datter Voll herred* N S Rabben Under Iver Iversen m g b Hf Pladsbruger m J 1842 Voll herred* N S 002 Eli Knudsdatter k g b Hm Pladsmandskone 1849 Voll herred* N S Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Knud Iversen m ug b S Søn 1888 Voll herred* N S 004 Iver Iversen m ug b S Søn 1891 Voll herred* N S Skjelbostadgjeilen Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Guri Andersen k ug b Huseierske Ernærer sig ved Spindig og Husgjerning 1844 Voll herred* N S Skjelbostadgjeilen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Einersen m g b Hf Gaardbruger og Fartøiskipper 1861 Voll herred* N S S Merknad: Hovedbygningen [felt 2] 002 Hanna Knudsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1865 Veø Rom N S 003 Elisa Olsdatter k ug b D Datter 1893 Voll herred* N S 004 Reidar Olsen m ug b S Søn 1895 Voll herred* N S 005 Knud Olsen m ug b S Søn 1898 Voll herred* N S 006 John E. Skjeie m ug f Jordbrugsarbeide og Fiskeri? Voll herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesund 007 Einer Olsen m e b Hf Føderaadsmand 1835 Voll herred* N S Merknad: Føderaadshuset [felt 2] 008 Anton Einersen m ug b FL Dagarbeide og Fiskeri 1867 Voll herred* N S Stokkebøen Under Hans Iversen m g b Hf Pladsbruger m J 1836 Voll herred* N S 002 Anne Andersdatter k g b Hm Pladsmandskone 1834 Voll herred* N S 003 Iver Iversen m ug b FL Fiskeri og Tømmerarbeide 1838 Voll herred* N S Stokkebøen Under Hans Johnsen m g b Hf Pladsbruger m J 1825 Vaage Krs N S 002 Kari Hansen k g b Hm Pladsmandskone 1826 Voll herred* N S Stokke Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 John Eriksen m g b Hf Gaardbruger og Smedmester S 1861 Voll herred* N S Merknad: Hovedbygningen [felt 2] 002 Anne Sørensdatter k g b Hm Gaardmandskone 1861 Voll herred* N S 003 Guri Johnsdatter k ug b D Datter 1889 Voll herred* N S 004 Søren Johnsen m ug b S Søn 1892 Voll herred* N S 005 Marit Johnsdatter k ug b D Datter 1896 Voll herred* N S 006 Erik Johnsen m ug b S Søn Voll herred* N S 007 Jakob J. Monsaas m ug b Tj Jordbrugsarbeide og 1884 Eid (Romsdal) N S Smedarbeide 008 Søren Knudsen m g b Hf Føderaadsmand 1831 Voll herred* N S Merknad: Føderaadshus No 1 [felt 2] 009 Marit Oldatter k g b Hm Føderaadskone 1826 Voll herred* N S 010 Marit Eriksdatter k e b Hm Føderaadskone 1823 Voll herred* N S Merknad: Føderaadshus No 2 [felt 2] 011 Marit Iversdatter k ug b D Ernærer sig Strikning 1853 Voll herred* N S Lien Torsten Andersen m g b Hf Gaardbruger S 1830 Voll herred* N S 002 Kari Hansdatter k g b Hm Gaardmandskone 1840 Voll herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1537 Vold 003 Hans Torstensen m ug b S Smedarbeide 1776!! Voll herred* N S 004 Marie Torstensdatter k ug b D Kræaturstel og Husgjerning 1877 Voll herred* N S 005 Anders Torstensen m ug f S Skomagerarbeide 1874 Voll herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Sylte Sæth Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Halvor Rasmussen m e b Hf Gaardbruger S 1847 Voll herred* N S 002 Ole Halvorsen m ug b S Jordbrugsarbeide 1875 Voll herred* N S 003 Inga Halvorsdatter k ug b D Husgjerning 1879 Voll herred* N S 004 Halvor Halvorsen m ug b S Søn 1889 Voll herred* N S 005 Knud Halvorsen m ug b S Søn 1892 Voll herred* N S 006 Anton Halvorsen m ug b S Søn 1898 Voll herred* N S 007 Aagot O. Søvik k ug b Tj Kræaturstel og Husgjerning 1864 Voll herred* N S Sæthhjelden Under Anders Olsen m g b Hf Pladsbruger m J 1828 Voll herred* N S 002 Anne Pedersdatter k g b H Pladsmandskone 1830 Voll herred* N S 003 Ingeborg Pedersdatter k ug b Steddatter Ernærer sig ved Dagarbeide 1866 Voll herred* N S 004 Pauline Andersdatter k ug b D Husgjerning 1876 Voll herred* N S Sæthhjelden Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Erik Pedersen m g b Hf Pladsbruger og Dagarbeider 1863 Voll herred* N S m J 002 Serianna Iversdatter k g b Hm Pladsmandskone 1853 Grytten Rom N S 003 Peder Eriksen m ug b S Søn 1887 Voll herred* N S 004 Inga Eriksdatter k ug b S!! Datter 1891 Voll herred* N S 005 Iver Eriksdatter!! m ug b S Søn 1894 Voll herred* N S Rusket Under Rasmus Hansen m g b Hf Pladsbruger og Fisker m J 1826 Voll herred* N S 002 Anne Olsdatter k g b Hm Pladsmandskone 1830 Voll herred* N S Merknad: E: Slutt på krets 1. Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 89 (kvinner: 51, menn: 38) Bustader i krinsen: 15 Krins: 002 Herred/by: Volds Søvik Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Mattias Eriksen Søvik m g b Hf Gaardbruger, snedker. S 1857 Voll herred* N S 002 Olianna Ellingsdtr. Søvik k g b Hm Gmk. Husgjerning 1864 Voll herred* N S 003 Aagot Mattiasdtr. Søvik k b D Barn 1892 Voll herred* N S 004 Edvard Mattiasen Søvik m b S Barn 1893 Voll herred* N S 005 Emil Mattiasen Søvik m b S Barn 1897 Voll herred* N S 006 Petrina Iversdtr. Samset k ug b Tj Kreaturstel 1885 Voll herred* N S 007 Aagot Olsdtr. Søvik k e b Hm Føderk. Husgjerning 1835 Voll herred* N S Merknad: Føderaadshuset: [felt 2] 008 Oline Olsdtr. Søvik k ug b D Husgjerning 1872 Voll herred* N S 009 Inga Olsdtr. Søvik k ug b D Husgjerning 1877 Voll herred* N S Søvik Anders Eriksen Søvik m g b Hf Gaardbruger S 1836 Voll herred* N S 002 Gjertrud Jakobsdtr. Søvik k g b Hm Gmk. Husstel 1841 Voll herred* N S 003 Marie Andersdtr. Søvik k ug b D Kreaturstel 1873 Voll herred* N S Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Folketeljinga Edvard Andersen Søvik m ug b S Jordarbeider 1883 Voll herred* N S 005 Erik Olsen Bø m g b Hf Skomager 1872 Voll herred* N S 006 Marit Andersdtr Bø k g b Hm Husstel 1870 Voll herred* N S 007 Anna Olufine Eriksdtr. Bø k b D Voll herred* N S 008 Knut Ellingsen Skjelbostad m ug b Arbeider Skomager 1881 Voll herred* N S 009 Olaf Olsen Hovde m ug b Lærling Skomager 1883 Voll herred* N S Hovde Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Erik Johannessen Hovde m g b Hf Gaardbruger S 1851 Voll herred* N S 002 Eli Andersdtr. Hovde k g b Hm Gaardmandskone - husstel 1846 Voll herred* N S 003 Elianna Eriksdtr Hovde k ug b D Husgjerning 1884 Voll herred* N S 004 Johan Eriksen Hovde m ug b S Jordarbeider 1886 Voll herred* N S 005 Elen Eriksdtr. Hovde k b D Skolebarn Voll herred* N S 006 Brit Knutsdtr. Gjærde k ug b Bortsat til forpleining Fattiglem 1818 Voll herred* N S Hovde, nedre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Pettersen Hovde m e b Hf Gaardbruger, fiskeri S 1847 Voll herred* N S 002 Ingeborg Olsdtr. Hovde k ug b D Husstel og kreaturstel 1882 Voll herred* N S 003 Peder Olsen Hovde m ug b S Jordarbeider 1885 Gryttens herred Rom N S 004 Berta Olsdtr. Hovde k b D 1887 Gryttens herred N S 005 Erik Olsen Hovde m b S 1890 Gryttens herred N S 006 Eline Olsdtr. Hovde k b D 1892 Gryttens herred N S 007 Mattias Olsen Hovde m b S 1896 Voll herred* N S 008 Elling Olsen Hovde m g b Hf Føderaadsmand, fiskeri 1834 Voll herred* N S 009 Gurianna Eriksdtr Hovde k g b Hm Føderaadskone 1843 Voll herred* N S 010 Knut Ingebrigtsen Hjelden m ug b Stedsøn Arbeider (jordbrugsarbeide) 1869 Voll herred* N S Neset Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Olsen Hovde m g b Hf Gaardbruger og fisker S 1872 Voll herred* N S 002 Beret Andersdtr. Hovde k g b Hm Gaardmandskone, husstel 1871 Gryttens hrd. Rom N S 003 Anna Olsdtr. Hovde k ug b Søster Kreaturstel 1869 Voll herred* N S 004 Anders Olsen Hovde m ug f Broder Skomagersvend 1877 Voll herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Øvrevik i Indfjorden Hovde, nedre Volds Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja Hovde, nedre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Olsen Søvik m g b Hf Gaardbruger S 1859 Voll herred* N S 002 Kari Pedersdtr. Søvik k g b Hm Gmk. Husstel og kreaturstel 1861 Voll herred* N S 003 Olaf Olsen Søvik m b S 1892 Voll herred* N S 004 Gitta Amanda Olsdtr. Søvik k b D Voll herred* N S 005 Peder Torstensen Hovde m g b Hf Føderaadsmand 1834 Voll herred* N S Merknad: Føderaadshuset: [felt 2] 006 Guro Pedersdtr. Hovde k g b Hm Føderaadskone 1826 Voll herred* N S Hovde, nedre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ivar Pedersen Hovde m g b Hf Gaardbruger S 1841 Voll herred* N S 002 Marit Ivarsdtr. Hovde k g b Hm Husstel og kreaturstel 1845 Voll herred* N S 003 Peder Ivarsen Hovde m ug b S Jordarbeider 1870 Voll herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 1537 Vold Hovde, nedre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ingeleiv Rasmusdtr Hovde k e b Hm Gaardbrugerske - husstel S 1857 Voll herred* N S 002 Marit Olsdtr. Hovde k ug b D Kreaturstel 1883 Voll herred* N S 003 Johan Olsen Hovde m b S 1886 Voll herred* N S 004 Ragnvald Olsen Hovde m b S 1889 Voll herred* N S 005 Ingvald Olsen Hovde m b S 1893 Voll herred* N S 006 Sina Marie Olsdtr. Hovde k b D 1896 Voll herred* N S 007 Marit Justdtr. Hovde k ug b Skal ha ophold 1867 Voll herred* N S paa gaarden Søster Sjukdom: Aa 008 Olianna Olsdtr Sæt k g b Hm Husstel. Lever af mandens 1867 Voll herred* N S fortjeneste Gaardsgut i Eid, Romsdal 009 Ragnvald Eriksen Sæt m b S 1894 Voll herred* N S 010 Aagot Eriksdtr. Sæt k b D 1896 Voll herred* N S 011 Inga Eriksdtr. Sæt k b D Voll herred* N S Nygaard Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Bernhard Olsen Nygaard m g b Hf Gaardbruger, snedker og 1857 Smølen Rom N S skomager S 002 Anna Justdtr. Nygaard k g b Hm Gaardmandskone - husstel 1862 Voll herred* N S 003 Marie Bernhardsdtr. Nygaard k ug b D Kreaturstel 1885 Voll herred* N S 004 Jørgen Bernhardsen Nygaard m ug b S Skolebarn 1887 Voll herred* N S 005 Berta Bernhardsdtr. Nygaard k b D Skolebarn 1891 Voll herred* N S 006 Olga Bernhardsdtr. Nygaard k b D Barn 1894 Voll herred* N S 007 Albert Bernhardsen Nygaard m b S Barn 1896 Voll herred* N S 008 Gurine Bernhardsdtr. Nygaard k b D Barn Voll herred* N S 009 Guro Justdtr. Hovde k ug b Enslig logerende, Søster Sypige 1856 Voll herred* N S Hovde, øvre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Torsten Olsen Hovde m g b Hf Gaardbruger S 1851 Voll herred* N S 002 Synnøv Jakobsdtr Hovde k g b Hm Gaardmandskone, husstel 1844 Vestnæs Rom N S 003 Anne Jonsdtr Vold k ug b Tj Kreaturstel 1852 Voll herred* N S 004 J. E. Sæther m g mt logerende Agent for gjødningstoffe?? S Statsb.:? Sedvanleg bustad: Vestnæs prgj. trondhjemske %%logerende%% Hovde, øvre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Beret Lassedtr. Hovde k e b Hm Gaardbrugerske - husstel S 1845 Voll herred* N S 002 Erik Pedersen Hovde m ug b S Jordarbeider 1877 Voll herred* N S 003 Anna Pedersdtr. Hovde k ug b D Kreaturstel 1881 Voll herred* N S 004 Lasse Pedersen Hovde m ug b S Jordarbeider 1883 Voll herred* N S Hovde, øvre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Torstensen Hovde m g b Hf Gaardbruger og skomager S 1865 Voll herred* N S 002 Guro Olsdtr. Hovde k g b Hm Gaardmandsk. husstel og 1869 Voll herred* N S kreaturs. 003 Borghild Olsdtr. Hovde k b D Barn Voll herred* N S 004 Ingeborg Olsdtr. Hovde k b D Barn Voll herred* N S 005 Marit Andreasdtr. k ug b Tj Husgjerning 1861 Voll herred* N S 006 Brit Olsdtr. Hovde k e b Hm Føderaadskone 1824 Voll herred* N S Merknad: Føderaadshuset: [felt 2] Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1566 Surendals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1566 Surendals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1566 Surendals Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1446 Breim Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1541 Veø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1541 Veø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1541 Veø prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1548 Frænens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1548 Frænens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1548 Frænens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1543 Nessets. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1543 Nessets. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1543 Nessets Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1536 Sylte, Vestnæs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1536 Sylte, Vestnæs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1536 Sylte, Vestnæs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1235 Voss Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1531 Borgunds (Søndmør) Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1531 Borgunds (Søndmør) Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1531 Borgunds (Søndmør) Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0436 Tolgen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0436 Tolgen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0436 Tolgen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0512 Lesje Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1542 Erisfjord & Visdals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1542 Erisfjord & Visdals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1542 Erisfjord & Visdals Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1541 Veø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1541 Veø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1541 Veø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1561 Øxendal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1561 Øxendal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1561 Øxendal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1519 Volda herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1519 Volda herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1519 Volda herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1431 Jølster. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1431 Jølster. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1431 Jølster Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1511 Vannelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1511 Vannelven. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1511 Vannelven Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1651 Høilandets. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1651 Høilandets. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1651 Høilandets Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1717 Frosten. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1717 Frosten. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1717 Frosten Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1539 Grytten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1539 Grytten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1539 Grytten Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0819 Hollen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1636 Meldalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1636 Meldalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1636 Meldalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1419 Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0523 Vestre Gausdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0523 Vestre Gausdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0523 Vestre Gausdal herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1130 Strands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1130 Strands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1130 Strands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer