Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 3158 (kvinner: 1574, menn: 1584) Bustader: 494 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 417 (kvinner: 202, menn: 215) Bustader i krinsen: 61 Krins: 001 Herred/by: Søndre Frons Folketeljinga Steberg med Omundlien Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Jon Ivers. Steberg m g b hf Gaardbruger s, driver 1859 Sør-Fron herred* n s sommerpensionat Merknad: Hovedbygningen 002 Oline Steberg k g b hm Gaardmandskone 1854 Sør-Fron herred* n s 003 %Ragna Steberg k ug f d Amtsskoleelev 1883 Sør-Fron herred* n Trusamf.: s% Merknad: E: Denne person er strøket og merket udgår her Sannsynleg opphaldstad: Ringebu 004 Ivar Steberg m ug b s Gaardsarbeider 1885 Sør-Fron herred* n s 005 Knut Steberg m ug b s Søn 1887 Sør-Fron herred* n s 006 Rolv Steberg m ug b s Søn 1890 Sør-Fron herred* n s 007 Halfdan Steberg m ug b s Søn 1892 Sør-Fron herred* n s 008 Mari Skomagerstuen k ug b tj Tjenestepige 1880 Sør-Fron herred* n s 009 Anna Rudlandsløkken k ug b tj Tjenestepige 1885 Sør-Fron herred* n s 010 Anders Skjerbak m ug b fl Folkeskolelærer 1880 Elverum n s 011 Mari Kjørstad k ug b fl Folkeskolelærerinde 1880 Sør-Fron herred* n s 012 Anne Ringdal k ug mt b Budeie 1872 Sør-Fron herred* n s Sedvanleg bustad: Ringdal T 013 Sven P Almehagen m ug b tj Gaardsarbeider 1852 Sør-Fron herred* n s Merknad: Drengestuebygningen Sjukdom: Delvis sindssyg 014 Karen Rudlandsløkken k g b tj Budeie 1854 Sør-Fron herred* n s Merknad: Føderaadsbygningen 015 Engebret Rudlandsløkken m ug b er med sin mor Er med sin mor 1892 Sør-Fron herred* n s 016 Haakon Rudlandsløkken m ug b tj Gjæter og underbudeie 1885 Sør-Fron herred* n s 017 Rønnaug Steberg k e b hm Føderaadskone 1837 Sør-Fron herred* n s 018 Marie Stakston k ug mt datterdatter Til hjælp i huset 1887 Sør-Fron herred* n s Sedvanleg bustad: Stakston T 019 Rønnaug Stakston k ug mt b Tjenestepige 1885 Sør-Fron herred* n s Sedvanleg bustad: Stakston T 020 Jon Jons. Steberg m ug b hf Føderaadsmand og hestehandler 1846 Sør-Fron herred* n s 021 Ane Rudlandsløkken k ug b tj Enepige 1847 Sør-Fron herred* n s Bergdal Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Bergdal m g b hf Gaardbruger s 1841 Sør-Fron herred* n s Merknad: Hovedbygningen 002 Eli Bergdal k g b hm Gaardmandskone 1841 Sør-Fron herred* n s 003 Anna Bergdal k ug b d Budeie 1871 Sør-Fron herred* n s 004 Anne Hansd. Bergdal k e b hm Føderaadskone 1817 Sør-Fron herred* n s 005 Anton O Amundlien m ug b tj Tjenestegut 1883 Sør-Fron herred* n s Merknad: Drengestuebygningen 006 Ole O Amundlien m ug b tj Tjenestegut 1884 Sør-Fron herred* n s 007 Ole Guribergsløkken m e b tj Træske-arbeider 1842 Sør-Fron herred* n s 008 Rønnaug Iversd. k ug b tj Budeie 1842 Sør-Fron herred* n s 009 Marie Olsd. k ug b tj Tjenestepige 1884 Sør-Fron herred* n s 010 Anton O Bergdal m ug b s Gaardsarbeider 1880 Sør-Fron herred* n s Merknad: Føderaadshuset Rusten under Ole Østensøn Rusten m g b hf Husmand m j 1841 Vaage n s 002 Ragnhild Rusten k g b hm Husmandskone 1853 Vaage n s 003 Anna Rusten k ug f d Syerske 1866 Vaage n s Sannsynleg opphaldstad: Rudland T 004 Petra Dybdalen k ug b fl Forsørget af sin far 1888 Sør-Fron herred* n s Gravehaugen og Latop Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 0519 Søndre Frons Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Ole Gravehaugen m g b hf Gaardbruger s 1859 Vaage n s 002 Marit Gravehaugen k g b hm Gaardmandskone 1851 Sør-Fron herred* n s 003 Anton Gravehaugen m ug b s Gaardsarbeider 1883 Sør-Fron herred* n s 004 Ole Gravehaugen m ug b s Søn 1886 Sør-Fron herred* n s 005 Peter Gravehaugen m ug b s Søn 1888 Sør-Fron herred* n s 006 Edvard Gravehaugen m ug b s Søn 1890 Sør-Fron herred* n s 007 Klara Gravehaugen k ug b d Datter 1893 Sør-Fron herred* n s Guriberg Mathias Guriberg m ug b hf Gaardbruger s 1862 Sør-Fron herred* n s 002 Elen Guribergshaugen k ug b tj Tjenestepige 1877 Sør-Fron herred* n s 003 Marie Dybdalen k ug b tj Tjenestepige 1885 Sør-Fron herred* n s Guribergshaugen under Ingebret K Guribergshaugen m g b hf Husmand m j og skomager 1857 Sør-Fron herred* n s Merknad: Hovedbygningen 002 Mari Guribergshaugen k g b hm Husmandskone 1854 Ringebu n s 003 Anton Guribergshaugen m ug b s Søn 1887 Sør-Fron herred* n s 004 Mathias Guribergshaugen m ug b s Søn 1891 Sør-Fron herred* n s 005 Sigurd Guribergshaugen m ug b s Søn 1895 Sør-Fron herred* n s 006 Marie Guribergshaugen k ug b d Datter 1898 Sør-Fron herred* n s 007 Anders P Guribergshaugen m e b hf Føderaadsmand 1821 Sør-Fron herred* n s Merknad: Føderaadsbygningen Guribergsløkken under Karl Guribergsløkken m g b hf Husmand 1860 Sør-Fron herred* n s 002 Anne Guribergsløkken k g b hm Husmandskone 1858 Ringebu n s 003 Karen Guribergsløkken k ug b d Datter 1887 Sør-Fron herred* n s 004 Peter Guribergsløkken m ug b s Søn 1891 Sør-Fron herred* n s 005 Paula Guribergsløkken k ug b d Datter 1894 Sør-Fron herred* n s 006 Lisa Guribergsløkken k ug b d Datter 1898 Sør-Fron herred* n s 007 Alma Guribergsløkken k ug b d Datter Sør-Fron herred* n s Amundlien under Ole Amundlien m g b hf Husmand m j 1856 Nordre Fron n s 002 Ane Olsd. Amundlien k g b hm Husmandskone 1859 Sør-Fron herred* n s 003 Kristian Amundlien m ug b s Søn 1886 Sør-Fron herred* n s 004 Haakon Amundlien m ug b s Søn 1888 Sør-Fron herred* n s 005 August Amundlien m ug b s Søn 1890 Sør-Fron herred* n s 006 Marie Amundlien k ug b d Datter 1892 Sør-Fron herred* n s 007 Sigurd Amundlien m ug b s Søn 1894 Sør-Fron herred* n s 008 Klara Amundlien k ug b d Datter 1896 Sør-Fron herred* n s Kampen under Torstein Nils. Kampen m g b hf Husmand m j 1844 Sør-Fron herred* n s 002 Ingeborg Kampen k g b hm Husmandskone 1844 Sør-Fron herred* n s 003 Berthe Kampen k ug b d Til hjælp i huset 1884 Sør-Fron herred* n s 004 Karen Kampen k ug f d Til hjælp i huset 1881 Sør-Fron herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Ringebu 005 Randine Kampen k ug b d Datter 1886 Sør-Fron herred* n s 006 Torvald Kampen m ug b s Søn 1889 Sør-Fron herred* n s Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Torvald Hans. m ug b sønnesøn Sønnesøn Ringebu n s Aspen under Johannes Aspen m g b hf Husmand m j 1849 Sør-Fron herred* n s 002 Marit Aspen k g b hm Husmandskone 1844 Nordre Fron n s 003 Petra Aspen k ug b d Datter 1888 Sør-Fron herred* n s 004 Anne Hansd. k ug b husmors mor Nyder fattigunderstøttelse 1819 Nordre Fron n s 005 Hans Simens. m ug b sønnesøn Sønnesøn Sør-Fron herred* n s Aspen under John Aspen m g b hf Husmand m j 1863 Sør-Fron herred* n s 002 Mathea Aspen k g b hm Husmandskone 1869 Sør-Fron herred* n s 003 Ragna Aspen k ug b d Datter 1893 Sør-Fron herred* n s 004 Karen Aspen k ug b d Datter 1896 Sør-Fron herred* n s 005 Einar Aspen m ug b s Søn Sør-Fron herred* n s 006 Rønnaug Aspen k e b husfars mor Føderaadskone 1822 Sør-Fron herred* n s Stebergsløkken under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johannes Stebergsløkken m g b hf Husmand m j 1855 Sør-Fron herred* n s 002 Gjertrud Stebergsløkken k g b hm Husmandskone 1855 Ringebu n s 003 Hans Stebergsløkken m ug f s Arbeider ved træskemaskine 1879 Sør-Fron herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Dalseg T 004 Edvard Stebergsløkken m ug b s Søn 1886 Sør-Fron herred* n s 005 Anton Stebergsløkken m ug b s Søn 1889 Sør-Fron herred* n s 006 Anna Stebergsløkken k ug b d Datter 1891 Sør-Fron herred* n s 007 Johan Stebergsløkken m ug b s Søn 1894 Sør-Fron herred* n s 008 Kristian Stebergsløkken m ug b s Søn 1898 Sør-Fron herred* n s Bækken under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Lars Johs Bækken m g f hf Husmand m j og telefonarbeider 1862 Ringsaker n s Sannsynleg opphaldstad: Lillehammer 002 Ragnhild Bækken k g b hm Husmandskone 1852 Sør-Fron herred* n s 003 Anna Marie Bækken k ug b d Datter 1889 Sør-Fron herred* n s 004 Gudbrand Bækken m ug b s Søn 1892 Sør-Fron herred* n s 005 Marit Steina k ug b fl Nyder fattigunderstøttelse 1816 Sør-Fron herred* n s Stakston under Iver Stakston m g b hf Husmand m j og skomager 1865 Sør-Fron herred* n s 002 Marit Stakston k g b hm Husmandskone 1871 Sør-Fron herred* n s 003 Engebret Stakston m ug b s Søn 1890 Sør-Fron herred* n s 004 Peter Stakston m ug b s Søn 1893 Sør-Fron herred* n s 005 Sigurd Stakston m ug b s Søn 1897 Sør-Fron herred* n s 006 Sofie Stakston k ug b d Datter Sør-Fron herred* n s 007 Anne Guribergshaugen k e b fl Nyder fattigunderstøttelse 1818 Sør-Fron herred* n s 008 Mari Stakston k e b hm Føderaadskone 1840 Sør-Fron herred* n s Stakston under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Iver Stakston m g b hf Husmand m j 1864 Sør-Fron herred* n s 002 Ane Stakston k g b hm Husmandskone 1872 Nordre Fron n s 003 Marit Stakston k ug b d Datter 1893 Sør-Fron herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0519 Søndre Frons 004 Einar Stakston m ug b s Søn 1894 Sør-Fron herred* n s 005 Anna Stakston k ug b d Datter 1896 Sør-Fron herred* n s 006 Simen Stakston m ug b s Søn Sør-Fron herred* n s 007 Simen Stakston m g b hf Føderaadsmand 1825 Sør-Fron herred* n s 008 Marit Stakston k g b hm Føderaadskone 1826 Ringebu n s 009 Ane S Stakston k ug mt d Budeie 1869 Sør-Fron herred* n s Sedvanleg bustad: Kvam N Fron Rudlandsløkken under Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johanne Rudlandsløkken k ug b hm Nyder fattigunderstøttelse 1852 Ringebu n s 002 Oskar Rudlandsløkken m ug b s Søn 1892 Sverige 003 Karoline Rudlandsløkken k ug b d Datter 1895 Sør-Fron herred* n s Bergum under Torgeir Bergum m g b hf Husmand m j 1863 Sør-Fron herred* n s 002 Tora Bergum k g b hm Husmandskone 1862 Sør-Fron herred* n s 003 Bersvein Bergum m ug b s Søn 1888 Ringebu n s 004 Elen Bergum k ug b d Datter 1891 Ringebu n s 005 Anton Bergum m ug b s Søn 1895 Sør-Fron herred* n s 006 Kristian Bergum m ug b s Søn 1897 Sør-Fron herred* n s 007 Ole Bergum m e b hf Føderaadsmand 1830 Sør-Fron herred* n s Stakston midtre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Iver Simens. Stakston m g b hf Gaardbruger og 1859 Sør-Fron herred* n s Telefonreperatør 002 Mathea Stakston k g b hm Gaardmandskone 1860 Sør-Fron herred* n s 003 Rønaug Stakston k ug f d Datter 1885 Sør-Fron herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Steberg 004 Marie Stakston k ug f d Datter 1887 Sør-Fron herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Steberg 005 Ivar Stakston m ug b s Søn 1889 Sør-Fron herred* n s 006 Sigurd Stakston m ug b s Søn 1891 Sør-Fron herred* n s 007 Hans Stakston m ug b s Søn 1893 Sør-Fron herred* n s 008 Anna Stakston k ug b d Datter 1896 Sør-Fron herred* n s 009 Ragnhild Stakston k ug b d Datter 1898 Sør-Fron herred* n s Skomagerstuen under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Skomagerstuen m g b hf Husmand m j og skomager 1864 Sør-Fron herred* n s 002 Karen Skomagerstuen k g b hm Husmandskone 1866 Sør-Fron herred* n s 003 Oliver Skomagerstuen m ug b s Søn 1889 Sør-Fron herred* n s 004 Kristine Skomagerstuen k ug b d Datter 1891 Sør-Fron herred* n s 005 Anna Skomagerstuen k ug b d Datter 1893 Sør-Fron herred* n s 006 Olaf Skomagerstuen m ug b s Søn 1897 Sør-Fron herred* n s 007 Anthon Skomagerstuen m ug b s Søn Sør-Fron herred* n s Bratraaget under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Kristen Bratraaget m g f hf Husmand m j 1853 Ringebu n s Sannsynleg opphaldstad: Steig 002 Mari Bratraaget k g b hm Husmandskone 1837 Sør-Fron herred* n s 003 Ane Bratraaget k ug b d Budeie 1866 Sør-Fron herred* n s 004 Kristian Bratraaget m ug b dattersøn Dattersøn 1893 Sør-Fron herred* n s Ringen under Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga 1900 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Nils Ols. Ringen m g b hf Husmand m j 1833 Sør-Fron herred* n s 002 Anne Ringen k g b hm Husmandskone 1840 Ringebu n s 003 Berthe Ringen k ug f d Tjenestepige 1872 Sør-Fron herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Korstadhagen 004 Anton Ringen m ug b s Tjenestegut 1876 Sør-Fron herred* n s 005 Engebret Ringen m ug b s Søn 1885 Sør-Fron herred* n s Grøndokhaugen under Torstein Grøndokhaugen m g b hf Husmand og skomager 1872 Sør-Fron herred* n s 002 Ane Grøndokhaugen k g b hm Husmandskone 1869 Sør-Fron herred* n s 003 Sigurd Grøndokhaugen m ug b s Søn 1894 Sør-Fron herred* n s 004 Ingeborg Grøndokhaugen k ug b d Datter 1896 Sør-Fron herred* n s 005 Anton Grøndokhaugen m ug b s Søn Sør-Fron herred* n s 006 Sigrid Grøndokhaugen k e b hm Føderaadskone 1840 Sør-Fron herred* n s 007 Pauline Grøndokhaugen k ug b d Datter 1864 Sør-Fron herred* n s Sjukdom: andssvag 008 Edvard Grøndokhaugen m ug b s Skomager 1876 Sør-Fron herred* n s Skeie %Husmpl% Kristian Skeie m g b hf Gaardbruger s 1869 Sør-Fron herred* n s Merknad: Hovedbygningen 002 Mathea Skeie k g b hm Gaardmandskone 1869 Nordre Fron n s 003 Anton Skeie m ug b s Søn 1894 Nordre Fron n s 004 Oluf Skeie m ug b s Søn 1896 Nordre Fron n s 005 Hakon Skeie m ug b s Søn 1898 Nordre Fron n s 006 Anders Skeie m g b hf Føderaadsmand 1831 Sør-Fron herred* n s Merknad: Føderaadsbygningen 007 Marit Skeie k g b hm Føderaadskone 1837 Sør-Fron herred* n s Schei under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Martinus Scheie m g b hf Husmand m j 1860 Gausdal n s 002 Karen Scheie k g b hm Husmandskone 1851 Sør-Fron herred* n s 003 Anna Scheie k ug b d Datter 1886 Sør-Fron herred* n s 004 Kristine Scheie k ug b d Datter 1889 Sør-Fron herred* n s Strype pl. uden jord under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Marit Strype k e b hm Nyder fattigunderstøttelse 1828 Sør-Fron herred* n s 002 Anna Strype k ug b datterdatter Datterdatter 1891 Sør-Fron herred* n s Strype under John Strype m g b hf Husmand m j 1860 Sør-Fron herred* n s 002 Mari Strype k g b hm Husmandskone 1860 Ringebu n s 003 Ole Strype m ug b s Søn 1891 Sør-Fron herred* n s 004 Johan Strype m ug b s Søn 1895 Sør-Fron herred* n s 005 Anton Strype m ug b s Søn 1897 Sør-Fron herred* n s 006 Kristian Strype m ug b s Søn Sør-Fron herred* n s 007 Ole Strype m e b hf Føderaadsmand 1826 Sør-Fron herred* n s Knipen under Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0519 Søndre Frons 001 Mathias Knipen m g b hf Husmand m j 1851 Gausdal n s 002 Berthe Knipen k g b husmor Husmandskone 1847 Gausdal n s 003 Helga Knipen k ug b d Datter 1887 Ringebu n s 004 Sigurd Knipen m ug b s Søn 1893 Ringebu n s Kleppen under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ane Kleppen k e b hm Føderaadskone 1850 Sør-Fron herred* n s 002 Mari Kleppen k ug b d Datter 1885 Sør-Fron herred* n s Almehagen under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Hans Almehagen m g b hf Husmand m j 1847 Sør-Fron herred* n s 002 Marit Almehagen k g b hm Husmandskone 1848 Vaage n s 003 Thea Almehagen k ug b d Datter 1873 Sør-Fron herred* n s Sjukdom: aandssvag 004 Hakon Almehagen m ug b s Søn 1890 Sør-Fron herred* n s Hagestuen under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Knut Hagestuen m g b hf Gaardsarbeider 1839 Vaage n s 002 Berthe Hagestuen k g b hm Haandgjerning 1833 Faaberg n s Udhagen Amund Udhagen m g b hf Gaardbruger s 1865 Sør-Fron herred* n s Merknad: Hovedbygningen 002 Anna Udhagen k g b hm Gaardmandskone 1867 Sør-Fron herred* n s 003 Einar Udhagen m ug b s Søn 1894 Sør-Fron herred* n s 004 Ole Udhagen m ug b s Søn 1897 Sør-Fron herred* n s 005 Kristine Udhagen k ug b d Datter 1898 Sør-Fron herred* n s 006 Anton Udhagen m ug b s Søn Sør-Fron herred* n s 007 Erland Udhagen m g b hf Føderaadsmand 1836 Sør-Fron herred* n s Merknad: Føderaadsbygningen 008 Kari Udhagen k g b hm Føderaadskone 1823 Ringebu n s Beitdokken Peder Beitdokken m g b hf Gaardbruger s og skogvogter 1842 Sør-Fron herred* n s Merknad: Hovedbygningen 002 Marit Beitdokken k g b hm Gaardmandskone 1840 Sør-Fron herred* n s 003 Peter Beitdokken m ug b s Søn 1883 Sør-Fron herred* n s 004 Mathias Beitdokken m ug b s Gaardsarbeider 1838 Sør-Fron herred* n s 005 Ole A Beitdokken m g b hf Føderaadsmand 1838 Sør-Fron herred* n s Merknad: Føderaadsbygningen 006 Mari Beitdokken k g b hm Føderaadskone 1824 Sør-Fron herred* n s Uhlen under 23, 24 1, Hans Uhlen m g b hf Husmand m j 1868 Ringebu n s 002 Rønnaug Uhlen k g b hm Husmandskone 1860 Ringebu n s Jørgenstuen under Johannes Jørgenstuen m g b hf Husmand m j 1839 Vaage n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Kari Jørgenstuen k g f hm Husmandskone 1834 Sør-Fron herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Nordre Øverbygden 003 Ane Jørgenstuen k ug b d Husgjerning 1868 Sør-Fron herred* n s 004 Anton Jørgenstuen m ug b dattersøn Søn 1890 Sør-Fron herred* n s 005 Johan Jørgenstuen m ug b dattersøn Søn 1895 Sør-Fron herred* n s Jørgenstuen under Ragnhild Jørgenstuen k e b hm Forpagter enke 1850(?) Sell Vaage n s Feten under Paul Feten m e b hf Jordbrugende Husmand m j 1851 Sør-Fron herred* n s og Skrædder 002 Anton Feten m ug b s Søn 1884 Sør-Fron herred* n s 003 Inga Feten k ug b d Husgjerning 1881 Sør-Fron herred* n s 004 Engebret Nils. m ug mt fl Sagbrugsarbeider 1877 Sør-Fron herred* Statsb.: de forenede st. Trusamf.: den norsk=lutherske kirke Sedvanleg bustad: De forenede stater 005 Anne Nils. Feten k ug b husfars søster Syerske 1874 Sør-Fron herred* n s Forr nordre %17% Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Forr m g b husfar Gaardbruger s 1856 Sør-Fron herred* n s Merknad: Hovedbygningen 002 Mathea Forr k g b hm Gaardmandskone 1859 Ringebu n s 003 %Hans Ols. Forr m ug f s Amtsskoleelev 1883 Sør-Fron herred* n Trusamf.: s% Merknad: E: Denne person er strøket og merket udgår her Sannsynleg opphaldstad: Ringsbu 004 Paula Forr k ug f d Datter 1885 Sør-Fron herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Øier 005 Anna Forr k ug f d Datter 1887 Sør-Fron herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Øier 006 Olaf Foss m ug b s Søn 1894 Sør-Fron herred* n s 007 Einar Foss m ug b s Søn 1898 Sør-Fron herred* n s 008 Ole Helgestuen m ug b tj Tjenestegut 1876 Sør-Fron herred* n s Merknad: Drengestuebygningen 009 Halvor Johanness. m ug b tj Tjenestegut 1885 Vaage n s 010 Mathea Vangen k ug b tj Tjenestepige 1883 Sør-Fron herred* n s 011 Anne Sletbrænden k ug b tj Tjenestepige 1883 Vaage n s 012 Oline Mathiass. k ug b tj Tjenestepige 1858 Ringsaker n s 013 John Aspen m g mt tj Husmand jordbrugende 1863 Sør-Fron herred* n s Sedvanleg bustad: Aspen 014 Peter Ols. m g mt b Føderaadsmand 1878 Sør-Fron herred* n s Merknad: Hovedbygningen E: Fødselsår skrevet av andre Sedvanleg bustad: Ringebu 015 Even Rotaas m ug b fl Heste- og fæhandler 1870 Ringebu n s 016 Hans Forr m g b hf Føderaadsmand 1821 Sør-Fron herred* n s 017 Pauline Forr k g b hm Føderaadskone 1833 Sør-Fron herred* n s 018 Petra Forr k g b hm Husgjerning 1871 Sør-Fron herred* n s 019 %Haakon Forr m ug f s Amtsskoleelev 1867 Sør-Fron herred* n Trusamf.: s% Merknad: E: Denne person er strøket og merket udgår her Sannsynleg opphaldstad: Ringebu 020 Helga Listad k ug mt b Datter paa Listad 1897 Sør-Fron herred* n s Sedvanleg bustad: Listad Forr søndre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Knut Bay Forr m g b hf Gaardbruger s 1831 Sør-Fron herred* n s Merknad: Hovedbygningen 002 Marthe Bay Forr k g b hm Gaardmandskone 1833 Sør-Fron herred* n s 003 Birgitte Bay Forr k ug b d Husgjerning 1860 Ringebu n s 004 Mathias Kaurstadløkken m g b tj Tjenestegut 1879 Ringebu n s Merknad: Drengestuebygningen Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0519 Søndre Frons 005 John Tolstad m ug b tj Tjenestegut 1884 Sør-Fron herred* n s 006 John Almehagen m ug b tj Budeie 1874 Sør-Fron herred* n s 007 Johannes Karsethaugen m ug b tj Tjenestegut 1884 Sør-Fron herred* n s 008 Oline Romsaas k ug b tj Tjenestepige 1873 Ringebu n s 009 Marie Solheim k ug b tj Kokkepige 1880 Sør-Fron herred* n s 010 Iver Sørsletten m g mt dagarb Gaardbr & skomager 1842 Sør-Fron herred* n s Sedvanleg bustad: Sørsletten T Forr Søristuen Simen Forr m ug f hf Gaardbruger s og maskinist ved træskemaskine 1847 Sør-Fron herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Dalseg 002 Berthe Forr k ug b hm Gaardsbestyrerinde 1853 Sør-Fron herred* n s 003 Gina Forr k ug b søster Budeie 1857 Sør-Fron herred* n s 004 August Forr m ug b tj Tjenestegut 1873 Sør-Fron herred* n s 005 Gustav Forr m ug f husmors søn Fyrbøder ved damptræskemaskine 1877 Sør-Fron herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Dalsegg Forr øvre Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ragnhild Forr k ug b hm Føderaadskone 1832 Sør-Fron herred* n s 002 Ane Kleppen k e b hm Haandarbeide 1861 Sør-Fron herred* n s 003 Hanna Kleppen k ug b d Datter 1889 Sør-Fron herred* n s 004 Hans Kleppen m ug b s Søn 1894 Sør-Fron herred* n s 005 Anton Kleppen m ug b s Søn 1897 Sør-Fron herred* n s Voldberg pl. u jord under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Marit Voldberg k g b hm Husmandskone & 1860 Sør-Fron herred* n s haandarbeide 002 Hans Voldberg m ug b s Søn 1886 Sør-Fron herred* n s 003 Karen Voldberg k ug b d Datter 1889 Sør-Fron herred* n s 004 Mathias Voldberg m ug b s Søn Sør-Fron herred* n s Knuten pl. u jord under Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johannes Knuten m g b hf Gaardsarbeider og inderst 1824 Nordre Fron n s 002 Marthe Knuten k g b hm Gaardsarbeider-kone 1828 Gausdal n s 003 Hans Johs Knuten m ug b hf Gaardsarbeider 1866 Sør-Fron herred* n s Voldberg under Peder N Voldberg m g b hf Husmand m j og 1866 Sør-Fron herred* n s skindfeldmager 002 Anne Voldberg k g b hm Husmandskone 1866 Ringebu n s 003 Alma Voldberg k ug b d Datter 1898 Sør-Fron herred* n s 004 Kari Tofthagen k e b fl Lever af egne midler 1816 Sør-Fron herred* n s Midtløkken under Iver Midtløkken m g b hf Jordbrugende Husmand m j 1868 Sør-Fron herred* n s 002 Karen Midtløkken k g b hm Husmandskone 1869 Nordre Fron n s 003 Ole Midtløkken m ug b s Søn 1896 Sør-Fron herred* n s 004 Anna Midtløkken k ug b d Datter 1895 Sør-Fron herred* n s 005 Gustav Midtløkken m ug b s Søn 1897 Sør-Fron herred* n s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Olaf Midtløkken m ug b s Søn Sør-Fron herred* n s Rønningen under Ole Rønningen m g b hf Husmand m j 1850 Sør-Fron herred* n s 002 Ingeborg Rønningen k g b hm Husmandskone 1848 Sør-Fron herred* n s 003 Karen Rønningen k ug b d Datter 1886 Sør-Fron herred* n s 004 Hans Rønningen m ug b s Søn 1893 Sør-Fron herred* n s Rønningen under Amund Rønningen m g b hf Husmand m j, jordbrugende 1846 Sør-Fron herred* n s 002 Pauline Rønningen k g b hm Husmandskone 1851 Sør-Fron herred* n s 003 Paul Rønningen m ug b s Søn 1886 Sør-Fron herred* n s 004 Ole Rønningen m ug b s Søn 1890 Sør-Fron herred* n s 005 Ragna Rønningen k ug b d Datter 1892 Sør-Fron herred* n s 006 Klara Rønningen k ug b d Datter 1896 Sør-Fron herred* n s Storløkken under Ole Brohaug m g b hf Husmand m j, jordbrugende 1860 Lilleelvedal n s 002 Mathea Brohaug k g b hm Husmandskone 1866 Sør-Fron herred* n s 003 Paul Storløkken m ug b s Søn 1890 Sør-Fron herred* n s 004 Emil Brohaug m ug b s Søn 1895 Sør-Fron herred* n s 005 Kristian Brohaug m ug b s Søn 1897 Sør-Fron herred* n s 006!! Brohaug* m ug b s Søn Sør-Fron herred* n s Merknad: Udøbt gut 007 Kari Storløkken k e b husmors mor Husmandsenke, pladsbrukende 1836 Sør-Fron herred* n s Knuten under Johan August Johns. m ug b hf Tømmerhugger 1861 Sverige n s 002 Mari Johs.d. k ug b hm Steller huset 1865 Nordre Fron n s 003 Marie Ols. k ug b d Datter 1892 Sør-Fron herred* n s 004 Theodor Ols. m ug b s Søn 1894 Sør-Fron herred* n s 005 Anette Johans. k ug b d Datter 1897 Sør-Fron herred* n s 006!! Johans.* k ug b d Datter Sør-Fron herred* n s Merknad: Udøbt pige Enden under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Torstein Enden m g b hf Husmand m j, jordbrugende 1864 Sør-Fron herred* n s 002 Berthe Enden k g b hm Husmandskone 1866 Sør-Fron herred* n s 003 Harald Enden m ug b s Søn 1892 Sør-Fron herred* n s 004 Anton Enden m ug b s Søn 1893 Sør-Fron herred* n s 005 Paul Enden m ug b s Søn 1895 Sør-Fron herred* n s 006 Marie Enden k ug b d Datter 1896 Sør-Fron herred* n s 007 Gunnar Enden m ug b s Søn Sør-Fron herred* n s 008 Mari Enden k e b husmors mor Føderaadskone 1834 Ringebu n s Bergdalsdalen under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Holte m g b hf Mølleeier, kornmølle 1849 Ringebu n s Merknad: Hovedbygningen 002 Marthe Holte k g b hm Gaardmandskone 1853 Ringebu n s 003 Ole O Holte m ug b s Søn 1886 Sør-Fron herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0519 Søndre Frons 004 Gunda O Holte k ug b d Datter 1888 Sør-Fron herred* n s 005 Kristian O Holte m ug b s Søn 1893 Sør-Fron herred* n s 006 Marie O Holte k ug b d Datter 1897 Sør-Fron herred* n s 007 Lisbet Haugstadhaugen k ug b tj Tjenestepige 1885 Ringebu n s 008 Even Bergum m ug b tj Møllearbeider ved kornmølle 1874 Sør-Fron herred* n s Merknad: Drengestuebygningen Forreløkken øvre %13% Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Ole Forreløkken m g b hf Gaardbruger selveier 1844 Sør-Fron herred* n s Merknad: Hovedbygningen 002 Mari Forreløkken k g b hm Gaardmandskone 1843 Sør-Fron herred* n s 003 Hakon Forreløkken m ug b s Gaardsarbeider 1877 Sør-Fron herred* n s 004 Kari Dalen k e b hm Budeie 1864 Sør-Fron herred* n s Merknad: Drengestuebygningen 005 Peter Dalen m ug b s Søn 1886 Sør-Fron herred* n s 006 Guri Dalen k ug b d Datter 1891 Sør-Fron herred* n s 007 Hanna Dalen k ug b d Datter 1893 Sør-Fron herred* n s 008 Anna Dalen k ug b d Datter 1898 Sør-Fron herred* n s 009 Anton Dalen m ug b s Søn Sør-Fron herred* n s 010 Anna Aspen k ug b hm Haandarbeide 1864 Sør-Fron herred* n s 011 Marie Berg k ug b d Datter 1897 Sør-Fron herred* n s 012 Oskar Berg m ug b s Søn 1898 Sør-Fron herred* n s 013 Anne Forrerønningen k ug b hm Lever af egne midler 1818 Sør-Fron herred* n s 014 Bersvend Forredalen m ug f tj Gjetergut 1888 Sør-Fron herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Stovne Morkeløkken under Hans O Morkeløkken m g b hf Husmand, jordbrugende 1862 Sør-Fron herred* n s 002 Mari Morkeløkken k g b hm Husmandskone 1863 Sør-Fron herred* n s 003 Gunda Morkeløkken k ug b d Datter 1886 Sør-Fron herred* n s 004 Inga Morkeløkken k ug b d Datter 1888 Sør-Fron herred* n s 005 Marie Morkeløkken k ug b d Datter 1891 Sør-Fron herred* n s 006 Anna Morkeløkken k ug b d Datter 1893 Sør-Fron herred* n s 007 Ragna Morkeløkken k ug b d Datter 1896 Sør-Fron herred* n s 008 Halfdan Morkeløkken m ug b s Søn Sør-Fron herred* n s 009 Nils A Morkeløkken m e b hf Føderaadsmand 1824 Sør-Fron herred* n s Nystuen under Ole Nystuen m g b hf Jordbrugende husmand m j og 1852 Sør-Fron herred* n s skindfeldmager 002 Ane Nystuen k g b hm Husmandskone 1853 Sør-Fron herred* n s 003 Olof Nystuen m ug b s Skindfeldmager 1877 Sør-Fron herred* n s 004 Mathias Nystuen m ug b s Skindfeldmager 1884 Sør-Fron herred* n s 005 Marie Nystuen k ug b d Datter 1890 Sør-Fron herred* n s 006 Anna Nystuen k ug b d Datter 1893 Sør-Fron herred* n s 007 Marit Knipen k e b hm Føderaadskone og budeie 1825 Nordre Fron n s Kolobækken under Kari Kolobækken k e hm Pladsbrugende husmandsenke 1825 Ringebu n s m j 002 Amund Kolobækken m ug dattersøn Jordbrugende husmand 1880 Sør-Fron herred* n s Toldstad under Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Iver Toldstad m g b hf Jordbrugende husmand m j og 1840 Sør-Fron herred* n s hustømmermand 002 Mathea Toldstad k g b hm Husmandskone 1862 Sør-Fron herred* n s 003 Karen Toldstad k ug b d Datter 1886 Sør-Fron herred* n s 004 Hakon Toldstad m ug b s Søn 1889 Sør-Fron herred* n s 005 Peter Toldstad m ug b s Søn 1892 Sør-Fron herred* n s 006 Einar Toldstad m ug b s Søn 1897 Sør-Fron herred* n s Alme nedre (Brekken) Marit Brekken k e b hm Gaardbrugerske selveier og 1840 Sør-Fron herred* n s Gaardmandsenke 002 Berthe Brekken k ug b d Budeie 1866 Sør-Fron herred* n s 003 Marie Hansine Olsd. Gravmoen k ug b datterdatter Datterdatter Sør-Fron herred* n s 004 Ole Gravmoen m ug b tj Tjenestegut, landbrugsarbeide 1880 Sør-Fron herred* n s Alme nordre %8% 8 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Ingebret Alme m g b hf Gaardbruger s 1866 Sør-Fron herred* n s Merknad: Hovedbygningen 002 Rønnaug Alme k g b hm Gaardmandskone 1869 Sør-Fron herred* n s 003 Klara Alme k ug b d Datter 1894 Sør-Fron herred* n s 004 Torvald Maurhaugen m ug b tj Tjenestegut 1880 Sør-Fron herred* n s Merknad: Drengestuebygningen 005 Simen Holum m ug b tj Tjenestegut 1880 Sør-Fron herred* n s 006 Karen Knipen k ug b tj Tjenestepige 1882 Sør-Fron herred* n s 007 Kari Øverjordet k ug b hm Lever af egne midler 1880 Nordre Fron n s 008!! Øverjordet* m ug b s Søn Sør-Fron herred* n s Merknad: Udøbt gut 009 Karl Fredriks. m ug mt b Skiffergrubeier 1859 Sør-Fron herred* n s Sedvanleg bustad: Berge T Alme øvre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Bersvein P Dalsegg m e b hf Gaardbruger s 1835 Sør-Fron herred* n s Merknad: Hovedbygningen 002 Peter Bergsveinss. m ug b s Gaardsarbeider 1866 Sør-Fron herred* n s 003 Beret Bergsveinsd. k ug b d Husgjerning 1877 Sør-Fron herred* n s 004 Marthe Iversd. k ug b tj Husholderske 1860 Sør-Fron herred* n s 005 Marit Johansd. k ug b fl Er med sin mor 1890 Sør-Fron herred* n s 006 Hans Amunds. m ug b tj Tjenestegut 1882 Sør-Fron herred* n s Merknad: Drengestuebygningen 007 Berthe Pedersd. k ug b tj Tjenestepige budeie 1866 Sør-Fron herred* n s 008 Rønnaug Amundsd. k ug b tj Tjenestepige 1885 Sør-Fron herred* n s Alme nedre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Paul Alme m g b hf Gaardbruger s 1861 Sør-Fron herred* n s Merknad: Hovedbygningen 002 Marit Bersveinsd. k g b hm Gaardmandskone 1870 Sør-Fron herred* n s 003 Paul Pauls. m ug b s Søn 1895 Sør-Fron herred* n s 004 Mathilde Paulsd. k ug b d Datter 1898 Sør-Fron herred* n s 005 Ole J Voldberg m ug b tj Tjenestegut 1884 Sør-Fron herred* n s 006 Marit Melgaardshagen k ug b tj Budeie 1880 Sør-Fron herred* n s 007 Anna Isumvolden k ug b tj Tjenestepige 1880 Sør-Fron herred* n s 008 Paul Alme m g b hf Føderaadsmand 1827 Sør-Fron herred* n s Merknad: Føderaadshuset 009 Mari Alme k g b hm Føderaadskone 1838 Ringebu n s 010 Thor Alme m ug b s Fæhandler 1864 Sør-Fron herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0519 Søndre Frons 011 Marthinus Alme m ug b s Fæhandler 1869 Sør-Fron herred* n s 012 Kari Alme k ug b d Husgjerning 1866 Sør-Fron herred* n s 013 Birgitte Alme k ug b d Husgjerning 1873 Sør-Fron herred* n s Steig %14% 16 %17% Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ivar Johanness. Steig m g b hf Gaardbruger s 1856 Gausdal n s Merknad: Hovedbygningen 002 Elise Gurine Steig k g b hm Gaardmandskone 1858 Sør-Fron herred* n s 003 %Rønnaug Steig k ug f d Middelskoleelev 1885 Sør-Fron herred* n Trusamf.: s% Merknad: E: Denne person er strøket og merket udgår Sannsynleg opphaldstad: Lillehammer 004 Johannes Steig m ug b s Søn 1887 Sør-Fron herred* n s 005 Ragnhild Steig k ug f d Datter 1888 Sør-Fron herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Isum 006 Anna Steig k ug f d Datter 1891 Sør-Fron herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Isum 007 Nils Steig m ug b s Søn 1893 Sør-Fron herred* n s 008 Ole Steig m ug b s Søn 1898 Sør-Fron herred* n s 009 Ingeborg Olsd. k ug b tj Tjenestepige 1870 Sør-Fron herred* n s 010 Karen Stebergsløkken k ug b tj Tjenestepige 1884 Sør-Fron herred* n s 011 Marit Kleiven k ug b tj Tjenestepige 1882 Vaage n s 012 Marit Hullet k ug b tj Tjenestepige 1882 Vaage n s 013 Kristen Bratraaget m g b tj Tjenestegut og husmand 1853 Ringebu n s Merknad: Drengestuebygningen 014 Thor Rusten m ug b tj Tjenestegut 1869 Vaage n s 015 Ole Bratraaget m ug b tj Tjenestegut 1882 Sør-Fron herred* n s 016 Jon Stebergsløkken m ug b tj Tjenestegut 1882 Sør-Fron herred* n s 017 Iver Knipen m ug b tj Tjenestegut 1884 Ringebu n s 018 Kristen Bratraaget m g mt dagarbeider Husmand 1853 Ringebu n s Sedvanleg bustad: Bratråget Rudland %13% 12 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Sven Rudland m g b hf Gaardbruger s 1847 Sør-Fron herred* n s Merknad: Hovedbygningen 002 Johanne Rudland k g b hm Gaardmandskone 1848 Sør-Fron herred* n s 003 Ole Rudland m ug b s Gaardsarbeider 1879 Sør-Fron herred* n s 004 Johan Rudland m ug b s Gaardsarbeider 1880 Sør-Fron herred* n s 005 Harald Rudland m ug b s Gaardsarbeider 1884 Sør-Fron herred* n s 006 Oluf Rudland m ug b s Søn 1887 Sør-Fron herred* n s 007 Anton Rudland m ug b s Søn 1888 Sør-Fron herred* n s 008 Marie Rudland k ug b d Datter 1889 Sør-Fron herred* n s 009 Kristian Rudland m ug b s Søn 1891 Sør-Fron herred* n s 010 Petra Hansd. k ug b tj Tjenestepige 1880 Nordre Fron n s 011 Marie Reret k ug b tj Tjenestepige 1885 Sør-Fron herred* n s 012 Mathias Rudland m ug b hf Fæhandler 1854 Sør-Fron herred* n s Merknad: Sidebygningen 013 Anna Rusten k ug mt syerske Syerske for egen regn 1866 Vaage n s Sedvanleg bustad: Rusten 014 Matia Rulland k ug mt datter tjener stuepige 1882 Sør-Fron herred* n s Merknad: E: Slutt på krets 1 Sedvanleg bustad: Tofte Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 318 (kvinner: 157, menn: 161) Bustader i krinsen: 53 Krins: 002 Herred/by: Søndre Frons Seielstad søndre Amund Ivers. Seielsted m g b hf Gaardbruger selveier 1866 Ringebu n s 002 Rønnaug Hansd. Seielstad k g b hm Gaardbrugerkone 1859 Sør-Fron herred* n s 003 Jon Amunds. Seielstad m ug b Søn Søn 1891 Sør-Fron herred* n s 004 Harald Amunds. Seielstad m ug b s Søn 1893 Sør-Fron herred* n s 005 Ole Sørjordet m ug b Lægdslem Lægdslem 1848 Sør-Fron herred* n s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Folketeljinga Johannes Ivers. Seielstad m ug b hf Føderaadsmand 1827 Sør-Fron herred* n s Merknad: Føderaadsstuen 007 Rønnaug Amundsd. Holbrækken k ug f Inderst Budeie 1838 Sør-Fron herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Joten S Fron Seielstad midtre Amund S Seielstad m g b hf Gaardbruger selveier 1862 Sør-Fron herred* n s 002 Mathea I. Seielstad k g b hm Gaardmandskone 1867 Sør-Fron herred* n s 003 Sigvart A Seielstad m ug f s Søn 1887 Sør-Fron herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Aanekre S Fron 004 Berthe A. Seielstad k ug f d Datter 1891 Sør-Fron herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Aanekre S Fron 005 Jon A Seielstad m ug b s Søn 1893 Sør-Fron herred* n s 006 Emil A Seielstad m ug b s Søn 1896 Sør-Fron herred* n s 007 Berit A. Seielstad k ug b d Datter Sør-Fron herred* n s 008 Engel I Øverlid m ug b Logerende Intet erhverv 1812 Sør-Fron herred* n s 009 Ane A. Bjerkehagen k ug b tj Budeie 1859 Sør-Fron herred* n s 010 Petter P Seielstad m ug b Føderaadsmand 1849 Sør-Fron herred* n s Merknad: Føderaadshuset 011 Iver Ivers. Holen m ug b Føderaadsmand 1847 Sør-Fron herred* n s Seielstad nordre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Marit P. Seielstad k e b hm Gaardbrugerenke (selveier) 1837 Nordre Fron n s 002 Petter Th Seielstad m ug f s Handelsmand (Fæhandler) 1861 Sør-Fron herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Ukjent 003 Engebret Th Seielstad m ug b s Handelsmand (Fæhandler) 1869 Sør-Fron herred* n s 004 Thea Th. Seielstad k ug b d Opvarter v. sanatorium 1868 Sør-Fron herred* n s 005 Amund H Haugen m ug b tj Tjenestegut ved 1877 Sør-Fron herred* n s jordbrugsarbeide 006 Petter P Ringen m ug b tj Tjenestegut ved 1883 Ringebu n s jordbrugsarbeide 007 Berthe E Haugen k ug b tj Tjenestepige 1880 Sør-Fron herred* n s Amundgaard Iver Amundgaard m g b hf Gaardbruger selveier 1831 Sør-Fron herred* n s 002 Anne Amundgaard k g b hm Gaardmandskone 1830 Sør-Fron herred* n s 003 Anna Dokken k ug b tj Tjenestepige 1865 Sør-Fron herred* n s 004 Karoline Dokken k ug b d Er med sin mor 1895 Sør-Fron herred* n s 005 Eli Amundgaard k e b hm Føderaadskone 1819 Sør-Fron herred* n s Merknad: Føderaadsstuen Amundgaard skole Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Olav Vartdal m g b hf Lærer ved folkeskolen 1873 Ulstein n s 002 Marta Vartdal k g b hm Husstel 1868 Volden n s 003 Margit Vartdal k ug b d Barn Sør-Fron herred* n s Kvikstad Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Anton Amundgaard m g b hf Gaardbruger selveier 1854 Sør-Fron herred* n s 002 Anna Amundgaard k g b hm Husstel 1870 Sør-Fron herred* n s 003 Adle Amundgaard k ug b d Barn 1898 Sør-Fron herred* n s 004 Engebret Amundgaard m ug b s Barn Sør-Fron herred* n s 005 Mathilde Faldet k ug f tj Tjenestepige 1885 Sør-Fron herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0533 Lunner. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0533 Lunner. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0533 Lunner Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0416 Romedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1446 Breim Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0527 Vardal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0827 Hjartdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0827 Hjartdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0827 Hjartdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0523 Vestre Gausdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0523 Vestre Gausdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0523 Vestre Gausdal herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0940 Valle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0940 Valle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0940 Valle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1566 Surendals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1566 Surendals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1566 Surendals Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1648 Størens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1648 Størens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1648 Størens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1656 Buviken. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1656 Buviken. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1656 Buviken Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0545 Vangs Valdres. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0545 Vangs Valdres. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0545 Vangs Valdres Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0221 Høland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0519 Søndre Fron. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0519 Søndre Fron. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0519 Søndre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0421 Vingers. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0421 Vingers. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0421 Vingers Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1235 Voss Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1537 Vold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0512 Lesje Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1431 Jølster. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1431 Jølster. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1431 Jølster Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1658 Børsen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1658 Børsen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1658 Børsen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0525 Biri. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0525 Biri. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0525 Biri Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0413 Furnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0612 Hole Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1929 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0831 Fyresdals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0831 Fyresdals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0831 Fyresdals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0428 Trysil. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0428 Trysil. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0428 Trysil Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0128 Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0214 Aas Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0114 Varteig. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0114 Varteig. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0114 Varteig Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer