Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Innhaldet er registrert av Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 3274 (kvinner: 1657, menn: 1617) Bustader: 558 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 527 (kvinner: 283, menn: 244) Bustader i krinsen: 90 Krins: 001 Herred/by: herred Folketeljinga Brovold under 7 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Peder Sparby m g b hf Smed og Husmand u J 1840 Hof i Solør Hed 002 Laura Eriksdatter k g b hm Husmandskone 1842 Øier 003 Even Pedersen m ug b s Smed og Tømmerhugger 1882 Øier 004 Emil Pedersen m ug f s Telegrafarbeider og 1879 Tømmerhugger Statsb.: Trusamf.: Merknad: E: Opphold: Kfr. personliste No. 72 tellingsk. No. 3 Sannsynleg opphaldstad: 005 Kristine Eriksdatter k e b fl Føderaadskone 1811 Faaberg Krs Berg 2 4 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Berg m g b hf Gaardbruger S og Hjulmager 1828 Tretten Krs 002 Ane Johnsdatter k g b hm Gaardmandskone 1828 Tretten Krs 003 John Olsen m ug b s Arbeider paa Gaarden 1858 Øier Andersstuen Thorstein Andersstuen m e b hf Gaardbruger S og Kurvmager 1820 Øier 002 Krestian Thorsteinsen m ug b s Gaardsarbeide 1856 Øier 003 Kristian Holen m ug mt Logerende Føderådsmand 1832 Faaberg Krs Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Holen Faaberg Sjukdom: s 004!! m mt Logerende!! Statsb.: Trusamf.: Merknad: En ukjent Omstreifer Teinlagssveen 1 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Arne Johansen Teinlagsveen m ug b Broder Husmand m J og 1841 Faaberg Krs Tømmermand 002 Ole J. Teinlagssveen m ug b Broder Husmand m J og 1848 Øier %Faaberg% Tømmermand 003 Pauline J. Teinlagssveen k ug b Søster Steller Huset for sine Brødre 1838 Faaberg Krs Ensby 1 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Lesbet Ensby k e b hm Gaardbrugerske S Ingeborg Iversdatter Ensby k ug b d Deltager i Husvæsenet Karen Iversdatter Ensby k ug b d Deltager i Husvæsenet og 1883 Fjøset 004 Sina I. Ensby k ug b d Deltager i Husvæsenet og 1886 Fjøset 005 Janna I. Ensby k ug b d Deltager i Husvæsenet Ida I. Ensby k ug b d Barn Simen I. Ensby m ug b s Barn Johannes Thorsteinsen Sletmoen m ug b tj Tjenestegut, Gårdsdrift Ensbybakken 1 3 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Even Johannesen m g b hf Gaardbruger S 1847 Ensbybakken 002 Maren Pedersdatter Ensbybakken k g b hm Gaardmanskone 1852 Raade Sm Registreringssentral for historiske data Side 9

10 0521 herred 003 Anton E. Ensbybakken m ug b s Deltager i Gaardens Driften Johanne E. Ensbybakken k ug b d Barn Mathea E. Ensbybakken k ug b d Barn Emilie E. Ensbybakken k ug b d Barn Nils E. Ensbybakken m ug b s Barn Hans Paulsen Næstingshagen m e b el Deltager lidt i Gaardsbrug og lever resten af Penge 1824 Faaberg Krs Ensbybrænd under 1 1 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Simon Olsen Ensbybrænden m g b hf Husmand m J 1837 Ringsaker Hed 002 Sedsel Olsdatter k g b hm Husmandskone 1847 Ensbybrænden 003 Olena S. Ensbybrænden k ug b d Barn Sveum under 2 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Oluf Olsen Sveum m g b hf Husmand m J 1861 Ringsaker Hed 002 Eli Kristiansdatter Sveum k g b hm Husmandskone 1859 Ringsaker 003 Anne O. Sveum k ug b d Barn 1885 Ringsaker 004 Emma O. Sveum k ug b d Barn 1891 Ringsaker 005 Oløv O. Sveum k ug b d Barn 1894 Ringsaker 006 Martin O. Sveum m ug b s Barn 1896 Ringsaker 007 Signe O. Sveum k ug b d Barn Skogen under Even Jørgensen Skogen m g b hf Husmand m J og Dagarbeider Johanne Olsdatter Skogen k g b hm Husmandskone Anna E. Skogen k ug b d Husstel Ole E. Skogen m ug f s Dagarbeide paa 1881 Gaardsarbeide Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Skinstakrud Faaberg Skogen under Ole Johnsen Skogen m e b hf Husmand m J Ole O. Skogen m ug b s Jordarbeider Midtskog under 2 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Johannes Eriksen Midtskog m g b hf Husmand m J Agnethe Engebretsdatter k g b hm Husmandskone 1879 Midtskog 003 Einar J. Midtskog m ug b s Barn Andreas J. Midtskog m ug b s Barn Torger Johnsen m g mt el Tømmerhugger 1877 Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Toten Vasrud under 7 1 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Mathias Olsen m g b hf Fv. Husmand u J og 1864 Ringebo Krs Dagarbeider, nu syg og har sit ophold af Fattigvæsenet med Familje 002 Agnethe Johansdatter k g b hm Steller i Huset 1874 Gausdal østre Krs 003 Ole Mathiasen m ug b s Barn 1892 Gausdal østre Krs Side 10 Registreringssentral for historiske data

11 Folketeljinga Anna Mathiasdatter k ug b d Barn 1894 Gausdal østre Krs 005 Magnhild Mathiasdatter k ug b d Barn Kristian Mathiasen m ug b s Barn Hunder under 2 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Georg Andreas Jørgensen m g b hf Expedetør ved Jernbanen 1864 Kristiania 002 Helene Jørgensen k g b hm Steller Huset 1865 Sarpsborg Sm 003 Fridthjof Georg Jørgensen m ug b s Barn 1890 Kristiania 004 Alf Jørgensen m ug b s Barn 1891 Kristiania 005 Frida Kirsten Marie Jørgensen k ug b d Barn 1894 Kristiania 006 Astrid Jørgensen k ug b d Barn Hunder under Peder Larsen Petlund m g b hf Baneformand 1860 Løiten Hed 002 Anne Martensdatter Petlund k g b hm Steller Huset 1857 Løiten Hed 003 Trine P. Petlund k ug b d Barn 1887 Løiten Hed Hunder under 2 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Lars Olsen Barkald m g b hf Banevogter 1868 Lillelvedalen Hed 002 Ingeborg Kristiansen Barkald k g b hm Banevogterhustru 1873 Faaberg Krs 003 Ole L. Barkald m ug b s Barn 1893 Faaberg Krs 004 Jenny L. Barkald k ug b d Barn Amalie L. Barkald k ug b d Barn Kristian L. Barkald m ug b s Barn Langsveen 7 2 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Anne Amundsdatter k e b hm Gaardbrugerske S 1833 Faaberg Krs Langsveen 002 Ingvald Tobiasen Langsveen m ug b s Handler med Kreaturer 1865 Faaberg Krs 003 Thora T. Langsveen k ug b d Deltager i Husstellet 1876 Faaberg Krs 004 Beate Evensdatter k ug b tj Tjenestepige (Kreaturstel) Fossegaarden 7 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Olaf Johannesen Andersgaard m g b hf Gaardbruger S og 1868 Østre Toten Krs Stationsholder 002 Sina Andreasdatter k g b hm Gaardbrugerkone 1868 Andersgaard 003 Peter Kr. Hagen m ug b tj Tjenestegut Gardsdrift 1880 Østre Toten Krs 004 Bernt P. Sparby m ug b tj Tjenestegut Skydsgut 1877 Solør Hed 005 Kristian Kr. Aaberg m ug b tj Tjenestegut Gårdsdrift Kristine Olsdatter Skogen k ug b tj Tjenestepige budeie Berthe Simensdatter Løkken k ug b tj Tjenestepige budeie Mathea Engebretsdatter k e b hm Føderaadskone 1838 Faaberg Krs Fossegaarden 009 Kristine A. Fossegaarden k ug b d Deltager i Husgjerningen Agnete A. Fossegaarden k ug b d Deltager i Husgjerningen Klara A. Fossegaarden k ug b d Deltager i Husgjerningen Aagot A. Fossegaarden k ug b d Deltager i Husgjerningen Hunder 2 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Janna Hunder k e b hm Gaardsbrug S og Pensionat 1843 Trondhjem by ST Registreringssentral for historiske data Side 11

12 0521 herred 002 Aagot Chr. Hunder k ug b d Datter Olga Johansen k ug mt fl Frøk. Ingen Bestilling 1871 Smaalenene Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Kristiania 004 Thor Ouren m ug b Agronom Agronom 1876 Faaberg Krs 005 Kari Bergum k ug b tj Husjomfru 1875 Fron 006 Klara Kristiansen k ug b tj Opvartningspige 1876 Ringsaker Hed 007 Martine Pedersdatter k ug b tj Kokke Karen Lindvigsmoen k ug b tj Stuepige 1875 Ringebo Krs 009 Mathea Teinlagssven k ug b tj Husjomfru Sevald Sønsteli m ug b tj Tjenestegut 1868 Vestre Gausdal Krs 011 Ole Johannesen m g b tj Budeie 1873 Nordre Fron Krs 012 Kristian O. Sveum m ug b tj Visergut 1888 Ringsaker Hed Stensrud 2 9 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Johannes Johannesen Stensrud m g b hf Gaardbruger og Snedker Elise Birgersdatter Stensrud k g b hm Gaardmandskone Janna Johannesdatter Stensrud k ug b d Barn Bertil Johs. Stensrud m ug b s Barn Selvbrændsveen under 2 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Krestian Johansen m g b hf Husmand m J 1852 Selvbrændsveen 002 Oline Johansdatter k g b hm Husmandskone 1848 Selvbrændsveen 003 Sigrid Olsdatter k e b fl Forsørges af fattigvæsnet Kari Olsdatter Selvbrændsveen k e b el Lidt Føderraad af Pladsen Bagstadødegaarden 3 8 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Andreas Iversen m g b hf Gaardbruger S 1870 Bagstadødegaarden 002 Ida Johannesdatter k g b hm Gaardmandskone 1873 Bagstadødegaarden 003 Kristine Iversdatter k ug b tj Tjenestepige 1882 Faaberg Krs Bagstad søndre 3 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Nils Krestensen Bagstad m g b hf Gaardbruger S Kari Torgersdatter Bagstad k g b hm Gaardmandskone Kristian N. Bagstad m ug b s Erhvervsudygtig 1867 Statsb.: Trusamf.: Sjukdom: a 004 Mathea N. Bagstad k ug b d Steller Kreaturene Torger N. Bagstad m ug b s Erhvervsudygtig 1875 Statsb.: Trusamf.: Sjukdom: a 006 Ole N. Bagstad m ug b s Deltager i Gaardsarbeidet Bagstad 3 2 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Andreas Pedersen Bagstad m g b hf Gaardbruger S 1830 Faaberg Krs 002 Sigrid Olsdatter Bagstad k g b hm Gaardmandskone 1836 Gausdal østre Krs 003 Amund A. Bagstad m ug b s Deltager i Gaardens drift Anton A. Bagstad m ug b s Deltager i Gaardens drift Ole A. Bagstad m ug b s Deltager i Gaardens drift og 1877 lidt Tømmerhugst 006 Anna A. Bagstad k ug b d Steller i Fjøset 1864 Gausdal østre Krs Side 12 Registreringssentral for historiske data

13 Folketeljinga Oline A. Bagstad k g f d Steller i Huset 1869 Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Maakrud Øier Rugsveen 3 7 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Mathias Olsen Rugsveen m g b hf Gaardbruger S Tømmermand 1847 Tretten Krs 002 Ane Mortensdatter Rugsveen k g b hm 1853 Tretten Bagstadbrænna 3 6 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Gudbrand Kristensen m g f hf Gaardbruger S Snedker og 1865 Faaberg Bagstadbrænden Tambur Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Fredrikshald 002 Pauline Kristensdatter k g b hm Gaardmandskone 1869 Faaberg Bagstadbrænden 003 Kristian G. Bagstadbrænden m ug b s Barn Ivar G. Bagstadbrænden m ug b s Barn Caspar G. Bagstadbrænden m ug b s Barn Einar G. Bagstadbrænden m ug b s Barn Faaberg 007 Gudrun G. Bagstadbrænden k ug b d Barn Faaberg Bagstadrønningen under 3 2 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Erik Olsen Bagstadrønningen m g b hf Husmand m J og Dagarbeider Agnethe Jorgensdatter k g b hm Husmandskone 1837 Bagstadrønningen 003 Kristine E. Bagstadrønningen k ug b d Datter Dølden 4 2 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Peder Nielsen Dølden m g b hf Gaardbruger S Beate Bergersdatter Dølden k g b hm Gaardbrugerkone Nils P. Dølden m ug b s Barn Bernhard P. Dølden m ug b s Barn Kirsti Evensdatter Dølden k e b el Føderaadskone Bækkelund under 4 2 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anne Pedersdatter Bækkelund k ug b d Dagarbeiderske mest Johanne Johansdatter Bækkelund Bagerkvinde k ug b hm Lidt Spindning og Strikning, Lidt understøttelse af Fattigvæsenet Simenrud Simen Eriksen Simenrud m g b hf Gaardbruger S og 1868 Tømmerhugger 002 Berte Johansdatter Simenrud k g b hm Gaardmandskone 1862 Faaberg Krs 003 Marte Olsdatter Simenrud k ug b fl Strikker og Spinder 1826 Faaberg Ihlsveen under 5 1 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Hans Johansen Ihlsveen m g b hf Tømmermand Kari Hansdatter Ihlsveen k g b hm Hustru og Passer Huset 1844 Registreringssentral for historiske data Side 13

14 0521 herred 003 Agnethe H. Ihlsveen k ug b d Tjenestepige, stuepige Hanna H. Ihlsveen k ug b d Skoleelev Embjørg Syversdatter k e b fl Opholdes af Fattigvæsenet !! k ug b fl Barn Statsb.: Trusamf.: Merknad: Udøbt pigebarn Ihlsveen 6 4 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Syver Olsen Ihlsveen m g b hf Gaardbruger Mari Evensdatter Ihlsveen k g b hm Gaardmandskone Løvlien 5 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Frants Olsen Løvlien m g b hf Gaardbruger S Ingeborg Kristensdatter k g b hm Gaardmandskone 1851 Løvlien 003 Mathea F. Løvlien k ug b d Steller Kreaturene Skalmstad 4 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Magnus Olsen Skalmstad m g b hf Gaardbruger S Mathea Nilsdatter Skalmstad k g b hm Gaardmandskone Marius M. Skalmstad m ug b s Barn Nikolai M. Skalmstad m ug b s Barn Anna M. Skalmstad k ug b d Barn Olga M. Skalmstad k ug b d Barn Gunder Johnsen m f b tj Tjenestegut 1850 Tretten Krs 008 Kristian Mathiasen Ihlhagen m ug b tj Tjenestegut Marie Eriksdatter Rønningen k ug b tj Tjenestepige Mathea Torgersdatter k e b hm Føderaadskone 1834 Skalmstad 011 Amund Olsen Skalmstad m ug b s Erhvervsudygtig 1858 Statsb.: Trusamf.: Sjukdom: s 012 Kristian O. Skalmstad m ug b s Erhvervsudygtig 1867 Statsb.: Trusamf.: Sjukdom: a 013 Oluf O. Skalmstad m ug b s Erhvervsudygtig 1870 Statsb.: Trusamf.: Sjukdom: a 014 Johannes O. Skalmstad m ug b s Nyder Amtsbidrag til Underholdning 1873 Statsb.: Trusamf.: Sjukdom: a 015 Thea O. Skalmstad k ug b d Datter Pernille Pedersdatter k ug b el Dagarbeiderske Ihle 6 3 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Syver Thorstensen Ihle m g b hf Gaardbruger S Karen Johannesdatter Ihle k g b hm Gaardmandskone Thor S. Ihle m ug b s Søn Johannes S. Ihle m ug b s Søn Ivar S. Ihle m ug b s Søn Karen S. Ihle k ug b d Datter Ragnhild S. Ihle k ug b d Datter Laurits Olsen Jorud m ug b tj Tjenestegut (husstel) 1884 Tretten Krs 009 Ingeborg Olsdatter Jorud k ug b tj Tjenestepige Budeie 1882 Tretten Krs 010 Mathilde Kristensdatter Bakke k ug b tj Tjenestepige Budeie 1881 Ringebo Krs 011 Thorstein Johannesen Ihle m e b fl Føderaadsmand Maakrud 8 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja Side 14 Registreringssentral for historiske data

15 Folketeljinga John Pedersen Maakrud m g b hf Gaardbruger S Thea Pedersdatter Maakrud k g b hm Gaardmandskone Karen Johnsdatter Maakrud k ug b d Datter Nils Kristensen Aaberg m ug b tj Tjenestegut Martinus Casparsen Maakrud m ug b fl Indlagt paa Fattigvæsenets 1889 Regning 006 Randine Engebretsdatter k ug b tj Tjenestepige 1883 Myrvold 007 Sina Pedersdatter Stenen k ug b tj Tjenestepige Rønnaug Larsdatter Maakrud k e b fl Føderaadskone 1813 Faaberg Krs 009 Peder Johnsen Maakrud m g b hf Føderaadsmand Kari Hansdatter Maakrud k g b hm Føderaadskone Hans Pedersen Maakrud m g b s Tømmerhugger Rønnaug Pedersdatter k ug b d Steller Kreaturer 1872 Maakrud 013 Oline A. Bagstad k g mt b Gaarmandsdatter 1869 Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Bagstad Øier Grimsrud 9 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Reier Arnesen Paulsrud m g b hf Gaardbruger S, fv. Sergeant 1845 Tretten Krs 002 Marit Reiersdatter Paulsrud k g b hm Gaardmandskone 1850 Tretten Krs 003 Sevart R. Paulsrud m ug b s Sysler med Gaardarbeide Randine R. Paulsrud k ug b d Budeie 1874 Tretten Krs 005 Ingeborg R. Paulsrud k ug b d Deltager i de huslige arbeider Karen R. Paulsrud k ug b d Skolebarn Petra R. Paulsrud k ug b d Barn Kristen K. Granskogen m g mt b Gaardbruger 1852 Ringebo Krs Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Ringebo 009 Karen Tostensdatter k ug b el Nyder lidt Understøttelse af 1842 %Trondsdat.% Fattigvæsenet, Dagarbeide 010 Emilie Johansdatter k g mt el Steller Huset 1877 Østre Toten Krs Kaldrusten Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Østre Toten 011 Bjarne Torgersen m ug mt el Barn Østre Toten Krs Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Østre Toten Ihlhaugen 6 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Andreas Johannesen Ihlhaugen m g b hf Gaardbruger S Karen Henningsdatter k g b hm Gaardbrugerkone 1851 Faaberg Krs Ihlhaugen 003 Kristine A. Ihlhaugen k ug b d Skoleelev Ingeborg A. Ihlhaugen k ug b d Skoleelev Marit Andersdatter Ihlhaugen k e b hm Føderaadskone og Pension 1837 Østre Gausdal Krs som Lærerenke 006 Barbro Olsdatter Rostad k ug b fl Syerske 1851 Lom Krs Ihlhagen under 6 3 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Mathias Jørgensen Ihlhagen m g b hf Husmand m J og Skomager Ingeborg Kristensdatter k g b hm Husmandskone 1849 Ihlhaugen 003 Sina M. Ihlhagen k ug b d Deltager i Husarbeidet Theodor M. Ihlhagen m ug b s Barn Oluf M. Ihlhagen m ug b s Barn Jan M. Ihlhagen m ug b s Barn Bjørge søndre 11 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja Registreringssentral for historiske data Side 15

16 0521 herred 001 Torger Johannesen Bjørge m g b hf Gaardbruger S Netta Mikkelsdatter Bjørge k g b hm Gaardmandskone 1861 Tretten Krs 003 Anna T. Bjørge k ug b d Barn Karen T. Bjørge k ug b d Barn Marie T. Bjørge k ug b d Barn Janna T. Bjørge k ug b d Barn Olga T. Bjørge k ug b d Barn Kari Halvorsdatter k ug b tj Tjenestepige Bjørge 11 2 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Peder Andreasen Bjørge m g b hf Gaardbruger S 1860 Gausdal østre Krs 002 Sedsel Johannesdatter Bjørge k g b hm Gaardmandskone 1866 Tretten Krs 003 Andreas P. Bjørge m ug b s Barn Kristine P. Bjørge k ug b d Barn Sigrid P. Bjørge k ug b d Barn Berthe P. Bjørge k ug b d Barn Krestine Bergesdatter Bjørge k e b fl hos sin Budeie hos sin Svigersøn 1836 Svigersønn 008 Karoline Martinusdatter k ug b tj Tjenestepige Mikkel Jakobsen Bjørge m g b hf Føderaadsmand 1826 Tretten Krs 010 Oline Pedersdatter Bjørge k g b hm Føderaadskone Stubrud 10 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Halvor Trondsen Stubrud m g b hf Gaardbruger S Mathea Johannesdatter k g b hm Gaardmandskone 1833 Stubrud 003 Tobias H. Stubrud m ug f s Gaardsarbeide og 1875 Tømmerkjøring Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Faaberg 004 Oline Eriksdatter Rønningen k ug b tj Tjenestepige Aksel T. Stubrud m ug b fl Sønnesøn Næstingen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Kristensen Næstingen m g b hf Gaardbruger S Sofie Pedersdatter Næstingen k g b hm Gaardmandskone Kristen O. Næstingen m ug b s Deltager i Gaardsarbeide og 1862 Tømmerkjøring 004 Ane O. Næstingen k ug b d Budeie Torger Frantsen Løkken m e b el Dagarbeider Stagesletten Ingeborg Østensdatter k e b hm Gaardbrugerske S 1832 Stagesletten 002 Halvor Hansen Stagesletten m ug b s Gaardsarbeider og Snedker Kalveløkken Mathias Johnsen Kalveløkken m g b hf Gaardbruger S og 1867 Dagarbeider 002 Johanne Olsdatter k g b hm Gaardbrugerkone 1858 Kalveløkken 003 Johan M. Kalveløkken m ug b s Barn Karen M. Kalveløkken k ug b d Barn Side 16 Registreringssentral for historiske data

17 Folketeljinga Midtbruget Ole Halvorsen Midtbruget m ug b hf Gaardbruger S og 1856 Dagarbeider 002 Johanne Olsdatter Midtbruget k e b hm Steller Huset for sin søn Lars Halvorsen Næstingen m ug b fl Lever af Penger Næstingshagen Simen Halvorsen Næstingshagen m ug b hf Gaardbruger S Hullet Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Torger Johannesen Hullet m g b hf Gaardbruger S og 1839 Dagarbeider 002 Johanne Johannesdatter Hullet k g b hm Gaardbrugerkone Albert Johannesen Hullet m ug b s Barn Larshagen Johanne Kristensdatter k e b hm Gaardbrugerske S 1838 Larshagen 002 Simen Johannesen Larshagen m g b s Driver Gaarden for sin 1872 Moder, Tømmerhuger 003 Kristine Martinsdatter k g b Svigerdatter Steller i huset med sin 1869 Larshagen Svigermoder 004 Julie S. Larshagen k ug b d Barn Ragnhild S. Larshagen k ug b d Barn Karen S. Larshagen k ug b d Barn Johannes S. Larshagen m ug b s Barn Raabelsløkken under Peder m g b hf Husmand m J og Dagarbeider 1837 JohannesenRaabelsløkken 002 Karen Johnsdatter Raabelsløkken k g b hm Husmandskone 1852 Tretten Krs Jahrshagen 15 %under% Jan Engebretsen Jahrshagen m g b hf Nu Selveier S og Dagarbeider Berthe Olsdatter Jahrshagen k g b hm Steller Huset og Syerske 1866 Faaberg Krs 003 Einar J. Jahrshagen m ug b s Barn 1898 Faaberg Krs Raabel 14 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Johannes Kristensen Raabel m g b hf Gaardbruger Maria Pedersdatter Raabel k g b hm Gaardmandskone Anton J. Raabel m ug b s Deltager i Gaardens Arbeide Ole J. Raabel m ug b s Deltager i Gaardens Arbeide Thor J. Raabel m ug b s Barn Karen J. Raabel k ug b d Barn Kaldor 13 3 Registreringssentral for historiske data Side 17

18 0521 herred Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Torgersen Botrud m g b hf Gaardbruger S Johanne Halvorsdatter Botrud k g b hm Gaardmandskone Thor O. Kaldor m ug b s Gaardsarbeider Harald O. Kaldor m ug b s Gaardsarbeider Ludvig O. Kaldor m ug b s Barn Arne O. Kaldor m ug b s Barn Lesbet O. Kaldor k ug b d Stuepige Sigrid O. Kaldor k ug b d Budeie Jahr 15 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Anton Johnsen Paulsrud m g b hf Gaardbruger S 1864 Tretten Krs 002 Mathea Gundersdatter k g b hm Gaardmandskone 1870 Ringebo Paulsrud 003 John A. Paulsrud m ug b s Barn 1896 Ringebo Krs 004 Gunar A. Paulsrud m ug b s Barn Arne A. Paulsrud m ug b s Barn Magnus A. Paulsrud m ug b s Barn John Johnsen Paulsrud m ug b tj Tjenestegut 1883 Tretten Krs 008 Kari Johnsen Paulsrud k ug b tj Tjenestepige Budeie 1876 Tretten Krs 009 Kristine Johnsdatter Paulsrud k ug mt b 1879 Tretten Krs Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Paulsrud Tretten 010 Gunda Gundersdatter Hanstad k ug b tj Tjenestepige 1885 Ringebo Krs 011 Martine Mathiasdatter Ihlhagen k ug b tj Tjenestepige Moe 16 2 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Erik Johannesen Hunder m g b hf Gaardbruger S Ingeborg Eriksdatter Hunder k g b hm Gaardmandskone Einar E. Hunder m ug b s Deltager i Gaardens Drift Johannes E. Hunder m ug b s Karen E. Hunder k ug b d Budeie Sigrid E. Hunder k ug b d Deltager i Husstellet Johanne E. Hunder k ug b d Barn Marie E. Hunder k ug b d Barn Elise E. Hunder k ug b d Barn Anna E. Hunder k ug b d Barn Albert Amundsen Fagstad m ug b fl Er i Pension 1857 Lillehammer Krs %Lilelvedalen% Statsb.: Trusamf.: Sjukdom: s 012 Amund Nilsen m g b hf Skrædder 1837 Lilelvedalen Hed 013 Guro Olsdatter Nilsen k g b hm Steller Huset Moe Storstuen 17 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Einar Olsen Stenseth m ug b hf Gaardbruger S 1877 Ringebo Krs 002 Berthe Olsdatter Stenseth k ug b Søster Husholderske 1879 Ringebo Krs 003 Olaf Olsen Stenseth m ug b Broder Tjenestegut 1880 Ringebo Krs 004 Ingeborg Olsen Stenseth k ug b Søster Stuepige 1882 Ringebo Krs 005 Janna Antonsdatter Hagen k ug b tj Budeie 1883 Tretten Krs 006 Lesbet Torgersdatter Mo k e b fl Føderaadskone 1835 Tretten Krs Mossveen søndre under 17 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Martinus Amundsen m g b hf Husmand m J 1855 Østre Gausdal Krs Mossveen 002 Ane Torgersdatter Mossveen k g b hm Husmandskone 1855 Tretten Krs Side 18 Registreringssentral for historiske data

19 Folketeljinga Agnethe M. Mossveen k ug b d Barn Torger M. Mossveen m ug b s Barn Mossveen under Ole Gudbrandsen Mossveen m g b hf Husmand m J 1876 Østre Gausdal Krs 002 Ingeborg Torgersdatter k g b hm Husmandskone 1876 Mossveen 003 Gustav O. Mossveen m ug b s Barn Torvald O. Mossveen m ug f s Barn 1897 Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Olstadjordet Øier 005 Kristian O. Mossveen m ug b s Barn Olga O. Mossveen k ug b d Barn Svegaarden 16 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Johannes Hansen Svegaarden m g b hf Gaardbruger S Anne Johnsdatter Svegaarden k g b hm Gaardmandskone John J. Svegaarden m ug b s Gaardsarbeider Johannes J. Svegaarden m ug b s Gaardsarbeider Julius J. Svegaarden m ug b s Barn Karen J. Svegaarden k ug b d Budeie Agnethe J. Svegaarden k ug b d Nysveen under Anton Olsen Nysveen m g b hf Husmand m J og Skrædder Karen Olsdatter Nysveen k g b hm Husmandskone Anna A. Nysveen k ug b d Barn Agnethe A. Nysveen k ug b d Barn Ole A. Nysveen m ug b s Barn Olaf A. Nysveen m ug b s Barn Marie A. Nysveen k ug b d Barn Haugen 25 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Lars Larsen Haugen m g b hf Forpagter af Gaarden Kristine Olsdatter Haugen k g b hm Forpagterkone 1857 Tretten Krs 003 Ole Larsen Haugen m ug b s Sysler med Gaardsarbeide Karen Larsdatter Haugen k ug b d Skolebarn Ingeborg Larsdatter Haugen k ug b d Skolebarn Kristian Larsen Haugen m ug b s Barn Berthe Larsdatter Haugen k ug b d Barn Oskar Larsen Haugen m ug b s Barn Ole Larsen Haugen m g f hf Føderaadsmand 1835?? Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Lillehammer Sygehus Sjukdom: s 010 Agnethe Olsdatter Haugen k g b hm Føderaadskone Lissveen 27 2 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Johannes Knutsen Lissveen m g b hf Gaardbruger og 1844 Tømmermand 002 Johanne Olsdatter Lissveen k g b hm Gaardbrugerkone Kristian J. Lissveen m ug f s Syselsat med Gaardsarbeide 1873 Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Hornsjøsæter Gårdens sæter 004 Olga J. Lissveen k ug b d Barn Nordli Registreringssentral for historiske data Side 19

20 0521 herred 001 Amund Olsen Norli m g b hf Selveier og Tømmerhugger Elene Evensdatter Norli k g b hm Selveierkone 1851 Ringsaker Hed 003 Even A. Norli m ug b s Dagarbeider paa 1885 Gaardsarbeide 004 Peder A. Norli m ug b s Barn Kristian A. Norli m ug b s Barn Elise A. Norli k ug b d Barn Lisløkken 26 9 Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Kari Knutsdatter Lisløkken k e b hm Understøttes af Fattigvæsenet Karen Klemetsdatter k ug b d Dagarbeiderske 1862 Lisløkken 003 Martha Edevardsdatter k ug b d til d Barn 1890 Lisløkken 004 Kristian Andersen Lisløkken m ug b s til d Barn Sørli Ole Olsen Sørli m g b hf Gaardbruger S og 1846 Tømmermand 002 Sedsel Thoresdatter Sørli k g b hm Gaardmandskone Johanne O. Sørli k ug b d Barn Marie O. Sørli k ug b d Barn Anna O. Sørli k ug b d Barn Oskar O. Sørli m ug b s Barn Krai!! Trondsdatter Hofsenget k e b fl Føderaadskone 1806 Gjøvik Krs Statsb.: Trusamf.: Sjukdom: b 008 Thore Larsen Sørli m g b hf Føderaadsmand Goro Torgersdatter Sørli k g b hm Føderaadskone Nermo 18 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Johannes Johannesen Nermo m g b hf Gaardbruger S og 1829?? Sanatorieier 002 Lisabet Pedersdatter Nermo k g b hm Gaardmandskone 1843 Faaberg Krs 003 John J. Nermo m ug b s Deltager i Gaardsbruget og 1869 Sanatoriedriften 004 Trond J. Nermo m ug f s Mølleeier 1876 Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Faaberg 005 Kristian J. Nermo m ug b s Deltager i Gaardsarbeidet og 1880 med Sanatoriet 006 Johannes J. Nermo m ug b s Barn Anna J. Nermo k ug f d Deltager i Sanatoriedriften 1872 Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Østre Gausdal 008 Thea J. Nermo k ug f d Deltager i Sanatoriedriften 1883 Side 20 Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Østre Gausdal 009 Julie %Pauline% Engebretsdatter Rullandshaugen k ug b tj Tjenestepige, Husgjerning & Kreaturstel 1881 Nordre Fron Krs Lillenermo 35 2 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Torger Klemetsen Lillenermo m g b hf Gaardbruger S og 1859 Dagarbeider 002 Sina Johannesdatter k g b hm Gaardmandskone 1865 Lillenermo 003 Mari T. Lillenermo k ug b d Barn 1890 Registreringssentral for historiske data

21 Folketeljinga Johannes T. Lillenermo m ug b s Barn Kristian T. Lillenermo m ug b s Barn Ole T. Lillenermo m ug b s Barn Aronsveen 19 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Kristen Engebretsen m g b hf Gaardbruger S 1857 Aronsveen 002 Petra Eliasdatter Aronsveen k g b hm Gaardmandskone Astrid Kr. Aronsveen k ug b d Barn Signe Kr. Aronsveen k ug b d Barn Else Kr. Aronsveen k ug b d Barn Magnhild Kr. Aronsveen k ug b d Barn Aagot Kr. Aronsveen k ug b d Barn Einar Kr. Aronsveen m ug b s Barn Agnethe Pedersdatter Jahr k e b hm Føderaadskone 1838 Faaberg Krs 010 Ane Eliasdatter Jahr k ug b d Deltager Husvæsenet Sletmoen 20 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Thorstein Pedersen Sletmoen m g b hf Gaardbruger S 1830?? 002 Marthe Eriksdatter Sletmoen k g b hm Gaardbrugerkone 1828 Furnæs Hed 003 Pauline T. Sletmoen k ug b d Dagarbeiderske Karen T. Sletmoen k ug f d Dagarbeiderske 1865 Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Ringebo 005 Erik T. Sletmoen m ug b s Dagarbeider Thora E. Sletmoen k ug b Datterdatter Barn Peder Thorstensen Sletmoen m g b hf Jernbanearbeider Gunda Olsdatter Sletmoen k g b hm Steller Huset Marthe P. Sletmoen k ug b d Barn Karen P. Sletmoen k ug b d Barn Thor P. Sletmoen m ug b s Barn Johannes Thorstensen m ug b hf Lever af lidt Penge 1809 Sletmoen 013 Mathea Thorstensdatter k e b Søster Lever af lidt Penge 1818 Sletmoen 014 Halvor Nilsen Sletmoen m ug b Pleiesøn Dagarbeider Juttulstadhaugen under Karl Johansen m g b hf Husmand m J og Skomager 1839 Juttulstadhaugen 002 Lesbet Kristensdatter Juttulstadhaugen k g b hm Husmandskone Øverli 29 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Gunerius Gudbrandsen m g b hf Gaardbruger S og har 1860 Skjønsberg Sommerpensionat 002 Gunda Eriksdatter Skjønsberg k g b hm Gaardmandskone Sigrid G. Skjønsberg k ug b d Barn Gudrund G. Skjønsberg k ug b d Barn Erling G. Skjønsberg m ug b s Barn Sverre G. Skjønsberg m ug b s Barn Gudbrand Olsen m ug b tj Tjenestegut (Gårdsarbeide) Karen Johannesdatter k ug b tj Tjenestepige budeie Netta Mathiasdatter k ug b tj Tjenestepige (husgjerning) 1876 Ringsaker Hed Snarebakken 29 1 Registreringssentral for historiske data Side 21

22 0521 herred 001 Ole Olsen Snarebakken m g b hf Husmand m J Kari Eriksdatter Snarebakken k g b hm Husmandskone Lisløkken Kristian Torvaldsen Lisløkken m ug b hf Gaardbruger S Ragnhild Johansdatter Lisløkken k ug b hfs Moder Styrer Huset Jordbakken Peder Eriksen Jordbakken m g b hf Gaardbruger S og Ingeborg Johnsdatter Jordbakken Side 22 Dagarbeider k g b hm Gaardbrugerkone Bratli Peder Olsen Bratli m g b hf Gaardbruger S Sigrid Bergersdatter Bratli k g b hm Gaardmandskone Martin P. Bratli m ug b s Deltager i Gaardsarbeidet Peder Kristiansen Bratli m ug b Dattersøn Barn Li Oppigaard 27 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Olsen Li m g b hf Gaardbruger S Ingeborg Johansdatter Li k g b hm Gaardmandskone Astrid O. Li k ug b d Barn Marie O. Li k ug b d Barn Johanne O. Li k ug b d Barn Oskar O. Li m ug b s Barn Ole Johansen Li m g b hf Føderaadsmand, Snedker Agnethe Olsdatter Li k g b hm Føderaadskone Li Peder Knutsen Li m ug b hf Gaardbruger S Sedsel Olsdatter k g b tj Budeie Ole Pedersen Li m ug b fl Føderaadsmand Li nedre 26 9 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Mathias Halvorsen Li m g b hf Gaardbruger S Agnethe Andreasdatter Li k g b hm Gaardmandskone 1866 Faaberg Krs 003 Harald M. Li m ug b s Barn Jan M. Li m ug b s Barn John Halvorsen Li m g b hf Føderaadsmand Kari Trondsdatter Li k g b hm Føderaadskone Johanne Halvorsdatter k e b hm Føderaadskone Hanna Halvorsdatter k ug b d Deltager i Husstellet Bergine Monsdatter Afset k ug b tj Budeie 1875 Ringsaker Hed 010 Laurits Larsen m ug b tj Tjenestegut (gårdsarbeide) 1881?? Li 28 1 Registreringssentral for historiske data

23 Folketeljinga Syverene Jensdatter Li k e b hm Gaardbrugerske S Sigrid Antonsdatter Li k ug b d Barn Hilda Hansen k ug b tj Budeie 1882 Ringsaker Hed 004 Kristian Karlsen m g b tj Tjenestegut (Gårdsbrug) Li søndre Peder Amundsen Li m g b hf Gaardbruger S Karen Thorsteinsdatter Li k g b hm Gaardmandskone Krestine P. Li k ug b d Barn Thorstein P. Li m ug b s Barn Ingeborg P. Li k ug b d Barn Anna P. Li k ug b d Barn Pauline Olsdatter k ug b tj Budeie 1874 Tretten Krs 008 Kari Olsdatter Li k e f fl Føderaadskone 1830 Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Lillehammer 009 Ole Amundsen m ug b tj Tjenestegut Gårdsarbeide Botrud 24 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Krestian Larsen Botrud m g b hf Gaardbruger S 1840 Faaberg Krs 002 Lesbet Jensdatter Botrud k g b hm Gaardmandskone Johannes Kr. Botrud m ug f s Gaardarbeider 1873 Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Hornsjøsæter 004 Lars Kr. Botrud m ug f s Sysler med Gaardsarbeide og 1878 Telefontilsyn Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Hornsjøsæter 005 Martha Kr. Botrud k ug b d Budeie 1883?? 006 Sofie Kr. Botrud k ug b d Stuepige Juttulstad 23 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Halvor Jensen Juttulstad m g b hf Gaardbruger S Kristine Johannesdatter k g b hm Gaardmandskone 1870 Juttulstad 003 Marit H. Juttulstad k ug b d Barn Johannes H. Juttulstad m ug b s Barn Lesbet H. Juttulstad k ug b d Barn Johan H. Juttulstad m ug b s Barn Rikka Andreasdatter Juttulstad k ug b tj Tjenestepige (husgjerning) Johanne Johannesdatter k ug b tj Budeie Mathias Johannesen m ug b fl Er indlagt af Fattigvæsenet 1859?? Statsb.: Trusamf.: Sjukdom: s 010 John Nilsen Stenseth m g b hf Dagarbeider 1856 Tretten Krs 011 Gjertrud Mortensdatter k g b hm Dagarbeiderske 1855 Ringebo Krs Stenseth 012 Marie Johnsdatter Stenseth k ug b d Barn 1888 Tretten Krs 013 Magnus Johnsen Stenseth m ug b s Barn 1893 Tretten Krs Granrud 18 2 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Johannes Halvorsen Granrud m g b hf Gaardbruger S og Skomager Mathea Eriksdatter Granrud k g b hm Gaardmandskone Eline Johannesdatter Granrud k ug b d Syerke Olga J. Granrud k ug b d Steller i huset John J. Granrud m ug f s Murer 1877 Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Ringsaker 006 Johannes Olsen Granrud m ug b Dattersøn Barn 1897 Registreringssentral for historiske data Side 23

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0523 Vestre Gausdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0523 Vestre Gausdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0523 Vestre Gausdal herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0221 Høland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0423 Grue herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0423 Grue herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0423 Grue herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0416 Romedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1850 Tysfjord herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1850 Tysfjord herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1850 Tysfjord herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1537 Vold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0413 Furnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0436 Tolgen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0436 Tolgen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0436 Tolgen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0214 Aas Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1235 Voss Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1446 Breim Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0421 Vingers. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0421 Vingers. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0421 Vingers Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1566 Surendals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1566 Surendals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1566 Surendals Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0527 Vardal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer