Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 3116 (kvinner: 1584, menn: 1532) Bustader: 645 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 423 (kvinner: 214, menn: 209) Bustader i krinsen: 78 Krins: 001 Herred/by: Tjømø Folketeljinga Kjønnemarken Nils Jakobsen m g b Hf Gaardbruger S 1833 Tjøme herred* N S 002 Ida Kristoffersen k g b Hm Gaardbrugerkone 1842 Tjøme herred* N S 003 Alma Jakobsen k ug f D Tjenestepige (D) 1873 Tjøme herred* N S Sannsynleg opphaldstad: England 004 Kamilla Jakobsen k ug f D Datter 1878 Tjøme herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Kråkere!! Kjønnemarken under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Kirsten Jansen k e b Hm Nyder understøttelse af 1810 Tjøme herred* N S fattigkassen 002 Berte Jansen k ug b datter Nyder understøttelse af fattigkassen 1840 Tjøme herred* N S Helgerød Kjønnemarken Even Madsen m g b Hf Smed og gaardbruger 1834 Tjøme herred* N S 002 Johanne Marie Halvorsen k g b Hm Smed og gaardmandskone 1838 Tjøme herred* N S 003 Elias Madsen m ug f S sjømand 1866 Tjøme herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Frankrige 004 Emilie Lovise Madsen k ug b D Datter 1873 Tjøme herred* N S 005 Even Madsen m ug f S Sjømand 1876 Tjøme herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Frankrige 006 Mads Thorleif Madsen m ug mt S Handelsbetjent 1878 Tjøme herred* N S Sedvanleg bustad: Tønsberg Bustangen Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Adolf Claudius Tidemand m ug b Hf Kunstmaler 1854 Kristiania N S 002 Johanne Henriette Tidemand k ug b Hm Frøken med kapital 1850 Kristiania N S 003 Georg Fredrik Sverdrup m g mt B Besøgende, Kaptein ved 1846 Frolands verk N S infanteriet Sedvanleg bustad: Hisø pr Arendal 004 Italie Sofie Kristensen k ug b Tj Tjenestepige 1886 Tjøme herred* N S Bustangen Marthe Jakobsen k e b Hm Gaardmandskone 1826 Tjøme herred* N S f.kristensdatter Sjukdom: B 002 Jakob Hansen m ug b S Sjømand 1858 Tjøme herred* N S 003 Emilie Hansdatter k ug b Dat Husholderske 1863 Tjøme herred* N S 004 Laurette Hansdatter k ug b D Datter 1870 Tjøme herred* N S Sjukdom: S 005 Kristen Hansen m g f Hf Skibstømmermand 1867 Tjøme herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Nøterø 006 Karoline Kristiansdatter k g f Hm Tømmermandskone 1874 Arendal Sogn N S Sannsynleg opphaldstad: Nøterø Bustangen under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 0723 Tjømø 001 Ole Jørgensen m ug b Hf Sjømand (matros) 1866 Tjøme herred* N S 002 Karen Olsen k e b Hm Sjømandskone 1854 Tjøme herred* N S 003 Charles Antonie Johannesen m ug b FL Barn Kristiania N S Kraakerø (Fjeld) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Mikael Andreasen m g f Hf Overskibstømmermand 1858 Sverige S Statsb.: Svensk Sannsynleg opphaldstad: Syd Amerika 002 Grethe Olsen k g b Hm Sjømandskone 1862 Tjøme herred* N S Kraakerø Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Johan Ingemann Jonasen m g b Hf Sjømand (matros) 1865 Tjøme herred* N S 002 Trine Marie Hansen k g b Hm Sjømandskone 1869 Nøterø N S 003 Magnus Eilertsen m ug b S Søn 1889 Tjøme herred* N S 004 Anna Ingertha Jonasen k ug b D Datter 1898 Sandefjord N S Kraakerø Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Tron Hansen m g b Hf Gaardbruger S 1837 Valdres N S 002 Anne Marie Andersen k g b Hm Gaardbrugerkone 1836 Nøterø N S 003 Inga Marie Hansen k ug b D Datter 1872 Tjøme herred* N S Aasvang paa Kraakerø Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Mathias Jansen m g f Hf Sjømand (styrmand) 1842 Tjøme herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Skotland 002 Maren Hansen k g b Hm Sjømandskone 1849 Nøterø N S 003 Iver Mathisen m ug f S Arbeider ved Bryggeri 1877 Tjøme herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 004 Anna Mathea Jansen k ug b D Tjenestepige Datter 1879 Tjøme herred* N S 005 Hans Matheus Jansen m ug b S Sjømand 1882 Tjøme herred* N S 006 Klara Marie Jansen k ug b D Datter 1887 Tjøme herred* N S 007 Hedvig Jansen k ug b D Datter 1889 Tjøme herred* N S Kraakerø under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Inger Jensen k e b Hm Nyder fattigunderstøttelse 1833 Kristiansand N S Fjeldstad paa Sundene nordre Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Hans Anton Tronsen m g b Hf Fragtemand 1861 Nøterø N S 002 Mathilde Charlotte Madsen k g b Hm Fragtemandskone 1863 Sverige N S 003 Hartvig Marinius Hansen m ug b S Søn 1885 Tjøme herred* N S 004 Therese Marie Hansen k ug b D Datter 1888 Tjøme herred* N S 005 Tron Hansen m ug b S Søn 1891 Tjøme herred* N S 006 Johan Bernhard Hansen m ug b S Søn 1893 Tjøme herred* N S 007 Hans Arne Hansen m ug b S Søn 1897 Tjøme herred* N S 008 Martha Hansen k ug b D Datter Tjøme herred* N S Solberg paa Sundene nordre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johan A. Andersen m g b Hf Fragtemand 1850 Sverige S 002 Berthe Andrea Hansen k g b Hm Fragtemandshustru 1866 Nøterø N S 003 Marinius Eilertsen m ug f EL Sjømand 1871 Nøterø N S Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga 1900 Sannsynleg opphaldstad:!! Jordet Sundene nordre Kristen Hansen m e b Hf Fisker 1826 Tjøme herred* N S 002 Barbra Hansen k ug b D Husbestyrerinde 1878 Tjøme herred* N S 003 Henriette Hansen k ug f D Tjenestepige, kokke 1875 Tjøme herred* N S Sannsynleg opphaldstad: England 004 Kristen Kristensen m ug f S Sjømand 1880 Tjøme herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Nord Amerika 005 Hedvig Hansen k ug b D Husstel 1885 Tjøme herred* N S Sundene Jordet under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Hjertine Guttormsen f.hansen k e b Hm Dagarbeiderske 1850 Tjøme herred* N S 002 Ide Lovise Hansen k e b FL Inderst Fattigvæsen 1819 Tjøme herred* N S 003 Gustav Guttormsen m ug f S Sjømand 1885 Tjøme herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Sunden Tjømø 004 Harda Hjertine Guttormsen k ug b D Datter 1888 Tjøme herred* N S Sundene Jordet under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Guttorm Hansen m g b Hf Fisker 1824 Tjøme herred* N S 002 Anne Helvig Kristoffersdatter k g b Hm Fiskerkone 1833 Arendal Sogn N S 003 Leonore Hansen k ug b D (Tjenestepige) Datter Husstel 1878 Tjøme herred* N S 004 Kristian Guttormsen m ug b S Søn 1865 Tjøme herred* N S Sjukdom: S Fagerheim paa Sundene nordre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Thorvald Jakobsen m g b Hf Sjømand og gaardbruger S 1848 Slagen N S 002 Nikoline Henriette Torgersen k g b Hm Gaardbrugerkone 1848 Tjøme herred* N S Sundene Nordre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Lars Endresen m g b Hf Sjømand, styrmand 1866 Tjøme herred* N S 002 Hanna Olsen k g b Hm Sjømandskone 1876 Tjøme herred* N S 003 Johan Larsen m ug b S Søn 1894 Tjøme herred* N S 004 Maren Endresen k ug b D Datter 1897 Tjøme herred* N S 005 Josefine Endresen k ug b D Datter Tjøme herred* N S 006 Nils Jørgen Bjønness m g b Hf Inspektør for et 1864 Nøterø N S Livsforsikringselskab 007 Camilla Paulsen k g b Hm Inspektørhustru 1866 Nøterø N S 008 Eivind Bjønness m ug b S Søn 1895 Tjøme herred* N S 009 Henry Nikolai Bjønness m ug b S Søn 1896 Tjøme herred* N S 010 Haldis Bjønness k ug b D Datter 1898 Tjøme herred* N S 011 Karl Bjønness m ug b S Søn Tjøme herred* N S 012 Helga Reinhardt k ug b Tj Tjenestepige 1878 Slagen N S 013 Lars Krestoffersen m g f Hf Arbeidsmand (bygning) 1853 Høijord N Trusamf.: Jarlsbergske frimenighed Merknad: Bryggerh. [felt 2] Sannsynleg opphaldstad: Sandefjord 014 Elise Martine Andersdatter k g b Hm Væverske 1844 Vassaas N 015 Anders Kristian Kristoffersen m ug f S Arbeidermand (bygning) 1886 Tønsberg N Trusamf.: Jarlsbergske frimenighed Sannsynleg opphaldstad: Sandefjord 016 Anette Lovise Kristoffersen k ug b D Datter 1888 Tønsberg N Sundene Nordre Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0723 Tjømø 001 Anniken Marie Sundene k e b Hm Enke,indtægt af Kapital 1830 Nøterø N S 002 Kristian Nielsen m g f Hf Arbeider ved Cykelfabrik 1858 Nøterø N S Sannsynleg opphaldstad: Sandefjord 003 Anna Hedvig Larsen k g b Hm Arbeiderkone 1865 Tjøme herred* N S Maskinstrikkerske 004 Anna Hedvig Nielsen k ug b D Datter 1893 Nøterø N S 005 Christian Nielsen m ug b S Søn 1895 Næss i Slagen N S 006 Annikken Marie Nielsen k ug b D Datter 1897 Tjøme herred* N S 007 Ruth Nielsen k ug b D Datter Tjøme herred* N S Sundene, nordre Karen Sundene f. Gohn k e b Hm Gaardbrugerenke S 1835 Tjøme herred* N S 002 Alma Kathrine Sundene k ug b D Datter 1866 Nøterø N S 003 Olaf Konrad Sundene m ug f S Sjømand, styrmand 1868 Tjøme herred* N S Sannsynleg opphaldstad: England 004 Otto Clarus Sundene m ug f S Sjømand, doncymand 1877 Tjøme herred* N S Sannsynleg opphaldstad: England 005 Nikoline Marie Sundene k ug b D Datter 1881 Tjøme herred* N S Sundene, nordre under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Helene Hansen k e b Hm Arbeiderenke 1842 Tjøme herred* N S 002 Hans Leganger Hansen m ug b S Sjømand, fyrbøder 1872 Tjøme herred* N S Sundene nordre under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Anders Olsen m e b Hf Arbeidsmand, jordarbeide 1851 Sverige S 002 Jenny Olsen k ug f D (Tjenestepige) Datter Husstel 1879 Tjøme herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Treidene Tjømø 003 Marie Kristiansen k ug b Tj Husholderske, sypige 1855 Sverige S Sundene nordre under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Edvard Eliasson m g b Hf Sjømand hvalfangstarbeide 1875 Sverige S 002 Augusta Marie Andersson k g b Hm Sjømandskone 1854 Sverige S Sundene søndre Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Magnus Haraldsen m e b Hf Fisker 1841 Tjøme herred* N S 002 Fredrik Vilhelm Haraldsen m ug f S Sjømand, fyrbøder 1867 Tjøme herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Amerika 003 Eugenius Leganger Haraldsen m ug f S Sjømand, matros 1870 Tjøme herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Amerika 004 Hanna Nielsen k ug b Tj Husholdeske 1853 Skalleberg Ramnæs N S Sundene søndre Nordlien Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Jørgen Olsen m g b Hf Skibs Tømmermand 1838 Sandsvær N S 002 Anne Marie Sørensen k g b Hm Tømmermandskone 1833 Tjøme herred* N S 003 Olga Karoline Olsen k ug b D Datter 1867 Tjøme herred* N S 004 Anders Hanssen m g f Hf Sjømand, maskinist 1871 Tjøme herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Amerika 005 Sofie Eugenie Hanssen k g b Hm Sømandskone og Sømmerske 1865 Tjøme herred* N S Søndre Sundene Skovli Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga 1900 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anders Haraldsen m g f Hm Sjømand, kaptein 1843 Tjøme herred* N S Sannsynleg opphaldstad:!! 002 Maren Jakobsen k g b Hm Sjømandskone 1859 Tjøme herred* N S 003 Abraham Haraldsen m ug f S Handelsbetjent 1884 Tjøme herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 004 Jakob Haraldsen m ug b S Søn 1886 Tjøme herred* N S 005 Elfrida Haraldsen k ug b D Datter 1888 Tjøme herred* N S 006 Astrid Lovise Haraldsen k ug b D Datter 1893 Tjøme herred* N S 007 Aslaug Margot Haraldsen k ug b D Datter Tjøme herred* N S Sundene, nordre Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Agnes Amundsen k e b Hm Privat smaaskolelærerinde 1841 Skien N S Sundene nordre Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Johan Olav Heglund m g b Hf Skomager 1859 Sverige Statsb.: S Trusamf.: Udtraadt af statskirken Merknad: Står ikke i noget samfund Udtraadt af statskirken 002 Klara Justine Johannesdatter k g b Hm Skomagerkone 1870 Stokke N S 003 Gunvor Marie Hansen k ug b D Datter 1892 Stokke N S 004 John Werner Heglund m ug b S Søn 1898 Stokke N S 005 Margrethe Kristine Heglund k ug b D Datter Tjøme herred* N S 006 Gustava Justine Andersen k e b FL Inderst fors af skomager 1831 Tjøme herred* N S 007 Rudolf Herman Hansen m ug b Tj Skomagersvend 1878 Slagen N S 008 Olga Justine Andersen k g mt B Sjømandskone 1876 Stokke N S Sedvanleg bustad: Stokke Sundene, nordre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Bernhard Evensen m g b Hf Handelsmand, skydsskaffer 1853 Lardal N S og gaardbruger S 002 Otilie Anette Olsen k g b Hm Gaardbrugerkone 1854 Tjøme herred* N S 003 Even Evensen m ug b S Handelsbetjent 1883 Tjøme herred* N S 004 Berthe Karine Evensen k ug b D Datter 1886 Tjøme herred* N S 005 Johan Matheus Evensen m ug b S Søn 1889 Tjøme herred* N S 006 Laurits Emil Evensen m ug b S Søn 1893 Tjøme herred* N S 007 Aleksius Germanus Evensen m ug b S Søn 1896 Tjøme herred* N S 008 Kristine Jakobsen k ug b Tj Tjenestepige Fjøsstel 1838 Sverige S 009 Olefine Olsen k ug b Tj Tjenestepige 1886 Tjøme herred* N S 010 Thor Bertrand Nielsen m ug b Tj Handelsbetjent 1883 Nøterø N S 011 Ludvig Maurits Seeberg m ug b Sjømand, dæksgut 1884 Nøterø N S 012 August Andersen m ug b Tj Arbeidsmand 1835 Sverige S 013 Aleksander Olsen m e mt B Gaardbruger 1836 Sverige N S Sedvanleg bustad: Haug Tjømø 014 August Gudmundsen m g mt EL Fotograf 1870 Island S Statsb.: vides ikke Sedvanleg bustad: Christiania Sundene, søndre Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Fredrik Chr Sand m g f Hf Forhenværende distriktslæge 1846 Nordland N S Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 002 Anna Løversen k g b Hm doktorhustru Bestyrerinde af 1862 Arendal N S Sundene privatskole 003 Fredrik L Sand m ug b S Søn 1891 Tjøme herred* N S 004 Gustav Sand m ug b S Søn 1892 Tjøme herred* N S 005 Sigrid Weise k ug b FL Lærerinde ved privatskole 1881 Arendal N S 006 Asta Andersen k ug b Tj Tjenestepige 1881 Tjøme herred* N S 007 Serine Løversen k e b FL Skibsførerenke 1828 Hisø, Arendal N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0723 Tjømø Sundene nordre Ole Iversen m g b Hf Ishavs skibsfører, gaardbruger 1848 Tjøme herred* N S 002 Maren Kirstine Larsen k g b Hm gaardbrugerhustru 1852 Tjøme herred* N S 003 Anna Iversen k ug f D Landhandlerinde 1875 Tjøme herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Gjervaag Tjømø 004 Olga Marie Iversen k ug f D Datter Husstel 1878 Tjøme herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Gjervaag Tjømø 005 Martha Iversen k ug b D Datter 1889 Tjøme herred* N S 006 Ole Trygve Iversen m ug b S Søn 1892 Tjøme herred* N S 007 Trygve Gunnar Iversen m ug b S Søn 1897 Tjøme herred* N S 008 Gunda Marie Kristoffersen k ug b Tj Tjenestepige 1881 Tønsberg N 009 Johan Anton Svendsen m g mt B Husmaler 1849 Vaaler N S Sedvanleg bustad: Tønsberg Sundene nordre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Kristian Pedersen m g b Hf Forpagter 1855 Hoff N S 002 Hanna Fransen k g b Hm Forpagterkone 1866 Tønsberg N S 003 Lena Brynhildsen k e b Hm Vaskerkone 1832 Sverige S Statsb.: S Merknad: Bryggerh. [felt 2] Sundene nordre Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Frans Oskar Johannesen m g b Hf Bager 1861 Sverige N S 002 Hella Susanna Prebensdatter k g b Hm Bagerhustru 1866 Stokke N S 003 Borghild Johannesen k ug b D Datter 1890 Tønsberg N S 004 Ole Herman Johannesen m ug b S Søn 1892 Tønsberg N S 005 Peder Hjalmar Johannesen m ug b S Søn 1895 Stokke N S 006 Johannes Johannesen m ug b S Søn Tønsberg N S 007 Jakob Bassberg m ug b Tj Bagersvend 1882 Tønsberg N S Sundene nordre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Jørgen Leonard Andersen m g b Hf Sjømand, hvalskytter 1865 Tjøme herred* N S 002 Fia Kristine Evensen k g b Hm Sjømandshustru 1861 Nøterø N S 003 Ingeborg Andersen k ug b D Datter 1892 Island N S 004 Anna Nikoline Andersen k ug f D Datter 1894 Tjøme herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Tønsberg 005 Einar Andersen m ug b S Søn 1896 Tjøme herred* N S 006 Thoma Georgine Adriansen k ug b Tj Tjenestepige 1881 Tønsberg N S Sundene nordre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Kristian Samuelsen m g f Hf Sjømand, seilskibskaptein 1861 Tjøme herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Bonnes Ayres 002 Oline Samuelsen f. Hansen k g b Hm Sjømandshustru 1866 Tjøme herred* N S 003 Linda Samuelsen k ug b D Datter 1890 Tjøme herred* N S 004 Magnhild Samuelsen k ug b D Datter 1893 Tjøme herred* N S 005 Hans Samuelsen m ug b S Søn 1897 Tjøme herred* N S 006 Martinius Hansen m e b FL Føderaadsmand 1828 Tjøme herred* N S 007 Johannes Hansen m ug f Svoger Sjømand, styrmand 1860 Tjøme herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Chikago 008 Martha Mathisen k ug b Tj Tjenestepige 1883 Tjøme herred* N S Sundene, nordre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Ferdinand Andersen m g b Hf Sjømand, stuert 1854 Sverige N S 002 Emma Kristine Eliassen k g b Hm Sjømandshustru 1843 Sverige N S 003 Karl Albin Karlsen m ug f S Sjømand, anden styrmand 1871 Sverige N S Sannsynleg opphaldstad: Kjøbenhavn 004 Amandus Augustin!! m ug f EL Sjømand, baadsmand 1874 Sverige S Statsb.: Sverige Sannsynleg opphaldstad: New York Sundene, nordre Fjeldhøi Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johan Maurits Jakobsen m g f Hf Dampskibsekspeditør, 1853 Stokke N S færgemand Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 002 Agnes Nielsen k g f Hm Ekspeditørhustru 1857 Tønsberg N S Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 003 Reidar Jakobsen m ug f S Sjømand, styrmand 1878 Stokke N S Sannsynleg opphaldstad: Gjervaag Tjømø 004 Astrid Jakobsen k ug f D Datter 1886 Sandefjord N S Sannsynleg opphaldstad: Gjervaag Tjømø 005 Bea Jakobsen k ug b D Datter 1890 Sandefjord N S 006 Synøve Jakobsen k ug f D Datter 1896 Tjøme herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 007 Annar Jakobsen m ug b S Søn 1898 Tjøme herred* N S 008 Hanna Janette Jakobsen k ug b Tj Tjenestepige 1853 Tjøme herred* N S 009 Hans Kristian Guttormsen m ug b Tj Færgegut 1882 Tjøme herred* N S Sundene, nordre Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Samuel Andersen m g b Hf Sjømand, styrmand 1848 Tjøme herred* N S 002 Hanna Kristensen k g b Hm Sjømandskone 1852 Tjøme herred* N S 003 Anders Andersen m ug b S Sjømand, Styrmand 1874 Tjøme herred* N S 004 Martine Andersen k ug f D Syjomfru 1876 Tjøme herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Gjervaag Tjømø 005 Hartvig Andersen m ug f S Sjømand, fyrbøder 1883 Tjøme herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Cadix, Spanien 006 Ellen Andersen k ug f D Butikjomfru 1885 Tjøme herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Moss 007 Klara Andersen k ug b D Datter 1887 Tjøme herred* N S 008 Rudolf Andersen m ug b S Søn 1889 Tjøme herred* N S 009 Valborg Andersen k ug b D Datter 1892 Tjøme herred* N S 010 Olga Andersen k ug b D Datter 1894 Tjøme herred* N S Sundene nordre Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Anders Svendsenm m g b Hf Forhenværende sjømand 1816 Sem N S 002 Elen Johnsen k g b Hm Forhenværende sjømandkone 1816 Tjøme herred* N S Sundene nordre under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Martin Andreassen m g f Hf Sjømand, tømmermand 1858 Sverige S Statsb.: Sverige Sannsynleg opphaldstad: Lissabon Portugal 002 Karoline Evensen k g b Hm Landhandlerske 1859 Laurdal N S 003 Evind Andreassen m ug b S Søn 1895 Tjøme herred* N S 004 Assora Andreassen k ug b D Datter 1895 Tjøme herred* N S 005 Alf Andreassen m ug b S Søn 1898 Tjøme herred* N S 006 Kristine Andersen k ug b Tj Tjenestepige 1884 Tjøme herred* N S Sundene nordre Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0723 Tjømø 001 Marsilius Kristoffersen m g b Hf Sjømand, (tømmermand) 1856 Nøterø N S 002 Emilie Hansen k g b Hm Sjømandskone 1863 Sandherred N S 003 Marie Kristoffersen k ug b D Datter 1890 Tjøme herred* N S 004 Einar Kristoffersen m ug b S Søn Tjøme herred* N S Sundene nordre Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Andreas Andersen m g f Hf Sjømand (skipper) 1862 Nøterø N S Sannsynleg opphaldstad: Afrika 002 Henny Nielsen k g b Hm Sjømandshustru 1869 Tønsberg N S 003 Martine Andreasdatter k e b FL Inderst fors af skibsfører 1833 Tjøme herred* N S 004 Marie Jakobsen k ug b Fosterdatter Fosterdatter 1886 Nøterø N S Sundene nordre Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Gusta Marie Olsen f. k e b Hm Skibsførerenke 1853 Nøterø N S Martinsen 002 Olaf Nørregaard Olsen m ug f S Sjømand (matros) 1873 Tjøme herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 003 Ragnvald Olsen m ug b S Handelsbetjent 1882 Tjøme herred* N S 004 Kristen Olsen m ug b S Søn 1888 Tjøme herred* N S 005 Dagmar Olsen k ug b D Datter 1892 Nøterø N S 006 Eugenie Olsen k ug b D Datter 1895 Tjøme herred* N S Sundene nordre Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Hella Andrina Tollefsen k e b Hm Inderst 1821 Laurdal N S Sjukdom: B 002 Augusta Larsen k ug b Tj Husholderske 1867 Tjøme herred* N S 003 Anton Eugen Olsen m ug b S Søn Tjøme herred* N S Sundene nordre Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ingebredt Hansen m g b Hf Sjømand (matros) 1870 Tjøme herred* N S 002 Karen Nilsdatter k g b Hm Sjømandskone 1873 Stokke N S 003 Haldis Olfrida Hansen k ug b D Datter 1897 Tjøme herred* N S 004 Kristian Kasper Hansen m ug b S Søn Tjøme herred* N S Sundene nordre Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Hans Kristian Andersen m g b Hf Fisker 1840 Tjøme herred* N S 002 Maren Larsen k g b Hm Fiskerkone 1842 Vestre Bærum N S 003 Elise Kathrine Lind k g mt B Sjømandskone 1870 Tjøme herred* N S Sedvanleg bustad: New=York 004 Francis Lind m ug mt B Søn Amerika S Statsb.: Amerika Sedvanleg bustad: New=York 005 Anette Louise Andersen k ug b D Tjenestepige 1875 Tjøme herred* N S 006 Harald Kristian Andersen m ug b S Fisker 1878 Tjøme herred* N S Sundene søndre Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Andreas Johannesen m g b Hf Fisker 1829 Sverige N S 002 Stina Helberg k g b Hm Fiskerkone 1828 Sverige N S 003 Ragna Ellida Olsen k ug b D Datter 1893 Nøterø N S Sundene søndre Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga 1900 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johan Jakob Johannesen m g b Hf Tømmermand 1832 Sverige S 002 Eva Marie Olesdatter k g b Hm Tømmermandskone 1835 Sverige S 003 Magnus Kristensen m ug f Fostersøn Sjømand (stuert) 1877 Tjøme herred* N S Sannsynleg opphaldstad: England 004 Olaves Johannesen m g f Hf Sjømand, (stuert) 1864 Tjøme herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Amerika 005 Gunhild Marie Andersen k g b Hm Sjømandskone 1864 Nøterø N S 006 Elvira Johannesen k ug b D Datter 1888 Tjøme herred* N S 007 Anders Johannesen m ug b S Søn 1890 Tjøme herred* N S 008 Martine Johannesen k ug b D Datter 1893 Tjøme herred* N S 009 Olivie Juliane Johannesen k ug b D Datter 1897 Tjøme herred* N S 010 Gudrun Marie Johannesen k ug b D Datter Tjøme herred* N S Sundene, nordre Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Edvard Borgersen m g b Hf Skomager 1836 Sverige S 002 Justine Olsen k g b Hm Skomagerkone 1856 Sverige S 003 Ingval Borgersen m ug b S Sjømand (matros) 1877 Tjøme herred* N S Sundene nordre Fredvang Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Elias Jakobsen m g b Hf Sjømand, seilmager (forh.) 1837 Sverige S 002 Anna Kathrine Fredriksdatter k g b Hm Husmor 1836 Sverige S 003 Fredrik Jakobsen m ug b S Sjømand (maskinist (2)) 1868 Tjøme herred* N S 004 Jakob Jakobsen m ug b S Sjømand (stuert) 1876 Tjøme herred* N S Sundene søndre Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Hans Gundersen m g b Hf Forhenværende sjømand 1830 Onsø N S 002 Nikoline Josefsdatter k g b Hm Husmoder 1831 Stokke N S 003 Dagny Danielsen k ug mt Dd Datterdatter 1898 Kristiania N S Sedvanleg bustad: Kristiania Sundene, søndre Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Otto Lingaard Olsen m g f Hf Sjømand (fyrbøder) 1878 Tjøme herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Dampskib Bandok 002 Marie Staaelsen k g b Hm Sjømandskone 1878 Søgne N S 003 August Karlsen m g b Hf Sjømand paa ishavsfarten 1865 Sverige N S 004 Hanna Andersen k g b Hm Sjømandskone 1872 Sverige N S 005 Kitty Konstanse Karlsen k ug b D Datter Tjøme herred* N S 006 Karl August Andersen m ug b EL Sjømand (duncemand) 1874 Sverige S Sundene søndre under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Leonard Johannesen m g f Hf Sjømand (matros) 1852 Sverige N S Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 002 Johanne Augusta Johannesen k g b Hm Husmor 1850 Sverige N S 003 Johannes Oskar Johannesen m ug b S Sjømand (jungmand) 1883 Tjøme herred* N S 004 Laurents Johannesen m ug b S Søn 1885 Tjøme herred* N S 005 Karl Henry Johannesen m ug b S Søn 1887 Tjøme herred* N S 006 Ada Leonarda Johannesen k ug b D Datter 1894 Tjøme herred* N S Sundene søndre under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0723 Tjømø 001 Petter Pettersen m g b Hf Fisker 1835 Tjøme herred* N S 002 Inger Olesdatter k g b Hm Husmor 1834 Nøterø N S 003 Petra Pettersen k ug b D Tjenestepige 1875 Tjøme herred* N S Sundene søndre under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Johan Johannesen m g b Hf Sjømand (matros) 1875 Tjøme herred* N S 002 Mathilde Hermansen k g b Hm Husmor 1873 Nøterø N S 003 All Kreismar Johannesen m ug b S Søn 1896 Tjøme herred* N S 004 Thomas Kristian Johannesen m ug b S Søn 1897 Tjøme herred* N S 005 Mathias Sundene m f b EL Fhv. skibsfører. Nyder fattigunderstøttelse 1846 Tjøme herred* N S Sundene søndre Fagerskog Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 August Andreassen Faltin m g b Hf Fiskehandler 1852 Sverige N S 002 Gustava Mathilde Pedersen k g b Hm Husmor 1849 Sverige N S 003 Arthur Marinius Andreassen m ug f S Sjømand (styrmand) 1877 Tjøme herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Kina 004 Paul Oskar Andreassen m ug f S Sjømand (matros) 1879 Tjøme herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Borduanse 005 Sigurd Valdemar Faltin m ug b S Sjømand (matros) 1885 Tjøme herred* N S 006 Linda Therese Faltin k ug b D Datter 1891 Tjøme herred* N S Sundene søndre under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Olaf Fredrik Olsen m g f Hf Sjømand (matros) 1855 Tjøme herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Skien 002 Laura Karoline Olsen k g b Hm Husmor 1857 Tjøme herred* N S 003 Ole Sigvald Olsen m ug f S Sjømand (kok) 1879 Tjøme herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Spanien 004 Oskar Ludvig Olsen m ug f S Sjømand (kok) 1881 Tjøme herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Rotterdam 005 Eblanda Olsen k ug b D Datter 1886 Tjøme herred* N S Sundene søndre Anton Andersen m g f Hf Fragtemand 1849 Tjøme herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Havnen Tjømø 002 Martine Olsen k g b Hm Husmor Fragtemandskone 1844 Tjøme herred* N S 003 Mathilde Andersen k ug f D Sylærling 1875 Tjøme herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Tønsberg 004 Anders Hildemar Andersen m ug f S Sjømand (matros) 1881 Tjøme herred* N S Sannsynleg opphaldstad: London 005 Asbjørn Mørk Jakobsen m ug mt Ds Besøgende dattersøn 1898 Stokke N S Sedvanleg bustad: Stokke Sundene søndre Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Hans Olsen m ug b Hf Fragtemand 1848 Tjøme herred* N S 002 Ole Nielsen m g b FL Forsørges af sin søn 1815 Nøterø N S 003 Karoline Andersen k ug b Tj Dagarbeiderske 1847 Tjøme herred* N S Sundene søndre under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Andreas Olsen m g b Hf Nyder fattigunderstøttelse 1819 Sverige S 002 Laurine Iversen k g b Hm Nyder fattigunderstøttelse 1842 Stokke N S Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Sundene søndre under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Hans Tollefsen m g b Hf Møller 1856 Ramnæs N S 002 Eveline Martine Eriksdatter k g b Hm Husmor 1858 Stokke N S 003 Einar Tollefsen m ug b S Søn 1886 Stokke N S 004 Magda Tollefsen k ug b D Datter 1888 Stokke N S 005 Torleif Ragnvald Tollefsen m ug b S Søn 1890 Tjøme herred* N S 006 Eveline Martine Tollefsen k ug b D Datter 1892 Tjøme herred* N S 007 Hans Grønne Tollefsen m ug b S Søn 1895 Tjøme herred* N S 008 Aagodt Tollefsen k ug b D Datter 1898 Tjøme herred* N S Søndre Sundene Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Arnt Johan Bryde m e b Hf Skibsreder, gaardbruger S 1837 Stokke N S 002 Hjalmar Torstein Bryde m ug b S Sjømand (styrmand) 1878 Sandefjord N S 003 Arnt Teodor Bryde m ug f S Sjømand (matros) 1882 Sandherred N S Sannsynleg opphaldstad: New Zeeland 004 Helvig Marie Halvorsen k ug b Tj Husholderske 1861 Stokke N S 005 Sofie Elisabeth Karlsen k ug b Tj Tjenestepige 1882 Sverige S 006 Herman Julius Kristensen m ug b Tj Tjenestegut 1866 Sverige S Statsb.: Sverige Merknad: Bryggerh. [felt 2] Sundene søndre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 H.A. Torbjørnsen m e b Hf Skibsreder, gaardbruger S 1839 Tjøme herred* N S 002 Anders Torbjørnsen m ug f S Dampskibsfører 1870 Tjøme herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Skotland 003 Helene Frivold k ug b Tj Husbestyrerinde 1854 Tjøme herred* N S 004 Alvilde Borgersen k ug b Tj Tjenestepige 1880 Tjøme herred* N S 005 Adeline Olson k ug b Tj Tjenestepige 1878 Sverige S 006 Nils Johan Nilsen m ug b Tj Tjenestegut 1865 Vaaler N S Merknad: Bryggerh [felt 2] Sundene, søndre, Solhaug Jørgen Madsen m ug b Hf Smed 1861 Tjøme herred* N S 002 Petter August Madsen m ug f S Sjømand (maskinist) 1866 Tjøme herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 003 Mads Madsen m ug b S Sjømand (matros) 1864 Tjøme herred* N S 004 Marie Madsen k ug b D Husholderske (datter) 1856 Tjøme herred* N S 005 Maren Skarresen k e b Mor Føderaadskone 1833 Drammen N S 006 Hanna Hansen k ug b Tj Tjenestepige 1878 Føyn Nøterø N S 007 Magnus Hansen m g f Hf Sjømand (styrmand) 1854 Tjøme herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 008 Henrikke Paulsen k g b Hm Sjømandskone 1858 Tjøme herred* N S Sundene søndre under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Karl Johan Johannesen m g f Hf Sjømand (matros) 1866 Tjøme herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Amerika 002 Karen Gabrielsen k g b Hm Husmor Sømandskone 1868 Tjøme herred* N S 003 Reinholt Kristian Johannesen m ug b S Søn 1897 Tjøme herred* N S 004 Reinhardt Gabrielsen m e b FL Sjømand (stuert) 1844 Tjøme herred* N S 005 Gabriel Reinertsen m ug f søn FL Sjømand (stuert) 1870 Tjøme herred* N S Sannsynleg opphaldstad: London 006 Ole Gabrielsen m ug f søn FL Sjømand (matros) 1873 Tjøme herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Amerika Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0723 Tjømø Sundene søndre under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Hans Ingebretsen m g b Hf Fisker 1841 Borre N S 002 Olava Olavesdatter k g b Hm Husmor Fiskerkone 1842 Sem N S 003 Anette Sofie Hansen k ug f D Tjenestepige 1872 Tjøme herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Amerika Gjervaag Karl Jakobsen m g f Hf Skibsfører (dampskib) 1855 Stokke N S Sannsynleg opphaldstad: Syd Schilds 002 Berthe Jakobsen k g b Hm Husmor, Skipperkone 1862 Tjøme herred* N S 003 Berglioth Jakobsen k ug b D Datter 1885 Tjøme herred* N S 004 Torger Jakobsen m ug b S Søn 1887 Tjøme herred* N S 005 Eigil Jakobsen m ug b S Søn 1889 Tjøme herred* N S 006 Ingeborg Jakobsen k ug b D Datter 1891 Tjøme herred* N S 007 Margaret Jakobsen k ug b D Datter 1893 Tjøme herred* N S 008 Anna Jakobsen k ug b D Datter 1895 Tjøme herred* N S 009 Karl Jakobsen m ug b S Søn Tjøme herred* N S 010 Hilda Guldbrandsen k ug b Tj Tjenestepige 1884 Tjøme herred* N S Gjervaag Granli Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Johan Ottesen m g b Hf Arbeidsmand 1859 Sverige N S 002 Petra Kristoffersen k g b Hm Husmor Arbeidsmandskone 1872 Tjøme herred* N S 003 Olaf Mangor Johannesen m ug b S Gjætergut 1891 Tjøme herred* N S 004 Leif Johannesen m ug b S Søn 1893 Tjøme herred* N S 005 Fin Johannesen m ug b S Søn 1895 Tjøme herred* N S 006 John Johannesen m ug b S Søn 1898 Tjøme herred* N S 007 Dagny Therese Johannesen k ug b D Datter Tjøme herred* N S Gjervaag Even Haraldsen m g b Hf Sjømand (maskinist) 1866 Tjøme herred* N S 002 Hanna Madsen k g b Hm (Husmor) Sømandskone 1863 Tjøme herred* N S 003 Ester Haraldsen k ug b D Datter 1894 Tjøme herred* N S 004 Asbjørn Haraldsen m ug b S Søn 1898 Tjøme herred* N S 005 Inga Marie Kristensen k ug b Tj Tjenestepige 1883 Tjøme herred* N S 006 Johan Nielsen m g b Hf Gaardbruger 1868 Eker N 007 Kristine Olsen k e b M Forsørges af sin søn 1829 Lier N S 008 Marie Larsen k ug b Tj Tjenestepige 1873 Hoff N Gjervaag Johan Gamalielsen m g b Hf Gaardbruger S 1845 Sverige N S 002 Karoline Fredriksen k g b Hm Gaardbrugerkone 1864 Arendal N S 003 Frederikke Marie k ug b Fd Fosterdatter 1889 Sandefjord N S Kristoffersen 004 Kristen Jørgensen Bjerkesti m ug b Til forpleining fors. af grdb Undrumsdal N S Sjukdom: S 005 Inga Helgesen k ug b Tj Tjenestepige 1878 Sem N S Gjervaag Mathea Hoelstad f.lindestad k e b Hm Enkefru med 1823 Aas N S sommerpensionat 002 Lucy Kristensen k ug b Dd Datterdatter 1881 Tønsberg N S Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Folketeljinga Marie Lundby k ug b Tj Tjenestepige 1842 Sverige S 004 Karoline Kristoffersen k ug mt!! Tj Tjenestepige 1875 Tjøme herred* N S 005 Reidar Jakobsen m ug mt B Besøgende, sjømand 1878 Stokke N S (styrmand) Sedvanleg bustad: Tjømø 006 Astrid Jakobsen k ug mt B Besøgende, Datter 1886 Sandefjord N S Sedvanleg bustad: Tjømø 007 Anna Iversen k ug mt B Besøgende, Landhandlerinde 1876 Tjøme herred* N S Sedvanleg bustad: Tjømø 008 Olga Iversen k ug mt B Besøgende, Datter 1878 Tjøme herred* N S Sedvanleg bustad: Tjømø 009 Marthine Andersen k ug mt B Besøgende, Syjomfru 1876 Tjøme herred* N S Sedvanleg bustad: Tjømø 010 Harry Hansen m ug mt B Besøgende, Sjømand!! Nøterø N S Sedvanleg bustad: Nøterø 011 Hilda Jakobsen k ug mt B Besøgende 1878 Nøterø N S Sedvanleg bustad: Nøterø 012 Mathias Arnesen m ug mt B Besøgende, Sjømand!! Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Nøterø 013!! Andersen m ug mt B Besøgende!! Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Nøterø 014!! Saksvik m ug mt B Besøgende, Sjømand!! Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Haaø pr Nøterø 015 Camilla Helgesen k ug mt B Besøgende!! Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Tønsberg 016 Helga Helgesen k ug mt B Besøgende!! Statsb.: Trusamf.: Merknad: Nøiagtigere oplysninger om navn, fødselsaar, fødested, livsstilling o.s.v. kan ikke skaffes for de sidste 5 opførte. Sedvanleg bustad: Tønsberg Bukkeli Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Peder Kristoffersen m g b Hf Arbeidsmand 1845 Vivestad N S 002 Josefine Johannesen k g b Hm (Husmor) Arbeidsmandskone 1844 Sverige S 003 Karoline Kristoffersen k ug f D Tjenestepige 1875 Tjøme herred* N S Sannsynleg opphaldstad: T 004 Paul Otto Pedersen m ug f S Sjømand (letmatros) 1881 Tjøme herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Amerika 005 Kristian Pedersen m ug b S Søn 1886 Tjøme herred* N S Merknad: Bryggerh. [felt 2] 006 Marense Pedersen k ug b D Datter 1888 Tjøme herred* N S 007 Bernhard Bruun m ug b D.s. Dattersøn Tønsberg N S Bukkeli Lars Iversen m g b Hf Driftsbestyrer for 1856 Tjøme herred* N S hvalfangerselskab Finmarken. 002 Judith Karoline Jakobsen k g b Hm Husmor Bestyrerkone 1862 Tjøme herred* N S 003 Lagertha Judith Iversen k ug b D Datter 1884 Tjøme herred* N S 004 Ingvald Oskar Iversen m ug b S Søn 1886 Tjøme herred* N S 005 Reidar Iversen m ug b S Søn 1888 Tjøme herred* N S 006 Torleif Iversen m ug b S Søn 1891 Tjøme herred* N S 007 Frithjof Iversen m ug b S Søn 1896 Tjøme herred* N S 008 Gudrun Iversen k ug b D Datter 1898 Tjøme herred* N S Bukkeli 7 2, Bernt Severin Iversen m g b Hf Skibsreder, gaardbruger S 1850 Tjøme herred* N S 002 Thomine Marie Rasmussen k g b Hm Skibsrederkone 1854 Tjøme herred* N S 003 Inga Petrine Iversen k ug f D Datter 1875 Tjøme herred* N S Sannsynleg opphaldstad: England 004 Johannes Sivartsen m ug b Tj Tjenestegut 1878 Aal Hallingdal N S 005 Agnes Marie Olsen k ug b Tj Tjenestepige 1877 Arendal sogn N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0136 Rygge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines Hildur Nyheim Bergsfjord 1912 Smines Terje Nyheim Bergsfjord

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0214 Aas Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0717 Borre. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0717 Borre. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0717 Borre Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Tilhører Vestby herred. Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1446 Breim Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0113 Borge Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1929 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0113 Borge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0113 Borge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0722 Nøterø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0722 Nøterø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0722 Nøterø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0921 Tromø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1126 Hetlands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1126 Hetlands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1126 Hetlands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1818 Herøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1818 Herøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1818 Herøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0923 Fjære. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0923 Fjære. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0923 Fjære Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0724 Sandar herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0724 Sandar herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0724 Sandar herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0904 Grimstad kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0904 Grimstad kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0904 Grimstad kjøpstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer