Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Innhaldet er registrert av Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 2580 (kvinner: 1336, menn: 1244) Bustader: 434 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 446 (kvinner: 227, menn: 219) Bustader i krinsen: 75 Krins: 001 Herred/by: Strandebarm og Varaldsøy herred Folketeljinga Haukenæs 15 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Olsen m g b hf Gaardbruger, selveier 1845 Kvinnherred SB 002 Alis Halvardsdatter k g b hm Gaardmandskone 1852 Kvinnherred SB 003 Ole Hendrik Olsen m ug b s Jordbrugsarbeider 1882 Strandebarm 004 Aasa Kristine Olsdatter k ug b d Jordbrugsarbeiderske 1880 Kvinnherred Ytterstø under Baard Larsen m g f hf Husmand m. j. og 1847 Strandebarm grubearbeider Statsb.: Trusamf.: Babtist Sannsynleg opphaldstad: Jondal 002 Marta Olsdatter k g b hm Husmandskone 1845 Vikør SB 003 Marta Olsdatter k ug b tj Tjenestepige 1872 Vikør SB 004 Ingeborg Larsdatter Hisdal k ug b el Arbeiderske? husgjerning 1845 Strandebarm Haukenæs Hans Larsen m g b hf Gaardbruger, selveier 1875 Strandebarm 002 Elisebet Haktorsdatter k g b hm Syerske og Gaardmandskone 1868 Strandebarm 003 Lars Larsen m ug b tj Tjenestegut 1882 Strandebarm 004 Ingeborg Larsdatter k ug b tj Tjenestepige 1884 Strandebarm 005 Peder Larsen m ug b Fosterbarn Barn? 1890 Strandebarm 006 Svale Larsen m ug b fl Frugthandler 1877 Strandebarm Kværneslætten under Lars Torbjørnsen m g b hf Husmand m. j. jordbrugende 1832 Strandebarm 002 Herborg Larsdatter k g b hm Husmandskone 1842 Strandebarm Haukenæs Ole Samsonsen m g b hf Gaardbruger, selveier 1838 Strandebarm 002 Alis Engelsdatter k g b hm Gaardmandskone 1839 Strandebarm 003 Ole Andreas Olsen m ug b s Gaardbrugsarbeider 1879 Strandebarm 004 Ole Gerhard Olsen m ug b s Gaardbrugsarbeider 1883 Strandebarm 005 Marta Olsdatter k ug b d Gaardbrugsarbeiderske 1876 Strandebarm 006 Bergite Olsdatter k ug b tj Tjenestepige 1883 Kinn NB 007 Nils Torbjørnsen Hisdal m e mt el Fisker 1824 Strandebarm Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Hisdal Aakre Maddel Andersdatter k e b hm Gårdbrugerske, selveier 1832 Strandebarm 002 Peder Haktorsen m g f hf Gårdbruger S., bestyrer 1857 Strandebarm Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Kvinnherred 003 Marta Karine Monsdatter k g f hm Gårdbrugerkone 1862 Ølve SB Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Kvinnherred 004 Lars Larsen m g b hf Hustømmermand 1866 Strandebarm 005 Kristi Haktorsdatter k g b hm Hustømmermandkone 1864 Strandebarm 006 Haktor Larsen m ug b s Søn 1888 Strandebarm 007 Lars Larsen m ug b s Søn 1894 Strandebarm 008 Peder Larsen m ug b s Søn Strandebarm Registreringssentral for historiske data Side 9

10 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred 009 Lisebet Sjursdatter k ug b tj Barnepige 1890 Strandebarm 010 Anders Haktorsen m ug b tj Tjener 1861 Strandebarm 011 Rakel Andersdatter k ug b tj Tjenestepige 1881 Strandebarm 012 Lisebet Andersdatter k ug b tj Tjenestepige 1881 Strandebarm Knarevik under Erik Haktorsen m g b hf Husmand m. j. Jordbrugende 1868 Strandebarm 002 Sigri Sylfestsdatter k g b hm Husmandskone 1870 Ulensvang SB 003 Haktor Eriksen m ug b s Søn 1895 Strandebarm 004 Maddel Kristine Eriksdatter k ug b d Datter 1896 Strandebarm 005 Anna Eriksdatter k ug b d Datter Strandebarm Aakre Nils Nilsen m g b hf Gaardbruger, selveier 1877 Strandebarm 002 Maddel Olsdatter k g b hm Gaardmandskone 1875 Strandebarm 003 Anna Ingeborg Nilsdatter k ug b d Datter 1894 Strandebarm 004 Elisabet Nilsdatter k ug b d Datter 1897 Strandebarm 005 Haktor Nilsen m ug b s Søn Strandebarm 006 Serine Jensdatter k ug b tj Tjenestepige 1884 Kvinnherred SB 007 Nils Haktorsen m e b hf Gaardbruger, bestyrer 1833 Strandebarm 008 Anna Nilsdatter k ug b d Gaardbrugsarbeiderske 1886 Strandebarm 009 Sjur Nilsen m ug b s Gaardbrugsarbeider 1883 Strandebarm 010 Anders Haktorsen m ug b fl Gaardbrugsarbeider 1841 Strandebarm 011 Dorthea Haktorsdatter k ug b tj Hushalderske 1843 Strandebarm Øvsthus Anders Gutormsen m g b hf Gaardbruger, bestyrer 1857 Strandebarm 002 Anna Sofie Haktorsdatter k g b hm Gaardmandskone 1872 Strandebarm 003 Haktor Andersen m ug b s Søn 1897 Strandebarm 004 Mathilde Andersdatter k ug b d Datter Strandebarm 005 Haktor Larsen m e b hf Gaardbruger, selveier 1842 Strandebarm 006 Elisebet Haktorsdatter k ug b d Tjenestepige 1875 Strandebarm 007 Anna Haktorsdatter k ug b d Tjenestepige 1879 Strandebarm 008 Torbjørn Nilsen m ug b fl Sjømand, hyrmand m Strandebarm Seilfartøy 009 Maddel Torbjørnsdatter k ug b el Husgjerningsarbeiderske 1844 Strandebarm Øvsthus Baard Andersen m g b hf Gaardbruger, selveier 1840 Strandebarm 002 Marie Andersdatter k g b hm Gaardmandskone 1841 Strandebarm 003 Anders Baardsen m ug b s Sjømand, hyrem. med 1873 Strandebarm seilfartøi Statsb.: Trusamf.: Merknad: Anders Baardsen d.æ. 004 Anders Baardsen m ug b s Jordbrugsarb Strandebarm Statsb.: Trusamf.: Merknad: Anders Baardsen d.y. 005 Marta Marie Baardsdatter k ug b d Jordbrugsarb Strandebarm 006 Erik Baardsen m ug b s Søn 1886 Strandebarm 007 Marta Andersdatter k g b hm Føderaadspige 1849 Strandebarm 008 Brita Andersdatter k ug b tj Husholderske 1843 Strandebarm Øvsthus Engel Svalesen m e b hf Gaardbruger, selveier 1845 Strandebarm 002 Serme Engelsdatter k ug b d Husholderske 1877 Strandebarm Side 10 Registreringssentral for historiske data

11 Folketeljinga Lars Engelsen m ug b s Søn 1892 Strandebarm 004 Anna Larsine?? Engelsdatter k ug b d Datter 1889 Strandebarm 005 Engel Engelsen m ug b s Sjømand, hyremand m Strandebarm seilfartøi 006 Svale Engelsen m ug f s Sjømand, hyremand m Strandebarm seilfartøi Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Bergen 007 Anders Engelsen m ug f s Sjømand, matros med 1879 Strandebarm dampskib Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Tromsø - Bergen Øvsthus Torbjørn Gutormsen m g b hf Gaardbruger, selveier 1854 Strandebarm 002 Bol Baardsdatter k g b hm Gaardmandskone 1871 Strandebarm 003 Gutorm Torbjørnsen m ug f s Sjømand, hyrem. med 1885 Strandebarm selfartøi Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Flaavær 004 Maddel Torbjørnsdatter k ug b d Datter 1886 Strandebarm 005 Anna Mathilde k ug b d Datter 1889 Strandebarm Torbjørnsdatter 006 Kristine Torbjørnsdatter k ug b d Datter Strandebarm 007!! Torbjørnsen* m ug b s Søn Strandebarm Statsb.: Trusamf.: Merknad: Udøbt gut Gjerde Mikkel Andersen m g b hf Gaardbruger, selveier 1844 Strandebarm 002 Kristi Larsdatter k g b hm Gaardmandskone 1844 Jondal prg. SB 003 Kristi Mikkelsdatter k ug b d Datter 1888 Strandebarm 004 Malene Mikkelsdatter k ug b d Datter 1891 Strandebarm 005 Guro N. Skjelnæs k ug b el Meierske 1878 Strandebarm Øie Lars Larsen m g b hf Gaardbruger, selveier 1857 Strandebarm 002 Marta Elisebet Pedersdatter k g b hm Gaardmandskone 1873 Kvinherred prg. SB 003 Mathilde Elisabet Larsdatter k ug b d Datter Strandebarm 004 Lars Larsen m ug b s Søn Strandebarm 005 Inga Ludviksdatter k ug b tj Tjenestepige 1874 Kvinherred prg Øie 19 2, Mikkel Larsen m g f hf Gaardbruger S og 1843 Strandebarm jægteskipper Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Bergen 002 Hendrikke Johannesdatter k g b hm Gaardmandskone 1850 Strandebarm 003 Anna Johannesdatter k ug b tj Tjenestepige 1855 Strandebarm 004 Mikkel Ingebriktsen m ug f fl Sjømand, hyrem. med 1883 Strandebarm seilfartøi Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Søndmør 005 Ingeborg Ingebriksdatter k ug f tj Tjenestepige 1873 Strandebarm Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Jondal 006 Marie Johannesdatter k e b el %hm% Føderaadsenke 1836 Strandebarm Øie Baard Andersen m g b hf Gaardbruger, selveier 1843 Strandebarm Registreringssentral for historiske data Side 11

12 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred 002 Marta Pedersdatter k g b hm Gaardmandskone 1851 Strandebarm 003 Elisabet Baardsdatter k ug b d Gaardbrugsarbeiderske 1884 Strandebarm 004 Baargni Baardsdatter k ug b d Datter 1887 Strandebarm 005 Peder Baardsen m ug b s Søn 1890 Strandebarm 006 Torbjørn Baardsen m ug b s Søn 1893 Strandebarm 007 Anders Baardsen m ug b s Sjømand, hyrem. med 1882 Strandebarm seilfartøi 008 Marta Baardsdatter k ug b d Gaardbrugsarbeiderske 1879 Strandebarm Øie Sjur Nilsen m g b hf Gaardbruger, selveier 1854 Strandebarm 002 Marta Haktorsdatter k g b hm Gaardmandskone 1855 Strandebarm 003 Haktor Sjursen m ug b s Jordbrugsarbeider 1882 Strandebarm 004 Sjur Sjursen m ug b s Søn 1886 Strandebarm 005 Marta Gurine Sjursdatter k ug b d Datter 1884 Strandebarm 006 Maddel Sjursdatter k ug b d Datter 1889?? Strandebarm 007 Herborg Kristine Sjursdatter k ug b d Datter 1893 Strandebarm 008 Sofie Mathilde Sjursdatter k ug b d Datter 1895 Strandebarm 009 Nils Sjursen m ug f s Sjømand, hyrem. med 1879 Strandebarm seilfartøy Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Bergen 010 Anne Marta Sjursdatter k ug f d Jordbrugsarbeiderske 1880 Strandebarm Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Kvinnherred prg Øie Johannes Andersen m g b hf Gaardbruger, selveier 1846 Strandebarm 002 Bol Kristoffersdatter k g b hm Gaardmandskone 1855 Strandebarm 003 Ingeborg Johannesdatter k ug b d Jordbrugsarbeiderske 1884 Strandebarm 004 Bol Johannesdatter k ug b d Datter 1886 Strandebarm 005 Anders Johannesen m ug b s Søn 1888 Strandebarm 006 Kristoffer Johannesen m ug b s Søn 1892 Strandebarm 007 Johannes Johannesen m ug b s Søn 1894 Strandebarm Gjuvsland Anders Paulsen m g b hf Gaardbruger, selveier 1851 Strandebarm 002 Torborg Karen Andersdatter k g b hm Gaardmandskone 1853 Falnæs prg. Sta 003 Kristi Andersdatter k ug b d Tjener 1877 Strandebarm 004 Pauline Andersdatter k ug b d Tjener 1881 Strandebarm 005 Karl Andersen m ug b s Søn 1888 Strandebarm 006 Anders Andersen m ug b s Søn 1891 Strandebarm 007 Johanna Kristine Andersdatter k ug b d Datter 1893 Strandebarm 008 Paul Andersen m ug f s Bødker 1883 Strandebarm Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Bergen Limbuen 20 2 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Ingeborg Torbjørnsdatter k e b hm Gaardbrugerske, selveier 1829 Strandebarm 002 Paul Thomasen m ug f s Sjømand, hyremand med 1872 Strandebarm seilskib Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Kalifornien 003 Anders Thomasen m f s Sjømand, hyremand med 1879 Strandebarm seilskib Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Nordamerika Træet 20 3, 7 Side 12 Registreringssentral for historiske data

13 Folketeljinga Dordi Paulsdatter k e b hm Gaardbrugerske, selveier 1849 Strandebarm 002 Paul Hansen m ug b s Sjømand, hyrem. med 1876 Strandebarm seilfartøi 003 Kristi Hansdatter k ug b d Datter 1886 Strandebarm 004 Ole O. Skagesæl m g mt el? hf Kaarmand og hellearbeider 1834 Strandebarm Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Skagesæl Strandebarm 005 Olai O. Skagesæl m g mt el? s Hellearbeider 1874 Strandebarm Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Skagesæl Strandebarm Gjuvsland Hans Svalesen m g b hf Gaardbruger, selveier 1871 Strandebarm 002 Anna Petradine Nilsdatter k g b hm Gaardmandskone 1879 Fuse prg. SB 003 Gudrun Bolette Hansdatter k ug b d Datter 1897 Strandebarm 004 Anna Dorthea Hansdatter k ug b d Datter Strandebarm 005 Svale Hansen m g b hf Føderaadsmand 1817 Strandebarm 006 Anna Nilsdatter k g b hm Føderaadskone 1839 Strandebarm 007 Nils Svalesen m ug b s Sjømand, hyremand m Strandebarm dampsk. 008 Hans Andersen m ug b Fostersøn Fostersøn fors. af 1886 Strandebarm Gaardbrugerske 009 Sigri Mathilde Skogseide k ug b tj Tjenestepige 1881 Strandebarm Gjuvsland under 20 4 Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Nils P. Skogseide m g b hf Ekspeditør og jordforpagter, 1855 Fuse prg. SB Pensionist 002 Boel Skogseide k g b hm Pensionistkone 1854 Strandebarm 003 Ingeborg Skogseide k ug b d Datter 1886 Fuse prg. 004 Torborg Skogseide k ug b d Datter 1888 Strandebarm 005 Maria Skogseide k ug b d Datter 1890 Strandebarm 006 Sigurd Ohme m ug b s Søn 1893 Strandebarm 007 Sverre Dahl m ug b s Søn 1895 Strandebarm Gjuvsland Marie Knutsdatter k g b hm Gaardbrugerske, selveier 1844 Vanelven prg. Rom 002 Anders Andersen m ug b s Gaardsbestyrer 1877 Strandebarm 003 Andrea Bolette Andersdatter k ug b d Jordbrugsarbeiderske 1874 Strandebarm 004 Marie Aslaksdatter k ug mt b Barn fors. af Matros 1897 Strandebarm Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Bergthun Træet Nils Kaarstad m g b hf Lærer i folkeskolen, 1866 Indviken (hrd.) NB kirkesanger og gaardbr. 002 Marie Kaarstad k g b hm Kone 1872 Indviken 003 Anfin Kaarstad m ug b s Søn Breim NB 004 Johanne Olsdatter Fjeldkårstad k ug b tj Kreaturstel og husgjerning 1882 Indviken 005 Anton Nilsen m ug b fl (Fætter Elev (privat) fors. af 1885 Bergen %mttil hf. Søn Kirkesanger og Lærer % i huset paa hjemstedet) Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: %Bergen% Gjuvsland Ole Nilsen m g b hf Gårdbruger, selveier 1846 Strandebarm Registreringssentral for historiske data Side 13

14 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred 002 Lisabet Nilsdatter k g b hm Husgjærning 1846 Strandebarm 003 Nils Olsen m ug b s Jordbrugsarbeide 1870 Strandebarm 004 Guro Olsdatter k ug b d Kreaturstel 1875 Strandebarm 005 Ole Olsen m ug f s Sømand, (hyremd. på 1882 Strandebarm seilfartøi) Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Bergen Gjuvsland Haktor Pedersen m g b hf Gaardbruger, selveier 1838 Strandebarm 002 Maddel Hansdatter k g b hm Gaardmandskone 1850 Strandebarm 003 Elisebet Haktorsdatter k ug b d Fjøsstel og Husgjerningsarb Strandebarm 004 Maddel Haktorsdatter k ug b d Husgjerningsarb Strandebarm 005 Peder Haktorsen m ug b s Søn 1886 Strandebarm 006 Hans Haktorsen m ug b s Søn 1890 Strandebarm 007 Gjert Haktorsen m ug b s Søn 1893 Strandebarm 008 Ingeborg Kristine k ug b d Datter 1875 Strandebarm Haktorsdatter 009 Rakel Hansdatter k e b hm Jordforpagterske 1877 Strandebarm 010 Peder Andersen m ug b s Dagløner, jordbrugsarb Strandebarm 011 Hans Gerhard Andersen m ug b s Dagløner, jordbrugsarb Strandebarm 012 Torbjørn Pedersen m ug b hf %fl% Jordbrugsarbeider 1849 Strandebarm 013 Kristi Pedersdatter k ug b hm %fl% Husholderske 1844 Strandebarm Færgevaagen Anders Gulbrandsen m g b hf Gårdbruger, selveier 1846 Strandebarm 002 Marta Eriksdatter k g b hm Syerske og Gaardbrugers 1854 Strandebarm Kone 003 Gustav Andersen m ug b s Søn 1886 Strandebarm 004 Erik Andersen m ug b s Søn 1891 Strandebarm 005 Anders Andersen m ug b s Søn 1894 Strandebarm 006 Sanna Mathilde Andersdatter k ug b d Datter 1898 Strandebarm 007 Sønneva Gulbrandsdatter k ug b tj Tj 1841 Strandebarm 008 Engel Pedersen m ug b el %hf% Føderaadsmand og skomager 1828 Strandebarm 009 Lars L. Rise m g mt el hf Gårdbruger og hellearbeider 1848 Strandebarm Statsb.: Trusamf.: Baptist Sedvanleg bustad: Rise Strandeb. 010 Matthias L. Rise m ug mt el s Hellearbeider 1883 Strandebarm Statsb.: Trusamf.: Baptist Sedvanleg bustad: Rise Strandeb. 011 Andrias L. Rise m ug mt el s Hellearbeider 1886 Strandebarm Statsb.: Trusamf.: Baptist Sedvanleg bustad: Rise Strandeb Solberg Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Haktor Haktorsen m g b hf Gaardbruger, selveier 1864 Strandebarm 002 Marta Gurine Andersdatter k g b hm Gaardmandskone 1872 Strandebarm 003 Hanna Mathilde Haktorsdatter k ug b d Datter 1898 Strandebarm 004 Andrias Haktorsen m ug b s Søn Strandebarm 005 Andrea Kristine Engelsdatter k ug b tj Tjenestepige 1880 Strandebarm Skjelnæs Ivar Johnsen m g b hf Bestyrer, Gaardbruger 1873 Jondal 002 Ingeborg Eriksdatter k g b hm Gaarmandskone 1857 Strandebarm 003 Malla?? Helgesdatter k ug b d Meierske 1881 Strandebarm 004 Svale Helgesen m ug f s Kok med seilfartøi og 1883 Strandebarm gaardeier Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Bergen 005 Ingeborg Helgesdatter k ug b d Husgjerningsarb Strandebarm 006 Erik Helgesen m ug b s Søn 1888 Strandebarm Side 14 Registreringssentral for historiske data

15 Folketeljinga Hilda Mathilde Helgesdatter k ug b d Datter 1890 Strandebarm 008 Helge Ivarsen m ug b s Søn Strandebarm 009 Lars Larsen Hisdal m ug b fl Lægdslæm 1832 Strandebarm Statsb.: Trusamf.: Sjukdom: s 010 Maddel Ivarsdatter k e b hm Føderaadsenke 1833 Strandebarm 011 Gunhilde Knutsdatter k ug b fl %Fosterdatter % Fosterdatter fors. af Snedker 1895 Strandebarm Hestevik under Torbjørn Torbjørnsen m g b hf Husmand m. j., jordbrugende 1820 Strandebarm 002 Malene Johannesdatter k ug b tj Husholderske 1853 Strandebarm Skjelnæs 21 2, 3, Erik Helgesen m g b hf Gaardbruger S og pensionist 1826 Strandebarm 002 Maddel Andersdatter k g b hm Gaardbrugerkone 1834 Strandebarm 003 Anders Eriksen m ug b s Postaabner og 1867 Strandebarm dampskibseksp. 004 Erik Eriksen m ug b s Landhandler 1872 Strandebarm 005 Villum Eriksen m ug b s Søn %Postaabner% 1875 Strandebarm Statsb.: Trusamf.: Sjukdom: a 006 Kari Larsdatter k ug b tj Tjenestepige 1864 Strandebarm Skjelnæs 21 4 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Amundsen m g b hf Landhandler og jægteskipper 1838 Vikør prg. SB 002 Guro Larsdatter k g b hm Landhandlerskone 1837 Tysnæs SB Skjelnæs Ivar Svalesen m g b hf Gaardbruger, selveier 1857 Strandebarm 002 Ingeborg Andersdatter k g b hm Gaardmandskone 1854 Strandebarm 003 Svale Ivarsen m ug b s Jordbrugsarbeider 1880 Strandebarm 004 Bol Ivarsdatter k ug b d Husgjerningsarb Strandebarm 005 Anne Marta Ivarsdatter k ug b d Datter 1889 Strandebarm 006 Andrea Mathilde Ivarsdatter k ug b d Datter 1893 Strandebarm Skjelnæs Ivar Sjursen m g b hf Landhandler og gaardbruger 1845 Strandebarm 002 Maddel Eriksdatter k g b hm Landhandlerkone 1847 Strandebarm 003 Maddel Ivarsdatter k ug b d Husgjerningsarb Strandebarm 004 Ivar Ivarsen m ug f s Sjømand, hyrem. med 1880 Strandebarm seilfartøi Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Søndmør 005 Bol Andersdatter k e b el Husgjerningsarb Strandebarm Nymark Helge Larsen m ug b hf Skomager 1849 Strandebarm 002 Sigri Isaksdatter k ug b tj Husholderske 1872 Strandebarm Skjelnæs 21 9 Registreringssentral for historiske data Side 15

16 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred 001 Nils Nilsen m g b hf Gaardbruger, selveier 1842 Strandebarm 002 Brita Eriksdatter k g b hm Gaardmandskone 1841 Strandebarm 003 Herlof Nilsen m ug b s Søn 1886 Strandebarm 004 Nils Nilsen m ug f s Sjømand, baadsm. med 1872 Strandebarm seilfartøi Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Bergen 005 Erik Nilsen m ug f s Sjømand, matros med 1875 Strandebarm dampskib Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Tromsø-Bergen Skjelnæs Nils Olsen m g b hf Gaardbruger, selveier 1863 Strandebarm 002 Maddel Eriksdatter k g b hm Gaardmandskone 1862 Strandebarm 003 Sønneva Nilsdatter k ug b d Husgjerningsarb Strandebarm 004 Kristi Haktorsdatter k ug b tj Tjenestepige 1880 Strandebarm 005 Kristi Gjertsdatter k b el Husgjerning. Lever av sine midler 1837 Kvinnherred prg. SB Lotrevik under Lars Larsen m g f hf Husmand m. j., Jordbrugende 1835 Strandebarm Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Kvinnherred 002 Trine Lovise Hansdatter k g b hm Husmandskone 1850 Stegen prg. Nor 003 Anna Lovise Larsdatter k ug b d Datter 1887 Strandebarm 004 Otto Meisler Larsen m ug f s Søn 1890 Strandebarm Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Kvinnherred 005 Hans Johansen m ug b fl %Fostersøn % Barn fors. af Husmand? Strandebarm Haukaas Johannes Johannesen m g b hf Gaardbruger, leilending og 1842 Strandebarm skibsbyggermester 002 Eli Johnsdatter k g b hm Gaardbrugerkone 1850 Strandebarm 003 Johannes Johannesen m ug b s Gartner og 1875 Strandebarm gaardbrugsarbeider 004 John Johannesen m ug b s Gaardbrugsarb Strandebarm 005 Gjertine Johannesdatter k ug b d Husgjerningsarb. og fjøsstel 1878 Strandebarm 006 Ingeborg Hansdatter k ug b el hm Husgjerningsarb Strandebarm 007 Dorthea Hansdatter k ug b el fl Husgjerningsarb. og jordbrugsarb Strandebarm Haukaasnæs 22 2, Ole Olsen m g b hf Gaardbruger, leilending 1839 Eidsvold Ak 002 Helle Marie Olsen k g b hm Gaardbrugerkone 1821 Lier Bu 003 Oline Mathilde Olsen k ug b d Datter 1887 Kristiansand LM 004 Jens H. Holm m e b fl Skomager 1836 Eidsvold 005 Marta Torkelsdatter k ug b el Syerske 1864 Strandebarm 006 Ivar Johnsen m g b hf Hustømmermand 1875 Strandebarm 007 Dordine Johannesdatter k g b hm Hustømmermandkone 1872 Strandebarm 008 Gjertine Ivarsdatter k ug b d Datter Strandebarm 009 Johannes Ivarsen m ug b s Søn Strandebarm Haukaas under 22 1 Side 16 Registreringssentral for historiske data

17 Folketeljinga Anders Knutsen m g f hf Sjømand, hyrem. og 1858 Strandebarm leilending Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Aalesund 002 Dordi Johannesdatter k g b hm Sjømandkone 1860 Strandebarm 003 Anna Andersdatter k ug b d Datter 1887 Strandebarm 004 Lars Andersen m ug b s Søn 1888 Strandebarm 005 Anders Andersen m ug b s Søn 1893 Strandebarm 006 Elisabet Andersdatter k ug b d Datter 1896 Strandebarm 007 Johannes Andersen m ug b s Søn 1898 Strandebarm 008 Erik Knutsen Næss m g b hf Skomager 1874 Strandebarm 009 Anna Hendriette Næss k g b hm Jordemoder og skomagerkone 1870 Fitje SB 010 Ingeborg Ragnhild Eriksdatter k ug b d Datter 1897 Strandebarm 011 Inger Hansine Kryger Eriksdatter k ug b d Datter Strandebarm Tveit Sigri Ivarsdatter k e b hm Gaardbrugerske, selveier 1837 Strandebarm 002 Marta Baardsdatter k ug b d Husgjerningsarb Strandebarm 003 Brita Engelsdatter k ug b Fosterdatter Barn fors. af Gaardbrugerske? 1889 Strandebarm 004 Maddel Baardsdatter k ug b d Jordbrugsarbeiderske 1862 Strandebarm 005 Ivar Baardsen m b s Gaardsbestyrer 1877 Strandebarm Tveit under 23 1 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Johannesen m g f hf Smed, sjømand (hyremand) 1872 Haus prg. SB og husmand uden jord Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Flaavær 002 Alis Baardsdatter k g b hm Smedkone 1870 Strandebarm 003 Karoline Olsdatter k ug b d Datter 1891 Strandebarm 004 Serine Mathilde Olsdatter k ug b d Datter 1893 Strandebarm 005 Baard Olsen m ug b s Søn 1895 Strandebarm 006 Johannes Olsen m ug b s Søn 1897 Strandebarm 007 Ole Olsen m ug b s Søn Strandebarm Tveit 23 2, Hans Andersen m g b hf Gaardbruger, selveier 1834 Strandebarm 002 Bol Eriksdatter k g b hm Gaardmandskone 1838 Strandebarm 003 Erik Hansen m ug f s Jægteskipper 1872 Strandebarm Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Flaavær 004 Randveig Larsdatter k ug b tj Tjenestepige 1881 Strandebarm Tveit Anders Andersen m g b hf Gaardbruger, selveier 1858 Strandebarm 002 Maddel Andersdatter k g b hm Gaardmandskone 1854 Strandebarm 003 Brita Olsdatter k ug b fl Barn. Fors. af Gaardbruger 1892 Strandebarm %Fosterdatter % 004 Ingeborg Engelsdatter k ug b tj Tjenestepige 1884 Strandebarm 005 Brita Andersdatter k e b Føderaadsenke Føderaadsenke 1823 Strandebarm 006 Anna Thommasdatter k ug b el Meierske 1874 Strandebarm Vaage Svale Ivarsen m g b hf Gaardbruger, selveier 1864 Strandebarm 002 Herborg Nilsdatter k g b hm Gaardmandskone 1868 Strandebarm Registreringssentral for historiske data Side 17

18 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred 003 Edevard Svalesen m ug b s Søn 1892 Strandebarm 004 Magdalene Svalesdatter k ug b d Datter 1894 Strandebarm 005 Kristine Svalesdatter k ug b d Datter 1896 Strandebarm 006 Nils Hening Svalesen m ug b s Søn Strandebarm 007 Marta Engelsdatter k ug b tj Tjenestepige 1871 Strandebarm 008 Ivar Hendriksen m g b hf Jordbrugsarbeider 1834 Strandebarm 009 Magdalene Pedersdatter k g b hm Husgjerningsarb Fuse SB 010 Hermand Gregoriusen m ug mt b Barn fors. af Gaardbruger 1896 Fuse Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad:!! Vaage Torbjørn Hansen m g b hf Forpagter med jord, 1823 Strandebarm gaardbruger 002 Mangelde Andersdatter k g b hm Gaardbrugerkone 1822 Strandebarm Vaage Anders Hansen m g b hf Gaardbruger, selveier 1850 Strandebarm 002 Marta Knutsdatter k g b hm Gaarmandskone 1854 Strandebarm 003 Lars Nilsen m ug b tj Tjenestegut 1880 Strandebarm 004 Marta Andersdatter k ug b tj Tjenestepige 1886 Strandebarm 005 Bol Helgesdatter k e b el %hm% Føderaadsenke 1822 Strandebarm Vaage Lisbet Nilsdatter k e b hm Gaardbrugerske, selveier 1862 Strandebarm 002 Nils Andersen m ug b s Søn 1890 Strandebarm 003 Peder Andersen m ug b s Søn 1894 Strandebarm 004 Anders Elias Andersen m ug b s Søn 1897 Strandebarm Traa Tørbjørn Herlofsen m g b hf Gårdbruger, selveier 1861 Strandebarm 002 Anna Dorthe Eriksdatter k g b hm Gårdmandskone 1860 Strandebarm 003 Maddel Tørbjørnsdatter k ug b d Datter 1886 Strandebarm 004 Herlof Tørbjørnsen m ug b s Søn 1888 Strandebarm 005 Anna Dorthe Tørbjørnsdatter k ug b d Datter 1892 Strandebarm 006 Martha Mathilde k ug b d Datter 1895 Strandebarm Tørbjørnsdatter 007 Ingeborg Tørbjørnsdatter k ug b d Datter Strandebarm 008 Maddel Hansdatter k e b hm Føderaadsenke 1827 Strandebarm 009 Erik Herlofsen m ug f s Sømand, lods med dampsk Strandebarm Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Bergen Traa under 25 1 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Bol Helgesdatter k e b hm Husgjerningsarb Strandebarm Husmandsenke uden jord 002 Gjert Andersen m e f s Sømand, hyremand med 1864 Strandebarm seilfartøi Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Bergen Traa Samson Samsonsen m g b hf Gaardbruger, selveier 1841 Strandebarm Statsb.: Trusamf.: Merknad: Samson Samsonsen d.æ. Side 18 Registreringssentral for historiske data

19 Folketeljinga Bol Hansdatter k g b hm Gaardmandskone 1839 Strandebarm 003 Hendrikka Samsonsdatter k ug b d Fjøsstel og husgjerningsarb Strandebarm 004 Samson Samsonsen m g b hf Sømand, hyremand med 1871 Strandebarm seilfartøi Statsb.: Trusamf.: Merknad: Samson Samsonsen d.y. 005 Anna Hansdatter k g b hm Sømandkone 1868 Strandebarm 006 Mathilde Samsonsdatter k ug b d Datter 1897 Strandebarm 007 Samson Samsonsen m ug b s Søn Strandebarm Solbakken Anders Andersen m g f hf Sjømand og gaardbruger 1855 Strandebarm selveier, baadsmand med seilfartøi Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: England - Spanien 002 Gjertru Torbjørnsdatter k g b hm Gaardmandskone 1865 Strandebarm 003 Torbjørn Andersen m ug b s Søn 1889 Strandebarm 004 Andrea Gjertine Andersdatter k ug b d Datter 1891 Strandebarm 005 Johannes Andersen m ug b s Søn 1894 Strandebarm 006 Lars Andersen m ug b s Søn 1896 Strandebarm 007 Samson Andersen m ug b s Søn 1898 Strandebarm Traa Lars Andersen m g f hf Gårdbruger (selveier), 1845 Strandebarm jægteskipper Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Bergen 002 Guro Nilsdatter k g b hm Gårdbrugerkone 1852 Strandebarm 003 Anders Larsen m ug b s Jordbrugsarbeider 1879 Strandebarm 004 Nils Larsen m ug f s Sjømand, hyrem. med 1881 Strandebarm seilfartøi Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Bergen 005 Lars Larsen m ug f s Sjømand, hyrem. med 1883 Strandebarm seilfartøi Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Bergen 006 Herlof Larsen m ug b s Søn 1890 Strandebarm 007 Edevart Larsen m ug b s Søn 1893 Strandebarm 008 Marta Torkelsdatter k ug b tj Tjenestepige 1868 Strandebarm Træet Hendrik Pedersen m g b hf Føderaadsmand 1826 Strandebarm 002 Lisbet Knutsdatter k g b hm Føderaadskone 1831 Strandebarm 003 Brita Pedersdatter k ug b fl Husgjerning og gaardeierske 1830 Strandebarm Nedrevaage 26 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Gjert Helgesen m g b hf Gaardbruger, selveier 1831 Strandebarm 002 Elisebet Andersdatter k g b hm Gaardmandskone 1845 Strandebarm 003 Helene Gjertsdatter k ug b d Datter 1889 Strandebarm 004 Gjertine Gjertsdatter k g b d Husgjerningsarb Strandebarm 005 Anders Pedersen m ug b s Søn Strandebarm 006 Anders Gjertsen m ug b s Sjømand, hyremand m Strandebarm seilfartøi 007 Thomas Johnsen m ug b tj Tjenestegut 1849 Kvinnherred SB 008 Kristi Pedersdatter k ug b tj Tjenestepige 1865 Strandebarm Nedrevaage under 26 1 Registreringssentral for historiske data Side 19

20 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred 001 Helge Eriksen m g f hf Jægteskipper og jordforpagter 1865 Strandebarm Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Bergen 002 Elisebet Gjertsdatter k g b hm Jægteskipperkone 1866 Strandebarm 003 Maddel Helgesdatter k ug b d Datter 1891 Strandebarm 004 Louise Helgesdatter k ug b d Datter 1892 Strandebarm 005 Ingeborg Helgesdatter k ug b d Datter 1894 Strandebarm 006 Elemine Gjertine Helgesdatter k ug b d Datter Strandebarm 007 Hilda Elisebet Helgesdatter k ug b d Datter Strandebarm Klubbenæset under Sønneva Andersdatter k e b hm Husmandsenke med jord 1821 Strandebarm 002 Elisebet Larsdatter k ug b d Husgjerningsarb Strandebarm 003 Anders Gitlesen m ug f fl Sjømand, hyremand 1870 Strandebarm Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Bergen Nedrevaage Kari Paulsdatter k e b hm Gaardbrugerske, selveier 1845 Strandebarm 002 Kristi Larsdatter k ug b d Jordbrugsarb Strandebarm 003 Karine k ug b tj Tjenestepige, Kreaturstel 1876 Kvinnherred SB 004 Anders Larsen m ug b s Gaardsbestyrer, gardsarbeide 1877 Strandebarm 005 John Fredriksen m ug b tj Tjenestegut, gaardsarbeide 1886 Kvinnherred Svindland Anders Jensen m ug b hf Gaardbruger, selveier 1857 Strandebarm 002 Dorthea Jensdatter k ug b tj Husholderske 1867 Strandebarm 003 Bol Jensdatter k ug b tj Fjøsstel og jordbrugsarb Strandebarm 004 Hans Jensen m ug b fl Sjømand, hyrem. med 1859 Strandebarm seilfartøi 005 Nils Skjeie m g b hf Jordbrugsarbeider 1844 Vikør SB 006 Sønneva Jensdatter k g b hm Syerske og 1862 Strandebarm jordbrugsarbeiderkone 007 Johanna Johansdatter k ug b d Datter 1894 Strandebarm Svindland Anders Pedersen m e b hf Gaardbruger, selveier 1831 Strandebarm 002 Peder Andersen m ug b s Jordbrugsarbeider 1874 Strandebarm 003 Gitle Andersen m ug b s Jordbrugsarbeider 1885 Strandebarm 004 Marie Andersdatter k ug b d Husgjerningsarb Strandebarm (husholderske) 005 Ermigaar Andersdatter k ug b d Fjøsstel og 1883 Strandebarm husgjerningsarbeide 006 Ole N. Øijord m g mt el %hf% Gaardbruger, selveier 1853 Kvinnherred SB Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Kvinnherred Gjerde 27 3 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johannes Andersen m g b hf Hustømmermand, gårdbr og 1848 Strandebarm selveier 002 Sønneva Larsdatter k g b hm Gårdb.kone 1847 Strandebarm 003 Andrea Kristine k ug b d Datter 1890 Strandebarm Johannesdatter 004 Engel Olsen Bergthun m e b fl Lægdslæm 1824 Strandebarm Vaagsvikane under 24 5 Side 20 Registreringssentral for historiske data

21 Folketeljinga 1900 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Bol Hansdatter k e b hm Understøttes af fattigkassen 1862 Strandebarm 002 Gjert Torbjørnsen m ug b s Understøttes af fattigkassen 1888 Strandebarm 003 Inger Torbjørnsdatter k ug b d Understøttes af fattigkassen 1891 Strandebarm 004 Nils Torbjørnsen m ug b s Understøttes af fattigkassen 1894 Strandebarm 005 Hans Torbjørnsen m ug b s Understøttes af fattigkassen 1896 Strandebarm 006 Lars Torbjørnsen m ug b s Understøttes af fattigkassen 1898 Strandebarm Kjærevik 28 1, Torkel Johannesen m g b hf Gaardbruger, selveier 1834 Strandebarm 002 Marta Gjertsdatter k g b hm Gaardmandskone 1836 Strandebarm 003 Hendrika Torkelsdatter k ug b d Jordbrugsarb Strandebarm 004 Bol Torkelsdatter k ug b d Jordbrugsarb Strandebarm 005 Gjert Torkelsen m ug b s Snedker og jordbrugsarb Strandebarm Røshande under 28 1, Ole Olsen m g b hf Husmand m. j., jordbrugende 1834 Strandebarm 002 Anna Helgesdatter k g b hm Husmandskone 1835 Strandebarm 003 Johannes Torkelsen m g b hf Bødker 1873 Strandebarm 004 Malene Olsdatter k g b hm Bødkerkone 1872 Strandebarm 005 Olai Theodor Johannesen m ug b s Søn 1898 Strandebarm Kjærevik Peder Andersen m ug b hf Gaardbruger, selveier 1852 Strandebarm 002 Villum Andersen m ug b tj Tjenestegut 1861 Strandebarm 003 Lisbet Andersdatter k ug b tj Husholderske 1850 Strandebarm 004 Lisbet Pedersdatter k e b el %hm% Føderaadsenke 1818 Strandebarm Røshande under Lars Johannesen m ug b hf Husmand med jord og 1860 Strandebarm skomager 002 Anna Johannesdatter k ug b tj Husholderske 1855 Strandebarm 003 Berge Johannesen m ug b fl Bødker 1863 Strandebarm 004 Johannes Ivarsen m ug b fl %Fosterbarn Barn fors. af Husmand 1888 Strandebarm % Kjærevik under 28 3 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Samson Torbjørnsen m ug b hf Fisker og husmand uden jord 1837 Strandebarm 002 Herborg Torbjørnsdatter k ug b tj Husholderske 1834 Strandebarm Sandvik Gitle Larsen m ug b hf Gaardbruger, selveier 1869 Strandebarm 002 Baargni Larsdatter k ug b tj Husholderske 1862 Strandebarm 003 Maddel Larsdatter k ug b tj Fjøsstel og husgjerningsarb Strandebarm Sandvik under 29 1 Registreringssentral for historiske data Side 21

22 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred 001 Anders Knutsen m g f hf Husmand m. j., jordbrugende 1864 Strandebarm og tømmermand med dampskib Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Bergen - Tromsø 002 Brita Larsdatter k g b hm Husmandskone 1867 Strandebarm 003 Lars Gerhard Andersen m ug b s Søn 1896 Strandebarm 004 Andrea Mathilde Andersdatter k ug b d Datter 1898 Strandebarm 005 Anders Andersen m ug b s Søn Strandebarm 006 Anna Gjertsdatter k ug b fl Husgjerningsarb Strandebarm Hisdalen under 29 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Isak Asbjørnsen m g b hf Husmand m. j., jordbrugende 1844 Strandebarm 002 Marta Larsdatter k g b hm Husmandskone 1844 Strandebarm 003 Lars Isaksen m ug b s Sjømand, hyrem. med seilfartøi 1876 Strandebarm Askeslætten Anders P. Berg m g b hf Gaardbruger, selveier 1830 Sverige 002 Marta Andersdatter k g b hm Gaardmandskone 1830 Strandebarm 003 Hendrik A. Berg m ug b s Sjømand, hyremand m Strandebarm seilfartøi 004 Anne Marta A. Berg k ug b d Syerske 1873 Strandebarm Hisdalen 31 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Baard Larsen m g b hf Hustømmermand, 1846 Strandebarm gaardbruger og selveier 002 Ingeborg Johannesdatter k g b hm Gaardmandskone 1851 Strandebarm 003 Johannes Baardsen m ug b s Jordbrugsarbeider 1886 Strandebarm 004 Baard Baardsen m ug b s Søn 1889 Strandebarm 005 Anne Marta Baardsdatter k ug b d Datter 1892 Strandebarm 006 Lars Baardsen m ug b s Jordbrugsarbeider 1882 Strandebarm 007 Nils Torbjørnsen m e f el Fisker 1824 Strandebarm Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Haukenæs Fluedal 32 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Lars Olsen m g b hf Gårdbruger, selveier 1844 Strandebarm 002 Guri Johannesdatter k g b hm Gårdmandskone 1850 Vikør SB 003 Olav Larsen m ug b s Sømand 1885 Fane SB 004 Johanna Dorthea Larsdatter k ug b d Datter 1883 Fane Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 432 (kvinner: 218, menn: 214) Bustader i krinsen: 65 Krins: 002 Herred/by: Strandebarm og Varaldsøy herred Femsteinevik 1 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Otto Olai Oddsen m g b hf Gårdbruger (Leilending) 1866 Stord SB 002 Kristine Olsdatter k g b hm Gårdmandskone 1876 Strandebarm 003 Malene Pedersdatter k e b hm Gårdbrugerske (Leilending) 1873 Strandebarm 004 Olai Jakobsen m ug b s Søn Strandebarm 005 Kari Hansdatter k ug b tj Tjenestepige 1886 Kvinherred SB 006 Odd Larsen m g b hf Føderådsmand 1832 Strandebarm 007 Dorthea Jakobsdatter k g b hm Føderådskone 1834 Kvinherred 008 Eilert Oddsen m ug b s Sømand 1872 Strandebarm 009 Odd Oddsen m ug f s Sømand 1874 Strandebarm Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Bergen Side 22 Registreringssentral for historiske data

23 Folketeljinga Hans Oddsen m ug f s Sømand 1877 Strandebarm Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Bergen 011 Johannes Larsen m ug f hf %fl% Bødker 1849 Strandebarm Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Kvinherred 012 Marta Jonsdatter k e b fl Forsørges af Johannes Larsen 1830 Kvinherred Grønnevik Jens Jensen m g b hf Gårdbruger (Selveier) 1853 Strandebarm Statsb.: Trusamf.: Merknad: Jens Jensen d.y. 002 Herborg Larsdatter k g b hm Gårdmandskone 1856 Strandebarm 003 Malene Jensdatter k ug b d Datter Strandebarm 004 Jens Jensen m ug b tj Gårdsdreng 1843 Strandebarm Statsb.: Trusamf.: Merknad: Jens Jensen d.æ. 005 Elisabet Jensdatter k ug b d Datter 1888 Strandebarm 006 Malene Pedersdatter k e b Moder Forsørges af person Strandebarm Opheim Peder Larsen m g f hf Gårdbruger S og Sømand 1850 Strandebarm Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Kjøbenhavn 002 Anna Dorthea Andersdatter k g b hm Gårdmandskone 1847 Strandebarm 003 Lars Pedersen m ug b s Gårdsbestyrer 1871 Strandebarm 004 Anders Pedersen m ug f s Sømand 1875 Strandebarm Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: England 005 Peder Pedersen m ug f s Sømand 1877 Strandebarm Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Amerika 006 Ludvik Vilhelm Pedersen m ug f s Sømand 1879 Strandebarm Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Frankrig 007 Britha Andersdatter k ug b tj Tjenestepige 1876 Kvinherred SB Bertun Maddel Kristine k ug b hm Gårdbrugerske (Selveier) 1879 Strandebarm Johannesdatter 002 Herborg Karine k ug b tj Tjenestepige 1886 Strandebarm Johannesdatter 003 Peder Johannesen m e b fl Føderådsmand 1815 Fuse SB Bertun under 3 1 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johannes Knutsen m e b el %hf% Fisker understøt. af fattigv Strandebarm Fossen 3 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Gyri Olsdatter k e f hm Husmandsenke m. j Strandebarm Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Sveen 002 Britha Abelsdatter k ug b d Datter 1865 Strandebarm %Aslaksdatter% 003 Aslak Abelsen m g f hf Sømand 1868 Strandebarm Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Sveen 004 Anna Andersdatter k g b hm Sømandskone 1870 Strandebarm 005 Alfred Aslaksen m ug b s Søn 1894 Strandebarm 006 Marie Aslaksdatter k ug f d Datter 1896 Strandebarm Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Gjuvsland Varaldsø 007 Karl Aslaksen m ug b s Søn Strandebarm 008!! Aslaksdatter* k ug b d Datter Strandebarm Statsb.: Trusamf.: Merknad: Udøpt Pige Registreringssentral for historiske data Side 23

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1235 Voss Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1227 Jondal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1227 Jondal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1227 Jondal herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1446 Breim Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1566 Surendals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1566 Surendals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1566 Surendals Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1223 Tysnæs

Folketeljing 1900 for 1223 Tysnæs Folketeljing 1900 for 1223 Tysnæs Tellingskrets 3 mangler i originalkilden. Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1543 Nessets. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1543 Nessets. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1543 Nessets Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1254 Hammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1929 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0416 Romedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1224 Kvinnherreds. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1224 Kvinnherreds. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1224 Kvinnherreds Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1448 Stryn Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0221 Høland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1447 Indviken. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1447 Indviken. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1447 Indviken Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1936 Karlsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1936 Karlsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1936 Karlsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1225 Varaldsø, Strandebarm prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1225 Varaldsø, Strandebarm prestegjeld Folketeljing 1910 for 1225 Varaldsø, Strandebarm prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1537 Vold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer