Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 3208 (kvinner: 1664, menn: 1535) Bustader: 510 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 619 (kvinner: 318, menn: 299) Bustader i krinsen: 94 Krins: 001 Herred/by: Aure Folketeljinga Gylten Ole Gresset m ug b S af Hm Gaardbruger og fisker 1869 Aure herred* N S Merknad: No. 1 og 2 burde rettelig have byttet plads. Tællingsstyret. 002 Karen Larsdtr k e b Hm Husholderske og gårdeierske 1842 Aure herred* N S Merknad: No. 1 og 2 burde rettelig have byttet plads. Tællingsstyret. 003 Lars Ellingsen m ug b S Arbeider ved gaardsbrug 1874 Aure herred* N S 004 Elen Ellingsdatter k ug b D Går moderen tilhaande i huset 1878 Aure herred* N S Nøstet under Gylten Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Peder Nøstvik m g b Hf Fisker 1865 Aure herred* N S 002 Antonette Andersdtr k g b Hm Fiskerkone 1862 Trondheim ST N S 003 Einar Antonius Håkonsen m ug b S Søn 1897 Strinden S.T. Amt N S 004 Magda Pedersdtr. k ug b D Datter Aure herred* N S Gresset Peder Gresset m g b Hf Gaardbruger 1846 Aure herred* N S 002 Marie Henriksdtr. k g b Hm Gaardmandskone 1860 Aure herred* N S 003 Gunder Pedersen m ug b S Arbeider ved gaardsbrug 1883 Aure herred* N S 004 Henrik Pedersen m ug b S Søn 1886 Aure herred* N S 005 Karen Pedersdtr. k ug b D Datter 1889 Aure herred* N S 006 Lars Pedersen m ug b FL Arbeider ved gaardsbrug 1830 Aure herred* N S 007 Marit J. Torsetnes k ug b Tj Tjenestepige 1884 Aure herred* N S 008 Johannes Ormset m g b Hf Arbeider ved gaardsbrug 1850 Aure herred* N S 009 Mali Johansdtr. k g b Hm Inderstkone ved gaardsbrug Aure herred* N S 010 Gusta Gjertine Johannesdtr. k ug b D Datter 1896 Aure herred* N S Gresset Lars L. Gresset m g b Hf Gaardbruger 1858 Aure herred* N S 002 Marie Paulsdtr. k g b Hm Gaardmandskone 1862 Aure herred* N S 003 Lars Larsen m ug b S Søn 1894 Aure herred* N S 004 Paul Larsen m ug b S Søn 1897 Aure herred* N S 005 Ole Larsen m ug b FL Arbeider ved gårdsbrug og 1841 Aure herred* N S fiskeri 006 Ingeborg Torset k ug b Tj Går husmoderen tilhaande i huset Aure herred* N S Gresset Peder O. Gresset m g b Hf Gaardbruger Aure herred* N S 002 Gjertrud Torgersdtr. k g b Hm Gaardmandskone 1836 Aure herred* N S 003 Torberg Pedersen m ug b S Arbeider ved gårdsbrug og 1866 Aure herred* N S fisker 004 Marit Pedersdtr. k ug b D Gaar husmoderen tilhaande i 1874 Aure herred* N S huset 005 Marit Nilsdatter k e b FL Føderaadskone 1812 Aure herred* N S Gresset Ole O. Gresset m g b Hfs far Føderaadsmand 1825 Aure herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 1569 Aure 002 Marit Torsteinsdtr. k g b Hfs mor Føderaadskone 1831 Aure herred* N S 003 Torstein Olsen m ug b Hf Gaardbruger (selveierjord) 1856 Aure herred* N S Merknad: No 3 burde rettelig have været oppført som no. 1. Tællingsstyret. 004 Lars Olsen m ug b Hfs bror Gaardsarbeider og snedker 1868 Aure herred* N S 005 Guri O. Gresset k ug b Hfs søster Gaar husmoderen tilhånde i 1854 Aure herred* N S huset 006 Elen O Gresset k ug b Hfs søster Gaar husmoderen tilhaande i 1878 Aure herred* N S huset 007 Nikolai Olaussen m ug b Fostersøn Barn Aure herred* N S Ormset 31 1 og Ole K. Ormset m g b Hf Gaardbruger 1857 Aure herred* N S 002 Elen Marie Eistensdtr k g b Hm Gaardmandskone 1859 Aure herred* N S 003 Kristian Olsen m ug b S Søn 1890 Aure herred* N S 004 Johan I. Torset m ug b Tj Arbeider ved gaardsbrug og 1876 Aure herred* N S fisker 005 Gjertine J. Gresset k ug b Tj Går husmoderen tilhaande i 1884 Aure herred* N S huset 006 Bertine J. Bak k ug b Tj Går husmoderen tilhaande 1887 Aure herred* N S Ormset 31 3 og Jon A. Ormset m g b Hf Gaardbruger 1852 Aure herred* N S 002 Randi Johansdtr. k g b Hm Gaardmandskone 1860 Hevne ST N S 003 Anders Jonsen m ug b S Arbeider ved gaardsbrug 1881 Aure herred* N S 004 Johan Jonsen m ug b S Arbeider ved gaardsbrug 1884 Aure herred* N S 005 Hans Jonsen m ug b S Søn 1887 Aure herred* N S 006 Martin Jonsen m ug b S Søn 1892 Aure herred* N S 007 Sigurd Jonsen m ug b S Søn 1896 Aure herred* N S 008 Ingeborg Marie Jonsdtr. k ug b D Datter Aure herred* N S 009 Johan A. Ormset m e b FL Arbeider ved gårdsbrug og 1824 Ørkedalen ST N S skomager 010 Jonetta Johansdtr. k e b FL Gaar husmoderen tilhånde i 1827 Meldalen ST N S huset 011 Brit L. Asphaug k ug b Tj Gaar husmoderen tilhånde i huset 1858 Surendalen Rom N S Ormset 31 6 og Kristen E. Ormset m g b Hf Gaardbruger 1856 Aure herred* N S 002 Ingeborg Magdalena Nilsdtr k g b Hm Gaardmandskone 1861 Aure herred* N S 003 Edvard Kristensen m ug b S Søn 1892 Aure herred* N S 004 Guri Kristensdtr. k ug b D Datter 1891 Aure herred* N S 005 Marit Kristensdtr. k ug b D Datter 1894 Aure herred* N S 006 Marie Pauline Kristensdtr. k ug b D Datter 1898 Aure herred* N S 007 Guro Olsdtr. k e b Husfarens mor Føderaadskone 1829 Aure herred* N S Ormset Johan J. Ormset m g b Hf Gaardbruger 1863 Hevne ST N S 002 Oline Pedersdtr. k g b Hm Gaardmandskone 1871 Aure herred* N S 003 Jon Johansen m ug b S Søn 1893 Aure herred* N S 004 Peder Johansen m ug b S Søn 1898 Aure herred* N S 005 Anna Bertine Johansdtr. k ug b D Datter 1892 Aure herred* N S 006 Gjertrud Johansdtr. k ug b D Datter 1896 Aure herred* N S 007 Inga Johansdtr. k ug b D Datter Aure herred* N S 008 Marie Eriksdtr. k ug b Tj Tjenestepige 1865 Aure herred* N S 009 Anne Marta Kristiansdtr. k ug b Tj Tjenestepige 1885 Aure herred* N S 010 Johan Pedersen m ug b Søn af no 8 Gjætergut 1891 Aure herred* N S Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Jon Lødesen m e b Husfarens far Føderaadsmand 1833 Børseskogn S.T. amt N S 012 Peder Kalland m ug b EL Fattiglem 1874 Aure herred* N S 013 Ragnhild Pedersdtr. k ug b EL Fattiglem 1829 Dovre Krs N S Krokli Hovlik Krokli m g b Hf Husmand m J 1854 Aure herred* N S 002 Gjertrud Brynjulfsdtr k g b Hm Husmandskone 1853 Rennebo ST N S 003 Lars Hovliksen m ug b S Arbeider med jordbrug 1882 Aure herred* N S 004 Augusta Hovliksdtr k ug b D Datter 1889 Aure herred* N S 005 Ole Bernhard Ingebrigtsen m ug f Fostersøn Skrædder 1879 Aure herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Halse 006 Marie T. Ledal k ug b Tj Går husmoderen tilhaande 1864 Aure herred* N S 007 Tora Mathilde Pedersdtr. k ug b Datter af no 7!! Datter af no 7!! 1897 Aure herred* N S Myren Ole P. Auremyren m g b Hf Arbeider med pladsbrug 1860 Aure herred* N S 002 Ingeborg Olsdtr. k g b Hm Husmandskone 1850 Sundalen Rom N S 003 Ole Olsen m ug b S Arbeider ved pladsbrug 1883 Aure herred* N S 004 Jørgen Olsen m ug b S Søn 1888 Aure herred* N S 005 Olav Olsen m ug b S Søn 1892 Aure herred* N S 006 Torberg Olsen m ug b S Søn 1896 Aure herred* N S 007 Randine Olsdtr. k ug b D Går moderen tilhaande 1886 Aure herred* N S 008 Oline Olsdtr. k ug b D Datter 1890 Aure herred* N S 009 Paul Olsen m e b Husfarens far Forhenværende pladsbruger Surendalen N S Skovlund Jon Brevik m g b Hf Træarbeider og Husmand 1859 Aure herred* N S med jord 002 Ingeborg Larsdtr. k g b Hm Bekj. ved husholdningen 1861 Hevne ST N S Bakken Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Hans Torp m g b Hf Husmand m J 1827 Lom Krs N S 002 Johanna Birgitta Eliasdtr. k g b Hm Husmandskone 1833 Ørlandet ST N S 003 Marie T. Bergfald k ug b Fosterdatter Gaar husmoderen tilhånde 1877 Aure herred* N S Møllerstuen Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Knut Thevik m g b Hf Maler 1846 Aure herred* N S 002 Ovedie Kristiansdtr k g b Hm 1853 Kristiansund Rom N S 003 Johan C.K. Thevik m ug b S Malersvænd 1876 Aure herred* N S 004 Kristian M.K. Thevik m ug b S Malersvænd 1878 Aure herred* N S 005 Harald K. Thevik m ug b S Fisker 1880 Aure herred* N S 006 Gustav K Thevik m ug b S Arbeider ved jordbrug og 1884 Aure herred* N S fisker. 007 Sigurd K Thevik m ug b S Søn 1888 Aure herred* N S 008 Hartvig K Thevik m ug b S Søn 1890 Aure herred* N S 009 Trygve K Thevik m ug b S Søn 1893 Aure herred* N S 010 Arne K. Thevik m ug b S Søn 1895 Aure herred* N S 011 Matilde K. Thevik k ug b D Telefonnistinde 1882 Aure herred* N S 012 Martha K. Thevik k ug b D Datter 1886 Aure herred* N S Voldsjø Under Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1569 Aure 001 Johannes Voldsjø m g b Hf Fiskeri og jordbrug 1841 Aure herred* N S 002 Beret Arntsdatter k g b Hm Fiskerkone 1852 Aure herred* N S 003 Ole Anton Johannesen m ug b S Søn 1885 Aure herred* N S Husfest Peder Husfest m g b Hf Gaardbruger og fisker 1837 Aure herred* N S 002 Anne Marie Hansdatter k g b Hm Gaardbrugs og fiskerkone 1853 Aure herred* N S 003 Hans Pedersen m ug b S Gaardsarbeider og fisker 1879 Aure herred* N S 004 Brynhild Anna Pedersdatter k ug b D Husgjerning og kreaturstel 1884 Aure herred* N S Beknes Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Morten Beknes m g b Hf Fiskeri 1848 Hevne ST N S 002 Marie Olsdatter k g b Hm Fiskerkone 1837 Aure herred* N S Aanes Anders Ertvaag m g b Hf Gaardbruger 1868 Aure herred* N S 002 Marie Paulsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1870 Aure herred* N S 003 Anne Olsdatter k e b Husstel 1849 Aure herred* N S 004 Paul Andersen m ug b S Søn Aure herred* N S 005 Marit Andersdatter k ug b D Datter 1890 Aure herred* N S 006 John Haagensen m g b Hf Føderaadsmand 1828 Aure herred* N S 007 Beret Olsdatter k g b Hm Føderaadskone 1834 Aure herred* N S 008 Tomas Eriksen m ug b Tj Gaardsarbeider 1879 Aure herred* N S 009 Beret Husfest k e b EL Dagarbeiderske 1836 Aure herred* N S 010 Ingeborg Husfest k ug b EL Dagarbeiderske 1873 Aure herred* N S Trøen Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Knudt Pedersen m g b Hf Skomagerhaandtverk 1829 Aure herred* N S 002 Marit Johannesdatter k g b Hm Handtverkerkone 1842 Aure herred* N S 003 Karl Knudtsen m ug b S Fiskeri og dagarbeide 1873 Aure herred* N S 004 Inga Aanesbug k ug b Fosterdatter Pleiebarn 1892 Aure herred* N S Klakken Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Gunder Aanæsbug m g b Hf Snedkerhaandverker 1845 Edø Rom N S 002 Marie Larsdtr. k g b Hm Haandverkerkone 1844 Aure herred* N S 003 Augusta Gundersdtr. k ug b D Datter 1887 Aure herred* N S Klaksvik Ivar Pedersen m e b Hf Føderaadsmand 1822 Aure herred* N S 002 Martinus Ivarsen m g b S Gaardbruger & Skydsskaffer 1867 Aure herred* N S 003 Marie Jertine Pedersdatter k g b Hm Gaardmandskone 1873 Aure herred* N S 004 Jonas Kofood?? m ug b S Søn Aure herred* N S Merknad: E: Etternavn mangler. 005 Udøbt pige k ug b D Datter Aure herred* N S 006 Fredrikke Roksvaag k ug b Tj Husgjerning og kreaturstel 1883 Aure herred* N S Kattestrand Karen Augustinusdtr. k e b Hm Enke med husmandsplads 1836 Aure herred* N S Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga August Hansen m ug b S Fisker og dagarbeider 1875 Aure herred* N S 003 Albert Hansen m ug b S Søn Aure herred* N S 004 Jon Semundset m g b Hf Dagarbeider ved gaardsbrug 1870 Aure herred* N S 005 Hanna Hansdtr. k g b Hm Arbeiderkone 1869 Aure herred* N S 006 Kristine Johnsdtr. k ug b D Datter 1897 Aure herred* N S 007 Anna Johnsdtr. k ug b D Datter Aure herred* N S Sætervik Lars Aanes m g b Hf Gaardbruger 1866 Aure herred* N S 002 Anne Pedersdatter k g b Hm Gaardmandskone 1866 Aure herred* N S 003 Marit Larsdatter k ug b D Datter 1895 Aure herred* N S 004 Knudt Tevik m g b Hf Skomagerhaandtverker 1871 Aure herred* N S 005 Hanna Johnsdatter k g b Hm Haandtverkerkone 1873 Aure herred* N S 006 Marie Ertvaag k ug b D Datter 1894 Aure herred* N S 007 John Knudtsen m ug b S Søn 0202??1899 Aure herred* N S Troldhaug Jørgen Jørgensen m g b Hf Fisker og Dagarbeider 1829 Lesje Krs N S 002 Ildri Knudtsdatter k g b Hm Fisker-kone 1829 Næsset Rom N S Troldhaug Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Peder Nilsen m e b Hf Fisker og Dagarbeider 1837 Aure herred* N S 002 Nikoline Pedersdatter k ug b D Husstel 1867 Aure herred* N S Giset Anders Giset m g f Hf Emisær og Gaardbruger 1864 Aure herred* N S Merknad: Hovedbygningen [felt 2] Sannsynleg opphaldstad: Flatanger 002 Oline Olsdatter k g b Hm Emisær og Gaardbruger-kone Halse Rom N S 003 Magnus Olsen m ug b S Gaardsarbeider 1882 Aure herred* N S 004 Sigurd Davidsen m ug b S Søn 1890 Aure herred* N S 005 Helga Andersdatter k ug b D Datter Aure herred* N S 006 Marie Vik k ug b Tj Husgjerning og kreaturstel 1880 Aure herred* N S 007 Kristianna Giset k ug b Tj Husgjerning og kreaturstel 1849 Aure herred* N S 008 Eyvind Endresen m g b Hf Føderaadsmand 1833 Hevne ST N S Merknad: Føderaadshuset [felt 2] 009 Guri Hansdatter k g b Hm Føderaadskone 1827 Aure herred* N S 010 Ann Bergfald k ug b EL Dagarbeiderske 1853 Aure herred* N S Merknad: Badstuen [felt 2] 011 Bara Ervig k ug b D af Ann Datter 1884 Aure herred* N S Sjukdom: Aa 012 Randi Hovliksdatter k ug b EL Dagarbeiderske 1844 Aure herred* N S 013 Hovlik Jonassen m ug f S Sjøfart 1883 Aure herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Kr.sund Strand Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Peder Strand m g b Hf Fisker og Husmand m J 1860 Surendal Rom N S 002 Kristianna Fredriksdatter k g b Hm Husmandskone 1852 Tingvold Rom N S 003 Johanna Kristine Pedersdatter k ug f Husgjerning 1882 Aure herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Kr.sund 004 Anna Elise Pedersdatter k ug b D Husgjerning 1884 Aure herred* N S 005 Martin Albert Pedersen m ug b S Søn 1886 Aure herred* N S 006 Peder Kristian Pedersen m ug b S Søn 1888 Aure herred* N S 007 Johannes Fredrik Pedersen m ug b S Søn 1890 Aure herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1569 Aure 008 Leonard Pedersen m ug b S Søn 1893 Aure herred* N S 009 Kristianna Torp. k e b Hm Føderaadskone 1825 Lom Krs N S Strand Johanna Strand k e b Hm Husmandsenke m J 1816 Trondhjem ST N S 002 Anders Johannesen m g b S Fisker- og Dagarbeider 1855 Aure herred* N S 003 Oline Serine Petersdatter k g b Hm Fiskerkone 1854 Aure herred* N S 004 Pauline Hanna Kristensdatter k ug b D Husgjerning 1875 Aure herred* N S 005 Edvard Wilhelm Kristensen m ug b S Skomagerhaandtverker 1878 Aure herred* N S 006 Olaf Alfred Andersen m ug b S Søn 1891 Aure herred* N S 007 Klaus Olsen m ug b S Søn 1894 Aure herred* N S Halsen under Aure Anders Aure Halsen m g b Hf Husmand med jord 1824 Meldalen ST N S 002 Anne Jonsdtr. k g b Hm Husmandskone 1847 Rennebu St N S 003 Randi A. Aure k ug b D Husgjerning og sypige 1876 Aure herred* N S 004 Josefine L. Giset k ug b Pleiedatter Fattiglem 1885 Kristiansund Rom N S Skogan Kristofer S. Skogan m g b Hf Husmand med jord 1846 Aure herred* N S 002 Marit Torgersdtr. k g b Hm Husmandskone 1859 Aure herred* N S 003 Sakarias Kristofersen m ug b S Snedker 1880 Aure herred* N S 004 Ole Kristofersen m ug b S Arbeider ved pladsbruget 1887 Aure herred* N S 005 Edvard Kristofersen m ug b S Arbeider ved pladsbruget 1882 Aure herred* N S 006 Martin Ludvig Meland m ug b Fostersøn Fatiglem Aure herred* N S 007 Guri Sakariasdtr. k ug b FL Dagarbeiderske ved 1843 Aure herred* N S gaardsbrug 008 Mali Vingsnes k e b EL Fattiglem Aure herred* N S 009 Inga Mæle k ug b Pleiedatter Gaar husmoderen tilhaande Aure herred* N S Indre - Lerdal Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Jon K. Lerdal m g Hf Gaardbruger 1846 Aure herred* N S 002 Anne Marie Iversdtr. k g Hm Gaardmandskone 1849 Aure herred* N S 003 Karen Lerdal k ug D Husgjerning 1883 Aure herred* N S 004 Benjamin K. Gaasvik m ug FL Føderaadsmand (Spiser ved 1838 Aure herred* N S samme bord) 005 Kristiane Edvardsen k ug EL Sypige 1860 Flakstad Nor N S 006 Anne Iversdtr. k ug EL Fattiglem 1812 Valsøfjord Rom N S Ytre - Lerdal Ole Lerdal m g b Hf Gaardbruger 1839 Aure herred* N S 002 Karen Johannesdtr. k g b Hm Gaardmandskone 1852 Aure herred* N S 003 Iverine I. Lerdal k ug b FL Sypige 1882 Aure herred* N S 004 Marit Olsdtr. k e b Husmorens Gaar husmoderen tilhånde i 1827 Aure herred* N S mor huset. 005 Nils Evensen m ug b FL Arbeider ved gårdsbrug 1859 Aure herred* N S Brevik Hans L. Barlaup m g b Hf Gaardbruger 1859 Aure herred* N S 002 Elisabet Johannesdtr. k g b Hm Gaardmandskone 1870 Aure herred* N S 003 Guri L. Barlaup k ug b FL Husgjerning 1851 Aure herred* N S Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Leif L. Barlaup m ug b Pleiesøn Brorsøn Pleiesøn 1895 Aure herred* N S Solnær Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Theodor Herlofsen m g b Hf Distriktslæge 1853 Kristiansund N Rom N S 002 Anna Herlofsen k g b Hm Beskj. ved husholdningen 1861 Molde Rom N S 003 Margit Herlofsen k ug b D Datter 1887 Ytre Holmedal NB N S 004 Tordis Herlofsen k ug b D Datter 1888 Ytre Holmedal N S 005 Hans Herlofsen m ug b S Søn 1890 Ytre Holmedal N S 006 Anna Herlofsen k ug b D Datter Aure herred* N S 007 Edvin Andreassen m ug b Tj Cand. med. og Assistentlæge 1872 Stavanger N S hos distrikslægen 008 Elisabeth Hillestad k ug b Tj Husjomfru hos distrikslægen 1874 Holmedal i Hardanger SB N S 009 Anna Rasch k ug b Tj Lærerinde hos distrikslægen 1874 Hurum Bu N S 010 Beate Ødegård k ug b Tj Kokkepige hos distrikslægen 1879 Frænen Rom N S 011 Johanne Rosvold k ug b Tj Barnepige hos distrikslægen 1879 Edø Rom N S Aure Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Edvard Karlsvik m g mt Hf Tømmermand 1862 Tusteren Rom N S Sedvanleg bustad: Dale, Bremsnæs 002 Elen Anna Gimnes k g mt Hm Husgjerning 1869 Gimnes Rom N S Sedvanleg bustad: Dale, Bremsnæs 003 Einar Karlsvik m ug mt S Søn Kristiansund Rom N S Sedvanleg bustad: Dale, Bremsnæs 004 Anna Kristine Karlsvik k ug mt D Datter 1894 Tusteren Rom N S Sedvanleg bustad: Dale, Bremsnæs 005 Emma Kjerstine Karlsvik k ug mt D Datter 1898 Dale, Bremsnæs SB N S Sedvanleg bustad: Dale, Bremsnæs 006 Ole Olsen m ug mt FL Hustømmermand 1873 Tingvold Rom Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Gimnes 007 Peder Strand m ug mt FL Hustømmermand 1878 Halse Rom N S Sedvanleg bustad: Strand, Halse 008 Peder L. Lesund m ug b FL Hustømmermand 1873 Aure herred* N S 009 Anton Myklebust m ug mt FL Hustømmermand 1882 Øre Rom N S Sedvanleg bustad: Øre 010 Ingeborg Karlsvik k ug mt FL Tjenestepige 1866 Tusteren Rom N S Sedvanleg bustad: Karlsvik (Tusteren) 011 Ingeborg Kvam k ug b Hm Folkeskolelærerinde 1851 Gryten Rom N S Aure prestegaard Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Anders Grytnæs m g b Hf Sogneprest 1832 Næsset Rom N S Merknad: Hovedbygningen. [felt 2] 002 Olette Georgine Grytnæs k g b Hm 1838 Molde Rom N S 003 Helga Grytnæs k ug b D Frøken. Går tilhaande i huset 1879 Flakstad Nor N S 004 Nikolai Vingsternæs m ug b Tj Tjenestedreng Aure herred* N S 005 Kristen Hansen Romundset?? m ug b Tj Vedhugger Aure herred* N S 006 Ole Lauritsen m ug b Tj Gjætergut 1888 Aure herred* N S Merknad: E: Fødselsår påført med blyant. 007 Marit Grytnæs k ug b Tj Husjomfru 1866 Øksendalen Rom N S 008 Anna I. Bjerknes k ug b Tj Tjenestepige 1882 Hevne ST N S 009 Karen J. Aure k ug b Tj Tjenestepige 1885 Aure herred* N S 010 Marie Kiplesund k ug b Tj Budeie 1856 Aure herred* N S 011 Alida Johansdtr. k ug b 1889 Aure herred* N S Merknad: E: Fødselsår påført med blyant. 012 Anders Næs. m g b Hf Gaardsdreng 1871 Hevne ST N S Merknad: Drengestubygning. [felt 2] 013 Ragnhild Mortensdtr k g b Hm 1873 Flakstad Nor N S 014 Astrid Andersdtr. k ug b D Datter 1896 Aure herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1569 Aure 015 Torleif Andersen m ug b S Søn 1897 Aure herred* N S 016 Borgny Andersdtr k ug b D Datter Aure herred* N S Solbakken Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Knud K. Rotø m g b Hf Træarbeider 1865 Gryten Rom N S 002 Martin K. Rotø m ug b S Søn 1893 Aure herred* N S Solbakken Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Harald Haagensen m g b Hf Maskinist tilsøs 1877 Molde Rom N S 002 Anna Haagensen k g b Hm 1871 Vestnæs Rom N S Berg Nils O. Berg m g b Hf Gaardbruger 1853 Valsøfjord Rom N S 002 Brynhild Paulsdtr. k g b Hm Gaardmandskone 1860 Aure herred* N S 003 Fredrik Knudsen m ug b S (Husfarens Gaardsarbeider Aure herred* N S stedsøn) 004 Markus Nilsen m ug b S Søn Aure herred* N S 005 Peder Nilsen m ug b S Søn Aure herred* N S 006 Marie N. Berg k ug b D Går moderen tilhaande i huset 1886 Aure herred* N S 007 Marit Ulriksdtr. k ug b EL Driver med gjeder. (Lever af 1826 Aure herred* N S sine midler Merknad: Badstuebygningen. [felt 2] Berg Hans L. Berg m g b Hf Gaardbruger 1853 Aure herred* N S 002 Ane Gundersdtr. k g b Hm Gaardmandskone 1857 Aure herred* N S 003 Lars H. Berg m g b GaardbrugerensFøderaadsmand 1833 Aure herred* N S fader. 004 Beret Johannesdtr. k g b Hm Føderaadskone 1825 Aure herred* N S Berg Jon J. Berg m g b Hf Gaardbruger Aure herred* N S 002 Elen Oline Larsdtr. k g b Hm Gaardmandskone 1862 Aure herred* N S 003 Johannes Jonsen m ug b S Søn 1889 Aure herred* N S 004 Lars Jonsen m ug b S Søn 1893 Aure herred* N S 005 Marit Jonsdtr. k ug b D Datter 1887 Aure herred* N S 006 Oline Johansdtr. k ug b Fosterdatter Gaar husmoderen tilhånde 1889 Aure herred* N S 007 Jakob Olsen m ug b FL Arbeider ved gaardsbrug 1823 Aure herred* N S 008 Marit Andersdtr. k e b Husfarens mor Føderaadskone Aure herred* N S Berg Lars F. Berg m g b Hf Gaardbruger 1847 Aure herred* N S 002 Marit Kristofersdtr. k g b Hm Gaardmandskone 1850 Aure herred* N S 003 Fredrik Larsen m ug b S Arbeider ved gaardsbrug 1883 Aure herred* N S 004 Gjertrud Larsdtr. k ug b D Datter 1890 Aure herred* N S 005 Ingeborg Laurvik k ug b Tj Tjenestepige 1844 Aure herred* N S 006 Ane Andersdtr. k ug b FL Fattiglem 1814 Aure herred* N S Vaag Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Johannes J. Vaag m g b Hf Gaardbruger og fisker 1846 Aure herred* N S 002 Marit Kristofersdtr. k g b Hm Gaardmandskone 1852 Aure herred* N S 003 Johannes Johannesen m ug b S Arbeider ved gaardsbrug 1880 Aure herred* N S 004 Kristofer Johannesen m ug b S Arbeider ved gaardsbrug 1882 Aure herred* N S 005 Karen J. Vaag k ug b D Datter Aure herred* N S 006 Fredrikke J. Vaag k ug b D Datter Aure herred* N S 007 Mathea Roksvaag k ug b Tj Tjenestepige 1881 Aure herred* N S 008 Fredrikke Fredriksdtr. k e b FL 1820 Aure herred* N S Vaag Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ivar L. Vaag m g b Hf Gaardbruger, skovvogter, 1832 Aure herred* N S assuransagent 002 Johanna Benjaminsdtr k g b Hm Gaardmandskone 1846 Aure herred* N S 003 Isak I. Vaag m g b S Sergeant og gaardbruger 1871 Aure herred* N S 004 Marie Iversdtr. k g b Svigerdatter Husgjerning 1871 Aure herred* N S 005 Karen I. Vaag k ug b D Tjenestepige 1881 Aure herred* N S 006 Guri I. Vaag k ug b D Datter 1886 Aure herred* N S 007 Ane I. Vaag k ug b D Datter 1888 Aure herred* N S 008 Beret I. Vaag k ug b D Datter 1891 Aure herred* N S 009 Ole Kristiansen m ug b Tj Tjenestedreng Aure herred* N S Vaag Elen Andersdtr. k e b Hm Gaardbrugerenke 1839 Aure herred* N S 002 Haftor H. Vaag m ug f S Gaardbruger Aure herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund 003 Anders H. Vaag m ug b S Arbeider ved gaardsbrug 1875 Aure herred* N S 004 Marie H. Vaag k ug b D Husgjerning 1871 Aure herred* N S 005 Ole Haftorsen m ug b FL Arbeider ved gårdsbrug og 1842 Aure herred* N S fisker 006 Marie Haftorsdtr. k ug b FL Husgjerning og budeie 1844 Aure herred* N S 007 Gjertrud Haftorsdtr. k ug b FL Husgjerning og budeie 1847 Aure herred* N S 008 Haftor Haftorsen m e b Husmoderens svigerfader F.v. gaardbruger Aure herred* N S Vaag Peder Vaag m g b Hf Gaardbruger 1845 Aure herred* N S 002 Pauline Johanna Petersdatter k g b Hm Gaardmandskone 1855 Edø Rom N S 003 Kristoffer Pedersen m ug b S Gaardsarbeide 1877 Aure herred* N S 004 Gjertrud Pedersdatter k ug b D Husgjerning og kreaturstel 1881 Aure herred* N S 005 Ole Dromnes m ug b Tj Kreaturstel 1891 Aure herred* N S 006 Pauline Amalie Hopen k ug b FL Pleiebarn 1893 Edø N S 007 Peter Olaus Jonsen m e mt B Fisker 1825 Edø N S Sedvanleg bustad: Veiholmen Grønvik Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Ole Morken m g b Hf Bødker og Husmand m J 1841 Børseskogn S.T. Amt N S 002 Hanna Hansdatter k g b Hm Bødker og husmandskone 1841 Ørkedal ST N S 003 Marit Olsdatter k ug b D Husgjerning 1874 Aure herred* N S 004 Rangvald Olsen m ug b S Bødker 1877 Aure herred* N S 005 Marta Olsdatter k ug b D Datter 1887 Aure herred* N S 006 Daniel Hovliksen m g b FL Dagarbeider 1878 Aure herred* N S 007 Helene Olsdatter k g b FL Husgjerning 1871 Ørkedal ST N S 008 Olaf Danielsen m ug b S Søn 1898 Aure herred* N S 009 Henrik Danielsen m ug b S Søn Aure herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1569 Aure Ruø Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Johannes Ruø m g b Hf Gaardbruger 1867 Aure herred* N S 002 Guri Andersdatter k g b Hm Gaardmandskone 1872 Aure herred* N S 003 Svend Johannesen m ug b Tj Dagarbeider 1875 Aure herred* N S 004 Broder Johannesen m ug b Tj Dagarbeider 1881 Aure herred* N S 005 Ingeborg Johannesdatter k ug b Tj Datter 1872 Aure herred* N S 006 Karen Johannesdatter k ug b Tj Datter 1884 Aure herred* N S 007 Johanna Johannesdatter k ug b Tj Datter 1888 Aure herred* N S 008 Johannes Johannesen m ug b S Søn Aure herred* N S 009 Johannes Svendsen m g b Hf Føderaadsmand 1839 Aure herred* N S 010 Marit Johannesdatter k g b Hm Føderaadskone 1842 Aure herred* N S Oldervik Johannes Oldervik m g b Hf Gaardbruger 1870 Aure herred* N S Merknad: Hovedbygning No 1 [felt 2] 002 Guri Larsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1856 Hevne ST N S 003 Elen Johannesdatter k ug b D Datter 1889 Aure herred* N S 004 Anna Sofie Johannesdatter k ug b D Datter 1894 Aure herred* N S 005 Augusta Johannesdatter k ug b D Datter 1896 Aure herred* N S 006 Sigrid Andersdatter k e b Husfaderens Føderaadskone 1832 Aure herred* N S mor 007 Marie Dybbug k ug b EL Dagarbeiderske 1825 Aure herred* N S 008 August Oldervik m g b Hf Gaardbruger 1875 Aure herred* N S Merknad: Hovedbygning No 2 [felt 2] 009 Jertine Larsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1866 Aure herred* N S 010 Signe Augustsdatter k ug b D Datter 1898 Aure herred* N S 011 Lars Augustsen m ug b S Søn Aure herred* N S Skaget Nils Skaget m g b Hf Gaardbruger og fisker 1823 Hevne ST N S 002 Gjertrud Haagensdatter k g b Hm Gaardb. og fiskerkone 1841 Aure herred* N S 003 Haagen Nilsen m ug b S Fisker 1876 Aure herred* N S 004 Anders Nilsen m ug b S Fisker 1881 Aure herred* N S 005 Markus Nilsen m ug b S Fisker 1884 Aure herred* N S 006 Marit Nilsdatter k ug b D Husgjerning 1878 Aure herred* N S Havnen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Anton Hauan m g b Hf Gaardbruger og fisker 1874 Aure herred* N S 002 Pauline Hansdatter k g b Hm Gaardbr og fiskerkone 1874 Aure herred* N S 003 Iver Antonsen m ug b S Søn 1898 Aure herred* N S 004 Marie Antonsdatter k ug b D Datter Aure herred* N S 005 Marie Hauan k e b Husfarens Mor Føderaadskone 1827 Lom Krs N S Skibhavnbugt Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Nikolai Bugten m g b Hf Gaardbruger og fisker 1841 Aure herred* N S 002 Elen Haldosdatter k g b Hm Gaardmandskone 1843 Støren ST N S 003 Johannes Halfdan Hans m ug b S Fiskeri 1882 Aure herred* N S Nikolaisen 004 Marie Olsdatter k ug b Tj Husgjerning 1883 Aure herred* N S Strømsvik Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Nils Strømsvik m g b Hf Fisker og Husmand m J 1855 Aure herred* N S 002 Ingeborg Larsdatter k g b Hm Fisker- og Husmandskone 1848 Aure herred* N S 003 Ole Nilsen m ug b S Fisker 1882 Aure herred* N S 004 Sakarias Nilsen m ug b S Søn 1886 Aure herred* N S 005 Marie Nilsdatter k ug b D Datter 1884 Aure herred* N S 006 Aslaug Barlaup k ug b D Pleiedatter 1896 Trondhjem ST N S 007 Amund Dalum m g mt Arbeider Snedkerhaandtverker 1856 Hevne N S Sedvanleg bustad: Hevne Barlaup Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Ole Barlaup m g b Hf Gaardbruger 1847 Aure herred* N S 002 Dordi Evensdatter k g b Hm Gaardmandskone 1854 Aure herred* N S 003 Guri Olsdatter k ug b D Datter 1886 Aure herred* N S 004 Gunhild Olsdatter k ug b D Datter 1884 Aure herred* N S 005 Gjertrud Olsdatter k ug b D Datter 1889 Aure herred* N S 006 Hansine Olsdatter k ug b D Datter 1890 Aure herred* N S 007 Lars Olsen m ug b S Søn 1891 Aure herred* N S 008 Eyvind Olsen m ug b S Søn 1894 Aure herred* N S 009 Karen Margit Olsdatter k ug b D Datter 1897 Aure herred* N S Valen Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Iver Valen m ug b Hf Fisker 1855 Aure herred* N S 002 Beret Edø k ug b EL Dagarbeiderske 1855 Edø Rom N S Valen Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Matias Valen m g b Hf Dagarbeider og fisker 1864 Aure herred* N S 002 Johanna Nilsdatter k g b Hm Dagarbeiderkone 1872 Aure herred* N S 003 Olaf Matiasen m ug b S Søn 1895 Aure herred* N S 004 Nils Matiasen m ug b S Søn 1897 Aure herred* N S 005 Svend Matiasen m ug b S Søn Aure herred* N S Bjørnholmen Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Nils Holmen m g b Hf Fisker Aure herred* N S 002 Karen Oline Olsdatter k g b Hm Fiskerkone 1855 Næsne Nor N S 003 Oleanna Krestine Nilsdatter k ug b D Husgjerning 1878 Aure herred* N S Bjørnholmen Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Knudt Holmen m g b Hf Fisker og Dagarbeide 1842 Aure herred* N S 002 Anne Olsdatter k g b Hm Fisker og Dagarbeiderkone 1851 Aure herred* N S 003 Marie Knudtsdatter k ug b D Husgjerning og Dagarbeide 1880 Aure herred* N S 004 Kristian Knudtsen m ug b S Fisker og Dagarbeide 1885 Aure herred* N S Nøsthaugen Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Thomas Bakken m g b Hf Arbeider som fisketørrer Veiholmen i Edø N S 002 Ingeborg Anna Nilsdtr k g b Hm Arbeider ved fiskearbeide / om vinteren husgjerning Edø Rom N S Sanden Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1569 Aure 001 Ole O. Vaagssand m g b Hf Gaardbruger og fisker 1852 Valsøfjord Rom N S 002 Elen Jonsdtr. k g b Hm Gaardmandskone 1855 Aure herred* N S 003 Olaf Olsen m ug b S Søn 1895 Aure herred* N S Trøan Knud H. Eide m g b Hf Husmand m J og skomager 1846 Aure herred* N S 002 Ane Jonsdtr. k g b Hm Husmandskone 1849 Aure herred* N S 003 Lars Knudsen m ug b S Arbeider ved pladsbrug 1883 Aure herred* N S 004 Hans Knudsen m ug b S Søn 1892 Aure herred* N S 005 Marie Knudsdtr. k ug b D Datter 1886 Aure herred* N S 006 Johan Alfred Danielsen m ug b Pleiesøn Pleiesøn 1897 Aure herred* N S 007 Hans Eide m ug b FL Skindfeldmager 1844 Aure herred* N S 008 Elisabet Todal k ug b El Aaklædevævning Aure herred* N S Sandvik Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Johannes P. Sandvik m g b Hf Husmand m J og fisker Aure herred* N S 002 Maren Olsdtr. k g b Hm Husmandskone 1839 Aure herred* N S 003 Beret J. Sandvik k ug b D Husgjerning Aure herred* N S 004 Paul O. Sandvik m g b FL (Hf Student (Lærer ved 1846 Aure herred* N S fortsættelses- og folkeskolen.) 005 Johanna Sandvik k g b Hm Husgjerning (syforretning) 1870 Aure herred* N S 006 Ole Paulsen m ug b S Søn af no 4 og Aure herred* N S 007 Margit Sandvik k ug b D Datter af no 4 og Aure herred* N S Kleven (Eidskleven) Anders J. Eide m g b Hf Husmand m J og fisker 1829 Aure herred* N S 002 Brynhild Johannesdtr k g b Hm Husmandskone 1824 Aure herred* N S 003 Johannes Andersen m g b S Arbeider ved pladsbrug og 1867 Aure herred* N S fisker 004 Johanna Olsdtr. k g b Svigerdatter Husgjerning 1869 Aure herred* N S 005 Anders Johannessen m ug b S Søn af no 4 og Aure herred* N S 006 Elen Johannesdtr. k ug b D Datter af no 4 og Aure herred* N S 007 Guri A. Eide k ug b D Meierske Datter af no 1 og Aure herred* N S Ruhaug Anne Paulsdtr. k e b Hm Enke med pladsbrug 1831 Aure herred* N S 002 Nils A. Eide m ug b S Jagtskipper (Fører af en jagt) 1857 Aure herred* N S 003 Elen A. Eide k ug b D Husgjerning 1873 Aure herred* N S 004 Paul Eide m ug b Dattersøn Dattersøn 1893 Trondhjem ST N S Ruhauglien Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Johan Berg m g b Hf Smed 1864 Aure herred* N S 002 Karen J. Brun-Berg k g b Hm Jordemoder 1857 Aure herred* N S 003 Ivar Andreas Brun m ug b S Smededreng 1883 Aure herred* N S 004 Gusta Laura M. Berg k ug b D Datter 1891 Aure herred* N S 005 Klara Alida Berg k ug b D Datter 1894 Aure herred* N S 006 Petra Gurine Albertine Berg k ug b D Datter 1896 Aure herred* N S Berget Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Torsten O. Eide m g b Hf Landhandler 1855 Aure herred* N S 002 Ane Olsdtr. k g b Hm 1859 Aure herred* N S Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Folketeljinga Eide Erik T. Bergfald m g b Hf Gaardbruger 1848 Aure herred* N S Merknad: E: Fødselsår påført med blyant. 002 Beret Haftorsdtr. k g b Hm Gaardmandskone 1863 Aure herred* N S 003 Lars Eriksen Eide m ug b S Søn 1895 Aure herred* N S 004 Ingeborg Eriksdtr. Eide k ug b D Datter 1897 Aure herred* N S 005 Marie E. Eide k ug b D Datter Aure herred* N S 006 Anders I. Mæle m ug b Tj Tjenestedreng 1882 Aure herred* N S 007 Jakob J. Otnæs m ug b Tj Tjenestedreng 1887 Valsøfjord Rom N S 008 Ingeborg Kalland k ug b Tj Tjenestepige Aure herred* N S 009 Lars Eide m e b Morbror til gaardens eier. Gaardens forrige eier. Føderaad (Spiser ved samme bord) Valsøfjord N S 010 Gjertrud Knudsdtr. k e b EL Fattiglem 1830 Aure herred* N S Smedøren Hovlik J. Tevik m g b Hf Pladsbruger m J og 1857 Aure herred* N S dampskibsfører 002 Elen Jonsdtr. k g b Hm Husmandskone Aure herred* N S 003 Jonas Hovliksen m ug b S Arbeider ved pladsbrug 1880 Aure herred* N S 004 Elias Hovliksen m ug b S Arbeider ved pladsbrug 1881 Aure herred* N S 005 Nikolai Hovliksen m ug b S Søn Aure herred* N S 006 Albert Hovliksen m ug b S Søn Aure herred* N S 007 Peder Hovliksen m ug b S Søn Aure herred* N S 008 Marit H. Tevik k ug b D Tjenestepige 1876 Aure herred* N S 009 Anna H. Tevik k ug b D Husgjerning 1884 Aure herred* N S Kleven Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Peder J. Bugør m g b Hf Strandsidder og fisker 1857 Aure herred* N S 002 Karen Sivertsdtr. k g b Hm Strandsidderkone 1846 Aure herred* N S 003 Johannes Pedersen m ug b S Fisker og skogarbeider 1879 Aure herred* N S Myren Ole K. Tevik m g b Hf Husmand med jord fisker 1849 Rindalen Rom N S 002 Marie Nilsdtr. k g b Hm Husmandskone 1851 Aure herred* N S 003 Kristian Olsen m ug b S Fisker 1878 Aure herred* N S 004 Johan Olsen m ug b S Søn Aure herred* N S 005 Anna Olsdtr. k ug b D Datter Aure herred* N S 006 Nikoline O. Tevik k ug b D Husgjerning Aure herred* N S 007 Mathea Pedersdtr. k ug b Datter af no 6 Datter 1896 Aure herred* N S 008 Ane Marie Andersdtr. k e f FL Dagarbeiderske og fattiglem Aure herred* N S Merknad: E: Fødselsår mangler. Sannsynleg opphaldstad: Valsøfjord Tevikbugt Einar O. Tevik m g b Hf Husmand med jord og fisker 1854 Aure herred* N S 002 Beret Haftorsdtr. k g b Hm Husmandskone 1861 Aure herred* N S 003 Ole Einarsen m ug b S Gaar faderen tilhaande med 1886 Aure herred* N S jordbrugarbeide og fiskeri 004 Jon Einarsen m ug b S Søn Aure herred* N S 005 Haftor Einarsen m ug b S Søn Aure herred* N S 006 Thora Mathilde Einarsdtr. k ug b D Datter Aure herred* N S 007 Petra Kristine Einarsdtr. k ug b D Datter Aure herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 1569 Aure Gylthalsen Meinert J. Tevik m g b Hf Husmand med jord og 1866 Selje, Nordfjord SB N S fartøimand 002 Marit Danielsdtr. k g b Hm Husmandskone 1858 Aure herred* N S 003 Jakob Meinertsen m ug b S Søn 1888 Aure herred* N S 004 Martin Meinertsen m ug b S Søn 1896 Aure herred* N S 005 Daniel Meinertsen m ug b S Søn 1898 Aure herred* N S 006 Jonas Meinertsen m ug b S Søn 1898 Aure herred* N S 007 Anders Meinertsen m ug b S Søn Aure herred* N S 008 Marie Meinertsdtr. k ug b D Datter 1890 Aure herred* N S 009 Anna Meinertsdtr. k ug b D Datter 1892 Aure herred* N S 010 Allida Meinertsdtr. k ug b D Datter 1894 Aure herred* N S Ekren Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole J. Vikum m g b Hf Stenarbeider 1866 Aure herred* N S 002 Karen Andersdtr. k g b Hm Husgjerning 1856 Aure herred* N S 003 Anders Olsen m ug b S Søn 1892 Aure herred* N S 004 Jon Olsen m ug b S Søn 1893 Aure herred* N S 005 Gustav Olsen m ug b S Søn 1896 Aure herred* N S 006 Lars Olsen m ug b S Søn 1898 Aure herred* N S 007 Anne Olsdtr. k ug b D Datter 1895 Aure herred* N S 008 Kristianna Olsdtr. k ug b FL Lever af sine midler Aure herred* N S 009 Guri Hamnes k g b EL Vaskerkone 1850 Aure herred* N S Marken Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Edvard J. Ormset m g b Hf Husmand med jord 1866 Aure herred* N S dagarbeider 002 Gjertrud Andersdtr. k g b Hm Husmandskone 1871 Aure herred* N S 003 Ingeborg Isaksdtr. k ug b D Datter 1895 Aure herred* N S Tevik Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Anders Bratseth m g b Hf Folkeskolelærer, kirkesanger 1868 Valsøfjord Rom N S og bruger af Tevik klokkergård 002 Kristi Bratseth k g b Hm 1879 Aure herred* N S 003 Karen Bratseth k ug b D Datter Aure herred* N S 004 Johannes Olsen m ug b Tj Tjenestedreng 1880 Aure herred* N S 005 Johannes Kristiansen m ug b Fostersøn Fattiglem gjætergut 1890 Aure herred* N S 006 Ingeborg O. Tevik k ug b Tj Tjenestepige 1884 Aure herred* N S 007 Gjertrud H. Sandnes k g b Tj Budeie 1857 Valsøfjord N S 008 Marie Knutsdtr. k ug b D Datter af no 8.!! 1895 Aure herred* N S Laurvikpladsen Johannes Odemo m g b Hf Husmand med jord, 1841 Fron - Søndre Krs N S stenarbeider 002 Beret Amundsdtr. k g b Hm 1851 Aure herred* N S 003 Andreas Odemo m ug b S Dagarbeider og fisker Aure herred* N S 004 Petter Odemo m ug b S Handelsbetjent 1876 Aure herred* N S 005 Johan Odemo m ug b S Søn 1885 Aure herred* N S 006 Gunhild J. Odemo k ug b D Datter Aure herred* N S 007 Anna J. Odemo k ug b D Datter 1891 Aure herred* N S 008 Amund Andersen m e Konens fader F.v. pladsbruger, fattiglem Aure herred* N S Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1843 Bodin. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1843 Bodin. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1843 Bodin Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1130 Strands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1130 Strands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1130 Strands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1548 Frænens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1548 Frænens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1548 Frænens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0819 Hollen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1566 Surendals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1566 Surendals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1566 Surendals Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0413 Furnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0136 Rygge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1628 Nes Fosen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1628 Nes Fosen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1628 Nes Fosen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1717 Frosten. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1717 Frosten. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1717 Frosten Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer