Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 4826 (kvinner: 2368, menn: 2457) Bustader: 843 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 379 (kvinner: 166, menn: 213) Bustader i krinsen: 60 Krins: 001 Herred/by: Bamle Folketeljinga Hytterød Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Lars Jakobs. m e b hf Gaardbruger og selveier 1824 Bamble herred* n s 002 Edvart Johanness. m g b Svigersøn Jordbrug og isarbeide 1860 Solum Brb n s 003 Laura Martine Larsd. k g b d Husstel, kreaturstel og 1866 Bamble herred* n s jordbrug 004 Jørgen Andreas Edvarts. m ug b Dattersøn Søn af no Bamble herred* n s 005 Hanna Halvors. k ug b Tjenestepige Husgjerning 1886 Porsgrund Brb n s Siljan Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Ingeborg Eltvedt k e b hm Gaardbrugerske, leilænding, 1824 Bamble herred* n s formue Merknad: Enke Ingeborg Eltvedt 002 Marie Eltvedt k ug b d Husgjerning, jordbrug og 1866 Solum Brb n s kreaturstel 003 Jakob Eltvedt m ug b s Jordbrug og isarbeide 1859 Solum Brb n s Siljan Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Nils Hanss. m g b hf Gaardbruger og selveier 1835 Bamble herred* n s 002 Katrine Hanss. k g b hm Husgjerning, jordbrug og 1835 Sverige n s kreaturstel 003 Hans Nilss. m ug b s Jordbrug 1878 Bamble herred* n s Rønningen under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Hans Halvors. m g b hf Arbeider ved isbrug 1857 Bamble herred* n s 002 Guro Halvors. k g b hm Arbeiderkone 1858 Bø, Telemarken Brb n s 003 Hilda Hansd. k ug b d Datter 1895 Bamble herred* n s 004 Magna Hansd. k ug b d Datter 1897 Bamble herred* n s 005 Gunda Hansd. k ug b d Datter Bamble herred* n s Rønningen under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Jon Eriks. m g b hf Arbeider, Tømmerkjøring 1848 Solum Brb n s 002 Gunhild Kristiansd. k g b hm Arbeiderkone 1846 Lunde, Telemarken Brb n s 003 Kristian Jons. m ug f s Snedkerlærling 1876 Bamble herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Porsgrund 004 Gunda Jonsd. k ug b d Datter 1883 Bamble herred* n s 005 Torvald Jonss. m ug b s Søn 1886 Bamble herred* n s 006 Anna Jonsd. k ug b d Datter 1889 Bamble herred* n s 007 Oluf Ols. m g b hf Arbeider ved Bamle 1875 Bamble herred* n s cellulosefabrik 008 Johanne Jonsd. k g b hm Arbeiderkone 1880 Bamble herred* n s 009 Oskar Ols. m ug b s Søn Bamble herred* n s Rønningen under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Hans Nilss. Nyhus m g b hf Huseier, arbeider ved Bamle 1873 Bamble herred* n s Cellulosefabr 002 Tora Nilss. k g b hm Arbeiderkone 1869 Fredriksstad Sm n s 003 Haakon Hanss. m ug b s Søn 1894 Bamble herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 0814 Bamle 004 Torleif Hanss. m ug b s Søn 1896 Bamble herred* n s 005 Øyvind Hanss. m ug b s Søn 1897 Bamble herred* n s 006 Berta Larsd. k ug b tj Husgjerning 1863 Sarpsborg Sm n Siljanbugten under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Matias Larss. m g b hf Huseier, flaatemand 1860 Bamble herred* n s 002 Tomine Jonsd. k g b hm Arbeiderkone 1873 Holden, Telemarken Brb n s 003 Hjalmar Matiass. m ug b s Søn 1895 Bamble herred* n s 004 Lovise Matiasd. k ug b d Datter 1898 Bamble herred* n s Siljanbugten under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Simon Kristians. m g f hf Huseier og arbeider ved 1857 Bamble herred* n s Bamle Cellulosefabrik Sannsynleg opphaldstad: Skien 002 Matæa Kristoffersd. k g f hm Fabrikarbeiderkone 1863 Bamble herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Skien 003 Erik Simons. m ug b s Søn 1887 Bamble herred* n s 004 Oskar Simons. m ug b s Søn 1891 Bamble herred* n s 005 Herman Simons. m ug f s Søn 1896 Bamble herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Skien 006 Regine Dahl k ug b hm Rengjøringsarbeide 1851 Solum Brb n s Siljanbugten under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Jakob Tors. m g b hf Huseier, tømmerkjøring 1860 Bamble herred* n s 002 Kirstine Hansd. k g b hm Arbeiderkone 1869 Solum Brb n s 003 Tor Jakobs. m ug b s Søn 1893 Bamble herred* n s 004 Hans Jakobs. m ug b s Søn 1896 Solum Brb n s 005 Maren Jakobsd. k ug b d Datter 1898 Bamble herred* n s 006 Johan Anders. Slettemo m g b hf Flaattemand og isarbeider 1872 Solum Brb n s 007 Gunda Torsd. k g b hm Arbeiderkone 1872 Bamble herred* n s 008 Alf Johans. m ug b s Søn Solum Brb n s Siljanbugten under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Kristian Jakobs. m g b hf Huseier og tømmermand 1827 Porsgrund Brb n s 002 Petrea Eriksd. k g b hm Arbeiderkone 1839 Bamble herred* n s 003 Karl Holmberg m e b el Pension af de nordamerikanske fristater 1833 Sverige n s Siljanbugten under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Martinius Anders. m g b hf Huseier og arbeider ved 1853 Solum Brb n s isbrug 002 Andrea Olsd. k g b hm Arbeiderkone 1860 Solum Brb n s 003 Marie Anders. k ug b d Datter 1886 Bamble herred* n s 004 August Anders. m ug b s Søn 1888 Bamble herred* n s 005 Oskar Anders. m ug b s Søn 1892 Bamble herred* n s 006 Hilda Anders. k ug b d Datter 1895 Bamble herred* n s 007 Agnes Anders. k ug b d Datter 1885 Bamble herred* n s 008 Halvor Ols. m ug b fl Arbeider ved isbrug 1864 Solum n s 009 Jakobine Anders. k ug b fl Fattiglem, sengeliggende 1850 Solum n s Stranddalen under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Karl Gunders. m g b hf Formand ved isbrug 1859 Bamble herred* n s 002 Karen Larsd. k g b hm Formandskone 1862 Bamble herred* n s 003 Marta Karlsd. k ug b d Datter 1894 Bamble herred* n s 004 Gunder Eriks. m g b hf forh. arbeider 1811 Lunde, Telemarken Brb n s 005 Mari Kittelsd. k g b hm Arbeiderkone 1830 Lunde, Telemarken Brb n s 006 Andreas Gunders. m ug b s Arbeider ved isbrug 1866 Bamble herred* n s 007 Hans Gunders. m ug b s Bødker og snedker 1854 Bamble herred* n s "Sibjørn" (Arbeidshus) under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anton Peders. m g mt hf Arbeider ved isbrug 1850 Kvelle sogn JL n s Sedvanleg bustad: Eidanger Siljanstranden under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Hans Larss. m g b hf Huseier, flaatemand og 1853 Bamble herred* n s isarbeide 002 Gunhild Hansd. k g b hm Arbeiderkone 1854 Solum Brb n s 003 Ingeborg Hansd. k ug b d Datter 1883 Solum Brb n s 004 Lars Hanss. m ug b s Søn 1888 Solum Brb n s 005 Marta Hansd. k ug b d Datter 1894 Bamble herred* n s Siljanbugten under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Karl Kristians. m g b hf Huseier og arbeider ved 1869 Laurvig JL n s Bamle Cellulosefabr 002 Karine Jonsd. k g b hm Fabrikarbeiderkone 1870 Landsmarken, Telemarken n s Brb 003 Karen Karlsd. k ug b d Datter 1892 Bamble herred* n s 004 Jørgen Karlss. m ug b s Søn 1895 Bamble herred* n s 005 Anette Karlsd. k ug b d Datter Bamble herred* n s Siljanbugten under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Andrea Ols. k e b hm Husgjerning 1845 Solum n s 002 Karl Ols. m ug b s Arbeider ved Bamle Cellulosefabrik 1881 Bamble herred* n s Siljanbugten under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Halvor Larss. m g b hf Huseier og Arbeider ved 1827 Bamble herred* n s isbrug 002 Kirsten Halvorsd. k g b hm Arbeiderkone 1825 Solum Brb n s 003 Lars Halvors. m ug b s Flaatemand og isarbeider 1874 Bamble herred* n s Siljanbugten under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Torsten Larss. m g b hf Huseier og fisker 1825 Bamble herred* n s 002 Andrea Andersd. k g b hm Arbeiderkone 1831 Bamble herred* n s 003 Lars Torstens. m ug b s Fattiglem, sengeliggende 1852 Bamble herred* n s Sjukdom: s Siljanbugten under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Halvor Johanness. m g b hf Huseier og isarbeide 1851 Bamble herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0814 Bamle 002 Martine Hansd. k g b hm Arbeiderkone 1856 Bamble herred* n s 003 Klara Halvorsd. k ug b d Datter 1886 Bamble herred* n s 004 Johannes Halvors. m ug b s Søn 1884 Bamble herred* n s 005 Hans Halvors. m ug b s Søn 1889 Bamble herred* n s 006 Halvarda Halvorsd. k ug b d Datter 1890 Bamble herred* n s 007 Otto Halvors. m ug b s Søn 1895 Bamble herred* n s 008 Henrik Halvors. m ug b s Søn 1897 Bamble herred* n s 009!! Halvorsd.* k ug b d Datter Bamble herred* n s Merknad: Udøbt pige Siljanbugten under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Birgitte Nyhus k e b hm Huseierske, væverarbeide 1827 Lunde, Telemarken Brb n s 002 Halvor Halvors. m g b hf Arbeider ved Bamle 1860 Bamble herred* n s cellulosefabrik 003 Marianne Nilsd. k g b hm Fabrikarbeiderkone 1859 Bamble herred* n 004 Herman Halvors. m ug b s Søn 1896 Bamble herred* n s 005 Nelly Halvorsd. k ug b d Datter Bamble herred* n s Siljanbugten under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Hans Amunds. m g b hf Huseier og arbeider ved 1855 Hedrum JL n s Bamle Cellulosefabr 002 Kirstine Sondresd. k g b hm Fabrikarbeiderkone 1853 Bamble herred* n s 003 Alfred Hanss. m ug b s Arbeider ved Bamle 1880 Hedrum JL n s Cellulosefabrik 004 Peder Haugerud m ug b fl Arbeider ved Bamle 1875 Bamble herred* n s Cellulosefabrik 005 Ole Matis. m ug b fl Arbeider ved Bamle 1876 Bamble herred* n s Cellulosefabrik 006 Ole Anders. m ug b fl Arbeider ved Bamle Cellulosefabrik 1881 Drangedal Brb n s Siljanbugten under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Tor Jakobs. m g b hf Huseier, isarbeide og formue 1827 Bamble herred* n s 002 Maren Halvorsd. k g b hm Arbeiderkone 1835 Bamble herred* n s 003 Matias Tors. m ug b s Flaatemand og isarbeide 1869 Bamble herred* n s 004 Marie Halvors. k ug mt b Gaardmandsdatter 1872 Solum Brb n s Sedvanleg bustad: Grøtvig, Solum 005 Laurits Larss. m g b hf Flaatemand og isarbeide 1858 Bamble herred* n s 006 Maren Larss. k g b hm Arbeiderkone 1861 Løveid Brb n s Siljanbugten under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Adolf Jans. m g f hf Huseier og murer 1856 Sverige n Trusamf.: Udtraadt, intet samfund Sannsynleg opphaldstad: Skien 002 Oline Pahle k g b hm Arbeiderkone 1857 Moss Sm n 003 Marie Kristians. k ug mt d Formandskone (Norske 1879 Moss Sm n tarmslinieri??) Trusamf.: Udtraadt, intet samfund Sedvanleg bustad: Kristiania 004 Karl Jans. m ug b s Søn 1890 Bamble herred* n 005 Marta Jans. k ug b d Datter 1893 Bamble herred* n 006 Antonie Jans. k ug b d Datter 1896 Bamble herred* n 007 Alf Jans. m ug b s Søn 1899 Bamble herred* n Trusamf.: Udtraadt, intet samfund Merknad: E: Påført med blyant i fødselsaar: Feb Flittig Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Halvor Sondres. m g b hf Gaardbruger, selveier 1842 Bamble herred* n s 002 Marte Hansd. k g b hm Gaardmandskone 1845 Bamble herred* n s 003 Martinius Halvors. m ug b s Tømmerkjøring og isarbeide 1876 Bamble herred* n s 004 Andreas Halvors. m ug b s Arbeider ved Bamle 1879 Bamble herred* n s Cellulosefabrik 005 Ingvald Halvors. m ug b s Arbeider ved Bamle 1885 Bamble herred* n s Cellulosefabrik 006 Amalie Ols. k ug b tj Husgjerning, jordbrug 1884 Bamble herred* n s 007 Ceodor Ols. m g b hf Flaatemand, tømmerkjøring 1870 Bamble herred* n s 008 Sofie Halvorsd. k g b hm Arbeiderkone 1871 Bamble herred* n s 009 Marta Ols. k ug b d Datter 1892 Bamble herred* n s 010 Anna Ols. k ug b d Datter 1893 Bamble herred* n s 011 August Ols. m ug b s Søn 1896 Bamble herred* n s Herre lille under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Halvor Tors. m g b hf Huseier, flaatemand 1863 Bamble herred* n s 002 Andrea Eriksd. k g b hm Arbeiderkone 1855 Bamble herred* n s 003 Anna Halvorsd. k ug b d Datter 1891 Bamble herred* n s 004 Knut Larss. m g b hf Snedker 1862 Bamble herred* n s 005 Inger Helleksd. k g b hm Arbeiderkone 1868 Bamble herred* n s 006 Ingeborg Olsd. k e f Moder Arbeiderkone 1836 Bamble herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Drangedal Lakseberget under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Hans Arves. m g b hf Huseier, landhandler og 1852 Solum Brb n s flaatemand 002 Marte Marie Arves. k g b hm Arbeiderkone 1860 Bamble herred* n s 003 Rudolf Hanss. m ug b s Tæller ved tømmerflødnigen 1879 Bamble herred* n s 004 Johanne Arves. k ug b d Landhandlerbetjent 1881 Bamble herred* n s 005 Herman Hanss. m ug b s Arbeider ved sagbrug 1884 Bamble herred* n s 006 Karoline Arves. k ug b d Datter 1886 Bamble herred* n s 007 Kristian Hanss. m ug b s Søn 1888 Bamble herred* n s 008 Olga Arves. k ug b d Datter 1891 Bamble herred* n s 009 Hansine Arves. k ug b d Datter 1894 Bamble herred* n s 010 Klaudius Hanss. m ug b s Søn 1896 Bamble herred* n s 011 Solvei Arves. k ug b d Datter Bamble herred* n s Lakseberget under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Jon Anders. m g b hf Huseier og arbeider ved 1843 Bamble herred* n s Bamle Cellulosefabrik 002 Ingeborg Kristensd. k g b hm Fabrikarbeiderkone 1861 Bamble herred* n s 003 Gustav Jons. m ug b s Søn 1886 Bamble herred* n s 004 Inga Jonsd. k ug b d Datter 1887 Bamble herred* n s 005 Klara Jonsd. k ug b d Datter 1889 Bamble herred* n s 006 Karen Jonsd. k ug b d Datter 1894 Bamble herred* n s 007 Georg Jonss. m ug b s Søn Bamble herred* n s Lakseberget under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Kristen Halvors. m ug b hf Huseier, medeier og 1841 Bamble herred* n s sagmester ved dampsag 002 Ingeborg Halvorsd. k ug b Søster Husgjerning 1866 Bamble herred* n s Lakseberget under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0814 Bamle 001 Marie Anders. k e b hm Fattiglem, sengeliggende 1822 Bamble herred* n 002 Marie Andreasd. k ug b tj Husgjerning 1883 Solum Brb n s Lakseberget under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Kittel Eriks. m g b hf Graastensmurer 1849 Nes, Telemarken Brb n s 002 Tomine Ols. k g b hm Arbeiderkone 1856 Solum Brb n s 003 Erik Kittels. m ug b s Medeier og arbeider ved 1880 Solum Brb n s dampsag 004 Ole Kittels. m ug b s Arbeider med 1882 Bamble herred* n s graastensmuring 005 Gunhild Kittels. k ug b d Datter 1885 Bamble herred* n s 006 Ragna Kittels. k ug b d Datter 1889 Bamble herred* n s 007 Ester Kittels. k ug b d Datter 1898 Bamble herred* n s 008 Rakel Kittels. k ug b d Datter Bamble herred* n s 009 Tollof Kittels. m g mt fl Gaardbruger og 1853 Nes, Telemarken Brb n s graastensmurer Sedvanleg bustad: Veholt, Solum Lakseberget under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Isak Henriks. m g b hf Huseier og isarbeider 1858 Bamble herred* n s 002 Bertine Petters. k g b hm Arbeiderkone 1856 Bamble herred* n s 003 Henrik Isaks. m ug b s Isarbeide 1884 Bamble herred* n s 004 Peter Isaks. m ug b s Søn 1887 Bamble herred* n s 005 Sara Isaks. k ug b d Datter 1890 Bamble herred* n s 006 Hans Isaks. m ug b s Søn 1894 Bamble herred* n s Lakseberget under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Ole Petters. m g b hf Huseier og flaatemand 1834 Solum Brb n s 002 Gurine Larsd. k g b hm Arbeiderkone 1823 Solum Brb n s 003 Julius Ols. m g b hf Huseier og flaatemand 1856 Bamble herred* n s 004 Laurine Andreass. k g b hm Arbeiderkone 1877 Skaatø Brb n s 005 Otmar Juliuss. m ug b s Søn 1891 Bamble herred* n s Herre lille Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Peder Halvors. m g b hf Gaardbruger og selveier, 1830 Bamble herred* n s hustømmermand 002 Andrea Larsd. k g b hm Gaardmandskone 1840 Bamble herred* n s 003 Lars Peders. m ug b s Smed ved Bamle 1872 Bamble herred* n s Cellulosefabrik 004 Petra Pedersd. k ug b d Husgjerning, kreaturstel 1879 Bamble herred* n s 005 Jakob Peders. m ug b s Arbeider ved Bamle 1884 Bamble herred* n s Cellulosefabrik 006 Torvald Peders. m ug b s Søn 1887 Bamble herred* n s Herre lille Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Jens Larss. Slaatta m g b hf Gaardbruger, selveier og 1856 Bamble herred* n s snedker 002 Karoline Torsd. k g b hm Gaardmandskone 1858 Solum Brb n s 003 Lars Jenss. m ug b s Snedkerlærling 1882 Bamble herred* n s %Snedkerlærligg% 004 Ingolf Jenss. m ug b s Søn 1886 Bamble herred* n s 005 Johan Jenss. m ug b s Søn 1889 Bamble herred* n s 006 Inga Jensd. k ug b d Datter 1891 Bamble herred* n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Ingeborg Jensd. k ug b d Datter 1894 Bamble herred* n s 008 Constanse Jensd. k ug b d Datter 1896 Bamble herred* n s Herre lille under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Kristian Nilss. m g b hf Kalkkjører ved Bamle 1852 Solum Brb n s Cellulosefabrik 002 Karen Torsd. k g b hm Fabrikarbeiderkone 1859 Bamble herred* n s 003 Magna Kristiansd. k ug b d Datter 1894 Bamble herred* n s 004 Nelly Kristiansd. k ug b d Datter 1896 Bamble herred* n s Herre lille under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Albert Johanness. m g b hf Huseier og Arbeider ved 1859 Sverige n s Bamle cellulosefabrik 002 Annette Tykesd. k g b hm Fabrikarbeiderkone 1872 Bamble herred* n s 003 Isak Larss. m e b fl Flaatemand og isarbeide 1835 Bamble herred* n s 004 Hjalmar Johannness. m ug b s Søn 1890 Bamble herred* n s 005 Anna Johannness. k ug b d Datter 1892 Bamble herred* n s 006 Issi Johannness. k ug b d Datter 1895 Bamble herred* n s 007 Agnes Johannness. k ug b d Datter 1897 Bamble herred* n s 008 Matias Anders. m g b hf Arbeider ved Bamle 1874 Bamble herred* n s Cellulosefabrik 009 Gunda Hansd. k g b hm Fabrikarbeiderkone 1871 Eker Bu n s 010!! Matias.* m ug b s Søn Bamble herred* n s Merknad: Udøbt gut Herre lille under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Frants Sunstrøm m g b hf Huseier og arbeider ved 1860 Sverige n s Bamle Cellulosefabrik 002 Inger Halvorsd. k g b hm Fabrikarbeiderkone 1864 Bamble herred* n s 003 Halvardus Sunstrøm m ug b s Søn 1889 Bamble herred* n s 004 Karl Sunstrøm m ug b s Søn 1891 Bamble herred* n s 005 Axel Sunstrøm m ug b s Søn 1893 Bamble herred* n s 006 Paul Sunstrøm m ug b s Søn 1896 Bamble herred* n s 007 Ernst Sunstrøm m ug b s Søn 1898 Bamble herred* n s Herre lille under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Johan Ols. m g b hf Arbeider ved Bamle 1869 Sverige n s Cellulosefabrik 002 Maren Gundersd. k g b hm Fabrikarbeiderkone 1870 Holden Brb n s 003 Karl Johans. m ug b s Søn 1893 Solum Brb n s 004 Georg Johans. m ug b s Søn 1895 Solum Brb n s 005 Torsten Torstens. m ug b fl Arbeider ved Bamle 1876 Saude, Telemarken Brb n s Cellulosefabrik 006 Karen Jansd. k ug b hm Husgjerning og kreaturstel 1857 Siljord, Telemarken Brb n s 007 Andreas Anders. m ug b s Arbeider ved Bamle cellulosefabrik 1881 Siljord, Telemarken Brb n s Herre lille under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Jon Lucass. m g b hf Arbeider, tømmerflødning 1835 Bamble herred* n s 002 Marie Lucass. k g b hm Arbeiderkone 1854 Solum Brb n s 003 Klara Lucass. k ug f d Husgjerning 1878 Bamble herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Skien 004 Johanne Lucass. k ug b d Husgjerning 1881 Bamble herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0814 Bamle 005 Lucas Lucass. m ug b s Arbeider 1883 Bamble herred* n s 006 Klaudius Lucass. m ug b s Søn 1887 Bamble herred* n s 007 Inger Lucass. k ug b d Datter 1890 Bamble herred* n s 008 Erling Lucass. m ug b s Søn 1894 Bamble herred* n s 009 Bodil Lucass. k ug b Søster Husgjerning 1828 Bamble herred* n s Herre lille under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Hans Kristens. m g b hf Huseier og arbeider ved 1851 Bamble herred* n s Bamle Cellulosefabrik 002 Henriette Olsd. k g b hm Fabrikarbeiderkone 1846 Bamble herred* n s 003 Ovidia Hansd. k ug b d Sypige 1876 Bamble herred* n s 004 Ole Hanss. m ug b s Arbeider ved Bamle 1879 Bamble herred* n s cellulosefabrik 005 Johanne Hansd. k ug b d Husgjerning 1882 Bamble herred* n s 006 Ida Hansd. k ug mt d Butikjomfru, kolonial 1882 Bamble herred* n s Sedvanleg bustad: Porsgrund 007 Henrik Hanss. m ug b s Ved tømmerflødning og isarbeide Side Bamble herred* n s 008 Henny Hanss. k ug mt Datterdatter Datter af postfuldmægtig 1897 Porsgrund Brb n s Sedvanleg bustad: Porsgrund Herre lille under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Peder Stadheim m g b hf Folkeskolelærer 1860 Sunelven Rom n s 002 Nicoline Stadheim k g b hm Folkeskolelærerkone 1863 Sunelven Rom n s 003 Kristian Stadheim m ug b s Søn 1895 Bamble herred* n s 004 Conrad Stadheim m ug b s Søn 1897 Bamble herred* n s 005 Caspara Stadheim k ug b d Datter Bamble herred* n s 006 Rakel Stadheim k ug b Pleiedatter datter %Pleiedatter% 1890 Sunelven Rom n s 007 Gunnar Løchen m ug b el Folkeskolelærer 1851 Spydeberg Sm n s Herre lille under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Hans Knuds. m g b hf Huseier og brugsdrift 1840 Bamble herred* n s 002 Maren Knuds. k g b hm Arbeiderkone 1847 Bamble herred* n s 003 Mathilde Knuds. k ug b d Husgjerning 1883 Bamble herred* n s Herre lille under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Kristian Kristens. m g b hf Huseier og flaatemand og 1857 Bamble herred* n s isarbeide 002 Marie Hansd. k g b hm Arbeiderkone 1850 Solum Brb n s 003 Hans Kristians. m ug b s Arbeider ved Bamle 1882 Bamble herred* n s cellulosefabrik 004 Ludvig Kristians. m ug b s Søn 1887 Bamble herred* n s 005 Marta Kristiansd. k ug b d Datter 1890 Bamble herred* n s 006 Marte Pettersd. k e b hm Aarligt bidrag af 1848 Ulefos Brb n s rigsforsikringsanstalten 007 Anna Persd. k ug b d Husgjerning 1877 Bamble herred* n s 008 Hans Pers. m ug b s Huseier og arbeider ved 1879 Bamble herred* n s Bamle cellulosefabrik 009 Andreas Pers. m ug b s Arbeider ved Bamle 1884 Bamble herred* n s cellulosefabrik 010 Johan Pers. m ug b s Arbeider ved Bamle 1881 Bamble herred* n s cellulosefabrik 011 Janette Persd. k ug b d Butikjomfru ved landhandel 1881 Bamble herred* n s 012 Karl Pers. m ug b s Søn 1886 Bamble herred* n s 013 Martin Jenss. m ug b T.L. Arbeider ved Bamle Cellulosefabrik 1878 Bamble herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Herre lille under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Anders Anders. m g b hf Huseier og Arbeider ved 1833 Bamble herred* n s Bamle Cellulosefabrik 002 Marie Tollofsd. k g b hm Fabrikarbeiderkone 1834 Bamble herred* n s 003 Anders Anders. m ug b s Medeier og maskinist ved 1865 Bamble herred* n s dampsag 004 Elisabet Andersd. k ug b d Husgjerning 1877 Bamble herred* n s Herre lille under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Kristian Riis m g b hf Rørlægger ved Bamle 1872 Brevig Brb n s cellulosefabrik 002 Hanna Riis k g b hm Fabrikarbeiderkone 1876 Bamble herred* n s 003 Anders Riis m ug b s Søn 1893 Bamble herred* n s 004 Fredrik Riis m ug b s Søn 1895 Bamble herred* n s 005 Halfdan Riis m ug b s Søn 1897 Bamble herred* n s 006 Trygve Riis m ug b s Søn 1898 Bamble herred* n s 007 Ole Larss. m g b hf Huseier, flaatemand og 1829 Bamble herred* n s isarbeide 008 Maren Anne Kristens. k g b hm Arbeiderkone 1831 Porsgrund Brb n s Herre lille under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Kristoffers. m g b hf Huseier og arbeider ved 1840 Bamble herred* n s Bamle Cellulosefabr 002 Inger Abrahamsd. k g b hm Fabrikarbeiderkone 1840 Bamble herred* n s 003 Kristian Ols. m ug b s Arbeider ved Bamle 1875 Porsgrund Brb n s cellulosefabrik 004 Abraham Ols. m ug b s Arbeider ved Bamle 1875 Bamble herred* n cellulosefabrik 005 Maren Olsd. k ug b d Husgjerning 1882 Porsgrund n s Herre lille under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Arves. m g b hf Huseier, isarbeider 1850 Solum Brb n s 002 Karen Eriksd. k g b hm Arbeiderkone 1849 Bamble herred* n s 003 Albert Ols. m ug b s Isarbeider 1881 Bamble herred* n s 004 Anna Ols. k ug b d Husgjerning 1885 Bamble herred* n s 005 Andreas Ols. m ug b s Søn 1890 Bamble herred* n s 006 August Karls. m g f hf Sømand 1875 Finland n s Sannsynleg opphaldstad: Horten 007 Elise Arves. k g b hm Sømandskone 1876 Bamble herred* n s 008 Erland Karls. m ug b s Søn Bamble herred* n s Herre lille under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Gunder Hanss. m g b hf Fisker 1828 Bamble herred* n s 002 Karen Halvorsd. k g b hm Husgjerning 1846 Bamble herred* n s 003 Hans Gunders. m ug b s Arbeider ved Bamle 1877 Bamble herred* n s cellulosefabrik 004 Halvor Gunders. m ug b s Arbeider ved Bamle 1883 Bamble herred* n s cellulosefabrik 005 Andrea Hanss. k ug b Søster Huseierske, sengeliggende 1832 Bamble herred* n s Herre lille under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0814 Bamle 001 Karl Severins. m g b hf Huseier og arb ved Bamle 1856 Bamble herred* n s cellulosefabrik 002 Margrete Henriksd. k g b hm Fabrikarbeiderkone 1856 Bamble herred* n s 003 Georg Karls. m ug b s Søn 1894 Bamble herred* n s 004 Erenst Karls. m ug b s Søn 1896 Bamble herred* n s 005 Karl Anders. m ug f fl Tømmerdrift 1879 Bamble herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Eidanger Herre lille under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Johannes Nilss. m g b hf Huseier og hustømmermand 1856 Bamble herred* n s 002 Vilhelmine Viers. k g b hm Arbeiderkone 1855 Brevig Brb n s 003 Nils Johanness. m ug b s Hustømmermand 1880 Bamble herred* n s 004 Herman Johanness. m ug b s Arbeider ved isbrug 1881 Bamble herred* n s 005 Katrine Johannesd. k ug b d Husgjerning 1883 Bamble herred* n s 006 Vilhelm Johanness. m ug b s Søn 1886 Bamble herred* n s 007 Matæus Johanness. m ug b s Søn 1888 Bamble herred* n s 008 Marie Johannesd. k ug b d Datter 1890 Bamble herred* n s 009 Marta Johannesd. k ug b d Datter 1893 Bamble herred* n s 010 Natalie Johannesd. k ug b d Datter 1896 Bamble herred* n s Herre lille Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Elias Torstens. m e b hf Gaardbruger og selveier 1829 Bamble herred* n s 002 Karl Karls. m g b hf Skomager 1857 Sverige s 003 Kristine Karls. k g b hm Skomagerkone 1860 Slemdal Brb n s 004 Ivar Lunde m ug b fl Skomagersvend 1865 Vaage Krs n s Herre lille under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Jakob Tors. m g b hf Huseier og Smed for egen 1833 Bamble herred* n s regning 002 Sofie Valen k g b hm Arbeiderkone 1832 Solum Brb n s 003 Jakob Jakobs. m ug b s Medeier og arbeider ved 1869 Bamble herred* n s dampsag 004 Tora Jakobs. k ug b d Bestyrerske af en landhandel 1864 Bamble herred* n s Herre lille under Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Simon Anders. m g b hf Huseier og slagter 1870 Bamble herred* n 002 Lovise Anders. k g b hm 1871 Eidanger n s 003 Johannes Simons. m ug b s Søn Bamble herred* n 004 Kristine Anders. k e mt moder Husgjerning 1833 Bamble herred* n Trusamf.: Lyngske menighed Sedvanleg bustad: Skien Herre lille under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Margit Larss. k e b hm Husgjerning og lidt vævning 1836 Kviteseid n s 002 Tor Andreass. m ug b s Tømmerflødning og isarbeide 1871 Bamble herred* n s 003 Marie Kristoffers. k ug b hm Ballesyerske ved Bamle 1854 Bamble herred* n s cellulosefabrik 004 Marte Kristoffers. k ug b Søster Understøttet af fattigvæsenet 1838 Bamble herred* n s Herre lille under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Markus Bjaaland m g b hf Huseier og flaatemand 1854 Solum Brb n s 002 Alette Torsd. k g b hm Arbeiderkone 1855 Bamble herred* n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Marta Bjaaland k ug b d Sypige 1877 Porsgrund n s 004 Matias Bjaaland m ug b s Flaatemand 1879 Bamble herred* n s 005 Karen Bjaaland k ug b d Tjenestepige 1882 Bamble herred* n s 006 Kristine Bjaaland k ug b d Tjenestepige 1883 Bamble herred* n s 007 Marie Bjaaland k ug b d Husgjerning 1886 Bamble herred* n s 008 Tor Bjaaland m ug b s Søn 1888 Bamble herred* n s 009 Ragna Bjaaland k ug b d Datter 1891 Bamble herred* n s 010 Johannes Bjaaland m ug b s Søn 1894 Bamble herred* n s Herre lille under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Tomas Brynjulfs. m g b hf Huseier og hustømmermand 1858 Bamble herred* n s 002 Inger Arves. k g b hm Arbeiderkone 1859 Bamble herred* n s 003 Bernhard Tomass. m ug b s Arbeider ved Bamle 1884 Bamble herred* n s cellulosefabrik 004 August Tomass. m ug b s Søn 1887 Bamble herred* n s 005 Karl Tomass. m ug b s Søn 1889 Bamble herred* n s 006 Ingvald Tomass. m ug b s Søn 1896 Bamble herred* n s 007 Marta Tomasd. k ug b d Datter 1898 Bamble herred* n s 008 Tollof Halvors. m g b hf Bager for egen regning 1866 Arendal Ned n s 009 Ara Arves. k g b hm Bagerkone 1874 Bamble herred* n s 010 Torvald Halvors. m ug b s Søn 1893 Porsgrund Brb n s 011 Caspara Halvors. k ug b d Datter 1896 Porsgrund Brb n s 012 Albert Halvors. m ug b s Søn 1897 Porsgrund Brb n s 013 Olaf Halvors. m ug b s Søn Bamble herred* n s 014 Einar Halvors. m ug b fl Bagerlærling 1882 Porsgrund Brb n s Herre lille under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Johanne Anders. k e b hm Huseierske og tager ind 1869 Bamble herred* n logerende Trusamf.: Frie mission Merknad: tager ind E: Tilført med blyant 002 Artur Anders. m ug b s Søn 1890 Bamble herred* n 003 Tobias Anders. m ug b s Søn 1896 Bamble herred* n 004 Abraham Larss. m ug b fl Arbeider ved Bamle 1875 Bamble herred* n s Cellulosefabrik 005 Ludvig Larss. m ug b fl Arbeider ved Bamle 1880 Bamble herred* n s Cellulosefabrik 006 Andreas Jakobs. m ug b fl Arbeider ved Bamle 1880 Solum Brb n s Cellulosefabrik 007 Jakob Jakobs. m ug b fl Arbeider ved Bamle 1877 Solum Brb n s Cellulosefabrik 008 Jakob Larss. m ug b fl Arbeider ved Bamle 1881 Solum Brb n s Cellulosefabrik 009 Ole Ols. m ug b fl Arbeider ved Bamle 1880 Bamble herred* n s Cellulosefabrik 010 Johan Severins. m g b hf Arbeider ved Bamle 1877 Bamble herred* n Cellulosefabrik 011 Anna Johand. k g b hm Fabrikarbeiderkone 1879 Bamble herred* n s 012 Sverre Johans. m ug b s Søn Bamble herred* n s 013!! Johans.* m ug b s Søn Bamble herred* n s Merknad: Udøbt gut Herre lille under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Ols. Justad m g b hf Arbeider ved Bamle 1844 Bamble herred* n s Cellulosefabrik 002 Andrea Eriksd. k g b hm Fabrikarbeiderkone 1841 Solum Brb n s 003 Erik Ols. m ug b s murer 1873 Bamble herred* n s 004 Ole Ols. m ug b s Understøttelse af offentlige 1875 Bamble herred* n s Sjukdom: s Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0814 Bamle 005 Hans Ols. m ug b s Arbeider ved Bamle Cellulosefabrik 1879 Bamble herred* n s Herre lille Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Eriks. m g b hf Gaardbruger, forpagter arb 1851 Nes, Telemarken n s ved B. cellulosefa. 002 Johanne Kystols. k g b hm Gaardmandskone 1852 Lunde, Telemarken n s 003 Erik Ols. m ug b s Medeier og arbeider ved 1875 Solum n s dampsag 004 Karl Ols. m ug b s Jordbrugsarbeide og 1884 Bamble herred* n s tømmerflødning 005 Marie Ols. k ug b d Datter 1888 Bamble herred* n s 006 Johannes Ols. m ug b s Søn 1891 Bamble herred* n s 007 Ragna Ols. k ug b d Datter 1895 Bamble herred* n s 008 Halvor Halvors. m ug b fl Arbeider ved Bamle Cellulosefabrik 1879 Solum n s Siljanstranden Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Abraham Levors. m g b hf Gaardbruger og selveier 1863 Stathelle Brb n s 002 Marie Kittels. k g b hm Gaardmandskone 1863 Bamble herred* n s 003 Ludvig Abrahams. m ug b s Søn 1890 Bamble herred* n s 004 Peder Abrahams. m ug b s Søn 1893 Skien Brb n s 005 Nils Abrahams. m ug b s Søn 1895 Bamble herred* n s 006 Bernt Abrahams. m ug b s Søn 1897 Bamble herred* n s 007 Alma Abrahamsd. k ug b d Datter Bamble herred* n s Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 440 (kvinner: 219, menn: 220) Bustader i krinsen: 56 Krins: 002 Herred/by: Bamle Traag Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Gaathaug m g b hf Gaardbruger og selveier 1852 Saude Brb n s 002 Torild Gaathaug k g b hm Gaardmandskone 1860 Saude Brb n s 003 Kirsti Gaathaug k ug b d Datter, jordbrug og husstel 1881 Saude Brb n s 004 Bergit Gaathaug k ug b d Datter, jordbrug og husstel 1883 Saude Brb n s 005 Kristoffer Gaathaug m ug b s Søn 1886 Saude Brb n s 006 Ingeborg Gaathaug k ug b d Datter 1888 Saude Brb n s 007 Olaf Gaathaug m ug b s Søn 1890 Saude Brb n s 008 Aslak Gaathaug m ug b s Søn 1892 Saude Brb n s 009 John Gaathaug m ug b s Søn 1893 Saude Brb n s 010 Hans Gaathaug m ug b s Søn 1896 Saude Brb n s 011 Anne Gaathaug k ug b d Datter 1898 Saude Brb n s 012 Tone Gaathaug k ug b d Datter Saude Brb n s 013 Gunnar Niris. m ug b tj Jordbrugsarbeide 1845 Bø, Telemarken n s 014 Anders Ols. Bolvik m ug b tj Jordbrugsarbeide 1883 Saude Brb n s 015 Gunhild Larsd. k ug b tj Jordbrug og kreaturstel 1882 Saude Brb n s 016 Karl Martins. m ug b tj Jordbrugsarbeide 1844 Kristiania n s Merknad: Drengestubygning Lilletraag under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Nicolai Nilss. m e b hf Formand ved Traag isbrug 1845 Bamble herred* n s 002 Ingeborg Nilss. k e b Moder Husgjerning 1816 Melum Brb n s 003 Oluf Nicolais. m ug b s Hustømmermand 1875 Bamble herred* n s 004 Nora Nicolais. k ug b d Husgjerning 1881 Bamble herred* n s Rafnæs Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Folketeljinga Sven Johan Mons. m g b hf Gaardbruger, forpagter 1852 Sverige n s 002 Vilhelmine Nilss. k g b hm Gaardmandskone Sverige n s 003 Lars Knuts. m ug b tj Jordbrugsarbeide 1880 Sandøkedal Brb n s 004 Andreas Korneliuss. m ug b tj Jordbrugsarbeide 1883 Sandøkedal Brb n s 005 Olette Ivarsd. k ug b tj Jordbrug og kreaturstel 1871 Sandøkedal Brb n s 006 Marie Nilss. k ug b tj Jordbrug og kreaturstel 1860 Sverige s 007 Marianne Torstensd. k g b hm Gartnerske 1844 Bamble herred* n s Merknad: E: Påført med blått: Drengestubyg Herrebakken under Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Ole Barth m g b hf Arbeider ved sagbrug og 1848 Bamble herred* n s postfører 002 Thea Barth k g b hm Arbeiderkone 1853 Arendal Ned n s 003 Inga Barth k ug b d Datter 1885 Bamble herred* n s 004 Olof Barth m ug b s Søn 1888 Bamble herred* n s 005 Bernhard Barth* m ug b s Søn 1890 Bamble herred* n s 006 Kristian Barth* m ug b s Søn 1893 Bamble herred* n s 007 Johannes Barth* m ug b s Søn 1897 Bamble herred* n s Herrebakken under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Andreas Barth m g b hf Bestyrer af dampsag og 1840 Bamble herred* n s postaabner 002 Hanna Katrine Barth k g b hm Husgjerning 1844 Kristianssand LM n s 003 Ingeborg Tomine Barth k ug b d Husgjerning 1883 Bamble herred* n s Herrebakken under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Tommas Torstens. m g b hf Arbeider ved Bamle 1832 Bamble herred* n s Cellulosefabrik 002 Marie Torstens. k g b hm Fabrikarbeiderkone 1834 Eidanger Brb n s 003 Anna Torstens. k ug b d Husgjerning 1862 Bamble herred* n s Sjukdom: d 004 Frants Svens. m g b hf Dagarbeider ved isbrug 1870 Sverige s 005 Ingeborg Svens. k g b hm Arbeiderkone 1872 Saude Brb n s 006 Alma Svens. k ug b d Datter Bamble herred* n s 007 Johan Nils. Hag m g b hf Skrædder for egen regning 1867 Botne JL n s 008 Elise Hag k g b hm Arbeiderkone 1871 Hitterdal Brb n s 009 Olof Hag* m ug b s Søn Bamble herred* n s Heia (plads) under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Thorsten Østens. m g b hf Husmand m j, jordbrugende 1835 Siljord Brb n s og arbeider ved Bamle cellulosefabrik 002 Ane Østens. k g b hm Husmandskone 1833 Siljord Brb n s 003 Ole Thorstens. m e b s Arbeider ved Bamle 1867 Bamble herred* n s Cellulosefabrik 004 Ole Evens. m e b Svigerfar Forhv arbeider 1807 Siljord Brb n s 005 Ole Mons. m ug f fl Forhenv folkeskolelærer 1835 Røldal SB n s Sannsynleg opphaldstad: Vides ikke Herrebakken under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Andreas Kristens. m g b hf Arbeider, tømmerhugst 1866 Solum Brb n s 002 Marie Olsd. k g b hm Husgjerning 1868 Solum Brb n s 003 Anna Hermans. k ug b d Datter 1888 Solum Brb n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1038 Fede. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1038 Fede. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1038 Fede Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0136 Rygge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0416 Romedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0533 Lunner. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0533 Lunner. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0533 Lunner Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0214 Aas Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0819 Hollen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1446 Breim Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1929 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0113 Borge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0113 Borge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0940 Valle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0940 Valle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0940 Valle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Tilhører Vestby herred. Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0527 Vardal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0114 Varteig. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0114 Varteig. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0114 Varteig Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1658 Børsen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1658 Børsen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1658 Børsen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0621 Sigdals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0621 Sigdals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0621 Sigdals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0827 Hjartdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0827 Hjartdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0827 Hjartdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0625 Nedre Ekers. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0625 Nedre Ekers. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0625 Nedre Ekers Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1548 Frænens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1548 Frænens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1548 Frænens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0828 Seljord. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0828 Seljord. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0828 Seljord Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1235 Voss Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0128 Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0612 Hole Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer