Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 2909 (kvinner: 1362, menn: 1547) Bustader: 413 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 219 (kvinner: 101, menn: 118) Bustader i krinsen: 29 Krins: 011 Herred/by: Aamli Folketeljinga Skjeggedal nedre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Ole Johns. Tveit m g b hf Gaardbruger, Selveier 1862 Mylands Prgj. Ned n s 002 Anne Salvesd. Skjeggedal k g b hm Gaardbrugerkone 1848 Åmli herred* n s 003 Siri Olsd. Skjeggedal k ug b d 1889 Åmli herred* n s 004 Jørgen Jørgens. Skjeggedal m ug b tj Tjenestegut 1878 Åmli herred* n s 005 Ole Salves. Skjeggedal m ug b fl Føderaadsmand 1844 Åmli herred* n s Sjukdom: a 006 Ingeborg Eriksd. Brokke k ug b tj Tjenestepige 1877 Hylstad Ned n s 007 Anne Haavardsd. Heskleiv k ug mt tj Skræddersk 1872 Åmli herred* n s Sedvanleg bustad: Hesklev T Pladsen under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Eivind Ners. Skjegdal nedre m g b hf Husmand m Jord 1858 Åmli herred* n s 002 Anne Sjøllufsd. Skjegdal k g b hm Husmandskone 1866 Bygland Prgj. Ned n s 003 Nere Eivins. Skjeggedal m ug b s Åmli herred* n s 004 Anne Eivinsd. Skjeggedal k ug b d Åmli herred* n s Skjeggedal nedre Børuf Aslaks. Skjeggedal m g b hf Gaardbruger, Slvr 1844 Åmli herred* n s 002 Gunhild Tellefsd. Skjeggedal k g b hm Gaardbrugerkone 1857 Åmli herred* n s 003 Anne Børufsd. Skjeggedal k ug b d Skrædders 1881 Åmli herred* n s 004 Aslak Børufs. Skjeggedal m ug b s Gaardsarbeide 1884 Åmli herred* n s 005 Sigrid Olsd. Skjeggedal k ug b d 1889 Åmli herred* n s 006 Kari Børufsd. Skjegdal k ug b d 1889 Åmli herred* n s 007 Guro Børufsd. Skjeggedal k ug b d 1894 Åmli herred* n s 008 Signe Børufsd. Skjegdal k ug b d Åmli herred* n s 009 Nils Ols. Skjeggedal m ug b tj Tjenestegut 1878 Åmli herred* n s 010 Gunhild Eriksd. Brokke k ug b tj Tjenestepige 1879 Valle Prgj. Ned n s Pladsen Brekka under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Gunder Gunnufs. Skjegdal m g b hf Husmand m J, Kramkar 1863 Evje Prgj. Ned n s 002 Anne Olsd. Skjeggedal k g b hm Husmandskone 1864 Åmli herred* n s 003 Torborg Gundersd. Skjegdal k ug b d 1890 Åmli herred* n s 004 Ole Gunders. Skjeggedal m ug b s 1894 Åmli herred* n s 005 Gunnuf Gunders. Skjegdal m ug b s Åmli herred* n s 006 Nils Bertos. Haakedal m ug b fl Dagarbeider 1873 Åmli herred* n s 007 Birgit Terjeisd. Skjegdal k e b fl Huslig arbeide 1828 Åmli herred* n s Skjeggedal nedre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Ole Ares. Skjeggedal m g b hf Gaardbruger, Selver 1830 Åmli herred* n s 002 Gunhild Aanondsd. Skjegdal k g b hm Gaardmandskone 1849 Åmli herred* n s 003 Are Ols. Skjeggedal m ug b s Gaardsarbeide 1873 Åmli herred* n s 004 Kari Olsd. Skjeggedal k ug b d Gaardsarbeide 1876 Åmli herred* n s 005 Aanon Ols. Skjeggedal m ug b s Gaardsarbeide 1884 Åmli herred* n s 006 Anne Olsd. Skjeggedal k ug b d 1887 Åmli herred* n s 007 Anne Olsd. Skjedal k ug b d 1893 Åmli herred* n s Merknad: Anne Olsdtr Skjedal (y) 008 Gurine Aslaksd. Tverstøl k ug b tj 1881 Gjerstad Prgj. Ned n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 0929 Aamli Pladsen under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Gunnufs. Skjegdal m g b hf Husmand m Jord 1866 Evje Prgj. Ned n s 002 Sara Tallaksd. Risdal k g b hm Husmandskone 1879 Myklands Prgj. Ned n s 003 Gunnuf Ols. Skjeggedal m ug b s 1897 Åmli herred* n s 004 Siri Olsd. Skjeggedal k ug b d 1898 Åmli herred* n s Skjeggedal nedre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Knut Ols. Skjeggedal m g b hf Gaardbruger, Selvr 1863 Åmli herred* n s 002 Guro Neresd. Skjeggedal k g b hm Gaardmandskone 1867 Åmli herred* n s 003 Tora Knutsd. Skjegdal k ug b d 1892 Åmli herred* n s 004 Gunhild Knutsd. Skjegdal k ug b d 1895 Åmli herred* n s 005 Ole Knuts. Skjeggedal m ug b s 1897 Åmli herred* n s 006 Sigrid Knutsd. Skjeggedal k ug b d 1899 Åmli herred* n s 007 Tarjei Torjuson Kvålsmon m ug b tj Tjenestgut 1877 Bygland Prgj. Ned n s 008 Bergit Bjørnsd. Rostveit k e b tj Tjenestepige 1847 Bygland Prgj. Ned n s 009 Gulaug Aanons. Ramse m g mt el Dagarbeider Hf 1838 Åmli herred* n s Merknad: Hf E: Tilført med blyant Sedvanleg bustad: Ramse T 010 Tallak Ols. Tveit m ug mt el Dagarbeider S 1876 Åmli herred* n s Merknad: S E: Tilført med blyant Sedvanleg bustad: Austenå T Høgli Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 John Torsteins. Høgli m g b hf Lever af sine Midler 1822 Evje Prgj. Ned n s %Gaardbruger% 002 Kari Eivindsd. Høgli k g b hm Husmoder 1836 Åmli herred* n s 003 Børuf Ners. Høgli m g b hf Leiglending, Bruger 1865 Åmli herred* n s 004 Anne Johnsd. Høgli k g b hm Husmoder 1867 Åmli herred* n s 005 Nere Børufs. Høgli m ug b s Barn 1894 Åmli herred* n s 006 John Børufs. Høgli m ug b s Barn 1896 Åmli herred* n s 007 Gjermund Børufs. Høgli m ug b s Barn Åmli herred* n s 008 Ole Bratland m ug mt fl Dagarbeider, hugger 1880 Bygland Prgj. Ned n s Merknad: ca 1880 Sedvanleg bustad: Byland 009 John Bratland m ug mt fl Dagarbeider, hugger 1882 Byglands Prgj. Ned n s Merknad: ca 1882 Sedvanleg bustad: Bygland 010 Aanon Osofs. Bygland m g mt fl Dagarbeider, hugger 1870 Bygland Prgj. Ned n s Merknad: ca 1870 Sedvanleg bustad: Bygland Heskleiv Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Haavard Gunders. Hesklev m g b hf Gaardbruger, Selveir 1845 Austad Prgj. Ned n s 002 Torborg Aanonsd. Hesklev k g b hm Gaardmandskone 1842 Evje Prgj. Ned n s 003 Anne Haavardsd. Hesklev k ug f d 1872 Åmli herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Skjegdal nedre 004 Gunhild Haavardsd. Hesklev k ug b d Gaardsarbeide 1882 Åmli herred* n s 005 Gunder Haavards. Hesklev m ug b s Gaardsarbeide 1885 Åmli herred* n s Heskleiv Pladsen under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Knut Aanons. Hesklev m g b hf Husmand m J 1844 Åmli herred* n s 002 Kari Johnsd. Heskleiv k g b hm Husmandskone 1858 Byglands Prgj. Ned n s 003 Terjei Knuts. Heskleiv m ug b s 1890 Åmli herred* n s 004 Anne Knutsd. Heskliv k ug b d 1892 Åmli herred* n s 005 Mari Knutsd. Heskliv k ug b d 1895 Åmli herred* n s 006 Guro Knutsd. Heskliv k ug b d 1898 Åmli herred* n s Skjeggedal øvre Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga 1900 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Nils. Skjeggedal øvre m g b hf Gaardbruger, Selveier 1838 Åmli herred* n s 002 Anne Olsd. Skjegdal øvre k g b hm Gaardbrugerkone 1842 Åmli herred* n s 003 Tellef Ols. Skjeggedal m ug f s Handelsmand 1872 Åmli herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Handelsreise 004 Ole Ols. Skjeggedal m ug b s 1884 Åmli herred* n s 005 Terjei Ols. Skjeggedal m g b hf Dagarbeider 1881 Åmli herred* n s 006 Mari Johnsd. Skjegdal k g b hm 1874 Byglands Prgj. Ned n s 007 Ole Axels. Vasenden m ug b s 1896 Byglands Prgj. Ned n s 008 Halvor Lars. Ramse m g b hf Dagarbeider 1876 Åmli herred* n s 009 Tone Taraldsd. Skjedal øvre k g b hm 1870 Bylands Prgj. Saunes sogn n s Ned Skjeggedal øvre 4 2, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Knut Torkels. Skjegdal m e b hf Gaardbruger, Selvi!! Åmli herred* n s 002 Ingeborg Torkelsd. Skjegdal k ug b tj Tjenestepige 1847 Åmli herred* n s Tveitli Ole Aslaks. Tveitli m g b hf Gaardbruger, Selveier!! Åmli herred* n s 002 Torborg Knutsd. Tveitli k g b hm Gaardmandskone 1878 Åmli herred* n s 003 Aslak Ols. Tveitli m ug b s 1898 Åmli herred* n s 004 Aanon Knuts. Tveitli m ug b tjenestegut tjenestegut 1875 Åmli herred* n s 005 Anne Tellefsd. Aabel k ug b tj Tjenestepige 1882 Åmli herred* n s 006 John Knuts. Ramse m ug b tj Dagarbeider 1881 Åmli herred* n s Dale med Arneberg Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Svend Gunders. Vrålstad m g b hf Gaardbruger, Selveier 1855 Åmli herred* n s 002 Ragnhild Terjesd. Vrålstad k g b hm Gaardbrugerkone 1870 Åmli herred* n s 003 Gunder Svends. Vraalstad m ug b s 1893 Åmli herred* n s 004 Anne Svendsd. Vraalstad k ug b d 1895 Åmli herred* n s 005 Torborg Svendsd. Vraalstad k ug b d 1897 Åmli herred* n s 006 Ole Kristians. Dale m ug b tj Tjenestegut 1883 Åmli herred* n s 007 Brigde Olsd. Dale k e b tj Tjenestepige 1855 Bygland Prgj. Ned n s 008 Sigrid Knutsd. Dale k ug b tj Huslig arbeide 1884 Åmli herred* n s Bakkan under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Knut Jens. Dale m e b hf Husmand m Jord 1830 Åmli herred* n s 002 Sigri Knutsd. Dale k e b hm Huslig arbeide 1857 Åmli herred* n s 003 Tellef Ols. Dale m ug b s 1889 Åmli herred* n s 004 Tøri Olsd. Dale k ug b d 1892 Åmli herred* n s 005 Ole Ols. Dale m ug b s 1897 Åmli herred* n s 006 Anne Eivindsd. Dale k ug b tj Huslig arbeide 1872 Åmli herred* n s Dale Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Svend Tallaks. Dale m g b hf Gaardbruger, Slvr 1835 Åmli herred* n s Merknad: Hovedbygning 002 Kari Knutsd. Dale k g b hm Gaardbrugerkone 1852 Aasral Prgj. LM n s 003 Ingeborg Svendsd. Dale k ug b d Skoleelev 1886 Åmli herred* n s 004 Knut Svends. Dale m ug b s Skoleelev 1886 Åmli herred* n s Merknad: Knut Svendsen Dale junr. 005 Birgit Svendsd. Dale k ug b d Skoleelev 1889 Åmli herred* n s 006 Anne Svendsd. Dale k ug b d Skoleelev 1891 Åmli herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0929 Aamli 007 Tallak Svends. Dale m ug b s Barn 1895 Åmli herred* n s 008 Ole Svends. Dale m ug b s Barn 1896 Åmli herred* n s Merknad: Ole Svendsen Dale jnr 009 Aslak Svends. Dale m ug b s Barn 1898 Åmli herred* n s 010 Knut Svends. Dale m ug b tj Dagarbeider 1866 Åmli herred* n s 011 Eivind Svends. Dale m g b hf Last og Høi Kjører 1862 Åmli herred* n s Merknad: Drengstubygningen 012 Marte Jensd. Dale k g b hm Husgjerning 1862 Aasral Prgj. LM n s 013 Svend Eivinds. Dale m ug b s Skoleelev 1890 Åmli herred* n s 014 Jens Eivinds. Dale m ug b s Skoleelev 1892 Åmli herred* n s 015 Ingeborg Eivindsd. Dale k ug b d Skoleelev 1894 Åmli herred* n s 016 Ole Eivinds. Dale m ug b s Barn 1896 Åmli herred* n s 017 Marte Eivindsd. Dale k ug b d Barn Åmli herred* n s Dale Bakken Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Svend Svends. Dale m g f hf Gaardbruger, Selveier 1864 Åmli herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Engnes T 002 Signe Eivindsd. Dale k g b hm Gaardbrugerkone 1863 Åmli herred* n s 003 Svend Svends. Dale m ug f s Dagarbeider 1885 Åmli herred* n s Merknad: Svend Svendsen Dale jnr Sannsynleg opphaldstad: Engnes T 004 Eivind Svends. Dale m ug b s Skolegut 1886 Åmli herred* n s Merknad: Eivind Svendsen Dale junr 005 Ingeborg Svendsd. Dale k ug b d Barn 1888 Åmli herred* n s 006 Ole Svends. Dale m ug b s Barn 1890 Åmli herred* n s 007 Tallak Svends. Dale m ug b s Barn 1892 Åmli herred* n s 008 Ole Svends. Dale m ug b s Barn 1894 Åmli herred* n s Merknad: Ole Svendsen Dale jnr 009 Eivind Svends. Dale m ug b s Barn 1896 Åmli herred* n s Merknad: Eivind Svendsen Dale jnr 010 Ragnhild Svendsd. Dale k ug b d Barn Åmli herred* n s Austenaa Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Terjei Ols. Austenaa m g b hf Gaardbruger, Selveier 1841 Åmli herred* n s 002 Gunhild Aslaksd. Austenå k g b hm Gaardbrugerkone 1858 Åmli herred* n s 003 Ole Terjeis. Austena m ug f s skoleelev 1875 Åmli herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Sætersdal 004 Anne Terjeisd. Austenå k ug b d skræddersk 1877 Åmli herred* n s 005 Tallak Terjeis. Austenå m ug b s Gaardsarbeide 1880 Åmli herred* n s 006 Anne Terjeisd. Austenaa k ug b d Arbeider i Huset 1882 Åmli herred* n s 007 Aslak Terjeis. Austenå m ug b s Skolegut 1885 Åmli herred* n s 008 Gunhild Terjeisd. Austenå k ug b d Skolepige 1888 Åmli herred* n s 009 Ragnhild Terjeisd. Austenå k ug b d Skolepige 1891 Åmli herred* n s 010 Knut Terjeis. Austenå m ug b s Barn 1894 Åmli herred* n s 011 Ole Terjeis. Austenå m ug b s Barn 1897 Åmli herred* n s 012 John Terjeis. Austenå m ug b s Barn Åmli herred* n s 013 John Ols. Austena m ug f el Skomager 1844 Åmli herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Ramse T 014 Hjørand Lars. Vadder m ug mt el Folkeskolelærer 1877 Mo Prgj. Brb n s Sedvanleg bustad: Mo Prgj Pladsen under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Halvor Johns. Austenå m g b hf Husmand m J, Dagarbeider 1865 Bygland Prgj Ned n s 002 Anne Aslaksd. Austenaa k g b hm Husmandskone 1868 Åmli herred* n s 003 Aslak Halvors. Austenaa m ug b s Åmli herred* n s Austenaa Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Halvor Mikkels. Austenaa m g b hf Gaardbruger, Slv 1871 Valle Prgj. Ned n s 002 Torborg Gundersd. Austenaa k g b hm Gaardbrugerkone 1852 Åmli herred* n s 003 Tone Gundersd. Austenå k ug b d Huslig arbeide 1883 Åmli herred* n s 004 Tellef Gunders. Austenaa m ug b s Tjenestegut 1876 Åmli herred* n s 005 Gunder Gunders. Austenå m ug b s Dagarbeider 1878 Åmli herred* n s 006 Astri Gundersd. Austenaa k ug b d 1888 Åmli herred* n s 007 John Nikolais. Hillestad m ug b el Dagarbeider 1878 Åmli herred* n s 008 Tor Ols. Helleren m ug b el Dagarbeider 1880 Aasral Prgj. LM n s 009 Gunstein Lars. Ramse m ug f tj Dagarbeider 1882 Åmli herred* n s Sedvanleg bustad: %ubestemt% Sannsynleg opphaldstad: vides ikke Austenaa Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Svends. Austenå m g b hf Gaardbruger S 1862 Åmli herred* n s 002 Valborg Svendsd. Austenaa k g b hm Gaardbrugerkone 1872 Åmli herred* n s 003 Gunder Jørgens. Dale m g f hf Kreaturhandler 1862 Åmli herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Arendal 004 Kari Olsd. Dale k g b hm Huslig arbeide 1863 Myklands Prgj. Ned n s 005 Jørgen Gunders. Dale m ug b s Skolegut 1886 Myklands Prgj. Ned n s 006 Salve Gunders. Dale m ug b s Skolegut 1889 Åmli herred* n s 007 Ole Gunders. Dale m ug b s Skolegut 1891 Åmli herred* n s 008 Ragnhild Gundersd. Dale k ug b d Datter 1893 Åmli herred* n s 009 Anne Gundersd. Dale k ug b d Datter 1895 Åmli herred* n s 010 Aslak Gunders. Dale m ug b s Barn Åmli herred* n s Austenaa Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Tallak Aslaks. Austenaa m ug b hf Gaardbruger, Selveier 1876 Åmli herred* n s 002 Anne Svendsd. Austenaa k e b hm Husholderske 1851 Åmli herred* n s 003 Valborg Aslaksd. Austenaa k ug b d Tjenestepige 1877 Åmli herred* n s 004 Svend Aslaks. Austenaa m ug b s Tjenestegut 1881 Åmli herred* n s 005 Anne Aslaksd. Austenaa k ug b d Arb. i Huset 1883 Åmli herred* n s 006 Eivind Aslaks. Austenaa m ug b s Skolegut 1888 Åmli herred* n s 007 Birgit Aslaksd. Austenaa k ug b d Skolepige 1889 Åmli herred* n s 008 Ole Aslaks. Austenaa m ug b s Skolegut 1891 Åmli herred* n s Austenaa Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Ole Aanens. Austenå m g b hf Gaardbruger, Selveier 1858 Bygland Prgj. Ned n s 002 Signe Olsd. Austenå k g b hm Gaardbrugerkone 1871 Åmli herred* n s 003 Aanon Ols. Austenaa m ug b s Barn 1887 Åmli herred* n s 004 Signe Olsd. Austenaa k ug b d Barn 1890 Åmli herred* n s 005 Notto Ols. Austenå m ug b s Barn 1895 Åmli herred* n s 006 Ole Ols. Austenaa m ug b s Barn Åmli herred* n s 007 Ole Knuts. Tveit m g b hf Lever af sine Midler 1825 Åmli herred* n s 008 Ingeborg Olsd. Tveit k g b hm Husligt arbeide 1833 Åmli herred* n s 009 Knut Ols. Tveit m ug b s Kjører last Skomager 1868 Åmli herred* n s 010 Tallak Ols. Tveit m ug f s Snedker 1876 Åmli herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Skjeggedal T 011 Anne Olsd. Tveit k ug f d Skræddersk 1878 Åmli herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Dølemo T 012 Ole Eivinds. Austenaa m ug b el Dagarbeider 1881 Åmli herred* n s Brekkan Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Gunders. Austenå m g b hf Leilænding, G. Bruger 1856 Bygland Prgj. Ned n s 002 Guro Rolvsd. Austenå k g b hm Leilændingskone 1850 Byglands Prgj. Ned n s 003 Anne Gundersd. Austenå k ug b d Husligt arbeide 1885 Åmli herred* n s 004 Ingeborg Olsd. Austenaa k ug b d Husligt arbeide 1889 Åmli herred* n s 005 Marie Olsd. Austenå k ug b d Barn 1891 Åmli herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0929 Aamli 006 Tone Olsd. Austenå k ug b d Barn 1893 Åmli herred* n s Monen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Ole Eivinds. Monen m g b hf Gaardbruger, Slv 1865 Åmli herred* n s 002 Torborg Gundersd. Monen k g b hm Gaardbrugerkone 1860 Åmli herred* n s 003 Eivind Ols. Monen m ug b s 1893 Åmli herred* n s 004 Gunder Ols. Monen m ug b s 1896 Åmli herred* n s 005 Ola Ols. Monen m ug b s Åmli herred* n s Vraalstad 8 1, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Aslak Ols. Hillestad m g b hf Leilænding, G. Bruger 1872 Åmli herred* n s Merknad: Hovedbygning 002 Kari Gundersd. Vraalstad k g b hm Gaardsarbeide 1875 Åmli herred* n s 003 Torkel Gunders. Vrålstad m e b hf Dagarbeider 1868 Åmli herred* n s Merknad: Drengstubygning 004 Torborg Torkelsd. Vraalstad k ug b d 1895 Åmli herred* n s 005 Gunder Gunders. Vrålsta m e b hf Skomager 1871 Åmli herred* n s 006 Bergit Gundersd. Vrålsta k ug b tj Tjenestepige 1863 Åmli herred* n s 007 Torborg Gundersd. Vrålstad k ug b d Åmli herred* n s Vraalstad Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Ole Ols. Vraalstad m g b hf Gaardbruger 1858 Åmli herred* n s 002 Guro Olsd. Vraalstad k g b hm Gaardmandskone 1863 Åmli herred* n s 003 Kari Svendsd. Vraalstad k e b fl Foderådskone 1831 Åmli herred* n s 004 Margit Terjeisd. Ramse k ug b fl under fattig forplng, 1853 Åmli herred* n s Fattiglem Sjukdom: s 005 Kari Olsd. Vraalstad k ug f Søster Skræddersk 1872 Åmli herred* n s Sedvanleg bustad: %Vraalstad t% Sannsynleg opphaldstad: Tveit T Vraalstad Tellef Aanens. Vrålstad m g b hf Leilænding, G bruger 1859 Åmli herred* n s 002 Ragnhild Tallaksd. Vrålstad k g b hm Leilændingskone 1861 Åmli herred* n s 003 Aanon Tellefs. Vrålstad m ug b s 1895 Åmli herred* n s 004 Kari Tellefsd. Vrålstad k ug b d Åmli herred* n s 005 Guro Tallaksd. Vraalstad k ug f el Huslig arbeide 1859 Åmli herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Dølemo T 006 Ole Aslaks. Hillestad m e b fl Dagarbeider 1847 Bygland Prgj. Ned n s 007 Tellef Ols. Hillestad m ug b fl Dagarbeider 1881 Åmli herred* n s Krona under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Nere Salves. Vrålstad m g b hf Husmand m Jord 1822 Åmli herred* n s 002 Anne Evensd. Vrålstad k g b hm Husmandskone 1831 Åmli herred* n s 003 Ole Neres. Vraalstad m ug b s Dagarbeider 1866 Åmli herred* n s 004 Asborg Neresd. Vraalstad k ug b d Husarbeide 1870 Åmli herred* n s Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 217 (kvinner: 103, menn: 114) Bustader i krinsen: 38 Krins: 010 Herred/by: Aamli Hillestad Gunder Evens. Hillestad m g b hf Gaardbruger, Selveier 1836 Åmli herred* n s 002 Birgit Gundersd. Hillestad k g b hm Gaardmandskone 1864 Åmli herred* n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Eivind Gunders. Hillestad m ug b tj Tjenestegut 1880 Åmli herred* n s 004 Sigri Tallaksd. Hillestad k ug b tj Tjenestepige 1870 Åmli herred* n s 005 Anne Gundersd. Hillestad k ug f fl Syerske 1878 Åmli herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Dølemo T 006 Eilif Knuts. Lien m ug mt b Skogehandler Last 1854 Aamlid n s Sedvanleg bustad: Solberg i Øiestad Prgj. 007 Sven Ols. Simondstad m e mt b Skogehandler Last 1851 Aamlid n s Sedvanleg bustad: Storenæs i Holt Prgj Øina a under Hillestad under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Sven Gunders. Øina m g b hf Husm. m J og Skytter Jæger 1874 Åmli herred* n s 002 Ragnil Tellefsd. Øina k g b hm Kone 1874 Åmli herred* n s 003 Gunder Svens. Øina m ug b s Søn 1897 Åmli herred* n s 004 Sigri Svensd. Øina k ug b d Datter Åmli herred* n s 005 Tellef Svens. Øina m ug b s Søn Åmli herred* n s Øina b under Hillestad under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Tellefs. Øina m ug b hf Husm. m J og Tømmermand 1832 Åmli herred* n s Hust. 002 Margit Torbjonsd. Øina k e b tj Tjenestepige 1853 Byglands Prgj. Sætersdal n s Ned 003 Osuf Aslaks. Øina m ug b fl No 2s Søn 1896 Åmli herred* n s 004 John Nils. Øina m e b el Jordbryder + Fattigv 1818 Vegårdsheien Arendal Ned n s Monen under Hillestad under Ole Aanons. Monen m g b hf Husm. m J og Tømmerkjører 1875 Åmli herred* n s 002 Anne Aanesd. Monen k g b hm Husmandskone 1862 Åmli herred* n s 003 Aanon Ols. Monen m ug b s Søn 2 år 1898 Åmli herred* n s 004 Aane Ols. Monen m ug b s Søn Åmli herred* n s 005 Anne Tellefsd. Monen k e b fl Barnepasser for Kosten 1832 Åmli herred* n s Hillestadspladset under under Hillestad Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Knut Jens. Pladset m g b hf Husmand m J + Fattigv 1840 Åmli herred* n s 002 Sigri Gundersd. Pladset k g b hm Husmandskone 1854 Åmli herred* n s 003 Jens Knuts. Pladset m ug b s Søn 1893 Åmli herred* n s Kvinnebak under Tveit under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Terje Jørgens. Kvinnebak m g b hf Husm. m J og Tømmerkjører 1874 Åmli herred* n s 002 Anne Olsd. Kvinnebak k g b hm Husmandskone 1877 Åmli herred* n s 003 Jørgen Terjes. Kvinnebak m ug b s Søn 1897 Åmli herred* n s 004 Ole Terjes. Kvinnebak m ug b s Søn Åmli herred* n s 005 Sigri Terjesd. Kvinnebak k ug b d Datter Åmli herred* n s Rusmyr under Tveit under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Ommund Tallaks. Rusmyr m g b hf Husm. m J og Snedker 1839 Åmli herred* n s 002 Øli Aanonsd. Rusmyr k g b hm Husmandskone 1868 Åmli herred* n s 003 Tallak Ommunds. Rusmyr m ug b s Søn 1897 Åmli herred* n s Hola under Tveit under Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0929 Aamli Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Ole Ols. Hola m ug b hf Husm. m J og Smed 1823 Åmli herred* n s Gaardsredskab 002 Anne Olsd. Hola k ug b fl Tjenestpige 1829 Åmli herred* n s Tjaranlian Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Jørgen Bjørns. Tjaranlian m g b hf Leilænd, Gaardsbr og 1845 Bygland Prgj. Sætersdal n s Hestehandler Ned 002 Birgit Torjusd. Tjaranlian k g b hm Leilændingkone 1852 Bygland Prgj. Sætersdal n s Ned 003 Bjørn Jørgens. Tjaranlian m ug b s Juring i Somartiden 1887 Åmli herred* n s 004 Knut Jorgens. Tjaranlian m ug b s Søn 1890 Åmli herred* n s 005 Asbørg Jorgensd. Tjaranlian k ug b d Datter 1894 Åmli herred* n s 006 Nils Bjorns. Tjaranlian m g b hf Kjørekar og Handelskar 1857 Byglands Prgj. Sætersdal n s Inderst Ned 007 Astri Osmundsd. Tjaranlian k g b hm Inderstkone 1882 Byglands Prgj. Sætersdal n s Ned 008 Asbørg Nilsd. Tjaranlian k ug b d Datter Åmli herred* n s Tveit Gunder Gunders. Tveit m g b hf Leilend., Gaardbr og 1862 Åmli herred* n s Tømmerkjører 002 Tone Olsd. Tveit k g b hm Leilændingkone 1862 Åmli herred* n s 003 Gunder Gunders. Tveit m ug b s Tømmerkjører 1886 Åmli herred* n s 004 Kari Gundersd. Tveit k ug b d Juring i Sommertiden 1887 Åmli herred* n s 005 Anne Gundersd. Tveit k ug b d Datter 1892 Åmli herred* n s 006 Ole Gunders. Tveit m ug b s Son 1896 Åmli herred* n s 007 Astri Gundersd. Tveit k ug b d Datter 2 år 1898 Åmli herred* n s 008 Sven Ols. Vraalstad m ug b tj Tømmerkjøring 1862 Åmli herred* n s 009 Kari Olsd. Vraalstad k ug mt b Tjenestpige 1872 Åmli herred* n s Sedvanleg bustad: Vraalstad T Ramse øvre Inistog 11 1, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Tellef Ols. Ramse øvre m g b hf Gaardbruger, Selveier 1828 Åmli herred* n s 002 Joraand Jakobsd. Ramse øvre k g b hm Gaardmandskone 1827 Åmli herred* n s 003 Ole Tellefs. Ramse øvre m ug f el s Tømmerhugger og Jordbryder 1858 Åmli herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Hillestad T 004 Tellef Tellefs. Ramse øvre m ug b el s Tømmerhugger og Skytter 1860 Åmli herred* n s Jæger 005 Aane Tellefs. Ramse øvre m e b el s Tømmermand, H Åmli herred* n s Lislemyr under Ramse øvre under 11 1, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Jakob Tellefs. Lislemyr m g b hf Husm. m J og Tømmerkjører 1855 Åmli herred* n s 002 Birgit Olsd. Lislemyr k g b hm Husmandskone 1855 Åmli herred* n s 003 Ole Jakobs. Lislemyr m ug b s Tømmerkjører 1884 Åmli herred* n s 004 Knut Jakobs. Lislemyr m ug b s Søn Juring 1890 Åmli herred* n s 005 Gro Jakobsd. Lislemyr k ug b d Datter 1892 Åmli herred* n s 006 Joraand Jakobsd. Lislemyr k ug b d Datter 1896 Åmli herred* n s Ramse øvre Hommen Knut Svens. Ramse ø. m g b hf Gaardbruger S og Vert 1829 Åmli herred* n s 002 Kari Olsd. Ramse ø. k g b hm Gaardmandskone 1834 Åmli herred* n s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Gunil Knutsd. Ramse ø. k ug b tj Tjenestepig 1888 Åmli herred* n s 004 Sigri Olsd. Ramse ø. k ug b fl Syerske Skrædder 1878 Åmli herred* n s Ramse øvre Bujord Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Ole Osmunds. Bujord m g b hf Lærer i Folkesk. og 1859 Øvrebø Prgj. pr Kr.sand n s Leilænding LM Merknad: rette Navn Røineland 002 Guro Olsd. Bujord k g b hm L. og Leilend.kone 1873 Åmli herred* n s 003 Ole Ols. Bujord m ug b s Søn 1896 Åmli herred* n s 004 Anne Olsd. Bujord k ug b d Datter 2 år 1898 Åmli herred* n s 005 Anne Nikolaisd. Bujord k ug b tj Tjenestepige 1881 Åmli herred* n s Lia under Ramse øvre under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Ole Gunders. Lia m g b hf Husm. m J og Tømmerhugger 1835 Åmli herred* n s 002 Valborg Aslaksd. Lia k g b hm Husmandskone 1845 Åmli herred* n s Slettebræk under Ramse ø under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Kjersti Tjostofsd. Ramse k e b hm Husm.enke bruger Pladset, 1855 Åmli herred* n s med Jord 002 Ole Gunders. Ramse m ug b s Søn 1894 Åmli herred* n s 003 Gunil Gundersd. Ramse k ug b d Datter 1897 Åmli herred* n s Ramse øvre Opistog Eivind Gunders. Ramse ø. m g b hf Gaardbruger, Selveier 1868 Åmli herred* n s 002 Signe Ommundsd. Ramse ø. k g b hm Gaardmandskone 1867 Åmli herred* n s 003 Gunder Eivinds. Ramse ø. m ug b s Søn 1890 Åmli herred* n s 004 Sigri Eivindsd. Ramse ø. k ug b d Barnepige 1888 Åmli herred* n s 005 Ole Eivinds. Ramse ø. m ug b s Søn 1892 Åmli herred* n s 006 Ommund Eivinds. Ramse ø. m ug b s Søn 1897 Åmli herred* n s 007 Anne Eivindsd. Ramse ø. k ug b d Datter Åmli herred* n s 008 Ingeborg Knutsd. Ramse ø. k ug b tj Tjenestepige 1886 Åmli herred* n s 009 Katrine Rask Ramse ø. k ug b el Lærerinde Folkeskolen 1879 Arendal Ned n s Merknad: Folkeskolen E: Tilført med blyant 010 Terje Aanons. Ramse ø. m ug b el Skoghandler og Kapitalist 1857 Åmli herred* s 011 Notto Ols. Østenaa m ug b el Tømmerhugger 1873 Åmli herred* n s Berdalen under Ramse ø. under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Aslak Ols. Berdalen m g b hf Husm. m J og Tømmerhugger 1849 Fyrisdal Brb %Moland% n s 002 Signe Aslaksd. Berdalen k g b hm Husmandskone 1849 Åmli herred* n s 003 Aslak Aslaks. Berdalen m ug b s Tømmerkjører 1877 Åmli herred* n s 004 Terje Aslaks. Berdalen m ug b s Søn 1886 Åmli herred* n s 005 Ole Aslaks. Berdalen m ug b s Søn 1890 Åmli herred* n s Bruvabak under Ramse øvre under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Berte Aslaksd. Bruvabak k b hm Husm. og Spinderske 1833 Åmli herred* n s 002 Sigri Aanonsd. Bruvabak k b Datterdatter fl Vedk. Moder bet. for Opholdet 1890 Åmli herred* n s Ole Olsen Ramse øvre Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0929 Aamli 001 Ole Ols. Ramse øvre m g b hf Gaardbr. S og Poståbner 1876 Åmli herred* n s 002 Anne Terjesd. Ramse øvre k g b hm Gaardmandskone 1874 Åmli herred* n s 003 Guro Olsd. Ramse øvre k ug b d Datter 1897 Åmli herred* n s 004 Birgit Olsd. Ramse øvre k ug b d Datter Åmli herred* n s 005 Ole Jørgens. Ramse øvre m ug b tj Juring i Sommertiden 1886 Åmli herred* n s 006 Torborg Olsd. Ramse øvre k ug b tj Tjenestepige 1884 Åmli herred* n s 007 Lars Karls. Ramse øvre m ug b el Tømmerkjører 1868 Bjellands Prgj. Grinnera Sogn LM n s Stenkirken under Ramse ø under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 John Salves. Stenkirk m g b hf Husmand m Jord 1830 Åmli herred* n s 002 Kristi Olsd. Stenkirk k g b hm Husm. kone 1837 Åmli herred* n s 003 Ole Salves. Stenkirk m ug b s Tømmerhugger 1877 Åmli herred* n s 004 Asbør Johnsd. Ramse ø. k ug mt b Leilænd.datter Juring 1886 Åmli herred* n s Sedvanleg bustad: Injordet i Aamlid T Roene under Ramse øvre under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Lars Aanons. Roene m g b hf H.mand m J og 1870 Åmli herred* n s Tømmerhugger 002 Gunil Tellefsd. Roene k g b hm Husmandskone 1865 Åmli herred* n s 003 Aanon Lars. Roene m ug b s Søn 1896 Åmli herred* n s 004 Tellef Lars. Roene m ug b s Søn 1897 Åmli herred* n s 005 Terje Lars. Roene m ug b s Søn Åmli herred* n s 006 Tone Terjesd. Roene k e b Bedstemoder til Husf. fl Lever med Familien, fordi de bruger hendes stedde Plads, er uformuende og arbeider tillige med Husmoderen 1834 Åmli herred* n s Ramse øvre Livold Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Børuf Terjes. Ramse ø m ug b hf Gaardbruger S Tømmermand 1862 Åmli herred* n s 002 Ingeborg Børufsd. Ramse ø k e b fl Føderaadsenke Follaug 1822 Åmli herred* n s 003 Signe Terjesd. Ramse ø k ug b tj Tjenestepige 1856 Åmli herred* n s 004 Aslak Terjes. Ramse ø m ug b el Tømmerhugger 1859 Åmli herred* n s Ramse øvre Børufshom Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Nikolai Johns. Ramse ø. m g b hf Leilænd. og Tømmerhugger!! Bygland Prgj. Sætersdalen n s Ned 002 Tore Rolvsd. Ramse ø. k g b hm Leilændingkone 1867 Bygland Prgj. Sætersdalen n s Ned 003 Sveinung Nikolais. Ramse ø. m ug b s Søn 1889 Åmli herred* n s 004 Gunvor Nikolaisd. Ramse ø. k ug b d Datter 1893 Åmli herred* n s 005 Ragnil Nikolaisd. Ramse ø. k ug b d Datter 1895 Åmli herred* n s 006 Birgit Nikolaisd. Ramse ø. k ug b d Datter 1898 Åmli herred* n s 007 Taral Aslaks. Ramse ø. m ug b el Kapitalist, lever deraf eg. Værelse 1835 Åmli herred* n s Gunleifjeld Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Gunder Gunders. Gunleifjel m e b Tjenestegut, hf Kjøre- og Gaardsgut 1823 Åmli herred* n s 002 Mari Olsd. Gunleifjel k g b Tjenestpige Kreaturstel Budeie 1843 Åmli herred* n s 003 Anne Kristiansd. Gunleifjel k ug b Tjenestpige Kjøkkenpige 1888 Åmli herred* n s Ramse ytre Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Nære Ols. Ramse y m g f hf Gårdbr. S og Landhandler 1825 Åmli herred* n s Merknad: Hovedbygning Sannsynleg opphaldstad: Kristiansand S 002 Sigri Pedersd. Ramse y k g b hm Gaardbrugerkone 1839 Åmli herred* n s 003 Ole Næres. Ramse y m ug f s Kjøregut 1877 Åmli herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansand S 004 Gunild Næresd. Ramse y k ug b d Butikpige 1873 Åmli herred* n s 005 Kari Kittelsd. Ramse y k e b tj Kreaturstel Budeie 1846 Åmli herred* n s 006 Lisa Abrahamsd. Ramse y k ug b tj Væverske 1881 Bjellands Prgj. LM n s 007 Anne Abrahamsd. Ramse y k ug b tj Kjøkkenpige 1883 Bjellands Prgj. LM n s 008 John Ols. Austenaa m ug mt Skomagerer Skomager 1845 Åmli herred* n s Sedvanleg bustad: Austenå T 009 Torje Ols. Skjeie m g mt b Tømmermærken 1863 Eiken Sogn pr. Mandal n s LM Sedvanleg bustad: Tvedt Prgj. Birkenæs Sogn 010 Torjus Salves. Ramse m ug b tj Kjøregut 1869 Åmli herred* n s Merknad: Drengestubygning 011 John Stens. Ramse m ug b tj Kjøregut 1877 Åmli herred* n s 012 Peder Didriks. Ramse m ug b tj Juring og Vedhugger 1871 Øiestad Prgj. pr. Arendal n s Ned 013 Knut Ols. Ramse m ug b tj Juring 1886 Åmli herred* n s 014 Alfred Svens. Ramse m ug b tj Juring 1886 Barbu Sogn pr. Arendal Ned n s Ranneisplads under Ramse under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Ols. Ranneisplads m g b hf Husm. og Tømmerhugger 1877 Bygland Prgj. Sætersdal n s Ned 002 Signe Tellefsd. Ranneisplads k g b hm Husmandskone 1864 Åmli herred* n s 003 Emil Ols. Ranneisplads m ug b el Tømmerhugger og Smed 1879 Vegaardsheien pr. Arendal n s Ned Karten under Ramse ytre under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Tellef Terjes. Karten m g b hf Husm. m J og Tømmerhugger 1842 Fyrisdal Brb. %Moland n s Prgj% 002 Guro Aanonsd. Karten k g b hm Husm. kone 1832 Åmli herred* n s 003 Knut Ols. Karten m g b hf Inderst og Gråstensmurer 1860 Bygland Prgj. Sætersdal n s Ned 004 Birgit Knutsd. Karten k g b hm Inderstkone 1864 Bygland Prgj. Sætersdal Ned n s Stigan under Ramse ytre under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Alfred Johans. Stigan m g b hf Husm. m J og Veivogter 1864 Gjøteborg Sverige n s 002 Sigri Gulaugsd. Stigan k g b hm Husmandskone 1871 Åmli herred* n s 003 Margit Alfredsd. Stigan k ug b d Datter 1897 Åmli herred* n s 004 Gulaug Alfreds. Stigan m ug b s Søn Åmli herred* n s 005 Gunnuf Tellefs. Stigan m g b hf Tømmerhugger, Hm Byglan Prgj. Sætersdal n s Ned 006 Ingeborg Salvesd. Stigan k g b hm Husmandskone 1869 Åmli herred* n s 007!! Gunnufsd.* Stigan k b d Datter Åmli herred* n s Merknad: udøbt Pigebarn Holtet under Ramse ytre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Knut Skjellufs. Holte m g b hf Husm. m J og Tømmerhugger 1851 Bygland Prgj. Sætersdal n s Ned 002 Anne Tellefsd. Holte k g b hm Husmandskone 1853 Bygland Prgj. Sætersdal n s Ned 003 Jakob Knuts. Holte m ug b s Søn 1890 Åmli herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0929 Aamli 004 Tellef Knuts. Holte m ug b s Son 1895 Åmli herred* n s 005 Birit Knutsd. Holte k ug b d Datter 1898 Åmli herred* n s 006 Skjelluf Knuts. Holte m ug b s Tømmerhugger 1881 Åmli herred* n s 007 Ole Skjellufs. Ramse m ug b fl Tømmerhugger 1853 Bygland Prgj. Sætersdal Ned n s Ramse ytre Ole Ols. Ramse y m g b hf Gaardbruger, Selveier 1868 Åmli herred* n s 002 Anne Olsd. Ramse y k g b hm Gaardmandskone 1878 Åmli herred* n s 003 Ole Ols. Ramse y m ug b s Søn Åmli herred* n s 004 Anne Salvesd. Ramse y k ug b tj Barnepige 1891 Åmli herred* n s 005 Anne Olsd. Ramse y k ug b fl Syerske 1881 Åmli herred* n s 006 Birgit Jørgensd. Ramse y k ug b tj Kjøkkenpige 1881 Åmli herred* n s 007 Emma Tellefsd. Ramse y k ug b tj Budeie Kreaturstel 1882 Mykland Ned n s 008 Martin Halvors. m g mt b Tømmermærker 1867 Gjerpen Brb n s Sedvanleg bustad: Risdal Mykland Krona under Ramse ytre under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Gulaug Aanons. Krona m g f hf Husm. m J og Slagter 1838 Åmli herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Skjeggedal n T 002 Margit Salvesd. Krona k g b hm Husmandskone 1828 Åmli herred* n s 003 Ole Tellefs. Krona m g b hf Inderst og Tømmerhuger 1864 Åmli herred* n s 004 Gunild Gulaugsd. Krona k g b hm Inderstkone 1863 Åmli herred* n s 005 Gulaug Ols. Krona m ug b s Søn 1889 Åmli herred* n s 006 Tellef Ols. Krona m ug b s Søn 1896 Åmli herred* n s 007 Anne Olsd. Krona k ug b d Datter Åmli herred* n s Sæsvold under Ramse ytre under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Jens Ols. Sæsvold m g b hf Husm. m J og Tømmerhugger 1865 Åmli herred* n s 002 Birgit Tjostofsd. Sæsvold k g b hm Husmandskone 1867 Åmli herred* n s 003 Kari Jensd. Sæsvold k ug b d Datter 1892 Åmli herred* n s 004 Berte Jensd. Sæsvold k ug b d Datter 1897 Åmli herred* n s 005 Olene Jensd. Sæsvold k ug b d Datter Åmli herred* n s 006 Signe Tjostofsd. Ramse øvre k ug mt b Tjenestepige 1865 Åmli herred* n s Sedvanleg bustad: Baas Aamlid T 007 Sven Svens. Sæsvold m g b hf Skomager, Inderst + Fattigv Åmli herred* n s 008 Fredrikke Elise Nilsd. Sæsvold k g b hm Inderstkone 1851 Fredriksværn JL n s 009 Marie Sofie Svensd. Sæsvold k ug b d Datter 1893 Barbu Prgj. pr. Arendal Ned n s Nygaard under Ramse ytre under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Ole Johns. Nygaard m g b hf Husm. m J Snedker 1874 Åmli herred* n s 002 Maria Gunnufsd. Nygaard k g b hm Husmandskone 1874 Evje Prgj. Ned n s 003 John Ols. Nygaard m ug b s Søn Åmli herred* n s 004 Tørborg Olsd. Nygaard k e b fl Føderaadsenke 1835 Evje Prgj. Ned n s 005 Siri Gunnufsd. Nygaard k ug b el Tjenespige 1877 Evje Prgj. Ned n s 006 Gunder Ols. Austenå m ug b el Tømmerhugger 1876 Åmli herred* n s Haagedal Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Terje Tellefs. Hågedal m g b hf Gaardbruger, Selvleier 1847 Åmli herred* n s 002 Birgit Pedersd. Hågedal k g b hm Gårdmandskone 1849 Åmli herred* n s 003 Aslak Terjes. Hågedal m ug b s Søn, Juring i Sommertiden 1888 Åmli herred* n s 004 John Terjes. Hågedal m ug b s Søn 1890 Åmli herred* n s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0940 Valle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0940 Valle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0940 Valle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0819 Hollen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1446 Breim Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0416 Romedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0413 Furnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0136 Rygge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1038 Fede. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1038 Fede. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1038 Fede Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0934 Vegusdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0934 Vegusdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0934 Vegusdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0827 Hjartdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0827 Hjartdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0827 Hjartdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1658 Børsen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1658 Børsen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1658 Børsen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1566 Surendals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1566 Surendals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1566 Surendals Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1126 Hetlands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1126 Hetlands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1126 Hetlands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1130 Strands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1130 Strands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1130 Strands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer