Folketeljing 1900 for 1038 Fede. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 1038 Fede. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 1038 Fede Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister... 75

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 1061 (kvinner: 531, menn: 529) Bustader: 212 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 170 (kvinner: 78, menn: 92) Bustader i krinsen: 32 Krins: 001 Herred/by: Fede Folketeljinga Meland store Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Stefan Sigbjørns. m g b hf Gaardbruger, Selveier og 1860 Feda herred* n s Hussnedker 002 Martha Tomasd. k g b hm Gaardmandskone 1861 Siredalen n s 003 Gesine Stefansd. k ug b d Husgjerning 1885 Feda herred* n s 004 Sigbjørn Stefans. m ug b s Jordbrugsarbeide 1886 Feda herred* n s 005 Tomas Stefans. m ug b s Søn 1889 Feda herred* n s 006 Marthin Stefans. m ug b s Søn 1891 Feda herred* n s 007 Nils G. Stefans. m ug b s Søn 1893 Feda herred* n s 008 Gunda Stefans. k ug b d Datter 1896 Feda herred* n s 009 Hans S. Stefans. m ug b s Søn Feda herred* n s 010 Grethe Hansd. k e b fl Føderaadskone 1825 Kvinnesdal LM n s 011 P. Liland m g mt b Gaardbruger og 1858 Siredalen n s Folkeskolelærer Sedvanleg bustad: Neset, Fede Meland store 1 4, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Sigbjørn Sigbjørns. m g b hf Gaardbruger, Selveier og 1853 Gyland LM n s Tømmermand (Hus) 002 Andrea Olsd. k g b hm Gaardmandskone 1851 Feda herred* n s 003 Sofie A. Sigbjørnsd. k ug b d Husgjerning 1880 Feda herred* n s 004 Oskar Sigbjørns. m ug b s Snedker 1883 Feda herred* n s 005 Marthin Sigbjørns. m ug b s Søn 1886 Feda herred* n s 006 Anthon Sigbjørns. m ug b s Søn 1888 Feda herred* n s Meland (store) 1 5, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Andreas Ols. m g b hf Gaardbruger og Selveier 1854 Feda herred* n s 002 Gurine Ols. k g b hm Gaardmandskone 1864 Feda herred* n s 003 Karen Andreasd. k ug f d Husgjerning 1884 Feda herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Haugeland Fede 004 Lars Andreass. m ug b s Søn 1895 Feda herred* n s 005 Anthon Andreass. m ug b s Søn 1897 Feda herred* n s 006 John E. Andreass. m ug b s Søn Feda herred* n s 007 Bergitte Anderss. k e b fl Føderaadskone 1824 Nes, Flekkefjord n s 008 Anna Svens. k g mt b Husmandskone 1836 Herrod JL n s Sedvanleg bustad: Aasen i Herrod Meland store Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Berte Tollaks. k e b hm Gaardbrugerenke, Selveier 1830 Feda herred* n s Merknad: Søren Tobias Edvartsens Enke 002 Kristian Tobiass. m ug b s Gaardbrugsarbeide 1864 Feda herred* n s 003 Sigval Tobiass. m ug b s Gaardbrugsarbeide 1866 Feda herred* n s 004 Marie Tobiasd. k ug f d Husarbeide 1870 Feda herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Meland lille, Fede Bakken, Meland lille Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Marthin Tønness. m g b hf Gaardbruger, Selveier og 1867 Feda herred* n s Sømand 002 Teodine Mathiasd. k g b hm Gaardmandskone 1878 Feda herred* n s 003 Lovise Marthinsd. k ug b d Datter Feda herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 1038 Fede 004 Tøri Tollaksd. k ug f tj Tjenestpig 1840? Gyland n s Sannsynleg opphaldstad: Tesager, Gyland 005 Andreas Tønnes. m ug b el Arbeidsmand 1848 Feda herred* n s Meland lille Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Andreas Edvarts. m g b hf Gaardbruger, Selveier, og 1853 Feda herred* n s Bøkker 002 Inger S. Eliasd. k g b hm Gaardmandskone 1849 Gyland LM n s 003 Edvart H. Andreass. m ug b s Gaardsarbeide 1884 Feda herred* n s 004 Sally L. Andreasd. k ug b d Datter 1887 Feda herred* n s 005 Elias E. Andreass. m ug b s Søn 1890 Feda herred* n s 006 Anne T. Andreasd. k ug b d Datter 1895 Feda herred* n s Meland lille Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Ole Andreass. m g b hf Gaardbruger, Selveier og 1829 Feda herred* n s Arbeidsmand 002 Tonette Olsd. k g b hm Gaardmandskone 1834 Feda herred* n s 003 Pauline Olsd. k ug b d Husgjerning og Kreaturstel 1875 Feda herred* n s Dalen Meland lille Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Tobias Tønnes. m g b hf Gaardbruger, Selveier og 1850 Feda herred* n s Sømand 002 Gesine Mathiasd. k g b hm Gaardmanskone 1871 Feda herred* n s 003 Torval Tobiass. m ug b s Sømand og Gaardarbeider 1882 Feda herred* n s 004 Tobias Tobiass. m ug b s Søn 1885 Feda herred* n s 005 Adolf Tobiass. m ug b s Søn 1887 Feda herred* n s 006 Maria Tobiasd. k ug mt tj Bagstepige 1870 Feda herred* n s Sedvanleg bustad: Meland store, Fede 007 Marthin Tobiass. m ug b s Søn 1896 Feda herred* n s 008 Gine B. Tobiasd. k ug b d Datter Feda herred* n s Gjeiskeli Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Mathias Tønnes. m e f hf Gaardbruger og Selveier 1826 Feda herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Aanæ Sira Hitterø 002 Ludvig Mathiass. m ug f s - b -? Arbeider ved Sagbrug 1874 Feda herred* Statsb.: Minæsota Amerika Trusamf.: Frimenigheden Sannsynleg opphaldstad: Aanæ Sira Hitterø Lone med 4 1, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Mikal Andreass. m g b hf Gaardbruger Selveier og 1845 Feda herred* n s Bøkker 002 Inger Johannesd. k g b hm Gaardmandskone 1854 Feda herred* n s 003 Josefine Mikalsd. k ug b d Husarbeide 1883 Feda herred* n s 004 Johannes Mikals. m ug b s Gaardsarbeide 1885 Feda herred* n s 005 Marie Mikalsd. k ug b d Datter 1888 Feda herred* n s 006 Bernhard Mikals. m ug b s Søn 1891 Feda herred* n s Lone med 4 2, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Gabriel Johannes. m e b hf Gaardbruger og Selveier 1828 Feda herred* n s 002 Marthine Gabrielsd. k ug b d Husarbeide og Kreaturstel 1858 Feda herred* n s Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Lone med 4 3, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Søren B. Sørens. m g b hf Gaardbruger, Selveier, 1854 Gyland n s Hussnedker 002 Søverine Nilsd. k g b hm Gaarmanskone 1859 Gyland n s 003 Søren Sørens. m ug b s Hussnedker og Gaardarbeide 1884 Feda herred* n s 004 Marthin Sørens. m ug b s Søn 1887 Feda herred* n s 005 Berthe Sørensd. k ug b d Datter 1890 Feda herred* n s 006 Ludvig Sørens. m ug b s Søn 1894 Feda herred* n s 007 Berner S. Sørens. m ug b s Søn Feda herred* n s Lone med Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Jens M. Johannes. m e b hf Gaardbruger, Seleier 1833 Feda herred* n s 002 Marthine Jensd. k ug f d Syarbeide 1859 Feda herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Flekkefjord 003 Johan Jenss. m g f hf Snedker 1857 Feda herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Nes, Flekkefjord 004 Sofie Jens. k g b hm Husarbeide og Kreaturarbeide 1866 Høiland Sogn n s 005 Georg Johans. m ug b s Søn 1887 Chicago n s 006 Kora Johansd. k ug b d Datter 1893 n s 007 Meibel Johansd. k ug b d Datter 1895 Chicago n s Lone med Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Magrethe Johannesd. k ug b d Gaardbrugerske og Sypige 1865 Feda herred* n s 002 Elisabeth Johannesd. k ug b d Intet Erverv 1870 Feda herred* n s Sjukdom: a 003 Johan Johanness. m e mt s Bøkker 1849 Feda herred* n s Sedvanleg bustad: Flekkefjord 004 Johan Axels. m ug b s Gaardbruger og Selveier 1849 Feda herred* n s 005 Bergitte Vermundsd. k g b hm Gaardsarbeide og Kreaturstel 1823 Feda herred* n s Trøtland Jakob Hanss. m g b hf Gaardbruger Selveier og 1844 Feda herred* n s Opsynsmand ved Murverk 002 Marthine Didriksd. k g b hm Gaardbrugerkone 1843 Gyland n s 003 Herman Jakobs. m ug f s Hussnedker 1878 Feda herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Jersy Sitty Amerika 004 Anna Jakobs. k ug f d Tjenestpige 1876 Feda herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Jersy Sitty Amerika 005 Alfred Jakobs. m ug b s Gaardsarbeide 1883 Feda herred* n s 006 Teoline Jakobsd. k ug b d Datter 1887 Feda herred* n s Frøjtland 5 2, Anders Hanss. m g b hf Gaardbruger Selveier 1833 Feda herred* n s 002 Severine Aanensd. k g b hm Gaarmanskone 1834 Kvinnesdal n s 003 Anders Anderss. m ug b s Snedker 1876 Feda herred* n s Frøjtland 5 3, Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Andreas Hanss. m g f hf Gaardbruger og 1838 Feda herred* n s Fabrikarbeider Dalens farveri Sannsynleg opphaldstad: Dalens Garveri Flekkefjord Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1038 Fede 002 Rebekka Sigbjørns. k g b hm Gaardbrugerkone 1841 Kvinnesdal n s 003 Ida Hansd. k ug f d Tjenestpige 1876 Feda herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Chicago. Amerika 004 Solvig Olsd. k ug b d Skolebarn (Folkeskolen) 1892 Kristianssand S n s Frøjtland Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 P. Liland m g f hf Gaardbruger. Selveier og 1858 Siredalen n s Folkeskolelær. Sannsynleg opphaldstad: Meland store Fede 002 Inger Liland k g b hm Gaardmanskone 1850 Ekersundssogn Sta n s 003 Karl J. Liland m ug f s Møbelsnedker og Hussnedker 1877 Haa Jæderen Sta n s Sannsynleg opphaldstad: Jersy City Amerika 004 Torval Liland m ug f s Smedesvend. (Graasmed) 1880 Feda herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Liknes Kvinnesdal 005 Pauline Liland k ug b d Datter 1886 Feda herred* n s 006 Elen Liland k ug b d Datter 1889 Feda herred* n s 007 Peder J. Liland m ug b s Søn 1890 Feda herred* n s 008 Sofie Liland k ug b d Datter 1893 Feda herred* n s 009 Tomas Liland m ug b s Søn 1895 Feda herred* n s Frøitland Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Tobias Axels. m g b hf Gaardbruger og Selveier 1819 Feda herred* n s 002 D. Helene Danielsd. k g b hm Gaarmanskone 1854 Kvinnesdal n s Birkelund Frøjtland Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Karl A. Karls. m g f hf Gaardbrug, Selveier og 1866 Feda herred* n s Dokarbeider Sannsynleg opphaldstad: Jersy Sity. Amerika 002 Signe T. Larsd. k g b hm Gaardmanskone 1855 Bakke n s 003 A. Teresia Karlsd. k ug b d Datter 1896 Feda herred* n s 004 A. Tonette Johannesd. k ug b fl Føderaadskone 1836 Feda herred* n s Frøjtland 5 15, 6, Villum J. Willums. m g b hf Gaardbruger, Selveier 1862 Feda herred* n s Kreaturhandler 002 Marthine Kristensd. k g b hm Gaarmanskone 1861 Kvinnesdal n s 003 Marie Villumsd. k ug b d Datter 1887 Feda herred* n s 004 Gesine Villumsd. k ug b d Datter 1889 Feda herred* n s 005 Wilhelma Villumsd. k ug b d Datter 1891 Feda herred* n s 006 Willum Kr. Villumsd.!! m ug b s Søn 1892 Feda herred* n s 007 Kristen Villumsd.!! m ug b s Søn 1895 Feda herred* n s 008 Wollert Villumsd.!! m ug b s Søn 1896 Feda herred* n s 009 Johan Hans. m g mt el Arbeider (paa Jord) 1855? Kvinnesdal n s Sedvanleg bustad: Omland Kvinesdal Frøjtland 5 16, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Staale Karls. m e b hf Gaardbruger og Selveier 1839 Gyland n s 002 Johan Staales. m ug f s Hussnedker 1870 Feda herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Jersy Sitty, Amerika 003 Torval Staales. m ug f s Sømand (udenriks) 1878 Feda herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Sørkøping, Sverig 004 Ida Staalesd. k ug b d Husarbeide 1873 Feda herred* n s 005 Sandine Staalesd. k ug f d Barnepige 1875 Feda herred* n s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga 1900 Sannsynleg opphaldstad: Jersy Sitty Amerika 006 Johannes Jens. m ug mt b Skolegut (Folkeskolen) 1885? Feda herred* n s Sedvanleg bustad: Gustad, Kvinesdal 007 Emanuel Jens. m ug mt b Skolegut (Folkeskolen) 1888? Kvinnesdal n s Sedvanleg bustad: Gustad, Kvinesdal Raustad Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Tønnes Tønnes. m g f hf Gaardbruger Selveier og 1875 Gyland n s Sømand Sannsynleg opphaldstad: Liverpol England 002 Semine Didriksd. k g b hm Gaardmandskone 1875 Feda herred* n s 003 Marthine Tønnesd. k ug b d Datter Feda herred* n s 004 Grethe Kristiansd. k ug b tj Tjenestpige 1883 Kvinnesdal n s Raustad 6 5, Hans Nils. m g b hf Gaardbruger Selveier og 1868 Kvinnesdal n s Hussnedker 002 Ingeborg Nils. k g b hm Gaardmandskone 1868 Kvinnesdal n s 003 Gustava Nils. k ug b d Datter 1897 Jersy Citty Amerika n s 004 Inger Nils. k ug b d Datter Feda herred* n s 005 Oline Kristiansd. k ug b tj Tjenestpige 1883 Kvinnesdal n s 006 Tobias Berges. m e mt b Gaardbruger og Selveier 1850 Fjotland n s Merknad: E: Ført av teller i Fødselsaar: 18?. Fødselsaar funnet ført av teller i Pers.liste No 16, Liknæs kreds 5, gaards No 147 brugs No 9, Biktjørn. Sedvanleg bustad: Bigttjørn Kvinesdal Kallevig under Raustad 6 6, 7, Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Peder Tønnes. m ug b hf Fiskeri 1844 Kvinnesdal n s 002 Grethe Tønnesd. k ug b Husholderske Husholderske 1858 Kvinnesdal n s Raustad 6 7, Tønnes A. Fredriks. m g b hf Gaardbruger Selveier 1832 Feda herred* n s 002 Inger M. Larsd. k g b hm Gaarmanskone 1838 Kvinnesdal n s Raustad Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Abreham Anthonis. m g b hf Gaardbruger og Husarbeider 1841 Kvinnesdal n s 002 Olene M. Tomasd. k g b hm Gaardbrugerkone 1830 Feda herred* n s 003 Martilde Abrehamsd. k ug b d Husarbeide og Kreaturstel 1869 Feda herred* n Raustad 6 10, Ole Tønnes. m g b hf Gaardbruger Selveier 1856 Kvinesdal n s Hussnedker 002 Engel Kristensd. k g b hm Gaarmanskone 1853 Kvinnesdal n s 003 Mathilde Olsd. k ug b d Husarbeide 1885 Feda herred* n s 004 Tønnes Ols. m ug b s Gaardsarbeide 1886 Feda herred* n s 005 Kristen Ols. m ug b s Søn 1889 Feda herred* n s 006 Ole M. Ols. m ug b s Søn 1890 Feda herred* n s 007 Georg S. Ols. m ug b s Søn 1891 Feda herred* n s 008 Tønnes Ols. m e b hf Gaardbruger S 1823 Kvinnesdal n s Højland 7 1, 8, Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1038 Fede Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Ludvig Jakobs. m ug b hf - s Gaardbruger Selveier 1865 Feda herred* n s 002 Marthine Jakobsd. k ug b d Tjenestpige 1850 Feda herred* n s 003 Malena Fredriksd. k e b Moder Føderaadskone 1823 Feda herred* n s Højland 7 3, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Peder Peders. m g f hf Gaardbruger Selveier 1844 Feda herred* n s Laxefisker Sannsynleg opphaldstad: Portlan, Oregon Amerika 002 Grethe Madsd. k g b hm Gaardmandskone 1848 Feda herred* n s 003 August Peders. m ug b s Gaardsarbeider 1882 Feda herred* n s 004 Marthin Peders. m ug b s Gaardsarbeider 1886 Feda herred* n s 005 Andreas Peders. m ug b s Søn 1887 Feda herred* n s Højland 7 14, 15, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Tobias Sigbjørns. m g b hf Gaardbruger Selveier 1826 Gyland n s Skomager 002 Inger Sofie Ols. k g b hm Gaardmandskone 1834 Gyland n s 003 Sigbjørn Tobiass. m ug b s Bøkker og Gaardsarbeide 1859 Feda herred* n s Højland 7 18, 11, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Andreas Nils. m g b hf Gaardbruger Selveier 1853 Feda herred* n s 002 Ida Staalesd. k g b hm Gaardmandskone 1850 Kvinnesdal n s 003 Adolf Andreass. m ug mt s Handelsmand (Landhandler) 1874 Feda herred* n s Sedvanleg bustad: Birkelandsstrand Fede 004 Teodor Andreass. m ug b s Snedker 1884 Feda herred* n s 005 Jenny Andreasd. k ug b d Husarbeide 1886 Feda herred* n s 006 Anthon Andreass. m ug b s Søn 1888 Feda herred* n s 007 Talvig Andreass. m ug b s Søn 1891 Feda herred* n s 008 Gunda Andreasd. k ug b d Datter 1893 Feda herred* n s 009 Inga Andreasd. k ug b d Datter 1896 Feda herred* n s 010 Nils Ols. m e b fl Føderaadsmand 1828 Feda herred* n s Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 564 (kvinner: 283, menn: 280) Bustader i krinsen: 111 Krins: 002 Herred/by: Fede Kallevig, Raustad Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Jens Peder Tønness. m ug b hf Fisker 1845 Liknæs sogn LM n s 002 Grethe Martine Tønnesd. k ug b hm Hm 1859 Liknæs sogn LM n s Merknad: E: Tilføyd med blyant i Stilling i Familien: Søster Refsti Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Theodor Peders. m g b hf Grdbr S og snedker 1857 Feda herred* n s 002 Anna Mathilde Kristiansd. k g b hm Gaardm.kone 1875 Feda herred* n s 003 Peder Alfred Theodors. m ug b s Barn Feda herred* n s 004!! Theodorsd.* k ug b d Barn Feda herred* n s Merknad: Udøbt pige 005 Anne Martine Tollaksd. k e b hf. moder Føderaad (fv grdm.kone) 1827 Gyland LM n s 006 Emanuel Peders. m ug f s til no 6 Bødker 1866 Feda herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Haugesund Refsti Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Tobias Jenss. m g b hf Grdbruger. S 1832 Feda herred* n s 002 Anne Jørgine Hansd. k g b hm Gaardm.kone 1845 Feda herred* n s 003 Ida Bendikte Tobiasd. k ug f d Tjeneste (husholdnig) 1874 Feda herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiania Refsti Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Andreas Gabriels. m g f hf Grdbr S og bødker 1847 Liknæs sogn n s Sannsynleg opphaldstad: Haugesund 002 Valborg Nilsd. k g b hm Gaardm.kone 1855 Feda herred* n s 003 Gabriel Andreass. m ug b s Gaardsarbeide 1883 Feda herred* n s 004 Sara Andreasd. k ug b d Husholdnings- og gaardsarb 1885 Feda herred* n s 005 Arnt Andreass. m ug b s Gaardsarb 1887 Feda herred* n s 006 Sofie Andreasd. k ug b d Barn 1891 Feda herred* n s 007 Nina Amalia Andreasd. k ug b d Barn 1895 Feda herred* n s Hangeland Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Johan Bertin Jakobs. m g b hf Grdbruger S 1860 Feda herred* n s 002 Grethe Johanne Jakobs. k g b hm Gaardm.kone 1844 Feda herred* n s 003 Anders Kristian Gabriels. m ug b fl Arb paa gaardbr 1841 Feda herred* n s Haugeland Tobias Villums. m e b hf Grdbr S 1846 Feda herred* n s 002 Trine Tobine Tobiasd. k ug b d Husholder 1880 Feda herred* n s 003 Villum Andreas Tobiass. m ug b s Gaardsarb 1883 Feda herred* n s Fede Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Samuel L. Reiers. m g b hf Grdbruger S 1845 Feda herred* n s 002 Karoline Reiers. k g b hm Gaardmandskone 1859 Feda herred* n s 003 Margrete Reiers. k ug b d Barn 1891 Feda herred* n s 004 Berthe Katrine Samuels. k e b hf. moder Føderaad 1817 Feda herred* n s %Tel% 005 Lene Marie Reiers. k ug b tj Tjeneste, gaardsarbeide 1862 Feda herred* n s Fede under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Kristiane Tønness. k ug b hm Skrædder 1844 Feda herred* n s Fede Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Simon Andreas Reiers. m g b hf Landhandler og grdbr 1848 Feda herred* n s 002 Amalia Abrahams. k g b hm Landhandler og grdbr 1863 Feda herred* n s 003 Sandine Katrine Reiers. k ug f d Tjeneste, kokkepige 1878 Feda herred* n s Sannsynleg opphaldstad: New York Amerika 004 Regine Bendikte Reiers. k ug f d Tjeneste, barnepige 1880 Feda herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiania Fede Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Ole Andreas Ols. m ug b hf Landhandler og grdbr 1838 Feda herred* n s 002 Andrea Bærnts. k ug b tj Husholder 1859 Feda herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1038 Fede Fede Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Simon Andreas Peders. m ug b hf Sømand og grdbr 1855 Feda herred* n s 002 Søverine Peders. k ug b hm Hm - husholder 1854 Feda herred* n s 003 Kristian Peders. m ug b hf. broder Sømand 1864 Feda herred* n s 004 Martine Villums. k e b hf. moder Rentenist 1826 Bakke LM n s Fede Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Gabriel Villums. m g b hf Grdbruger S 1826 Feda herred* n s 002 Bertine Villums. k g b hm Gaardm.kone 1830 Feda herred* n s 003 Villum Gabriels. m g b s Sømand 1867 Feda herred* n s 004 Anna Gabriels. k g b s. hustru Husholdning og grdarb 1869 Flekkefjord LM n s Fede Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Jan Severin Eliass. m g f hf Sømand 1863 Liknæs sogn LM n s Sannsynleg opphaldstad: New York Amerika 002 Inger Tonette Hansd. k g b hm Hm 1860 Liknæs sogn LM n s 003 Elias Jans. m ug b s Barn 1891 Stanley Wich. US n s Amerika 004 Hans Kristian Jans. m ug b s Barn 1892 Stanley Wich. US n s Amerika 005 Ingebrigt Jans. m ug b s Barn 1894 Hitterø n s 006 Inga Jensine Jans. k ug b d Barn Hitterø n s 007 Elias Eliass. m g f hf Sømand 1874 Liknæs sogn n s Sannsynleg opphaldstad: New York Amerika 008 Johanne Eliass. k g b hm Hm 1873 Nordre Undal n s 009 Jenny Eliass. k ug b d Barn 1897 New York Amerika n s 010 Emil Eliass. m ug b s Barn 1898 New York Amerika n s Fede Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Bolette Martine Salves. k e b hm Hm 1852 Herred sogn n s 002 Marie Nilss. %Salves.% k ug f d Tjeneste, Kjøkkenpige 1880 Feda herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Arendal 003 Mathilde Andrea Nilss. k ug f d Tjeneste, Kjøkkenpige 1882 Feda herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Arendal 004 Andreas Martin Nilss. m ug f s Typograf 1885 Feda herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Flekkefjord 005 Bertine Magrethe Nilss. k ug b d Barn 1888 Feda herred* n s 006 Martin Bernhard Nilss. m ug b s Barn 1891 Feda herred* n s 007 Bendikte %B% Svens. k e b fl Fattigunderstøt forpl. af hm 1821 Herred sogn n s Fede Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Villum Villums. m e b hf Grdbr og færgemand 1833 Feda herred* n s %g % 002 Thorvald Theodor Villums. m ug b s Smed 1877 Feda herred* n s 003 Inger Marie Samuels. k e b hm Hm 1869 Liknæs sogn LM n s 004 Inga Elise Samuels. k ug b d Barn 1893 Næs, Fl.fjord LM n s 005 Inger Elisabeth Martinsd. k ug mt b Tjenestepige 1884 Kvaas sogn LM n s Sedvanleg bustad: Røiseland Kvaas Fede Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Bernt Larss. m g f hf Navigationslærer 1854 Feda herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Haugesund 002 Elisabeth Larss. k g b hm Husholdning og gaardsarb 1856 Stavanger n s 003 Kitty Larss. k ug b d Barn 1890 Feda herred* n s 004 Birger Larss. m ug b s Barn 1895 Feda herred* n s 005 Borghild Larss. k ug b d Barn 1897 Feda herred* n s 006 Bendikte Bernts. k e b hf. moder Føderaad 1830 Liknæs sogn LM n s 007 Andrea Berntsd. k ug b søster til N 6 Rentenist 1828 Liknæs sogn LM n s Fede Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Marie Anders. k e b hm Postaabner og grdbr 1856 Feda herred* n s 002 Jakob Anders. m ug f s Rørlægger 1882 Feda herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 003 Gudrun Anders. k ug b d Husholdning og gaardsarb 1884 Feda herred* n s 004 Arne Anders. m ug b s Gaardsarbeide 1886 Feda herred* n s 005 Johannes Anders. m ug b s Barn 1889 Feda herred* n s Fede Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Hans Anders. Rørvig m e f hf Snedker og grdbr 1826 Feda herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Vimmervaag Hitterø 002 Hanna Hanss. k ug b d Husholder 1875 Feda herred* n s 003 Hans Fredrek Hanss. m ug f s Typograf 1878 Feda herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Flekkefjord Fede Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Lars Jakob Larss. m g f hf Grdbr og sømand 1847 Feda herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Egersund 002 Johanne Tobine Gabrielsd. k g b hm Gaardm.kone 1852 Feda herred* n s 003 Gabriel Gerhard Larss. m ug f s Sømand 1877 Feda herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Egersund 004 Lars Johan Larss. m ug f s Snedker 1879 Feda herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Brochlyn Amerika 005 Ingeborg Larsd. k ug b d Husholdnings og gaardsarb 1884 Feda herred* n s 006 Sofie Larsd. k ug b d Husholdnings og gaardsarb 1887 Feda herred* n s 007 Sigvald Larss. m ug b s Barn 1890 Feda herred* n s 008 Gustav Larss. m ug b s Barn 1895 Feda herred* n s 009 Laura Larsd. k ug b d Barn 1897 Feda herred* n s 010 Gunhild Katrine Atlaksd. k e b hm. moder Føderaad 1813 Feda herred* n s 011 Grethe Gurine Gabrielsd. k ug b d til no 10 Skrædder 1855 Feda herred* n s Fede Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Bernt Andreas Larss. m g b hf Sømand og grdbr 1858 Feda herred* n s 002 Thora Lovise Larss. k g b hm Husholdnings- og grdarb 1863 Feda herred* n s 003 Mathilde Lovise Larss. k ug f d Tjeneste, Barnepige 1883 Feda herred* n s Sannsynleg opphaldstad: New York Amerika 004 Laurits Martin Larss. m ug f s Sømand, jungmand 1885 Feda herred* n s Sannsynleg opphaldstad: omb i Bork "Flom" Nordsøen 005 Benda Marie Larss. k ug b d Barn 1890 Feda herred* n s Fede under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Lars Severin Syverts. m g b hf Bødker 1871 Gyland LM n s 002 Ester Johanne Kitelsd. k g b hm Hm 1867 Feda herred* n s 003 Lars Emil Larss. m ug b s Barn 1895 Feda herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1038 Fede 004 Syvert Berhard Larss. m ug b s Barn 1896 Feda herred* n s 005 Ingeborg Katrine Larss. k ug b d Barn Feda herred* n s 006 Bolette Sofie Larss. k ug b d Barn Feda herred* n s 007 Kristian Johan Syverts. m mt el Grdbr og bødker 1869 Gyland LM n s Sedvanleg bustad: Klungeland Gyland 008 Reinert Johan Rasmuss. m mt el Bødker 1870 Gyland LM n s Sedvanleg bustad: Seland Gyland 009 Søren Bertin Syverts. m ug mt el Stavarbeider 1880 Gyland LM n s Sedvanleg bustad: Krosli Gyland 010 Remine Hansd. Svinland Tj hos Lars Syvertsen Krosli Statsb.: Trusamf.: Merknad: E: Denne person er ført av teller på eget ark vedlagt Personliste No 56 Fede 2, under 10, 29. Tilføyd med blyant: udgaar Fede Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anne Bergitte Tønnesd. k e b hf!! Spinding og gaardsarb 1819 Næs, Flekkefj LM n s 002 Karoline Jakobsd. k ug b d Spinding og gaardsarb 1854 Feda herred* n s 003 Johanne Johanness. k ug f d til no 2 Tjeneste, husholdning 1883 Feda herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Flekkefjord Fede Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Tobias Tønness. m ug b hf Skomager 1870 Feda herred* n s Fede under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Hans Fr. Hanss. m ug b hf Landhandler 1835 Feda herred* n s 002 Grete Peders. k ug b tj Husholder 1868 Feda herred* n s Fede under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Andreas Peders. m g b hf Sømand, stuert 1850 Feda herred* n s 002 Elise Eliasd. k g b hm Hm 1854 Lund, Dalene Sta n s 003 Marie Peders. k ug f d Tjenestepige 1878 Feda herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 004 Peder Andreass. m ug f s Sømand, Matros 1881 Feda herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Omb i "Veneta" fra Fl.fj Atlanterhavet 005 Anton Emil Andreass. m ug f s Sømand, dæksgut 1884 Feda herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Omb i "Guldaas" fra Fl.fj Atlanterhavet 006 Kristian Andreass. m ug b s Barn 1887 Feda herred* n s 007 Simon Sander Andreass. m ug b s Barn 1889 Feda herred* n s 008 Engel Johanne Andreasd. k ug b d Barn 1892 Feda herred* n s Fede under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Jakob Bøgvald m g b %f % Sannsynleg opphaldstad: %Bordhaug% hf Sømand, skibsfører %kaptein % 1855 Feda herred* n s Fede Anne Malene Hansd. k e b hm Gaardbruger S 1835 Feda herred* n s 002 Ole Nordal m g mt el hf i hjemmet Maskinist 1851 Bergen n s Sedvanleg bustad: Bergen Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Fede Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Andrea Hanss. k e b hm Rentenist og grdbr S 1831 Flekkefjord LM n s Merknad: Enkefru Andrea Hanssen 002 Kristian Alfred Hanss. m ug b s Gaardsbestyrer 1872 Feda herred* n s 003 Gunhild Gabriels. k e b hm Husholdningsarb og vask 1845 Feda herred* n s 004 Gustav Staales. m ug b s Sømand 1878 Feda herred* n s 005 Staale Staales. m ug f s Sømand 1875 Feda herred* n s Sannsynleg opphaldstad:!! Fede Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Johan Bertin Hanss. m g b hf Grdbr S og sømand 1854 Feda herred* n s 002 Regine Jakobsd. k g b hm Hm 1868 Feda herred* n s 003 John Reiseger Hanss. m ug b s Barn 1893 Feda herred* n s 004 Jakob Andreas Hanss. m ug b s Barn 1895 Feda herred* n s 005 Berthe Tonette Hanss. k ug b d Barn Feda herred* n s 006 Theodor Olaus Jakobs. m ug f el Sømand 1870 Feda herred* n s Sannsynleg opphaldstad: New York Amerika Fede Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Marie Abrahams. k e b hm Gaardsarbeide 1853 Feda herred* n s 002 Adolf E. Tønness. m ug f s Sømand, skibstømmerm 1876 Feda herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Grimstad 003 Hans Andreas Tønness. m ug f s Sømand, Matros 1878 Feda herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Horten 004 Kristoffer Tønness. m ug f s Søn 1882 Feda herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Sæthres instetut pr. Bergen 005 Tilda Marie Tønnesd. k ug f d Tjeneste, husholdning 1879 Feda herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Bergen 006 Anna Fredrikke Tønnesd. k ug b d Barn 1887 Feda herred* n s Fede under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Tarborg Rynning k e b hf!! Arb med spinding 1807 Feda herred* n s 002 Martine Rynning k ug b d Gaardsarb og spinding 1858 Feda herred* n s 003 Ole C. Rynning m g b hf Skrædder 1835 Feda herred* n s 004 Berte Marie Rynning k g b hm Hm 1834 Feda herred* n s 005 Fredrik Fredriks. Rynning m ug f Pleiesøn Smed 1881 Feda herred* n s Sannsynleg opphaldstad: New York Amerika 006 Oline Bertine Rynning k ug f d Tjeneste 1875 Feda herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiania Fede Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Gabriel Johan Hanss. m g b hf Sømand og grdbr 1845 Feda herred* n s 002 Inger Hanss. k g b hm Hm 1855 Feda herred* n s 003 Mathias Hanss. m ug f s Sømand 1883 Feda herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Haugesund 004 Lars Hanss. m ug mt s Snedkerlærling 1885 Feda herred* n s Sedvanleg bustad: Flekkefjord 005 Helene Hanss. k ug b d Husholdningsarb 1886 Feda herred* n s 006 Johan Hanss. m ug b s Søn 1892 Feda herred* n s 007 Ludvig Hanss. m ug b s Søn 1895 Feda herred* n s Fede Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1038 Fede 001 Søren Andreas Gabriels. m g b hf Grdbr og murer 1845 Liknæs LM n s 002 Anna Elisabeth Hansd. k g b hm Hm 1853 Liknæs LM n s 003 Gabriel Sørens. m ug f s Arbeider ved jernbane 1881 Feda herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Bakke pr. Flekkefjord 004 Hans Andreas Sørens. m ug f s Sømand 1883 Feda herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Omb i skib 005 Sigvald Sørens. m ug b s Søn (sjauarbeide) 1886 Feda herred* n s 006 Anna Sørensd. k ug b d Barn 1888 Feda herred* n s 007 Sofie Sørensd. k ug b d Barn 1891 Feda herred* n s 008 Simon Sørens. m ug b s Barn 1894 Feda herred* n s 009 Martin Sørens. m ug b s Barn 1898 Feda herred* n s Fede under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Mathias Peders. m g b hf Sømand og fisker 1844 Feda herred* n s 002 Karoline Andreasd. k g b hm Hm 1851 Feda herred* n s 003 Marie Karoline Mathiasd. k ug f d Tjeneste barnepige 1882 Feda herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Flekkefjord 004 Peder Adolf Mathiass. m ug b s Sømand, Matros 1879 Feda herred* n s 005 Kristian Andreas Mathiass. m ug b s Barn 1889 Feda herred* n s 006 Martha Malene Mathiasd. k ug b d Barn 1894 Feda herred* n s Fede Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Peder A. Petters. m g b hf Grdbr S 1836 Feda herred* n s 002 Ingeborg Petters. k g b hm Hm 1832 Feda herred* n s Fede Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anne Marie Arians. k e b hm Grdbrugerske S 1830 Feda herred* n s 002 Anne Margrete Simonsd. k ug b d Datter 1876 Feda herred* n s Sjukdom: a 003 Villum Simons. m ug f s Sømand 1866 Feda herred* n s Sannsynleg opphaldstad: New York Amerika 004 Simon Andreas Simons. m ug f s Sømand 1869 Feda herred* n s Sannsynleg opphaldstad: New York Amerika 005 Adolf Martin Simons. m ug f s Snedker og tømmerm 1874 Feda herred* n s Sannsynleg opphaldstad: New York Amerika Fede Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Simon Johan Briseid m g b hf Grdbr S 1850 Feda herred* n s 002 Engel Margrete Briseid k g b hm Hm 1866 Feda herred* n s 003 Marie Briseid k ug b d Husholdnings- og gaardsarb 1880 Feda herred* n s 004 Hanna Briseid k ug b d Husholdnings- og gaardsarb 1881 Feda herred* n s 005 Asbjørn Briseid m ug b s Barn 1892 Feda herred* n s 006 Godfred Briseid m ug b s Barn 1893 Feda herred* n s 007 Tonette Briseid k ug b d Barn 1895 Feda herred* n s 008 Elisabeth Briseid k ug b d Barn 1898 Feda herred* n s 009 Gunder Konsmo m g mt b Lensmand 1848 Feda herred* n s Sedvanleg bustad: Liknæs Fede Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Tønnes Jakobs. m g b hf Grdbr og sømand 1857 Feda herred* n s 002 Amalia Jakobs. k g b hm Gaardm.kone 1838 Feda herred* n s 003 Kristine Jakobsd. k e b fl Husholdnings- og gaardsarb 1852 Feda herred* n s 004 Peder Kristian Ols. m ug b s til no 3 Søn 1884 Feda herred* n s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Folketeljinga Oskar Kristian Ols. m ug b s til no 3 Søn 1887 Feda herred* n s Fede Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Anders Tønness. m g b hf Grdbr og herredskasserer 1828 Feda herred* n s 002 Grete Tønness. k g b hm Hm 1834 Feda herred* n s 003 Engel Tønness. k ug b d Husholdningsarbeide 1863 Feda herred* n s 004 Anders G. Tønness. m ug b s Grdsarb og skydsstationsbest Feda herred* n s 005 Trine Siverts. k ug b tj Budeie og gaardsarb 1866 Feda herred* n s 006 Marie Tønness. k ug mt d Lærerinde ved amtskole 1867 Feda herred* n s Sedvanleg bustad: Liknæs Fede Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Hans Adolf Briseid m g b hf Grdbruger S 1858 Feda herred* n s 002 Anna Andrea Andersd. k g b hm Jordemoder 1865 Feda herred* n s 003 Anna Risnæs k ug mt b Husholdnings og gaardsarb 1886 Feda herred* n s Sedvanleg bustad: Opofte Fede Fede %2% Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Anna Severine Seland k e b hm Grdbr S 1835 Feda herred* n s 002 Reinert Andreas Seland m ug b s Sømand, styrmand 1873 Feda herred* n s 003 Sekunda Severts. k ug b el Lærerinde ved folkeskolen 1876 Barbu Ned n s Fede Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Elias Eliass. m ug b hf Grdbr og skomager 1850 Feda herred* n s 002 Arian Eliass. m ug b fl Grdbr og sømand 1847 Feda herred* n s 003 Anne Søverine Eliass. k ug b hm Husholdnings- gaardsarb 1842 Feda herred* n s Fede Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Tønnes Tønness. m g f hf Sømand, skibstømmerm 1864 Feda herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Omb i "Germanek" fra Flekkkefj Atlanterhavet 002 Tilda Andrea Tollaksd. k g b hm Husholdning og syarbeide 1872 Gyland n s Fede Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Peder M. Peders. m e f hf Sømand og grdbr 1859 Feda herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Kirkehavn Hitterø 002 Petter Peders. m ug f s Barn 1897 Feda herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Kirkehavn Hitterø 003 Anne Marie Peders. k ug b hm Husholder 1852 Feda herred* n s 004 Andreas Peders. m ug b fl Sømand 1863 Feda herred* n s Fede under Theodor Briseid m g b hf Sømand 1855 Feda herred* n s 002 Lovise Gurine Briseid k g b hm Hm 1871 Hitterø n s 003 Jens Ols. Langeland m ug mt el Graastensmurer 1872 Hægland sogn n s Sedvanleg bustad: Hægland sogn 004 Peder Nilss. Stensland m ug mt el Graastensmurer 1873 Liknæs sogn n s Sedvanleg bustad: Liknæs sogn Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0533 Lunner. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0533 Lunner. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0533 Lunner Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1041 Vanse. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1041 Vanse. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1041 Vanse Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0416 Romedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1446 Breim Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1658 Børsen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1658 Børsen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1658 Børsen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0527 Vardal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0113 Borge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0113 Borge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1929 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0214 Aas Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0827 Hjartdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0827 Hjartdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0827 Hjartdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1235 Voss Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1034 Hægebostad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1034 Hægebostad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1034 Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0621 Sigdals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0621 Sigdals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0621 Sigdals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1043 Nes, Flekkefjord prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1043 Nes, Flekkefjord prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1043 Nes, Flekkefjord prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0136 Rygge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1126 Hetlands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1126 Hetlands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1126 Hetlands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0940 Valle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0940 Valle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0940 Valle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0921 Tromø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0717 Borre. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0717 Borre. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0717 Borre Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0114 Varteig. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0114 Varteig. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0114 Varteig Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1843 Bodin. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1843 Bodin. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1843 Bodin Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1116 Egersund. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1116 Egersund. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1116 Egersund Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0819 Hollen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Tilhører Vestby herred. Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer