Folketeljing 1900 for 1658 Børsen. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 1658 Børsen. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 1658 Børsen Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 2152 (kvinner: 1125, menn: 1024) Bustader: 371 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 289 (kvinner: 158, menn: 131) Bustader i krinsen: 56 Krins: 001 Herred/by: Børsen Folketeljinga Olstad Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Jens Arntsen Olstad m g b hf Gaardbruger 1846 Børsa herred* n s 002 Johanna Johnsd Olstad k g b hm Gaardmandskone 1854 Børsa herred* n s 003 Marit Jensd Olstad k ug b d Gaardmandsdatter 1885 Børsa herred* n s 004 Marie Jensd Olstad k ug b d Gaardmandsdatter 1888 Børsa herred* n s 005 Arnt Jenssen Olstad m ug b s Gaardmandssøn 1889 Børsa herred* n s 006 Gurine Olsd Jystad k ug b tj Tjenestepige, sysselsat med Kreaturstel 1882 Børseskogn n s Olstad Arnt Antonsen Olstad m ug b hf Gaardmand 1878 Børsa herred* n s 002 Anna Antonsd Olstad k ug b tj Tjenestepige, der bestyrer 1886 Børsa herred* n s husholdningen for sin broder. 003 Ole Antonsen Olstad m ug b s Gaardmandssøn 1890 Børsa herred* n s 004 Inga Antonsd Ølsholm k ug mt b Gaardmandsdatter 1889 Børsa herred* n s Sedvanleg bustad: Ølsholm Buviken 005 Anne Olsd Ølsholmhagen k ug mt b Gaardmandsdatter 1885 Buviken n s Sedvanleg bustad: Ølsholmhagen Buviken 006 Kari Olsd Olstad k e b fl Føderaadsenke, der mod at overlade sit føderaad til gaardeieren bor i huset og spiser ved familjens bord 1817 Børseskogn n s Furuviken, husmandsplads. Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Andreas Hanssen Olstad m g b hf Skomager, fisker og husmand 1845 Buviken n s 002 Johanna Arntsd Olstad k g b hm Husmandskone 1849 Børsa herred* n s 003 Marit Andreasd Olstad k ug b d Husmandsdatter, sysselsat 1870 Børsa herred* n s med husgjerning 004 Johanna Andreasd Olstad k ug b d Husmandsd. sygelig 1882 Børsa herred* n s 005 Hermann Andreassen Olstad m ug b s Husmandssøn 1887 Børsa herred* n s 006 Johan Andreassen Olstad m ug b s Husmandssøn 1890 Børsa herred* n s Olstad Klemmet Jenssen Olstad m g b hf Gaardbruger 1845 Børsa herred* n s 002 Kari Trondsdatter Olstad k g b hm Gaardmandskone 1860 Melhus n s Meistad Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 John Anderssen Meistad m g b hf Gaardbruger 1852 Børsa herred* n s Merknad: Hovedbygningen [Felt 2] 002 Karen Jensd Meistad k g b hm Gaardmandskone 1849 Børsa herred* n s 003 Anders Johnsen Meistad m ug b s Gaardmandssøn sysselsat 1872 Børsa herred* n s med gaardsarbeide 004 Valborg Johnsd Meistad k ug b d Gaardmandsd. sysselsat med 1882 Børsa herred* n s husgjerning. 005 Sigrid Ellingsdatter Meistad k e b hm Husmandsenke, sysselsat med 1848 Børsa herred* n s husgjerning Merknad: Sidebygningen [Felt 2] 006 Bernt Karlsen Meistad m ug b s Husmandssøn 1888 Børsa herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 1658 Børsen Meistad Peder Sivertsen Meistad m g b hf Gaardbruger 1840 Børsa herred* n s 002 Johanna Johnsd Meistad k g b hm Gaardmandskone 1844 Børsa herred* n s 003 Randi Olsd Meistad k ug b el Logerende, Sysselsat med spinding og strikning 1834 Meldalen n s Meistad Henrik Olsen Meistad m g b hf Gaardbruger 1856 Leksviken n s 002 Anne Pedersd Meistad k g b hm Gaardmandskone 1858 Børsa herred* n s 003 Peder Henriksen Meistad m ug b s Gaardmandssøn sysselsat 1882 Børsa herred* n s med gaardsarbeide. 004 Inga Henriksd Meistad k ug b d Gaardmandsdatter 1888 Børsa herred* n s 005 Isak Henriksen Meistad m ug b s Gaardmandsøn 1893 Børsa herred* n s 006 Ole Henriksen Meistad m ug b s Gaardmandsøn 1896 Børsa herred* n s 007 Anne Henrikdsd Meistad k ug b d Gaardmandsdatter 1898 Børsa herred* n s 008 Anne Olsd Meistad k ug b tj Tjenestepige, sysselsat med 1874 Børseskogn n s husgjerning og Kreaturstel 009 Martinus Kristiansen Meistad m ug b Fostersøn Tjenestepigens barn /6 Børsa herred* n s 010 Ingebrigt Hanssen Eggen m ug mt b Skomager 1878 Børsa herred* n s Sedvanleg bustad: Eggen i Børsen Meistad Isak Isaksen Meistad m g b hf Arbeider i et garveri samt 1843 Børsa herred* n s gaardbruger 002 Johanna Ingebrigtsd Meistad k g b hm Gaardmandskone 1850 Børsa herred* n s Meistad Lars Eriksen Meistad m g b hf Gaardbruger 1855 Ørkedalen n s 002 Gjertrud Olsd Meistad k g b hm Gaardmandskone 1861 Børsa herred* n s 003 Erik Larssen Meistad m ug b s Gaardmandsøn 1891 Børsa herred* n s 004 Gurine Larsd Meistad k ug b d Gaardmandsdatter /4 Børsa herred* n s 005 Ingvald Rasmussen Meistad m ug b s Gaardmandsøn 1894 Børsa herred* n s 006 Iver Ingebrigtsen Meistad m ug b el Logerende, sysselsat med smedehåndværk Børsa herred* n s Klokkerviken Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Ingebrigt Ingebriktsen m e b hf Gaardmand 1820 Børsa herred* n s Klokkervik 002 Ingebrigt Ingebriktsen m g b fl Jordbrugsarbeider 1850 Børsa herred* n s Klokkervik 003 Randi Olsd Klokkervik k g b fl Arbeiderkone, syg Børsa herred* n s 004 Karen Ingebrigtsd Klokkervik k ug b d Arbeiderdatter 1890 Børsa herred* n s 005 Elen Kristend Gaustad k ug b tj Tjenestepige, sysselsat med 1859 Bynæsset n s husgjerning og Kreaturstel. 006 Beret Ingebrigtsd Klokkervik k e b el Føderaadsenke 1821 Børsa herred* n s Vikasjøen, husmandsplads under Martinus Iversen Klokkervik m g b hf Graastensmurer og husmand Trondhjem n s 002 Anne Nilsd Klokkervik k g b hm Husmandskone 1832 Børsa herred* n s Naustan Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Kasper Jenssen Rise m e b hf Gaardbruger 1829 Børseskogn n s 002 Maren Olsd Syrstad k e b tj Tjenestepige, sysselsat med husgjerning og Kreaturstel 1829 Børseskogn n s Sandviken, Husmandsplads. under Pladsens huse eies af gaardm. Isak Isaksens Meistad, der bor paa Meistad gaards no 3, brugs no 5. Den pladsen tilliggende jordvei bruges ligeledes af ham. Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Nils Haldorsen Rødde m e b hf el Logerende, der understøttes af fattigvæsenet Børsa herred* n s Meistad Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Mons Fredriksen Meistad m g b hf Gaardbruger 1849 Børsa herred* n s 002 Gjertrud Pedersd Meistad k g b hm Gaardmandskone 1869 Børsa herred* n s 003 Fredrik Monsen Meistad m ug b s Gaardmandssøn 1889 Børsa herred* n s 004 Peder Monsen Meistad m ug b s Gaardmandssøn 1892 Børsa herred* n s 005 Dorthea Monsd Meistad k ug b d Gaardmandsdatter 1896 Børsa herred* n s 006 Johanna Monsd Meistad k ug b d Gaardmandsdatter /7 Børsa herred* n s 007 Ingeborg-Anna Johnsd k ug b tj Tjenestepige, sysselsat med 1884 Børsa herred* n s Fossum husgjerning og Kreaturstel 008 Rasmus Andreassen Høiseth m ug b tj Tjenestedreng, sysselsat med gaardsarbeide Børsa herred* n s Meistad Peder Andreassen Meistad m g b hf Gaardmand 1866 Børsa herred* n s 002 Gunhild Olsd Meistad k g b hm Gaardmandskone 1860 Børsa herred* n s 003 Ole Pedersen Meistad m ug b s Gaardmandssøn 1896 Børsa herred* n s 004 Karen Pedersd Meistad k ug b d Gaardmandsdatter /2 Børsa herred* n s 005 Olga Ovesd Lien k ug b tj Tjenestepige, sysselsat med 1887 Bjugn n s husgjerning og Kreaturstel. 006 Randi Johansd Eliløkken k ug b tj Tjenestepige, sysselsat med 1877 Børsa herred* n s Kreaturstel og barnepleie. 007 Anne Kristensd Eliløkken k ug b Pleiedatter Barnet forpleies paa gaarden /5 Børsa herred* n s mod betaling af moderen. 008 Andreas Pedersen Meistad m e b fl Føderaadsmand, der bor i huset og spiser ved familjens bord 1816 Børsa herred* n s Einanflaten Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Thore Korneliussen Resel m g b hf Folkeskolelærer og 1856 Meldalen n s sparebankkasserer 002 Eli Johnsd Resel k g b hm Lærerkone 1872 Surendalen n s 003 Johanna Lorntsd Øren k ug b tj Tjenestepige, sysselsat med 1879 Leksviken n s husgjerning. 004 John Johansen Ofstad m g mt b Lærer og gaardbruger 1844 Børsa herred* n s Sedvanleg bustad: Gjetestranden 005 Johan Arntsen Ofstad m g mt b Gaardbruger 1840 Børsa herred* n s Sedvanleg bustad: Gjetestranden 006 Petter Evensen Hammer m g b hf Jægteskipper og fisker 1859 Børsa herred* n s 007 Magda Fredriksd Hammer k g b hm Telefonistinde 1856 Hitteren n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1658 Børsen Meistad Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Edevard Pettersen Graff m g b hf Gaardmand 1849 Ytterøen n s 002 Beret Larsd Graff k g b hm Gaardmandskone 1848 Børseskogn n s 003 Marit Nilsd Husby k ug b fl Logerende, der forsørges af sin datter Børseskogn n s Meistad Nils Andreassen Meistad m g b hf Gaardmand 1860 Børsa herred* n s 002 Karen Andreasd Meistad k g b hm Gaardmandskone 1863 Børsa herred* n s 003 Andreas Nilssen Meistad m ug b s Gaardmandssøn 1887 Børsa herred* n s 004 Anders Nilssen Meistad m ug b s Gaardmandssøn 1889 Børsa herred* n s 005 Jens Nilssen Meistad m ug b s Gaardmandssøn 1893 Børsa herred* n s 006 Reinert Nilssen Meistad m ug b s Gaardmandssøn 1896 Børsa herred* n s 007 Ingeborg Andreasd Kjærem k ug b tj Tjenestepige, sysselsat med 1889 Børsa herred* n s husgjerning og Kreaturstel. 008 Jens Klemmetsen Meistad m g b hf Føderaadsmand 1822 Børsa herred* n 009 Beret Larsd Meistad k g b hm Føderaadskone 1823 Børseskogn n 010 Jens Fredriksen Meistad m ug b Dattersøn Dattersøn, der opfostres af bedsteforældre Børsa herred* n Meistad Paul Johnsen Meistad m g b hf Gaardmand 1840 Børsa herred* n s 002 Ingeborg Jensd Meistad k g b hm Gaardmandskone 1846 Børsa herred* n s 003 Johanna Paulsd Meistad k ug b d Gaardmandsdatter, sysselsat 1886 Børsa herred* n s med husgjerning og Kreaturstel 004 Martha Olsd Meistad k e b el Føderaadskone 1809 Børsa herred* n s Meistad Anders Hanssen Meistad m g b hf Gaardmand 1840 Ørkedalen n s 002 Agnes Pedersd Meistad k g b hm Gaardmandskone 1843 Ørkedalen n s 003 John Anderssen Meistad m ug b s Gaardmandssøn, sysselsat 1885 Børsa herred* n s med gaardsarbeide 004 Anne Andersd Meistad k ug f d Gaardmandsd., sysselsat med 1880 Børsa herred* n s husgjerning Sannsynleg opphaldstad: Gimse! i Melhus 005 Agnes Berntsd Meistad k ug b d Gaardmandsd /11 Børsa herred* n s 006 Sirina Johnsd Kjærem k ug b fl Gaardmandsd., der delvis 1863 Børsa herred* n s forsørges af fattigvæsenet. Sjukdom: Aa Krangsaas Anders Johnsen Krangsaas m g b hf Gaardmand 1849 Børseskogn n s 002 Maren Andreasd Krangsaas k g b hm Gårdmandskone 1860 Børsa herred* n s 003 Julianna Olsd Børsøren k ug b tj Tjenestepige, sysselsat med 1884 Børsa herred* n s husgjerning og Kreaturstel. 004 Elen Johnsd Krangsaas k e b hm Føderaadskone 1815 Børsa herred* n s 005 Johanna Olsd Krangsaas k ug b d Gaardmandsd. sysselsat med 1854 Børsa herred* n s husgjerning 006 Marit Larsd Krangsaas k ug b tj Tjenestepige, sysselsat med husgjerning 1857 Melhus n s Krangsaas Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Erik Gundersen Krangsaas m g b hf Gaardmand 1879 Børsa herred* n s 002 Elen Knudsd Krangsaas k g b hm Gaardmandskone 1878 Buviken n s 003 Kirsti Olsd Onsøien k ug b tj Tjenestepige, sysselsat med 1872 Buviken n s husgjerning og Kreaturstel. 004 Ingeborg Eriksd Krangsaas k ug b d Gaardmandsdatter /6 Børsa herred* n s 005 Anna Larsd Beseth k ug b tj Tjenestepige sysselsat som 1891 Børsa herred* n s barnepleierske. 006 Ragnhild Olsd Krangsaas k ug b tj Gammel tjenestepige, som skal have livsvarigt ophold paa gaarden 1821 Børsa herred* n s Krangsaas Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Knut Eriksen Krangsaas m g b hf Rentenist 1844 Ørkedalen n s 002 Anne Pedersd Krangsaas k g b hm Rentenistkone 1847 Buviken n s 003 Kristine Knudsd Krangsaas k ug b d Rentenistd. sysselsat med 1876 Buviken n s husgjerning. 004 Kjerstine Larsd Krangsaas k e b fl Logerende hørende til 1822 Ørkedalen n s familjen, sysselsat med spinding og strikning 005 Edvard Olsen Krangsaas m ug b Fostersøn Uægte barn bortsat til forsørgelse af fattigvæsenet Børsa herred* n s Krangsaas Erik Pedersen Krangsaas m g b hf Gaardmand 1850 Buviken n s 002 Karen Johnsd Krangsaas k g b hm Gaardmandskone 1856 Børsa herred* n s 003 Peder Eriksen Krangsaas m ug b s Gaardmandssøn 1887 Børsa herred* n s 004 John Eriksen Krangsaas m ug b s Gaardmandssøn 1888 Børsa herred* n s 005 Elen Eriksd Krangsaas k ug b d Gaardmandsdatter 1890 Børsa herred* n s 006 Karen Eriksd Krangsaas k ug b d Gaardmandsdatter 1892 Børsa herred* n s 007 Kari Eriksd Krangsaas k e b el Føderaadskone 1812 Børsa herred* n s Krangsaas Gunder Iversen Krangsaas m g b hf Gaardmand 1842 Børseskogn n s 002 Ingrid Pedersd Krangsaas k g b hm Gaardmandskone 1844 Buviken n s 003 Iver Gundersen Krangsaas m ug b s Gaardmandssøn sysselsat 1884 Børsa herred* n s med gaardsarbeide 004 Elen Gundersd Krangsaas k ug b d Gaardmandsd. sysselsat med 1886 Børsa herred* n s Kreaturstel. 005 Oline Olsd Krangsaas k ug b tj Tjenestepige sysselsat med 1875 Trondhjem n s husgjerning og Kreaturstel. 006 Johan Anderssen Krangsaas m ug b Fostersøn Tjenestepigens barn, der 1898 Børsa herred* n s forsørges af gaardens eier. 007 Ole Nilssen Syrstad m ug mt b Snedker 1882 Børseskogn n s Sedvanleg bustad: Syrstad i Børseskogn Kjærem Johannes Sivertsen Kufaas m g f hf Amtsskolelærer og 1838 Børseskogn n s gaardbruger Sannsynleg opphaldstad: Amtsskolen Meldalen 002 Randi Johnsd Kufaas k g b hm Lærer- og gårdbrugerkone 1852 Børsa herred* n s 003 John Johannessen Kufaas m ug b s Lærer- og Gaardmandssøn 1882 Bynæsset n s sysselsat med gaardsarbeide 004 Olaf Johannessen Kufaas m ug b s Lærer- og Gaardmandssøn 1886 Børsa herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1658 Børsen 005 Sirina Eliasd Hegli k ug b tj Tjenestepige, sysselsat med 1880 Stadsbygden n s husgjerning og Kreaturstel. 006 Oline Andersd Kjærem k ug b tj Tjenestepige, sysselsat med husgjerning Børsa herred* n s Kjærem Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Ole Johansen Kjærem m g b hf Gaardmand 1842 Børsa herred* n s 002 Anne Paulsd Kjærem k g b hm Gaardmandskone 1841 Børsa herred* n s 003 Johan Olsen Kjærem m ug b s Gaardmandssøn sysselsat 1869 Børsa herred* n s med gaardsarbeide 004 Karen Johnsd Kjærem k ug b tj Tjenestepige, sysselsat med 1836 Børsa herred* n s husgjerning. 005 Marit Olsd Høve k ug b tj Tjenestepige, sysselsat med husgjerning og Kreaturstel Børseskogn n s Kjærem Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Jørgine Lorentsd Kjærem k e b hm Gaardbrugerske 1848 Frosten n s 002 Bernt Kristiansen Vinge m g b s Gaardmandssøn sysselsat 1875 Frosten n s med gaardsarbeide. 003 Anne Monsd Kjærem k ug b d Gaardmandsd. sysselsat med 1886 Børsa herred* n s husgjerning. 004 Nils Johnsen Kjærem m ug b s Gaardmandssøn 1893 Børsa herred* n s Kjærem Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Jens Ingebrigtsen Kjærem m e b hf Gaardmand og garver 1848 Børsa herred* n s 002 Ingebrigt Jenssen Kjærem m ug b s Gaardmandssøn sysselsat 1876 Børsa herred* n s med gaardsarbeide. 003 John Jenssen Kjærem m ug b s Gaardmandssøn sysselsat 1881 Børsa herred* n s med arbeide i et garveri 004 Beret Jensd Kjærem k g b d Gaardmandsd. der fører 1878 Børsa herred* n s husholdningen i hjemmet. 005 Martha Jensd Kjærem k ug b d Gaardmandsd. sysselsat med 1884 Børsa herred* n s husgjerning. 006 Karen Berntsd Kjærem k ug b d Gaardmandsd /8 Børsa herred* n s 007 Ingeborg Svendsd Kjærem k ug b tj Tjenestepige, sysselsat med 1869 Børsa herred* n s Kreaturstel. 008 Andreas Larssen Børsøren m ug b Lægdslem Lægdslem, der helt forsørges af fattigvæsenet 1836 Børsa herred* n s Kjærem Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Andreas Iversen Kjærem m g b hf Gaardmand 1848 Børsa herred* n s 002 Marit Olsd Kjærem k g b hm Gaardmandskone 1854 Børsa herred* n s 003 Iver Andreassen Kjærem m ug b s Gaardmandssøn 1890 Børsa herred* n s 004 Ole Andreassen Kjærem m ug b s Gaardmandssøn 1896 Børsa herred* n s 005 Sigrid-Anna Andreasd k ug b d Gaardmandsdatter 1887 Børsa herred* n s Kjærem 006 Marie Andreasd Kjærem k ug b d Gaardmandsdatter 1892 Børsa herred* n s 007 Annette Andreasd Kjærem k ug b d Gaardmandsdatter 1895 Børsa herred* n s 008 Margrethe Andreasd Kjærem k ug b d Gaardmandsdatter 1898 Børsa herred* n s 009 Ole Halstensen Kjærem m g b hf Føderaadsmand 1824 Børseskogn n s 010 Anne Arntsd Kjærem k g b hm Føderaadskone 1825 Børsa herred* n s Kjærem Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Peder Johnsen Kjærem m g b hf Gaardmand 1850 Børsa herred* n s 002 Kjersti Olsd Kjærem k g b hm Gaardmandskone 1858 Meldalen n s 003 Oline Pedersd Kjærem k ug b d Gaardmandsdatter 1887 Børsa herred* n s 004 John Pedersen Kjærem m ug b s Gaardnandssøn 1894 Børsa herred* n s Kjærem Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Iver Anderssen Kjærem m e b hf el Gaardmand 1829 Børseskogn n s Granhaugen husmandsplads under John Johnsen Kjærem m g b hf Husmand og snedker 1840 Trondhjem n s 002 Anne Jensd Kjærem k g b hm Husmandskone 1859 Børsa herred* n s 003 Jensine Johnsd Kjærem k ug b d Husmandsd., sysselsat med husgjerning Børsa herred* n s Klappen, husmandsplads. under Sigrid Pedersd Kjærem k e b hm Husmandsenke, sysselsat med 1848 Børsa herred* n s husgjerning og Kreaturstel 002 Jensine Jensd Kjærem k ug b d Husmandsdatter 1889 Børsa herred* n s 003 Johanna Jensd Kjærem k ug b d Husmandsdatter 1892 Børsa herred* n s Dalen (husmandsplads) Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Karen Sivertsd Kjærem k e b el Husmandsenke 1830 n Handberg Hans Olsen Handberg m g b hf Gaardmand 1827 Børsa herred* n s 002 Beret Johnsd Handberg k g b hm Gaardmandskone 1845 Børsa herred* n s 003 Ole Sivertsen Handberg m ug b Fostersøn Opfoster af Hans O Klæbo n s Handberg mod aarlig betaling af guttens moder 004 Inga Hansd Løvø k ug b Fosterdatter Barnet opfostres af Hans O. Handberg mod årlig betaling af dets forældre 1895 Børsa herred* n s Handberg 13 5 og Jørgen Johansen Handberg m g b hf Gaardmand 1830 Børseskogn n s 002 Eli Evensd Handberg k g b hm Gaardmandskone 1834 Børseskogn n s 003 Ingebrigt Iversen Handberg m g b Svigersøn Graastensmurer 1868 Børsa herred* n s 004 Anna Jørgensd Handberg k g b d Gaardmandsd. sysselsat med 1870 Børsa herred* n s husgjerning og barnepleie 005 Udøbt gut m ug b Dattersøn Datterens barn /11 Børsa herred* n s Handberg 13 1 og Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Martin Halvors. Handberg m g b hf Gaardmand 1867 Flaa n s 002 Anna Anderd Handberg k g b hm Gaardmandskone 1874 Børseskogn n s 003 Ole Martinsen Handberg m ug f s Gaardmandssøn 1898 Børsa herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Bjørgan i Børseskogn 004 Ingeborg Martinsd Handberg k ug b d Gaardmandsdatter /10 Børsa herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1658 Børsen 005 Jens Johnsen Sælbæk m ug b tj Tjenestedreng, sysselsat med 1877 Rissen n s gaardsarbeide. 006 Johanna Sivertsd Berg k ug b tj Tjenestepige, sysselsat med 1876 Meldalen n s Kreaturstel. 007 Ingeborg Anna Jensd Kjærem k ug b tj Tjenestepige, sysselsat med husgjerning Børsa herred* n s Marken (husmandsplads) under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Jørgen Olsen Handberg m g b hm Husmand gaardsarbeide 1840 Børseskogn n s 002 Marit Olsd Handberg k g b hm Husmandskone 1844 Børsa herred* n s 003 Ole Jørgensen Handberg m ug b s Skomager 1874 Børsa herred* n s 004 Johan Jørgensen Handberg m ug b s Skrædderlærling 1881 Børsa herred* n s Haugen under-13 9 og Randi Ellingsd Handberg k e b el Husmandsenke 1835 Støren n s Handberg 13 9 og Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Larssen Handberg m e b hf Gaardmand 1814 Børseskogn n s 002 Beret Halvorsd Handberg k ug b hm Gaardmandsd., der bestyrer 1869 Børsa herred* n s husholdningen for sin bestefader. 003 Marie Benjaminsd Rø k ug b tj Tjenestepige, sysselsat med Kreaturstel og husgjerning Lekø n s Handberg Johan Jenssen Handberg m g b hf Gaardmand 1855 Børsa herred* n s 002 Marit Olsd Handberg k g b hm Gaardmandskone 1832 Børseskogn n s 003 Karen Jørgensd Handberg k ug b tj Tjenestepige, husgjerning og 1872 Børsa herred* n s kreaturstel. 004 John Johnsen Handberg m ug b Sønnesøn Sønnesøn, der opfostres af 1881 Trondhjem n s bedsteforældrene. Sjukdom: Aa Handberg 13 6 og Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Fredrik Sivertsen Handberg m g b hf Gaardmand 1829 Børsa herred* n s 002 Anne Sivertsd Handberg k g b hm Gaardmandskone 1829 Børsa herred* n s 003 Marit Fredriksd Handberg k ug b d Gaardmandsd. sysselsat med 1864 Børsa herred* n s husgjerning. 004 Marit Henriksd Handberg k ug b tj Tjenestepige, sysselsat med 1871 Trondhjem n s Kreaturstel og husgjerning. 005 Anna Martinsd Handberg k ug b Pleiedatter Datter af en omstreifer, der 1890 Buviken n s forpleies paa gården mod betaling af Staten. 006 Anne Berntsd Handberg k ug b Pleiedatter Tjenestepigens barn, der forpleies paa gaarden mod betaling af moderen /9 Børsa herred* n s Handberg Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Sivert Angrimsen Handberg m g b hf Gaardmand 1828 Børseskogn n s 002 Marta Larsd Handberg k g b hm Gaardmandskone 1828 Trondhjem n s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Einan (Amundsborg) Erik Eriksen Einum m g b hf Gaardmand og landhandler Børsa herred* n s 002 Jertine Johansd Einum k g b hm Gaardmandskone 1853 Børsa herred* n s 003 Kari Eriksd Einum k ug b d Gaardmandsd., sysselsat med 1884 Børsa herred* n s husgjerning. 004 Johanna Eriksd Einum k ug b d Gaardmandsdatter 1889 Børsa herred* n s 005 Ingeborg Eriksd Einum k ug b d Gaardmandsdatter 1895 Børsa herred* n s 006 Aslaug Eriksd Einum k ug b d Gaardmandsdatter 1898 Børsa herred* n s 007 Magnhild Eriksd Einum k ug b d Gaardmandsdatter /5 Børsa herred* n s 008 Erik Eriksen Einum m ug b s Gaardmandssøn 1891 Børsa herred* n s 009 Lars Anderssen Bolme m ug b tj Tjenestedreng, sysselsat med 1877 Rindalen n s gaardsarbeide. 010 Arnt Olsen Kjøren m ug b Dagarbeider Dagarbeider, sysselsat med 1878 Børsa herred* n s gaardsarbeide 011 Maren Andreasd Kjærem k ug b tj Tjenestepige, sysselsat med 1879 Børsa herred* n s Kreaturstel og sying. 012 Johan Olsen Lereggen m ug b tj Handelsbetjent 1874 Buviken n s Einan Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Eriksen Einum m g b hf Gaardmand 1850 Børsa herred* n s Merknad: Hovedbygningen [Felt 2] 002 Marie Olsd Einum k g b hm Gaardmandskone og 1860 Strinden n s jordemoder. 003 Kari Olsd Einum k ug b d Gaardmandsd Børsa herred* n s 004 Gudrun Olsd Einum k ug b d Gaardmandsd Børsa herred* n s 005 Erik Olsen Einum m ug b s Gaardmandssøn 1896 Børsa herred* n s 006 Arne Olsen Einum m ug b s Gaardmandssøn /12 Børsa herred* n s 007 Arnt Olsen Skjetne m ug b tj Tjenestedreng, sysselsat med 1859 Tiller n s gaardsarbeide 008 Bernhard J. Jønsberg m ug f tj Tjenestedreng, sysselsat med 1884 Børsa herred* n s gaardsarbeide Sannsynleg opphaldstad: Orkedalsøren 009 Andrea Sivertsd Grønning k ug b tj Tjenestepige, sysselsat med 1862 Rissen n s Kreaturstel. 010 Nilsine Nilsd Hjelmsø k ug b tj Tjenestepige, sysselsat med 1882 Herø n s husgjerning. 011 Karen Andreasd Kjærem k ug b tj Tjenestepige, sysselsat med 1882 Børsa herred* n s barnepleie. 012 Erik Arntsen Einum m g b hf Føderaadsmand 1813 Børsa herred* n s Merknad: Føderaadshuset: [Felt 2] 013 Kari Johnsd Einum k g b hm Føderaadskone 1813 Børsa herred* n s 014 John Eriksen Einum m ug b s Føderaadsmand 1848 Børsa herred* n s Sjukdom: Aa 015 Marie Evensd Eli k ug b tj Tjenestepige, sysselsat med husgjerning Børsa herred* n s Rødde, parsel af Einan og 7 og 8 5 og Naustan. Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Haakon Olsen Bryhni m ug f hf Kommunelæge 1871 Romedal n s Sannsynleg opphaldstad: Rigshospitalet Kristiania 002 Elida Lauritsd Øvergaard k ug b tj Husbestyrerinde 1873 Romedal n s 003 Ole Olsen Handberg m ug b tj Tjenestedreng, sysselsat med 1884 Børsa herred* n s vedhugning og vandbæring. 004 Karl Anton Halle m ug mt fl Midlertidig Kommunelæge 1873 Lillehammer n s Sedvanleg bustad: Sygehuset i Trondhjem Naustan Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1658 Børsen 001 Erik Jenssen Naustan m g b hf Gaardmand 1837 Børsa herred* n s 002 Oline Evensd Naustan k g b hm Gaardmandskone 1849 Børsa herred* n s 003 Jens Eriksen Naustan m ug b s Gaardmandssøn, sysselsat 1878 Børsa herred* n s med gaardsarbeide. 004 Erik Eriksen Naustan m ug b s Gaardmandssøn, sysselsat 1878 Børsa herred* n s med gaardsarbeide. 005 Randi Eriksd Naustan k ug b d Gaardmandsdatter, sysselsat med husgjerning og Kreaturstel 1881 Børsa herred* n s Naustan Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Nils Larssen Nøstum m g b hf Gaardmand og postaabner 1866 Børsa herred* n s 002 Randi Pedersd Nøstum k g b hm Gaardmandskone 1869 Børsa herred* n s 003 Gunhild Nilsd Nøstum k ug b d Gaardmandsdatter 1894 Børsa herred* n s 004 Marit Nilsd Nøstum k ug b d Gaardmandsdatter 1896 Børsa herred* n s 005 Gunhild Larsd Nøstum k e b fl Gaardmandsenke 1826 Børsa herred* n s Naustmælen, husmandsplads Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Lars Haldosen Rødde m e b hf Husmand 1829 Børsa herred* n s 002 Ole Jenssen Nøstum m g b fl Fisker 1845 Børsa herred* n s 003 Anna Larsd Nøstum k g b fl Fiskerkone 1859 Ørkedalen n s 004 Lars Larssen Nøstum m ug b s Fiskersøn 1892 Børsa herred* n s 005 Jens Olsen Nøstum m ug b s Fiskersøn 1885 Børsa herred* n s 006 Birger Olsen Nøstum m ug b s Fiskersøn /11 Børsa herred* n s 007 Elise Evensd Eli k ug b tj Tjenestepige, sysselsat med husgjerning Børsa herred* n s Naustmælen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anne Larsd Nøstum k e b el Gaardmandsenke, der lever af 1834 Børsa herred* n s sine midler Naustmælen, husmandsplads. Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Iver Evensen Husby m g b hf Landhandler og husm Børseskogn n s 002 Johanna Martinsd Husby k g b hm Landhandlerkone 1871 Børsa herred* n s 003 Gunhild Iversd Husby k ug b d Landhandlerdatter 1897 Børsa herred* n s 004 Karen Evensd Husby k ug b tj Tjenestepige, sysselsat med husgjerning Børseskogn n s Naustmælen, husmandsplads. under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johan Johansen Juul m g b hf Skomager 1874 Børsa herred* n s Sjukdom: D 002 Sigrid Jørgensd Juul k g b hm Skomagerkone, husgjerning 1865 Høilandet n s Sjukdom: D 003 Hans Lauritsen Lurø m ug b tj Skomagersvend 1872 Lurø n s Sjukdom: D 004 Andreas Anderssen Bergsfjord m g b hf Bager 1875 Dønnæs n s 005 Marie Olsd Bergsfjord k g b hm Bagerkone 1869 Bolsø n s 006 Laurits Anderssen Bergsfjord m ug b tj Bagersvend 1873 Dønnæs n s 007 Anna Andersd Bergsfjord k ug b tj Tjenestepige, sysselsat med husgjerning Dønnæs n s Naustmælen, husmandsplads. under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Erik Gustav Isberg m g b hf Garversvend 1839 Linkøping Sverige n s 002 Bergitte Andersd Isberg k g b hm Garverkone, sysselsat med 1841 Levangerskogn n s husgjerning 003 Rikard Svendsen Kjærem m ug b fl Skomager 1872 Børsa herred* n s Naustmælen, (husmandsplads.) Under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Erik Nilsen Meistad m g b hf Landhandler og husmand 1838 Børsa herred* n s 002 Johanna Olsd Meistad k g b hm Landhandler- og husmandskone 1846 Hevne n s Nøstmælen, husmandsplads. Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Andreas Næss m g b hf Bager og husm Trondhjem n s 002 Anna Katrine Næss k g b hm Bagerkone Sysselsat med 1860 Trondhjem n s husgjerning 003 Thomas Kristian Næss m ug b s Bagerlærling 1884 Trondhjem n s 004 Anna Marie Næss k ug b d Bagerdatter 1889 Trondhjem n s 005 Andrea Henriette Næss k ug b d Bagerdatter 1896 Flaa n s 006 Einar Henrik Næss m ug b s Bagersøn 1898 Leinstranden n s 007 Gunhild Larsd Aunan k ug b tj Tjenestepige, sysselsat med 1885 Børseskogn n s husgjerning. 008 Anna Marie Nordtveit k e mt b Skomagerenke 1823 Trondhjem n s Sedvanleg bustad: Danielsveiten no 11. Trondhjem Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 258 (kvinner: 138, menn: 120) Bustader i krinsen: 51 Krins: 002 Herred/by: Børsen Vollum (Nordløkken.) Ole Haagensen Vollum m ug b hf Gaardbruger, skogsdrift 1870 Børsa herred* n s træarbeide 002 Haagen Nilsen Vollum m g b Fader Føderaadsmand, Træarbeider Børsa herred* n s 003 Guru Tronsdatter Vollum k g b hm Styrer huset for sønnen 1832 Børsa herred* n s 004 Anders Haagensen Vollum m ug b s Jordarbeider og 1875 Børsa herred* n s tømmerhugger 005 Karen Haagensd Vollum k ug b d Sypige og Husholdning Børsa herred* n s Vollum Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Berntine Berntsd Dahlø k g b hm Gaardbrugerske 1864 Bjørnør n s 002 Karen Andersdtr Dahlø k ug b d Datter 1889 Børsa herred* n s 003 Helene Jonsdtr Rian k ug b fl Føderaadskvinde 1847 Børsa herred* n s Sjukdom: D Vollum Iver Andersen Vollum m g b hf Gaardbruger og smed 1849 Børsa herred* n s Merknad: Hovedbygningen [Felt 2] 002 Anna Andreasdtr Vollum k g b hm Gaardbrugerkone 1859 Børsa herred* n s 003 Anders Iversen Vollum m ug b s Gaardsarbeide 1878 Børsa herred* n s 004 Ingeborg Iversdtr Vollum k ug b d Datter 1881 Børsa herred* n s 005 Karl Iversen Vollum m ug b s Søn 1897 Børsa herred* n s 006 Anders Iversen Vollum m e b hf Føderaadsmand 1815 Børsa herred* n s Føderaadsmand Merknad: Kaarstuen [Felt 2] 007 Randi Andersdtr Vollum k ug b d Lever af sine midler 1840 Børsa herred* n s Myrindstangen Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1658 Børsen 001 Arnt Angrimsen m g b hf Gaardbruger og skomager 1852 Børsa herred* n s Myrindstangen 002 Marit Olsdtr Myrindstangen k g b hm Gaardbrugerkone 1857 Høilandet, Melhus n s 003 Hansine Vilhelmina Berg k ug b Fosterbarn Fosterbarn 1887 Trondhjem n s Myrind Fredrik Andreasen Myrind m g b hf Gaardbruger og 1867 Børsa herred* n s tømmerhugger 002 Anna Ovide Olsdtr Myrind k g b hm Gaardbrugerkone 1869 Trondhjem n s 003 Berit Fredriksdtr Myrind k ug b d Datter 1896 Børsa herred* n s 004 Andreas Fredriksen Myrind m ug b s Søn /2 Børsa herred* n s Myrind Anne Nilsdat Myrind k e b hm Gaardbrugerenke 1863 Gjetestranden n s 002 Signe Otelie Lie k ug b tj Budeie og Husstel 1884 Trondhjem n s 003 Agate Magrete Pedersen k ug b Fosterbarn Fosterbarn 1887 Trondhjem n s Myrind Ole Andersen Myrind m g b hf Gaardbruger 1845 Børsa herred* n s 002 Eli Arntsdtr Myrind k g b hm Gaardbrugerkone, Husstel 1851 Børsa herred* n s 003 Andreas Olsen Myrind m ug b s Jordarbeider 1878 Børsa herred* n s 004 Randi Olsdtr Myrind k ug b d Budeie og husstel 1881 Børsa herred* n s 005 Arnt Olsen Myrind m ug b s Gaardsarbeide 1886 Børsa herred* n s Tangen Johan Nilsen Eggen m g b hf Gaardbruger og skomager 1871 Børsa herred* n s 002 Emelie Nilsdat Eggen k g b hm Gaardbrugerkone 1873 Gjetestranden n s 003 Gjertine Johansdtr Eggen k ug b d Datter 1897 Børsa herred* n s 004 Segri-Anna Johansdtr Eggen k ug b d Datter /8 Børsa herred* n s 005 Gærtru Johansdtr Eggen k e b Kaarenke Fjøsstel 1829 Børsa herred* n s Myrind Lars Jørgensen Myrind m g b hf Gaardbruger 1848 Børsa herred* n s 002 Berit Nilsdtr Myrind k g b hm Gaardbrugerkone 1844 Børsa herred* n s 003 Nils Larsen Myrind m ug b s Gaardsarbeide 1885 Børsa herred* n s 004 Gjertru Paulsdtr Eggen k ug b tj Budeie og husholdning 1884 Børsa herred* n s 005 Johanne Sivertsdtr Jamtaas k ug b el Syforretning 1875 Ørkedalen n s 006 Berit Larsdtr Myrind k e b Kaarenke Kaar lidt haandarbeide 1817 Børsa herred* n s Myrind (søndre) Petter Olsen Myrind m g b hf Gaardbruger 1856 Børsa herred* n s Merknad: Hovedbygningen [Felt 2] 002 Berit Larsdtr Myrind k g b hm Gaardmandskone 1873 Børsa herred* n s 003 Ole Pettersen Myrind m ug b s Søn 1893 Børsa herred* n s 004 Sigri Larsdtr Myrind k ug b tj Budeie 1846 Børsa herred* n s 005 Ole Pettersen Myrind m g b hf Kaarmand 1827 Børsa herred* n s Merknad: Føderaadshuset: [Felt 2] 006 Marit Larsdtr Myrind k g b hm Kaarmandskone 1820 Børsa herred* n s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Folketeljinga Myrindshaugen Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Marit Andersd Myrindshaug k e b hm el Fattigvæsenet 1825 Børsa herred* n s Myrind Anders Olsen Myrind m g b hf Gaardbruger 1864 Børsa herred* n s 002 Anne Olsdatter Myrind k g b hm Gaardbrugerkone 1866 Buvigen n s 003 Ole Andersen Myrind m ug b s Søn 1890 Børsa herred* n s 004 Ole Nilsen Myrind m g b Kaarmand Kaarmand og smed 1832 Børsa herred* n s 005 Guri Andersdtr Myrind k g b Kaarkone Spinding og strikning 1837 Børsa herred* n s Eggan (søndre) Paul Johansen Eggan m g b hf Gaardbruger 1845 Børsa herred* n s 002 Ingeborg Olsdat Eggan k g b hm Gaardbrugerkone 1858 Støren n s 003 Sigri Paulsdtr Eggan k ug b d Datter 1887 Børsa herred* n s 004 Anna Paulsdtr Eggan k ug b d Datter 1893 Børsa herred* n s 005 Kari Olsdtr Langløkken k e b fl Egne midler 1824 Lesje n s 006 Ingebrigt Hansen Eggan m ug f el Skomagermester 1878 Børsa herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Meistad Børsen Mellemeggan (søndre) Endre Simonsen Eggan m g f hf Gaardbruger 1858 Børsa herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Ørkedalen 002 Anne Endresdtr Eggan k g b hm Husholderske 1834 Børsa herred* n s 003 Endre Andersen Eggan m ug b tj Almindeligt gaardsarb 1885 Børsa herred* n s 004 Eln Marie Sagbakken k ug f tj Budeie og husholdning 1880 Leksvigen n s Sannsynleg opphaldstad: Leksvigen 005 Anne Olsdat Eggan k ug b Pleiedatter Pleiedatter 1895 Børsa herred* n s 006 Anders Andersen Mehlum m ug b tj Almindeligt gaardsarbeide 1877 Børsa herred* n s Mellemeggan Ole Iversen Eggan m g b hf Gaardbruger og smed 1845 Børsa herred* n s 002 Anne Larsdtr Eggan k g b hm Gaardbrugerkone 1834 Børsa herred* n s 003 Katrine Einarsdtr Eggan k g b Sønnekone Fjøsstel og husstel 1868 Børsa herred* n s (Manden i Amerika) 004 Ole Iversen Eggan m ug b s Søn 1892 Børsa herred* n s 005 Martin Iversen Eggan m ug b s Søn 1896 Børsa herred* n s 006 Lars Iversen Eggan m ug b s Søn 1898 Børsa herred* n s 007 Anne-Marta Iversd Eggan k ug b d Datter 1895 Børsa herred* n s Koløkken Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Guru Larsdtr Eggan k ug b hm Spinding, vævning og 1855 Børsa herred* n s bagning 002 Johanne Johansdtr Eggan k ug b d Datter 1888 Børsa herred* n s Eggan Tore Jonsen Eggan m g b hf Gaardbruger 1850 Børseskogn n s 002 Ingeborg Olsdtr Eggan k g b hm Gaardbrugerkone 1861 Leinstranden n s 003 Ane Jonsdtr Eggan k e b el Forsørges af sønnen 1817 Børseskogn n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 1658 Børsen 004 Guru Kristensdt Eggan k ug b tj Budeie og husholdning 1881 Høilandet n s 005 Ole Larsen Eggan m ug b tj Visergut 1888 Børsa herred* n s Kaarenget Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Olsen Eggan m g b hf Kaar Egne midler 1833 Børsa herred* n s 002 Gjertru Klemmetsdtr Eggan k g b hm Fjøsstel og husstel 1841 Børsa herred* n s Besæth Lars Olsen Besæth m g b hf Gaardbruger og murer 1847 Børsa herred* n s 002 Brit Oldstr Besæth k g b hm Gaardbrugerkone 1863 Surendalen n s 003 Ole Larsen Besæth m ug b s Almindeligt gaardsarbeide 1885 Børsa herred* n s 004 Alfred Larsen Besæth m ug b s Søn 1893 Børsa herred* n s 005 Lars Larsen Besæth m ug b s Søn /5 Børsa herred* n s 006 Gjertru Larsdtr Besæth k ug b d Passer barn 1887 Børsa herred* n s 007 Kirsti Larsdtr Besæth k ug b d Datter 1896 Børsa herred* n s Besæth Lars Iversen Besæth m g b hf Gaardbruger og murer 1854 Børsa herred* n s 002 Gjertru Jonsdtr Besæth k g b hm Gaardbrugerkone og syerske 1852 Børsa herred* n s 003 Randi Larsdtr Besæth k ug b d Datter 1887 Børsa herred* n s 004 Jon Larsen Besæth m ug b s Søn 1891 Børsa herred* n s 005 Iver Larsen Besæth m g b Kaarmand Kaarmand og Træarbeider 1826 Børsa herred* n s 006 Randi Jandtr Besæth k g b Kaarkone Kaarkone og husholder 1883 Børsa herred* n s 007 Randi Olsdtr Eggan k ug mt b barn 1897 Børsa herred* n s Sedvanleg bustad: Eggkleven Besæth Lars Olsen Berg m g b hf Gaardbruger og tømmermand 1861 Hevne n s 002 Berit Olsdtr Berg k g b hm Gaardbrugerkone 1863 Hevne n s 003 Ole Larsen Berg m ug b s Søn 1889 Børsa herred* n s 004 Martin Larsen Berg m ug b s Søn 1895 Børsa herred* n s 005 Karen Larsdtr Berg k ug b d Datter 1892 Børsa herred* n s Oldervolden Ole Olsen Eggan m ug b hf Gaardbruger og skomager 1867 Børseskogn n s 002 Ole Olsen Eggan (ældre) m g b fl Jordarbeider 1823 Børseskogn n s 003 Marit Ellingsdtr Eggan k g b fl Fjøsstel og husholdning 1823 Børsa herred* n s 004 Randi Olsdtr Eggan k ug b fl Fattigvæsenet 1862 Børsa herred* n s Espaas Ole Olsen Espaas m g b hf Gaardbruger 1852 Børsa herred* n s Merknad: [Felt 3] 002 Anna Olufsdtr Espaas k g b hm Fjøsstel og Husstel 1867 Børsa herred* n s 003 Anne Olsdtr Espaas k ug b d Datter 1891 Børsa herred* n s 004 Berit Olsdtr Espaas k ug b d Datter 1895 Børsa herred* n s 005 Ole Olsen Espaas m ug b s Søn 1897 Børsa herred* n s Espaas (søndre) Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1656 Buviken. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1656 Buviken. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1656 Buviken Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1648 Størens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1648 Størens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1648 Størens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0416 Romedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0533 Lunner. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0533 Lunner. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0533 Lunner Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1650 Horg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1650 Horg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1650 Horg Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1548 Frænens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1548 Frænens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1548 Frænens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1235 Voss Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1843 Bodin. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1843 Bodin. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1843 Bodin Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1446 Breim Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1566 Surendals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1566 Surendals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1566 Surendals Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1929 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1038 Fede. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1038 Fede. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1038 Fede Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1653 Melhus. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1653 Melhus. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1653 Melhus Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0128 Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0545 Vangs Valdres. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0545 Vangs Valdres. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0545 Vangs Valdres Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0114 Varteig. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0114 Varteig. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0114 Varteig Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1537 Vold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1717 Frosten. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1717 Frosten. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1717 Frosten Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0940 Valle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0940 Valle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0940 Valle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0621 Sigdals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0621 Sigdals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0621 Sigdals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0527 Vardal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0827 Hjartdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0827 Hjartdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0827 Hjartdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1818 Herøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1818 Herøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1818 Herøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0113 Borge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0113 Borge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer