Folketeljing 1900 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 0113 Borge. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 0113 Borge Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 6861 (kvinner: 3317, menn: 3544) Bustader: 910 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 550 (kvinner: 266, menn: 284) Bustader i krinsen: 71 Krins: 001aA Herred/by: Borge Folketeljinga aA Huseby 5, 6, 4, 4 1, 1, 1, 2 7 (4 m, 3 k) 7 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Ole Chr. Petters. m g b hf gaardbruger S og sten- og 1851 Borge herred* n s vedkjører 002 Oline Nilsd. k g b hm gaardmandskone 1852 Ullerød, Skjeberg Sm n s 003 Hans Anders. m g b hf Sagarbeider 1840 Tune Sm n s 004 Anne Regine Anders. k g b hm arbeidsmands kone 1848 Rakkestad Sm n s 005 Anders J. Hans. m ug b s Høvleri-arbeider 1879 Tune Sm n s 006 Hanna R. Hansd. k ug b d datter 1886 Sarpsborg Sm n s 007 Hjalmar Johannes. m ug b fl teglverks-arbeider 1879 Glemminge Sm n s aA Huseby 4 3 %1% 7 (4 m, 3 k) 7 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Hans Anders. m e b hf Brænder paa teglverk 1847 Naverstad Sverige s 002 Karl Herman Hans. m ug b s Fyrbøder paa eddikesyrefabrik 1883 Borge herred* s 003 Ragna Hansd. k ug b d Datter 1885 Borge herred* s 004 Emma Hansd. k ug b d Datter skolebarn 1888 Borge herred* s 005 Einar V. Hans. m ug b s Søn skolebarn 1890 Borge herred* s 006 Elise M. Johannes. k e b Tjener Husbestyrer-inde 1855 Sverige s 007 Arnt Johannes. m ug b Søn af husbestyrinde søn af husbestyrinden 1887 Borge herred* s aA Huseby 4 4 %1% 5 (2 m, 3 k) 5 Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Olaves Petters. m g b hf Smørregut ved høvleri 1853 Dalsland Sverige n s 002 Stina Petters. k g b hm Arbeidsmds kone 1845 Bohuslen Sverige n s 003 Johan Olaves. m ug b s Høvleriarb Borge herred* n s 004 Josefine Magnusd. k g b Sønnens kone Arbeidsmands kone 1881 Fredrikstad Sm n s 005 Helga Andreasd. k ug b hf's pleiebarn Pleiebarn 1892 Fr.stad Sm n s Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv: fors. af sagarbeider aA Huseby (3 m, 2 k) 5 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Nils Konrads. m g b hf Banekjører ved dampsag 1840 Skjeberg Sm n s 002 Sevrine M. Syvers. k g b hm Arb.kone 1846 Fredrikshald Sm n s 003 Otto Konrads. m ug b s Sjømand, matros 1878 Borge herred* n s 004 Gabrielle Konrads. k ug b d Datter 1885 Borge herred* n s 005 Syver Chr. Lars. m e b hm's fader Fattiglem. Underholdes af Fr.hld fattigkas Skjeberg Sm n s aA Huseby 4 5 %1% 7 (5 m, 2 k) 7 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johannes Børres. m g b hf Høvleri-arbeider 1838 Sverige n s 002 Mathilde Petters. k g b hm Arb.kone 1844 Sverige n s 003 Martin Børres. m ug b s Sagarbeider 1880 Borge herred* n s 004 Fredrik Børres. m ug b s Sagarbeider 1884 Borge herred* n s 005 Hilmar Hans. m g b hf Stenhugger gadesten 1875 Borge herred* n s 006 Hilda Børres. k g b hm Arb.kone 1878 Borge herred* n s 007 Jørgen Hartvig Hans. m ug b s søn Borge herred* n s aA Huseby 4 6 %1% 9 (6 m, 3 k) 9 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 0113 Borge 001 Edvardt Karstens. m g b hf Høvleri-arbeider 1857 Sarpsborg Sm n s Merknad: I hovedbygningen. E: Fødselsår tilføyd av andre 002 Kristine Gunnarsd. k g b hm Arb.kone 1859 Skjeberg Sm n s Merknad: E: Fødselsår og Fødested tilføyd av andre 003 Andreas Edvards. m ug b s Høvleri arb Fredrikstad Sm n s 004 Klara S. Edvardsd. k ug b d Datter 1887 Fredrikstad Sm n s 005 Karl Hjalmar Edvards. m ug b s Søn skolebarn 1889 Borge herred* n s 006 Kristian E. Edvards. m ug b s Søn skolebarn Borge herred* n s Merknad: E: Fødselsdato tilføyd av andre 007 Lars Arthur Edvards. m ug b s Søn 1895 Borge herred* n s Merknad: E: Fødselsår tilføyd av andre 008 Johan Aug. Nordlander m g b hf Sagarbeider 1850 Stångnæs, Bohuslæn s Sverige Statsb.: Sverige Merknad: I Bryggerhuset 009 Sofie Nordlander k g b hm Arb.kone 1858 Vermeland Sverige aA Lille Elverhøi, Kjølberg (3 m, 6 k) 10 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Petter Sørens. m g b hf Sorterer paa Høvleri 1861 Skjeberg Sm n 002 Anne M. Larsd. k g b hm Arb.kone - landhandler 1865 Fr.stad Sm n 003 Elisabet Petters. k ug b d Datter 1889 Borge herred* n 004 Hansine Petters. k ug b d Datter 1889 Borge herred* n 005 Peder M. Petters. m ug b s Søn 1891 Borge herred* n 006 Ester O. Petters. k ug b d Datter 1893 Borge herred* n 007 Sigurd H. Petters. m ug b s Søn 1896 Borge herred* n 008 Ragnhild Petters. k ug b d Datter 1898 Borge herred* n 009 Jenny Lars. k ug b tj Tjenestepige. Husstel 1871 Fr.stad vestre n s 010 Emma Johannes. k ug f tj Tjenestepige. Hjælper i 1885 Bohuslen Sverige n s butiken og huset Sannsynleg opphaldstad: Kjølberg søndre Tæl.kr. 1a liste aA Kjølbergbjerget (10 m, k) Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Karl Kristoffers. m g b hf Gaardbruger Selveier, slagter 1853 Fr.stad østre Sm n s 002 Pauline Jens. k g b hm Gaardmands kone 1854 Hvaler Sm n s 003 Johan Kristoffers. m ug b s Søn, arb. for faderen 1883 Ø. Fr.stad Sm n s 004 Margit Kristoffers. k ug b d Datter, skolebarn 1888 Ø. Fr.st. Sm n s 005 Ragna Kristoffers. k ug b d Datter 1892 Ø. Fr.st. Sm n s 006 Harald Kristoffers. m ug b s Søn 1894 Ø. Fr.st. Sm n s 007 Borghild Kristoffers. k ug b d Datter 1897 Ø. Fr.st. Sm n s 008 Adele Anders. k ug b Pleiebørn Pleiedatter 1895 Borge herred* n s 009 Ole Kristians. m e b fl Bygn.snekker - for egen regn Fr.st. Sm n s 010 Kristian Jens. m g b hf Høvleri-arbeider 1862 Tune Sm n 011 Dorthea Augens. k g b hm Arb.kone 1855 Onsø Sm n 012 Karola Jens. k ug b d Datter 1887 Borge herred* n 013 Anna Jens. k ug b d Datter 1889 Borge herred* n 014 Hellene Jens. k ug b d Datter 1891 Borge herred* n 015 Ingerid Jens. k ug b d Datter 1893 Borge herred* n 016 Tommas A. Jens. m ug b s Søn 1896 Borge herred* n 017 Johan Arnt Jens. m ug b s Søn Borge herred* n 018 Martin Karls. m g b hf Dagarb. paa Trækulfabrik 1863 Bohuslen Sverige s 019 Margrethe Andersd. k g b hm Arb.kone 1871 Bohuslen Sverige s 020 Karl R. Martins. m ug b s Søn Ø Fr.stad Sm s 021 Andrine Kristians. k e b hm Lever af sine midler, Borge herred* n strikning, Vask 022 Inga Kristians. k ug b d Datter Strikning 1878 Borge herred* n 023 Margit Kristians. k ug b d Datter 1885 Borge herred* n 024 Otto Petters. m ug b fl Høvleri arb Borge herred* n 025 Bolette Sørens. k e b hm Dagarbeide, havestel, fjøsstel, 1846 Id Sm n sygepleie Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga aA Kjølberg fattighus af (3 m, 7 k) 10 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johan Johans. m g f hf Kvægrøgter, gaardsgut 1856 Skjeberg Sm n s Sannsynleg opphaldstad: Antagl. Guslund Skjeberg 002 Anne M. Svendsd. k g b hm Fattiglem. Betleri, Hjælp af 1850 Borge herred* n s Borge fattigkasse 003 Svend Johannes. m ug b s Søn, Borge fattigkasse 1890 Borge herred* n s 004 Hans G. Edvards. m ug b hm's dattersøn Datr-søn. Borge fattigkasse 1893 Borge herred* n s 005 Annette Johannes. k e b hm Fattiglem, Strikng. Borge 1861 Skjeberg Sm n s fattigkas. 006 Sigurd Karls. m ug b s Søn 1895 Borge herred* n s 007 Kaspara A. Karls. k ug b d Datter 1898 Borge herred* n s 008 Maren Laurits. k ug mt d b Pleier sin bedstemor paa 1887 Borge herred* n s Hafslund Brakke 4. Skjeberg fattigk. Sedvanleg bustad: Hafslund brak. 4, Skjeberg 009 Lisa Daniels. k e b hm el Fattiglem, Borge fattigkasse 1826 Vermeland Sverige s 010 Karen Ellings. k ug b hm el Fattiglem, Borge fattigkasse 1842 Tune Sm n s 011 Torine Olsd. k e b hm el Fattiglem, Borge fattigkasse 1832 Ø. Fr.stad Sm n s aA Kjølbergbjerget (4 m, 2 k) 6 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Thorvald Hans. m g b hf Bygmester; Hustømrmd. for 1861 Trøgstad Smln. n s egen reg. 002 Maren Petters. k g b hm Husmor, lidt Strygning 1859 Skjeberg Smln. n s 003 Herman Hans. m ug b s Søn 1890 Borge herred* n s 004 Bernt Hans. m ug b s Søn 1895 Borge herred* n s 005 Elisabet Ols. k e b hm's moder Forsørges af Husfaderen 1829 Berg Smln n s 006 Oskar Mathis. m ug b fl Tømmermands-lærling Hustmd Skjeberg Smln. n s aA Kjølbergbjerget under (4 m, 3 k) 8 Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Johan Anders. m g b hf Banekjører med hest, sagbrug 1838 Borge herred* n s 002 Karen S. Ols. k g b hm Arb.kone 1851 Borge herred* n s 003 Ole A. Johans. m ug f s Sjømand, matros seilskib 1877 Borge herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Antagl: Newkastl England 004 Anders Johans. m ug b s Vagtmand ved sagbrug og 1880 Borge herred* n s høvleri 005 Johanne Johans. k ug b d Datter Husstel 1882 Borge herred* n s 006 Karl Johans. m ug b s Søn 1888 Borge herred* n s 007 Hansine Johans. k ug b d Datter 1892 Borge herred* n s 008 Hans M. Johans. m ug b s Søn 1894 Borge herred* n s aA Kjølbergbjerget under (3 m, 2 k) 5 Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Karl M. Feldt m g b hf Teglverksarb Bohuslen Sverige s 002 Gustava Anders. k g b hm Arb.kone 1831 Bohuslen Sverige s 003 Nils Edv. Kristians. m g b hf Tomtearb. ved sagbrug 1870 Borge herred* n s 004 Marie Kristine Kristians. k g b hm Arb.kone, Nogen syning for 1866 Tune n oljeklædefabrk 005 Hans Anders. m ug b Pleie-barn Pleiebarn Underholdes af husfaderen 1888 Rakkestad Sm n s aA Kjølbergbjerget under (3 m, 3 k) 6 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Andreas Petters. m g b hf Dagarb. paa høvleri 1847 Skjeberg Sm n s 002 Bolette Petters. k g b hm Arb.kone 1851 Skjeberg Sm n s 003 Olav Petters. m ug b s Høvleri-arb Borge herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0113 Borge 004 Olga Petters. k ug b d Datter - husstel 1885 Borge herred* n s 005 Petter Petters. m ug b s Søn skolebarn 1888 Borge herred* n s 006 Anna Petters. k ug b d Datter skolebarn 1891 Borge herred* n s aA Kjølbergbjerget under (1 m, 2 k) 3 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Petter Anders. Navestad m g b hf Vagtmand paa sagbrug og 1822 Skjeberg Sm n s høvleri 002 Juliane Haakonsd. Navestad k g b hm Lidt hustel 1823 Skjeberg Sm n s 003 Annette P. Navestad k ug b d Datter; husstel, lidt vævning 1864 Skjeberg Sm n aA Kjølbergbjerget under (3 m, 5 k) 8 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Martinius Hans. m g b hf Høvleriarb Borge herred* n s 002 Anna Marie Ols. k g b hm Arb.kone 1859 Vestfossen Eker Bu n s 003 Hans Martiniuss. m ug b s Høvleriarb Glemminge Sm n s 004 Maren Martiniuss. k ug b d Datr. hus-stel 1886 Borge herred* n s 005 Inga Martiniuss. k ug b d Datr. skolebarn 1888 Borge herred* n s 006 Harald G. Martiniuss. m ug b s Søn skolebarn 1891 Borge herred* n s 007 Anna M. Martiniuss. k ug b d D Borge herred* n s 008 Olga Jørgine Martiniuss. k ug b d D Borge herred* n s aA Kjølbergbjerget (6 m, 6 k) 12 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anton Johannes. m g b hf Sorterer ved sagbrug 1854 Tune Sm n s 002 Andrine Nils. k g b hm Arb.kone, husstel 1861 Tune Sm n s 003 Nora Antonsd. k ug b d Datter, skolebarn 1887 Tune Sm n s 004 Inga Mathilde Antonsd. k ug b d Datter, skolebarn 1889 Borge herred* n s 005 Anna Emilie Antonsd. k ug b d Datter, skolebarn 1893 Borge herred* n s 006 Johan Arnt Antons. m ug b s S Borge herred* n s 007 Oskar Marentsius Antons. m ug b s S Borge herred* n s 008 Anders Eriks. m g b hf Dagarb. Stenhugger, kantstein 1853 Tune Sm n s 009 Annette Didriks. k g b hm Arbeidr.kone, husstel 1852 Borge herred* n s 010 Olav Helmin Anders. m ug b s Søn, svag, intet erhverv 1885 Sarpsborg Sm n s 011 Olga Josefine Anders. k ug b d D. skolebarn 1887 Sarpsborg Sm n s 012 Petter Edvardt Anders. m ug b s S. skolebarn 1892 Sarpsborg Sm n s aA Kjølbergbjerget under (4 m, 8 k) 12 Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Karl Nils. m g b hf Sagarb Borge herred* n s 002 Augusta Johannes. k g b hm Arb.kone 1864 Sarpsborg Sm n s 003 Hilmma M. Karls. k ug b d Datter, husstel 1885 Borge herred* n s 004 Karl Hjalmar Karls. m ug b s Søn, lidt dagarb, sagbrug 1886 Borge herred* n s 005 Kirsti Bolette Karls. k ug b d Datter, skolebarn 1888 Borge herred* n s 006 Johan Reinholdt Karls. m ug b s S. skolebarn 1889 Borge herred* n s 007 Elen Elise Karls. k ug b d D. skolebarn 1891 Borge herred* n s 008 Gunda Constanse Karls. k ug b d D. skolebarn 1893 Borge herred* n s 009 Gerda Emilie Karls. k ug b d D Borge herred* n s 010 Asta Barbara Karls. k ug b d D Borge herred* n s 011 Inga Bergitte Karls. k ug b d D Borge herred* n s 012 Nils Anker Karls. m ug b d Søn Borge herred* n s aA Kjølberg (2 m, 1 k) 3 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Gustav Ellings. m e b hf Høvleri-arbeider 1836 Tune Sm n s 002 Anthon Ellings. m ug b s Høvleri-arbeider 1872 Borge herred* n s 003 Marie Kr. Ellings. k ug b d D. husstel 1876 Borge herred* n s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga aA Kjølbergbjerget (6 m, 5 k) 11 Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Petter Edv. Hans. m g b hf Høvleri-arb Tune Sm n s 002 Klara Otillie Hans. k g b hm Arb.-kone 1875 Tune Sm n s 003 Martha Karoline Petters. k ug b d D Nordby Ø. Fr.stad Sm n s 004 Edvarda Hellene Petters. k ug b d D Nordby Ø. Fr.stad Sm n s 005 Paul Kr. Petters. m ug b s S Borge herred* n s 006 Hans Petters. m e b hf's fader Dagarb. paa høvleri 1836 Tune Sm n s 007 Olav Kr. Johannes. m g b hf Sjømand, dampskib. Om 1876 Borge herred* n s vinteren: stuer-arb. 008 Nora Johansd. k g b hm Arb.kone, husstel 1876 Borge herred* n s 009 Johanne Marie Olavsd. k ug b d D 1894 Borge herred* n s 010 Sigurd M. Olavs. m ug b s S Borge herred* n s 011 Einar Olavs. m ug b s S Borge herred* n s aA Kjølberg, søndre (8 m, 8 k) 16 Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Petter Eriks. m g b hf Sagarb Sverige n s 002 Julie Andreasd. k g b hm Arb.kone husstel 1851 Tune Sm n s 003 Kristian Petters. m ug b s Dagarb: Lægtermand. Stuerarb., 1879 Borge herred* n s sagarb. 004 Nils Petters. m ug b s S. skolebarn 1892 Borge herred* n s 005 Adel Høgmann m ug b fl Dagarb: I tomt, sagbrug 1877 Sverige s 006 Anna Johannes. k ug b Pleie-barn Uægte barn; som underholdes 1895 Borge herred* n s for bidrag af barnefaderen 007 Hedda Olavesd. k e b hm Steller huset for sine sønner; 1846 Næsinge Bohuslen Sverige s hjælp af Borge fattigkasse 008 Karl Johan Emils. m ug b s Høvleri-arb Borge herred* s 009 Harald Emils. m ug b s Sagarb Borge herred* s 010 Marie Magdalena Emils. k ug b d D. forsørges af brødrene 1886 Borge herred* s 011 Arnt Petters. m g b hf Sagarb Borge herred* n s 012 Andrine Anders. k g b hm Arb.kone, husstel 1875 Glemminge Sm n s 013 Konstance Arntsd. k ug b d D Borge herred* n s 014 Olav Emils. m g b hf Dagarb: Stuer-arb Borge herred* n s 015 Emilie Petters. k g b hm Arb.kone - husstel 1875 Borge herred* n s 016 Ester Olavsd. k ug b d D Borge herred* n s aA Kjølbergbjerget under (6 m, 2 k) 8 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johan Sørens. m g b hf Sagarb Borge herred* n s Merknad: Hovedbygningen 002 Oline Petters. k g b hm Arb.kone, husstel 1852 Skjeberg Sm n s 003 Hjalmar Johans. m ug b s S. skolebarn 1887 Borge herred* n s 004 Jørgen Johans. m ug b s S 1894 Borge herred* n s 005 Johannes Ols. m e b Fattiglem for underholdn: Borge fattigkasse 1819 Fredrikhald Sm n s betaling 006 Jahn Tindberg m e b Fattiglem for underholdn: Borge fattigkasse 1820 Moss Sm n s betaling 007 Kristian Kjerulf m g b hf Forhv. murer. Underholdes af 1814 Eidsvold Ak n s Fr.stad fattigkas Merknad: Bryggerhusbygningen 008 Lovise Kjerulf k g b hm Underholdes af Fr.stad fattigkas 1837 Tune Sm n s aA Kjølberg under (7 m, 9 k) 16 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Martin Anders. m g b hf Hustømmermand 1849 Id Sm n s 002 Karen Karls. k g b hm Arb.kone, husstel 1863 Borge herred* n s 003 Mathilde Martinsd. k ug b d D husstel 1884 Dalsland Sverige n s 004 Selma Martinsd. k ug b d D skolebarn 1889 Id Sm n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0113 Borge 005 Karl L. Martins. m ug b s S 1896 Bohuslen Sverige n s 006 Marie Sofie Martinsd.* k ug b d D Borge herred* n s 007 Maria Mathison k e b Mor til Underholdes af husfaderen 1820 Bohuslen Sverige s husfaderens 1ste kone 008 Thøger Lars. m g b hf Høvleri-arb Rakkestad Sm n s 009 Inger M. Jensd. k g b hm Arb.kone - husstel 1846 Rakkestad Sm n s 010 Anthon Thøgers. m e b s Tomtarb. ved høvleri 1870 Rakkestad Sm n s 011 Olav Thøgers. m ug b s S 1887 Borge herred* n s 012 Thomas Thøgers. m ug b s S 1887 Borge herred* n s 013 Thea Thøgers. k ug b d D. husstel 1876 Borge herred* n s 014 Signe Anthonsd. k ug b Sønnens (no. Sønnedatr 1896 Borge herred* n s 10) barn 015 Anna Anthonsd. k ug b Sønnens (no. Sønnedatr 1897 Borge herred* n s 10) barn 016 Rudolf Anthons. m ug b Sønnens (no. 10) barn Sønnesøn Borge herred* n s aA Kjølberg, søndre (7 m, 3 k) 10 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Johan Andreass. m g b hf Sagarb. kantskjær-mestr Skjeberg Sm n s Merknad: I Hovedbygningen 002 Sofie Andreass. k g b hm Arb.kone, husstel 1853 Bohuslen Sverige n s 003 Magnus Johans. m ug b s S. skolebarn 1890 Borge herred* n s 004 Sigrid Johansd. k ug b d D. skolebarn 1892 Borge herred* n s 005 Helmin Johans. m ug b s S 1894 Borge herred* n s 006 Karl Ludv. Jamiss. m g b hf Sagarb. - skjæregut 1858 Hafslund Skjeberg Sm n s Merknad: I bryggerhusbygningen 007 Marie Kristoffers. k g b hm Arb.kone - husstel 1862 Borge herred* n s 008 Karl Hjalmar Karls. m ug b s S. skolebarn 1891 Borge herred* n s 009 Kristian M. Karls. m ug b s S. skolebarn 1892 Borge herred* n s 010 Kristoffer Karls. m ug b s S Borge herred* n s aA Kjølberg, søndre (3 m, 3 k) 5 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johan Alfr. Karls. m g b hf Teglv.arb Tanum Sverige s 002 Allette Johansd. k g b hm Arb-kone - husstel 1859 Skjeberg s 003 Karl Hartvig Johans. m ug b s S. skolebarn 1889 Borge herred* s 004 Jenny Antonie Johansd. k ug b d D. skolebarn 1892 Borge herred* s 005 Anne Marie Ols. k e b hm's moder Forsørges af husfaderen Ullerø Skjeberg n s Sysler med husstel 006 Gustav Frøling m ug mt b Arb. paa Hafslunds karbidfabrik 1865 Stokholm Sverige s Statsb.: Sverige Sedvanleg bustad: Sarpsborg aA Kjølberg, søndre (2 m, 2 k) 5 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Martinius Johannes. m g f hf Sorterer, tomten, sagbrug 1848 Tune Sm n s Sannsynleg opphaldstad: Bragerøen Drammen 002 Oline Johannes. k g m hm Arb.kone, husstel 1854 Rakkestad Sm n s 003 Nils Martiniuss. m ug b s Kapper, paa høvleri 1881 Borge herred* n s 004 Maren Martiniuss.* k ug b d Datter, husstel 1886 Borge herred* n s 005 Johan Ludv. Martiniuss.* m ug b s Søn skolebarn 1890 Borge herred* n s aA Kjølberg, søndre under (4 m, 1 k) 5 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johannes Jens. m g b hf Høvleri-arb Borge herred* n s 002 Olava Ellings. k g b hm Arb.kone - husstel 1869 Borge herred* n s 003 Gunvald Karls. m ug b s af konen S Borge herred* n s 004 Jens Johannes. m ug b s S Borge herred* n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Karl Johannes. m ug b s S Borge herred* n s aA Kjølberg, søndre under (5 m, 3 k) 8 Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Hans Svennungs. m g b hf Sagarb Skjeberg Sm n s 002 Sofie Nilss. k g b hm Arb.kone husstel 1845 Dalsland Sverige n s 003 Martin Hans. m ug b s Stuer-arbeider 1868 Ullerød Skjeberg n s 004 Johan G. Hans. m ug b s Sjømand, seilskib 1883 Borge herred* n s 005 Karoline O. Hans. k ug b d D. husstel 1880 Borge herred* n s Sjukdom: a 006 Olga Marie Hans. k ug b d D. skolebarn 1888 Borge herred* n s 007 Karl Olav Hans. m ug b s S. skolebarn 1890 Borge herred* n s 008 Nils Jonass. m e b hm's fader Underholdes af familien. hjælp fra fattigvæsenet i Sverige 1818 Ryr, Dalsland Sverige s aA Kjølberg, søndre (3 m, 5 k) 8 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Svend Evens. m e b hf Kjører sag-mug paa teglverk 1822 Aremark Sm n s 002 Kristine Svendsd. k ug b d Dtr. husstel; lidt syning, 1871 Borge herred* n s kjolesøm 003 Marie Svendsd. k ug b d Nu Husstel. Forhnv: 1877 Borge herred* n s 004 Marthe Lars. k ug b Udsat fattiglem fra Ø. Fr.stad butikjomfru Forsørges af Ø. Fr.stad fattigvæsen Hagen, Knatterød Varteig n s 005 Johan Ols. Mørkedal m g b hf Høvleri-arb Skjeberg Sm n s 006 Klara Olivers. k g b hm Arb.kone 1870 Tune Sm n s 007 Ovidie Johansd. k ug b d D 1896 Borge herred* n s 008 Tryggve Johans. m ug b s S Borge herred* n s aA "Sørli", Kjølberg (5 m, 3 k) 8 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Ole Johannes. m g b hf Plankekjører; paa høvleri 1842 Borge herred* n s Merknad: Hovedbygng. 002 Anne K. Andreasd. k g b hm Arb.kone, husstel 1850 Dalsland Sverige n s 003 Johan A. Ols. m ug b s Høvleri-arb Glemminge Sm n s 004 Jenny Ols. k ug b d D. husstel 1877 V. Fr.stad Sm n s 005 Gustav Ols. m ug b s Dagarb: paa høvleri 1885 Glemminge Sm n s Merknad: Bryggerhuset 006 Ole J. Ols. m ug b s S. skolebarn 1887 Glemminge Sm n s 007 Emilie Ols. k ug b d D. skolebarn 1890 Borge herred* n s 008 Jens Ols. m ug b s S. skolebarn 1892 Borge herred* n s aA Kjølberg, søndre under (5 m, 3 k) 8 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Olav Karls. m g b hf Ovnstriller. Teglverk 1852 Tanum, Bohusl. Sverige n s 002 Josefine C. Karls. k g b hm Arb.kone, husstel 1852 Tanum, Bohusl. Sverige n s 003 Karl Oskar Karls. m ug b s S. skolebarn 1892 Sorgenfri Ø. Fr.stad Sm n s 004 Gustav Adolf Karls. m ug b s S. skolebarn 1893 Sorgenfri Ø. Fr.stad Sm n s 005 Klara Viktoria Karls. k ug b d D Sorgenfri Ø. Fr.stad Sm n s 006 Johan Einar Karls. m ug b s S Sorgenfri Ø. Fr.stad Sm n s 007 Karoline Josefine Karls. k ug b d D Sorgenfri Ø. Fr.stad Sm n s 008 Peder Olav Karls. m ug b s S Borge herred* n s aA Kjølberg, søndre under (4 m, 3 k) 7 Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0113 Borge 001 David Strand m g b hf Teglv.arb og dagarb. paa 1865 Naverstad Sverige s trækulfabrik 002 Josefine Olsd. k g b hm Arb.kone, husstel 1874 Glemminge Sm s 003 Kristian Anker Strand m ug b s S Tune Sm s 004 Ole Martinius Strand m ug b s S Borge herred* s 005 Dagmar Strand k ug b d D Borge herred* s 006 Otto Nikolais. m g b hf Dagarb: jordbrugsarb. gaardsarb Borge herred* n s 007 Anne Gustava Andreass. k g b hm Arb.kone, husstel 1844 Hodal, Bohuslen Sverige n s aA Kjølberg, søndre under (5 m, 3 k) 8 Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anders Johan Anders. m g b hf Sorterer i tomt, sagbrug 1861 Sverige n s 002 Hellene Martinsd. k g b hm Arb.kone 1863 Tune Sm n s 003 Arnt Johans. m ug b s S skolebarn 1887 Tune Sm n s 004 Martin Johans. m ug b s S skolebarn 1888 Borge herred* n s 005 Herman Johans. m ug b s S skolebarn 1891 Ø. Fr.st. Sm n s 006 Annette Marie Johans. k ug b d D skolebarn 1892 Borge herred* n s 007 Anna Sofie Johans. k ug b d D 1895 Borge herred* n s 008 Jens Anton Johans. m ug b s S Borge herred* n s aA Kjølberg, søndre (3 m, 4 k) 7 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Hans Mathis. m g b hf Skrædder, for egen regn Rakkestad Sm n s 002 Inger J. Hans. k g b hm Husstel 1860 Rakkestad Sm n s 003 Hans Mathis. m ug b s Lidt Dagarb, høvleri, Lidt 1886 Borge herred* n s skrædderarbeide 004 Olga Marie Mathis. k ug b d D. skolebarn 1889 Borge herred* n s 005 Josefine Mathilde Mathis. k ug b d D Borge herred* n s 006 Sima Pauline Mathis. k ug b d D 1895 Borge herred* n s 007 Anker Mathis. m ug b s S Borge herred* n s aA Kjølberg, søndre (2 m, 2 k) 4 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Elen Andersd. k e b hm Holder søn og pleiesøn 1836 Tune Sm n s med kosten; vasker, skurer, dagarbeide 002 Anders Jens. m ug b s Sagarbeider 1880 Borge herred* n s 003 Karl Antons. m ug b Pleie-søn Høvleriarb V. Fredrikstad Sm n s 004 Oline Ols. k ug b Udsat fattiglem fr. Sarpsborg Underholdes af Sarpsborg fattigvæsen 1850 Sarpsborg Sm n s aA Kjølberg, søndre (6 m, 4 k) 10 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johan Anth. Ols. m g b hf Klyver-mestr. paa høvleri 1856 Borge herred* n 002 Anne Marie Andreass. k g b hm Arb.kone, husstel 1855 Tune Sm n s 003 Ole Anthon Johans. m ug b s Høvleriarb Ø Fr.stad Sm n s 004 Jenny Johans. k ug b d D. Husstel 1883 Ø Fr.stad Sm n s 005 Nils Johans. m ug b s S. Høvleriarb Ø Fr.stad Sm n s 006 Georg Johans. m ug b s S. skolebørn 1888 Borge herred* n s 007 Agnes Johans. k ug b d D. skolebørn 1890 Borge herred* n s 008 Marius Johans. m ug b s S. skolebørn 1893 Borge herred* n s 009 Arnt Johans. m ug b s S Borge herred* n s 010 Martha Johans. k ug b d D Borge herred* n Trusamf.: Methodist Merknad: E: Slutt på krets 1aA aA Kjølberg, søndre (1 m, 3 k) 4 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Elen M. Pettersd. k e b hm Vævning; lærred, værken, osv 1833 Moss n egen regn. 002 Ester Margit Hansd. k ug b Sønnedattr. Underholdes af 1890 Borge herred* n s bedstemoderen 003 Kathrine Ols. k ug b hm Steller for sønnen; lidt 1846 Id n s vævning 004 Ole Edv. Karls. m ug b s Høvleri arb Borge herred* n s aA Kjølberg (5 m, 5 k) 10 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 August Johannes. m g b hf Fyrbødr. paa sagbrug 1866 Sverige s 002 Josefine Olsd. k g b hm Arb.kone, husstel 1863 Borge herred* s 003 Anna Marie Augustd. k ug b d D, skolebarn 1891 Borge herred* s 004 Johanne Sofie Augustd. k ug b d D. skolebarn 1892 Borge herred* s 005 Ole Joakim Augusts. m ug b s S 1894 Borge herred* s 006 Ad le Josefine Augustd. k ug b d D Borge herred* s 007 Olav Marentsius Augusts. m ug b s S 1897 Borge herred* s 008 Johan Anker Augusts. m ug b s S Borge herred* s 009 Olaves Ols. m g b hf Underholdes af Borge 1826 Berg Sm n s fattigkasse 010 Oleane Ols. k g b hm Underholdes af Borge fattigkasse 1820 Borge herred* n s aA Kjølberg, søndre (6 m, 3 k) 9 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Petter A. Petters. m g b hf Tomtarb. Sagbrug 1859 Borge herred* n s Merknad: Hovedbygng. 002 Maren O. Petters. k g b hm Arb.kone, husstel 1860 Borge herred* n s 003 Emilie Marie Petters. k ug b d D, skolebarn 1887 Borge herred* n s 004 Arnt Marentsius Petters. m ug b s S. skolebarn 1890 Borge herred* n s 005 Petter Arthur Petters. m ug b s S. skolebarn 1893 Borge herred* n s 006 Omar Petters. m ug b s S Borge herred* n s 007 Albert Fredrik Petters.* m ug b s S Borge herred* n s 008!! Petters.* k ug b d D Borge herred* n s Merknad: Udøbt pige 009 Anthon Johans. m ug b fl Høvleriarb Borge herred* n s Merknad: Bryggerhuset aA Kjølberg, søndre (3 m, 4 k) 7 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Anders Johanness. m g b hf Høvleriarb Borge herred* n s 002 Hanna M. Johannes. k g b hm Arb.kone, husstel 1862 Skjeberg Sm n s 003 Dagny Andersd. k ug b d D. skolebarn 1889 Borge herred* n s 004 Hans Anders. m ug b s S. skolebarn 1892 Borge herred* n s 005 Jens Anders. m ug b s S 1894 Borge herred* n s 006 Elen Anders. k ug b d D 1896 Borge herred* n s 007 Johanne Anders. k ug b d D Borge herred* n s aA Kjølberg, søndre under (5 m, 3 k) 7 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Anne Thorbjørns. k e b hm Eier huset; vævning, dagarb. i 1844 Skjeberg Sm n s %paa% aannetiderne 002 Edvardt Markuss. m g b hf Tomtearb. p. sagbrug 1875 Borge herred* n s 003 Anna Johansd. k g b hm Arb.kone, husstel 1879 Borge herred* n s 004 Johan Edvards. m ug b s S Borge herred* n s 005 Marie Edvards. k ug b d D Borge herred* n s 006 Hjalmar Markus. m ug b hf's broder Udsat til broderen af Borge 1887 Borge herred* n s fattigkasse 007 Ole Markuss. m ug mt b Dagarb. paa gaardsarb., forh.v. sagarbeider 1878 Borge herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0113 Borge Merknad: Stilling i familien: hf's broder Sedvanleg bustad: Greaker Tune 008 Magnus Johns. m ug b el Snekker- bygnings, For egen regn Skjeberg Sm n s aA Kjølberg, søndre (4 m, 1 k) 5 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Severin Eriks. m g b hf Drager, Sagbrug 1867 Bohuslen Sverige 002 Julie Andreass. k g b hm Arb.kone, husstel 1869 Borge herred* s 003 Arnt Sevrins. m ug b s S Borge herred* s 004 Erling Sevrins. m ug b s S 1897 Borge herred* s 005 Sverre Sevrins. m ug b s S Borge herred* aA Kjølberg, søndre (1 m, 2 k) 2 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Ole Johannes. m g b hf Høvleriarb Borge herred* n 002 Anna Johanness. k g b hm Arb.kone, husstel 1843 Dalsland Sverige n 003 Agnes Kristians. k ug mt fl Kjolesøm; lærling 1881 Skjeberg Sm n s Sedvanleg bustad: Skard, Ullerød Skjeberg aA Kjølberg, søndre (3 m, 3 k) 6 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Hans P. Nils. m g b hf Sliper paa høvleri; 1845 Ullerød Skjeberg Sm n s Reservepolitikonstabel 002 Karen Lars. k g b hm Arb.kone, husstel 1854 Dalsland Sverige n s 003 Gunda M. Hansd. k ug b d D. husstel 1884 Skjeberg Sm n s 004 Norvald Hans. m ug b s S Borge herred* n s 005 Anna Bolette Hans. k ug b d D Borge herred* n s 006 Herman B. Hans. m ug b s S Borge herred* n s aA Kjølberg, søndre (4 m, 4 k) 8 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 August Jonass. m g b hf Høvleriarb Aremark Sm n s 002 Kristine Thorsd. k g b hm Arb.kone husstel 1869 Borge herred* n s 003 Ingeborg Jonass. k ug b d D skolebarn 1888 Borge herred* n s 004 Jenny Jonass. k ug b d D. skolebarn 1890 Ø. Fr.stad Sm n s 005 Johan Thorolv Jonass. m ug b s S. skolebarn 1893 Ø. Fr.stad Sm n s 006 Anna Elisabet Jonass. k ug b d D 1896 Ø. Fr.stad Sm n s 007 Kristian Anker Jonass. m ug b s S 1897 Ø. Fr.stad Sm n s 008 Bernhard Jonass. m ug b s S Borge herred* n s aA Kjølberg, søndre (3 m, 3 k) 6 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Olaves Mons. m g b hf Høvleriarb Borge herred* n 002 Sofie Karls. k g b hm Arb.kone - husstel 1852 Borge herred* n 003 Kristian Mons. m ug b s S Borge herred* n Trusamf.: Udtraadt, intet samfund Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv: Stenhugger 004 Valborg Mons. k ug b d D 1888 Glemminge Sm n 005 Sigurd Mons. m ug b s S Borge herred* n 006 Martha Mons.* k ug b d D Borge herred* n aA Kjølberg, søndre (3 m, 4 k) 7 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Johan Johannes. m g b hf Graasten-murer - stenhugger 1846 Bohuslen Sverige s gadesten 002 Justine Andreass. k g b hm Arb.kone - husstel 1840 Bohuslen Sverige s 003 Alma Johannes. k ug b d Syr for oljeklæde fabrik 1871 Bohuslen Sverige s 004 Adolf Johannes. m ug b s Plankebærer - sagbrug 1875 Borge herred* s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Karl Johannes. m ug b d Plankebærer - sagbrug 1877 Borge herred* s 006 Marie Johannes. k ug b d D. husstel 1885 Borge herred* s 007 Rakel Martinsd. k ug b d af no. 3 Datr.dtr. Underholdes af moderen og bedsteforældrene Kristiania s aA Kjølberg, søndre (2 m, 2 k) 4 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Lars Jens. m e b hf Gaardbr. forpagter 1834 Borge herred* n s 002 Hans Lars. m ug b s Arb; vognmand, kjører ved og 1869 V. Fr.stad Sm n s sten 003 Inga Lars. k ug b d D. husstel 1874 Borge herred* n s 004 Ingeborg Antonie Anders. k ug b d af no. 3 Datr-datr Borge herred* n s aA Kjølberg under (4 m, 3 k) 10 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Johan Hans. m g f hf Sorterer. Sagbrug 1840 Borge herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Landfalds brug. Drammen 002 Sofie Hans. k g b hm Arb.kone, husstel 1851 Vaaler Sm n s 003 Hans. Hans. m ug f s Tomtarb. Sagbrug 1879 Borge herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Ø Fredrikstad 004 Lovise Hans. k ug f d Tjenestpige 1881 Borge herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Myragaden V. Fr.stad 005 Oskar Hans. m ug b s Høvleriarb Borge herred* n s 006 Ludvig Hans. m ug b s S. skolebarn 1887 Borge herred* n s 007 Jermias Hans. m ug b s S. skolebarn 1889 Borge herred* n s 008 Ernst Hans. m ug b s S. skolebarn 1881 Borge herred* n s 009 Elvine Hans. k ug b d D Borge herred* n s 010 Adine Hans. k ug b d D Borge herred* n s aA Kjølberg, søndre (2 m, 3 k) 4 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Annette Nils. k e b hm Huseierske; holder hus og 1845 Borregaard Tune Sm n s kost for sin søn Merknad: Hovedbygng. 002 Agna Hans. k ug b d D. Særlig erhverv: 1881 Skjeberg Sm n s Tjenestepige 003 Albert Hans. m ug b s Høvleriarbeider 1884 Skjeberg Sm n s 004 Otto Ols. m ug mt fl Sjømand; matros, seilskib, 1869 Greaker Tune Sm fortiden snekker ved sagbrug Statsb.: Finland Trusamf.: Finlands-statskirke Sedvanleg bustad: Brahestad. Finland 005 Hendrikke Syvers. k ug b Fattiglem Underholdes af Borregaards 1824? Borregaard Tune Sm n s fattigkasse Merknad: Bryggerhuset. E: Fødselsår rettet fra 1822? av andre aA Kjølberg, søndre (8 m, 8 k) 16 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Martin Svends. m g b hf Nu intet arb. Forh.v Rakkestad Sm n s %Dagarb. Sagbrug% Merknad: I hovedbygningen. E: Tilføyd med blyant i Erhverv: fors. af dagarbeider 002 Inger Svends. k g b hm Arb.kone, husstel 1844 Borge herred* n s 003 Jens Martins. m ug b s Dagarb. paa sagbrug 1827 Borge herred* n s 004 Ole Borgers. m g b hf Filer ved sagbr. og høvleri Borge herred* n Lidt fotografer 005 Gunda Borgers. k g b hm Arb.kone, husstel 1869 Borge herred* n 006 Harald M. Borgers. m ug b s S Borge herred* n 007 Ingrid Borgers. k ug b d D Borge herred* n 008 Georg O. Borgers. m ug b s S 1897 Borge herred* n 009 Arthur L. Borgers. m ug b s S Borge herred* n 010 Hansine Hendriks. k e b hm Dagarb: Vask; husarb Borge herred* n s Merknad: I sidebygningen. E: Fødselsår tilføyd av andre Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0113 Borge 011 Kirstine Hans. k ug b hm's moder Underholdes af Borge 1827 n s fattigkasse Merknad: E: Fødselsår tilføyd av andre 012 Olav Karls. m ug b s Høvleriarb Borge herred* n s Merknad: E: Fødselsår tilføyd av andre 013 Klara Karls. k ug b d D skolebarn 1891 Borge herred* n s Merknad: E: Fødselsår tilføyd av andre 014 Sigrid Anthonsd. k ug b d D Borge herred* n s Merknad: E: Fødselsår tilføyd av andre 015 Lisa Nils. k ug b hm Skuring og renhold af en 1851 Dalsland Sverige s skole Statsb.: Sverige Merknad: I bryggerhusbygningen 016 Sigvardt Sevrins. m ug b s S. skolebarn 1887 Borge herred* s aA Kjølberg, søndre af (2 m, 5 k) 7 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ludvig Arons. m g b hf Stenhugger, gadesten 1860 Dalsland Sverige n s 002 Margrethe Mathis. k g b hm Arb.kone, husstel 1861 Borge herred* n s 003 Borghild Arons. k ug b d D. skolebarn 1892 Borge herred* n s 004 Einar Arons. m ug b s S Borge herred* n s 005 Gunda Arons. k ug b d D Borge herred* n s 006 Asta Arons. k ug b d D Borge herred* n s 007 Anne Andersd. k e b hm's moder Underholdes af Borge fattigkasse 1823 Borge herred* n s aA Kjølberg, søndre (2 m, 4 k) 6 Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anders Jakobs. m g b hf Høvleriarb Dalsland Sverige s 002 Lisa Marie Hendriks. k g b hm Arb.kone, husstel 1852 Dalsland Sverige s 003 Marie Anders. k ug b d D. husstel 1882 Tune Sm s 004 Ida Anders. k ug b d D. skolebarn 1887 Tune Sm s 005 Helga Anders. k ug b d D. skolebarn 1890 Tune Sm s 006 Herman Anders. m ug b s S. skolebarn 1893 Ø. Fr.stad Sm s aA Kjølberg, vestre af (2 m, 3 k) 5 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Johanne Kristoffersd. k e b hm Husstel, lidt vævning 1842 Rakkestad Sm n s Merknad: I Hovedbygningen 002 Johannes Ols. m ug b s Høvleriarb 1867 Rakkestad Sm n s 003 Maren Ols. k ug b d D. husstel, vask 1865 Rakkestad Sm n s 004 Otto P. Fallang m ug b hf Høvlerarb Borge herred* n s Merknad: I bryggerhuset 005 Klara P. Fallang k ug b Søster af no. 4 Husstel for broderen 1883 Borge herred* n s aA Kjølberg, vestre (2 m, 4 k) 6 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Mentz Gunders. m g b hf Landhandler 1858 Skjeberg Sm n s Merknad: E: Fødselsår tilføyd av andre 002 Johanne Jensd. k g b hm Husstel 1868 Borge herred* n s Merknad: E: Fødselsår tilføyd av andre 003 Johannes Gunders. m ug b s S Borge herred* n s Merknad: E: Fødselsår tilføyd av andre 004 Helvig Gunders. k ug b d D Borge herred* n s Merknad: E: Fødselsår tilføyd av andre 005 Anna Josefine Gunders. k ug b d D Borge herred* n s Merknad: E: Fødselsår tilføyd av andre 006 Emma Ols. k ug b Tjenestepige Tjenestep., husstel 1881 Sverige s Statsb.: Sverige Merknad: E: Fødselsår tilføyd av andre Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0136 Rygge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0114 Varteig. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0114 Varteig. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0114 Varteig Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0416 Romedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Tilhører Vestby herred. Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0214 Aas Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0113 Borge Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1446 Breim Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1658 Børsen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1658 Børsen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1658 Børsen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Dissenter - d de A B C D E F G H I J

Dissenter - d de A B C D E F G H I J 17 18 19 1Postliste Źrstall Begravd Jordfestet nr Navn Foreldre / ektefelle forstander for Bopel / f dested Posteringer Hvilket samfunn Sigurd Nordal Johnsen, Bernhard Glengsgaten, f dt i Hjernebetennelse.

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0940 Valle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0940 Valle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0940 Valle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0612 Hole Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0717 Borre. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0717 Borre. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0717 Borre Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1038 Fede. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1038 Fede. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1038 Fede Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0229 Enebak. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0229 Enebak. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0229 Enebak Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0227 Fet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0227 Fet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0227 Fet Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0112 Torsnes, Borge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0112 Torsnes, Borge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0112 Torsnes, Borge prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0102 Sarpsborg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0102 Sarpsborg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0102 Sarpsborg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0533 Lunner. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0533 Lunner. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0533 Lunner Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1929 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1818 Herøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1818 Herøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1818 Herøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0827 Hjartdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0827 Hjartdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0827 Hjartdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1548 Frænens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1548 Frænens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1548 Frænens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0527 Vardal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer