Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 5631 (kvinner: 2830, menn: 2801) Bustader: 926 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 438 (kvinner: 224, menn: 214) Bustader i krinsen: 69 Krins: 001 Herred/by: Eidsberg Folketeljinga Heia (2 m, 1 k) 3 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Dorthea Tores. Heia k e b hm Gaardbrugerske selvejer 1844 Eidsberg herred* n s 002 Johan Nils. m ug b s Søn, jordarbeider 1874 Eidsberg herred* n s 003 Hans Nils. m ug b s Søn, jordarbeider 1885 Eidsberg herred* n s Høieplads (Knutrud) under (1 m, 3 k) 4 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Kristian Svends. m g b hf Husmand m j 1827 Sverige s 002 Anne Olsd. k g b hm Husmandskone 1830 Dovre, Gudbrandsdalen n s Krs 003 Johanne Kristians. k ug b d Datter, hjælper mor 1876 Eidsberg herred* n s 004 Ragnhild Rikardsd. k ug b datterdatter (uægte) Datterdatter 1898 Eidsberg herred* n s Brændop (1 m, 1 k) 4 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Halvors. Brændop m g b hf Gaardbruger selvejer 1858 Eidsberg herred* n s 002 Johanne Petters. k g b hm Gaardmandskone 1853 Eidsberg herred* n s 003 Ragnhild Hans. k e f legdslem Fattigunderstøttelse 1830 Eidsberg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Askim 004 Reidar Johanness. m ug f opfostringsbarnopfostringsbarn 1894 Askim Sm n s Sannsynleg opphaldstad: Askim Bakken (Brændopplads) under (1 m, 2 k) 2 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Sven Kristians. m g b hf Jordarbejder, 1826 Eidsberg herred* n s fattigunderstøttet 002 Otilie Jørgens. k g b hm Matmor, forskj. arbejde 1836 Eidsberg herred* n s 003 Karoline Martins. k ug mt fl Budeie 1863 Eidsberg herred* n s Sedvanleg bustad: Haug, Eidsberg Høie, søndre 37 1, 2 5 (2 m, 3 k) 6 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Hans Syvers. Høie m g b hf Gaardbruger selvejer 1860 Eidsberg herred* n s Merknad: Hovedbygningen 002 Sofie Peders. k g b hm Gaardmandskone 1860 Eidsberg herred* n s 003 Petrine Hans. k ug b d Datter 1891 Eidsberg herred* n s 004 Marta Hans. k ug b d Datter 1894 Eidsberg herred* n s 005 Erik Halvors. m ug b tj Kvægrøgter 1883 Kristiania n s Merknad: Drengestubygningen (hush. 1) 006 Anna Lauritzen k ug f tj Tj.pige, husligt arbejde 1885 Skiptvedt Sm n s Sannsynleg opphaldstad: Skiptvet Melkebakke (husmandsplads) under 37 1, 2 6 (3 m, 3 k) 7 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Sofus Ols. m g f hf Vejarbeider 1863 Eidsberg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Tune 002 Johanne M Lars. k g b hm Madmor 1863 Rakkestad Sm n s 003 Johan Sofus. m ug b s Søn, forskj. arbejde 1887 Eidsberg herred* n s 004 Emilie Eriks. k ug b d uægte Datter, forskj. arbejde 1888 Rakkestad Sm n s 005 Anna Sofus. k ug b d Datter 1891 Eidsberg herred* n s 006 Johannes Sofus. m ug b s Søn 1896 Eidsberg herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 0125 Eidsberg 007 Ole Sofus. m ug b s Søn 1898 Eidsberg herred* n s Høie, mellem (4 m, 4 k) 8 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Laurits Lars. m g b hf Gaardbruger selvejer 1849 Eidsberg herred* n s 002 Annette Johans. k g b hm Gaardmandskone 1854 Eidsberg herred* n s 003 Hilmar Laurits. m ug b s Søn 1886 Eidsberg herred* n s 004 Arnt Laurits. m ug b s Søn 1888 Eidsberg herred* n s 005 Kristian Laurits. m ug b s Søn 1894 Eidsberg herred* n s 006 Anna Laurits. k ug b d Datter Eidsberg herred* n s 007 Thea Hans. k ug b tj Tjener, husligt arbeide 1854 Askim Sm n s 008 Karen Willums. k e b fl Enke, indtægt af kapitaler 1831 Eidsberg herred* n s Høie, nordre (4 m, 6 k) 10 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 H Lund Høie m g b hf Gaardbruger selvejer 1868 Eidsberg herred* n s Merknad: Hovedbygningen 1 etg 002 Maren Chistens. k g b hm Gaardmandskone 1865 Eidsberg herred* n s 003 Kristian Lund m ug b s Søn 1896 Eidsberg herred* n s 004 Sigrid Lund k ug b d Datter 1898 Eidsberg herred* n s 005 Fritjov Lund m ug b s Søn Eidsberg herred* n s 006 Elisabet Peders. k ug b tj.pige Kvægrøgter 1871 Gudbrandsdalen Krs n s 007 Petrine Sofus. k ug b opfostringsbarnbarnepige 1888 Eidsberg herred* n s 008 Karl Ols. m ug b tj Tjenestegut, væsentlig landbr.arb Kristiania n s Merknad: Drengestuen (hush. 1) 009 Sedsel Vestby k e b fl Enke, indtægt af kapitaler 1820 Eidsberg herred* n s Merknad: Hovedbygn. 2 etg. 010 Helene Vestby k ug b fl Jomfru, husligt arbejde 1860 Eidsberg herred* n s Høie, nordvestre (5 m, 2 k) 7 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Kristen Willums. m e b hf Gaardbruger selvejer 1820 Eidsberg herred* n s 002 Johan Kristens. m ug b s Gaardbrugersøn, jordbrugsarb 1871 Eidsberg herred* n s 003 Kristian Kristens. m ug b s Børsemager 1868 Eidsberg herred* n s 004 Ole Kristens. m ug b s Gaardbrugersøn, jordbrugsarb 1876 Eidsberg herred* n s 005 Johanne Kristens. k ug f d Gaardbrugerdtr., husligt arbeide 1874 Eidsberg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 006 Kristian Johans. m ug b fostersøn Fostersøn 1887 Eidsberg herred* n s 007 Mina Johanness. k ug mt b Gaardbrugertdtr., husligt arbejde 1876 Eidsberg herred* n s Sedvanleg bustad: Guldberg, Eidsberg 008 Maren Ols. k ug b tj Tjener, husligt arbejde 1882 Eidsberg herred* n s Langelid (Høieplads) under (1 m, 2 k) 3 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Johanne Jonsd. k ug b el Inderst, dagarbejder, 1821 Eidsberg herred* n s fattigunderstøttet 002 Sofie Syvers. k ug b hm Forskjelligt arbejde, sypige 1856 Eidsberg herred* n s 003 Oscar Halvors. m ug b s (uægte) Dagarbeider, forskjelligt 1885 Skiptvet Sm n s Høie, sydvestre (3 m, 7 k) 10 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Martin Andres. Høie m g b hf Gaardbruger selvejer 1860 Skiptvet Sm n s 002 Julie Gunders. k g b hm Gaardmandskone 1856 Askim Sm n s 003 Marie Martins. k ug b d Datter 1887 Skiptvet Sm n s 004 Gunda Martins. k ug b d Datter 1888 Skiptvet Sm n s Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Andreas Martins. m ug b s Søn 1889 Skiptvet Sm n s 006 Hilmar Martins. m ug b s Søn 1891 Skiptvet Sm n s 007 Anna Martins. k ug b d Datter 1893 Skiptvet Sm n s 008 Inga Martins. k ug b d Datter 1896 Skiptvet Sm n s 009 Marta Martins. k ug b d Datter 1898 Eidsberg herred* n s 010 Maren Hans. k e b fl (mormor) Enke, indtægt af kapitaler 1826 Askim Sm n s Søreng (2 m, 5 k) 8 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Kristen Søreng m g b hf Gaardbruger selvejer 1862 Eidsberg herred* n s Merknad: Hovedbygningen 002 Elen Ols. k g b hm Gaardmandskone 1874 Eidsberg herred* n s 003 Sofie Kristens. k ug b d Datter 1896 Eidsberg herred* n s 004 Kristian Kristens. m ug b s Søn 1898 Eidsberg herred* n s 005 Hjørdis Kristens. k ug b d Datter Eidsberg herred* n s 006 Anne Christofers. k e b el Enke, uden indtægt 1830 Eidsberg herred* n s 007 Karine Lars. k ug b tj Tjenestepige, budeie 1871 Sverige n s 008 Ole Anton Haug Søreng m e f fl Enkemand, indtægt af kapital 1843 Eidsberg herred* n s Merknad: Drengestuen (hush. 1) Sannsynleg opphaldstad: Kristiania Aas, vestre (4 m, 3 k) 7 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 A Høie Aas m g b hf Gaardbruger selvejer 1848 Eidsberg herred* n s 002 Karoline Johanness. k g b hm Gaardmandskone 1854 Eidsberg herred* n s 003 Kristian Antons. m ug b søn Søn 1896 Eidsberg herred* n s 004 Johan Antons. m ug b søn Søn 1898 Eidsberg herred* n s 005 Tora Johans. k ug b opfostringsbarnopfostringsbarn, husligt arbejde 1886 Eidsberg herred* n s 006 Augusta Peders. k ug b tj.pige Formelig kvægrøgter 1873 Skiptvet Sm n s 007 Sigvart Johans. m ug b tj Tjenestegut, jordarbeide 1881 Eidsberg herred* n s Aasplads under (0 m, 1 k) 1 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Katrine Svends. k e b hm (enslig person) Dagarbeider, huslig gjerning 1847 Sverige s Nygaard (Lindhoelpl.) under (3 m, 4 k) 7 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Baltzer Gulbrands. m g b hf Husmand m j, jordbr Hove Spydeberg Sm n s Merknad: To familier, en husmandsplads er fordelt paa begge, som bebor en bygning med fælles udhusbygn. 002 Inger Sofie Eriks. k g b hm Husmandskone 1853 Skiptvet Sm n s 003 Lauritz Baltzers. m ug b s Dagarbeider, forskj. arbejde 1883 Spydeberg Sm n s 004 Hans Baltzers. m ug b s Søn 1889 Skiptvet Sm n s 005 Maren Gunders. k e b hm Husmandsenke, forskj.arb 1826 Askim Sm n s Merknad: To familier, en husmandsplads er fordelt paa begge, som bebor en bygning med fælles udhusbygn. 006 Sofie Anders. k ug b d Datter, husligt arbejde 1866 Eidsberg herred* n 007 Karoline Anders. k ug b d Datter, dagarbejder 1862 Eidsberg herred* n s Lindhoelpl. (Blegebakke) under (5 m, 2 k) 8 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Johans. m g b hf Lænsearbejder, husmand 1856 Eidsberg herred* n s 002 Berte Sofie Ols. k g b hm Arbejderkone (madmor) 1855 Eidsberg herred* n s 003 Lauritz Ols. m ug f s Dagarbejder, jordbr.arb Eidsberg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Lekum, Eidsberg 004 Marie Ols. k ug b d Dagarbejder, forskj. arb Eidsberg herred* n s 005 Johannes Ols. m ug b s Søn 1887 Eidsberg herred* n s 006 Oscar Ols. m ug b s Søn 1890 Eidsberg herred* n s 007 Kristian Ols. m ug b s Søn 1897 Eidsberg herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0125 Eidsberg 008 Anton Johans. m ug b fl Jordarbejder 1861 Eidsberg herred* n s Lindhoel (1 m, 5 k) 6 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 H. Eriks. m e b hf Gaardbruger selvejer 1843 Skiptvet Sm n s Merknad: Drengestubygningen (hush 1) 002 Jenny Dahl k ug b leieboer Frk. Intægt af kapital 1851 Eidsberg herred* n s Merknad: Hovedbygningen 003 Augusta Dahl k ug b leieboer Frk. Intægt af kapital 1867 Eidsberg herred* n s 004 Inga Bisgaard k ug b leieboer Frk. livrente 1842 Kristiania n s 005 Helene Bisgaard k ug b leieboer Frk. livrente 1826 Kristiania n s 006 Karen Andreas. k ug b tj.pige Tjenestepige, husligt arbejde 1876 Skiptvet Sm n s Lindahl (4 m, 3 k) 6 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Svend Hans. Lindahl m g b hf Gaardbruger selvejer 1840 Trygstad Sm n s 002 Helene Peders. k g b hm Gaardmandskone 1856 Trygstad Sm n s 003 Hanna Svends. k ug mt d Sypige 1879 Trygstad Sm n s Sedvanleg bustad: Fuglesangen, Eidsberg 004 Søren Svends. m ug b s Dagarbejder, forskj.arb 1882 Trygstad Sm n s 005 Hans Svends. m ug b s Søn 1886 Trygstad Sm n s 006 Johan Svends. m ug b s Søn 1895 Eidsberg herred* n s 007 Helga Svends. k ug b d Datter Eidsberg herred* n s Merknad: E: Fødselsdato skrevet av andre Nordeng (4 m, 2 k) 7 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Kristians. Nordeng m g b hf Tømmerfløter, gaardbruger 1851 Eidsberg herred* n s (selvejer) 002 Johanne Johans. k g b hm Gaardmandskone 1851 Eidsberg herred* n s 003 Karl Ols. m ug b s Tømmermand, dagarb Skiptvet Sm n s 004 Johan Ols. m ug b s Dagarbejder 1883 Skiptvet Sm n s 005 Anton Ols. m ug b s Søn, forskj. arbejde 1885 Skiptvet Sm n s 006 Thora Ols. k ug f d Datter 1887 Skiptvet Sm n s Sannsynleg opphaldstad: Askim 007 Inga Ols. k ug b d Datter 1891 Skiptvet Sm n s Vethe, søndre (2 m, 5 k) 7 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Syver Johns. Vethe m g b hf Gaardbruger selvejer 1851 Eidsberg herred* n s 002 Inger Kristians. k g b hm Gaardmandskone 1853 Rakkestad Sm n s 003 Maren Syvers. k ug b d Datter, husligt arbejde 1881 Eidsberg herred* n s 004 Karl Syvers. m ug b s Søn 1888 Eidsberg herred* n s 005 Ragna Syvers. k ug b d Datter 1892 Eidsberg herred* n s 006 Inga Syvers. k ug b d Datter 1897 Eidsberg herred* n s 007 Karen Johns. k ug b fl Legdslem, fattigunderstøttet 1853 Eidsberg herred* n s Sjukdom: s Olafsrud (1 m, 5 k) 6 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Olea Halvors. Olafsrud k e b hm Gaardbrugerske selvejer 1837 Eidsberg herred* n s 002 Maren Sofie Hans. k ug b d Datter, forskjelligt arbejde 1862 Eidsberg herred* n s 003 Hanna Hans. k ug b d Budeie, forskj. arbejde 1866 Eidsberg herred* n s 004 Ludvig Karls. m ug b dattersøn Dattersøn 1898 Eidsberg herred* n s (uægte) 005 Caspara Ols. k ug b datterdatter Datterdatter Eidsberg herred* n s (uægte) 006 Mathilde Hans. k ug b d Forskj.arbejde 1877 Eidsberg herred* n s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Guldaasen (rydningsplads) under (3 m, 2 k) 5 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Torvald Hans. Guldaasen m g b hf Skomager (huseier) 1857 Eidsberg herred* n s 002 Johanne Pauls. k g b hm Madmor 1855 Askim Sm n s 003 Emma Torvalds. k ug b d Sypige (kjolesøm) 1885 Askim Sm n s 004 Harald Torvalds. m ug b s Søn 1888 Eidsberg herred* n s 005 Petter Torvalds. m ug b s Søn 1894 Eidsberg herred* n s Guldberg (3 m, 4 k) 7 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Anders Ols. Guldberg m g b hf Gaardbruger selvejer 1854 Varteig Sm n s Merknad: Hovedbygningen 002 Mina Christens. k g b hm Gaardmandskone 1859 Eidsberg herred* n s 003 Elen Anders. k ug b d Datter 1896 Eidsberg herred* n s 004 Helene Christens. k e b fl Enkefru med pensjon, indt. af 1830 Spydeberg Sm n s kapit. 005 Kristine Anders. k ug b pleiebarn Bybarn, fattigunderstøttelse 1890 Kristiania n s 006 Peder Peders. m e b fl Enkemand, indtægt af Kapitaler 1815 Varteig Sm n s Merknad: Bryggerhuset (hush 1) 007 Wiktor Johanness. m ug b pleiebarn Bygut, fattigunderstøttelse 1889 Kristiania n s Merknad: (hush 1) Lilleng (Guldbergpl) under (3 m, 1 k) 4 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Halvor Andreas. m ug b s Lænsearbeider, skomager, 1861 Skiptvet Sm n s huseier 002 Johan Andreas. m ug b s Lænsearbeider, huseier 1859 Skiptvet Sm n s 003 Johanne Kristians. k ug b d Tjenestepige 1858 Eidsberg herred* n s 004 Andreas Antons. m ug b dattersøn Dagarbejder 1884 Eidsberg herred* n s Halstvet (3 m, 3 k) 6 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Johan Anders. Halstvet m g b hf Lænsearbejder, gaardbr Skiptvet Sm n s selvejer 002 Annette Johanness. k g b hm Gaardmandskone 1868 Eidsberg herred* n s 003 Inga Johans. k ug b d Datter 1892 Eidsberg herred* n s 004 Albert Johans. m ug b s Søn 1896 Eidsberg herred* n s 005 Kristian Johans. m ug b s Søn Eidsberg herred* n s 006 Karoline Johanness. k ug b tj Tj.pige, husligt arbejde 1868 Eidsberg herred* n s Merknad: E: Fødselsår skrevet av andre Guldberg (2 m, 2 k) 5 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Johannes F Guldberg m e b hf Gaardbruger selvejer 1834 Eidsberg herred* n s 002 Anton Johanness. m ug b s Søn, jordbrugsarbejder 1874 Eidsberg herred* n s 003 Julie Johanness. k ug b d Datter, huslig gjerning 1880 Eidsberg herred* n s 004 Johanne Anders. k ug b datterdatter Forskjelligt arbejde 1884 Eidsberg herred* n s 005 Mina Johanness. k ug f d Datter, forskj. arbejde 1876 Eidsberg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Høie, Eidsberg Halstvet 31 1, 2 6 (4 m, 2 k) 6 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Andreas Kristofers. Halstvet m g b hf Gaardbruger selvejer 1848 Skiptvet Sm n s 002 Augusta Martins. k g b hm Gaardmandskone 1851 Skiptvet Sm n s 003 Hilmar Andreas. m ug b s Søn, jordbrugsarbejde 1883 Eidsberg herred* n s 004 Olaf Andreas. m ug b s Søn 1885 Eidsberg herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0125 Eidsberg Sjukdom: aandsvag fra fødsel 005 Oscar Andreas. m ug b s Søn 1889 Eidsberg herred* n s 006 Inga Andreas. k ug b d Datter 1892 Eidsberg herred* n s Halstvet (3 m, 3 k) 6 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Hans Kristian J Halstvet m b hf Gaardbruger selvejer 1868 Skiptvet n s 002 Mina Lars. k b hm Gaardmandskone 1874 Askim Sm n s 003 Oskar Hjelmberg m b pleiebarn Pleiebarn (fattigund) 1887 Kristiania n s 004 Anton Halstvet m b fl (farfar) Indtægt af Kapitaler 1843 Skiptvet n s 005 Kirstine Olsd. k b fl (farmor) Indtægt af Kapitaler 1839 Skiptvet n s 006 Julie Johans. k b fl Sygelig, støttes af forældre 1880 Eidsberg herred* n s Vethe, mellem (2 m, 2 k) 5 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Emil Christens. m g b hf Gaardbruger selvejer 1857 Eidsberg herred* n s 002 Augusta Antons. k g b hm Gaardmandskone 1875 Rødenæs Sm n s 003 Magda Anders. k ug b pleiebarn Pleiebarn, fattigunderstøtt Frammen Bu n s 004 Arthur Anders. m ug b pleiebarn Pleiebarn, fattigunderstøtt Kristiania n s 005 Torvald Andreas. m ug f tj Tjener, jordbrugsarbejde 1883 Skiptvet Sm n s Sannsynleg opphaldstad: Skiptvet Vethe, nordre 28 4, 5 2 (1 m, 1 k) 2 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Nils Gunders. m g b hf Gaardbruger selvejer 1836 Eidsberg herred* n s 002 Elen Gunders. k g b hm Gaardmandskone 1837 Rakkestad Sm n s Torkildsrud (7 m, 7 k) 13 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Wohl m g b hf Bygningsingeniør 1856 Kviteseid Brb n s (gaardbruger) Merknad: Hovedbygningen 002 Wohl k g b hm Frue 1869 Kristiania n s 003 Helene Wohl k ug b d Datter 1892 Kristiania n s 004 Thora Wohl k ug b datter Datter 1893 Ø Aker Ak n s 005 Ivar Wohl m ug b s Søn 1894 Ø Aker Ak n s 006 Emilie Wohl k ug b fl Lærerinde 1860 Kviteseid Brb n s 007 Hilda Johanness. k ug b tj Tjenestepige 1877 Rødenæs Sm n s 008 Anton Hans. m g b tj Tjenestegut 1863 Horten JL n s 009 Sigrid Hans. k g b hm Madmor 1862 Hallingdal Bu n s 010 Hans Antons. m ug b s Søn 1891 Bærum Ak n s 011 Borghild Antons. k ug b d Datter 1897 Bærum Ak n s 012 Arthur Antons. m ug b s Søn Bærum Ak n s 013 Kristian Nils. m ug b lægdslem Lægdslem 1837 Rakkestad Sm n s Merknad: Drengestubygningen 014 Ole Gunders. m g mt Tømmermand 1869 Kragerø Brb n s Merknad: E: Fødselsår skrevet av andre Sedvanleg bustad: Kristiania Vethe, nordre 28 1, 2, 3 14 (8 m, 6 k) 14 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 J Høie Vethe m g b hf Gaardbruger s, underoffiser 1859 Eidsberg herred* n s Merknad: Hovedbygningen 002 Annette Høie k g b hm Gaardmandskone 1859 Eidsberg herred* n s 003 Kristian Johans. m ug b s Søn, jordbrugsarbejde 1883 Kristiania n s 004 Albert Johans. m ug b s Søn 1886 Eidsberg herred* n s 005 Jens Johans. m ug b s Søn 1888 Eidsberg herred* n s 006 Johannes Johans. m ug b s Søn 1891 Eidsberg herred* n s 007 Hilda Johans. k ug b d Datter 1893 Eidsberg herred* n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Aksel Johans. m ug b s Søn 1896 Eidsberg herred* n s 009 Ivar Johans. m ug b s Søn Eidsberg herred* n s 010 August Johans. m ug b s Søn Statsb.: t Trusamf.: n Sjukdom: s 011 Ida Ols. k ug b tj Tjenestepige, husligt arbejde 1884 Kristiania n s 012 Friger Haldors. k e b hm Enke, indtægt af kapitaler 1832 Eidsberg herred* n s Merknad: Lillebygningen 013 Karoline Kristians. k ug b d Datter, husligt arbejde 1862 Eidsberg herred* n s 014 Sofie Kristians. k ug b d Datter, husligt arbejde 1870 Eidsberg herred* n s Knarterud (3 m, 1 k) 4 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Karl Anton Hans. Løvaas m g b hf Skrædder, jordbruger 1854 Eidsberg herred* n s (selvejer) 002 Annette Kristens. k g b hm Husmor 1853 Eidsberg herred* n s 003 Kristian Antons. m ug b s Søn 1890 Eidsberg herred* n s 004 Hans Antons. m ug b s Søn 1894 Eidsberg herred* n s Løvaas (4 m, 6 k) 10 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Hans. Løvaas m g b hf Skrædder 1851 Eidsberg herred* n s 002 Anne Marie Hans. k g b hm Husmor 1854 Askim Sm n s 003 Hilmar Ols. m ug b s Dagarbejder 1880 Eidsberg herred* n s 004 Sofie Ols. k ug b d Sypige 1876 Askim Sm n s 005 Olaf Ols. m ug b s Søn 1895 Eidsberg herred* n s 006 Aksel Ols. m ug b s Søn 1898 Eidsberg herred* n s 007 Margit Henriks. k ug b datterdatter Datter 1895 Eidsberg herred* n s 008 Signe Lars. k ug b datterdatter Datter Eidsberg herred* n s 009 Elen Ols. k e b fl Indtægt af kapitaler 1824 Eidsberg herred* n s 010 Hanna Antons. k ug b fl Sypige i kjolesøm 1872 Eidsberg herred* n s Grønlund (Bolaasen) (4 m, 1 k) 5 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Torvald Hans. m g b hf Skomager, gaardbruger 1859 Eidsberg herred* n s selvejer 002 Karoline Hans. k g b hm Skomagerkone 1847 Eidsberg herred* n s 003 Karl Torvalds. m ug b s Søn, skomager 1882 Eidsberg herred* n s 004 Ole Torvalds. m ug b s Søn, forskjelligt arbejde 1884 Eidsberg herred* n s 005 Hans Torvalds. m ug b s Søn 1890 Eidsberg herred* n s Berg, vestre 22, 23 1, 4 7 (5 m, 2 k) 7 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Kristens. Berg m g b hf Gaardbruger selvejer 1849 Eidsberg herred* n s Merknad: Hovedbygningen 002 Ovidia Berg k g b hm Gaardmandskone 1850 Eidsberg herred* n s 003 Kristian Ols. m ug b s Kontrolassistent 1877 Eidsberg herred* n s 004 Sofie Ols. k ug b d Datter, husligt arbejde 1880 Eidsberg herred* n s 005 Andreas Ols. m ug b s Søn, jordbrugsarbejder 1884 Eidsberg herred* n s 006 Arne Arnes. m ug b tj Kvægrøgter 1884 Hallingdal Bu n s Merknad: Drengestuen 007 Karl Kristians. m ug b tj Gaardskarl 1872 Kongsvinger Hed n Lunder (Belgen) (2 m, 3 k) 5 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Kristian K Lunder m g b hf Gaardbruger s, underoffiser 1872 Askim Sm n s 002 Johan K Lunder m ug b fl Søn, jordbrugsarbejder 1865 Askim Sm n s 003 Sofie Lunder k ug b fl Datter, forskjelligt arbejde 1870 Askim Sm n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0125 Eidsberg 004 Sofie Lunder k e b fl Gamlemor, enke, indtægt af 1830 Trygstad Sm n s Kapitaler 005 Marie Anders. k ug b tj Tj.pige, kvægrøgter 1879 Sverige s Haugaarden (Hjelmarkpl.) under (1 m, 1 k) 2 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Marie Amunds. k e b hm Huslig gjerning, fattigunderst Eidsberg herred* n s 002 Kristen Gudbrands. m ug b fl Dagarbejder 1860 Eidsberg herred* n s Skaug (4 m, 7 k) 11 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Kristian Ols. m g b hf Tømmermand, Gaardbruger 1859 Eidsberg herred* n s selvejer 002 Karen Johannes. k g b hm Gaardmandskone 1864 Rakkestad Sm n s 003 Anna Kristians. k ug b d Datter 1887 Eidsberg herred* n s 004 Jens Kristians. m ug b s Søn 1888 Eidsberg herred* n s 005 Ole Kristians. m ug b s Søn 1890 Eidsberg herred* n s 006 Marta Kristians. k ug b d Datter 1893 Eidsberg herred* n s 007 Borghild Kristians. k ug b d Datter 1895 Eidsberg herred* n s 008 Torstein Kristians. m ug b s Søn 1897 Eidsberg herred* n s 009 Dagny Kristians. k ug b d Datter Eidsberg herred* n s 010 Tora Kristians. k ug b d Datter Eidsberg herred* n s 011 Alette Jens. k ug b el Dagarbejder, indtægt af Kapit Heli, Spydeberg Sm n s Birkelid (2 m, 3 k) 5 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Teodor Anders. m g b hf Tømmermand 1845 Eidsberg herred* n s 002 Johanne Amunds. k g b hm Tømmermandskone 1841 Rakkestad Sm n s 003 Emilie Anders. k ug b d Datter, huslig gjerning 1880 Trygstad Sm n s 004 Ester Johannes. k ug b datterdatter Datterdatter 1898 Herland, Eidsberg n s 005 Nils Anders. m ug b s Amtskoleelev 1885 Herland, Eidsberg n s Sulerud, nordre (2 m, 2 k) 4 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Martin Sulerud m g b hf Gaardbruger selvejer 1845 Askim Sm n s 002 Maren Anders. k g b hm Gaardmandskone 1850 Askim Sm n s 003 Arnt Martins. m ug b s Søn, jordbrugsarbejder 1872 Askim Sm n s 004 Kristine Karls. k ug b tj Tj.pige, kvægrøgter 1876 Kristiania n s Trykop (Hjelmarkplads) under (1 m, 2 k) 3 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anton Bergers. m g b hf Husmand m j 1874 Eidsberg herred* n s 002 Anne Kirstine Syvers. k g b hm Husmandskone 1867 Eidsberg herred* n s 003 Oline Matis. k e b fl Enke, forskjelligt arbejde 1833 Eidsberg herred* n s Tykerud (Hjelmarkplads) under (2 m, 1 k) 3 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johan Karls. m g b hf Husmand m j 1878 Trygstad Sm n s 002 Maren Peders. k g b hm Husmandskone 1872 Herland, Eidsberg n s 003 Julius Johans. m ug b s Søn Eidsberg herred* n s Vejby (Hjelmarkplads) under (2 m, 2 k) 4 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Anders. m g b hf Inderst 1834 Eidsberg herred* n s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Johanne Gudbrands. k g b hm Inderstkone 1853 Trygstad Sm n s 003 Helga Kristians. k ug b opfostringsbarnopfostringsbarn 1895 Eidsberg herred* n s 004 Jens Johannes. m ug b pleiebarn Pleiebarn 1898 Eidsberg herred* n s Holen (Hjelmarkplads) under (3 m, 2 k) 5 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Sigvart Matis. m g b hf Husmand m j 1866 Rakkestad Sm n s 002 Karen Ols. k g b hm Husmandskone 1860 Rakkestad Sm n s 003 Ole Sigvarts. m ug b s Søn 1893 Eidsberg herred* n s 004 Anna Sigvarts. k ug b d Datter Eidsberg herred* n s 005 Johan Karls. m ug b fl Dagarbejder, forskj. arb Eidsberg herred* n s Hjelmark (6 m, 4 k) 10 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Tore Hjelmark k e b hm Gaardbrugerske s 1822 Eidsberg herred* n s Merknad: Hovedbygningen 002 Arne Hjelmark m ug b s Søn, forskj. arb Eidsberg herred* n s 003 Johanne Hjelmark k ug b d Datter, huslig gjern Eidsberg herred* n s 004 Emilie Hjelmark k ug b sønnedatter Datter, huslig gjern Eidsberg herred* n s 005 Ole Karls. Salmonrud m ug b fl Amtskoleelev 1883 Eidsberg herred* n s 006 Johannes J Raanaas m ug b fl Amtskoleelev 1883 Eidsberg herred* n s 007 Sofie Ols. k ug b tj Tj.pige, huslig gj Eidsberg herred* n s 008 Johs Johanness. m g b tj Kvægrøgter 1833 Rakkestad Sm n s Merknad: Drengestuen 009 Johs Johanness. m e b tj Tjener, forskj Eidsberg herred* n s 010 Johannes Syvers. m ug b tj Tjener 1886 Eidsberg herred* n s Aas med Bakker (5 m, 4 k) 9 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Johan Ols. Aas m g b hf Gaardbruger selvejer 1854 Eidsberg herred* n s 002 Marthe Kristens. k g b hm Gaardmandskone 1860 Eidsberg herred* n s 003 Johanne Johans. k ug b d Datter 1889 Eidsberg herred* n s 004 Ole Johans. m ug b s Søn 1891 Eidsberg herred* n s 005 Hans Johans. m ug b s Søn 1892 Eidsberg herred* n s 006 Syver Johans. m ug b s Søn 1895 Eidsberg herred* n s 007 Margit Johans. k ug b d Datter 1897 Eidsberg herred* n s 008 Johannes Johans. m ug b s Søn Eidsberg herred* n s 009 Maren Julius. k ug b tj Tjenestepige, kvægrøgter 1885 Rakkestad Sm n s Bakkerpl. (Berget) under (3 m, 4 k) 7 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Hans. m g b hf Dagarbejder (husmand) 1837 Eidsberg herred* n s 002 Keisa Anders. k g b hm Husmor 1854 Sverige s 003 Hans P Ols. m ug b s Dagarbejder, forskj. arb Eidsberg herred* n s 004 Olga Ols. k ug b d Datter 1894 Eidsberg herred* n s 005 Hilmar Ols. m ug b s Søn 1896 Eidsberg herred* n s 006 Clara Ols. k ug b d Datter Eidsberg herred* n s 007 Hanna Johans. k ug b datterdatter Dagarbejder, forskj. arb Eidsberg herred* n s Aas med Bakker (6 m, 4 k) 10 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Emil Ols. Aas m g b hf Gaardbruger selvejer 1858 Eidsberg herred* n s Merknad: Hovedbygningen 002 Julie Syvers. k g b hm Gaardmandskone 1858 Askim Sm n s 003 Marie Emils. k ug b d Datter 1889 Eidsberg herred* n s 004 Ole Emils. m ug b s Søn 1891 Eidsberg herred* n s 005 Johs Emils. m ug b s Søn 1893 Eidsberg herred* n s 006 Syver Emils. m ug b s Søn Eidsberg herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0125 Eidsberg 007 Anette Syvers. k b tj Tj.pige, husligt arb Eidsberg herred* n s 008 Karen Johannes. k b tj Tj.pige, kvægrøgter 1864 Rakkestad Sm n s 009 Anton Ols. m b tj Tjener, jordbrugsarb Eidsberg herred* n s Merknad: Drengestuen 010 Johan Syvers. m b fl Forskj. arbejde 1851 Eidsberg herred* n s Moen, mellem (3 m, 3 k) 6 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Maren Svends. k e b hm Gaardbrugerske selvejer, enke 1841 Eidsberg herred* n s 002 Anton Ols. m ug b s Søn, jordbrugsarbejde 1878 Eidsberg herred* n s 003 Hanna Ols. k ug b d Datter, forskj. arbejde 1869 Eidsberg herred* n s 004 Anette Ols. k ug b d Datter, forskj. arbejde 1876 Eidsberg herred* n s 005 Kristian Hans. m ug b pleiebarn Pleiesøn 1891 Kristiania n s 006 Anton Hans. m ug b pleiebarn Pleiesøn 1893 Kristiania n s Merknad: E: Slutt på krets 1a Moen, mellem søndre (4 m, 3 k) 6 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Andreas Torkels. m e b hf Gaardbruger selvejer 1836 Eidsberg herred* n s Merknad: Hovedbygningen 002 Markus Andres. m ug b s Søn, jordbrugsarb Eidsberg herred* n s 003 Torvald Andres. m ug b s Søn, jordbrugsarb Eidsberg herred* n s 004 Hans Andres. m ug mt s Bager 1874 Eidsberg herred* n s Sedvanleg bustad: Langvig, Slitu 005 Lovise Andres. k g b d Husligt arbejde 1872 Eidsberg herred* n s 006 Laura Karls. k ug b datterdatter Datterdatter 1897 Eidsberg herred* n s 007 Kristine Peders. k ug b fl Binderske, indtægt af Kapit Eidsberg herred* n s Merknad: Drengestuen Moen, søndre (3 m, 7 k) 10 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Anton Ols. Aas Moen m g b hf Gaardbruger selvejer 1856 Eidsberg herred* n s 002 Kristine Anders. k g b hm Gaardmandskone 1868 Sverige n s 003 Signe Antons. k ug b d Datter 1889 Sverige n s 004 Jenny Antons. k ug b d Datter 1890 Askim Sm n s 005 Helga Antons. k ug b d Datter 1892 Eidsberg herred* n s 006 Sigurd Antons. m ug b s Søn 1895 Eidsberg herred* n s 007 Olaf Antons. m ug b s Søn 1898 Eidsberg herred* n s 008 Anne Johannes. k ug b leieboer Dagarbeider 1870 Eidsberg herred* n s 009 Lovise Peders. k ug b leieboerens Datter 1893 Eidsberg herred* n s barn 010 Andrine Jens. k ug b leieboerens barn Datter Eidsberg herred* n s Leangsrud (Ledingsrud) (1 m, 5 k) 6 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Line Haldors. k e b hm Gaardbrugerske selvejer, enke 1847 Eidsberg herred* n s 002 Torvald K Berg m ug b husmoderens Dampsagejer, kapitalist 1862 Eidsberg herred* n s bror 003 Ragna Martinius. k ug b tj Tj.pige, kvægrøgter 1881 Askim Sm n s 004 Amanda Augusts. k ug b tj Tj.pige, huslig gjerning 1877 Sverige s 005 Mina Ottos. k ug b tj Tj.pige, huslig gjerning 1884 Eidsberg herred* n s 006 Thea Sikkelsten k ug b fl Sygeoppasser, forskj. arb Askim Sm n s Leangsrud (Ledingsrud) (3 m, 3 k) 7 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Andreas Johns. m b hf Gaardbruger selvejer 1832 Eidsberg herred* n s 002 Martine Halvors. k b hm Gaardmandskone 1829 Soon Ak n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Gunda Andres. k b d Datter, kvægrøgter 1862 Eidsberg herred* n s 004 Sofie Andres. k f d Datter, sypige, kjolesøm 1873 Eidsberg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Ullberg Eidsberg 005 Jenny Karls. k b pleiedatter Pleiedatter 1887 Eidsberg herred* n s 006 Alfred Augusts. m b pleiesøn Pleiesøn Kristiania n s 007 Torkel Johns. m b husfars bror Tømmermand 1822 Skiptvet Sm n s Ruud, vestre (3 m, 5 k) 8 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 E Lars. Ruud m g b hf Gaardbruger selvejer 1858 Eidsberg herred* n s Merknad: Hovedbygningen 002 Kirstine Johans. k g b hm Gaardmandskone 1865 Eidsberg herred* n s 003 Laura Emils. k ug b d Datter 1892 Eidsberg herred* n s 004 Hans Emils. m ug b s Søn 1894 Eidsberg herred* n s 005 Inga Emils. k ug b d Datter 1896 Eidsberg herred* n s 006 Kristian Emils. m ug b s Søn Eidsberg herred* n s 007 Karen Karls. k ug b tj Tj.pige, kvægrøgter 1880 Eidsberg herred* n s 008 Karen Torkils. k e b inderst Dagarbeider 1858 Skibtvet Sm n s Merknad: Drengestuen Moen, søndre (1 m, 4 k) 5 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Johannes Moen m g b hf Gaardbruger selvejer 1845 Eidsberg herred* n s 002 Maren Thors. k g b hm Gaardmandskone 1840 Eidsberg herred* n s 003 Marie Johanness. k ug b d Datter, huslig gjerning 1877 Eidsberg herred* n s 004 Tora Johanness. k ug b d Datter, kvægrøgter 1881 Eidsberg herred* n s 005 Marta Ols. k ug b datterdatter Datterdatter 1895 Eidsberg herred* n s Opdal (Hagaplads) under (4 m, 1 k) 5 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Martinus Andres. m g b hf Haandverker, skomager 1859 Skiptvet Sm n s Merknad: Leier kun bekvemmeligheden. 002 Kristine Pauls. k g b hm Haandverkerkone 1861 Ø Aker Ak n s 003 Einar Andres. m ug b s Søn 1894 Kristiania n s 004 Fritz Andres. m ug b s Søn 1897 Kristiania n s 005 Arne Andres. m ug b s Søn Kristiania n s Haga (alm. Haug) (6 m, 5 k) 11 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 E Haga m g b hf Gaardbruger selvejer 1845 Rakkestad Sm n s Merknad: Hovedbygningen 002 Julie Haga k g b hm Gaardmandskone 1853 Trygstad Sm n s 003 Mina Haga k ug b d Datter, huslig gjerning 1880 Eidsberg herred* n s 004 Eivind Haga m ug b s Søn, jordbrugsarbejde 1884 Eidsberg herred* n s 005 Anna Haga k ug b d Datter 1888 Eidsberg herred* n s 006 Jens Haga m ug b s Søn 1892 Eidsberg herred* n s 007 Bjarne Haga m ug b s Søn 1896 Eidsberg herred* n s 008 Elise Eriks. k ug b tj Tj.pige, huslig gjern Fredrikstad Sm n s 009 Johannes Ols. m e b tj Kvægrøgter 1837 Rakkestad Sm n s Merknad: Lillebygningen 010 Johan Ols. m ug b el Akordarbejder 1868 Eidsberg herred* n s 011 Johanne Anders. k e b leieboer Sysselsat med forskj. arbejder 1862 Sverige s Bjerkelund (Hagaplads) under (1 m, 1 k) 2 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Hans Svends. m g b hf Husejer, dagarbejder, forskj. arb Askim Sm n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0125 Eidsberg 002 Kristiane Johannes. k g b hf Dagarbeiderkone, særlig husl Eidsberg herred* n s gj Stensrud (3 m, 3 k) 6 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Kristian Stensrud m g b hf Gaardbruger selvejer 1836 Eidsberg herred* n s 002 Marta Svends. k g b hm Gaardmandskone 1831 Eidsberg herred* n s 003 Sigvart Kristians. m ug b s Søn, jordbrugsarbejde 1868 Eidsberg herred* n s 004 Hilda Kristians. k ug b d Datter, kvægrøgter 1876 Eidsberg herred* n s 005 Mathilde Kristians. k ug b d Datter, huslig gjern Eidsberg herred* n s 006 Andreas Karls. m ug b pleiesøn Pleiesøn 1893 Kristiania n s Løvestad (1 m, 3 k) 4 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Edvart M Løvestad m g b hf Gaardbruger selvejer 1842 Eidsberg herred* n s 002 Pauline Peders. k g b hm Gaardmandskone 1843 Trygstad Sm n s 003 Mina Edvarts. k ug b d Datter, huslig gjerning 1883 Eidsberg herred* n s 004 Hansine Fredriks. k ug b pleiedatter Pleiedatter 1896 Fredrikshald Sm n s Skjæggerud (3 m, 2 k) 5 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Anton Svends. m g b hf Gaardbruger selvejer 1838 Eidsberg herred* n s 002 Lene Peders. k g b hm Gaardmandskone 1843 Eidsberg herred* n s 003 Thorvald Antons. m ug b s Søn, jordbrugsarbejde 1873 Eidsberg herred* n s 004 Oskar Antons. m ug b s Amtskoleelev 1884 Trygstad Sm n s 005 Sofie Antons. k ug b d Kjolesøm 1871 Eidsberg herred* n s Nordkap under (4 m, 3 k) 7 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ove Ols. Nordkap m g b hf Gaardbruger selvejer 1853 Eidsberg herred* n s 002 Rikka Andres. k g b hm Gaardmandskone 1861 Eidsberg herred* n s 003 Karoline Oves. k ug b d Datter 1888 Eidsberg herred* n s 004 Olaf Oves. m ug b s Søn, dagarbejder 1883 Eidsberg herred* n s 005 Johannes Oves. m ug b s Søn 1893 Eidsberg herred* n s 006 Hans Oves. m ug b s Søn 1896 Eidsberg herred* n s 007 Ruth Oves. k ug b d Datter Eidsberg herred* n s Tassebakke (2 m, 6 k) 9 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Hans. Tassebakke m g f hf Graastensmurer, jordarbejder, 1859 Eidsberg herred* n s leier, (dagarbejder) Sannsynleg opphaldstad: Tune 002 Lovise Johannes. k g b hm Husmor, kone 1861 Askim Sm n s 003 Helga Ols. k ug b d Datter 1888 Eidsberg herred* n s 004 Hans Ols. m ug b s Søn 1891 Kristiania n s 005 Johan Ols. m ug b s Søn 1893 Eidsberg herred* n s 006 Olga Ols. k ug b d Datter 1895 Eidsberg herred* n s 007 Magna Ols. k ug b d Datter 1897 Eidsberg herred* n s 008 Laura Ols. k ug b d Datter Eidsberg herred* n s 009!! Ols.* k ug b d Eidsberg herred* n s Merknad: Udøbt pige Sulerud (8 m, 3 k) 11 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Eivind Schrødder Sulerud m g b hf Gaardbruger selvejer 1863 Kristiania n s Merknad: Hovedbygningen 002 J Ruud Sulerud m g b bestyrer tj Gaardsbestyrer 1853 Ødemark Sm n s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0136 Rygge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1446 Breim Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0214 Aas Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0940 Valle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0940 Valle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0940 Valle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0113 Borge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0113 Borge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0114 Varteig. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0114 Varteig. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0114 Varteig Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Tilhører Vestby herred. Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0533 Lunner. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0533 Lunner. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0533 Lunner Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0827 Hjartdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0827 Hjartdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0827 Hjartdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1929 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0416 Romedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0221 Høland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1566 Surendals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1566 Surendals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1566 Surendals Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0128 Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0713 Sande. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0713 Sande. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0713 Sande Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0229 Enebak. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0229 Enebak. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0229 Enebak Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0717 Borre. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0717 Borre. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0717 Borre Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0527 Vardal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1818 Herøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1818 Herøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1818 Herøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1656 Buviken. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1656 Buviken. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1656 Buviken Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0219 Bærums

Folketeljing 1900 for 0219 Bærums Folketeljing 1900 for 0219 Bærums Hele Vestre Bærum prestegjeld mangler i originalkilden. Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer