Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 1639 (kvinner: 839, menn: 797) Bustader: 245 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 181 (kvinner: 94, menn: 87) Bustader i krinsen: 24 Krins: 001 Herred/by: Tusterens Folketeljinga Ersvik Edvart Ersvik m g b Hf Gårdbruger, selveier 1858 Tustna herred* N S 002 Marit Ersvik k g b Hm Husmdr, Syerske 1870 Straumsnæsset Rom N S 003 Peder Ersvik m ug b Tj Tjenestegut 1876 Tustna herred* N S 004 Kristine Ersvik k ug b Tj Tjenestepige 1878 Tustna herred* N S 005 Tore Ersvik m ug b Tj Træarbeider 1880 Tustna herred* N S 006 John Mørkedahl m g mt Hf Træarbeider, Gårdbruger 1863 Straumsnæsset N S Sedvanleg bustad: Mørkedahl 007 Lars Ersvik m g b FL Jordarbeider 1845 Tustna herred* N S 008 Ingeborg Ersvik k g b FL Husmdr 1831 Valsøfjorden N S 009 Ingeborg Høvik k ug mt Tj Tjenestepige 1876 Tustna herred* N S Sedvanleg bustad: Halsnæs 010 Ingvald Halsnæs m ug mt Barn No 9s datter!! Tustna herred* N S Sedvanleg bustad: Halsnæs 011 Sofie Ersvik k ug b D Pleiedatter 1897 Tustna herred* N S 012 Kristian Ersvik m ug b S Pleiesøn 1890 Tustna herred* N S 013 Hans Ersvik m e b Kårmand Kårmand, fisker 1823 Tustna herred* N S 014 Karoline Ersvik k ug b D Tjenestepige, Syerske for egen reg Tustna herred* N S Ertervik Arnt Olsen Ersvik m g f Hf Husmand, m J fisker 1853 Tustna herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Vinjefjorden 002 Oline Olsen Ersvik k g b Hm Husmandskone 1856 Øre Rom N S 003 Anna Arentsen Ersvik k ug b D Tjenestepige 1883 Tustna herred* N S 004 Olaf Arentsen Ersvik m ug b S Søn 1886 Tustna herred* N S 005 Andrias Arentsen Ersvik m ug b S Søn 1888 Tustna herred* N S 006 Peder Arentsen Ersvik m ug b S Søn 1890 Tustna herred* N S 007 Lina Arentsen Ersvik k ug b D Datter 1892 Tustna herred* N S 008 Kristian Arentsen Ersvik m ug b S Søn 1895 Tustna herred* N S 009 Olga Arentsen Ersvik k ug b D Datter 1897 Tustna herred* N S 010 Trina Arentsen Ersvik k ug b D Datter Tustna herred* N S Myren Martinus Ersvik m g b Hf Husmand, m J fisker 1843 Halse Rom N S 002 Marie Ersvik k g b Hm Husmandskone 1852 Halse N S 003 Marit Ersvik k ug b D Tjenestepige 1874 Tustna herred* N S 004 Marta Ersvik k ug b D Tjenestepige, Syerske 1881 Tustna herred* N S 005 Mathea Ersvik k ug b D Tjenestepige 1884 Tustna herred* N S 006 Tøris Ersvik m ug b S Søn 1886 Tustna herred* N S 007 Margrethe Ersvik k ug b D Datter 1890 Tustna herred* N S 008 Talette Ersvik k ug b D Datter 1892 Tustna herred* N S 009 Bernhart Ersvik m ug b S Søn 1894 Tustna herred* N S 010 Magda k ug b D Datter 1897 Tustna herred* N S Merknad: E: Etternavn mangler Ersvik Anne Ersvik k e b Hm Husmandsenke, m J 1816 Tustna herred* N S jordbrugerske 002 Lisabet Ersvik k ug b D Tjenestepige 1834 Tustna herred* N S Klevmyren Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 1572 Tusterens 001 Ole Ersvik m g f Hf Husmand, m J fisker 1850 Tustna herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Vinjefjorden 002 Margrete Ersvik k g b Hm Husmdr 1838 Halse Rom N S 003 Elen Ersvik k ug b D Tjenestepige 1879 Tustna herred* N S 004 Alfred Ersvik m ug b S Halse N S 005 Augestinus Ersvik m g b Kårmand Kårmand 1814 Tustna herred* N S 006 Abelone k g b Kårkone Kårkone 1818 Straumsnæsset Rom N S Merknad: E: Etternavn mangler. 007 Kristian m ug b S Søn 1891 Tustna herred* N S Merknad: E: Etternavn mangler. 008 Elen Leren k ug mt Logerende Tjenestepige 1879 Tustna herred* N S besøgende Sedvanleg bustad: Leren Tusteren Halsnæsnøstene 2 1 og Ole Halsnæs m g b Hf Husmand, m J fisker 1828 Straumsnæsset Rom N S dampskibsexpeditør 002 Ingeborg Halsnæs k g b Hm Husmandskone 1827 Straumsnæsset Rom N S 003 Helline Halsnæs k ug b D Tjenestepige 1862 Tustna herred* N S 004 Tomander Halsnæs m ug b S Søn 1887 Tustna herred* N S 005 Ingeborg Havik k ug f Tj Tjenestepige 1876 Tustna herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Ersvik Tusteren 006 Ingvald Halsnæs m ug f S No 5s Søn Tustna herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Ersvik Tusteren Halsnæs Nils Halsnæs m g b Hf Gardbruger S 1870 Tustna herred* N S 002 Marie Halsnæs k g b Hm Husmdr, Syerske 1873 Tustna herred* N S 003 Johan Halsnæs m g b Kårmand Kårmand 1831 Tustna herred* N S 004 Maret Halsnæs k g b Kårkone Kårkone 1840 Halse Rom N S 005 Maret Halsnæs k ug b D Tustna herred* N S 006 Karl Halsnæs m ug b Tj Tjenestegut, fisker 1874 Skjervø Tr N S 007 Anna Halsnæs k ug b Tj Tjenestepige 1877 Øre Rom N S 008 Lise Halsnæs k ug b Tj Tjenestepige 1883 Kristiansund N S 009 Niels Halsnæs m ug b Adoptivbarn Pleiesøn 1890 Tustna herred* N S 010 Jonas Ørbog m ug mt Håndværker Skomager, fisker 1870 Tustna herred* N S Sedvanleg bustad: Tusteren Tømmervåg 011 Johan Hals m ug mt Håndværker Skomager, fisker 1882 Tustna herred* N S Sedvanleg bustad: Tusteren Hals 012 Anne J Halsnes k ug f EL Fiskearbeiderske Halse N S Sannsynleg opphaldstad: Golmen Tusteren Halsnæs Jacob Halsnæs m g b Hf Gårdbr selveier 1840 Tustna herred* N S 002 Dårdi Halsnæs k g b Hm Gaardbrkone 1848 Straumsnæsset Rom N S 003 Ole Halsnæs m ug f S Tjenestegut 1875 Tustna herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Vinjefjorden 004 Kristen Halsnæs m ug b S Tjenestegut, gartner 1882 Tustna herred* N S 005 Gunhild Halsnæs k e b Kårenke Kårenke 1815 Halse Rom N S 006 Gjertine Halsnæs k ug b Tj Tjenestepige 1880 Tustna herred* N S 007 Helline Halsnæs k ug b Tj Tjenestepige 1875 Tustna herred* N S 008 Teodor Halsnæs m ug b Adoptivbarn Pleiesøn 1890 Tustna herred* N S 009 Teoline Halsnæs k ug b Adoptivbarn Pleiedatter 1897 Tustna herred* N S Hagen Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Arnt Hagen m g b Hf Gårdb. selveier fisker 1850 Tustna herred* N S 002 Karen Hagen k g b Hm Husmor 1858 Valsøfjorden N S 003 Mathea Hagen k ug b D Tjenestepige 1879 Tustna herred* N S 004 Martinus Hagen m ug b S Søn 1886 Tustna herred* N S 005 Berta Hagen k ug b D Datter 1889 Tustna herred* N S 006 Olaf Hagen m ug b S Søn 1893 Tustna herred* N S 007 Marie Hagen k ug b D Datter 1895 Tustna herred* N S 008 Margrethe Hagen k ug b D Datter 1898 Tustna herred* N S 009 Hansine Hagen k ug b D Datter Tustna herred* N S 010 Peder Hagen m ug f FL Fisker 1878 Kristiansund N S Sannsynleg opphaldstad: Søndmøre 011 Ole Hagen m g b Kårmand Kårmand, fisker 1831 Edø Rom N S 012 Brit Hagen k g b Kårkone Kårkone 1821 Halse Rom N S Lystad Sivert Lystad m g b Hf Gårdb. selveier Stenarbeider 1854 Vaage Krs N S 002 Anna Lystad k g b Hm Gardbr.kone 1861 Tustna herred* N S 003 Peter S. Lystad m ug b S Tjenestegut, gårdsarb 1883 Tustna herred* N S 004 Sigurd Lystad m ug b S Søn 1891 Tustna herred* N S 005 Agust Lystad m ug b S Søn 1893 Tustna herred* N S 006 Johane Lystad k ug b D Datter 1898 Tustna herred* N S 007 Idda Lystad k ug b D Tjenestepige 1880 Tustna herred* N S 008 Ingebrigt Lystad m ug b S No 7s Datter!! Tustna herred* N S 009 Peder J. Lystad m ug b Kårmand Kårmand 1830 Kværnes Rom N S 010 Kjersten Lystad k ug b Lægdslem Lægdslem 1821 Tustna herred* N S Lystad Peder S. Lystad m g b Hf Gårdb., selveier fisker 1860 Tustna herred* N S 002 Karen Lystad k g b Hm Gaardbr.kone Husmor, 1865 Tustna herred* N S syerske 003 Emma Lystad k ug b D Datter 1896 Tustna herred* N S 004 Stinus Lystad m ug b S Søn 1898 Tustna herred* N S 005 Paula Lystad k ug b D Datter Tustna herred* N S 006 Karen Lystad k ug b Tj Tjenestepige 1883 Tustna herred* N S 007 Henning m ug b Tj Tjenestegut 1887 Tustna herred* N S Merknad: E: Etternavn mangler. 008 Peder P. Lystad m e b Karmand Karmand, fisker 1843 Tustna herred* N S Rønningen 4 1 og Anders Lystad m g b Hf Husmand, m J fisker 1842 Tustna herred* N S 002 Sofie Lystad k g b Hm Husmandskone 1846 Tustna herred* N S 003 Martinus Lystad m ug b S Søn 1888 Tustna herred* N S Grasvik Lars Græsvik m g b Hf Husmand, m J fisker 1835 Tustna herred* N S 002 Lisabet Græsvik k g b Hm Husmandskone 1839 Tustna herred* N S 003 Anna Græsvik k ug b D Tjenestepige, 1881 Tustna herred* N S 004 Guri Græsvik k ug b D Datter 1890 Tustna herred* N S Grasvik Tore Græsvik m g b Hf Husm., u J skomager og 1867 Tustna herred* N S fisker 002 Brit Græsvik k g b Hm Husmands og skom.kone 1866 Næsset Rom N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1572 Tusterens 003 Linus Græsvik m ug b S Søn 1890 Tustna herred* N S 004 Lina Græsvik k ug b D Datter 1892 Tustna herred* N S Græsvik myren John B. Jørgenvaag m g b Hf Husm., m J skomager og 1856 Strømsnæsset Rom N S fisker 002 Anne Jørgenvaag k g b Hm Husmandskone 1855 Tustna herred* N S 003 Johan Jørgenvaag m ug b S Tjenestegut, fisker 1883 Tustna herred* N S 004 Kristian Jørgenvaag m ug b S Søn 1889 Tustna herred* N S 005 Anna Jørgenvaag k ug b D Datter 1892 Tustna herred* N S 006 Rodalf Jørgenvaag m ug b S Søn 1895 Tustna herred* N S 007 Kari Jørgenvaag k e b Inderst Gårdsarbeider 1833 Vaage Krs N S Øvre=Ravik Ricard Øvre Ravik m g b Hf Gårdb., selveier maler, fisker 1851 Tustna herred* N S 002 Nella Ravik k g b Hm Husmor 1856 Tustna herred* N S 003 Peder Ravik m ug b S 1894 Tustna herred* N S 004 Johan Ravik m ug b Tj Tjenestegut 1888 Tustna herred* N S 005 Ole Ørbog m ug mt Håndværker Skredder 1862 Tustna herred* N S Sedvanleg bustad: Ørbog 006 Ole Hytnæs m g b Hf Inderst, fisker 1829 Halse Rom N S Sjukdom: B 007 Elen Hytnæs k g b Hm Inderst- og fiskerkone 1843 Tustna herred* N S 008 Albert Hytnæs m ug b S Fiskeri Tjenestegut, Tustna herred* N S Nedre=Ravik Ricard Nedre Ravik m g b Hf Gardb., selveier fisker 1864 Tustna herred* N S 002 Ingeborg Ravik k g b Hm Gårdmandskone 1869 Tustna herred* N S 003 Ragnild Ravik k e b Kårenke Kårenke 1821 Tustna herred* N S 004 Ragna Ravik k ug b D Datter 1894 Tustna herred* N S 005 Emma Ravik k ug b D Datter 1896 Tustna herred* N S 006 Anders Ravik m ug b S Søn Tustna herred* N S 007 Hanna Ravik k ug b Tj Tjenestepige 1853 Tustna herred* N S 008 Ingrid Svensvik k ug mt Tj Bergarbeide, bagning 1848 Halse Rom N S Sedvanleg bustad: Svensvik Sivert E. Slaaen Sivert E. Slaaen m g b Hf Husmand, u J fisker 1857 Tustna herred* N S 002 Johane Slaaen k g b Hm Husmandskone 1856 Halse Rom N S 003 Johan Slaaen m ug b S Søn 1885 Tustna herred* N S 004 Edvart Slaaen m ug b S Søn 1889 Tustna herred* N S Øvre Havnen Martinus Havn m g b Hf Husmand, u J fisker 1850 Tustna herred* N S 002 Marit Havn k g b Hm Husmandskone 1846 Tustna herred* N S 003 Hanna Havn k ug b D Tjenestepige 1881 Tustna herred* N S 004 Olaf Havn m ug b S Søn 1887 Tustna herred* N S Mellem Havnen Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Jørgen Havn m g b Hf Husmand, u J fisker 1835 Tustna herred* N S 002 Kristiana Havn k g b Hm Husmandskone 1841 Tustna herred* N S Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Anders Havn m ug b S Trearbeider for egen regn 1873 Tustna herred* N S 004 Johane Havn k ug b D Tjenestepige 1870 Tustna herred* N S 005 Julius Havn m ug b Dattersøn No 4s Søn Tustna herred* N S Jørenvaag Knud J. Jørgenvaag m g b Hf Gårdb. selveier, fisker 1838 Tustna herred* N S 002 Lisabet Jørgenvaag k g b Hm Gårdmandskone 1840 Tustna herred* N S 003 John Jørgenvaag m ug b S Tjenestegut, fisker for egen 1867 Tustna herred* N S regn 004 Karoline Jørgenvaag k ug b D Syerske, fotografist for egen 1878 Tustna herred* N S regning 005 Gunhild Jørgenvaag k ug b Tj Tjenestepige 1882 Tustna herred* N S 006 Oline Jørgenvaag k ug b Tj Tjenestepige 1880 Edø Rom N S 007 Johan Leiren m g mt Skomager Skomager, fisker 1870 Tustna herred* N S Sedvanleg bustad: Maalen Tusteren 008 Stinus Solem m ug mt Skomager Skomager 1883 Tustna herred* N S Sedvanleg bustad: Tusteren Solem Jørgenvaag Sivert Jørgenvaag m g b Hf Gårdb., selveier træarbeider 1867 Tustna herred* N S 002 Gjertine Jørgenvaag k g b Hm Gårdmandskone 1873 Tustna herred* N S 003 Gunhild Jørgenvaag k ug b Tj Tjenestepige 1887 Tustna herred* N S 004 Sigvart Jørgenvaag m ug b S Søn 1897 Tustna herred* N S 005 Anna Jørgenvaag k ug b D Datter Tustna herred* N S 006 Sivert Jørgenvaag m g b Hf Kårmand 1838 Tustna herred* N S 007 Anna Jørgenvaag k g b Hm Kårkone 1835 Tustna herred* N S 008 Mathea Jørgenvaag k ug b D Datter 1893 Tustna herred* N S 009 Lisbet Kvandbu k ug b EL Meierske 1880 Surendalen Rom N S Jørgenvaag Paul Jørgenvaag m g b Hf Gårdbruger S 1839 Tingvold N S 002 Trine Jørgenvaag k g b Hm Gårdmandskone 1854 Tustna herred* N S 003 Marie Jørgenvaag k ug b D Tjenestepige 1881 Tustna herred* N S 004 Pauline Jørgenvaag k ug b D Datter 1888 Tustna herred* N S 005 Olise Jørgenvaag k ug b D Datter 1891 Tustna herred* N S 006 Tea Jørgenvaag k ug b D Datter 1894 Tustna herred* N S 007 Peder Jørgenvaag m ug b S Søn 1897 Tustna herred* N S Jørgenvaag M. Jørgenvaag m g b Hf Gårdb., S handelsm. postå Tustna herred* N S Merknad: E: Fødselsår 1869 påført med blyant. 002 Lina Jørgenvaag k g b Hm Gårdmandskone 1875 Tustna herred* N S 003 Jacob Jørgenvaag m g b Kårm. Karmand, fisker 1858 Tustna herred* N S Merknad: E: Fødselsår påført med blyant. 004 Trine Jørgenvaag k g b Kårk. Kårkone 1846 Tustna herred* N S 005 Jahn Jørgenvaag m ug b Tj Tjenestegut 1877 Tustna herred* N S 006 Johane Jørgenvaag k ug b Tj Tjenestepige 1880 Tustna herred* N S 007 Gunhild Jørgenvaag k ug b Tj Tjenestepige 1857 Tustna herred* N S Sjukdom: Aa 008 Olaus Vik m g mt Stenarbei. Murer 1876 Tustna herred* N S Sedvanleg bustad: Stangvik Kvande 009 Ole Kvande m ug mt Stenarbei. Murer 1880 Stangvik Rom N S Merknad: E: Slutt på krets 1. Sedvanleg bustad: Stangvik Kvande Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 374 (kvinner: 188, menn: 184) Bustader i krinsen: 59 Krins: 002 Herred/by: Tusterens Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1572 Tusterens Hannæsvik Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Anders Kværnberg m g b Hf Folkeskole Lærer, 1847 Næsset i Romsdal N S Gaardbruger selveier Merknad: Hovedbygningen: [felt 2] 002 Ane Kværnberg k g b Hm Privat Fødselshjælperske 1836 Edø Rom N S 003 Anna Martinusdtr. k ug b Pleiedatter Pleiedatter 1886 Tustna herred* N S 004 Johanna Jakobsdtr. k ug b Tj Tjenestepige 1870 Edø N S 005 Martinus Hannasvik m g b Hf FL Inderst Fisker, Dagarbeider, 1861 Tustna herred* N S Spillemand Merknad: Føderaadshuset: [felt 2] 006 Ingeborg Bersvensdtr. k g b Hm Inderst= og fiskerkone 1865 Edø N S 007 Anders Martinusen m ug b S Søn 1888 Tustna herred* N S 008 Harald Martinusen m ug b S Søn 1893 Tustna herred* N S 009 Andreas Martinusen m ug b S Søn 1895 Tustna herred* N S 010 Berntinus Martinusen m ug b S Søn 1898 Tustna herred* N S 011 Udøbt Pige k ug b D Datter Tustna herred* N Myren Lars Pedersen m g b Hf Husmand m J Skomager, 1854 Tustna herred* N S Fisker. 002 Ingeborg Thorstensdatter k g b Hm Hm. Husstel, Kreaturst Tustna herred* N S 003 Johanna Pedersdatr. k ug b D Tj Husstel, Kreaturstel 1880 Tustna herred* N S 004 Peder Albert Pedersen m ug b S Søn 1894 Tustna herred* N S Svensvik Sven Hanssen m g b Hf Gaardbruger selveier Fisker 1840 Tustna herred* N S 002 Johanna Olsdatr. k g b Hm Gaardbrugerkone 1841 Tustna herred* N S 003 Hans Svenssen m ug b S. Tj Jordbrug, Fiskeri 1872 Tustna herred* N S 004 Martinus Svenssen m ug b S Søn 1886 Tustna herred* N S 005 Marta Rigine Svensdatr. k ug b D. Tj Hus= og Kreaturstel, 1880 Tustna herred* N S Dagarbejde 006 Marie Olise Svensdatr. k ug b D Hus= og Kreaturstel, 1875 Tustna herred* N S Dagarbejde 007 Sverre Johan Omsund m ug mt B Barn 1898 Krstiansund N S Sedvanleg bustad: Omsund ved Kr.sund Bækkedalen Johannes Johannessen m g b Hf Husmand, u J fisker 1858 Tustna herred* N S 002 Marta Jonsdatter k g b Hm Husmandskone Hus= og 1866 Tustna herred* N S Kreaturstel. Dagarbeide 003 Johan Jonsen m ug b S Søn 1889 Tustna herred* N S 004 Johannes Johannessen m ug b S Søn 1891 Tustna herred* N S 005 Olai Reidar Johannessen m ug b S Søn 1897 Tustna herred* N S 006 Ida Bertine Johannesdt. k ug b D Datter Tustna herred* N S 007 Ingrid Andersdatter k ug f FL Dagarbeide 1838 Halse Rom N S Sannsynleg opphaldstad: Tusteren Øvre Rovik Bækkemyren Gulik Jonsen m e b Hf Husmand m J 1828 Tustna herred* N S 002 Jonas Martinussen m g b FL Forpagter, snekker 1871 Tustna herred* N S 003 Anna Guliksdatr. k g b FL. Hm Dagarbeide Snedkerkone 1871 Tustna herred* N S 004 Marta Guliksdatr. k ug b FL Skrædder. Dagarbeide 1873 Tustna herred* N S Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Løvdalen Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Hans Anderssen m g b Hf Husmand uden jord 1868 Tustna herred* N S Stenarbeider, Dagarbeider. 002 Ane Jonsdatter k g b Hm Hm. Dagarbeider Tustna herred* N S 003 Bernhard Hanssen m ug b S Søn 1892 Tustna herred* N S 004 Harald Bentinus Hanssen m ug b S Søn 1896 Tustna herred* N S 005 Julie Hansdatter. k ug b D Datter 1898 Tustna herred* N S Løvdalen Anders Hanssen m g b Hf Dagarbeide Dagarbeider, Husmand m J 1845 Halse Rom N S 002 Beret Olsdatter k g b Hm Husmandskone 1842 Tustna herred* N S 003 Elise Andersdatter k ug b D Dagarbeide gaards= og 1882 Tustna herred* N S fiskearb. 004 Anna Andersdatter k ug b D Dagarbeide gaards= og fiskearb Tustna herred* N S Tømmervaag Jørgen Pedersen m g b Hf Jordbrug, selveier fiskeri og 1860 Tustna herred* N S agentvirksomhed. 002 Beret Halvordatter k g b Hm Gaardmandskone. Husstel og 1866 Gimnes N S kreaturstel 003 Anna Jorgensdatter k ug b D Datter 1886 Tustna herred* N S 004 Hansine Jorgensdatter k ug b D Datter 1897 Tustna herred* N S 005 Peder Jørgensen m ug b S Søn 1892 Tustna herred* N S 006 Marie Johannesdatter k ug b Tj Husstel og kreaturstel 1849 Tustna herred* N S 007 Tron Pedersen m ug b FL Fiskeri og dagarbeide 1848 Tustna herred* N S 008 Ane Marie Toresdatter k e b No 1s mor Husstel. Kaarenke 1820 Tustna herred* N S 009 Paula Einarsdatter. k ug b FL Telefonbetjening 1878 Tustna herred* N S 010 Margrete Jonsdatter k ug b EL Dagarbeide husstel 1843 Edø Rom N S 011 Andreas Eriksen m ug b Tj Gaardsarbeide fiskeri 1876 Bolsø Rom N S 012 Maren T. Kippervik k ug mt B Dagarbeide 1868 Fredø Rom N S Sedvanleg bustad: Kippervik Lien Tore Eistensen m g b Hf Husmand, m J Fisker 1852 Tustna herred* N S 002 Marta Johannesdtr. k g b Hm Husmandskone 1845 Tustna herred* N S 003 Marie Toresdatter k ug b D Tj Husstel og dagarbeide 1879 Tustna herred* N S 004 Matea Toresdatter k ug b D Husligt arbeide til forældrene 1879 Tustna herred* N S 005 Teodor Toresen m ug f S Dagarbeider for egen regn Tustna herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund 006 Jonas Toresen m ug b S Fisker, Dagarbeider for egen regn Tustna herred* N S Haugene Ole Larssen m g b Hf Husmand, u J fisker 1867 Halse Rom N S dagarbeider 002 Karoline Halvarsdatter k g b Hm Husmandskone Husstel Tustna herred* N S dagarbeide 003 Linus Olsen m ug b S Søn 1896 Tustna herred* N S 004 Ole Eriksen m g b Hf Dagarbeider, fisker inderst 1870 Tustna herred* N S 005 Gjertine Pedersdatter k g b Hm Fisker og inderstkone Husstel 1869 Tustna herred* N S og dagarbeide Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1572 Tusterens Tømmervaag Johan Hanssen m g b Hf Gaardbruger. selveier fisker 1848 Tustna herred* N S Merknad: Hovedbygningen [felt 2] 002 Ane Kristiansdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1857 Tustna herred* N S 003 Daniel Knudsen m g b FL Jordbrug og fiskeri, inderst 1875 Tustna herred* N S 004 Karoline Johansedatter k g b FL Husstel. Inderstkone 1878 Tustna herred* N S 005 Anna Danielsdatter k ug b D No 3s Datter Tustna herred* N S 006 Reinhard Andreassen m ug b Tj Gaardsarbeide, fiskeri 1882 Edø Rom N S 007 Oline Toresdatter k ug b Tj Husstel, kreaturstel Tustna herred* N S 008 Tora Johannesdatter k e b FL Husstel, dagarbeide 1829 Tustna herred* N S 009 Hendrikke Eriksdatr. k ug b Fattiglem Fattiglem 1835 Tustna herred* N S Sjukdom: D 010 Kristian Johannessen m g b Hf Føderaadsmand dagarbeider 1833 Tustna herred* N S Merknad: Føderaadshuset [felt 2] 011 Karoline Olsdatter m!! g b Hm Føderaadskone 1833 Tustna herred* N S Synnamyren Martinus Jonsen m g b Hf Husmand m J Fisker Tustna herred* N S dagarbeide 002 Marit Pedersdatter k g b Hm Hm. Husmandskone 1844 Tustna herred* N S 003 Matea Johansdatr. k ug b Pleiedatter Pleiedatter 1886 Tustna herred* N S 004 Jonas Ørbog m ug f EL Fisker, skomager for egen 1870 Tustna herred* N S regn Sannsynleg opphaldstad: Halsnes Tusteren Myren Ane Marta Olsdatr. k e b Hm Husmandsenke, 1841 Tustna herred* N S jordbrugerske Husstel - kreaturstel 002 Marie Toresdatr. k ug b D Hjælper moderen Husstel Tustna herred* N S dagarbeide 003 Johanna B. Dahle k e mt B Husstel - dagarbeide 1843 Tustna herred* N S Sedvanleg bustad: Bremsnes Dahle Tømmervik Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Andreas Hanssen m g b Hf Gaardbruger, selveier fisker 1844 Tustna herred* N S 002 Randi Ingebrigtsdattr. k g b Hm Gaardmandskone 1847 Halse Rom N S 003 Ane Andreasdatter k ug b D Hus= og Kreaturstel 1880 Tustna herred* N S Myren Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Arnt Pedersen m g b Hf Dagarbeider. Husmand uden 1866 Tustna herred* N S jord. 002 Oline Kristoffersdatter k g b Hm Dagarbeiderkone 1867 Tustna herred* N S 003 Peder Arntsen m ug b S Søn 1893 Tustna herred* N S 004 Kristine Arntsdatter k ug b D Datter 1894 Tustna herred* N S 005 Alette Arntsdatter k ug b D Datter 1898 Tustna herred* N S Lervaag Jonas Tronsen m g b Hf Gaardbruger selveier, fisker 1853 Tustna herred* N S 002 Pauline Isaksdatr. k g b Hm Gaardbrugerkone 1854 Tustna herred* N S 003 Tron Jonassen m ug b S Søn 1888 Tustna herred* N S Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Tea Rigine Jonasdatter k ug b D. Tj Gaards= og husligt arbeide 1880 Tustna herred* N S 005 Matea Jonasdatter k ug f D. Tj Gaards= og husligt arbeide 1882 Tustna herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Golmen 006 Ane Jonasdatter k ug b D Datter 1885 Tustna herred* N S 007 Elen Jonasdatter k ug b D Datter 1890 Tustna herred* N S 008 Gusta Jensine Jonasdatter k ug b D Datter 1892 Tustna herred* N S 009 Julie Pauline Jonasdatter k ug b D Datter 1895 Tustna herred* N S 010 Dina Elisabet Jonasdatter k ug b D Datter 1897 Tustna herred* N S 011 Jens Josefsen m ug b EL Fisker 1854 Tustna herred* N S Veigan Anders Eistensen m g b Hf Husmand m J og fisker 1849 Halse Rom N S 002 Marie Andersdatter k g b Hm Husmandskone 1859 Tustna herred* N S 003 Johan Anderssen m ug b S Søn 1885 Tustna herred* N S 004 Martinus Anderssen m ug b S Søn 1887 Tustna herred* N S 005 Ludvik Anderssen m ug b S Søn 1890 Tustna herred* N S 006 Anton Anderssen m ug b S Søn 1898 Tustna herred* N S 007 Anna Andersdatter k ug b D Datter 1893 Tustna herred* N S 008 Berntine Andersdatter k ug b D Datter 1896 Tustna herred* N S Veigan Lusinius Karlsen m g b Hf Husmand m J. fv. Skrædder Tustna herred* N S 002 Marit Kristiansdatter k g b Hm Husmandskone 1837 Tustna herred* N S 003 Margrete Johannesdatter k ug b Pleiedatter Pleiedatter 1888 Aure N S Lervaag Andreas Danielsen m g b Hf Gaardbruger S, Fisker 1838 Tustna herred* N S 002 Marie Tronsdattr. k g b Hm Gaardbrugerkone 1845 Tustna herred* N S 003 Johanna Olsdattr k ug b Tj Hus= og Kreaturstel 1883 Tustna herred* N S 004 Gunhild Jonasdattr. k ug b Tj Hus= og Kreaturstel 1878 Tustna herred* N S 005 Bolette Olsdatter k ug b Pleiedatter Pleiedatter 1892 Tustna herred* N S 006 Andreas Mikalsen m ug b Tj Gaardsarbeide Stjørdalen N S 007 Linus Olsen m ug b Tj Gaardsarbeide Tustna herred* N S Myrene Ole Olsen m g b Hf Husmand. m J Fisker Surendalen Rom N S 002 Anna Olsdatter k g b Hm Husmandskone 1860 Tustna herred* N S 003 Karl Olsen m ug b S. Tj Lidt Dagarbeide Tustna herred* N S 004 Tomander Olsen m ug b S Søn 1889 Tustna herred* N S 005 Kristian Olsen m ug b S Søn 1894 Tustna herred* N S 006 Arne Olsen m ug b S Søn Tustna herred* N S 007 Johanna Olsdatter k ug b D Datter 1892 Tustna herred* N S 008 Anna Oline Olsdatter k ug b D Datter 1896 Tustna herred* N S Lervaag Martinus Olsen m g b Hf Gaarbruger S fv. Baadbygger Tustna herred* N S 002 Ingeborg Kristendtr. k g b Hm Gaardbrugerkone 1847 Tustna herred* N S 003 Kristen Martinussen m ug b S Stenarbeider. Lærling Tustna herred* N S 004 Oline Martinusdattr. k ug b D. Tj Dagarbeide Tustna herred* N S 005 Henning Martinussen m ug b S Søn 1884 Tustna herred* N S 006 Tore Martinussen m ug b S Søn 1887 Tustna herred* N S Kleiven Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1572 Tusterens 001 Jon Jørgensen m g b Hf selveier Gaardbr Tustna herred* N S Stenarbeider. 002 Johanna Johannesdatr. k g b Hm Gaardbrugerkone 1865 Halse Rom N S 003 Jørgen Jonsen m ug b S Søn 1888 Tustna herred* N S 004 Johannes Jonsen m ug b S Søn 1893 Kristiansund N S 005 Einar Jonsen m ug b S Søn 1895 Kristiansund N S 006 Peder Jonsen m ug b S Søn Tustna herred* N S 007 Magda Jonsdatter k ug b D Datter 1898 Tustna herred* N S Kippervik Hans Guliksen m g b Hf Gaardbrugr., selveier fisker, 1862 Tustna herred* N S snekker 002 Jensine Mikalsdtr. k g b Hm Gaardbrugerkone 1870 Edø Rom N S 003 Mikal Gunerius m ug b S Søn 1891 Tustna herred* N S Merknad: E: Etternavn mangler. 004 Martinus Hanssen m ug b S Søn Tustna herred* N S 005 Matea Martinsdtr. k ug b Tj Hus= og Kreaturstel Edø N S Dagarbed. 006 Maren Teodorsdt. k ug f EL Dagarbeider Fredø Rom N S Sannsynleg opphaldstad: Tømmervaag 007 Martinus Guliksen m g mt B. Hf Snekker, fisker 1864 Tustna herred* N S Sedvanleg bustad: Kristiansund 008 Marta Aarsund k ug b Hm Folkeskole=Lærerinde 1867 Strømsnesset Rom N S Merknad: Lærerboligen [felt 2] Indre Engvik Peder Jonsen m g b Hf Gaardbruger, selveier fisker 1842 Tustna herred* N S 002 Elisabet Johannesdatr. k g b Hm Gaardbrugerkone 1840 Tustna herred* N S 003 Jon Pedersen m ug b S Gaardsarbeide, Fisker Tustna herred* N S Dagarbeide for egen regn 004 Lina Pedersdatter k ug b D Husstel 1876 Tustna herred* N S 005 Johanna Pedersdatter k ug b D Hus= og Kreaturstel. Dagarbeide 1881 Tustna herred* N S Ytre Engvik Andreas Anderssen m g b Hf Gaardbruger selveier fisker 1857 Tustna herred* N 002 Elen Pedersdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1860 Tustna herred* N 003 Pauline Andreasdatter k ug b D Husstel, Dagarbeide Tustna herred* N 004 Peder Nilssen m g b FL. Hf Fisker. Kaarmand 1836 Tustna herred* N 005 Petronela Jonsdatter k g b FL. Hm No 4s Hustru Tustna herred* N Ytre Engvik Sivert Hendriksen m g b Hf Fisker, husmand m J jord og 1864 Tustna herred* N S dagarbeide 002 Nikoline Jonasdatter k g b Hm Husstel. Husmandskone 1863 Frænen i Romsdalen N S 003 Henning Sivertsen m ug b S Søn 1886 Tustna herred* N S 004 Kristian Sivertsen m ug b S Søn 1888 Tustna herred* N S 005 Stinus Sivertsen m ug b S Søn 1891 Tustna herred* N S 006 Albert Sivertsen m ug b S Søn 1897 Tustna herred* N S 007 Ellevine Sivertsdatter k ug b D Datter 1895 Tustna herred* N S Øvre Engvik Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Hendrik Pedersen m g b Hf Gaardbruger, selveier fisker, 1841 Tustna herred* N S dagarbeid 002 Ane Hendriksdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1830 Tustna herred* N S Hjelen Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Kristian Johannessen m g b Hf Skomager fisker Husmand 1864 Tustna herred* N S uden jord 002 Ingeborg Jensdatter k g b Hm Husmandskone 1868 Tustna herred* N S 003 Martinus Kristiansen m ug b S Søn 1896 Tustna herred* N S 004 Julie Kristiansdatter k ug b D Datter 1898 Tustna herred* N S 005 udøbt gut m ug b S Søn Tustna herred* N S 006 Beret Rolfsdatter k e b Kaarkone Føderaadskone 1828 Tustna herred* N S Linvaags Engdal Johannes Isaksen m g b Hf Gaardbruger, selveier fisker 1837 Tustna herred* N S 002 Ane Jensdatter. k g b Hm Hustel. Gaardbrugerkone 1827 Tustna herred* N S 003 Lars Johannessen m ug b S Fisker, dagarbeider Hjelper 1873 Tustna herred* N S forældrene 004 Gunhild Johannesdat. k ug b D Skrædder, dagarbeider Hjelper forældrene 1867 Tustna herred* N S Fikkan Martinus Ellingsen m e b Hf Gaardbruger selveier, fisker 1837 Tustna herred* N S 002 Marie Martinusdatr. k ug b Hm D Hus= og Kreaturstel 1875 Tustna herred* N S 003 Anna Martinusdatr. k ug b D. Tj Hus= og Kreaturstel 1881 Tustna herred* N S 004 Kristian Martinussen m ug b S Gaardbrug og fiskeri for fad Tustna herred* N S regn. 005 Tore Olsen m ug b EL Fisker; løskarl 1854 Tustna herred* N S Fikkan Tore Nilsen Fjærvik m g b Hf Fiskeri, dagarbeide Husmand 1828 Halse Rom N S uden jord 002 Gjørgine Olsen k g b Hm Husmandskone Husstel, 1842 Halse N S dagarbeide 003 Anna Toresdattr. k ug b D Gaardstjeneste, dagarbeide 1877 Halse N S for egen regning 004 Jon Toresen m ug b S Fiskeri, dagarbeide til 1882 Tustna herred* N S forældrene 005 Nils Toresen m g b Hf FL Fiskeri, inderst 1870 Halse N S 006 Guri Martinusdatr. k g b Hm FL Husstel, inderstkone 1872 Tustna herred* N S 007 Marie Nilsdattr. k ug b D Datter 1893 Tustna herred* N S 008 Tore Nilssen m ug b S Søn 1897 Tustna herred* N S 009 Johan Nilssen m ug b S Søn Tustna herred* N S Stranden Ole Ingebrigtsen m g b Hf Husmand, m J Snekker 1847 Rindalen Rom N S 002 Karen Pedersdatter k g b Hm Husmandskone 1853 Aasgaard, Rom N S 003 Peder Olsen m ug b S Lidt Fiskeri. Lidt Dagarbeide 1886 Tustna herred* N S hosforældrene. 004 Ingebrigt Olsen m ug b S Søn 1887 Tustna herred* N S 005 Johan Olsen m ug b S Søn 1891 Tustna herred* N S 006 Martinus H. Guldsten m ug mt Haandverker. S Skrædder, Fisker, Dagarbeider for egen regning 1871 Tustna herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1572 Tusterens Sedvanleg bustad: Guldsten Linvaag Fredrikke Halse k e b Hm gaard= selveierske Husstel, 1861 Hevne ST N S postaabneri Merknad: Hovedbygningen [felt 2] 002 Sivert Ellingsen m g b Hf Logerende Brugsbestyrer, inderst 1851 Bolsø Rom N S 003 Ane Marie Iversdatter. k g b Hm Husstel. Bestyrerkone 1864 Bolsø N S 004 Knud Andreas Anderssen m ug b S Søn 1888 Bolsø N S 005 Lise Kaspara Sivertsdat. k ug b D Datter 1897 Bolsø N S 006 Beret Sivertsdat. k ug b D Datter Tustna herred* N S 007 Martin Halsbog m ug b EL Handelsbetjent 1879 Tustna herred* N S 008 Lars Nilssen m g b Hf Forpagter af gaard, skomager 1865 Surendalen Rom N S Merknad: Ildhusbygningen [felt 2] 009 Johanna Pedersdatter k g b Hm Forpagterkone Husstel, Kreaturstel 1858 Surendalen N S 010 Nils Larssen m ug b S Søn 1886 Surendalen N S 011 Peder Larssen m ug b S Søn 1896 Surendalen N S 012 Olav Larssen m ug b S Søn Tustna herred* N S 013 Marit Larsdatter k ug b D Datter 1889 Surendalen N S 014 Gjertrud Larsdatter k ug b D Datter 1891 Surendalen N S 015 Gudrun Larsdatter k ug b D Datter 1894 Surendalen N S Dalen Ole Pedersen m g b Hf Husmand; m J 1854 Tustna herred* N S sagbrugsarbeider 002 Marta Pedersdatter k g b Hm Husmandskone 1857 Tustna herred* N S 003 Hanna Pedersdatter k ug b Tj Tjenestepige 1872 Tustna herred* S 004 Anna Pedersdatter k ug f EL Husstel, Dagarbeide Tustna herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Golmen Tusteren Botten Ane Pedersdatter k e b Hm Husmandsenke m J. jordbrug 1854 Stangvik Rom N S 002 Peder Olsen m ug b S Gaardsbrug for moderen og 1877 Tustna herred* N S fiskeri 003 Ole Olsen m ug b S Gaardsbrug for moderen og 1882 Tustna herred* N S fiskeri 004 Elias Olsen m ug b S Gaardsbrug for moderen og 1884 Tustna herred* N S fiskeri 005 Nils Olsen m ug b S Søn 1888 Tustna herred* N S 006 Linus Olsen m ug b S Søn 1891 Tustna herred* N S 007 Edvard Nilsen m ug b EL Fisker. Dagarbeider v/sagbrug 1877 Tustna herred* N S Hestvik Nils Jonassen m g b Hf Gaardbruger, selveier fisker 1853 Tustna herred* N S 002 Ane Jonsdattr. k g b Hm Gaardbrugerkone Husstel, 1853 Halse Rom N S kreaturstel. 003 Johanna Nilsdatter k ug b D. Tj Husstel, kreaturstel Tustna herred* N S 004 Helma Nilsdatter k ug b D Datter 1892 Tustna herred* N S 005 Pauline Nilsdatter k ug b D Datter 1895 Tustna herred* N S 006 Andreas Nilssen m ug b S Gaardsarbeide, fiskeri hos 1884 Tustna herred* N S faderen 007 Jonas Kristensen m g b Hf Føderaadsmand, Fisker 1828 Tustna herred* N S 008 Hendrikka Johannesdt k g b Hm Føderaads kone 1844 Halse N S Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Folketeljinga Langholmen Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anders Olsen m g b Hf Fisker, strandsidder 1867 Edø Rom N S 002 Ingeborg Imanuelsd. k g b Hm Fisker og strandsidderkone 1866 Tustna herred* N S 003 Edvard Anderssen m ug b S Søn 1896 Tustna herred* N S 004 Karen Olsen k ug f FL Dagarbeide Edø N S Sannsynleg opphaldstad: Golmen Langholmen Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Edevard Pedersen m g b Hf Fiskeri, dagarbeide 1854 Tustna herred* N S strandsidder 002 Karolina Andersdatter k g b Hm Strandsidderkone Husstel, 1862 Tustna herred* N S dagarbeide 003 Karl Evardsen m ug b S Søn 1896 Tustna herred* N S 004 Anders Evardsen m ug b S Søn Tustna herred* N S 005 Marie Evardsdatter k ug b D. Tj Husstel, dagarbeide 1876 Tustna herred* N S 006 Magdalena Andersdatter k e b FL Husstel, dagarbeide 1822 Tustna herred* N S Langholmen Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Albert Andersen. m g b Hf Fisker, strandsidder 1872 Tustna herred* N S 002 Ingeborg Larssen k g b Hm Fiskerkone 1873 Tustna herred* N S 003 Johanna Albertsdatter k ug b D Datter 1887 Tustna herred* N S 004 Ane Albertsdatter k ug b D Datter 1888 Tustna herred* N S 005 Hans Johansen. m ug b FL Fisker, fiskearbeider for egen 1884 Tustna herred* N S regn. 006 udøbt gut m ug b S Søn Tustna herred* N Langholm Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Nilssen m g b Hf Fisker, strandsidder 1824 Edø. Rom N S 002 Randi Tomasdatr. k g b Hm Fiskerkone 1834 Næsset i Romsdalen N S 003 Tore Olsen m g b Hf. FL Fisker, inderst 1875 Tustna herred* N S 004 Gurine Andreasdatter k g b Hm. FL Inderst og fiskerkone 1876 Kristiansund N S 005 Tea Toresdatter k ug b D Datter Tustna herred* N S 006 Karsten Karlsen m ug b Tj Fiskeri 1884 Edø N S 007 Nikolai Jonassen m ug b Pleiesøn Pleiesøn 1897 Kristiansund N S 008 Ragna Martinsdatter k ug b Pleiedatter Pleiedatter 1890 Harstad Nordlund N S Langholm Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ane Ellingsdatter k e b Hm Strandsidderenke Tustna herred* N S Fiskearbeide 002 Sofie Andreasdatter k ug b D Datter 1885 Tustna herred* N S 003 Kristian Rabben m e b Hf Fisker snekker inderst 1862 Halse Rom N S 004 Marie Knudsdatter k ug b Tj No 3s husholderske 1884 Tustna herred* N S Langholmen Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ane Toresdatter k e b Hm Huseier, strandsidderenke 1827 Tustna herred* N S fiskearbeide 002 Anna Kristiansdatter k ug b D. Tj Husstel, dagarbeider 1868 Tustna herred* N S 003 Margrete Andersdatter k ug b D. Tj Husstel, dagarbeider 1852 Tustna herred* N S Langholm Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 1572 Tusterens 001 Bersvend Andersen m g b Hf Strandsidder Fisker, 1855 Tustna herred* N S Fisketørker 002 Anna Andersdatter k g b Hm Fiskerkone 1864 Tustna herred* N S 003 Marie Bersvendsdattr. k ug b D Datter 1888 Tustna herred* N S 004 Matea Bersvendsdattr. k ug b D Datter 1890 Tustna herred* N S 005 Anders Bersvendsen m ug b S Søn 1892 Tustna herred* N S 006 Torvald Bersvendsen m ug b S Søn 1896 Tustna herred* N S 007 Iver Bersvendsen m ug b S Søn Tustna herred* N S Langholmen Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Tore Andersen m g b Hf Fiskeri, dagarbeide 1860 Tustna herred* N S strandsidder 002 Gurine Pedersdatter k g b Hm Fiskerkone Husstel, 1858 Tustna herred* N S dagarbeide 003 Anna Toresdatter k ug b D. Tj Husligt arbeide. Tjenestepige 1883 Tustna herred* N S 004 Johan Toressen m ug b S Søn 1889 Tustna herred* N S 005 Tomas Toressen m ug b S Søn 1896 Tustna herred* N S 006 Alette Toresdatter k ug b D Datter Tustna herred* N S 007 Petrine Toresdatter k ug b D Datter Tustna herred* N S Langholm Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Imanuel Larssen m e b Hf Strandsidder Fisker, 1845 Tustna herred* N S dagarbeide 002 Andreas Imanuelsen m g b S. FL Fisker, dagarbeide for egen 1868 Tustna herred* N S regning 003 Alida Olsdatter k g b Hm. FL Husstel til nr Edø Rom N S 004 Ida Andreasdatter k ug b D No 3s datter Tustna herred* N S Slettet Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Ole Ellingsen. m g b Hf Gaardbruger selveier fisker 1855 Tustna herred* N S 002 Elisabet Larsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone Husstel, 1859 Tustna herred* N S kreaturstel 003 Pauline Larsdatter k ug b Tj Husstel og dagarbeide 1881 Tustna herred* N S 004 Elling Toresen m g b Kaarmand Gaardsarbeide, kaarnyder 1824 Bremsnes Rom N S 005 Ingeborg Hansdatter k g b Kaarkone Kaarkone 1825 Tustna herred* N S 006 Tore Ellingsen m ug b FL Fisker for egen regning 1862 Tustna herred* N S 007 Ole Larssen m ug b FL Fisker, dagarbeider 1852 Tustna herred* N S 008 Edvard Pedersen Leiren m ug mt løskarl Snedker og fisker 1872 Tustna herred* N S Sedvanleg bustad: Leiren Golmen Knud Johannessen m g b Hf Gaardbruger selveier Tustna herred* N S 002 Elen Kristensdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1860 Tustna herred* N S 003 Kristen Knudsen m ug b S Søn 1891 Tustna herred* N S 004 Randi J. Knudsdattr. k ug b D Datter 1893 Tustna herred* N S 005 Karla Knudsdattr. k ug b D Datter 1896 Tustna herred* N S 006 Peder Simonsen m ug b Tj Fiskeri. Gaardsarbeide 1860 Tustna herred* N S 007 Ane J. Halsnes k ug mt B Dagarbeide 1858 Halse Rom N S Sedvanleg bustad: Halsnes Golmen Johannes Johannessen m g b Hf Gaardbruger S fisker 1855 Tustna herred* N S 002 Guri Kristensdatter k g b Hm 1854 Tustna herred* N S Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1566 Surendals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1566 Surendals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1566 Surendals Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1929 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1561 Øxendal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1561 Øxendal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1561 Øxendal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1537 Vold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1446 Breim Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1543 Nessets. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1543 Nessets. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1543 Nessets Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1235 Voss Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1843 Bodin. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1843 Bodin. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1843 Bodin Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1714 Nedre Størdalen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1714 Nedre Størdalen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1714 Nedre Størdalen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1519 Volda herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1519 Volda herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1519 Volda herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1658 Børsen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1658 Børsen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1658 Børsen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer