Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 3658 (kvinner: 1882, menn: 1771) Bustader: 643 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 624 (kvinner: 331, menn: 290) Bustader i krinsen: 129 Krins: 001 Herred/by: Bolsø Folketeljinga Kringstadvorpen Andreas Tidemannsen m g b Hf Gaardbruger, fisker 1840 Bolsøy herred* N S 002 Berit Anna Sandelsdtr k g b Hm Gaardmandskone 1849 Bolsøy herred* N S 003 Tønnes Andreassen m u b Søn Jordbrugsarb, søbrug 1882 Bolsøy herred* N S 004 Simon Andreassen m u b Søn 1886 Bolsøy herred* N S 005 Inga Andreasdtr k u b Datter 1889 Bolsøy herred* N S 006 Knut Andreas Andreassen m u b Søn 1891 Bolsøy herred* N S 007 Biata Andreasdtr k u b Datter 1894 Bolsøy herred* N S 008 Ingeborg Oline Tidemannsdtr k u b FL Lidt husstel; forsørges delvis af fattigvæsenet - (sygelig) 1843 Bolsøy herred* N S Kringstad Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Lars Olsen m g b Hf Pladsbruger m J 1829 Akerø Rom N S 002 Lovise Larsdtr. k g Hm Pladsbrugerkone 1843 Bolsøy herred* N S 003 Johan Larsen m u f S Skomager 1872 Bolsøy herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Sandø, Romsdal Kringstad Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Peder Hansen m g b Hf Pladsbruger m J 1828 Lom Krs N S 002 Ane Martha Knutsdtr. k g b Hm Pladsbr.kone 1826 Akerø Rom N S 003 Hans Pedersen m ug b S Jordbrugsarbeide 1858 Bolsøy herred* N S 004 Sevrine Pedersdtr. k ug f D Husgjerning, Kreaturstel Bolsøy herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Bjørset, Bolsø 005 Hans Olsen m ug mt Tj Tjenestegut (gaardsarb)? Frænen Rom N S Merknad: E: Fødselsår 1880 påført med blyant. Sedvanleg bustad: Frænen Kringstad Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Knut Knutsen m g b Hf Gaardbruger S 1839 Veø Rom N S 002 Karen Olsdtr. k g b Hm Gaardbrugerkone 1852 Nesset Rom N S 003 Knut Andreas Knutsen m ug b S Sergeant Gaardsarbeide 1875 Bolsøy herred* N S 004 Karl Mathias Knutsen m ug b S Jordbrugsarbeide 1886 Bolsøy herred* N S 005 Anna Marja Knutsdtr. k ug b D Datter 1890 Bolsøy herred* N S 006 Einar Knutsen m ug b S Søn 1892 Bolsøy herred* N S 007 Hans Knutsen m ug b S Søn 1898 Bolsøy herred* N S Kringstad Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Olaus Olausen m ug b Hf Gaardbruger S 1880 Bolsøy herred* N S 002 Oline Tronsdatter k e b Hm Føderaadskone 1827 Akerø Rom N S 003 Anna Kristoffersdtr. k ug b Tj Tjenestepige 1872 Vestnes Rom N S Kringstad Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Godtfred Mohn m g b Hf Gaardbruger S 1850 Molde Rom N S 002 Mathilde Knutsdtr k g b Hm Gaardbrugerkone 1858 Bolsøy herred* N S 003 Siri Anna Mohn k ug b D Husgjerning 1882 Bolsøy herred* N S 004 Berta Mohn k ug b D Datter 1892 Bolsøy herred* N S 005 Sevrin Eliassen m ug b Tj Tjenestegut 1885 Bolsøy herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 1544 Bolsø Kringstad Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Ole Knutsen m g b Hf Gaardbruger S 1856 Bolsøy herred* N S 002 Gjertine Jakobsdtr. k g b Hm Gaardbrugerkone 1867 Frænen Rom N S 003 Elisabet Sofie Olsdtr. k ug b D Datter 1893 Bolsøy herred* N S 004 Knut Olsen m ug b S Søn 1894 Bolsøy herred* N S 005 Johanna Olsdtr. k ug b D Datter 1896 Bolsøy herred* N S 006 Olga Olsdtr. k ug b D Datter Bolsøy herred* N S 007 Knut Nilsen m ug b Tj Tjener 1887 Frænen N S 008 Beret Anna Larsdtr k ug mt B Husarbeide 1874 Frænen N S Sedvanleg bustad: Frænen Kringstad Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Elias Olsen m g b Hf Maler 1842 Geiranger Rom N S 002 Matine Edvartsdtr k g b Hm Husarbeide 1844 Geiranger N S 003 Ingebrigt Eliassen m ug b S Malersvend 1876 Sunelven Rom N S 004 Elise Eliasdatter k ug b D Husgjerning 1874 Sunelven N S 005 Sønnøv Eliasdatter k ug b D Datter 1888 Bolsøy herred* N S Kringstadhagen Under 21 4 og Hans Hansen m g b Hf Plasbr. og fisker m J 1846 Veø Rom N S 002 Siri Anna Olsdtr k g b Hm Pladsbrkone 1848 Frænen Rom N S 003 Anton Knutsen m ug b Tj Tjenestedreng 1883 Frænen N S " Bugten " Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Erik Knutsen m g b Hf Slagter og Pladsbr Vestnes Rom N S 002 Kristianna Eriksdtr. k g b Hm Pladsbrugerkone 1841 Akerø Rom N S 003 Lars Eriksen m ug b S Slagtersvend 1877 Bolsøy herred* N S 004 Ingeborg Eriksdtr. k ug b D Sypige 1878 Bolsøy herred* N S 005 Ingeborg Sørnsdtr. k ug b Tj Husgjerning, kreaturstel 1871 Veø Rom N S Kvam Under Ivar Nilssen m g b Hf Pladsbruger m J 1820 Øksendalen Rom N S 002 Beret Andrine Rasmusdtr k g b Hm Pladsbrugerkone 1823 Bolsøy herred* N S 003 Nekoline Ivarsdtr. k g b FL Husgjerning Kreaturstel 1840 Bolsøy herred* N S 004 Anna Pedersdtr. k ug b D Husgjerning, Sypige 1884 Molde Rom N S Ytre Mek Under Johan Johansen m g b Hf Pladsbruger m J 1835 Bolsøy herred* N S 002 Ingeborg Halvorsdtr k g b Hm Pladsbrugerkone 1836 Bolsøy herred* N S Mekvorpen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Elling Olsen m ug b Hf Gaardbruger, fiskeri S 1851 Bolsøy herred* N S 002 Beret Ellingsdtr. k e b Hm Pladsbrugerenke 1821 Hafslo NB N S 003 Simon Sivertsen m ug b Tj Tjenestedreng 1884 Bolsøy herred* N S 004 Gjertine Larsdtr. k ug b Tj Tjenestepige 1846 Akerø Rom N S Kvam Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga R. Jollis Møller m g b Hf Gaardbruger S 1830 Moldegård Rom N S 002 Ingeborg Møller k g b Hm Gaardbr.hustru 1835 Molde Rom N S 003 Toralf Møller m ug b S Søn 1873 Bolsøy herred* N S 004 Inga Møller k ug b D Datter 1867 Bolsøy herred* N S 005 Sivert Urkeberg m g b Tj Tjener 1845 Frænen Rom N S Merknad: Hushold Mattias Kristiansen m ug b Tj Tjener 1880 Frænen N S 007 Sina Eriksdatter k ug b Tj Tjenestepige 1865 Volden Rom N S 008 Valeria Holm k ug b Tj Husjomfru 1836 Molde N S 009 Inger Andersdatter k ug b Tj Tjenestepige 1881 Volden N S 010 Lina Strand k ug b Tj Stuepige 1871 Volden N S Kvam Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Olav Andreassen m g b Hf Skomager 1863 Akerø Rom N S 002 Beret Kristoffersdtr k g b Hm Haandverkerkone 1861 Akerø N S 003 Kristoffer Olavsen m ug b S Søn 1891 Bolsøy herred* N S 004 Olaus Andreassen m g mt B Skomager, landpostbud 1871 Akerø N S Sedvanleg bustad: Mordal, Akerø Kvam Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Sakarias Andersen m g b Hf Skomager 1859 Sunelven Rom N S 002 Laura Olsdatter k g b Hm Haandværkerkone 1857 Bolsøy herred* N S 003 Anders Sakariasen m ug b S Søn 1890 Bolsøy herred* N S 004 Sofi Sakariasdtr k ug b D Datter 1894 Bolsøy herred* N S 005 Helene Sakariasdtr k ug b D Datter Bolsøy herred* N S 006 Elen Lassesdatter k ug b FL Husgjerning 1832 Bolsøy herred* N S Kvam Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Knut Ringdal m g f Hf Pladsbr. u J 1826 Sunelven Rom N S Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund 002 Oline Ringdal k g f Hm Pladsbrugerkone 1835 Nordalen Rom N S Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund 003 Jonas Olsen m g f Hf Fisker; Jordarbeider 1872 Frænen Rom N S Sannsynleg opphaldstad: Sandø R 004 Anna Bjartesdatr. k g b Hm Husgjerning 1874 Frænen N S 005 Anna Olsdtr. k ug b D Datter 1897 Frænen N S 006 Betsy Olsdatter k ug b D Datter Frænen N S Kvam Under Ole Olsen m e b Hf Pladsbruger m J 1823 Vestnes Rom N S 002 Anders Olsen m ug b FL Hus Tømmermand 1828 Vestnes N S 003 Kristine Knutsdtr. k e b Tj Tjener - husgjerning 1870 Eid, R. Rom N S 004 Hanna Kristiansdt k b D Datter til nr Bolsøy herred* N S 005 Sverre Kristiansen m b S Søn til nr Bolsøy herred* N S " Einen " Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Brit Andersdtr. k e b Hm Pladsbr - Husgjerning m J 1842 Sunelven Rom N S 002 Anders Andersen m ug b FL Jordarb. - hjemme 1853 Sunelven N S Kvam Under Andreas Eriksen m g b Hf Pladsbr. m J 1840 Bolsøy herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1544 Bolsø 002 Ane Olsdatter k g b Hm Pladsbr.kone 1838 Grytten Rom N S Sjukdom: Ikke helt sindsyg, men heller ikke normal. S 003 Eline Andersdtr. k e b Tj Tjener - Husgjerning 1866 Veø Rom N S 004 Emma Mattiasdtr k ug b D Datter af nr Frænen Rom N S Kvam Under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Hans Pedersen m g b Hf Gaardsarb. for andre 1845 Sel Krs N S 002 Ane Iversdtr k g b Hm Husgjerning hjemme 1848 Bolsøy herred* N S 003 Helene Hansdtr k ug b D 1889 Bolsøy herred* N S 004 Karl Hansen m ug b S 1886 Bolsøy herred* N S 005 Hans Mattiassen m ug b FL 1893 Bolsøy herred* N S Kvam Under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Kristine Hansdtr. k e f Hm Pladsbruger u J 1833 Veø Rom N S Sannsynleg opphaldstad: Molde Kvam Under Ole Olsen Høiberg m g b Hf Pladsbr, gaardsarb m J 1844 Sel Krs N S 002 Marit Olsdtr. k g b Hm Pladsbrkone 1825 Sel N S Rotvold Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Carl Rummelhoff m g b Hf Gaardbr & pensionat S 1836 Mos Sm N S 002 Karen Rummelhoff k g b Hm Gaardbr - hustru Mos N S husgjerning 003 Anne Olsdtr. k ug b Tj Tjenestepige, budeie 1836 Froen Krs N S 004 Ingeborg Knutsdtr. k ug b Tj Tjenestepige (kokke) 1861 Volden Rom N S 005 Ingeborg Andersdtr k ug b Tj Tjenestepige forsjel. smaating 1887 Sundelven Rom N S 006 Abraham Brun m g b Hf Pensjonist 1828 Værdalen NT N S 007 Heluise Brun k g b Hm Husgjærning 1833 Vik, Brønø Nor N S Rotvold Under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Andreas Nilssen m g b Hf Hus Tømmermd. Pladsbr Akerø Rom N S 002 Guri Anna Madsdtr. k g b Hm Haandværkerkone, husgjerni 1836 Akerø N S 003 Gusta Andreasdtr. k ug f D Datter Syerske 1872 Bolsøy herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Akerø 004 Oluf Nilssen m g f Hf Hus Tømmermd & Emisær 1868 Akerø N S Sannsynleg opphaldstad: Akerø 005 Jakobine Ellingsdtr k g f Hm Haandværkerkone, 1859 Øskaug Rom N S sygepleierske Sannsynleg opphaldstad: Raknes Storvik Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Johan Knutsen m g b Hf Pladsbruger og stenarb m J 1854 Bolsøy herred* N S 002 Kari Johansdtr k g b Hm Pladsbr.hustru, Husgjer 1861 Gryten Rom N S 003 John Johansen m ug b S Søn 1888 Bolsøy herred* N S 004 Lars Johansen m ug b S Søn 1890 Bolsøy herred* N S 005 Sivert Johansen m ug b S Søn 1894 Bolsøy herred* N S 006 Annette Johansdtr. k ug b D D 1896 Bolsøy herred* N S 007 Olga Johansdtr. k ug b D D Bolsøy herred* N S 008 Astrid Johansdtr. k ug b D D Bolsøy herred* N S 009 Gjertrud Olsdtr. k e b FL Kaarkone 1817 Akerø Rom N S Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Lillevik Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Ole Madsen m e b Hf Pladsbruger, fisker m J 1823 Skodje Rom N S 002 Rønnok Sivertsdtr. k ug b Tj Tjenestepige 1845 Sel Krs N S Bjørset Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Knutsen m g b Hf Bygningsmand 1838 Frænen Rom N S 002 Ane Hansdatter k g b Hm Tømmermandskone Husgjer 1839 Bolsøy herred* N S 003 Ane Marta Hansdtr. k e b FL Husgjerning, markarb om someren 1827 Bolsøy herred* N S " Storvik " Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Ingrid Olsdatter k e b Hm Pladsbruger m J 1846 Grytten Rom N S 002 Sevrine Pedersdtr k ug mt B Husarbeide, kvægstel Bolsøy herred* N S Merknad: E: Fødselsår 1850 påført med blyant. Sedvanleg bustad: Kringstad Lillevik Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Peder Knutsen m g b Hf Pladsbruger fisker m J 1827 Akerø Rom N S 002 Oline Eriksdatter k g b Hm Pladsabr.kone, husgjerning 1864 Vestnes Rom N S 003 Andreas Pedersen m ug b S Søn 1894 Bolsøy herred* N S 004 Marie Knutsdtr. k ug b FL Tjenestepige 1889 Aalesund Rom N S Bjørset Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Peder Jørgensen m g b Hf Pladsbr, Jordarbeider for 1852 Akerø Rom N S andre m J 002 Sara Olsdatter k g b Hm Pladsbkone - Husarb Bolsøy herred* N S 003 Karen Pedersdtr k ug b D Datter, Husarb, Sypige 1878 Bolsøy herred* N S 004 Paul Pedersen m ug b S Søn 1887 Bolsøy herred* N S 005 Andreas Pedersen m ug b S Søn 1892 Bolsøy herred* N S 006 Sofie Pedersdtr k ug b D Datter 1896 Bolsøy herred* N S Bjørset Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Lars Larsen m g b Hf Pladsbr tømmermand m J 1845 Sunelven Rom N S 002 Pernille Magnusdtr. k g b Hm Plasbrkone - husgjerning 1851 Sunelven N S 003 Ole Johan Larsen m ug b S Søn, Snedkerlærling 1884 Bolsøy herred* N S 004 Martin Larsen m ug b S Søn 1887 Bolsøy herred* N S 005 Betsy Larsdtr. k ug b D Datter 1896 Bolsøy herred* N S 006 Bendik Iversen m g f Hf Inderst - fisker, Jordarb for 1870 Vestnes Rom N S andre Sannsynleg opphaldstad: Sandø R 007 Maria Larsdtr. k g b Hm Inderstkone, husarb. syerske 1878 Bolsøy herred* N S 008 Ludvik Bendiksen m ug b S S Bolsøy herred* N S Bjørset Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Sivert A. Sivertsen m g b Hf Handelsbetjent, Pladsbr Akerø Rom N S 002 Marja Iversdatter k g b Hm Pladsbrkone - Husgjerning 1853 Veø Rom N S 003 Kristine Sivertsdtr k ug b D Husgjerning 1886 Bolsøy herred* N S 004 Iver Sivertsen m ug b D!! Søn 1889 Bolsøy herred* N S 005 Anton Sivertsen m ug b S Søn 1891 Bolsøy herred* N S 006 Sigurd Sivertsen m ug b S Søn 1894 Bolsøy herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1544 Bolsø 007 Saren Sivertsen m ug b S Søn 1897 Bolsøy herred* N S Bjørset Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Kristian Andreasen m g b Hf Pladsbruger m J 1828 Frænen Rom N S 002 Karen Hansdatter k g b Hm Pladsbr-hustru 1823 Veø Rom N S 003 Anna Kristiansdtr. k ug b D Husgjerning 1858 Bolsøy herred* N S 004 Karen Nilsdatter k ug b D Datter af nr Bolsøy herred* N S Bjørset Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Ole Mathias Paulsen m e b Hf Pladsbruger m J 1856 Akerø Rom N S 002 Kristian Olsen m ug b S Søn 1890 Bolsøy herred* N S 003 Henny Olsdtr. k ug b D Datter 1892 Bolsøy herred* N S 004 Erika Rasmusdtr k ug b Tj Tjenestepige 1842 Frænen Rom N S Bjørset Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Anders Andersen m g b Hf Pladsbr. m J 1824 Veø Rom N S 002 Marit Knutsdtr k g b Hm Pladsbrkone 1821 Veø N S 003 Marit Andersdtr. k e b D Datter, Husgjerning 1862 Bolsøy herred* N S 004 Peder Knutsen m ug b S Søn af nr Bolsøy herred* N S Bjørset Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Nils M. Berg m g b Hf Agentur og jordbr Molde Rom N S 002 Lusie Berg k g b Hm Husgjerning 1858 Kristiansund Rom N S 003 Eilert R Berg m e b FL Pensionist 1816 Trondhjem ST N S 004 Ingeborg Andersdtr k ug b Tj Tjenestepige 1852 Bolsøy herred* N S 005 Karl Olsen m ug b Tj Tjenestegut 1883 Vestnes Rom N S Bjørset Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Hans Trondsen m g b Hf Pladsbruger m J 1829 Akerø Rom N S 002 Hanna Hansdtr. k g b Hm Pladsbrkone. Husgjern 1837 Bolsøy herred* N S Bjørset Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Claus Møller m g b Hf Gaardbruger S 1847 Bolsøy herred* N S 002 Hildegund Møller k g f Hm Gaardbrugerkone 1862 Drammen Bu N S Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 003 Rolf Møller m ug b S 1887 Bolsøy herred* N S 004 Klaus Møller m ug b S 1889 Bolsøy herred* N S 005 Astrid Møller k ug b D 1890 Bolsøy herred* N S 006 Thorleif Møller m ug b S 1893 Bolsøy herred* N S 007 Ida Ydte k ug b Tj Husjomfru 1869 Værdalsøren NB N S 008 Olea Thormondsen k ug b Tj Kjøkenpige 1862 Borge prestegjeld Nor N S 009 Pauline Kjøl k ug b Tj Budeie 1880 Kjøl Rom N S 010 Stina Trondstad k ug b Tj Budeie 1882 Sundelven Rom N S 011 Hans Trondstad m ug b Tj Jeter og melkekjører 1886 Sundelven N S 012 John Nygaardsvold m ug b Tj Altslags gaardsarb Frænen Rom N S 013 Ole Larsen Hol m ug mt Tj Altslags gaardsarb Frænen N S Sedvanleg bustad: Frænen 014 Paul Øverland m ug mt Tj 1870 Bolsøy herred* N S Sedvanleg bustad: Øverland Bolsø 015 Gjertrud Olsdtr k e b Hm Føderaadskone 1840 Bolsøy herred* N S Merknad: Føderaadshuset [felt 2] Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Marit Bjørset k e b EL Husindustri og lignende arbeide 1842 Bolsøy herred* N S Cecilienfryd Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Johannes Tanner m g f Hf Gaardbr, praktiserende 1837 Sveits N dyrlæge S Trusamf.: Reformert Sannsynleg opphaldstad: Fjørtoft 002 Ane Andersdatter k g b Hm Gaardmandskone 1834 Grytten Rom N S 003 Rikke Martinusdtr k ug b FL Husgjerning 1876 Stenkjær NT N S 004 Anders Jakobsen m ug b Tj Tjenestegut, Gardsarb Vanelven Rom N S 005 Einar Knutsen m ug b Tj Tjenestegut 1887 Bolsøy herred* N S 006 Marit Sivertsdatter k ug b Tj Tjenestepige, budeie 1864 Bud Rom N S 007 Ingeborg Olsdtr k ug b Tj Tjenestepige 1875 Frænen Rom N S Bergsminde Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Iver Andersen m g b Hf Gaardbruger S 1854 Akerø Rom N S 002 Anna Iversdtr. k g b Hm Gaardbrhustru, Husgjern 1863 Akerø N S 003 Hjalmar Iversen m ug b S Søn 1895 Bolsøy herred* N S 004 Herbert Iversen m ug b S Søn 1898 Bolsøy herred* N S Reknes Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Knut Hansen m g f Hf Fyrbøder ved sanatoriet 1829 Bolsøy herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Reknes sanatorium 002 Anna? k g b Hm Husgjerning 1831 Bolsøy herred* N S 003 Ludvik Knutsen m g b Hf Snedkermester 1874 Bolsøy herred* N S 004 Beret Olsen k g b Hm Haandverkerkone 1875 Gryten Rom N S 005 Olga Ludviksdtr k ug b D Datter 1897 Bolsøy herred* N S 006 Ludvik Ludviksen m ug b S Søn Bolsøy herred* N S 007 Anna Ludviksdtr k ug b D Datter Bolsøy herred* N S 008 Udøbt Barn k ug b D Datter Bolsøy herred* N S 009 Andreas Hansen m ug b FL Snedkerlærling 1883 Bolsøy herred* N S 010 Knut? m ug b FL Snedkerlærling 1880 Frænen Rom N S Finmyren Kristoffer Madsen m g b Hf Gaardbruger S 1822 Bolsøy herred* N S 002 Ingeborg Lassesdtr. k g b Hm Gaardmdskone 1839 Bolsøy herred* N S Reknes Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Julie Sættem k ug b Hm Pladsbruger m J 1866 Bolsøy herred* N S 002 Otilie Sættem k ug b FL Syg - arbeidsudygtig 1870 Bolsøy herred* N S Sjukdom: Aa 003 Kristian Madsen m ug b Tj Tjenestegut 1881 Frænen Rom N S Reknes Under Knut Hansen m g b Hf Pladsbr. agentur m J 1838 Veø Rom N S 002 Siri Anna Eriksdtr k g b Hm Pladsbrkone 1842 Vaagø Rom N S 003 Lars Pedersen m ug b Tj Tjenestegut 1885 Bolsøy herred* N S Reknes Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1544 Bolsø 001 Sivert Hansen m g b Hf Pladsbruger m J 1845 Bolsøy herred* N S 002 Hanna Henriette? k g b Hm Pladsbrugerhustru 1840 Veø Rom N S 003 Gusta Sivertsdtr k ug b D Husgjerning hjemme 1883 Vold Rom N S 004 Karl Sivertsen m ug b S Snedkersvend 1880 Veø N S 005 Kristian Pedersen m g b Hf Snedkermester 1868 Molde Rom N S 006 Anna Olsdtr. k g b Hm Haandværkerkone 1862 Veø N S 007 Ottar Kristiansen m ug b S Søn 1893 Molde N S 008 Sigrid Kristiansdtr k ug b D Datter 1895 Molde N S Reknes Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Karoline Tønder k e b Hm Pladsbrug m J 1820 Molde Rom N S 002 Lovise Tønder k ug b D Handelsborger 1847 Molde N S 003 Henriette Tønder k ug b D Husgjerning hjemme 1858 Molde N S 004 Laura Andersdtr. k ug b Tj Tjenestepige 1883 Akerø Rom N S Reknes Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Nils Larssen m e b Hf Pladsbruger m J 1836 Graven SB N S 002 Berntine Knutsdtr k ug b Tj Tjenestepige 1867 Molde Rom N S Reknes Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Mathias Olsen m e b Hf Pladsbruger m J 1830 Molde Rom N S 002 Mathilde Mathiasdr k ug b D Husgjerning hjemme 1858 Bolsøy herred* N S Reknes Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ane Lassesdtr. k ug b Hm Aanearbeide om sommeren 1840 Bolsøy herred* N S Husindustri om vinteren 002 Marit Pedersdtr k ug b EL Vaagekone. Husindustri 1831 Molde Rom N S Reknes Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Anton Olsen m g b Hf Havearbeide og 1854 Bolsøy herred* N S bygningsarbeide 002 Bergitte Hansdtr k g b Hm Husgjerning 1842 Vestnes Rom N S 003 Ole Antonsen m ug b S Tjener hos handelsmd Bolsøy herred* N S 004 Sofie Antonsdr k ug b D Husgjerning hjemme 1883 Bolsøy herred* N S 005 Ane Lid k e b EL Pensionist 1827 Bolsøy herred* N S Reknes Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Lars Henriksen m g b Hf Stenarbeider 1851 Bolsøy herred* N S 002 Inger Olsdtr. k g b Hm Husgjerning - dagarbeide 1857 Bolsøy herred* N S 003 Ingvald Larsen m ug b S Søn 1892 Bolsøy herred* N S 004 Henrik Larsen m ug b S Søn 1894 Bolsøy herred* N S 005 Anton Johansen m ug f S Sømand, indenrigs 1881 Tingvold Rom N S Sannsynleg opphaldstad: Nordmøre Reknes Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Mathias Ellefsen m g b Hf Arbeider paa ølbryggeri 1845 Bolsøy herred* N S 002 Olianna Olsdtr. k g b Hm Husgjerning hjemme 1846 Lesje Krs N S Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Elisabet Olsdtr. k e b FL Underholdes af fattigvesenet og svigersønnen 1815 Grytten Rom Reknes Under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Andreas Pedersen m g f Hf Strikkker 1850 Bolsøy herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesund 002 Andrine Eriksdtr k g b Hm Husgjerning 1846 Bolsøy herred* N S 003 Hanna Andreasdtr k ug b D Strikker i faderens verkst 1877 Bolsøy herred* N S 004 Elen Andreasdtr. k ug b D Strikker i faderens verkst 1883 Bolsøy herred* N S 005 Karl Andreassen m ug b S Søn 1889 Bolsøy herred* N S 006 Lovise Nilsdatter k ug b FL Tjenestepige 1885 Bolsøy herred* N S 007 Alfred Andreassen m ug f S Fotograf 1881 Bolsøy herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesund Reknes Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Peder Knutsen m e b Hf Stenarbeider 1833 Bolsøy herred* N S 002 Anna Pedersdtr k ug b D Husgjerning, dagarb 1861 Bolsøy herred* N S Bierteli Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ferdinand Dahl m ug b Hf Udskiftningsformand midl. for?? 1862 Vik i Sogn NB N S Moldegaard Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ingeborg Henriksdtr k ug b Hm Fabrikarbeide Bolsøy herred* N S 002 Ole Larsen m ug b FL Lidt fabrikarb Molde Rom Moldegaard Under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Hans Kristiansen m g b Hf Hus Tømmermd, Pladsbr Bolsøy herred* N S 002 Marit Ingebrigtsdtr k g f Hm Haandverkerkone, husgjer 1840 Bolsøy herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Frænen 003 Anna Hansdtr k ug b D Husgjerning hjemme 1885 Bolsøy herred* N S 004 Margret Ucikoff k ug f FL Tilhører familien 1894 Bolsøy herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Frænen Moldegaard Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Hans Eriksen m g b Hf Pladsbr og gaardsarb. m J 1837 Bolsøy herred* N S 002 Elen Andreasdtr k g b Hm Pladsbrkone - husgjerning 1845 Bolsøy herred* N S 003 Sivert Hansen m ug b S Sømand 1874 Bolsøy herred* N S 004 Ole Hansen m ug b S Jordarbeide 1883 Bolsøy herred* N S 005 Anna Hansdatter k ug b D Datter husgjern hjemme 1886 Bolsøy herred* N S 006 Marit Hansdatter k ug b D Datter 1889 Bolsøy herred* N S Moldegaard Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Marta Olsdatter k e b Hm Pladsbruger - husgjerning 1846 Øre Rom N S hjemme m J 002 Ole Mathias Olsen m ug b S Sømand 1886 Bolsøy herred* N S 003 Idda Olsdatter k ug b D Tjener paa hotel i turist tiden, 1870 Bolsøy herred* N S ellers husgjerning Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1544 Bolsø 004 Iver Olsen m ug f S Jordarb gaardsarb for andre 1881 Bolsøy herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Bergen 005 Olav Olsen m ug b S 1887 Bolsøy herred* N S 006 Hans Olsen m ug b S Jordarb gaardsarb for andre 1884 Bolsøy herred* N S 007 Andrea Karlsdtr k ug b FL Bolsøy herred* N S Moldegaard Under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Andreas Olsen m g b Hf Pladsbruger u J 1826 Nordalen Rom N S 002 Marie Pedersdtr k g b Hm Pladsbrugerkone 1824 Nordalen N S 003 Marie Andreasdtr. k ug b D Husgjerning - hjemme 1853 Nordalen N S 004 Andrine Andreasdtr. k e b Hm Fabrikarbeide 1848 N 005 Anna Olausdtr. k ug b D Datter - lidt Husgjerning 1888 Bolsøy herred* N S 006 Olette Olausdtr k ug b D Datter - lidt Husgjerning 1891 Bolsøy herred* N S 007 Ole Olaussen m ug b S Søn 1893 Bolsøy herred* N S 008 Ane Kolbeinsdtr k e b FL Forsørges af fattigvæsenet 1817 Bolsøy herred* N S Moldegaard Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Matias Knutsen m g b Hf Gaardsarbeide - borte 1874 Frænen Rom N S 002 Anna Antonsdtr k g b Hm Arbeiderkone 1880 Gryten Rom N S 003 Georg Mattiasen m ug b S Søn Molde Rom N S 004 Anton Sæt m g b Hf Bagersvend 1850 Molde N S 005 Gjertine Olsdtr. k g b Hm Haandværkerkone 1852 Frænen N S Moldegaard Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Johan Karlsen m g b Hf Pladsbruger m J 1876 Frænen Rom N S 002 Anna Pedersdtr k g b Hm Pladsbrugerkone 1875 Frænen N S 003 Peder Johansen m ug b S 1894 Frænen N S 004 Karen Johansdtr k ug f D 1897 Frænen N S Sannsynleg opphaldstad: Frænen 005 Randi Pedersdtr k ug b Tj Tjenestepige - budeie m.m Frænen N S 006 Peder Pedersen m g mt B Gaardbruger 1854 Frænen N S Sedvanleg bustad: Frænen 007 Magnus Johannesen m ug mt B Snedkermester 1871 Frænen N S Sedvanleg bustad: Frænen 008 Johan Eliassen m ug mt B Snedkerlærling 1881 Frænen N S Sedvanleg bustad: Frænen 009 Sigrid Helgenes k g b Hm Pladsbrk. - fabrikarbeider 1850 Visdalen Rom N S 010 Johanna Andersdtr k ug b D 1880 Visdalen N S 011 Andreas Andersdtr!! m ug mt S Feierlærling 1883 Visdalen N S Sedvanleg bustad: Molde Moldegaard Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Erling Moen m g b Hf Pensionist (livrente) 1833 Vold Rom N S 002 Marie Dortea Moen k g b Hm Husgjerning 1837 Land (Søndre) Krs N S Moldegaard Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Askild Sponheim m g f Hf Sømand, Pladsbruger 1831 Ulvik Haranger SB N S Sannsynleg opphaldstad: Sandø, R 002 Gjertrud Sponheim k g b Hm Sømandskone - husgjerning 1851 Renebo ST N S 003 Kristine Sponheim k ug b D Datter - husgjerning - hjemme 1883 Bolsøy herred* N S 004 Astrid Sponheim k ug b D Datter 1888 Bolsøy herred* N S 005 Paul Sponheim m ug b S Søn 1890 Bolsøy herred* N S 006 Johannes Sponheim m ug b S Søn 1896 Bolsøy herred* N S Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Moldegaard Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Peder Arnesen m g b Hf Pladsbr. & stenarbeider m J 1848 Gloppen NB N S 002 Ane Iversdtr k g b Hm Arbeiderhustru, - husgjer Ørskog Rom N S hjemme 003 Ingeborg Pedersdtr. k ug b D Datter - lidt husarb; hjemme 1886 Bolsøy herred* N S 004 Emma Pedersdatter k ug b D Datter 1889 Bolsøy herred* N S Moldegaard Under Ole Jørgensen m g b Hf Pladsbr. m J 1821 Vaage Krs N S Sjukdom: B 002 Sigrid Klausdtr k g b Hm Pladsbr kone - husgjer 1830 Veø Rom N S hjemme 003 Solveig? k ug b FL 1898 Bolsøy herred* N S Merknad: E: Barnebarn påført med blyant. 004 Ingeborg Ellingsdtr k e b EL Pladsbr. Husindustri 1837 Bolsøy herred* N S Moldegaard Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Marta Endresdatter k e b Hm Pladsbr m J 1827 Frænen Rom N S 002 Peder Knutsen m ug b Tj Tjenestegut 1828 Frænen N S Moldegaard Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Hans Møller m g b Hf Pladsbruger m J 1846 Molde Rom N S 002 Marit Olsdatter k g b Hm Pladsbr. hustru 1855 Lisje Krs N S 003 Beret Olsdtr k ug b FL Husgjerning - hjemme 1861 Lisje N S Moldegaard Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Ole Nilsen m g b Hf Pladsbr. m J 1845 Frænen Rom N S 002 Ane Larsdatter k g b Hm Pladsbrhustru 1846 Vestnes Rom N S 003 Juli Olsdatter k ug b D Datter 1890 Bolsøy herred* N S 004 Hans Eriksen m ug b FL 1897 Veø Rom N S Moldegaard Under Sørn Knutsen m e b Hf Pladsbruger m J 1827 Bolsøy herred* N S 002 Knut Sørnsen m g b S (Hf) Stenarbeider 1858 Molde Rom N S Merknad: Inderst [felt 2] 003 Beret Sørnsen k g b Hm Arbeidsmdskone 1857 Frænen Rom N S 004 Petra Knutsdtr. k ug b D 1892 Bolsøy herred* N S Moldegaard Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Jakob Martinsen m g b Hf Pladsbr, skibstømmermd m J 1858 Kinn NB N S 002 Petrine Hansdtr k g b Hm Pladsbr kone 1857 Harham Rom N S 003 Hans Jakobsen m ug b S Søn 1895 Harham N S 004 Emile Jakobsdtr k ug b D Datter 1899 Bolsøy herred* N S Merknad: E: Feb påført med blyant. 005 Sanna Knutsdatter k ug b Tj Tjenestepige 1879 Frænen Rom N S Moldegaard Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1544 Bolsø 001 Ole Olausen m g b Hf Pladsbruger m J 1849 Sunelven Rom N S 002 Ingeborg Olsdtr. k g b Hm Pladsbr. kone 1851 Sunelven N S 003 Otto Antonsen m ug b FL 1894 Molde Rom N S Moldegaard Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Fladmark m g f Hf Postekspeditør, Pladsbr 1825 Molde Rom N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesund 002 Marie Sivertsdtr k g b Hm Postekspeditørs kone 1823 Vaage Krs N S 003 Ola Fladmark m ug b FL Kontorist ved trælastlager 1876 Molde N S 004 Mathilde k ug b FL Husgjerning 1878 Molde N S Merknad: E: Etternavn mangler. 005 Ingeborg Lassesdtr. k ug b Tj Tjenestepige 1866 Vestnes Rom N S 006 Hans Iversen m ug b FL Gaardsarbeide 1833 Vaage N S 007 Inga Fladmark k e b FL Husgjerning 1867 Kristiansund N S 008 Oluf Olufsen m ug b S Søn af nr Frænen Rom N S Moldegaard Under Bjørn Bjørnsen m g b Hf Pladsbr. tømmermd. m J 1838 Nesset Rom N S 002 Beret Pedersdtr. k g b Hm Pladsbrkone 1847 Bolsøy herred* N S 003 Beret Bjørnsdtr k ug b D Datter - husgjerning 1872 Vestnes Rom N S 004 Kristianna Bjørnsdtr k ug b D Datter erhvervsudygtig 1866 Aalesund Rom N S 005 Einar Nilsen m ug b Tj Tjenestegut 1884 Molde Rom N S Moldegaard Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Andreas Hansen m g f Hf Portier paa hotel, Pladsbr 1869 Bolsøy herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Molde 002 Anna Edvardsdtr. k g b Hm Husgjerning 1870 Grytten Rom N S 003 Elen Andreasdtr. k ug b D Datter 1893 Grytten N S 004 Eilert Andreassen m ug b S Søn 1895 Bolsøy herred* N S 005 Helga Andreasdtr k ug b D Datter 1896 Bolsøy herred* N S 006 Agnes Andreasdtr k ug b D Bolsøy herred* N S Fuglset Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Lars Pedersen m g b Hf Hus Tømmermd, Pladsbr 1856 Grytten Rom N S 002 Henrikke Henriksdtr k g b Hm Tømmermds kone, Husgjern 1854 Bolsøy herred* N S Fuglset Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Adolf Martin Trøset m g b Hf Pladsbr & stævnevidne m J 1847 Trondhjem ST N S 002 Sigrid Olsdatter k g b Hm Pladsbrkone - husarb Eid Rom N S hjemme 003 Ingeborg Knutsen k e b FL Erhvervsudygtig 1811 Bolsøy herred* N S Fuglset Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Ole Andersen m e b Hf Pladsbruger m J 1825 Bolsøy herred* N S 002 Anna Andersdtr. k ug b FL Husgjerning - hjemme 1856 Bolsøy herred* N S 003 Andreas Andersen m ug b EL Dagarbeider ved garveri 1845 Bolsøy herred* N S Fuglseth Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Folketeljinga Nils Eriksen Fuglseth m g b Hf Jordbrug S 1836 Bolsøy herred* N S 002 Gjertine Torstensdtr. Fuglseth k g b Hm Husgjerning 1843 Bolsøy herred* N S 003 Erik Nilsen Fuglseth m ug b S Kontorist i Veivæsenet 1868 Bolsøy herred* N S 004 Magnar Nilsen Fuglseth m ug b S Jordbrug 1878 Bolsøy herred* N S 005 Marta Nilsdtr. Fuglseth k ug b D Husgjerning 1882 Bolsøy herred* N S 006 Beret Olsdatr. Istad k ug b Tj Husgjerning 1882 Bolsøy herred* N S 007 Ane Marie Andersdtr Norhaug k ug b Tj Kreaturstel 1878 Bolsøy herred* N S 008 Gerhard Gregersen Bergsbak m ug b Tj Jordbrug 1886 Bolsøy herred* N S Fuglset Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johanna Ellingsdtr k e b Hm Husindustri & Vask og 1836 Bolsøy herred* N S aanearbeide om sommeren 002 Mali Knutsdtr. k e b EL Sypige 1854 Molde Rom N S Fuglset (Flatheim) Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ingeborg Fredriksdt k g b Hm EL Understøttes af fattegv ellers lidt arb. af forskelligt slags 1827 Lesje Krs N S Fuglset (Flatheim Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Knut Knutsen m e b Hf Fattigunderstøttelse 1818 Bolsøy herred* N S erhvervsudygtig Sjukdom: B Fuglset (Flatheim) Under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Beret Gabrielsdtr k e b Hm Pladsbr. u J 1823 Eid R Rom N S 002 Helga Hansdtr k ug b Hm Sypige 1878 Bolsøy herred* N S 003 Sirianna Sylte k ug b FL Sypige 1880 Vestnes Rom N S Flatheim Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Tosten Andersen m g Hf Gaardsb. og landhandel 1869 Bolsøy herred* N S 002 Inga Olsen k g Hm Gaardbr kone 1871 Kragerø Brb N S 003 Marta Tostensdtr k ug D Datter 1895 Bolsøy herred* N S 004 Alv Tostensen m ug S Søn 1899 Bolsøy herred* N S Merknad: E: Sept påført med blyant. 005 Gunhilde Olsdtr k ug Tj Tjenestepige 1881 Bud Rom N S Flatheim Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Nekolai Nilsen m g b Hf Fisker 1848 Bolsøy herred* N S 002 Marta Rasmusdtr k g b Hm Husgjerning - hjemme 1853 Kvinherred SB N S 003 Olav Nekolaisen m ug b S Fisker - deltager hos faderen 1884 Bolsøy herred* N S 004 Martha Nekolaisdt. k ug b D Datter 1890 Bolsøy herred* N S Flatheim Under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Knutsen m g b Hf Pladsbr, Hus Tømmermd 1834 Bolsøy herred* N S 002 Maria Eriksdtr k g b Hm Pladsbr - kone fabrikarb 1845 Bolsøy herred* N S 003 Knut Olsen m ug b S Søn Forsørges af 1868 Bolsøy herred* N S fattigvæsenet 004 Magnus Olsen m ug b S Søn 1889 Bolsøy herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1548 Frænens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1548 Frænens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1548 Frænens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1130 Strands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1130 Strands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1130 Strands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0819 Hollen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1446 Breim Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1537 Vold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Distriktsnr. Skuledistrikt Sokn Prestegjeld Gard 203 7 De Fastboendes Karasjoks Kistrands Bæskinjarg

Distriktsnr. Skuledistrikt Sokn Prestegjeld Gard 203 7 De Fastboendes Karasjoks Kistrands Bæskinjarg Vedlegg til melding om mulige rettigheter Beskenjárgilisearvi Beksenjarg grendelag om folketellinger 1865-1900: 2020 Kistrand og 2021 Karasjok. 1865 folketelling. På den nedre del av siden vises alle som

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1843 Bodin. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1843 Bodin. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1843 Bodin Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1628 Nes Fosen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1628 Nes Fosen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1628 Nes Fosen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0136 Rygge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1511 Vannelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1511 Vannelven. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1511 Vannelven Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0413 Furnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer