Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 6501 (kvinner: 3318, menn: 3180) Bustader: 1052 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 276 (kvinner: 147, menn: 129) Bustader i krinsen: 54 Krins: 001 Herred/by: Søndre Odalen Folketeljinga Fulurønningen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Amund Johannesen m g b Hf Gårdbruger (selveier) 1848 Sør-Odal herred* N S 002 Inger Gulliksdatter k g b Hm Gårdmandskone 1853 Vinger Hed N S 003 Julius Amundsen m ug b S Gårdmandssøn 1877 Sør-Odal herred* N S (Gårdsarbeider) 004 Jørgen Amundsen m ug b S Gårdmandssøn 1883 Sør-Odal herred* N S (Gårdsarbeider) 005 Gustav Amundsen m ug b S Gårdmandssøn 1886 Sør-Odal herred* N S (Gårdsarbeider) 006 Ole Amundsen m ug b S Gårdmandssøn 1888 Sør-Odal herred* N S 007 Amund Amundsen m ug b S Gårdmandssøn 1890 Sør-Odal herred* N S 008 Ivar Amundsen m ug b S Gårdmandssøn 1895 Sør-Odal herred* N S 009 Gurine Amundsdtr. k ug b D Gårdmandsdtr. (Husligt 1879 Sør-Odal herred* N S arbeide) 010 Olivia Amundsdtr. k ug b D Gårdmandsdtr Sør-Odal herred* N S Fulubråten Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Engebret Pedersen m e b Hf Gårdbruger (selveier) og 1851 Sør-Odal herred* N S hustømmermand 002 Peder Engebretsen m e b Husf. fader Føderådsmand 1822 Sør-Odal herred* N S 003 Karen Martinsdatter k ug b Tj Tjenestep. (husligt arbeide og 1878 Vinger Hed N S kvægrøgter) 004 Margit Emilsdatter k ug b D Ovenstående tjenestepiges 1897 Sør-Odal herred* N S datter 005 Alma Martinsdatter k ug b D Pleiedatter 1886 Sør-Odal herred* N S Fulu, store Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Gunnerius Gulbrandsen m g b Hf Gårdbruger (selveier) 1861 Vinger N S 002 Ragna Pedersdatter k g b Hm Gårdmandskone 1868 Sør-Odal herred* N S 003 Gernhart Gunneriussen m ug b S Gårdmandssøn 1889 Sør-Odal herred* N S 004 Paul Oskar Gunneriussen m ug b S Gårdmandssøn 1898 Sør-Odal herred* N S 005 Gunda Bergersdatter k e f Husm. moder Føderådskone 1835 Eidskogen Hed N S Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 006 Ole Knutsen m ug b Husm. onkel Gårdsarbeide 1818 Sør-Odal herred* N S 007 Eli Pedersdatter k ug b Husm. søster Eieren af gården pligter at 1863 Sør-Odal herred* N S forsørge hende for hendes arvelod Sjukdom: S 008 Torvald Torkildsen m ug b Tj Tjenestegut (gårdsarbeider) 1883 Sør-Odal herred* N S 009 Karen Olsdatter k ug b Tj Tjenestepige (kreaturstel og 1879 Vinger N S husligt ar) 010 Torvald Aslaksen m ug mt El Dagarbeider (gråstensmurer) 1879 Sør-Odal herred* N S Merknad: Bryggerhuset Sannsynleg opphaldstad: Fritsvold, S. Odalen Fulu, store Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Hans Hansen m g b Hf Gårdbruger (selveier) 1839 Sør-Odal herred* N S 002 Maria Johannesdtr. k g b Hm Gårdbrugerkone (husligt 1845 Sør-Odal herred* N S arbeide og kreat.) 003 Thora Hansdatter k ug b D Gårdmandsdatter (husligt 1880 Sør-Odal herred* N S arbeide) 004 Maria Jørgensdatter k ug b Tj Tjenestepige (kreaturstel og husligt arb.) 1862 Sør-Odal herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 0419 Søndre Odalen Kodalen Under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Tosten Olsen m g b Hf Jordbrugs & skogarbeide Vinger N S Indsidder, dagarbeider 002 Maria Johnsdatter k g b Hm Kone, husligt arbeide 1832 Sverige N S 003 Gulbrand Tostensen m ug b S Søn, dagarbeider (jordbrugs og skogsarbeide) 1879 Sør-Odal herred* N S Sandbakken Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Gustav Eriksson m g b Hf Gårdbruger (selveier) 1842 Sverige N S 002 Kristina Eriksdatter k g b Hm Gårdmandskone (husligt 1844 Sverige N S arbeide) 003 Israel Eriksson m g b S Søn, hestskosmed for eg Sverige N S regn. 004 Erik Wilhelm Eriksson m ug b S Søn, smedlærling 1878 Vinger Hed N S 005 Emil Oskar Eriksson m ug b S Gårdbrugersøn 1884 Vinger N S 006 Oskar Eriksson m ug b S Gårdbrugersøn 1888 Vinger N S 007 Karl Johan Johansen m ug b Pleiesøn Pleiesøn 1893 Sør-Odal herred* N S 008 Akselline Eriksson k ug b D Gårdbrugerdtr. (husligt 1865 Sverige N arbeide) 009 Anna Eriksson k ug b D Gårdb.datter (husligt arb. og kreaturstel) 1883 Vinger N S Kongsrud Under 3 14 og Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Amund Pedersen m e b Hf Skomager for eg. regn Vinger N S Indsidder 002 Anna Mathilde Amundsdtr k ug b D Datter 1887 Vinger N S 003 Margit Amundsdtr. k ug b D Datter 1890 Vinger N S 004 Astrid Karoline Amundsdtr k ug b D Datter 1893 Vinger N S Håkenstubakken Under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Ments Arnesen m g b Hf Tømmerfløder, sagmester & 1856 Sør-Odal herred* N S gråstensm. Huseier, forp. af lidt jord 002 Henrikka Hansdatter k g b Hm Kone, (husligt arbeide) 1854 Sør-Odal herred* N S 003 Agnes Mentsdatter k ug b D Datter, Sypige 1881 Vinger N S 004 Ole Mentsen m ug b S Søn 1886 Sør-Odal herred* N S 005 Kilma Mentsdatter k ug b D Datter 1890 Sør-Odal herred* N S 006 Anne Svensdatter k e b Hm. Indsidder Dagarbeiderske - især husligt arb Sør-Odal herred* N S Håkenstuen Ole Arnesen m e b Hf Gårdbruger (selveier) 1850 Sør-Odal herred* N S 002 Bernt Olsen m ug b S Gårdbrugersøn (jordbrugs. og 1884 Sør-Odal herred* N S skogsar.) 003 Anne Olsdatter k ug b D Gårdbrugerdatter 1890 Sør-Odal herred* N S 004 Amalie Kareliusdatter k ug b D Pleiedatter 1895 Sør-Odal herred* N S 005 Petra Amundsdatter k ug b Tj Tjenestep. (husligt arb. & 1877 Sør-Odal herred* N S kreaturstel) 006 Olaf Gunneriussen m ug b S Ovenstående tjenestepiges søn 1898 Sør-Odal herred* N S Fululøkken Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Ole Larsen m g b Hf Gårdbr. (selveier) & 1848 Sør-Odal herred* N S modtager af smålast for grosserer 002 Milla Hansdatter k g b Hm Gårdmandskone (husligt arb.) 1858 Sør-Odal herred* N S 003 Kilma Olsdatter k ug b D Gårdmandsdatter 1896 Sør-Odal herred* N S 004 Magnhild Olsdatter k ug b D Gårdmandsdtr Sør-Odal herred* N S 005 Kristine Halvorsdtr. k e b Husf. moder Føderådskone 1816 Vinger N S 006 Marte Martinsdatter k ug b Tj Tjenestep. (kreaturstel og husligt arb.) 1880 Sør-Odal herred* N S Fulubygningen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Nils Pedersen m g b Hf Gårdbruger, selveier 1847 Sør-Odal herred* N S 002 Sofie Paulsdatter k g b Hm Gårdbrugerkone 1849 Vinger N S 003 Petter Nilsen m ug b Søn Gårdbrugersøn (gårds- og 1876 Sør-Odal herred* N S skogsarb.) 004 Paul Nilsen m ug b S Gårdbrugersøn (gårds- og 1883 Sør-Odal herred* N S skogsarb.) 005 Amund Nilsen m ug b S Gårdbrugersøn 1890 Sør-Odal herred* N S 006 Inger Nilsdatter k ug b D Gårdbrugerdtr., sypige 1878 Sør-Odal herred* N S 007 Eli Nilsdatter k ug b D Gårdbrugerdtr Sør-Odal herred* N S 008 Idda Nilsdatter k ug b D Gårdbrugerdtr Sør-Odal herred* N S Fulubråten Lars Hansen m g b Hf Gårdbruger, selveier 1833 Sør-Odal herred* N S 002 Lisbet Olsdatter k g b Hm Gårdbrugerkone (husligt arb Sør-Odal herred* N S 003 Eli Henningsdatter k e b Husmoderens moder og kvægrøgt) Føderådskone 1824 Sør-Odal herred* N S Fulubråten Under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anders Engebretsen m ug b Hf Forpagter af jord, huseier og snedker for egen regning 1853 Sør-Odal herred* N S Kvisler Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Thorsten O. Herud m g b Hf Gaardbruger 1851 Sør-Odal herred* N S 002 Olivia Herud k g b Hm Gaardbrugerkone 1853 Brandvold Hed N S 003 Margit Herud k ug b D Datter 1888 Sør-Odal herred* N S 004 Marie Herud k ug b D Datter 1890 Sør-Odal herred* N S 005 Olaug Herud k ug b D Datter 1891 Sør-Odal herred* N S 006 Thora Herud k ug b D Datter 1893 Sør-Odal herred* N S 007 Karen Gudrun Herud k ug b D Datter 1894 Sør-Odal herred* N S 008 Signe Herud k ug b D Datter 1897 Sør-Odal herred* N S 009 Pauline Olsen k ug b Tj Huslig arbeide 1879 Sør-Odal herred* N S Bækkerud Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Andreas Amundsen m g b Hf Husmand m J, jordbrugs & 1866 Sør-Odal herred* N S skogsarbeide 002 Mathilde Olsdatter k g b Hm Husmandskone, husligt arb Vinger N S og kreaturs. 003 Olaf Andreassen m ug b S Husmandssøn 1887 Vinger N S 004 Arnt Andreassen m ug b S Husmandssøn 1898 Kristiania N S 005 Inga Andreasdtr. k ug b D Husmandsdtr Sør-Odal herred* N S 006 Anna Andreasdtr. k ug b D Husmandsdtr Sør-Odal herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0419 Søndre Odalen 007 Gustava Andreasdtr. k ug b D Husmandsdtr 1895 Vinger N S 008 Helga Andreasdtr. k ug b D Husmandsdtr Sør-Odal herred* N S Kjølseth Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Hans Hansen, sen. m e b Hf Gårdb. (selveier) 1841 N. Odalen Hed N S 002 Hans Hansen, jun. m ug b S Gårdbrugersøn 1874 Sør-Odal herred* N S (gårdsarbeider) 003 Eli Hansdatter k ug b D Gårdbrugerdatter (husholderske) 1872 Nordre Odalen N S Fuluhaugen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Johannes Engebretsen m g b Hf Fv. lærer pensionist og 1831 Sør-Odal herred* N S gårdbr. 002 Thore Olsdatter k g b Hm Kone, husligt arb. og 1835 Sør-Odal herred* N S kreaturstel 003 Olaf Engebretsen m ug f S Jordbrugs- og skogsarbeide 1869 Sør-Odal herred* N S (dagarb.) Sannsynleg opphaldstad: Finholt S. Odalen 004 Oskar Engebretsen m ug b S Handelsbet. ved kolonialforr Sør-Odal herred* N S (midlertidig ledig) 005 Ida Engebretsen k ug b D Sypige 1872 Sør-Odal herred* N S Fulu, lille Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Ole Gulbrandsen m g b Hf Gårdbr. (selveier) 1867 Sør-Odal herred* N S 002 Maria Olsdatter k g b Hm Gårdbrugerkone 1865 Gran, Hadeland Krs N S 003 Guttorm Olsen m ug b S Gårdbrugersøn 1896 Sør-Odal herred* N S 004 Magna Olsdatter k ug b D Gårdbrugerdatter 1898 Sør-Odal herred* N S 005 Maria Sandbæk k e b Husmoderens Husligt arbeide samt kapital 1836 Gran, Hadeland N S moder 006 Helga Sandbæk k ug b Husmoderens søster Husligt arbeide samt kapital 1878 Grue, Solør Hed N S Fulu, lille 4 5,6 og Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Knut Tostensen m g b Hf Gårdbr. selveier 1847 Sør-Odal herred* N S (Tømmerkjøring) 002 Gurine Kristoffersdtr k g b Hm Gårdbrugerkone 1851 Sør-Odal herred* N S 003 Tosten Knutsen m ug b S Gårdbr.søn (Gårds- og 1874 Sør-Odal herred* N S skogsarb.) 004 Martinus Knutsen m ug b S Gårdbr.søn (Gårds- og 1879 Sør-Odal herred* N S skogsarb.) 005 Karl Knutsen m ug b S Gårdbr.søn 1888 Sør-Odal herred* N S 006 Karsten Knutsen m ug b S Gårdbr.søn 1894 Sør-Odal herred* N S 007 Karen Knutsdatter k ug b D Gårdbr.datter 1880 Sør-Odal herred* N S 008 Marte Knutsdatter k ug b D Gårdbr.datter 1883 Sør-Odal herred* N S 009 Elen Knutsdatter k ug b D Gårdbr.datter 1891 Sør-Odal herred* N S 010 Olivia Knutsdatter k ug b D Gårdbr.datter 1897 Sør-Odal herred* N S Kvislerkroken Under Peder Nilsen m g b Hf Husmand m J (Gårds- og 1855 Sør-Odal herred* N S skogsarbeide) 002 Julie Arnesdatter k g b Hm Husmandskone (husligt arb Sør-Odal herred* N S og kreaturstel) 003 Ole Pedersen m ug b S Husmandssøn 1886 Sør-Odal herred* N S Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Marie Pedersdatter k ug b D Husmandsdtr Sør-Odal herred* N S 005 Laura Pedersdatter k ug b D Husmandsdtr Sør-Odal herred* N S Delerud Under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Kristoffer Kristoffersen m g b Hf Huseier, forpagter af lidt jord Sør-Odal herred* N S (Jordbrugs og skogsarbeide) 002 Josefine Halvorsdatter k g b Hm Husligt arbeide 1866 Sør-Odal herred* N S 003 Johan Albertsen m ug b S Søn 1888 Sør-Odal herred* N S 004 Hanne Hansdatter k ug b D Datter 1891 Sør-Odal herred* N S 005 Margit Kristoffersdtr. k ug b D Datter 1884 Sør-Odal herred* N S 006 Karl Kristoffersen m ug b S Søn 1898 Sør-Odal herred* N S Tangen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Torvald Engebretsen m g b Hf Gårdbruger (selveier) 1867 Sør-Odal herred* N S 002 Alberta Johannesdatter k g b Hm Gårdbrugerkone 1865 Sør-Odal herred* N S 003 Alfred Torvaldsen m ug b S Søn 1897 Sør-Odal herred* N S 004 Olivia Torvaldsdatter k ug b D Datter Sør-Odal herred* N S 005 Amund Larsen m ug b Husfaderens Føderådsmand 1822 Sør-Odal herred* N S onkel 006 Mathilde Hansdatter k ug b Tj Barnepige 1885 Sør-Odal herred* N S Aas Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Marius Martinussen m g b Hf Kvægrøgter på Kvisler 1860 Sør-Odal herred* N S Forpagter af pladsen. 002 Sofia Kristoffersdatter k g b Hm Kone, husligt arbeide og 1854 Sør-Odal herred* N S kreaturstel 003 Karl Mariussen m ug b S Søn 1886 Sør-Odal herred* N S 004 Morten Mariussen m ug b S Søn 1893 Sør-Odal herred* N S 005 Sigurd Mariussen m ug b S Søn 1877 Sør-Odal herred* N S 006 Karen Mariusdtr. k ug b D Datter 1888 Sør-Odal herred* N S 007 Margit Mariusdattr. k ug b D Datter 1895 Sør-Odal herred* N S Aas Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Ole Pedersen m g b Hf Gårdbr., selveier & snedker 1854 Vinger N S 002 Marte Amundsdtr k g b Hm Gårdbr.kone, husstel og 1862 Sør-Odal herred* N S kreaturst. 003 Elisabet Olsdatter k ug b D Datter 1894 Sør-Odal herred* N S 004 Amund Olsen m ug b S Søn 1896 Sør-Odal herred* N S 005 Peder Olsen m ug b S Søn 1898 Vinger N S 006 Signe Olsdatter k ug b D Datter Sør-Odal herred* N S 007 Lisbet Olsdatter k e b Husf. moder Føderådskone 1815 Sør-Odal herred* N S 008 Sigrid Nilsdatter k e b Husm. moder Føderådskone 1836 Vinger N S Aasengen Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Kristoffer Pedersen m g b Hf Kvægrøgter på Kjølseth 1844 Sør-Odal herred* N S Forpagter af pladsen 002 Maria Martinusdtr k g b Hm Kone, husligt arbeide og 1841 Sør-Odal herred* N S kreaturstel 003 Knut Kristoffersen m ug b S Søn 1887 Sør-Odal herred* N S 004 Martea Larsdatter k ug b Lægd Bortleiet af fattigvæsenet 1853 Sør-Odal herred* N S 005 Gunder Torkildsen m ug b Lægd Bortleiet af fattigvæsenet 1893 Sør-Odal herred* N S Aaserud Under Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0419 Søndre Odalen Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Amund Pedersen m g b Hf Dagarbeider (gårdsarbeide) 1846 Sør-Odal herred* N S Indsidder på pladsen. 002 Olivia Olsdatter k g b Hm Kone (husligt arbeide) 1851 Grue, Solør Hed N S 003 Otto Amundsen m ug b S Søn (Gårds- og skogsarbeide) 1879 Sør-Odal herred* N S 004 Maria Amundsdatter k ug b D Datter (husligt arbeide) 1877 Sør-Odal herred* N S Fuluhaugen Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Sigvart Pedersen m g f Hf Indsidder. (Gårdsarbeide) 1872 Sør-Odal herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Eidsberg, Smålenene 002 Olivia Olsdatter k g b Hm Kone, husligt arbeide Vinger N S 003 Gunda Pedersen k ug b D Datter 1895 Vinger N S 004 Oskar Pedersen m ug b S Søn 1897 Kristiania N S 005 Olga Pedersen k b D Datter Kristiania N S Venli Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Karl Hansen m g b Hf Teglverks- og skogsarbeide 1874 Sør-Odal herred* N S Forpagter af pladsen 002 Mathilde Knutsdatter k g b Hm Kone (husligt arbeide og 1879 Sør-Odal herred* N S Kreaturstel) 003 Helge Karlsen m ug b S Søn 1898 Sør-Odal herred* N S 004 Anton Karlsen m ug b S Søn Sør-Odal herred* N S 005 Maria Hansdatter k e b Husf. moder Husligt arb. og forresten forsørges af sønnen 1838 Sør-Odal herred* N S Møllerløkken Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johannes Jakobsen m g b Hf Kornmøller & 1870 Sør-Odal herred* N S teglverksarbeider Forpagter af pladsen 002 Indiane Martinsdatter k g b Hm Kone. (Husligt arbeide) 1868 Sør-Odal herred* N S 003 Otto Johannessen m ug b S Søn 1893 Sør-Odal herred* N S 004 Marie Johannesdatter k ug b D Datter 1896 Sør-Odal herred* N S 005 Martin Johannessen m ug b S Søn Sør-Odal herred* N S Busterud Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Kristian Skamo m g b Hf Garvermester, Gårdbruger 1858 Høland Ak N S (forpagter) 002 Josefine Skamo k g b Hm Kone. (husligt arb. og 1855 Trygstad, Smål. Sm N S kreaturstel) 003 Ole Olsen m ug b Tj Garverlærling 1882 Vinger N S Merknad: Garveribygningen Fulusagen Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Søren Sørensen m g b Hf Indsidder. Teglverksarbeider 1864 Sør-Odal herred* N S & Skogsarbeid 002 Inge Johnsdatter k g b Hm Kone. Husligt arbeide 1872 Brandvold, Solør N S 003 Amalie Sørensdatter k ug b D Datter 1893 Sør-Odal herred* N S 004 Kilma Sørensdatter k ug b D Datter 1894 Sør-Odal herred* N S 005 Jenny Sørensdatter k ug b D Datter 1896 Sør-Odal herred* N S 006 Signe Sørensdatter k ug b D Datter Sør-Odal herred* N S Fulumoen Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga 1900 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Gudbrand Gudbrandsen m e b Hf Gårdbruger (selveier) 1841 Sør-Odal herred* N S 002 Amund Gudbrandsen m ug b S Gårdbrugersøn (Jordbrugs- og 1864 Sør-Odal herred* N S skogsarb.) 003 Erik Gudbrandsen m ug b S Gårdbrugersøn (Jordb.- og 1879 Sør-Odal herred* N S skogsarb.) 004 Martea Gudbrandsdtr k ug b D Gårdb. datter (husligt arbeide) 1869 Sør-Odal herred* N S 005 Elen Gudbrandsdatter k ug b D Gårdbr.datter (kreaturstel og husligt arb.) 1876 Sør-Odal herred* N S Knutsrud Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Kristoffer Bredesen m ug b Hf Gårdb. (selveier) 1825 Sør-Odal herred* N S 002 Karen Olsdatter k e b Tjenestep. (husholderske) Tjenestepige (husholderske) 1842 N. Odalen N S Knutsrud Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Torkild Gundersen m ug b Hf Indsidder. Knivsmed for egen 1836 Sør-Odal herred* N S regn Knutsrud Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Andrea Olsdatter k e b Hm Dagarbeiderske (Gårds- og 1842 Nordre Odalen N S husl. arb.) Indsidder 002 Sigrid Kjøstelsdtr k ug b D Dagarbeiderske (gårds- og 1870 Sør-Odal herred* N S husligt arb.) Indsidder 003 Karl Karlsen m ug b S Søn (uægte) til no Sør-Odal herred* N S Merknad: Tvilling med Anne Karlsdatter 004 Anne Karlsdatter k ug b D Datter (uægte) til no Sør-Odal herred* N S Merknad: Tvilling med Karl Karlsen Knutsrud O. Løken m e b Hf Folkeskolelærer & gårdbr Næs, Hallingdal Bu N S (selveier) 002 Rolf Løken m ug b S Søn 1888 Sør-Odal herred* N S 003 Olaf Løken m ug b S Søn 1893 Sør-Odal herred* N S 004 Erik Løken m ug b S Søn 1896 Sør-Odal herred* N S 005 Johanne Løken k ug b D Datter, husholderske 1884 Sør-Odal herred* N S 006 Marie Løken k ug b D Datter 1898 Sør-Odal herred* N S 007 Maria Gundersdatter k ug b Tj Tjp. (kvægrøgter) og husl. arb Sør-Odal herred* N S Nordli Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Hans Eriksen m g b Hf Jordbrugs- og skogsarbeide 1843 Sør-Odal herred* N S Husmand m J 002 Sigrid Engebretsdatter k g b Hm Husmandskone (Husligt 1845 Sør-Odal herred* N S arbeide og kreaturstel) 003 Thora Amundsdatter k ug b Fosterdatter Fosterdatter 1893 Sør-Odal herred* N S Snapholt Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Ole Andersen m g b Hf Gårdbr., selveier, (Jordbrugs 1859 Vinger N S og skogsarbeide) Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0419 Søndre Odalen 002 Karen Amundsdatter k g b Hm Gårdmandskone (Husligt arb Sør-Odal herred* N S og kreaturstel Østberget Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Hansen m g b Hf Skindfeldarbeide og 1829 Sør-Odal herred* N S skostelling Bruger af sin søns eiendom 002 Anne Olsdatter k g b Hm Kone. Husligt arbeide Sør-Odal herred* N S Aaneruddam Emma Olsdatter k e b Hm Dagarbeiderske (især husligt 1860 Sør-Odal herred* N S arbeide) Bruger af jord. (selveier) 002 Maria Eriksdatter k ug b D Datter (Husligt arbeide) 1883 Sør-Odal herred* N S 003 Anne Sigvartsdatter k ug b D Datter 1891 Sør-Odal herred* N S 004 Jørgine Johansdatter k ug b D Datter 1898 Sør-Odal herred* N S Aaneruddam Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Amund Larsen m g b hf Dagarbeider på jernbane 1832 Sør-Odal herred* N S samt tømmerhugst. Bruger af selveier jord. 002 Eli Engebretsdatter k g b Hm Kone. Husligt arbeide 1822 Sør-Odal herred* N S 003 Alfred Hansen m ug b Fastersøn Dagarb. på jernbane samt 1882 Sør-Odal herred* N S tømmerhugst 004 Maria Pedersdatter k ug b Tj Tjenestepige (Husligt arb. samt kreaturst.) 1885 Sør-Odal herred* N S Aaneruddam Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Edvart Gundersen m g b Hf Jordbrugs- og skogsarbeide 1857 Sør-Odal herred* N S Bruger af broderens eiendom uden afgift 002 Andrea Tostensdatter k g b Hm Kone. Husligt arb. samt 1863 Vinger N S kreaturstel 003 Gina Edvartsdatter k ug b D Datter 1888 Sør-Odal herred* N S 004 Hans Gundersen m ug b Husf. broder Dagarb. som skosteller. Eier 1847 Vinger N S af ejendommen. 005 Maria Hansdatter k e b Husf. moder Føderådskone 1820 Vinger N S Aaneruddam Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 August Jensen m g b Hf Jordbrugs- og skogsarbeide 1872 Sør-Odal herred* N S Gårdbruger (leilænding) 002 Sina Engebretsdatter k g b Hm Kone. Husligt arb. og 1879 Sør-Odal herred* N S kreaturstel 003 Selma Augustsdatter k ug b D Datter 1897 Sør-Odal herred* N S 004 Magnhild Augustsdtr k ug b D Datter Sør-Odal herred* N S Aaneruddam Karl Olsen m g b Hf Jordbrugs- og skogsarbeide 1866 Sør-Odal herred* N S Jordbruger, selveier 002 Mathilde Mathiasdatter k g b Hm Kone. Husligt arb. og 1874 Vinger N S kreaturstel Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Maren Karlsdatter k ug b D Datter 1897 Sør-Odal herred* N S 004 Oline Karlsdatter k ug b D Datter Sør-Odal herred* N S Høiberg Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Hans Kristoffersen m e b Hf Teglverksarb. og skogsarbeider. Bruger af 1867 Sør-Odal herred* N S selveierjord. 002 Bernt Hansen m ug b Søn Søn 1887 Sør-Odal herred* N S 003 Ragna Hansdatter k ug b D Datter 1888 Sør-Odal herred* N S 004 Anna Hansdatter k ug b D Datter 1892 Sør-Odal herred* N S 005 Karl Hansen m ug b S Søn 1894 Sør-Odal herred* N S 006 Karen Kristoffersdatter k ug b Tj Husholderske 1860 Sør-Odal herred* N S 007 Kristoffer Henningsen m g f Husf. fader Jordbrugs- og skogsarbeide 1835 Sør-Odal herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Rigshospitalet Kristiania 008 Rangdine Hansdatter k g b Husf. moder Husligt arbeide. (Forresten forsørges af sønnen) 1825 Sør-Odal herred* N S Bækholt Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Amund Iversen m g b Hf Jordbrugs- og skogsarbeide 1834 Sør-Odal herred* N S Bruger af selveierjord 002 Anne Arnesdatter k g b Hm Kone. Husligt arbeide 1822 Vinger N S 003 Iver Amundsen m g b S Jordbrugs- og skogsarbeide 1867 Sør-Odal herred* N S Indsidder. 004 Bertea Kristiansdatter k g b Sønnekone Husligt arbeide og kreaturstel 1869 Sør-Odal herred* N S 005 Aasmund Iversen m ug b Husf. Søn 1896 Sør-Odal herred* N S sønnesøn 006 Anne Iversdatter k ug b Husf. Datter 1897 Sør-Odal herred* N S sønnedatter 007 Karen Iversdatter k ug b Husf. sønnedatter Datter Sør-Odal herred* N S Sagstuen Af Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Kristian Håkonsen m e Hf Dagarb. (jordbrugs- og skogsarbeid) Bruger af selveierjord 1833 Vinger N S Aanerudmyren Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Hans Olsen m g b Hf (Jordbrugs- og skogsarbeide) 1856 Sør-Odal herred* N S Forpagter af endel af eiendommen 002 Lina Pedersdatter k g b Hm Kone. (Husligt arbeide) 1857 Hof, Solør Hed N S 003 Othilie Hansdatter k ug b D Datter 1886 Sør-Odal herred* N S 004 Hilma Hansdatter k ug b D Datter 1889 Sør-Odal herred* N S 005 Maria Hansdatter k ug b D Datter 1892 Sør-Odal herred* N S 006 Petter Hansen m ug b S Søn 1896 Sør-Odal herred* N S Merknad: Tvilling med Ole Hansen 007 Ole Hansen m ug b S Søn 1896 Sør-Odal herred* N S Merknad: Tvilling med Petter Hansen Aanerudbakken Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Martin Arnesen m g b Hf Hustømmermand Bruger af selveierjord 1841 Vinger N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0419 Søndre Odalen 002 Inge Henningsdtr k g b Hm Kone. Husligt arb. og 1866 Sør-Odal herred* N S kreaturstel 003 Ludvig Martinsen m ug b S Søn 1886 Sør-Odal herred* N S 004 Helge Martinsen m ug b S Søn 1897 Sør-Odal herred* N S 005 Karen Martinsdtr k ug b D Datter Sør-Odal herred* N S Haratonbråten Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Peder Olsen m g b Hf Gårds- og skogsarbeide Sverige N S Husmand fra 14/ Har ikke avlingen af pladsen for iår. 002 Maren Gudbrandsdatter k g b Hm Husmandskone. Husligt 1858 Vinger N S arbeide 003 Ovidia Pedersdatter k ug b D Datter 1888 Vinger N S Aanerudbråten Under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Even Evensen m g b Hf Kurvmager. Delvis hjælp 1834 Sør-Odal herred* N S af fattigvæsenet Sidder i en fattigvæsenet tilhørende stue 002 Mari Gudmundsdatter k g b Hm Kone. Husligt arbeide Sør-Odal herred* N S Aanerudbråten Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Berger Engebretsen m g b Hf (Jordbrugs- og skogsarbeide) 1833 Sør-Odal herred* N S Bruger af sønnens eiendom 002 Anne Simensdatter k g b Hm Husligt arbeide 1829 Sør-Odal herred* N S 003 Anton Bergersen m g b S Dagarb. på teglverk samt 1870 Sør-Odal herred* N S skogsarbeide Eier af eiendommen 004 Maria Bergersen k g b Sønnekone Ovenstående dagarb. hustru 1871 Sør-Odal herred* N S (Husligt arb. og kreaturs) 005 Aksel Antonsen m ug b Husf. Søn Sør-Odal herred* N S sønneson 006 Alfred Berntsen m ug b Husf. sønneson Fostersøn 1887 Sør-Odal herred* N S Aanerudbråten Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Arnesen m g b Hf Jordbrugs- og skogsarbeide 1847 Vinger N S Husmand 002 Berte Larsdatter k g b Hm Husmandskone. Husligt arb Brandvold, Solør N S og kreaturs. 003 Laurits Olsen m ug b S Søn. Dagarb. (Jordb. og 1882 Sør-Odal herred* N S skogsarbeide) 004 Emma Olsdatter k ug f D Datter. Husligt arbeide 1872 Sør-Odal herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Hole, Ringerike 005 Harald Torvaldsen m ug b Ovenstående datters søn Søn Hole, Ringerike Bu N S Galterudhøiden Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Arnesen m g b Hf Jordbrugs- og skogsarbeide 1832 Vinger N S Husmand, arbeidspligtig 002 Britta Pedersdatter k g b Hm Husmandskone. Hus- og kreaturstel 1832 Sverige N S Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Ole Olsen m ug b S Husmandssøn. Jordbrugs- og 1868 Sør-Odal herred* N S skogsarbeide 004 Emil Olsen m ug b Dattersøn Dagarbeider - Jordbrugs- og 1878 Sør-Odal herred* N S skogsarbeid Merknad: E: Slutt på krets 1 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 575 (kvinner: 289, menn: 285) Bustader i krinsen: 97 Krins: 002 Herred/by: Søndre Odalen Grimslandshullet Peder Olsen m e b Hf Gårdbruger, Selveier 1833 Sør-Odal herred* N S 002 Oskar Pedersen m ug b S Arbeider, Skog- og jord 1875 Sør-Odal herred* N S 003 Sofus Pedersen m ug b S Skog- og jordarbeider 1877 Sør-Odal herred* N S 004 Karen Pedersen k ug b D Datter 1884 Sør-Odal herred* N S 005 Otto Kristensen m ug b Pleiesøn Bortleiet af fattigvæsenet 1892 Sør-Odal herred* N S Sæteråsen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Søren Olsen m g b Hf Jordbrugende Husmand 1873 Sør-Odal herred* N S 002 Anna Hansdtr k g b Hm Husmandskone 1877 Sør-Odal herred* N S 003 Hans Sørensen m ug b S_ Søn 1897 Sør-Odal herred* N S Kjensli Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Otto Hansen m e b Hf Gårdbruger, selveier 1862 Sør-Odal herred* N S 002 Hans Olsen m g b Fader Føderådsmand 1830 Sør-Odal herred* N S 003 Marthe Olsen k g b Moder Føderådskone 1829 Vinger N S 004 Johanne Hansdtr k ug b Søster Husstel, kreaturstel 1870 Sør-Odal herred* N S Berger nordre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Søren Sjønnesen m g b Hf Gårdbruger, selveier 1858 Sør-Odal herred* N S 002 Marthe f. Brustad k g b Hm Gårdmandskone 1858 Sør-Odal herred* N S 003 Thora Sørensdtr. k ug b D Husstel 1883 Sør-Odal herred* N S 004 Sjønne Sørensen m ug b S Søn 1885 Sør-Odal herred* N S 005 Karen Sørensdtr. k ug b D Datter 1888 Sør-Odal herred* N S 006 Amund Sørensen m ug b S Søn 1890 Sør-Odal herred* N S 007 Sigurd Sørensen m ug b S Søn 1892 Sør-Odal herred* N S 008 Margit Sørensdtr k ug b D Datter 1895 Sør-Odal herred* N S 009 Signe Sørensdtr. k ug b D Datter 1898 Sør-Odal herred* N S 010 Sjønne Sjønnesen m e b Fader Føderådsmand 1820 Sør-Odal herred* N S 011 Marthea Anderssdtr. k ug b Tj Tjenestepige 1882 Sør-Odal herred* N S Sæter Olea Olsedtr k e b Hm Dagarbeiderske, husstel 1857 Vinger N S Indsidder Merknad: Hovedbygningen 002 Peter Olsen m ug b S Skogarbeide 1874 Vinger N S 003 Emil Olsen m ug b S Skogarbeide 1886 Vinger N S 004 Torvald m ug b S Søn 1889 Vinger N S Merknad: E: Etternavn mangler, men mest sannsynlig heter han Olsen 005 Lars Gulbrandsen m g b Hf Fattiglem 1826 Sør-Odal herred* n Trusamf.: Methodist Merknad: Drengestuebygningen 006 Marie Eriksdtr k g b Hm Fattiglem 1828 Sør-Odal herred* N S Kjensliindgjerding Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0419 Søndre Odalen 001 Peder Pedersen m g b Hf Forpagter, Sadelmager 1846 Sør-Odal herred* N S 002 Oline Hansdtr. k g b Hm Hus- og kreaturstel 1851 Sør-Odal herred* N S 003 Gustava Pedersdtr k ug b D Datter 1885 Sør-Odal herred* N S 004 Otilie Pedersdtr. k ug b D Datter 1888 Sør-Odal herred* N S 005 Petra Pedersdtr. k ug b D Datter 1892 Sør-Odal herred* N S Stamperud Marius Olsen m g b Hf Skog- og jordarbeider, indsid Sør-Odal herred* N S 002 Marthea Johannesdtr. k g b Hm Markarbeiderske 1855 Brandval Hed N S 003 Sigvart Trulsen m ug b Pleiesøn Skog- og jordarbeider 1881 Sør-Odal herred* N S Saraby Under Knut Olsen m g b Hf Husmand m J, jordbruger, 1847 Sør-Odal herred* N S teglbrænder 002 Anne M. Olsdtr. k g b Hm Husmandskone 1844 Sør-Odal herred* N S 003 Agnes Knutsdtr. k ug b D Datter 1883 Sør-Odal herred* N S 004 Ole Knutsen m ug b S Søn 1886 Sør-Odal herred* N S 005 Kari Sørensdtr. k ug b Til forpleining Fattiglem 1836 Sør-Odal herred* N S Saraby Under Jakob Jansen m g b Hf Husmand m J, jordbruger, 1846 Sør-Odal herred* N S Møller 002 Oline Olsdtr. k g b Hm Husmandskone 1847 Sør-Odal herred* N S 003 Ole Jakobsen m ug b S Arbeider i Møllebrug 1875 Sør-Odal herred* N S 004 Olivia Jakobsdtr. k ug b D Husstel og kreaturstel 1878 Sør-Odal herred* N S 005 Jakob Jakobsen m ug b S Søn 1883 Sør-Odal herred* N S 006 Anna Jakobsdtr. k ug b D Datter 1888 Sør-Odal herred* N S Vollaløkken Hans Olsen m g b Hf Gårdbruger, Selveier 1849 Sør-Odal herred* N S 002 Ragnhild Olsdtr. k g b Hm Gårdmandskone 1849 Sør-Odal herred* N S 003 Martin Hansen m ug b S Skogarbeider 1880 Sør-Odal herred* N S 004 Anton Hansen m ug b S Skogarbeider 1884 Sør-Odal herred* N S 005 Anna Hansdtr k ug b D Datter 1887 Sør-Odal herred* N S 006 Henrik Hansen m ug b S Søn 1890 Sør-Odal herred* N S 007 Ole Hansen m g b Hf Skogsarbeider, indsidder 1871 Sør-Odal herred* N S 008 Inger Martinsdtr k g b Hm Arbeiderkone 1873 Sør-Odal herred* N S 009 Marie Olsdtr. k ug b D Datter 1896 Sør-Odal herred* N S 010 Ragna Olsdtr. k ug b D Datter 1898 Sør-Odal herred* N S 011 Udøbt pigebarn k ug b D Datter Sør-Odal herred* N S Børstadleira Under Peder Pedersen m g b Hf Skogarbeider, indsidder 1874 Sør-Odal herred* N S 002 Gurine Hansdtr k g b Hm Husstel 1872 Sør-Odal herred* N S 003 Peder Torstensen m e b Fader Husmand, jordbruger 1834 Sør-Odal herred* N S Høgda Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Bernt S. Olsen m g b Hf Husmand, jordbruger, 1867 Sør-Odal herred* N S skogarb. 002 Emma Knutsdtr k g b Hm Husstel 1874 Sør-Odal herred* N S 003 Karl Berntsen m ug b S Søn 1893 Sør-Odal herred* N S 004 Mathilde Berntsdtr k ug b D Datter 1895 Sør-Odal herred* N S Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Folketeljinga Anna Berntsdtr k ug b D Datter 1897 Sør-Odal herred* N S 006 Elida Berntsdtr k ug b D Datter Sør-Odal herred* N S Volla Julius Kristoffersen m g b Hf Gårdbruger, Selveier 1864 Sør-Odal herred* N S 002 Henrikke Olsdtr. k g b Hm Gårdmandskone, husstel 1849 Nes, Romerike Ak N S 003 Karl Juliussen m ug b S Søn 1889 Sør-Odal herred* N S 004 Kristofer Olsen m g b Fader Føderådsmand 1818 Sør-Odal herred* N S 005 Marie Olsen k g b Moder Føderådskone 1831 Sør-Odal herred* N S Volla Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Peder Gulbrandsen m g b Hf Gårdbruger, Selveier 1833 Brandval N S 002 Gulbrand Pedersen m ug mt S Søn, gårdsarbeide 1871 Brandval N S Sedvanleg bustad: Brandval 003 Olga Pedersdtr. k ug b D Husstel 1876 Brandval N S Vollabro under Knut Ingebretsen m g b Hf Husmand m J, Skogarbeider 1847 Sør-Odal herred* N S 002 Berthea Knutsdtr k g b Hm Husstel 1852 Sør-Odal herred* N S 003 Knut Knutsen m ug b S Skogarbeider 1882 Sør-Odal herred* N S 004 Erik Knutsen m ug b S Søn 1883 Sør-Odal herred* N S 005 Anna Knutsdtr k ug b D Datter 1889 Sør-Odal herred* N S 006 Albert Knutsen m ug b S Søn 1890 Sør-Odal herred* N S 007 Gunder Knutsen m ug b S Søn 1892 Sør-Odal herred* N S 008 Emma Knutsdtr k ug b D Datter 1898 Sør-Odal herred* N S 009 Johanne Gulbrandsdtr k e b Hm Indsidder, Fattiglem 1821 Valseth Hed N S 010 Søren Knutsen m ug b S Fattiglem 1843 Sør-Odal herred* N S Gubberud af Volla Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Edvard Hansen m g b Hf Gårdbruger, Selveier 1845 Sør-Odal herred* N S 002 Anne Torstensdtr k g b Hm Gårdbrugerkone, husstel 1843 Sør-Odal herred* N S 003 Torvald Edvardsen m ug b Søn Søn, gårdsarbeide 1877 Sør-Odal herred* S 004 Thea Torstensdtr k ug b Svigerinde Husstel og kreaturstel 1860 Sør-Odal herred* N S Sjukdom: S Børstad Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Kristofer Gjersøyen m g b Hf Gårdbruger, Selveier 1866 Sør-Odal herred* N S 002 Anne Gjersøyen k g b Hm Gårdbrugerkone 1868 Sør-Odal herred* N S 003 Udøbt gut m ug b S Søn Sør-Odal herred* N S 004 Anna Sigvartsdtr. k ug b Tj Tjenestepige 1881 Sør-Odal herred* N S 005 Asora Johansdtr k ug b Tj Tjenestepige 1884 Kristiania N S 006 Olaf Olsen m ug b Tj Tjenestegut 1884 Sør-Odal herred* N S Børstad Torsten Gundersen m ug b Hf Gårdbruger, Selveier 1872 Sør-Odal herred* N S 002 Ingrid Børstad k e b Husfaderens Føderådsenke 1839 Sør-Odal herred* N S Mor 003 Anton Martinsen m ug b Tj Tjenestegut 1880 Sør-Odal herred* N S 004 Gurine Olsdtr. k ug b Tj Tjenestepige 1883 Sør-Odal herred* N 005 Gina Arnesdtr. k ug b Tj Tjenestepige 1883 Sør-Odal herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 0419 Søndre Odalen Hammar Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Christen Thoren Aamodt m g b Hf Jordbruger S 1854 Farsund LM N S 002 Anne Marie Aamodt k g b Hm 1859 Sør-Odal herred* N S 003 Sigrid k b Barn 1892 Sør-Odal herred* N S Merknad: E: Etternavn mangler 004 Sofie k b Barn 1896 Eker Bu N S Merknad: E: Etternavn mangler 005 Krestine k b Barn 1898 Sør-Odal herred* N S Merknad: E: Etternavn mangler 006 Udøbt Gut m b Barn Sør-Odal herred* N 007 Olivia Andersen k ug b Tj 1879 Sør-Odal herred* N S 008 Agnes Mariusdatter k ug b Tj 1883 Sør-Odal herred* N S Merknad: Drengestuen 009 Alma Olsen k ug b Tj 1885 Sør-Odal herred* N 010 Ludvig Andersen m ug b Tj 1882 Sør-Odal herred* N S Hammar Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Ole Gundersen m ug b Føderaadfl Føderådsmand 1816 Sør-Odal herred* N S 002 Johanne Gundersen k ug b Føderaadfl Føderådskone 1822 Sør-Odal herred* N S 003 Maria Andersen k g b Hm 1852 Sør-Odal herred* N S 004 Hans Andersen m g mt Hf Brugsbes!!yrer v/sagbrug 1842 N.Odalen N S Sedvanleg bustad: Skarnæs 005 Ragnhild Andersen k ug b D 1873 Sør-Odal herred* N S 006 Johanne Andersen k ug b D 1883 Sør-Odal herred* N S 007 Oline Andersen k ug b D 1886 Sør-Odal herred* N S 008 Anne Andersen k ug b D 1889 Sør-Odal herred* N S 009 Gunnar Andersen m ug b S Sør-Odal herred* N S Hammar Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Gunnar Gunnarsen m g b Hf Gårdbruger, selveier 1825 Sør-Odal herred* N S 002 Anne Eriksdtr. k g b Hm Gårdmandskone 1822 Sør-Odal herred* N S Kjaberg skole Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Johan Einersen m g b Hf Folkeskolelærer 1865 Sortland Nor N S 002 Jobora Einersen k g b Hm Husstel 1865 Sortland N S 003 Rolf Einersen m ug b S Søn 1890 Sortland N S 004 Klara Einersen k ug b D Datter 1895 Sør-Odal herred* N S 005 Jenny Einersen k ug b D Datter Sør-Odal herred* N S 006 Anna Olsdtr. k ug b Tj Tjenestepige 1885 Sør-Odal herred* N S Bækholt Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johannes Engebretsen m ug b Hf Gårdbruger, selveier 1863 Sør-Odal herred* N S 002 Engebret Knutsen m g b Fader Føderådsmand 1820 Sør-Odal herred* N S 003 Karen Johannesdtr k g b Moder Føderådskone 1826 Sør-Odal herred* N S 004 Marthe Nilsdtr k ug b Tj Tjenestepige, husstel 1860 Sør-Odal herred* N S 005 Emil Pettersen m ug b Pleiesøn Skogarbeide 1885 Sør-Odal herred* N S Fuskerud Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Peder Andersen m g b Hf Gårdbruger, selveier 1860 Sør-Odal herred* N S 002 Marie Engebretsen k g b Hm Gårdmandskone 1860 Sør-Odal herred* N S 003 Karen Andersdtr k ug b D Datter 1890 Sør-Odal herred* N S Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0419 Søndre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0419 Søndre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0419 Søndre Odalen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0421 Vingers. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0421 Vingers. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0421 Vingers Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0418 Nordre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0418 Nordre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0418 Nordre Odalen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1543 Nessets. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1543 Nessets. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1543 Nessets Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1628 Nes Fosen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1628 Nes Fosen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1628 Nes Fosen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1548 Frænens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1548 Frænens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1548 Frænens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0421 Vinger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0421 Vinger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0421 Vinger prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1537 Vold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0221 Høland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0424 Hof, Solør. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0424 Hof, Solør. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0424 Hof, Solør Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0229 Enebak. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0229 Enebak. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0229 Enebak Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0726 Brunlanes prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0726 Brunlanes prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0726 Brunlanes prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1929 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1566 Surendals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1566 Surendals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1566 Surendals Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0227 Fet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0227 Fet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0227 Fet Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0416 Romedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0819 Hollen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer