Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 0122 Trøgstad Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 328 (kvinner: 174, menn: 154) Bustader i kretsen: 59 Krets: 001 Jørentvet Prestegjeld: Trøgstad Herred/by: Trøgstad Folketeljinga Jørentvet Laslet (5 m, 4 k) (5 m, 5 k) 001 August Olsen Mellegaard m g b hf Gaardbruker Trøgstad n s 002 Johanne Andreasen k g b hm Gaardmandskone Eidsberg n s Mellegaard 003 Ingrid Hansen k ug b d Husgjerning Trøgstad n s 004 Borghild Mellegaard k ug b d Datter Trøgstad n s 005 Olav Mellegaard m ug b s Søn Trøgstad n s 006 Aksel Mellegaard m ug b s Søn Trøgstad n s 007 Hans Olsen Mellegaard m ug b fl Kapitalist: Hjælper til ved Trøgstad n s gaardsbruk. Fri kost - uten løn 008 Ludvik Petersen m ug b tj Kreaturstel Trøgstad n s 009 Klara Torsen k ug b tj Husgjerning og kreaturstel Trøgstad n s 010 Anna Petersen k ug f el Syerske (kjolesøm) Eidsberg n s Sannsynleg opphaldstad: Sletner Eidsberg Jørentvet Lasletplads (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Syver Petersen m g b hf Husmand Trøgstad n s 002 Augusta Kristiansen k g b hm Husmandskone Trøgstad n s 003 Peter Syversen m ug b s Malergut Trøgstad n s 004 Johan Syversen m ug b s Søn Trøgstad n s 005 Emilie Syversen k ug b d Datter Trøgstad n s Jørentvet Gjeiterud vestre (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Hans Larsen m g b hf Gaardbruker Rakkestadn s 002 Marie Pedersen k g b hm Gaardmandskone Rakkestadn s 003 Lars Hansen m ug b s Søn Rakkestadn s Jørentvet Gjeiterud østre (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Peter Andreassen m g b hf Gaardbruker Eidsberg n s 002 Karoline Halvorsen k g b hm Gaardmandskone Rakkestadn s 003 Thora Petersen k ug b d Hjælper til i huset Trøgstad n s 004 Karl Petersen m ug b s Søn Trøgstad n s 005 Annette Petersen k ug b d Datter Trøgstad n s 006 Ole Petersen m ug b s Søn Trøgstad n s 007 Borghild Petersen k ug b d Datter Trøgstad n s 008 Johannes Petersen m ug b s Søn Trøgstad n s Jørentvet Gjeiterud søndre (1 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Karoline Gundersen k e b hm Gaardbruker Eidsberg n s 002 Gunne Johansen m ug f s Torvstrøarbeider Eidsberg n s Sannsynleg opphaldstad: Sletner Eidsberg 003 Hans Johansen m ug b s Torvstrøarbeider Trøgstad n s 004 Emilie Johansen k ug b d Datter Trøgstad n s Jørentvet Skrikerud (lille) (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Peter Martinsen m g b hf Gaardbruker Rødenes n s 002 Sofie Kristiansen k g b hm Gaardmandskone Ødemarkn s 003 Johanne Nilsen k ug b d Husgjerning og fjøsstel Ødemarkn s 004 Martin Petersen m ug b s Søn Ødemarkn s 005 Karoline Petersen k ug b d Datter Rødenes n s 006 Einar Petersen m ug b s Søn Rødenes n s 007 Olga Petersen k ug b d Datter Trøgstad n s 008 Peter Petersen m ug b s Søn Trøgstad n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0122 Trøgstad Jørentvet Aasrud (Skrikerudplads) (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Gudbrand Olsen m g b hf Dagarbeider ved Trøgstad n s gaardsbruk 002 Anna Hansen k g b hm Arbeiderkone Trøgstad n s 003 Odd Gudbrandsen m ug b s Søn Trøgstad n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Jørentvet Skrikerud søndre (2 m, 5 k) 1 7 (2 m, 5 k) 001 Arnt Jørgentvedt m g b hf Gaardbruker Trøgstad n s 002 Anna Sigvartsen k g b hm Gaardmandskone Eidsberg n s 003 Aslaug Jørgentvedt k ug b d Datter Eidsberg n s 004 Synnøve Jørgentvedt k ug b d Datter Eidsberg n s 005 Viktor Amundsen m ug b tj Sveitser Fredrikstad n s 006 Gunhild Hansen k e b hm Føderaadskone (Kapit.) Eidsberg n s Merknad: Føderaadshuset 007 Annette Nilsen k ug b tj Tjenestepike husgjerning Trøgstad n s Merknad: Føderaadshuset Jørentvet Skrikerud nordre (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Karoline Hansen k e b hm Gaardbruker Rødenes n s 002 Ole Antonsen m ug b s Søn (gaardbruk) Trøgstad n s 003 Jenny Antonsen k ug b d Datter Trøgstad n s 004 Maren Hansen k ug b tj Tjenestepike (fjøsstel) Rødenes n s 005 Helge Emilsen m ug b fl Fostersøn Trøgstad n s 006 Jul Hansen m ug b tj Tjener (gaardsbruk) Trøgstad n s Jørentvet Ruken (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Thorvald Opsahl m g f hf Gaardbruker og sjersant Eidsberg n s Sannsynleg opphaldstad: Eidsberg 002 Marie Hansen k g b hm Gaardmandskone Rødenes n s 003 Jørgen Opsahl m ug b s Søn Eidsberg n s 004 Maurits Opsahl m ug b s Søn Eidsberg n s 005 Maren Opsahl k ug b d Datter Trøgstad n s 006 Anna Gudbrandsen k ug b tj Tjenestepike (fjøsstel) Eidsberg n s 007 Ole Ilebæk m ug mt b Kontorassistent Rakkestadn s Sedvanleg bustad: Eidsberg Jørentvet Nyborg (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Ludvig Hansen m g b hf Sagbruksarbeider Eidsberg n s 002 Elise Martinsen k g b hm Selveierkone Eidsberg n s 003 Anna Ludvigsen k ug b d Datter Trøgstad n s 004 Hans Ludvigsen m ug b s Søn Trøgstad n s 005 Johan Ludvigsen m ug b s Søn Trøgstad n s 006 Laurits Ludvigsen m ug b s Søn Trøgstad n s 007 Dagny Ludvigsen k ug b d Datter Trøgstad n s 008 Petrine Johnsen k e b fl Føderaadskone hjælper til i fjøset Eidsberg n s Jørentvet Gutu østre (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Johan Strand m g b hf Gaardbruker Høland n s 002 Alette Larsen k g b hm Gaardmandskone Trøgstad n s 003 Astrid Strand k ug b d Datter Høland n s 004 Ingrid Strand k ug b d Datter Trøgstad n s 005 Anton Strand m ug b s Søn Trøgstad n s 006 Johanne Nyborg k ug b tj Tjenestepike (fjøsstel) Eidsberg n s Jørentvet Bråten (1 m, 1 k) (2 m, 2 k) Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 001 Johan Nikolausen m g b hf Husmand Eidsberg n s 002 Elise Eriksen k g b hm Husmandskone Sverige n s 003 Emma Johansen k ug f d Syerske Trøgstad n s Sannsynleg opphaldstad: Fageraas Trøgstad 004 Karl Johansen m ug f s Sagmester Trøgstad n s Sannsynleg opphaldstad: Eidsberg Jørentvet Gutu vestre (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Hans Bergersen m g b hf Kapitalist Eidsberg n s 002 Marie Andersen k g b hm Husmor Sverige n s Jørentvet Smedby vestre (1 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Anton Halvorsen m g f hf Gaardbruker og skomaker Trøgstad n s S Sannsynleg opphaldstad: Ultvedt Eidsberg 002 Lina Johansen k g b hm Gaardmandskone Trøgstad n s 003 Johan Antonsen m ug b s Skomakergut Trøgstad n s 004 Helga Antonsen k ug b d Datter Trøgstad n s 005 Petra Antonsen k ug b d Datter Trøgstad n s Jørentvet Opdal (4 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Ole Sundby m g b hf Gaardbruker Enebak n s 002 Anne Jensen k g b hm Gaardmandskone Kraakstadn s 003 Marie Sundby k ug b d Datter Kristianian s 004 Asta Sundby k ug b d Datter Ski n s 005 Olaug Sundby k ug b d Datter Ski n s 006 Oskar Sundby m ug b s Søn Ski n s 007 Asbjørn Sundby m ug b s Søn Kristianian s 008 Artur Strønes m ug mt b Telefonreparatør Trøgstad n s Sedvanleg bustad: Strønes Trøgstad Jørentvet Skipsrud nordre (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Thorvald Martinsen m ug b el Dagarbeider (jordbruk) Enebak n s 002 Julie Hansen k ug b tj Husholderske Askim n s Merknad: Hadde ikke selv rede paa sin fødselsdag Jørentvet Skipsrud søndre (1 m, 5 k) (1 m, 5 k) 001 Karoline Mortensen k e b hm Gaardbruker Eidsberg n s 002 Hanna Andreassen k ug b d Syerske (kjolesøm) Trøgstad n s 003 Thora Andreassen k ug b d Datter (husstel) Trøgstad n s 004 Ragna Andreassen k ug b d Datter Trøgstad n s 005 Nikolai Vikelund m ug b tj Tjener (gaardsarbeide) Biri n s 006 Maren Karlsen k ug b tj Tjener (husstel) Eidsberg n s Jørentvet Ringstad (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Johan Iversen m g b hf Gaardbruker Trøgstad n s 002 Lena Larsen k g b hm Gaardmandskone Trøgstad n s 003 Josefine Johansen k ug b d Datter (husgjerning) Trøgstad n s 004 Marie Johansen k ug b d Datter (fjøsstel) Trøgstad n s 005 Ivar Johansen m ug b s Søn (gaardsarbeide) Trøgstad n s 006 Signe Halvorsen k ug b pl. d. Pleiedatter Kristianian s Merknad: Utsat av Kristiania Værgeraad Jørentvet Kjæsegg østre (4 m, 5 k) (4 m, 5 k) 001 Ole Svensby m g b hf Gaardbruker Rødenes n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0122 Trøgstad 002 Inga Antonsen k g b hm Gaardmandskone Eidsberg n s 003 Aksel Svensby m ug b s Søn Eidsberg n s 004 Olga Svensby k ug b d Datter Eidsberg n s 005 Sigrid Svensby k ug b d Datter Eidsberg n s 006 Harald Svensby m ug b s Søn Trøgstad n s 007 Ragna Svensby k ug b d Datter Trøgstad n s 008 Ivar Svensby m ug b s Søn Trøgstad n s 009 Ragnhild Hansen k ug b fl Kapitalist: Hjælper til i huset. Fri kost og losji Eidsberg n s Jørentvet Kjæsegg vestre (4 m, 3 k) (4 m, 4 k) 001 Gurine Hansen k e b hm Gaardmandsenke Fet n s 002 Hans Arnesen m ug b s Gaardbruker (Søn) Vestby n s 003 Malfred Arnesen m ug b s Søn (gaardsarbeide) Vestby n s 004 Gunda Arnesen k ug f d Syerske Vestby n s Sannsynleg opphaldstad: Odalen Askim 005 Kristian Arnesen m ug b s Søn (gaardsarbeide) Vestby n s 006 Otto Arnesen m ug b s Søn Vestby n s 007 Marie Arnesen k ug b d Datter Vestby n s 008 Bergliot Arnesen k ug b d Datter Vestby n s Jørentvet Steinbøl (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Karl Kristiansen m g b hf Gaardbruker og skrædder Trøgstad n s S 002 Anne Andreassen k g b hm Gaardmandskone Trøgstad n s 003 Annie Olsen k ug b d Datter Trøgstad n s 004 Arnt Olsen m ug b s Søn Trøgstad n s 005 Martha Olsen k ug b d Datter Trøgstad n s 006 Ragna Olsen k ug b d Datter Trøgstad n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Jørentvet Tangen nordre (6 m, 2 k) 1 9 (7 m, 2 k) 001 Martin Hansen m g b hf Gaardbruker Rakkestadn s 002 Maren Mathisen k g b hm Gaardmandskone Rakkestadn s 003 Harald Hansen m ug b s Søn (gaardsbruk) Rakkestadn s 004 Marius Hansen m ug f s Søn (maskinist ved Rakkestadn s motortreskning) Sannsynleg opphaldstad: Storerud Askim 005 Karl Hansen m ug b s Søn (fjøsstel) Rakkestadn s 006 Karoline Hansen k ug b d Datter Rakkestadn s 007 Ole Hansen m ug b s Søn Trøgstad n s 008 Ingvald Hansen m ug b s Søn Trøgstad n s 009 Julius Hansen m ug b s Søn Trøgstad n s Jørentvet Høgaas (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Martin Torkildsen m g b hf Gaardbruker og skomaker Trøgstad n s S 002 Petrine Kristiansen k g b hm Gaardmandskone Trøgstad n s 003 Teoline Martinsen k ug b d Datter (fjøsstel) Trøgstad n s Jørentvet Sukken søndre (0 m, 2 k) (0 m, 2 k) 001 Anna Edvartsen k ug b el Budeie Trøgstad n s 002 Inger Johansen k ug b el Kokke (gaar omkring i husene) Eidsberg n s Jørentvet Sukken vestre (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Hans Andersen m g b hf Gaardbruker og snedker S Trøgstad n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 002 Marie Hansen k g b hm Gaardmandskone Trøgstad n s 003 Harald Fredriksen m ug b s Søn (gaardsbruk) Kristianian s 004 Adelsten Fredriksen m ug b s Søn Aker n s 005 Anna Hansen k ug b d Datter Trøgstad n s 006 Ingeborg Hansen k ug b d Datter Trøgstad n s 007 Asbjørn Hansen m ug b s Søn Trøgstad n s 008 Ragna Hansen k ug b d Datter Trøgstad n s Jørentvet Auten vestre (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Ludvig Bergersen m g b hf Gaardbruker Trøgstad n s 002 Gina Kristiansen k g b hm Gaardmandskone Askim n s 003 Ragna Ludvigsen k ug b d Datter (husstel) Trøgstad n s 004 Karl Ludvigsen m ug b s Søn (gaardsarbeide) Trøgstad n s 005 Anna Ludvigsen k ug b d Datter (fjøsstel) Trøgstad n s 006 Georg Johnsen m ug b pl. s. Pleiesøn Kristianian s Merknad: Kristiania Værgerud 007 Hjørdis Johnsen k ug b pl. d. Peleidatter Kristianian s Merknad: Kristiania Værgerud Jørentvet Mellegaard østre (5 m, 4 k) (5 m, 4 k) 001 Thorvald Mellegaard m g b hf Gaardbruker og Trøgstad n s bankdirektør 002 Maren Kristensen k g b hm Gaardmandskone Trøgstad n s 003 Rudolf Mellegaard m ug b s Søn (gaardsbruk) Trøgstad n s 004 Aksel Mellegaard m ug b s Søn (gaardsbruk) Trøgstad n s 005 Harald Mellegaard m ug b s Søn (gaardsbruk) Trøgstad n s 006 Borghild Mellegaard k ug b d Datter Trøgstad n s 007 Torstein Mellegaard m ug b s Søn Trøgstad n s 008 Ruth Mellegaard k ug b d Datter Trøgstad n s 009 Alma Martinsen k ug b tj Tjenestepike (husstel) Trøgstad n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Jørentvet Grammeltvet (4 m, 3 k) 1 7 (4 m, 3 k) 001 Hans Kristiansen m g b hf Gaardbruker Trøgstad n s 002 Julie Olsen k g b hm Gaardmandskone Trøgstad n s 003 Kristian Hansen m ug b s Søn Trøgstad n s 004 Karl Hansen m ug b s Søn Trøgstad n s 005 Johan Olsen m ug b tj Tjener (gaardsarbeide) Trøgstad n s 006 Olga Petersen k ug b tj Tjenestepike fjøsstel Trøgstad n s 007 Jenny Hansen k ug b pl. d. Pleiedatter Trøgstad n s Jørentvet Vollene (Grammeltvetplads) (1 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Andreas Johannesen m e f hf Murmester S Trøgstad n Trusamf.: Metodist Sannsynleg opphaldstad: Eidsberg 002 Johanne Andreassen k ug b d Datter (husholderske) Askim n s 003 Edvart Andreassen m ug b s Snedker Trøgstad n s 004 Solveig Larsen k ug b pl. d. Pleiedatter Kristianian s Merknad: Kristiania Værgeraad Jørentvet Skrene (0 m, 2 k) (0 m, 2 k) 001 Berte Frantsen k e b hm Gaardbruker Askim n s 002 Mina Andreassen k ug b d Datter (hus- og fjøsstel) Trøgstad n s Folketeljinga Jørentvet Holen (Riserplads) (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Johan Hansen m g b hf Snedker S Eidsberg n s 002 Sofie Johansen k g b hm Snedkerkone Eidsberg n s 003 Magna Johansen k ug b d Datter Askim n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0122 Trøgstad 004 Hans Johansen m ug b s Søn Askim n s 005 Harald Johansen m ug b s Søn Askim n s 006 Hjørdis Johansen k ug b d Datter Trøgstad n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Jørentvet Riser (4 m, 6 k) 1 10 (4 m, 6 k) 001 Thorvald Syversen m g b hf Gaardbruker Askim n s 002 Ludvig Syversen m ug b hfs. bror Gaardbruker Askim n s 003 Marie Olsen k g b hm Gaardmandskone Askim n s 004 Olga Riser k ug b d Datter Askim n s 005 Signe Riser k ug b d Datter Trøgstad n s 006 Julie Johansen k ug b tj Tjenestepike (fjøsstel) Askim n s 007 Petrine Torersen k ug b tj Tjenestepike (fjøsstel) Trøgstad n s 008 Magna Opsahl k ug b tj Tjenestepike (husstel) Askim n s 009 Hans Hansen m ug b tj Tjener (gaardsarbeide) Kristianian s 010 Kristian Johansen m ug b tj Tjener (gaardsarbeide) Trøgstad n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Jørentvet Jørentvet søndre (5 m, 6 k) 1 11 (5 m, 6 k) 001 Hans Olsen m g b hf Gaardbruker Trøgstad n s 002 Emilie Jensen k g b hm Gaardmandskone Trøgstad n s 003 Anna Hansen k ug b d Datter (husstel) Trøgstad n s 004 Hjørdis Hansen k ug b d Datter Trøgstad n s 005 Ingeborg Hansen k ug b d Datter Trøgstad n s 006 Olga Hansen k ug b d Datter Trøgstad n s 007 Ole Hansen m ug b s Søn Trøgstad n s 008 Anton Johansen m ug b tj Kvægrøkter Trøgstad n s Sjukdom: a 009 Anton Pedersen m ug b tj Tjener (gaardsarbeide) Trøgstad n s 010 Ole Nyborg m ug b tj Tjener (gaardsarbeide) Trøgstad n s 011 Marie Nyborg k ug b tj Tjener (hus og fjøsstel) Eidsberg n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Jørentvet Jørentvet nordre (4 m, 8 k) 1 12 (4 m, 8 k) 001 Julius Berger m g b hf Gaardbruker Eidsberg n s 002 Maren Andreassen k g b hm Gaardmandskone Eidsberg n s 003 Agnes Berger k ug b d Datter (husstel) Trøgstad n s 004 Dagny Berger k ug b d Datter (husstel) Trøgstad n s 005 Karsten Berger m ug b s Søn Trøgstad n s 006 Gulborg Berger k ug b d Datter Trøgstad n s 007 Janna Berger k ug b d Datter Trøgstad n s 008 Ruth Berger k ug b d Datter Trøgstad n s 009 Hans Moen m ug b tj Tjener (gaardsarbeide) Eidsberg n s 010 Marie Pedersen k ug b tj Tjenestepike (hus og Eidsberg n s fjøsstel) 011 Anton Gudbrandsen m ug b tj Kvægrøkter Eidsberg n s 012 Elise!! k ug b fl Lægdslem Trøgstad n s Jørentvet Jørentvet vestre (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Karoline Kristiansen k g b hm Gaardmandskone Trøgstad n s 002 Marta Petersen k ug b d Datter Trøgstad n s 003 Einar Petersen m ug b s Søn Trøgstad n s 004 Olaf Petersen m ug b s Søn Trøgstad n s 005 Jens Nilsen m e b fl Gaardsbestyrer Trøgstad n s Jørentvet Kattesundet - Bethel 5 2, 3 2 (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Johan Petersen m g b hf Gaardbruker Trøgstad n s 002 Amalie Kristiansen k g b hm Gaardmandskone Trøgstad n s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Jørentvet Mansrud (3 m, 3 k) 1 6 (3 m, 3 k) 001 Olai Hansen m g b hf Gaardbruker Trøgstad n s 002 Johanne Nilsen k g b hm Gaardmandskone Trøgstad n s 003 Aslaug Mansrud k ug b d Datter Trøgstad n s 004 Anna Gustavsen k ug b tj Tjenestepike (fjøsstel) Trøgstad n s 005 Johan Evensen m ug b fl Kapitalist: Hjælper til ved Trøgstad n s gaardsbruk. Fri kost og losji 006 Johan Skaug m ug b tj Tjener (gaardsarbeide) Trøgstad n s Jørentvet Sariberget (0 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Anne Kristensen k e b hm Gaardbruker Trøgstad n s 002 Hilda Kristiansen k ug b d Datter (husstel) Blaker n s 003 Kristian Andreassen m ug f s Søn (gaardsarbeide) Trøgstad n s Sannsynleg opphaldstad: Storerud Askim Jørentvet Steinsrud (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Anton Johansen m g b hf Gaardbruker Eidsberg n s 002 Pauline Nikolaisen k g b hm Gaardmandskone Trøgstad n s 003 Mathilde Olsen k ug b d Syerske (kjolesøm) Eidsberg n s 004 Hans Olsen m ug b s Dagarbeider (gaardsbruk) Trøgstad n s 005 Ada Olsen k ug b d Datter (husstel) Trøgstad n s Jørentvet Skallerud søndre (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Sven Hansen m g b hf Gaardbruker Trøgstad n s 002 Karoline Amundsen k g b hm Gaardmandskone Rakkestadn s 003 Johan Svendsen m ug b d.s. Dattersøn (gaardsarbeide) Trøgstad n s 004 Hilda Petersen k ug b tj Tjenestepike (hus- og fjøsstel) Trøgstad n s Jørentvet Haugen vestre (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Gunerius Hansen m g b hf Gaardbruker Trøgstad n s 002 Marie Johansen k g b hm Gaardmandskone Eidsberg n s 003 Harald Hansen m ug b s Søn (gårdsbruk) Trøgstad n s 004 Signe Hansen k ug b d Datter Trøgstad n s 005 Karsten Hansen m ug b s Søn Trøgstad n s 006 Karen Johansen k ug b pl. d. Pleiedatter Kristianian s Merknad: Kristiania værgeraad 007 Borghild Torstensen k ug b tj Tjenestepike (fjøsstel) Kristianian s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Jørentvet Brattvet øvre (3 m, 3 k) 1 6 (3 m, 3 k) 001 Martin Kristiansen m g b hf Gaardbruker Trøgstad n s 002 Allette Andreassen k g b hm Gaardmandskone Trøgstad n s 003 Nils Martinsen m ug b s Søn Trøgstad n s 004 Emilie Gundersen k ug b tj Tjenestepike (fjøsstel) Kristianian s 005 Anna Kristiansen k ug b fl Syerske Trøgstad n s 006 Karl Nikolaisen m ug b tj Tjener (gaardsarbeide) Kristianian s Folketeljinga Jørentvet Brattvet nedre (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Johan Bredæg m g b hf Gaardbruker Trøgstad n s 002 Ragnhild Nilsen k g b hm Gaardmandskone Trøgstad n s 003 Arne Valther m ug b pl. søn Pleiesøn Kristianian s Merknad: Kristiania værgeraad 004 Oskar Olsen m ug b tj Tjener (gaardsarbeide) Trøgstad n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0122 Trøgstad 005 Antonie Arnesen k ug b tj Tjenestepike (fjøsstel) Kristianian s Jørentvet Grønlund (Brattvet nedre) (2 m, 0 k) (2 m, 0 k) (Ikke skyldsat) 001 August Høntorp m e b hf Snedker S Trøgstad n s 002 Andreas Høntorp m ug b s Søn Trøgstad n s Jørentvet Steinsrud vestre (0 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Beathe Hansen k e b hm Strikkerske Ømark n s 002 Johan Martinsen m ug f s Skomakergut Trøgstad n s Sannsynleg opphaldstad: Bekkevar Eidsberg Jørentvet Kongerud store (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Adolf Pedersen m g b hf Gaardbruker Trøgstad n s 002 Mina Kongerud k ug b d Datter (husstel) Trøgstad n s 003 Laura Kongerud k ug b d Datter (husstel) Trøgstad n s 004 Marie Kongerud k ug b d Datter (husstel) Trøgstad n s 005 Johan Hansen m e b tj Tjener (gaardsarbeide) Eidsberg n s 006 Hans Johansen m ug b tj Tjener (fjøsstel) Trøgstad n s Jørentvet Kongerud lille (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Hans Halvorsen m g b hf Gaardbruker Eidsberg n s 002 Marie Kristensen k g b hm Gaardmandskone Trøgstad n s 003 Sigurd Hansen m ug b s Søn (gaardsarbeide) Eidsberg n s 004 Otilie Johansen k ug b søsterd. Fosterdatter Trøgstad n s Jørentvet Saktmoen (2 m, 5 k) (2 m, 5 k) 001 Hans Jensen m g b hf Gaardbruker Trøgstad n s 002 Amalie Pedersen k g b hm Gaardmandskone Trøgstad n s 003 Dagny Jensen k ug b d Datter (husstel) Aker n s 004 Ester Skallerud k ug b pl. d. Fosterdatter Eidsberg n s 005 Sigrid Skallerud k ug b pl. d. Fosterdatter Eidsberg n s 006 Botolf Bernhardtsen m ug b tj Tjener (gaardsarbeide) Eidsberg n s 007 Anna Mellegaard k ug b tj Tjenestepike (budeie) Trøgstad n s Jørentvet Ilebakke (Saktmoenplads) (0 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Thorvald Olsen m g f hf Sagarbeider Trøgstad n s Sannsynleg opphaldstad: Soner 002 Marie Hansen k g b hm Arbeiderkone Kviteseidn s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Jørentvet Henningsmoen (3 m, 3 k) 1 6 (3 m, 3 k) 001 Ole Jensen m g b hf Gaardbruker Trøgstad n s 002 Mariane Nilsen k g b hm Gaardmandskone Rødenes n s 003 Rolf Jensen m ug b pl. s. Pleiesøn Aker n s 004 Jens Toresen m ug b tj Tjener (gaardsarbeide) Trøgstad n s 005 Ellen Johansen k ug b tj Tjenestepike (budeie) Eidsberg n s 006 Hanna Hansen k ug b tj Tjenestepike (husstel) Eidsberg n s Jørentvet Fransrud Henningsmoenpl (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 August Strand m g b hf Husmand Høland n s 002 Anne Johansen k g b hm Husmandskone Trøgstad n s 003 Borghild Strand k ug b d Datter Høland n s 004 Dagny Strand k ug b d Datter Trøgstad n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 005 Ingvald Strand m ug b s Søn Trøgstad n s Jørentvet Fransrud Henningsmoenplads (2 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Gudbrand Toresen m g b hf Husmand Trøgstad n s 002 Alette Hansen k g b hm Husmandskone Eidsberg n s 003 Thorvald Gudbrandsen m g f hf Dagarbeider Eidsberg n s Sannsynleg opphaldstad: Vamma Askim 004 Karoline Eriksen k g b hm Arbeiderkone Hobøl n s 005 Anna Thorvaldsen k ug b d Datter Trøgstad n s 006 Signe Thorvaldsen k ug b d Datter Trøgstad n s 007 Hans Thorvaldsen m ug b s Søn Trøgstad n s Jørentvet Fransrud Henningsmoenplads (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Johan Brynhildsen m e b hf Husmand Trøgstad n s 002 Randine Mortensen k ug b tj Husholderske Trøgstad n s Jørentvet Fransrud Henningsmoenpl (1 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Hans Olsen m e b hf Skomaker Eidsberg n s 002 Mathilde Hansen k ug b d Datter (hus og fjøsstel) Trøgstad n s 003 Johan Hansen m ug f s Søn (dagarbeider) Trøgstad n s Sannsynleg opphaldstad: Hjelmark Eidsberg Jørentvet Henningsmoen (2 m, 5 k) (2 m, 5 k) 001 Nils Henningsmoen m ug b hfs. bror Gaardbruker Trøgstad n s 002 Hans Henningsmoen m g b hf Gaardbruker Trøgstad n s 003 Maren Johansen k g b hm Gaardmandskone Eidsberg n s 004 Olga Henningsmoen k ug b d Datter Kristianian s 005 Gyda Henningsmoen k ug b d Datter Trøgstad n s 006 Gunhilde Andersen k ug b tj Tjenestepike (fjøsstel) Trøgstad n s 007 Anna Andreassen k ug b tj Tjenestepike (husstel) Trøgstad n s Jørentvet Tangen, Jørgentvedtplads (1 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Karoline Hansen k e b hm Husmandsenke Eidsberg n s 002 Kristian Olsen m ug f s Søn, sagarbeider Trøgstad n s Sannsynleg opphaldstad: Soner 003 Johannes Olsen m ug b s Søn (jordarbeider) Trøgstad n s Jørentvet Snippen, Jørgentvetplads (3 m, 1 k) (4 m, 1 k) 001 Erik Vister m g b hf Husmand Eidsberg n s 002 Mina Andersen k g b hm Husmandskone Eidsberg n s 003 Andreas Vister m ug f s Søn (sagarbeider) Eidsberg n s Sannsynleg opphaldstad: Eidsberg 004 Hans Vister m ug b s Søn, Kvægrøkter (for tiden Eidsberg n s syk) 005 Kristian Vister m ug b s Søn Eidsberg n s Jørentvet Jørentvet skolen (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Thorvald Fosser m g b hf Lærer Rakkestadn s 002 Helga Johansen k g b hm Lærerkone Trøgstad n s 003 Anne Smedby k ug b tj Tjenestepike (fjøsstel) Trøgstad n s Merknad: E: Slutt på krets 1 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 332 (kvinner: 171, menn: 161) Bustader i kretsen: 62 Krets: 002 Myrer Prestegjeld: Trøgstad Herred/by: Trøgstad Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0122 Trøgstad Myrer Egeberg søndre (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Jens Andersen m g b hf Gaardbruker Trøgstad n s 002 Karoline Haug k g b hm Gaardmandskone Husmor Trøgstad n s 003 August Andersen m ug b Gaardbruker Trøgstad n s 004 Marie Larsdatter k ug b tj Tjener (Røkter) Kristianian s 005 Hans Martinsen m ug b pleiebarn v Uts. fra Kr.ania vergeraad Kristianian s Kr.ania V. 006 Anne Johansdatter k e b hm Føderaadsenke Husmor Trøgstad n s 007 Josefine Larsdatter k ug b d Datter (husgj.) Trøgstad n s 008 Kristian Larsen m ug b fl Kapitalist (jordbruksarb.) Trøgstad n s Myrer Engen (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Hans Andreas Haaland m g b hf Gaardbruker Askim n s 002 Karoline Haaland k g b hm Gaardmandskone Husmor Askim n s 003 Kamilla Haaland k ug b d Datter Trøgstad n s 004 Jakob Haaland m ug b s Søn Trøgstad n s Myrer Birkelund (4 m, 1 k) (4 m, 1 k) 001 Harald Holmsen m g b hf Gaardbruker Hobøl n s 002 Sigrid Olsen k g b hm Gaardmandskone Husmor Kristianian s 003 Olav Holmsen m ug b s Søn Stokke n s 004 Sverre Holmsen m ug b s Søn Stokke n s 005 Rolf Kristiansen m ug b pleiebarn uts. Aker Verg. Utsat fra Aker vergeraad Aker n s Myrer Ekebergskogen (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Johan Andersen m g b Gaardbruker Gaardbruker Eidsberg n s 002 Julie Hansdatter k g b hm Gaardmandskone Husmor Trøgstad n s 003 Marie Antonsdatter k ug b tj Tjener (Røkter) Trøgstad n s 004 Ingrid Møller k ug b datter av tjeneren datter av tjeneren Trøgstad n s Myrer Egeberg nordre (5 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Ove Hansen m g b hf Gaardbruker Trøgstad n s 002 Lina Hansen* k g b hm Gaardmandskone Husmor Trøgstad n s 003 Hagbart Golden m ug b dattersøn dattersøn Trøgstad n s 004 Karoline Kristensen k b tj Tjener (husholder) Askim n s 005 Julie Johansen k b tj tjener (husgj.) Trøgstad n s 006 Martin Frantsen m b gammel og Sykelig (bedriver intet) Trøgstad n s sykelig tjener 007 Hans Andersen m b tj Sveiser (røkter) Trøgstad n s 008 Gunerius Aleksandersen m b tj Tjener (gaardsgut) Trøgstad n s Myrer Odalen (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Anton Aleksandersen m g b hf Husmand (jordbr.) Trøgstad n s 002 Kasbara Augustsen k b hm Husmandskone Trøgstad n s 003 Gudrun Auchenie Antondatter k ug b d Datter Trøgstad n s 004 Anna Marie Antondatter k ug b d Datter Trøgstad n s 005 Hans Alfred Antonsen m ug b s Søn Trøgstad n s Myrer 35 5 (4 m, 1 k) (4 m, 1 k) 001 Martin Kristiansen m g b hf Husmand (jordbr.) Trøgstad n s 002 Gunhild Kristiansdatter k g b hm Husmandskone Trøgstad n s 003 Aksel Martinsen m ug b s Skomager Trøgstad n s 004 Hans Martinsen m ug b s Jordarbeider Trøgstad n s 005 Haakon Martinsen m ug b s Jordarbeider Trøgstad n s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Myrer Neset (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Joh. G. Andreassen Bjerke m g b hf Husmand (jordarb.) Trøgstad n s 002 Kajsa Johannesdatter k g b hm Husmandskone Sverige n s 003 Johan Arnt Johansen m ug b s Dagarbeide (Jordbr.) Trøgstad n s 004 Kristian Alfred Johansen m ug b s Søn Trøgstad n s 005 Inga Lovise Johansdatter k ug b d Datter Trøgstad n s 006 Hans Olaf Johansen m ug b s Søn Trøgstad n s 007 Hanna Marie Johansdatter k ug b d Datter Trøgstad n s 008 Marta Karoline Johansdatter k ug b d Datter Trøgstad n s Myrer Braanen (2 m, 6 k) (2 m, 6 k) 001 Joh. Arnt Hansen m b hf Husmand (Jordbr.arb.) Trøgstad n s 002 Inger Marie Hansdatter k b hm Husmandskone Trøgstad n s 003 Johan M. Johansen m b s Dagarbeider Trøgstad n s 004 Karoline E. Johansdatter k ug b d Datter Trøgstad n s 005 Hilda M. Johansdatter k ug b d Datter Trøgstad n s 006 Anna S. Johansdatter k ug b d Datter Trøgstad n s 007 Ragna O. Johansdatter k ug b d Datter Trøgstad n s 008 Mina J. Johansdatter k ug b d Trøgstad n s Myrer Toffelbakke (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Anton Thoresen m g b hf Tømmermand S Trøgstad n 002 Mathea Thoresen k g b hm Tømmermandskone Trøgstad n husmor 003 Thorstein Thoresen m ug b s Søn Trøgstad n Myrer Sannem (0 m, 1 k) (0 m, 2 k) 001 Sofie Gundersdatter k e b hm gammel Arbeiderske Trøgstad n s (vevning og lig.) 002 Karoline Sannem k ug f d Sypike (gaar omkring i Trøgstad n s husene S) Sannsynleg opphaldstad: Trøgstad Folketeljinga 1910 Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Myrer Hvidsten (6 m, 4 k) 1 10 (6 m, 4 k) 001 Hans Larsen m g b hf Gaardbruker Trøgstad n s 002 Julie Simensdatter k g b hm Gaardmandskone Husmor Trøgstad n s 003 Thora Johansdatter k ug b tj tjener (røkter) Trøgstad n s 004 Lars Ranvald Hansen m ug b s Søn Trøgstad n s 005!! Hansen m ug b s Søn Trøgstad n s Merknad: Udøpt gut 006 Marta Karlsen k ug b pleiebarn uts. Kr.ania fatigvæsen Trøgstad n s Kr.ania 007 Simen Olsen m e b hf Kapitalist og jordbr.arb ? n s Merknad: Sidebygningen 008 Hans Simensen m ug b s Arbeider (dagarb.) Trøgstad n s (jordbr.) 009 Johan Simensen m ug b s dagarbeider (jordbr.) Trøgstad n s 010 Dorrette Larsdatter k e b hm Føderaadskone Trøgstad n s Myrer Nordal (1 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Berte Marie Larsdatter k e b hm Husmor Trøgstad n s 002 Karl Ludvigsen m ug b s Arbeider (fløter tømmer) Trøgstad n s 003 Henrik Ludvigsen m ug f s Arbeider (fløter tømmer) Trøgstad n s Sannsynleg opphaldstad: Lunner i Askim Myrer Torp søndre (2 m, 2 k) (3 m, 2 k) Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 0122 Trøgstad 001 Kristian Melleby m ug f hf Kaptein og gaardbruker Rømskogen n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 002 Sofie Østereng k ug b Husholder Husholder Rakkestadn s 003 Birgit Kjellergaard k ug b Tjener Tjener (Røkter) Aal i n s (Røkter) Hallingdal 004 Ole Bøler m ug b Fuldmægtig Fuldmægtig (Jordbr.arb.) Eidsberg n s 005 Ole Høisum m ug b Tjener (Jordbr.arb.) Tjener (Jordbr.arb.) Furnes n s Myrer Torp nordre (5 m, 4 k) (5 m, 4 k) 001 Hans Thorvaldsen m g b hf Gaardbruker Trøgstad n s 002 Karoline Amalie Andresen k g b hm Gaardmandskone husmor Trøgstad n s 003 Margit Hansdatter k ug b d Datter Trøgstad n s 004 Thorstein Hansen m ug b s Søn Trøgstad n s 005 Eivind Hansen m ug b s Søn Trøgstad n s 006 Thora Bernhardsen k ug b tj Tjener (Røkter) Trøgstad n s 007 Aksel Andresen m ug b tj Tjener (Jordbruksarb.) Lørenskogen n s 008 Hans Jansen m ug b tj Tjener (Gaardsgut) S. n s 009 Ranhild Emilie Petersen k ug b pleiebarn Forpl. fra Kr.ania fatigv. Odalen Utsat fra Kr.ania fattigv Kristianian s Myrer Olafsrud (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) Merknad: under Torp 001 Thorvald Larsen m e b hf Føderaadsmand Trøgstad n s %Gaardbruker% 002 Karen Olava Thorvaldsen k ug b d Datter (husgj.) Trøgstad n s 003 Bolette Evensdatter k ug b tj Tjener (røkter) Rakkestadn s 004 Kari Olga Larsen k b pleiebarn (Kr. uts. fra Kristiania Kristianian s vergeraad) vergeraad 005 Ole Pedersen m b fl Jordbruksarbeider Kapitalist Enebak n s Myrer Dammen (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) Merknad: under Torp 001 Maren Hansen k e b hm Bykselsenke Husmor Trøgstad n s 002 Hans Kristian Olsen m ug b s Tømmermand S Trøgstad n s 003 Hanna Sofie Nikolaisdatter k ug b d Datter, Arbeider i vask og Trøgstad n s strykning 004 Aksel Varnstrøm m ug b Utsat fra Kr.ania fattigv Kristianian s Sjukdom: a Myrer Moen (0 m, 4 k) (1 m, 4 k) 001 Johan Kristiansen m g f hf Gaardbruker Trøgstad n s Sannsynleg opphaldstad: Fransvold Trøgstad 002 Karen Thomsdatter?? k g b hm Husmor Trøgstad n s 003 Johanne Johansdatter k ug b d dagarbeiderske Trøgstad n s 004 Marta Pettersen k ug b d.datter datter datter Trøgstad n s 005 Klara Jensine!! k ug b d.datter datter datter Trøgstad n s Myrer Asgjerrud (Askerud) (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Hans G. Askerud m ug b hf Gaardbruger Enebak n s 002 Karoline Johansen k e b tj Husholderske Trøgstad n s 003 Ida Nordal k e b tj Kreaturstel Kristianian s 004 Inga Olafsen k ug b Pleiedatter Pleiedatter Askim n s 005 Johan Løkken m ug b tj Jordbrugsarbeider Kristianian s Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 Myrer Bøkkelstad (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Anton Rud m g b hf Forpagter Trøgstad n s 002 Milla Rud k g b hm Forpagters Kone Trøgstad n s 003 Marta Rud k ug b d Datter Kristianian s 004 John Rud m ug b s Søn Trøgstad n s Myrer Bergenhus (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Svend Bergenhus m g b hf Gaardbruger Trøgstad n s 002 Oline Bergenhus k g b hm Gaardbrugers Kone Trøgstad n s 003 Oscar Bergenhus m ug b s Tømrerlærling og Trøgstad n s Jordbrugsarb. 004 Johanne Bergenhus k ug b d Datter Trøgstad n s Myrer Thorud (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Christian Th. Ringsby m g b hf Gaardbruger og Rødenæs n s pensioneret Lærer 002 Helene Ringsby k g b hm Gaardbrugers Kone Hobøl n s 003 Marie Ringsby k ug b d Husgjerning og Kreaturstel Spydebergn s 004 Thor Ringsby m ug b s Jordbrugsarbeider Spydebergn s 005 Christian Ringsby m ug b s Jordbrugsarbeider (lidet arbeidsdygtig) Spydebergn s Myrer Myren (1 m, 0 k) (1 m, 0 k) 001 Johannes Karlsen m e b hf Gaardbruger og Stenarbeider Sverige n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Myrer Haslerud vestre (4 m, 4 k) 1 8 (4 m, 4 k) 001 Jens H. Haslerud m g b hf Gaardbruger Trøgstad n s Merknad: Hovedbygningen 002 Inga Haslerud k g b hm Gaardbrugers Kone Fet n s 003 Magdalene Haslerud k ug b d Datter Trøgstad n s 004 Hans Haslerud m ug b s Søn Trøgstad n s 005 Karen Haslerud k ug b d Datter Trøgstad n s 006 Tora Aasem k b tj Husgjerning Askim n s 007 Gunder Toresen m b tj Kvægrøter Trøgstad n s Merknad: Drengestuen 008 Anton Edvardsen m b tj Jordbrugsarbeider Trøgstad n s Myrer Bjerkeli af Haslerud (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Andreas Bjerkeli m g b hf Husmand med Jord Trøgstad n s 002 Karoline Bjerkeli k g b hm Husmands Kone Eidsberg n s 003 Mina Bjerkeli k ug b d Husgjerning Trøgstad n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Myrer Aaser (2 m, 4 k) 1 6 (2 m, 4 k) 001 Torvald P. Aaser m g b hf Gaardbruger Trøgstad n s Merknad: Hovedbygningen 002 Sofie Aaser k g b hm Gaardbrugers Kone Trøgstad n s 003 Mina Kristiansen k ug b Pleiedatter Husgjerning Kristianian s 004 Sigrid Selander k ug b Pleiedatter Forsørges af Kra.nia Kristianian s Fattigvæsen 005 Anna Olsen k ug b tj Kreaturstel Trøgstad n s 006 Hjalmar Olsen m ug b tj Jordbrugsarbeider Aalesundn s Merknad: Drengestue Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0220 Asker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0220 Asker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0220 Asker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0221 Høland Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1018 Søgne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1867 Bø Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0136 Rygge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 22.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer