Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 4901 (kvinner: 2418, menn: 2482) Bustader: 740 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 483 (kvinner: 239, menn: 244) Bustader i krinsen: 84 Krins: 001 Herred/by: Skjeberg Folketeljinga Stordal nordre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Johan Syvers. m g b hf Gaardbruger selveier 1868 Skjeberg herred* n s 002 Oleane Syvers. k g b hm Gaardbrugerkone 1866 Skjeberg herred* n s 003 Signe Johansd. k ug b d Datter 1892 Skjeberg herred* n s 004 Erling Johans. m ug b s Søn 1894 Skjeberg herred* n s 005 Reidar Johans. m ug b s Søn 1895 Skjeberg herred* n s 006 Jenny Johans. k ug f d Datter 1897 Skjeberg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Sarpsborg 007 Alfhild Johans. k ug f d Datter 1898 Skjeberg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Borge, Smaalenene 008 Johannes Johans. m ug b s Søn Skjeberg herred* n s 009 Otilie Johans. k ug b d Datter Skjeberg herred* n s 010 Anna Sofie Skog k ug b tj Sysselsat med husgjerning 1850 Sverige s 011 Lovise Gunders. k g mt b 1863 Skjeberg herred* n s Sedvanleg bustad: Sarpsborg Huken Erik Andreass. m g b hf Gaardbruger S og skrædder 1842 Skjeberg herred* n s 002 Helene Eriksd. k g b hm Gaardbrugerkone 1847 Borge i Smålenene n s 003 Harald Eriks. m ug b s Jordbrugsarbeider 1884 Borge i Smålenene n s 004 Jens Eriks. m ug b s Søn 1886 Skjeberg herred* n s 005 Gunda Eriks. k ug b d Sypige 1880 Borge i Smålenene n s 006 Sigrid Eriks. k ug b d Datter 1892 Skjeberg herred* n s Storedal mellem Hans Anders. m g b hf Gaardbruger, selveier 1856 Skjeberg herred* n s 002 Bolette Anders. k g b hm Gaardbrugerkone 1861 Skjeberg herred* n s 003 Johanne Hansd. k ug b d Datter 1889 Skjeberg herred* n s 004 Anette Hansd. k ug b d Datter 1892 Skjeberg herred* n s 005 Julie Hansd. k ug b d Datter 1893 Skjeberg herred* n s 006 Helga Hansd. k ug b d Datter 1898 Skjeberg herred* n s 007 Anna Hansd. k ug b d Datter Skjeberg herred* n s 008 Olaves Ols. m g mt el Maskinist & smed 1857 Rakkestad Sm n s Sedvanleg bustad:!! 009 Ole Olaves. m ug mt el Maskinist & smed 1883 Rakkestad Sm n s Sedvanleg bustad:!! Storedal mellem 11 4, Johan Johns. m g b hf Gaardbruger, selveier 1862 Skjeberg herred* n s 002 Oleane Jørgensd. k g b hm Gaardbrugerkone 1865 Rakkestad n s 003 Antonie Johans. k ug b d Datter 1887 Skjeberg herred* n s 004 John Johans. m ug b s Søn 1889 Skjeberg herred* n s 005 Anna Johans. k ug b d Datter 1892 Skjeberg herred* n s 006 Ingvald Johans. m ug b s Søn 1894 Skjeberg herred* n s 007 Martine Johans. k ug b d Datter Skjeberg herred* n s 008 Emma Johannesd. k ug b tj Væsentlig sysselsat med 1881 Sverige s husgjerning 009 Anne Marie Hansd. k e b fl Føderaadskone 1820 Skjeberg herred* n s Storedal nordre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 0115 Skjeberg 001 Olaus Hans. m g b hf Gaardsbestyrer 1862 Borge i Smålenene n s 002 Bolette Johannesd. k g b hm Gaardsbestyrerkone 1869 Sverige n s 003 Jenny Olausd. k ug b d Datter 1894 Skjeberg herred* n s 004 Sigurd Olaus. m ug b s Søn 1895 Skjeberg herred* n s 005 Anders Olaus. m ug b s Søn 1898 Skjeberg herred* n s 006 Borghild Olausd. k ug b d datter Skjeberg herred* n s 007 Kristiane Karlsd. k e b fl Gaardbrugerenke, selveierske 1826 Borge i Smålenene n s 008 Hansine Hansd. k ug b hm beskjæftiget væsentlig ved 1863 Skjeberg herred* n s huslige sysler 009 Harald Edvards. m ug b s Søn Skjeberg herred* n s Stordal søndre 9 1, Jens Hans. m g b hf Gaardbruger, selveier 1829 Skjeberg herred* n s Merknad: I hovedbygningen 002 Elisabet Johnsd. k g b hm Gaardbrugerkone 1846 Skjeberg herred* n s 003 Anette Olsd. k ug b tj Tjenestepige beskjæftiget 1864 Onsø Sm n s med husgjærning 004 Betsy Olsd. k ug b tj Tjenestepige beskjæftiget 1873 Onsø Sm n s med fjøsstel 005 Omar Anders. m ug b Fattiglem Udsat af Fr.halds fattigvæsen 1889 Fr.hald n s Merknad: I drengestuen 006 Johan Thores. m e b Fattiglem Udsat af Fr.halds fattigvæsen 1825 Berg i Smålenene n s Stabbetorp 12 1, Hans Peders. m g b hf Gaardbruger, selveier 1845 Skjeberg herred* n s Merknad: I hovedbygningen 002 Helene Hansd. k g b hm Gaardbrugerkone 1850 Skjeberg herred* n s 003 Hanna Hansd. k ug b d Sypige 1872 Skjeberg herred* n s 004 Gerda Hansd. k ug b d Sysselsat med husgjerning og 1882 Skjeberg herred* n s fjøsstel 005 Adler Ols. m ug b Fattiglem Udsat for Kr.nias 1888 Kristiania n s fattigvæsens regning Merknad: I drengestuen Klinkenberg under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Jacobs. m e b hf Lever af sine midler, huseier 1825 Sverige s Lien Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Martin Torkels. m g b hf Gaardbruger, selveier og 1833 Skjeberg herred* n s murer 002 Juliane Johans. k g b hm Gaardbrugerkone 1835 Skjeberg herred* n s 003 Ragna Andersd. k ug b Fattiglem Udsat af fattigvæsenet 1888 Fr.hald n s 004 Hans Johans. m ug b Adoptivsøn Adoptivsøn 1890 Skjeberg herred* n s 005 Herman Eriks. m g b hf Tjenestegut sysselsat med 1872 Skjeberg herred* n s jordbrugsarbeide 006 Josefine Martinsd. k g b hm Arbeiderkone 1860 Skjeberg herred* n s 007 Julie Hermansd. k ug b d Datter 1894 Skjeberg herred* n s 008 Erik Hermans. m ug b s Søn 1897 Sarpsborg n s Storedal nordre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Edvard Hans. m e b hf Gaardbruger, selveier 1862 Skjeberg herred* n s 002 Elise Edvardsd. k ug b d Bestyrer sin faders hus 1880 Skjeberg herred* n s 003 Anders Edvards. m ug b s Søn 1889 Skjeberg herred* n s Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Elvine Edvardsd. k ug b d Datter 1891 Skjeberg herred* n s 005 Petter Lars. m ug b el Graastensmurer, lærling 1877 Skjeberg herred* n s Dal Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Thorvald Andreass. m g b hf Gaardbruger, selveier, og 1858 Rakkestad Sm n s sagarbeider 002 Karen Olsd. k g b hm Gaardbrugerkone 1857 Rakkestad Sm n s 003 Magna Thorvaldsd. k ug b d Datter 1890 Skjeberg herred* n s 004 Ole Thorvalds. m ug b s Søn 1892 Skjeberg herred* n s 005 Johan Thorvalds. m ug b s Søn 1894 Skjeberg herred* n s 006 Ragnvald Thorvalds. m ug b s Søn 1896 Skjeberg herred* n s Svennemoen under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Karl Anders. m g f hf Jordbrugsarbeider tjenestegut 1879 Skjeberg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Ullerø anex 002 Karoline Andersd. k g b hm Jordbrugsarbeiderkone 1876 Skjeberg herred* n s Pirkumbak under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Hans Ols. m b hf Jordbruger, leier og snedker 1826 Skjeberg herred* n s 002 Juliane Engebretsd. k b hm Jordbrugerkone 1827 Skjeberg herred* n s Brandstorp Gunne Ols. m g b hf Gaardbruger, selveier, og 1853 Skjeberg herred* n s smed 002 Karen Helmine Ols. k g b hm Gaardbrugerkone 1862 Skjeberg herred* n s 003 Albert Gunnes. m ug b s Beskjæftiget med 1884 Skjeberg herred* n s jordbrugsarb. 004 Julie Gunnesd. k ug b d Datter 1888 Skjeberg herred* n s 005 Godtfred Gunnes. m ug b s Søn 1890 Skjeberg herred* n s 006 Maren Gunnesd. k ug b d Datter 1893 Skjeberg herred* n s 007 Olga Gunnesd. k ug b d Datter 1896 Skjeberg herred* n s Brandstorp Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Thea Nils. k e b hm Gaardbrugerenke, selveierske 1861 Skjeberg herred* n s Merknad: I hovedbygningen 002 Nils Johans. m ug b s Søn 1888 Skjeberg herred* n s 003 Anton Johans. m ug b s Søn 1890 Skjeberg herred* n s 004 Julie Johansd. k ug b d Datter 1897 Skjeberg herred* n s 005 Lovise Jensd. k e b hm's moder Forsørges af sin datter 1821 Skjeberg herred* n s 006 Klara Johansd. k b tj Tjenestepige, budeie 1881 Sverige s 007 Hans Nils. m b tj Gaardsbestyrer 1862 Tune Sm n s Merknad: I drengestuen Brandstorp meieri under Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Hjalmar Jacobs. m ug b hf Meieribestyrer 1876 Skjeberg herred* n s 002 Agnes Pedersd. k ug b hm Husbestyrerinde og meierske 1879 Skjeberg herred* n s Brandstorpmyren under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0115 Skjeberg 001 Martin Anders. m g b hf Husmand m j 1831 Aremark Sm n s 002 Oleane Kristensd. k g b hm Husmandskone 1840 Fr.hald n s 003 Kristian Martins. m ug b s Jordbrugsarbeider 1872 Rakkestad n s 004 Severine Martinsd. k ug b d Beskjæftiget med husgjerning 1874 Rakkestad n s Brandstorp Edvin Holt m g b hf Forpagter 1870 Glemminge Sm n s Merknad: I hovedbygningen 002 Hanna Ols. k g b hm Forpagterkone 1876 Glemminge Sm n s 003 Johanne Edvinsd. k ug b d Datter 1896 Glemminge Sm n s 004 Ester Edvinsd. k ug b d Datter 1898 Brunlanæs JL n s 005 Trygve Edvins. m ug b s Søn Skjeberg herred* n s 006 Bertha Johans. k ug f tj Beskjæftiget med husgjerning 1884 Danmark s Statsb.: Danmark Sannsynleg opphaldstad: Borge i Smaalenene 007 Ole Johans. m ug b tj Beskjæftiget med 1865 Fredriksstad n s jordbrugsarbeide Merknad: I drengestuen 008 Olaus Gunders. m f b hf Gaardeier, selveier 1845 Berg, Smålenene n s Merknad: I hovedbygningen E: Fødselsår tilføyd av andre 009 Oleane Andreasd. k ug b hm Husbestyrerinde 1859 Skjeberg herred* n s Merknad: E: Fødselsår tilføyd av andre 010 Anton Jacobs. m ug b s Husbestyrerindens søn 1886 Skjeberg herred* n s Merknad: E: Fødselsår tilføyd av andre Lilledal Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Jens Nils. m e b hf Gaardbruger, selveier 1830 Borge, Smaalenene n s 002 Gunne Jens. m ug b s Gaardbrugersøn beskjæfg Skjeberg herred* n s med jordbrugsarb. 003 Johanne Jacobs. k ug b hm Husbestyrerinde 1885 Skjeberg herred* n s 004 Anna Johannesd. k ug b tj Tjenestepige beskjæftg. med fjøsstel 1884 Skjeberg herred* n s Lilledal Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Nils Anders. m ug b hf Gaardsbestyrer 1851 Skjeberg herred* n s 002 Maren Anders. k ug b hm Føderaad paa gaarden 1849 Skjeberg herred* n s 003 Helene Hans. k ug b tj Tjenestepige - budeie 1857 Rakkestad n s Merknad: E: Fødselsår tilføyd av andre Lilledal Edvard Ols. m g b hf Gaardbruger, selveier 1858 Borge i Smaalenene n s 002 Andrine Ols. k g b hm Gaardbrugerkone 1868 Rakkestad n s 003 Martha Edvardsd. k ug b d Datter 1896 Skjeberg herred* n s 004 Karen Hans. k ug b tj Beskjæftiget med fjøsstel 1883 Borge i Smaalenene n s Skinde Johannes Kristens. m g b hf Gaardbruger, selveier 1840 Tune Sm n s 002 Oline Andersd. k g b hm Gaardbrugerkone 1848 Skjeberg herred* n s 003 Johanne Johannesd. k ug b d Beskjæftiget med husgjerning 1878 Skjeberg herred* n s 004 Kristian Johannes. m ug b s Beskjæftiget med 1879 Skjeberg herred* n s jordbrugsarbeide 005 Grethe Johannesd. k ug b d Sypige 1882 Skjeberg herred* n s 006 Antonie Johannesd. k ug b d Datter 1887 Skjeberg herred* n s 007 Johan Johannes. m ug b s Søn 1889 Skjeberg herred* n s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Oleane Johannesd. k ug b d Datter 1892 Skjeberg herred* n s 009 Jens Johans. m ug b Dattersøn Dattersøn Skjeberg herred* n s Skinne nordre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Martin Hans. m g b hf Gaardbruger, selveier 1856 Skjeberg herred* n s Merknad: I hovedbygningen 002 Johanne Olsd. k g b hm Gaardbrugerkone 1865 Sverige n s 003 Hans Martins. m ug b s Søn 1891 Skjeberg herred* n s 004 Johan Martins. m ug b s Søn 1892 Skjeberg herred* n s 005 Kristian Martins. m ug b s Søn 1893 Skjeberg herred* n s 006 Ole Martins. m ug b s Søn 1894 Skjeberg herred* n s 007 Marie Martinsd. k ug b d Datter Skjeberg herred* n s 008 Ole Jens. m g b hf Jordbrugsarbeider 1862 Kristiania n s Merknad: I smidien 009 Amalie Larsd. k g b hm Hustru 1855 Holmestrand JL n s Gunnerstorp Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Hans Jacobs. m g b hf Gaardbruger selveier 1853 Skjeberg herred* n s 002 Johanne Jacobs. k g b hm Gaardbrugerkone 1858 Skjeberg herred* n s 003 Anna Hansd. k ug b d Beskjæftiget med husgjerning 1881 Skjeberg herred* n s 004 Andreas Hans. m ug b s Beskjæftiget med 1884 Skjeberg herred* n s jordbrugsarbeide 005 Hilda Hansd. k ug b d Beskjæftiget med fjøsstel 1885 Skjeberg herred* n s 006 Elen Hansd. k ug b d Datter 1890 Skjeberg herred* n s 007 Sigurd Hans. m ug b s Søn 1892 Skjeberg herred* n s 008 Erling Hans. m ug b s Søn 1895 Skjeberg herred* n s 009 Emil Hans. m ug b s Søn 1897 Skjeberg herred* n s Gunnerstorp Andreas Jacobs. m g b hf Gaardbruger, selveier 1814 Skjeberg herred* n s Merknad: I hovedbygningen 002 Oline Jacobs. k g b hm Gaardbrugerkone 1840 Borge i Smaalenene n s 003 Anette Jacobs. k ug b d Beskjæftiget med husgjerning 1867 Skjeberg herred* n s 004 Asbjørn Antons. m ug b Dattersøn Dattersøn 1897 Skjeberg herred* n s 005 Syver Ols. m ug b tj Tjenestegut beskjæftiget med 1859 Skjeberg herred* n s jordbrgarb 006 Anna Antonsd. k ug b tj Tjenestepige, beskjæftig. med 1883 Skjeberg herred* n s husgjerning Merknad: I drengestuen 007 Karoline Larsd. k b tj Tjenestepige, beskjæftig. med 1882 Sverige s fjøsstel Hornæs mellem Bernhard Hans. m g b hf Gaardbruger, selveier 1848 Skjeberg herred* n s Merknad: I hovedbygningen 002 Marie Hans. k g b hm Gaardbrugerkone 1851 Glemminge Sm n s 003 Bolette Hans. k ug b d Sysselsat med husgjerning 1879 Skjeberg herred* n s 004 Magdalene Hans. k ug b d Sysselsat med husgjerning 1883 Skjeberg herred* n s 005 Riiser Hans. m ug b s Sysselsat med 1881 Skjeberg herred* n s jordbrugsarbeide 006 Hans Hans. m ug b s Søn 1890 Skjeberg herred* n s 007 Augusta Andreasd. k ug b tj Tjenestepige sysselsat med 1883 Sverige s fjøsstel Statsb.: Sverige Merknad: I bryggerhuset Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0115 Skjeberg Hornæs vestre August Jens. m g b hf Gaardbruger, selveier 1849 Skjeberg herred* n s Merknad: I hovedbygningen 002 Lovise Jens. k g b hm Gaardbrugerkone 1853 Skjeberg herred* n s 003 Jens Augusts. m ug b s Sysselsat med 1883 Skjeberg herred* n s jordbrugsarbeide 004 Magdalena Augustd. k ug b d Sysselsat med husgjerning 1885 Skjeberg herred* n s 005 Arnt Augusts. m ug b s Søn 1890 Skjeberg herred* n s 006 Hanna Augustd. k ug b d Datter 1896 Skjeberg herred* n s 007 Oskar Johans. m ug b tj Tjenestegut sysselsat med 1880 Sverige s jordbrugsarbeide Statsb.: Sverige Merknad: I bryggerhuset 008 Karl Anders. m ug b tj Kvægrøgter 1882 Fr.hald n s 009 Georg Jens. m ug mt b Handelsbetjent ved 1881 Skjeberg herred* n s manufakturforrt. Sedvanleg bustad: Kristiania 010 Josefine Johansd. k ug b tj Tjenestepige sysselsat med husgjerning 1880 Skjeberg herred* n s Hornæs østre Joakim Schiørn m g b hf Res. kap 1859 Balestrand NB n s Merknad: I hovedbygningen 002 Jenny Schiørn k g b hm fru Præstefrue 1860 Sverige n s 003 Fredrik Schiørn m ug b s Søn 1893 Fr.hald n s 004 Elisabet Pettersd. k ug b tj Tjenestepige sysselsat med 1884 Onsø Sm n s husgjerng 005 T. Thoreby m g b hf Forpagter 1841 Varteig Sm n s Merknad: I forpagterboligen 006 Marie Thoreby k g b hm Forpagterkone 1846 Ullensaker Ak n s 007 Albert Thoreby m ug b s Sysselsat med jordbrugsarbeide 1875 Kristiania n s Stranden under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Anton Anders. m g b hf Stenhugger og forpgt. af jord 1862 Skjeberg herred* n s 002 Magdalena Jacobsd. k g b hm Stenhuggerkone 1864 Skjeberg herred* n s 003 Anders Antons. m ug b s Søn 1888 Skjeberg herred* n s 004 Sofie Antonsd. k ug b d Datter 1891 Skjeberg herred* n s 005 Anne Olsd. k e b hm Fattiglem 1830 Skjeberg herred* n s Stranden under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Petter Ols. m g f hf Stenhuggersmed og forpagter 1855 Sverige n s Sannsynleg opphaldstad: Berg i Smaalenene 002 Oline Nilsd. k g f hm Hustru 1853 Berg i Smaalenene n s Sannsynleg opphaldstad: Berg i Smaalenene 003 Omar Petters. m ug f s Søn 1886 Skjeberg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Berg i Smaalenene 004 Borghild Pettersd. k ug b d Datter 1889 Skjeberg herred* n s 005 Signe Pettersd. k ug b d Datter 1892 Skjeberg herred* n s 006 Sofie Nilsd. k ug mt b Driver landhandel 1865 Berg i Smaalenene n s Sedvanleg bustad: Døle i Skjeberg 007 Karl Mikaels. m ug f fl Stenkjører!! Sverige s Statsb.: Sverige Sannsynleg opphaldstad: Berg i Smaalenene Flyndrevig under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Markus Lars. m g b hf Stenhugger 1872 Skjeberg herred* n s 002 Johanne Andreasd. k g b hm Stenhuggerkone 1870 Skjeberg herred* n s Delebækbugten Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Lars Syvers. m g b hf Gaardbruger, selveier og 1832 Skjeberg herred* n s leilænding 002 Marie Johns. k g b hm Gaardbrugerkone 1838 Skjeberg herred* n s 003 Jørgen Lars. m ug b s Stenhuger 1863 Skjeberg herred* n s 004 Johan Lars. m ug b s Stenhugger 1875 Skjeberg herred* n s 005 Lars Severins. m ug b Sønnesøn Sønnesøn 1892 Skjeberg herred* n s 006 Signe Severinsd. k ug b Sønnedatter Sønnedatter 1894 Skjeberg herred* n s 007 Johan Jørgens. m ug b Sønnesøn Sønnesøn 1893 Fr.hald n s 008 Marie Olsd. k e b fl Sysselsat med husgjerning 1864 Sverige s Hornæs østre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Bolivar Mads. m g b hf Smed, haandverker og 1854 Berg i Smaalenene n s gaardbruger S 002 Marthe Pettersd. k g b hm Smedkone 1855 Skjeberg herred* n s 003 Kirstine Bolivarsd. k ug b d Sysselsat med husgjerning 1878 Skjeberg herred* n s 004 Bernhard Bolivars. m ug b s Smed, haandverker 1882 Skjeberg herred* n s 005 Karen Bolivarsd. k ug b d Datter 1887 Skjeberg herred* n s 006 Olaf Bolivars. m ug b s Søn 1889 Skjeberg herred* n s 007 Martin Bolivars. m ug b s Søn 1890 Skjeberg herred* n s 008 Ludvig Bolivars. m ug b s Søn 1892 Skjeberg herred* n s 009 Trygve Bolivars. m ug b s Søn 1894 Skjeberg herred* n s 010 Eli Bolivarsd. k ug b d Datter 1896 Skjeberg herred* n s 011 Petrine Bolivarsd. k ug f d Sypige for egen regning 1880 Skjeberg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Sarpsborg Solberg søndre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Andreas Johns. m g b hf Gaardbruger, selveier 1833 Skjeberg herred* n s 002 Inger Johansd. k g b hm Gaardbrugerkone 1836 Skjeberg herred* n s 003 Petter Andreass. m ug b s Sysselsat med 1870 Skjeberg herred* n s jordbrugsarbeide 004 Ole Johns. m e b fl hf's broder Forsørges af husfaderen 1830 Skjeberg herred* n s Helgerø under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anton Hans. m g b hf Husmand m j, 1859 Skjeberg herred* n s jordbrugsarbeider 002 Marie Mathisd. k g b hm Husmandskone 1861 Sverige n s 003 Matias Antons. m ug b s Søn 1887 Skjeberg herred* n s 004 Jenny Antonsd. k ug b d Datter 1891 Skjeberg herred* n s 005 Hanna Antonsd. k ug b d Datter 1896 Skjeberg herred* n s Rynningen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Thorvald Andres. m g b hf Gaardbruger, selveier 1864 Kristiania n s 002 Marie Larsd. k g b hm Gaardbrugerkone 1863 Sverige n s 003 Harald Thorvalds. m ug b s Sysselsat med 1885 Skjeberg herred* n s jordbrugsarbeide 004 Sofie Thorvaldsd. k ug b d Datter 1887 Skjeberg herred* n s 005 Mathilde Thorvaldsd. k ug b d Datter 1889 Skjeberg herred* n s 006 Hanna Thorvaldsd. k ug b d Datter 1892 Skjeberg herred* n s 007 Debora Thorvaldsd. k ug b d Datter 1894 Skjeberg herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0115 Skjeberg 008 Martha Thorvaldsd. k ug b d Datter 1896 Skjeberg herred* n s 009 Aksel Thorvalds. m ug b s Søn 1898 Skjeberg herred* n s 010 Ragnvald Thorvalds. m ug b s Søn 1899 Skjeberg herred* n s 011 Lars Johannes. m g b hm's fader Nyder offentlig og privat 1823 Sverige s understøt. 012 Karoline Karlsd. k g b hm's moder Nyder offentlig og privat understøt Sverige s Stenklopløkken Mathias Ols. m g b hf Skrædder, haandverker og 1843 Rakkestad n s jordbruger 002 Amalie Andersd. k g b hm Skrædderkone 1855 Skjeberg herred* n s 003 Hans Mathias. m ug b s Arbeider paa trævarefabrik 1883 Skjeberg herred* n s 004 Severin Mathias. m ug b s Sysselsat med 1885 Skjeberg herred* n s jordbrugsarbeide 005 Andrine Mathias. k ug b d Datter 1893 Skjeberg herred* n s Stenklop søndre under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anders Gudbrands. m g b H Maler, haandverker 1829 Sverige s Stenklopmyren under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Peter Tjostolfs. m e b hf Bygselmand og træskomager 1815 Borge i Smaalenene n s 002 Juliane Pettersd. k g b hm Husholderske 1845 Skjeberg herred* n s Borgeli Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Gustav Eriks. m g b hf Gaardbruger, selveier 1860 Sverige n s 002 Bolette Petersd. k g b hm Gaardbrugerkone 1854 Skjeberg herred* n s 003 Karl Gustavs. m ug b s Søn 1886 Gleminge Sm n s 004 Marie Gustavsd. k ug b d Datter 1892 Skjeberg herred* n s 005 Johannes Gustavs. m ug b s Søn 1894 Skjeberg herred* n s 006 Georg Gustavs. m ug b s Søn 1896 Skjeberg herred* n s Myren Ludvig Nils. m ug b hf Gaardbruger, selveier 1850 Skjeberg herred* n s 002 Karen Nilsd. k e b hm hf's søster Husbestyrerinde 1859 Skjeberg herred* n s 003 Ludvike Ludvigsd. k ug b Husbestyrerindens Datter 1892 Fredriksstad n s d 004 Lovise Nilsd. k ug b fl Sysselsat med husgjerning 1854 Skjeberg herred* n s Delebæk Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Hans Ols. m g b hf Gaardbruger, selveier 1825 Skjeberg herred* n s 002 Marthe Johnsd. k g b hm Gaardbrugerkone 1825 Skjeberg herred* n s Bugten Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Kristian Ols. m g b hf Gaardbruger, selveier 1866 Skjeberg herred* n s 002 Maren Hansd. k g b hm Gaardbrugerkone 1869 Skjeberg herred* n s 003 Ole Kristians. m ug b s Søn 1896 Skjeberg herred* n s 004 Magnild Kristiansd. k ug b d Datter Skjeberg herred* n s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Sofie Ulriksd. k e b hf's moder Lever af sine midler 1823 Skjeberg herred* n s Bugtebakken under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Ole Ols. m g b hf Stenhuggesmed 1860 Varteig Sm n s 002 Julie Ols. k g b hm Hustru 1862 Skjeberg herred* n s 003 Olaf Ols. m ug b s Søn 1885 Skjeberg herred* n s 004 Ole Ols. m ug b s Søn 1887 Skjeberg herred* n s 005 Karen Olsd. k ug b d Datter 1889 Skjeberg herred* n s 006 Helge Ols. m ug b s Søn 1891 Skjeberg herred* n s 007 Inga Olsd. k ug b d Datter 1895 Skjeberg herred* n s 008 Martha Olsd. k ug b d Datter 1896 Skjeberg herred* n s Bugtebakken Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Hans. m g b hf Stenhugger 1863 Skjeberg herred* n s 002 Amalie Hansd. k g b hm Hustru 1861 Skjeberg herred* n s 003 Hanna Olsd. k ug b d Datter 1888 Skjeberg herred* n s 004 Hans Ols. m ug b s Søn 1890 Skjeberg herred* n s 005 Abigael Olsd. k ug b d Datter 1891 Skjeberg herred* n s 006 Harald Ols. m ug b s Søn 1894 Skjeberg herred* n s 007 Johan Ols. m ug b s Søn 1896 Skjeberg herred* n s 008 Martha Olsd. k ug b d Datter 1898 Skjeberg herred* n s Haugen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Lorents Andreass. m g b hf Hustømmermand og 1852 Skjeberg herred* n s jordbruger 002 Johanne Hansd. k g b hm Hustru 1854 Skjeberg herred* n s 003 Hans Lornts. m ug b s Hustømmermand, svend 1880 Skjeberg herred* n s 004 Olaf Lornts. m ug b s Søn 1886 Skjeberg herred* n s 005 Helga Lorntsd. k ug b d Datter 1889 Skjeberg herred* n s 006 Johannes Lornts. m ug b s Søn 1891 Skjeberg herred* n s 007 Kristian Lornts. m ug b s Søn 1894 Skjeberg herred* n s 008 Bernhard Lornts. m ug b s Søn 1896 Skjeberg herred* n s 009 Trygve Lornts. m ug b s Søn Skjeberg herred* n s 010 Thorvald Lornts. m g b hf Malersvend, haandverker 1878 Skjeberg herred* n s 011 Lina Nils. k g b hm Hustru 1876 Tune Sm n s Hauglund Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Elen Knudsd. k e b hm Jordbrugerske, selveier 1849 Skjeberg herred* n s 002 Knut Kristians. m ug b s Bestyrer sin moders eiendom 1881 Skjeberg herred* n s 003 Kristoffer Kristians. m ug b s Søn 1888 Skjeberg herred* n s 004 Olga Kristiansd. k ug b d Datter 1891 Skjeberg herred* n s Hagelund nordre Lornts Anders. m g b hf Jordbruger, selveier 1840 Skjeberg herred* n s 002 Marie Karlsd. k g f hm Jordbrugerkone 1840 Skjeberg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Gangestad i Skjeberg 003 Marie Lorntsd. k ug f d Sypige 1882 Skjeberg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Sarpsborg 004 Klara Lornts. k g mt b Snedkermesters hustru 1871 Fredriksstad n s Sedvanleg bustad: Sarpsborg 005 Johan Lornts. m g mt b Snedkermester 1869 Skjeberg herred* n s Sedvanleg bustad: Sarpsborg 006 Eugenie Lornts. k ug mt b Datter 1895 Fredriksstad n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0115 Skjeberg Sedvanleg bustad: Sarpsborg 007 Randi Lornts. k ug mt b Datter 1897 Fredriksstad n s Sedvanleg bustad: Sarpsborg 008 Lovise Larsd. k ug b el Lever af sine midler 1838 Skjeberg herred* n s Strandløkken Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Kresten Hans. m e b hf Gaardbruger, selveier 1833 Skjeberg herred* n s 002 Marie Krestensd. k ug b hm d Styrer sin faders hus 1878 Skjeberg herred* n s 003 Anna Olsd. k ug b Datterdatter Datterdatter 1891 Fredriksstad n s Hagelund Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Karls. m g b hf Graastensmurer 1853 Skjeberg herred* n s 002 Oleane Larsd. k g b hm Hustru 1847 Skjeberg herred* n s 003 Marthe Olsd. k e b hf's moder Forsørget af sin søn 1814 Skjeberg herred* n s 004 Hans Ols. m ug b s Søn 1885 Skjeberg herred* n s 005 Oskar Ols. m ug b s Søn 1887 Skjeberg herred* n s 006 Karl Ols. m ug b s Søn 1892 Skjeberg herred* n s 007 Kristian Ols. m ug b s Malersvend 1881 Skjeberg herred* n s Bryggen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Ole Ols. m e b hf Gaardbruger, selveier 1822 Id Sm n s 002 Bolette Olsd. k ug b hm d Styrer huset for sin far 1852 Skjeberg herred* n s Bryggen nedre Martin Ols. m g b hf Fisker 1861 Skjeberg herred* n s 002 Anne Kresteansd. k g b hm Fiskerkone 1860 Skjeberg herred* n s 003 Aksel Hans. m ug b s Sømand, matros 1879 Skjeberg herred* n s 004 Ole Ols. m ug b s Søn 1895 Skjeberg herred* n s Valberg Ole Hans. m g b hf Jordbruger selveier og fisker 1843 Skjeberg herred* n s 002 Petra Andersd. k g b hm Hustru 1845 Skjeberg herred* n s 003 Hans Ols. m ug b s Sysselsat med jordbrugsarb Skjeberg herred* n s og fiskeri 004 Anette Olsd. k ug b d Sysselsat med husgjerning og 1877 Skjeberg herred* n s sypige Kvasten Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Kristian Anders. m g b hf Gaardbruger, selveier 1850 Skjeberg herred* n s 002 Julie Anders. k g b hm Gaardbrugerkone 1855 Skjeberg herred* n s 003 Kristoffer Kresteans. m ug b s Søn 1886 Skjeberg herred* n s 004 Anna Kresteansd. k ug b d Sysselsat med husgjerning 1884 Skjeberg herred* n s 005 Olava Kresteansd. k ug b d Datter 1889 Skjeberg herred* n s 006 Jens Anders. m ug b hf's broder Føderaad 1843 Skjeberg herred* n s Sjukdom: a Brevik Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Andreas Sørens. m g b hf Jordbruger, leilænding 1814 Aker n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Marie Sørens. k g b hm Hustru 1831 Skjeberg herred* n s Brevik østre Halvor Ivers. m e b hf Gaardbruger, selveier 1832 Skjeberg herred* n s 002 Johan Halvors. m g b s Jordbrugsarbeider og fisker 1859 Skjeberg herred* n s 003 Hanna Halvors. k g b Sønnekone Hustru 1871 Skjeberg herred* n s 004 Harald Johans. m ug b s Søn 1894 Skjeberg herred* n s 005 Borghild Johansd. k ug b d Datter 1895 Skjeberg herred* n s 006 Jenny Johansd. k ug b d Datter 1897 Skjeberg herred* n s 007 Krestine Antonsd. k ug b hf's datterdatter Datterdatter 1887 Skjeberg herred* n s Brevik under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Peders. m g b hf Forsørges dels af børnene og 1823 Sverige s dels af fattigvæsenet 002 Sofie Iversd. k g b hm Hustru 1830 Skjeberg herred* n s Brevik under %8% 9 %8% Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Julius Halvors. m g b hf Fisker 1855 Skjeberg herred* n s 002 Anette Halvors. k g b hm Fiskerkone 1855 Skjeberg herred* n s 003 Anna Juliusd. k ug b d Sypige for egen regning 1880 Skjeberg herred* n s 004 Hans Juliuss. m ug b s Fisker 1883 Skjeberg herred* n s 005 Johan Juliuss. m ug b s Fisker 1884 Skjeberg herred* n s 006 Hjalmar Juliuss. m ug b s Søn 1887 Skjeberg herred* n s 007 Peder Juliuss. m ug b s Søn 1891 Skjeberg herred* n s 008 Abigael Juliusd. k ug b d Datter 1896 Skjeberg herred* n s 009 Hans Johns. m e b hm's fader Fisker og har kapital 1830 Skjeberg herred* n s Slettemyr under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Anton Olaves. m g b hf Stenhugger 1858 Skjeberg herred* n s 002 Helne Halvorsd. k g b hm Stenhuggerkone 1856 Skjeberg herred* n s 003 Marie Antonsd. k ug b d Datter 1886 Skjeberg herred* n s 004 Krestine Antonsd. k ug b d Datter 1888 Skjeberg herred* n s 005 Johan Antons. m ug b s Søn 1890 Skjeberg herred* n s 006 Harald Antons. m ug b s Søn 1893 Skjeberg herred* n s 007 Bolette Antonsd. k ug b d Datter 1898 Skjeberg herred* n s Slettemyr under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Olaves Ols. m e b hf Jordbruger bygselmand 1825 Skjeberg herred* n s Slettemyr under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Alette Kristiansd. k ug b hm Sysselsat med husgjerning 1850 Skjeberg herred* n s 002 Kristian Hans. m ug b s Jordbrugsarbeider 1881 Skjeberg herred* n s 003 Karen Andersd. k e b hm's moder Underholdes af sin datter 1823 Skjeberg herred* n s Slettemyr under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Marius Kristians. m g b hf Stenhugger 1868 Skjeberg herred* n s 002 Beathe Eriksd. k g b hm Stenhuggerkone 1866 Sverige n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0115 Skjeberg 003 Karen Mariusd. k ug b d Datter 1890 Borge i Smaalenene n s 004 Einar Mariuss. m ug b s Søn 1892 Skjeberg herred* n s 005 Borghild Mariusd. k ug b d Datter 1894 Skjeberg herred* n s 006 Ivar Marius. m ug b s Søn 1896 Skjeberg herred* n s 007 Ester Mariusd. k ug b d Datter 1898 Skjeberg herred* n s Lien under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Johan Andreass. m g b hf Arbeidspligtig husmand u j 1854 Fr.hald n 002 Helene Petersd. k g b hm Husmandskone 1843 Sverige n 003 Ole Laurits. m e b s Hustømmermand 1870 Skjeberg herred* n s %g % 004 Krestean Johans. m ug b s Jordbrugsarbeider 1885 Skjeberg herred* n s Lien under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Gunne Jens. m g b hf Fisker 1824 Skjeberg herred* n s 002 Andrea Andersd. k g b hm Fiskerkone 1827 Skjeberg herred* n s Lien under Hans Anders. m g b hf Jordbruger, bygselmd. og 1828 Skjeberg herred* n s skomager 002 Oline Larsd. k g b hm Hustru 1834 Skjeberg herred* n s 003 Peder Hans. m ug b s Skomager 1875 Skjeberg herred* n s 004 Ludvig Hans. m g b hf Snedkersvend 1880 Skjeberg herred* n s 005 Anette Johannesd. k g b hm Hustru 1881 Skjeberg herred* n s 006 Haakon Ludvigs. m ug b s Søn Skjeberg herred* n s Strandløkken under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Aksel Bernts. m g f hf Stenhugger 1870 Sverige s Statsb.: Sverige Sannsynleg opphaldstad: Ullerøe anneks 002 Josefine Bernts. k g b hm Stenhuggerkone 1869 Borge i Smålenene n s 003 Arnt Aksels. m ug b s Søn 1893 Borge i Smålenene n s 004 Grethe Akselsd. k ug b d Datter 1895 Borge i Smålenene n s 005 Birger Aksels. m ug b s Søn 1897 Fredriksstad n s Lien Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Eriks. m g f hf Sagbrugsarbeider og 1856 Skjeberg herred* n s jordbruger, selveier Sannsynleg opphaldstad: Borge i Smaalenene 002 Oline Johnsd. k g b hm Hustru 1841 Skjeberg herred* n s 003 Emma Olsd. k ug b d Sypige for egen regning 1878 Fredriksstad n s 004 Anders Hans. m e b el Jordbrugsarbeider, har lidt formue 1827 Skjeberg herred* n s Hornæs østre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Otters. m g b hf Gaardbruger, selveier 1850 Skjeberg herred* n s 002 Dorthea Otters. k g b hm Gaardbrugerkone 1854 Skjeberg herred* n s 003 Otto Ols. m ug b s Søn 1886 Skjeberg herred* n s 004 Johannes Otters. m ug b hf's broder Gaardbruger selveier 1852 Skjeberg herred* n s 005 Pernille Olsd. k e b hf's moder Føderaadsenke 1817 Skjeberg herred* n s 006 Anna Antonsd. k ug b tj Sysselsat med fjøsstel 1883 Skjeberg herred* n s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0113 Borge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0113 Borge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0114 Varteig. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0114 Varteig. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0114 Varteig Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0533 Lunner. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0533 Lunner. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0533 Lunner Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0416 Romedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0128 Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0136 Rygge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0612 Hole Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1658 Børsen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1658 Børsen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1658 Børsen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0214 Aas Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0527 Vardal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0940 Valle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0940 Valle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0940 Valle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1446 Breim Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0827 Hjartdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0827 Hjartdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0827 Hjartdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1038 Fede. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1038 Fede. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1038 Fede Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Tilhører Vestby herred. Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0120 Rødenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0120 Rødenes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0120 Rødenes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0621 Sigdals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0621 Sigdals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0621 Sigdals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0625 Nedre Ekers. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0625 Nedre Ekers. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0625 Nedre Ekers Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0413 Furnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1648 Størens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1648 Størens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1648 Størens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0216 Nesodden herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0216 Nesodden herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0216 Nesodden herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1929 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0229 Enebak. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0229 Enebak. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0229 Enebak Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0717 Borre. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0717 Borre. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0717 Borre Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0113 Borge Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0627 Røken. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0627 Røken. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0627 Røken Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1235 Voss Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1650 Horg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1650 Horg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1650 Horg Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer