Folketeljing 1900 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 0612 Hole. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 0612 Hole Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 3523 (kvinner: 1828, menn: 1695) Bustader: 659 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 476 (kvinner: 261, menn: 215) Bustader i krinsen: 94 Krins: 001 Herred/by: Hole Folketeljinga Sørum 10, 10 4, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Edvard Johannes. m g b hf Gaardbruger S 1845 Skibtvedt Sm n s 002 Karen Marie Johannes. k g b hm Gaardbrugerkone 1829 Skien Brb n s 003 Kari Danielsd. k ug b tj Budeie 1867 Flaa Hallingdal Bu n s 004 Elias Ols. m ug b tj Jordbrugsarbeide 1850 Hole herred* n s Merknad: Drengestubygning Sørum Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Kristian Antons. m g b hf Jordbrugsarbeider og Slagter 1880 Hole herred* n s 002 Ingeborg Kristensd. k g b hm Jordbrugsarbeiders Hustru 1875 Næs Hallingdal Bu n s 003 Anton Kristians. m ug b s Søn Hole herred* n s Mo øvre Engebret Jørgen Moe m ug b hf Gaardbruger S 1878 Hole herred* n s Merknad: Hovedbygning 002 Martha Moe k ug b Søster %d% Husbestyrerinde 1858 Hole herred* n s Merknad: Hovedbygning 003 Ole Petter Moe m ug b Broder Middelskoleelev 1884 Hole herred* n s %Søster% Merknad: Hovedbygning 004 Karine Karlsd. k ug b tj Enepige 1878 Hole herred* n s Merknad: Hovedbygning 005 Amund Kristians. m ug b tj Staldkarl 1882 Hole herred* n s Merknad: Sidebygning 006 Knut Knuts. Mo m g b hf Lisforsikringsinspektør 1865 Vestre Slidre Krs n s 007 Sara Olava Mo k g b hm Husmoder 1867 Hole herred* n s 008 Anna Mo k ug b d No 6 & 7s Datter Hole herred* n s 009 Inga Johannes. k ug b tj Enepige 1884 Norderhov Bu n s 010 Karl M. Selte m g b hf Skomagermester 1881 Hole herred* n s 011 Karen K. Selte k g b hm Husmoder 1876 Hole herred* n s 012 Kristean Karls. m ug b tj Skomager Svend %lærling% 1882 Hole herred* n s 013 Ole Karls. m ug b tj Skomagersvend 1884 Aal Bu n s Bjerkebakken under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Martin Ols. m g b hf Jordbrugsarbeider 1855 Norderhov Bu n s 002 Maren Pauline Kristensd. k g b hm Jordbrugsarbeiderhustru 1845 Haug Bu n s 003 Randi Martinsd. k ug b d Datter 1890 Hole herred* n s 004 Andreas Karls. m ug b fl Dattersøn Dattersøn Privat 1895 Hole herred* n s understøttelse 005 Anton Martins. m ug mt Søn Jordbrugs arbeider 1885 Hole herred* n s Dagarbeider Sedvanleg bustad: Raa Norderhov 006 Edvard Martins. m ug mt Søn Dagarbeider Sedvanleg bustad: Raa Norderhov Kreaturstel 1887 Hole herred* n s Rønningen under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 0612 Hole 001 Peder Gulbrands. Kvil m g b hf Skrædder for egen Regning 1857 Vestre Slidre Krs n s og pladsbruger 002 Kari Pedersd. Kvil k g b hm Husgjerning og vaskning 1859 Gran Hadeland Krs n s 003 Marie Pedersd. k ug b d Datter 1886 Gran Hadeland Krs n s 004 Marta Pedersd. k ug b d Datter 1888 Hole herred* n s 005 Peder Peders. m ug b s Søn 1890 Hole herred* n s 006 Karl Peders. m ug b s Søn 1892 Hole herred* n s 007 Gjermund Peders. m ug b s Søn 1895 Hole herred* n s Rønningen under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Jakob Ellefs. m g b hf Husmand m j jordbrugende 1832 Norderhov Bu n s 002 Lise Andersd. k g b hm Husgjerning 1840 Norderhov Bu n s 003 Edvard Jakobs. m ug b s Hus= Tømmermand. Egen 1868 Hole herred* n s Regn. 004 Nils Jønson m e b hf Skrædder Egen Regning 1836 Kristianstad län Sverige s 005 Lina Jønson k ug b d Husgjerning 1868 Hole herred* n s Braaten under Anton Kristians. m g b hf Pladsbruger m j og slagter 1859 Hole herred* n s 002 Josefine Eilertsd. k g b hm Husgjerning og vaskning 1849 Vestre Aker Ak n s 003 Jørgine Antonsd. k ug b d Husgjerning 1886 Hole herred* n s 004 Sofie Antonsd. k ug b d Datter 1888 Hole herred* n s 005 Fredrik Antons. m ug b s Søn 1892 Hole herred* n s Braaten under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Marte Andersd. k e b hm Pladsbrugerske lidt jord 1820 Norderhov Bu n s 002 Maren Kristiansd. k ug b d Jordbrugsarbeide og vaskning 1867 Hole herred* n s 003 Elise Karlsd. k ug b fl Sønnedatter Forsørges af No Hole herred* n s 004 Kristian Marius Ols. m ug b Dattersøn Forsørges af No Hole herred* n s Kastet under Johan Peders. m g b hf Ingen beskjæftigelse, syg og underholdes af fattigvæsenet 1848 Hole herred* n s 002 Anne Andreasd. k g b hm Jordbrugsarbeide og vaskning 1855 Norderhov Bu n s 003 Johannes Johans. m ug b s Søn 1891 Hole herred* n s 004 Sigrid Olsd. k e b el %hm% Pladsbrugerske lidt jord og fattigunderstøttelse 1827 Aal Bu n s Kastet under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Martin Andreas. m g b hf Husmand m j 1849 Norderhov Bu n s Jordbrugsarbeider 002 Dorthea Ols. k g b hm Husgjerning 1841 Hole herred* n s 003 Karen Martinsd. k ug f d Arbeiderske jordbrugsarb. vask og rengjøring 1870 Norderhov n s Sannsynleg opphaldstad: Bjerke Hole 004 Anne Martinsd. k ug b d Husgjerning 1874 Norderhov n s Hanserud under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Nils Martins. Selte m g b hf Jordbrugsarbeider 1877 Hole herred* n 002 Oline Anfindsd. k g b hm Husgjerning 1872 Norderhov Haug anex Bu n 003 Jenny Marie Nilsd. k ug b d Datter 1897 Hole herred* n Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Oskar Nils. m ug b s Søn Hole herred* n Hanserud under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Karl Kristoffers. m g b hf Jordbrugsarbeider Pladsbruger 1846 Kristiania n s 002 Ingeborg Ellingsd. k g b hm Husgjerning Jordbrugsarbeide 1836 Jevnaker Hadeland Krs n s 003 Ole Johannes. m ug b fl Bortsat af fattigvæsenet 1887 Hole herred* n s 004 Kristian Julius Kristoffers. m ug b fl Bortsat af fattigvæsenet 1843 %1833% Kristiania n s 005 Berte Borgersd. k ug b el Underholdes af fattigvæsenet 1830 Norderhov Bu n s Bergerstuen under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Karl Kristians. m g b hf Jordbrugsarbeide 1856 Hole herred* n s 002 Karen Birgitte Martinsd. k g b hm Husgjerning 1878 Enebak Ak n s 003 Anton Karls. m ug b s Søn 1886 Hole herred* n s 004 Anna Marie Karlsd. k ug b d Datter 1897 Hole herred* n s 005 Martin Karls. m ug b s Søn Hole herred* n s Merknad: E: Tilføyd med blyant i Fødselsaar: Januar. 006 Helga Kristiansd. k ug b fl Datterdatter af No 1 Privat Forsørgelse Hole herred* n s Merknad: E: Tilføyd med blyant i Fødselsaar: November. 007 Marie Engebrets. k e mt b Vask= og rengjøring 1854 Østre Aker Ak n s Sedvanleg bustad: Kristiania Øderaa med Bjerke Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Mads Anders. Øderaa m g b hf Gaardbruger S 1814 Hole herred* n s 002 Karen Olsd. Øderaa k g b hm Husgjerning 1826 Norderhov Bu n s 003 Olaf Mads. Øderaa m ug b s Gaardsbrug 1848 Hole herred* n s 004 Marie Madsd. Øderaa k ug b d Husgjerning 1858 Hole herred* n s 005 Olga Rasmusd. Bergsund k ug b Pleiedatter Husgjerning 1883 Norderhov n s 006 Mads Anders. Øderaa m ug b Pleiesøn Pleiesøn 1892 Norderhov n s 007 Gustav Andreas. m ug b tj Tjener ved gaardsbrug 1885 Aadalen Bu n s 008 Julie Sørensd. k ug b tj Tjener ved gaardsbrug 1880 Hole herred* n s Vangen under Erik Jørgens. m g b hf Smed for egen Regning og 1841 Norderhov Bu n s jordbruger 002 Karoline Jørgens. k g b hm Ansat Jordemoder. Husgjerning 1841 Øvre Eker Bu n s Sonerud Karl Jørgens. m g b hf Skomager for egen Regning 1848 Norderhov n s og jordbruger S 002 Marte Kristiansd. k g b hm Husgjerning 1850 Hole herred* n s 003 Jørgen Karls. m ug b s Skomagersvend 1883 Hole herred* n s 004 Kristine Karlsd. k ug b d Husgjerning 1886 Hole herred* n s 005 Marta Karlsd. k ug b d Datter 1888 Hole herred* n s 006 Olga Karlsd. k ug b d Datter 1891 Hole herred* n s 007 Thora Karlsd. k ug b d Datter 1894 Hole herred* n s 008 Karl Peders. m ug b tj Skomagerlærling 1884 Hole herred* n s 009 Johanne Olsd. k ug b fl Bortsat af fattigvæsenet 1838? Gjøvik Krs n s Sjukdom: s 010 Helga Hansd. k ug b fl Bortsat af fattigvæsenet 1876 Lier Bu n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0612 Hole Sjukdom: s 011 Anne Nilsd. k ug b fl Bortsat af fattigvæsenet 1832 Hole herred* n s Sonerud Grete Bye k e b hm Gaardbrugerske S 1819 Hole herred* n s 002 Johanne Madsd. Bye k ug b d Husgjerning Jordbrugsarbeide 1856 Hole herred* n s Hurum Engebret Hurum m g b hf Gaardbruger S 1857 Hole herred* n s 002 Marthe Hurum k g b hm Husgjerning 1859 Hole herred* n s 003 Ragnhild Hurum k ug b d Datter 1886 Hole herred* n s 004 Aagot Hurum k ug b d Datter 1890 Hole herred* n s 005 Ola Hurum m ug b s Søn 1892 Hole herred* n s 006 Gunvor Hurum k ug b d Datter 1893 Hole herred* n s 007 Hans Hurum m ug b s Søn 1895 Hole herred* n s 008 Knut Hurum m ug b s Søn 1897 Hole herred* n s 009 Anders Kongelf m g b tj Tjener ved Gaardsbrug 1881 Hole herred* n s 010 Kristian Hans. m ug b tj Tjener ved Gaardsbrug 1885 Lier Bu n s 011 Anna Solberg k ug b tj Budeie 1882 Hadeland antagelig Jevnaker Krs n s Brænna under 7, 7 14, Andreas Hans. m g f hf Sliberiarbeider og Pladsbruger 1859 Hole herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Bægna træsliberi Norderhov 002 Thea Martinsd. k g b hm Husgjerning 1858 Hole herred* n s 003 Henriette Andreasd. k ug b d Husgjerning 1880 Norderhov Bu %t% n s 004 Anna Andreasd. k ug b d Datter 1888 Hole herred* n s 005 Haagine Olsd. k e b fl Bortsat af fattigvæsenet 1816 Enebak Ak n s Livøre under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Andreas Johannes. m g b hf Jordbrugsarbeider 1847 Hole herred* n s Pladsbruger 002 Turi Engebretsd. k g b hm Husgjerning Vask og 1847 Hol Bu n s rengjøring 003 Edvard Andreas. m ug b s Søn 1889 Hole herred* n s 004 Thorvald Andreas. m ug b s Søn 1892 Hole herred* n s Ringen under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Nils Kristoffers. m g b hf Planeringsarbeide ved sliberi Hole herred* n s Pladsbruger 002 Lise Johannesd. k g b hm Husgjerning 1855 Hole herred* n s 003 Matilde Nilsd. k ug b d Husgjerning 1878 Hole herred* n s 004 Edvard Nils. m ug b s Søn 1887 Hole herred* n s 005 Emma Nilsd. k ug b d Datter 1890 Hole herred* n s 006 Margrete Nilsd. k ug b d Datter 1893 Hole herred* n s 007 Oskar Nils. m ug b s Søn 1895 Hole herred* n s 008 Einar Nils. m ug b s Søn Hole herred* n s 009 Anne Olsd. k ug b fl Bortsat af fattigvæsenet 1819 Gol Hallingdal Bu n s Rønningen under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Ole Ibs. m e b hf Underholdes af fattigvæsenet 1825 Sigdal Bu n s Pladsbruger u J 002 Gunhild Olsd. k ug b d Børn til forpleining 1856 Hole herred* n s Husgjerning 003 Sigrid!! k ug b fl Udsat til forpleining af moderen Kristiania n s Merknad: E: Tilføyd i Personernes Navne: Vidstes ikke af Pleiemoderen. 004 Ragna!! k ug b fl Udsat til forpleining af moderen? Kristiania n s Merknad: E: Tilføyd i Personernes Navne: Vidstes ikke af Pleiemoderen Aasenløkka Andreas Kristoffers. m g b hf Pladsbruger m j Norderhov Bu n s Jordbrugsarbeider Udsælger af øl paa Helgelandsmoen 002 Anne Hansd. k g b hm Husgjerning 1862 Norderhov Bu n s 003 Anna Jens. k ug b fl Bortsat af fattigvæsenet 1889 Norderhov Bu n s Aaserud og Myrbraaten 7, 7 23, Johan Ols. m g b hf Skomager for egen Regning 1852 Haug Norderhov Bu n s og jordbruger S 002 Karen Simensd. k g b hm Husgjerning 1848 Norderhov Bu n s 003 Simen Ols. m g b s Skomagersvend 1876 Norderhov Bu n s 004 Berte Gulbrands. k g b hm Husgjerning 1874 Søndre Aurdal Krs n s 005 Gudrun Simensd. k ug b Sønnedatter Sønnedatter 1898 Hole herred* n s 006 Johan Simens. m ug b Sønnesøn Sønnesøn Hole herred* n s 007 Edvard Andreas. m ug b tj Skomagerlærling 1883 Norderhov n s Olla under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Helene Jonasd. k e b hm Underholdes væsentlig af 1830 Modum Bu n s fattigvæsenet, nogen spinding 002 Herman Hans. m ug b s Jordbrugsarbeide 1874 Hole herred* n s 003 Nils Hans. m ug b s Jordbrugsarbeide 1877 Hole herred* n s Hurum 7, 7, 7 19, 29, Ole Daniels. m g f hf Gaardbruger S og Skrædder for egen Regning 1865 Hole herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Haug Norderhov 002 Sigrid Kristoffersd. k g b hm Husgjerning 1862 Haug Norderhov Bu n s 003 Bolette Olsd. k ug b d Datter 1888 Haug Norderhov Bu n s 004 Daniel Ols. m ug b s Søn 1890 Hole herred* n s 005 Gulbrand Ols. m ug b s Søn 1891 Hole herred* n s 006 Marta Olsd. k ug b d Datter 1893 Hole herred* n s 007 Olga Sofie Olsd. k ug b d Datter 1895 Hole herred* n s 008 Olaf Ols. m ug b s Søn 1897 Hole herred* n s 009 Johan Ols. m ug b s Søn Hole herred* n s 010 Berte Kristiansd. k e b fl Føderaadskone 1823 Hole herred* n s Løkka Kristian Daniels. m g b hf Maskinist ved sagbrug 1857 Hole herred* n s Selveier, jordbruger 002 Johanne Kathrine Daniels. k g b hm Husgjerning 1857 Sem n s 003 Inga Kristiansd. k ug b d Datter 1886 Hole herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0612 Hole 004 Karl Kristians. m ug b s Søn 1890 Hole herred* n s 005 Karen Kristiansd. k ug b d Datter 1893 Hole herred* n s 006 Daniel Kristians. m ug b s Søn 1896 Hole herred* n s 007 Aagot Kristiansd. k ug b d Datter Hole herred* n s 008 Borghild Josefsd. k ug b fl Datterdatter Bortsat af en datter 1897 Hole herred* n s Hurum Ole Borgers. m g b hf Gaardsbrug S og 1866 Hole herred* n s jordbrugsarbeide hos fremmede 002 Anette Jørgensd. k g b hm Husgjerning 1866 Norderhov Bu n s 003 Johan Bredo Ols. m ug b s Søn 1894 Hole herred* n s 004 Maren Lovise Olsd. k ug b d Datter 1895 Hole herred* n s 005 Borghild Johanne Olsd. k ug b d Datter 1898 Hole herred* n s 006 Oskar Adolf Ols. m ug b s Søn Hole herred* n s 007 Andreas Adolfs. m ug b fl Bortsat af fattigvæsenet 1888 Norderhov n s Myra med Myrbraaten 7, 7 22, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Simens. m g b hf Gaardbruger S 1841 Hole herred* n s 002 Kristiane Nilsd. k g b hm Husgjerning 1854 Haug Norderhov Bu n s 003 Simen Ols. m ug b s Jordbrugsarbeide 1877 Hole herred* n s 004 Marie Olsd. k ug b d Husgjerning Syning for 1876 Hole herred* n s fremmede 005 Johan Tindberg m ug b fl Bortsat af fattigvæsenet 1891 Norderhov n s 006 Else Jonasd. k ug b fl Bortsat af fattigvæsenet Norderhov n s 007 Karoline Tobias. k g mt b Husgjerning 1873 Kristiania n s Sedvanleg bustad: Kristiania 008 Anette Kristians. k ug mt b Hjælper til med Hustel hos Faderen Sedvanleg bustad: Norderhov 1885 Norderhov n s Hanserud under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Hans Ols. m g b hf Pladsbruger m j 1845 Hole herred* n s 002 Maren Amundsd. k g b hm Husgjerning 1846 Hole herred* n s 003 Marta Hansd. k ug b d Datter 1885 Hole herred* n s 004 Fridthjov Hans. m ug b s Søn 1883 Hole herred* n s Sjukdom: aa 005 Anette Hansd. k ug mt d Strygning 1881 Hole herred* n s Sedvanleg bustad: Kristiania Lore Ole Gulbrands. Lore m g b hf Gaardbruger S 1840 Hole herred* n s 002 Olava Olsd. Lore k g b hm Husgjerning 1865 Søndre Land Krs n s 003 Inga Olsd. k ug b d Datter 1887 Hole herred* n s 004 Anna Olsd. k ug b d Datter 1889 Hole herred* n s 005 Mariken Olsd. k ug b d Datter 1891 Hole herred* n s 006 Elise Olsd. k ug b d Datter 1893 Hole herred* n s 007 Gulbrand Ols. m ug b s Søn 1896 Hole herred* n s 008 Johan Andreas. m ug b tj Tjener ved gaardsbrug 1878 Norderhov n s 009 Birget Olsd. k ug b tj Budeie 1883 Aal Bu n s Lore Ole Alfs. Lore m g b hf Gaardbruger S 1819 Hole herred* n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Anne M. Lore k g b hm Husgjerning 1852 Hole herred* n s 003 Gunvor R. Bergsund k ug b Pleiedatter Husgjerning 1880 Haug Norderhov Bu n s 004 Marie Andersd. Øderaa k ug b Pleiedatter Broderdatter af No Jevnaker Krs n s 005 Olaf Anders. Øderaa m ug b Pleiedatter!! Broderdatter!! af No Jevnaker Krs n s 006 Olaves Andreas. m ug b tj Gaardsarbeide 1885 Norderhov n s 007 Martin Andreas. m ug b Dagarbeider Gaardsarbeide 1875 Hole herred* n s 008 Randi Kristoffersd. k ug b tj Budeie 1864 Lunder Sogn Norderhov n s 009 Olga Ørbæk k ug b tj Husgjerning 1881 Kristiania n s Suserud under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Andreas Johannes. m g b hf Pladsbruger u j 1849 Hole herred* n s Jordbrugsarbeider 002 Else Olsd. k g b hm Husgjerning 1856 Norderhov Bu n s 003 Anders Andreas. m ug b s Søn 1887 Norderhov Bu n s 004 Engebret Andreas. m ug b s Søn 1889 Norderhov Bu n s 005 Matilde Andreasd. k ug b d Datter 1890 Norderhov Bu n s 006 Oskar Andreas. m ug b s Søn 1892 Hole herred* n s 007 Gunvor Andreasd. k ug b d Datter 1894 Hole herred* n s 008 Elise Andreasd. k ug b d Datter 1897 Hole herred* n s Fossum under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johan Andreas. m g b hf Jordbrugsarbeide 1871 Hole herred* n s 002 Gina Olava Gulbrandsd. k g b hm Husgjerning 1874 Hole herred* n s 003 Gunvor Olava Johansd. k ug b d Datter 1896 Hole herred* n s 004 Anna Randine Johansd. k ug b d Datter Hole herred* n s Olla under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Marte Kristinsd. k e b el %hm% Jordbrugsarbeide 1828 Norderhov Bu n s Hurum 7, 7 16, Jørgen Hurum m g b Føderaadsmd. Føderaadsmand 1824 Hole herred* n s 002 Mathea Hurum k g b Føderaadskone Føderaadskone 1836 Norderhov n s 003 Sigr. S. Bihls m g b hf Gaardbruger S 1872 Hole herred* n s 004 Marie Bihls k g b hm Husgjerning 1874 Hole herred* n s 005 Ole Hurum m ug b fl Søn af No 1 Forsørges af No Hole herred* n s Sjukdom: s 006 Ingvald Thorvalds. m ug b tj Tjener ved gaardsbrug 1878 Norderhov n s 007 Hanna Hurum k ug b fl Husgjerning 1878 Hole herred* n s 008 Daniel Kornsorten?? m ug b tj Gaardsarbeide Kreaturstel 1885 Norderhov n s 009 Fredrik Møller m ug b fl Udsat af fattigvæsenet 1889 Honnefos!! n s 010 Jørgen Hurum m ug b s Søn af No 3 & Hole herred* n s Merknad: E: Tilføyd i Fødselsaar: 19 Februar Hurum Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Gunhild Hurum k e b hm Gaardbrugerenke S 1831 Hole herred* n s 002 Johannes Hans. m ug b s Gaardsbrug 1860 Hole herred* n s 003 Anne Hansd. k ug b d Husgjerning 1865 Hole herred* n s 004 Anders Anders. m ug b tj Tjener ved gaardsbrug 1883 Hole herred* n s Hurum Marie Olsd. Hurum k ug b hm Privat sindssygepleieske 1859 Norderhov n Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0612 Hole 002 Maren P. Hvidtsten k ug b hm Privat sindssygepleieske 1869 Kodalen JL n 003 Kari Hansd. Lystad k e b fl Privat forsørgelse 1833? Ullensager Ak n Trusamf.: Sjukdom: s 004 Aase Gurini Sørens. k e b fl Udsat af fattigvæsenet 1854 Mandal LM n Trusamf.: Sjukdom: s 005 Margit Torgers. k ug b fl Privat forsørgelse 1875 Nøterø JL n Trusamf.: Sjukdom: s 006 Eline Nilsd. Jenserud k ug b fl Udsat af fattigvæsenet 1870 Haug Norderhov Bu n Trusamf.: Sjukdom: s 007 Else Lars. Gjermundbo k ug b fl Privat forsørgelse 1830? Haug Norderhov Bu n Trusamf.: Sjukdom: s Hurum Maren H. Hurum k e b hm Gaardbrugerske S 1867 Hole herred* n s 002 Harald Anders. Hurum m ug b s Søn 1892 Hole herred* n s 003 Iver A. Hurum m ug b s Søn 1894 Hole herred* n s 004 Inger Hurum k ug b d Datter 1898 Hole herred* n s 005 Karoline Andreasd. k ug b tj Tjener ved gaardsbrug. Budeie 1886 Hole herred* n s Hurum Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Lovise S. Hurum k e b hm Gaardsbrug S 1846 Hole herred* n s 002 Ole Anders. Hurum m ug b s Gaardsarbeide 1876 Hole herred* n s 003 Syver Anders. Hurum m ug b s Gaardsarbeide 1881 Hole herred* n s Hurum Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Kristian Fredriks. Hurum m g b hf Gaardbruger S 1824 Edsberg Sm n 002 Inger Marie Hurum k g b hm Husgjerning 1820 Hole herred* n 003 Hilda Andreasd. k ug b tj Tjener ved gaardsbrug 1884 Hole herred* n s Hurum Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Thorstein Sexe m g b hf Gaardbruger S fv. Lærer 1845 Ullensvang SB n s 002 Dorthea Sexe k g b hm Husgjerning 1855 Hole herred* n s 003 Alf Sexe m ug b s Deltager i Gaardsarbeidet 1880 Hole herred* n s 004 Olaf Sexe m ug b s Deltager i Gaardsarbeidet 1882 Hole herred* n s 005 Anders Sexe m ug b s Deltager i Gaardsarbeidet 1883 Hole herred* n s 006 Mads Sexe m ug b s Deltager i Gaardsarbeidet 1885 Hole herred* n s 007 Sara Sexe k ug b d Datter 1887 Hole herred* n s 008 Guro Sexe k ug b d Datter 1889 Hole herred* n s 009 Einar Sexe m ug b s Søn 1892 Hole herred* n s 010 Gunda Nils. k ug b tj Budeie 1885 Hole herred* n s Hurum 7 %under% Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Dorthea H. Hurum k e b hm Føderaadskone 1814 Hole herred* n s 002 Maren P. Hurum k ug b d Husgjerning 1843 Hole herred* n s Gata under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Inger Olsd. k e b el %hm% Underholdes af fattigvæsenet 1819 Haug anex Norderhov Bu n s Hungerholdt Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga 1900 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Peders. Pjaaka m g b hf Gaardsbrug S 1830 Norderhov Bu n s 002 Mathea Pjaaka k g b hm Husgjerning 1830 Norderhov Bu n s 003 Thea Olsd. Pjaaka k ug b d Husgjerning 1867 Norderhov Bu n s Pomeren under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Kristian Knuts. m g b hf Smed ved gaardsbrug 1833 Haug anex Norderhov n s Pladsbruger m j 002 Marte Olsd. k g b hm Husgjerning 1832 Norderhov Bu n s 003 Maren Kristiansd. k ug b d Søm 1872 Hole herred* n s Tysland under Kristoffer Andreas. m g hf Pladsbruger m j og smed for 1827 Vestre Bærum Ak n s egen Regning 002 Lovise Arnesd. k g hm Husgjerning 1828 Vestre Bærum Ak n s Hagen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Andreas Nils. Hagen m g b hf Jordbrugsarbeide 1849 Hole herred* n s 002 Kristine Anders. Hagen k g b hm Husgjerning 1845 Bohus län Sverige n s 003 Sigrid Andreasd. Hagen k ug b d Datter 1889 Hole herred* n s 004 Dagny Andreas. k g b fl Husgjerning 1879 Kristiania n s Hagen under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Nils Endres. m g b hf Underholdes af fattigvæsenet 1823 Haug anex til Norderhov n s lidt jordbrug 002 Anne Karine Paulsd. k g b hm Underholdes af fattigvæsenet Husgjerning 1825 Hole herred* n s Braatebakken under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Kristian Anders. m g b hf Stenpukning Pladsbrug m j 1852 Hole herred* n s 002 Marte Eriksd. k g b hm Husgjerning 1845 Norderhov Bu n s 003 Johannes Kristians. m ug b s Søn 1886 Hole herred* n s 004 Maren Kristiansd. k ug b d Husgjerning Vask og 1876 Norderhov n s rengjøringsarbeide 005 Martin Torvalds. m ug b fl Forsørges af moderen 1895 Hole herred* n s 006 Karen Kristine Martinsd. k ug b fl Forsørges af Hf 1897 Hole herred* n s 007 Martinius Johans. m ug b fl Forsørges af Hf Hole herred* n s Bjerkaasen under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Nils Gulbrands. m g b hf Bryggeriarbeider Pladsbruger 1859 Hole herred* n s 002 Karen Nilsd. k g b hm Husgjerning 1854 Hønefos Bu n s 003 Kristi Nilsd. k ug b d Husgjerning 1885 Hole herred* n s 004 Harald Nils. m ug b s Søn 1888 Hole herred* n s 005 Sofie Nilsd. k ug b d Datter 1891 Hole herred* n s 006 Jørgen Nils. m ug b s Søn 1893 Hole herred* n s 007 Magnhild Karlsd. k ug b fl Underholdes af moderen Norderhov Bu n s Bjerkaasen under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0612 Hole 001 Olaf Martins. m g b hf Hus=Tømmermand (under 1877 Hole herred* n Mester) 002 Marie Magnusd. k g b hm Husgjerning 1875 Vermeland Sverige n s Bjerkaasen under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Karl Martins. m g b hf Jordbrugs- og skogsarbeid 1881 Hole herred* n s 002 Helga Jonette Johansd. k g b hm Husgjerning 1876 Vestre Bærum Ak n s 003 Harald Johannes Landen m ug b s Søn 1897 Vestre Bærum Ak n s Bjerke Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Anders Johannes. m e b hf Gaardsbrug S 1835 Hole herred* n s 002 Anders P. Ring m g f fl Svigersøn Sliberiarbeide 1864 Hole herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Hønefos 003 Amalie A. Ring k g b fl Datter Husgjerning 1856 Hole herred* n s 004 Anders A. Ring m ug b s Søn af No 2 & Hole herred* n s 005 Peder A. Ring m ug b s Søn af No 2 & Hole herred* n s 006 Johan A. Ring m ug b s Søn af No 2 & Hole herred* n s Bjerke Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Johan Bjerke m g b hf Sparebankkasserer Gaardbruger Herredskasserer og Postaabner 1865 %1895% Hole herred* n s 002 Andrea Bjerke k g b hm Husstel 1868 Hole herred* n s 003 Karen Bjerke k ug b fl No 1s Søster Husstel 1860 Hole herred* n s 004 Anders Bjerke m ug b s Søn 1895 Hole herred* n s 005 Nils Bjerke m ug b s Søn 1897 Hole herred* n s 006 Hans Jørgens. m ug b tj Gaardsgut 1885 Hole herred* n s 007 Anna Antonsd. k ug b tj Budeie 1883 Hole herred* n s 008 Karen Kastet k ug mt b Vask og Rengjøring %ingen særlig Beskjæftigelse% Sedvanleg bustad: Kastet Hole %Moe% 1869 Hole herred* n s Bjerke Johannes Ivers. m g b hf Gaardsbrug S 1821 Hole herred* n s 002 Marte Karine Bjerke k g b hm Husgjerning 1830 Hole herred* n s 003 Martin J. Bjerke m ug f s Gaardsarbeide 1857 Hole herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Halstenrud Norderhov 004 Dorthea J. Bjerke k ug b d Husgjerning 1872 Hole herred* n s 005 Thorvald Ellings. m ug b tj Tjener ved gaardsbrug 1879 Norderhov Bu n s 006 Anne Marie Karlsd. k ug b tj Tjener ved gaardsbrug 1886 Norderhov Bu n s Bjerke Lise Bjerke k e b hm Bestyrer Husholdningen S 1834 Hole herred* n s 002 Johannes A. Bjerke m ug b s Bestyrer Gaardsbruget 1872 Hole herred* n s 003 Anna Sonerud k ug b tj Kreaturstel og fksj Hole herred* n s Husgjerning 004 Anders Martins. m ug b tj Jordbrugsarbeide 1883 Hole herred* n s Bjerke vestre Andreas P. Bjerke m g b hf Jordbrugsarbeide S 1833 Hole herred* n s 002 Grethe I. Bjerke k g b hm Husgjerning 1837 Lier Bu n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Anton A. Bjerke m ug b s I lang Tid syg, sengeliggende 1871 Hole herred* n s 004 Lise A. Bjerke k ug b d Husgjerning 1882 Hole herred* n s 005 Sofie Karls. k ug b tj Kreaturstel 1884 Hole herred* n s 006 Randi Ols. k e b el Har nogen kapital vævning 1818 Hole herred* n s Merknad: Drengestuen 007 Marthe Ivers. k ug b el Gaardsarbeide 1822 Hole herred* n s Merknad: Drengestuen Bjørnstad 2, 2, 2 1, 2, Anders L. Frøhaug m g b hf Gaardsbrug S 1829 Hole herred* n s 002 Mathea Frøhaug k g b hm Husgjerning 1849 Hole herred* n s 003 Ragne Frøhaug k ug b d Datter 1892 Hole herred* n s 004 Kasper Kristians. m ug b tj Tjener ved gaardsbrug 1880 Vinger Hed n s Merknad: Drengstuen 005 Karoline Antonsd. k ug b tj Tjener ved gaardsbrug 1882 S. Aurdal Krs n s 006 Kari Olsd. k ug b tj Budeie 1881 Næs Hallingdal Bu n s Sørum Peder Haagens. Ring m g b hf Gaardsbrug S 1820 Hole herred* n s 002 Anne Marie Ring k g b hm Husgjerning 1826 Norderhov Bu n s 003 Karen Pedersd. Ring k ug b d Nogen husgjerning 1866 Hole herred* n s Sjukdom: s Sten (nedre) Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johannes Gulbrands. m g b hf Staldkarl ved gaardsbr Hole herred* n s 002 Antonie Hansd. k g b hm Husgjerning 1878 Hole herred* n s 003 Berta Kristine Gulbrandsd. k ug b d Datter Hole herred* n s 004 Anne Marie Eriksd. k e b el %hm% Nogen fattigunderstøttelse 1834 Hole herred* n s Husgjerning 005 Engebret Ellings. m g b hf Tjener ved gaardsbrug 1845 Hole herred* n s 006 Gunhild M. Eriksd. k g b hm Husgjerning 1852 Hole herred* n s 007 Edvard Engebrets. m ug b s Søn af No 5 & Hole herred* n s 008 Alf Engebrets. m ug b s Søn af No 5 & Hole herred* n s 009 Anna Engebretsd. k ug b d Datter af No 5 & Hole herred* n s 010 Maren E. Braaten k ug mt b Tjener i by 1862 Hole herred* n s Sedvanleg bustad: Kristiania Sten Johannes Solberg m g b hf Gaardbruger S 1845 Drammen Bu n s Merknad: Hovedbygning 002 Olga Solberg k g b hm Husgjerning 1844 Holland n s 003 Valborg Thrap-Meyer k e b d Husgjerning 1874 Hole herred* n s 004 Johannes Solberg Thrap- m ug b Søn af No 3 Dattersøn 1898 Hole herred* n s Meyer 005 Wilhelmine v. Tangen Thrap- k ug b Datter af No 3 Datterdatter Hole herred* n s Meyer 006 Heloise Lund k ug b T Selskabsdame 1867 Christiania n s 007 Haldis Margrete Christens. k ug b T Husholderske 1870 Drammen Bu n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0612 Hole 008 Karin Lingren k ug b T Barnepige 1879 Sverrige Statsb.: svensk Trusamf.: svensk s 009 Eline Alberta Ols. k ug b T Kokkepige 1878 Christiania n s 010 Ingeborg Hansd. k ug b T Stuepige 1874 Hole herred* n s 011 Caroline Dahl k ug mt T Sygepleierske 1869 Hole herred* n s Sedvanleg bustad: Hole Præstegaard 012 Nilsine Cecilie v. Tangen k g mt b Husm. hjemme. Manden ca 1830? n s Thrap-Meyer Arkit. Sedvanleg bustad: Christiania 013 Thea Thrap-Meyer k ug mt b fors. af Arkitekt ca 1862 Xania n s Sedvanleg bustad: Christiania 014 Hanna Thrap-Meyer k g mt b Husm. Manden priv. prakt. læge ca 1870 Trondhjem ST n s Sedvanleg bustad: Christiania 015 Hans Mads. m g b T Husbondskarl 1841 Hole herred* n s Merknad: Drengstuebygning 016 Hans Anton Johannes. m ug b T Fjøskarl 1875 Trøgstad Sm n s Merknad: Drengstuebygning 017 Klas Edvard Selberg m ug b T Fjøskarl 1871 Sverrige Statsb.: svensk Trusamf.: svensk s Merknad: Drengstuebygning 018 Johan Mads. m ug b T ved Gaardsbruget 1884 Hole herred* n s Merknad: Drengstuebygning 019 Aase Ols. Skattebøleie k ug b T Mælkepige 1833 Hallingdal Bu n s Merknad: Drengstuebygning Stensbakken under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Andreas Borgers. m g b hf Arbeider ved gaardsbrug 1849 Hole herred* n s Pladsbruger u j 002 Anna Olsd. k g b hm Husgjerning Vævning 1843 Vermeland Sverige n s Stensbyhaugen under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Nils Eriks. m g b hf Jordbrugsarbeider 1834 Hole herred* n s Pladsbruger u j 002 Marie Hansd. k g b hm Husgjerning 1836 Hole herred* n s 003 Hans Nils. m ug b s Jordbrugsarbeider 1875 Hole herred* n s Rud østre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Martin Anders. Rud m g b hf Gaardbruger S 1824 Hole herred* n s 002 Lovise H. Rud k g b hm Husgjerning 1827 Hole herred* n s 003 Johan Martins. Rud m ug b s Gaardsbrug og skogsdrift 1868 Hole herred* n s 004 Maren Martinsd. Rud k ug b d Husgjerning 1855 Hole herred* n s 005 Anne Kristiansd. k ug b tj Budeie 1824 Hønefos Bu n s Guriby Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Edvard Ols. Guriby m g b hf Hus Tømmermand under 1864 Hole herred* n s mester Jordbruger 002 Karen Nilsd. k g b hm Husgjerning 1865 Hole herred* n s 003 Elise Edvardsd. k ug b d Datter 1889 Hole herred* n s 004 Ole Edvards. m ug b s Søn 1891 Hole herred* n s 005 Sigvard Edvards. m ug b s Søn 1894 Hole herred* n s 006 Narve Edvards. m ug b s Søn 1896 Hole herred* n s 007 Hilda Edvardsd. k ug b d Datter 1898 Hole herred* n s 008 Johanne Nilsd. k ug b fl Søm 1872 Hole herred* n s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Folketeljinga Rudshagen under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 August Svends. m g b hf Garversvend Pladsbruger m j 1848 Vennersborg Sverige s 002 Karen Torine Svends. k g b hm Husgjerning 1846 Hole herred* n 003 Karl Anders.? m ug b fl Udsat af fattigvæsenet 1897 Hole herred* n Koksrudhagen under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Pauls. m g b hf Jordbrugsarbeider Hole herred* n s Pladsbruger m j 002 Else Jonasd. k g b hm Husgjerning 1838 Norderhov Bu n s 003 August Ols. m ug b s Dagarb. ved gaardsbrug 1878 Hole herred* n s 004 Trine Olsd. k ug b d Husgjerning 1880 Hole herred* n s 005 Karen Viktoria Bergman k ug b Datterdatter Bidrag fra Faderen, No Hole herred* n s 006 Viktor Bergman m ug mt b Malersvend Skogsarbeider 1876 Røken Bu n s Sedvanleg bustad: Røken Stensbraaten under Karl Ols. m g b hf Jordbrugsarbeider 1860 Värmeland Sverige s Pladsbruger m j 002 Kristine Pedersd. k g b hm Husgjerning 1867 Värmeland Sverige n s 003 Elise Karlsd. k ug b d Datter 1888 Hole herred* n s 004 Selma Karlsd. k ug b d Datter 1891 Hole herred* n s 005 Olga Karlsd. k ug b d Datter 1893 Hole herred* n s 006 Oskar Vilhelm Karls. m ug b s Søn 1897 Hole herred* n s 007 Sara Hildeborg Karlsd. k ug b d Datter Hole herred* n s Stensbraaten under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Ole Hans. m g b hf Jordbrugs- og skogsarbeide 1876 Hole herred* n s 002 Anne Hansd. k g b hm Husgjerning 1869 Hole herred* n s 003 Olga Marie Hansd. k ug b d Datter 1898 Kristiania n s 004 Oline Hansd. k ug b fl Dagarbeiderske ved husgjerningen 1881 Hole herred* n s Orbraaten under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Gina Svendsd. k e b hm Dagarbeiderske Hole herred* n s Jordbrugsarb. Vævning 002 Kristian Johans. m ug b s Søn 1890 Hole herred* n s %1892% 003 Vilhelmine Johans. k ug b d Datter 1892 Hole herred* n s 004 Maren Olsd. k e b fl Nogen husgjerning 1830 Hole herred* n s Koksrud Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Karen Kristensd. k ug b hm Sæterbudeie Husgjerning 1835 Hole herred* n s 002 Mathea Larsd. k ug b fl Sæterbudeie Nogen 1850 Hole herred* n s fattigunderstøttelse 003 Johanne Andersd. k ug b el %hm% Gaardsarbeide 1820 Hole herred* n s Stensrud under Berte Marie Larsd. k g b hm Husgjerning 1843 Hole herred* n s Merknad: Manden er optaget paa Personliste No 62. Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 0612 Hole 002 Helga Hansd. k ug b d Datter 1887 Hole herred* n s Jomfruland under Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Karl Lindholm m g b hf Jordbrugs- og skogsarbeide 1858 Ørebro län Sverige s 002 Thora K. Lindholm k g b hm Husgjerning 1869 Vestre Bærum Ak n s 003 Valdemar K. Lindholm m ug b s Søn 1891 Hole herred* n s 004 Thoralf K. Lindholm m ug b s Søn 1894 Hole herred* n s 005 Edvin Konrad Lindholm m ug b s Søn 1897 Hole herred* n s 006 Johan Gunnar Lindholm m ug b s Søn Hole herred* n s Jomfruland under Gabriel Pauls. m g b hf Snedker og tømmermand ved 1830 Hole herred* n s gaardsbrug. Pladsbruger 002 Randine Olsd. k g b hm Husgjerning 1829 Hole herred* n s Aasstuen under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Peder Gabriels. m g b hf Jordbrugsarbeider 1874 Hole herred* n s Pladsbruger u j 002 Ragna M. Gabriels. k g b hm Husgjerning 1872 Skoger JL n s 003 Anna Randine Pedersd. k ug b d Datter 1896 Kristiania n s Jomfruland under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Hans Ols. m g b hf Jordbrugsarbeide Pladsbruger 1848 Hole herred* n s m j 002 Pauline Kristiansd. k g b hm Husgjerning 1851 Kristiania n s 003 Hanna Marie Hansd. k ug b d Husgjerning 1886 Hole herred* n s 004 Anton Hans. m ug b s Søn 1889 Hole herred* n s 005 Martin Hans. m ug b s Søn 1891 Hole herred* n s 006 Andreas Hans. m ug f s Søn Hustømmermand for egen Regning 1872 Hole herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiania Jenserud under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Ole Haavards. m e b hf Jordbrugsarbeider 1825 Hole herred* n s Pladsbruger u j 002 Marte Eriksd. k ug b el Fattigunderstøttelse Noget jordbrugsarbeide 1829 Hole herred* n s Braaten under Ole Johnson m g b hf Jordbrugsarbeide Pladsbruger 1841 Smaaland Sverige s m j 002 Else Nilsd. k g b hm Husgjerning 1821 Kristiania n s Haugen under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Peder Ivers. m g b hf Pladsbruger u j. Sadelmager 1818 Hole herred* n s for egen Regning 002 Andrine Engebretsd. k g b hm Husgjerning 1820 Norderhov Bu n s Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0533 Lunner. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0533 Lunner. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0533 Lunner Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0114 Varteig. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0114 Varteig. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0114 Varteig Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0416 Romedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0113 Borge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0113 Borge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0527 Vardal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0621 Sigdals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0621 Sigdals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0621 Sigdals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0128 Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1446 Breim Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0525 Biri. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0525 Biri. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0525 Biri Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0625 Nedre Ekers. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0625 Nedre Ekers. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0625 Nedre Ekers Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0219 Bærums

Folketeljing 1900 for 0219 Bærums Folketeljing 1900 for 0219 Bærums Hele Vestre Bærum prestegjeld mangler i originalkilden. Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1537 Vold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0827 Hjartdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0827 Hjartdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0827 Hjartdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0627 Røken. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0627 Røken. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0627 Røken Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1658 Børsen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1658 Børsen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1658 Børsen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0214 Aas Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0136 Rygge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0940 Valle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0940 Valle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0940 Valle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1038 Fede. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1038 Fede. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1038 Fede Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0227 Fet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0227 Fet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0227 Fet Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0120 Rødenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0120 Rødenes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0120 Rødenes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1648 Størens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1648 Størens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1648 Størens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0229 Enebak. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0229 Enebak. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0229 Enebak Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Tilhører Vestby herred. Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0628 Hurum Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0626 Lier. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0626 Lier. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0626 Lier Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1634 Opdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1634 Opdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1634 Opdal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1650 Horg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1650 Horg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1650 Horg Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0233 Nitedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0233 Nitedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0233 Nitedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0631 Flesberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0631 Flesberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0631 Flesberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1116 Egersund. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1116 Egersund. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1116 Egersund Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0221 Høland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1717 Frosten. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1717 Frosten. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1717 Frosten Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0713 Sande. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0713 Sande. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0713 Sande Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0545 Vangs Valdres. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0545 Vangs Valdres. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0545 Vangs Valdres Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1566 Surendals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1566 Surendals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1566 Surendals Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0541 Etnedalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0541 Etnedalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0541 Etnedalen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0413 Furnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer