Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 8221 (kvinner: 4061, menn: 4157) Bustader: 1344 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 819 (kvinner: 393, menn: 425) Bustader i krinsen: 133 Krins: 001 Herred/by: Næs Rom Folketeljinga Molstad!!!! 8 8 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Ole Kristian Olsen m g b Hf Husmand m J 1862 Nes herred* N S 002 Inge Andrea Hansdtr. k g b Hm Husmandskone 1856 Ullensaker Ak N S 003 Inga Kristiansdtr. k ug b D Datter 1888 Ullensaker N S 004 Hans Kristiansen m ug b S Søn 1890 Nes herred* N S 005 Ole Kristiansen m ug b S Søn 1892 Nes herred* N S 006 Karl Kristiansen m ug b S Søn 1894 Nes herred* N S 007 Anna Helene Kristiansdtr. k ug b D Datter 1897 Nes herred* N S 008 Oskar Kristiansen m ug b S Søn Nes herred* N S Braaeng Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Hans Paulsen m g b Hf Gaardbruger S 1822 Eidsvold Ak N S 002 Karen Syverdtr. k g b Hm Gaardmandskone 1822 Nes herred* N S 003 Henrik Braadal m ug b S Søn 1866 Nes herred* N S 004 Hans Karlsen m ug b Tj Tjener 1884 Kristiania N S 005 Anna Johannesdtr. k ug b Tj Tjenestepige 1876 Nes herred* N S 006 Marta Edvartsdtr. k ug b Tj Tjenestepige 1885 Nes herred* N S 007 Thora Braadal k ug b D Datter 1863 Nes herred* N S Merknad: I Føderaadshuset Molstad Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Kristian Segvartsen m g b Hf Husmand m J 1867 Nes herred* N S 002 Marthea Martinsdtr. k g b Hm Husmandskone 1857 Grue Hed N S 003 Elise Gustavsdtr. k ug b D Tj 1883 Grue N S 004 Signe Kristiansdtr. k ug b D Datter 1893 Nes herred* N S 005 Marius Kristiansen m ug b S Søn 1895 Nes herred* N S 006 Sigvart Sørensen m e %ug % b FL Arbeider 1829 Nes herred* N S Rud Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Kristian Bøhn m g b Hf Gaardbruger S 1864 Nes herred* N S 002 Elise Bøhn k g b Hm Gaardbrugerkone 1875 Nes herred* N S 003 Bergliot Bøhn k ug b D 1893 Nes herred* N S 004 Karen Bøhn k ug f D 1895 Nes herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Rakkestad 005 Reidar Bøhn m ug b S 1897 Nes herred* N S 006 Borgar Bøhn m ug b S Nes herred* N S 007 Hakon Bøhn m g mt B Vognmand 1845 Nes herred* N S Sedvanleg bustad: Kristiania 008 Ole Fodnæs m ug b Tj Tjenestegut 1881 nordre Aurdal Krs N S 009 Peder Eliassen m ug b Pleiebarn Pleiebarn 1888 Skieen Brb N S 010 Karen Amundsdtr. k ug b 1861 Nes herred* N S Merknad: E: Tilføyd med blyant: Lægslem (Fenstad fat.) Rudsfladen Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Salomon Larssen m g b Hf Dagarbeider 1858 Elfsborg Læn Sverige N S 002 Emma Gustafsdtr. k g b Hm Husmoder 1856 Elfsborgs Læn Sverige N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 0236 Næs Rom 003 Edith Salomonsdtr. k ug b D Datter 1883 Elfsborgs Læn Sverige N S %mt % Sedvanleg bustad: %Rud% 004 Klas Salomonsen m ug b S Søn 1886 Småland Sverige N S 005 Charles Salomonsen m ug b S Søn 1893 Sundsval Sverige N S 006 Emilie Salomonsdtr. k ug b D Datter 1895 Skjeberg Sm N S Sundby- Ruds Skov Oskar Olsen m ug mt TømmerhuggerArbeider 1879 Sørum Ak N S Sedvanleg bustad: Sørum 002 Albert Kristiansen m ug mt TømmerhuggerArbeider 1877 Sørum N S Sedvanleg bustad: Sørum 003 Magnus Kristiansen m ug mt TømmerhuggerArbeider 1874 Sørum N S Sedvanleg bustad: Sørum 004 Ludvig Hansen m ug mt TømmerhuggerArbeider 1873 Blaker Ak N S Sedvanleg bustad: Urskaug 005 Anton Olsen m g mt TømmerhuggerArbeider 1865 Ullensaker Ak N S Sedvanleg bustad: Ullensaker Li Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Martin Husmo m g b Hf Gaardbruger S 1845 Nes herred* N S 002 Dina Sorensdtr. Husmo k g b Hm Gaardmandskone 1845 Nes herred* N S 003 Ole Martinsen m ug b S Gaardmandssøn 1873 Nes herred* N S 004 Søren Martinsen m ug b S Gaardmandssøn 1880 Nes herred* N S 005 Maren Larsdtr. k ug b Tj Tjenestepige 1866 nedre Eker Bu N S 006 Viliam Vilhelmsen m ug b Tj Barn Tjenestepigens Barn 1895 Kristiania N S 007 Aksel Kristiansen m ug b Lægdslem Lægdslem 1883 Nes herred* N S 008 Henrikka Gudbrandsen k g mt B Væverske 1847 Nes herred* N S %b % Sedvanleg bustad: Bjornlidhagen Lisbækken Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Thorsten Hansen m g b Hf Husmand m J 1855 n. Odalen Hed N S 002 Marie Olsdtr. k g b Hm Husmandskone 1857 n. Odalen N S 003 Oline Thorstensdtr. k ug b D Datter 1887 n. Odalen N S 004 Karen Thorstensdtr. k ug b D Datter 1890 n. Odalen N S 005 Ole Thorstensen m ug b S Søn 1893 n. Odalen N S 006 Dagny Thorstensdtr. k ug b D Datter 1897 Nes herred* N S 007 Sigvart Thorstensen m ug b S Søn Nes herred* N S 008 Ole Arnesen m ug b EL Dagarbeider 1881 Grue Hed N S Ihle nordre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Sigvart Evensen Ihle m g b Hf Føderaadsmand 1846 Nes herred* N S 002 Karoline Ihle k g b Hm Føderaadskone 1851 Nes herred* N S 003 Thora Ihle k ug b D Gaardmandsdtr Nes herred* N S 004 Anna Ihle k ug b D Gaardmandsdtr Nes herred* N S 005 Ragnhild Ihle k ug b D Gaardmandsdtr Nes herred* N S 006 Oskar Olsen m ug b Tj Tjener 1885 Nes herred* N S 007 Marit Pedersdtr. k ug b Tj Tjenestepige 1876 Lom Krs N S 008 Ole O. Berg m g b Hf Landhandler 1857 Ullensaker N S Merknad: Landhandleriet 009 Maren Kristine Berg k g b Hm 1862 Ullensaker N S 010 Ole Kristian Berg m ug b S Søn 1888 Ullensaker N S 011 Inga Karoline Berg k ug b D Datter 1891 Ullensaker N S 012 Sigrid Berg k ug b D Datter 1894 Kristiania N S Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Dagny Berg k ug b D Datter Kristiania N S Merknad: E: Fødselsdato 20/5 er tilføyd med blyant. 014 Lina Austad k ug b FL Gaardmandsdtr Ullensaker N S Svendsrud Under Peder Ingebretsen m g b Hf Dagarbeider 1852 Hof Solør Hed N S 002 Andrine Svensrud k g b Hm Husmandskone 1853 Vinger Hed N S 003 Knud Pedersen m ug b S Søn 1887 Eidsvold Ak N S 004 Marta Pedersdtr. k ug b D Datter 1889 Eidsvold N S 005 Berta Pedersdtr. k ug b D Datter 1893 Nes herred* N S 006 Emil Pedersen m ug b S Søn 1894 Nes herred* N S 007 Olaf Kristian Pedersen m ug b S Søn Nes herred* N S Ihlebakken Under Peder Pedersen m g b Hf Husmand m J 1849 s. Odalen Hed N S 002 Marthea Olsdtr. k g b Hm Husmandskone 1854 s. Odalen Hed N S 003 Marius Pedersen m ug b S Søn 1879 s. Odalen N S 004 Mathilde Pedersdtr. k ug b D Datter 1881 s. Odalen N S 005 Sigurd %Bernt% Pedersen m ug b S Søn 1894 Nes herred* N S 006 Thorleif Antonsen m ug b Pleiesøn Pleiesøn Eidsvold Ak N S Sandvold Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Hans Andersen m g b Hf Husmand m J 1861 n. Odalen Hed N S 002 Henrikka Hansdtr. k g b Hm Husmandskone 1858 Nes herred* N S 003 Anders %Hildur% Hansen %Hansdtr.% m %k % ug b S %D% Søn 1887 n. Odalen N S 004 Hans Hansen m ug b S Søn 1891 n. Odalen N S 005 Theodor Hansen m ug b S Søn 1892 n. Odalen N S 006 Thorbjørn Hansen m ug b S Søn 1896 Nes herred* N S 007 Marius Hansen m ug b S Søn Nes herred* N S Høibraaten Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Edvart Olsen m g b Hf Husmand m J 1875 n. Odalen Hed N S 002 Oline Amundsdtr. k g b Hm Husmandskone 1872 n. Odalen N S 003 Ottar Edvartsen m ug b S Søn 1895 n. Odalen N S 004 Amund Edvartsen m ug b S Søn 1897 n. Odalen N S 005 Georg Edvartsen m ug b S Søn n. Odalen N S 006 Johan Gundersen m e b EL Arbeider 1828 Nes herred* N S Laagsjøen Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Even Evensen m g b Hf Husmand m J 1832 Nes herred* N S 002 Karen Jakobsdtr. k g b Hm Husmandskone 1834 Nes herred* N S 003 Alert Evensen m ug b S Søn 1877 Nes herred* N S 004 Mina Evensdtr. k ug b D Datter 1877 Nes herred* N S Manerud Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Jakob Sørensen Manerud m ug b Hf Gaardbruger S 1835 Nes herred* N S 002 Marie Segvartsdtr. k ug b Husb. Husbestyerinde!! 1855 Nes herred* N S 003 Fredrik Kristiansen m ug b Tj Tjener 1881 Nes herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0236 Næs Rom Ihle Meieri Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Aase Wetterhus k ug b Meierske Meierske 1856 Nore Bu N S 002 Anders Staksvold m ug b Kasserer Kasserer 1869 Nes herred* N S 003 Marie Granheim k ug b Stipendiat Meieristipendiat 1880 nordre Aurdal Krs N S 004 Annette Iversen k ug b Tj Tjenestepige 1877 Urskaug Ak N S 005 Anne Wetterhus k ug b Meierske Meierske 1859 Nore %nordre Aurdal% Bu N S Ihle søndre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Ole Johannessen Ihle m g b Hf Gaardbruger S 1857 Nes herred* N S 002 Petra Ihle k g b Hm Gaardmandskone 1857 Nes herred* N S 003 Helma Walstad k ug mt B Frøken 1854 Nes herred* N S Sedvanleg bustad: Kraakstad 004 Berte Juliussen k ug b Tj Tjenestepige 1883 Nes herred* N S 005 Sina Olsen k ug b Tj Tjenestepige 1883 Nes herred* N S %1885% 006 Ole Pedersen m ug b Dagarbeider Dagarbeider 1877 Nes herred* N S Merknad: I Drengestuen Ihle Skole Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Henriette Mjøset k e b Hm Lærerenke 1859 Lødingen Nor N S 002 Olufine Klæbo k ug b FL Tj 1866 Lødingen N S 003 Ingebjørg Mjøset k ug b D Datter 1885 Nes herred* N S 004 Harald Mjøset m ug b S Søn 1887 Nes herred* N S 005 Birger Mjøset m ug b S Søn 1889 Nes herred* N S 006 Hanna Mjøset k ug b D Datter 1892 Nes herred* N S 007 Sverre Mjøset m ug b S Søn 1894 Nes herred* N S 008 Bernhart Mjøset m ug b S Søn 1896 Nes herred* N S 009 Margit Mjøset k ug b D Datter 1898 Nes herred* N S Ihlefladen Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Simensen m g b Hf Handelsmand 1846 Birid Krs N S 002 Karen Simensen k g b Hm Husmoder 1845 Nes herred* N S 003 Ingeborg Simensen k ug b D Sypige 1880 Nes herred* N S 004 Nella Simensen k ug b D Datter 1888 Nes herred* N S Ødegaarden Under Gunerius Andersen m g b Hf Husmand m J 1865 Nes herred* N S 002 Marie Sigvartsdtr. k g b Hm Husmandskone 1864 Nes herred* N S 003 Sigurd Guneriussen m ug b S Søn 1887 Nes herred* N S 004 Harald Guneriussen m ug b S Søn 1891 Nes herred* N S Manerud søndre Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Martin Kristofersen m g b Hf Husmand m J 1862 Eidsvold Ak N S 002 Indiana Larsdtr. k g b Hm Husmandskone 1862 Eidsvold N S 003 Magnus Martinsen m ug b S Søn 1886 Eidsvold N S 004 Ole Martinsen m ug b S Søn 1887 Eidsvold N S 005 Martine Martinsdtr. k ug b D Datter 1890 Eidsvold N S 006 Anna Martinsdtr. k ug b D Datter 1891 Eidsvold N S 007 Kristofer Martinsen m ug b S Søn 1893 Ringsaker Hed N S 008 Lars Martinsen m ug b S Søn 1895 Fron, Gudbrandsd. Krs N S Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Johan Martinsen m ug b S Søn 1896 Fron, Gudbrandsd. N S 010 Gunda Martinsdtr. k ug b D Datter 1898 Eidsvold N S 011 Bjarne Martinsen m ug b S Søn Nes herred* N S Manerud Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Kristofersen m g b Hf Husmand m J 1867 Nes herred* N S 002 Marie Evensdtr. k g b Hm Husmandskone 1858 Nes herred* N S 003 Even Olsen m ug b S Søn 1888 Nes herred* N S 004 Karen Olsdtr. k ug b D Datter 1889 Nes herred* N S 005 Margit Olsdtr. k ug b D Datter 1891 Nes herred* N S 006 Anna Olsdtr. k ug b D Datter 1893 Nes herred* N S 007 Olga Olsdtr. k ug b D Datter 1895 Nes herred* N S 008 Marta Olsdtr. k ug b D Datter 1897 Nes herred* N S 009 Aagot Olsdtr. k ug b D Datter Nes herred* N S Sannerud Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Einar Sannerud m g b Hf Gaardbruger S 1869 Eidsvold Ak N S 002 Martine Sannerud k g b Hm Gaardmandskone 1871 Eidsvold N S 003 Marta Sannerud k ug b D Datter 1892 Nes herred* N S 004 Bjarne Sannerud m ug b S Søn 1895 Kristiania N S 005 Oskar Sannerud m ug b S Søn 1897 Kristiania N S 006 Vollert Sannerud m ug b S Søn Kristiania N S 007 Bernt Sannerud m g b Hf Føderaadsmand 1839 Eidsvold N S Merknad: I Føderaadshuset 008 Marte Sannerud k g b Hm Føderaadskone 1833 Vang Hedem. N S Staksvold Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Thorvald Staksvold m g b Hf Gaardbruger S 1849 Nes herred* N S 002 Kaia Staksvold k g b Hm Gaardmandskone 1854 Nes herred* N S 003 Elen Andrea Staksvold k e b FL Føderaadskone 1816 Nes herred* N S 004 Hilda Andersdtr. k ug b Tj Tjenestepige 1867 Nes herred* N S 005 Anna Edvartsdtr. k ug b Tj Tjenestepige 1882 Nes herred* N S 006 Marie Johannesdtr. k ug b Tj Tjenestepige 1860 Nes herred* N S 007 Albert %Syver% Hansen m ug b Tj Tjener 1883 Nes herred* N S Staksvoldstuen Under Edvart Hansen m g b Hf Husmand m J 1845 Nes herred* N S 002 Amalie Amundsdtr. k g b Hm Husmandskone 1851 Nes herred* N S 003 Einar Edvartsen m ug b S Søn 1888 Nes herred* N S 004 Karl Edvartsen m ug b S Søn 1890 Nes herred* N S 005 Thora Edvartsdtr. k ug b D Datter 1895 Nes herred* N S Staksvoldstuen Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Peder Evensen m g b Hf Forpagter 1829 Nes herred* N S 002 Maria Pedersdtr. k g b Hm Forpagterkone 1834 Eidsvold N S 003 Maren Pedersdtr. k ug b D Datter 1870 Nes herred* N S Aasen nordre Under 6 1 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anne Andersdtr. k e b Hm Husmandskone 1841 Nes herred* N S Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv: Indsidder. Forsørger sig selv ved forskj. kvindeligt arb. 002 Anne Marie Martinsdtr. k ug b D Datter 1864 Nes herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0236 Næs Rom 003 Johannes Juliussen m ug b S Søn 1878 Nes herred* N S 004 Johan Isaksen m ug b Dattersøn Dattersøn 1893 Nes herred* N S 005 Berte Larsdtr. k e b FL Moder 1820 Nes herred* N S Aasen søndre Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Andreas Juliussen m g b Hf Husmand m J 1874 Nes herred* N S 002 Alette Olsdtr. k g b Hm Husmandskone 1862 Nes herred* N S 003 Ingvald Andreassen m ug b S Søn 1896 Nes herred* N S 004 Anna Andreasdtr. k ug b D Datter 1898 Nes herred* N S Valstad øvre 7 1, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Kristiansen Walstad m g b Hf Gaardbruger S 1873 Nes herred* N S 002 Thea Walstad k g b Hm Gaardmandskone 1881 Nes herred* N S 003 Kristian Walstad m g b FL Føderaadsmand 1850 Nes herred* N S 004 Betzy Walstad k g b FL Føderaadskone 1845 Nes herred* N S 005 Emma Berntsdtr. k ug b Tj Tjenestepige 1874 Nes herred* N S 006 Aagot Syversdtr. k ug b Tj Tjenestepige 1882 Nes herred* N S 007 Margit Syversdtr. k ug b Tj Tjenestepige 1880 Nes herred* N S 008 Emanuel Karlsen m ug b Pleiesøn 1887 Nes herred* N S 009 Ingeborg Walstad k ug b D Føderaadsmandens Datter 1884 Nes herred* N S 010 Hans Karelius Larsen m g b Hf Skomager 1837 Nes herred* N S Merknad: Føderaadsbygningen 011 Georgine Jørgensdtr. k g b Hm 1843 Eidsvold Ak N S 012 Bernhart Hansen m e b S Snedker 1872 Nes herred* N S 013 Karl Hansen m ug b S Skomager 1884 Nes herred* N S 014 Ole Hansen m ug S 1886 Nes herred* N S 015 Gina Paulsdtr. k ug mt B Sypige 1853 Nes herred* N S Sedvanleg bustad: Farset Nybraaten Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Johan Olsen m g b Hf Forpagter Snedker 1830 Nes herred* N S 002 Marie Ingebretsdtr. k g b Hm Forpagterkone 1831 Nes herred* N S 003 Herman Johansen m ug b S Snedker 1875 Nes herred* N S 004 Anne Ingebretsdtr. k ug b FL Aandssvag. Udsat paa Næs 1836 Nes herred* N S Hovedsogns Fatv. Regning Sjukdom: Aa Braaten Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Jensen Braaten m g b Hf Husmand m J 1869 Nes herred* N S 002 Ida Berntsdtr. Braaten k g b Hm Husmandskone 1862 Urskaug Ak N S 003 Jens Gulbrandsen Braaten m e b FL Arbeider 1832 Nes herred* N S 004 Hans Jensen Braaten m ug b FL Arbeider 1859 Nes herred* N S 005 Borghild Olsdtr. k ug b D Datter 1887 Nes herred* N S 006 Ingeborg Olsdtr. k ug b D Datter 1889 Nes herred* N S 007 Jens Olsen m ug b S Søn 1891 Nes herred* N S 008 Birger Olsen m ug b S Søn 1894 Nes herred* N S 009 Sigurd Olsen m ug b S Søn 1897 Nes herred* N S Fladen Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Johan Nilsen m g b Hf Husmand m J 1872 Kristiania N S 002 Sofie Akselsdtr. k g b Hm Husmandskone 1874 Nes herred* N S 003 Aksel Johansen m ug b S Søn Nes herred* N S 004 Gina Edvartdtr. k ug b D Datter (Steddatter) 1895 Nes herred* N S Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Indiana Olsdtr. k g b EL Udsat for Fattigkassens R Nes herred* N S Valstad nedre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Paul Walstad m ug b Hf Gaardbruger S 1870 Nes herred* N S 002 Søren Walstad m e b FL Føderaadsmand 1837 Nes herred* N S 003 Gundhild Walstad k ug b FL Søster 1879 Nes herred* N S 004 Paula Walstad k ug f FL Søster 1882 Nes herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 005 Johan Sandberg m ug mt B Kobberslager 1842 Gøteborg Sv N S Merknad: I Drengestuebygningen Sedvanleg bustad: Ørkedalen 006 Paul Gudbrandsen m ug b Tj Tjener 1881 s. Odalen Hed N S 007 Ole Aslaksen m ug b Udsat af Udsat for Betaling 1886 ø. Aker Ak N S Kristiania Fattigv. 008 Thea k ug b Tj Tjenestepige 1880 Nes herred* N S Merknad: I Vaaningshuset 009 Karen Andersdtr. k ug b Tj Tjenestepige 1884 Nes herred* N S Strømsborg Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anton Olsen m g b Hf Husmand m J 1838 Nes herred* N S 002 Ida Amundsdtr. k g b Hm Husmandskone 1840 Nes herred* N S 003 Dagny Nilsdtr. k ug b FL Pleiedatter 1896 Eidsvold N S Tangen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Kristian Gudmundsen m g b Hf Husmand m J 1832 Nes herred* N S 002 Oline Nilsdtr. k g b Hm Husmandskone 1835 Nes herred* N S 003 Nikolai Kristiansen m ug b Søn Søn 1860 Nes herred* N S 004 Karoline Kristiansdtr. k ug b D Datter 1866 Nes herred* N S 005 Klara Kristiansdtr. k ug b D Datter 1877 Nes herred* N S 006 Kristian Berntsen m ug b FL Pleiesøn 1892 Nes herred* N S Aaserud Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Johansen m g b Hf Husmand m J 1879 Nes herred* N S 002 Berte Olsdtr. k g b Hm Husmandskone 1879 Nes herred* N S 003 Alma Olsdtr. k ug b D Datter Nes herred* N S 004 Gina Olsdtr. k ug b D Datter Nes herred* N S Valstad Skov Under 8 1 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Nils Fjellmann m g mt Hf Kulbrænder 1831 Sverige S Statsb.: Sverige Sedvanleg bustad: Eda, Sverige 002 Oskar Anderson m ug mt Tj Kulbrænder 1872 Sverige S Statsb.: Sverige Sedvanleg bustad: Eda, Sverige 003 Alfred Løvgren m ug mt Tj Kulbrænder 1878 Sverige S Statsb.: Sverige Sedvanleg bustad: Eda, Sverige Børgen nordre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Gina Borgen k ug b Hm Eierinde af Borgen S 1848 Nes herred* N S 002 Laura Borgen k ug b Hm Eierinde af Borgen S 1857 Nes herred* N S 003 Ole Stubberud m ug b Gaardsfuldmægtig Gaardsfuldmægtig 1854 Nes herred* N S 004 Karoline Finholdt k ug b FL Rentenist 1829 Nes herred* N S 005 Karl Hansen m ug b Tj Tjener 1880 Kristiania N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0236 Næs Rom 006 Ragna Hansdtr. k ug b Tj Tjenestepige 1887 Nes herred* N S 007 Oline Andersdtr. k ug b Tj Tjenestepige 1879 Vang Hedm. N S Aaborg Under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Margrete Henriksdtr. k ug b Hm Forpagterske 1831 Nes herred* N S Rustad Under Martin Andersen m g b Hf Husmand m J 1863 Nes herred* N S 002 Indiane Hansdtr. k g b Hm Husmandskone 1859 Nes herred* N S 003 Pauline Martinsdtr. k ug b D Datter 1890 Nes herred* N S 004 Helga Martinsdtr. k ug b D Datter 1892 Nes herred* N S 005 Aksel Martinsen m ug b S Søn 1894 Nes herred* N S 006 Inga Martinsdtr. k ug b D Datter 1896 Nes herred* N S 007 Olga Martinsdtr. k ug b D Datter 1898 Nes herred* N S 008 Ole Martinsen m ug b S Søn Nes herred* N S 009 Andreas Arnesen m g b Bortsat for Fattiglem 1816 Grue, Solør Hed N S Fenstad Fat. Reg. 010 Marie!! k g b Bortsat for Fattiglem 1816 Grue, Solør N S Fenstad Fenstad Fat. Regn. Merknad: E: Telleren skrevet? i etternavnfelt Steffenrud Under Anders Hansen m g b Hf Husmand m J 1835 Nes herred* N S 002 Petrine Larsdtr. k g b Hm Husmandskone 1841 Nes herred* N S 003 Lina Andersdtr. k ug b D Datter 1887 Nes herred* N S 004 Gina Hansdtr. k ug b Datterdatter Datterdatter 1891 Nes herred* N S Borgen søndre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Hans Jøhndal m ug b Hf Gaardbruger S 1875 Nes herred* N S 002 Mina Jøhndal k e b FL Føderaadskone 1852 søndre Odalen Hed N S 003 Asta Jøhndal k ug b FL Gaardbrugerens søster? 1880 Nes herred* N S Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv : Opholder sig hos sin broder hvor hun er bechjæftiget med husets stel 004 Alf Jøhndal m ug b FL Gaardbrugerens Broder 1883 Nes herred* N S 005 Signe Jøhndal k ug b FL Gaardbrugerens Søster 1885 Nes herred* N S 006 Magnhild Jøhndal k ug b FL Gaardbrugerens Søster 1888 Nes herred* N S 007 Sina Sigvartsdtr. k ug b Tj Tjenestepige 1871 Nes herred* N S 008 Johan Andersen m ug b Tj Tjener 1880 Nes herred* N S Merknad: I Drengestuen Borgenteiet Under 9 2 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Petra Amundsdtr. k ug b Hm Sypige 1855 Nes herred* N S 002 Nils Halvorsen m ug b Udsat Pleiesøn 1891 Nes herred* N S Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv: af fattigv. 003 Hjørdis Gaardsjø k ug b Udsat Pleiedatter 1892 Kristiania N S Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv: af faderen, bankfunktionær med vartpenge. 004 Petter Eggum m ug b EL Arbeider 1854 Nes herred* N S Monserud Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Andreas Nilsen m g b Hf Husmand m J 1859 Nes herred* N S 002 Berte Karlsdtr. k g b Hm Husmandskone 1861 Nes herred* N S 003 Inga Andreasdtr. k ug b D Datter 1882 Nes herred* N S 004 Kristian Andreassen m ug b S Søn 1884 Nes herred* N S 005 Hans Andreassen m ug b S Søn 1886 Nes herred* N S 006 Oskar Andreassen m ug b S Søn 1889 Nes herred* N S 007 Ole Andreassen m ug b S Søn 1891 Nes herred* N S Sjukdom: Aa 008 Birger Andreassen m ug b S Søn 1897 Nes herred* N S 009 Paula Andreasdtr. k ug b D Datter Nes herred* N S 010 Nils Hansen m g b FL Husmandens Fader 1821 Nes herred* N S 011 Lina Larsdtr. k g b FL Husmandskone 1834 Nes herred* N S 012 Johan Pedersen m ug mt Logerende Fabrikarbeider 1873 Vermeland Sverige N S Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv: Ved Dampsag. Sedvanleg bustad: Sørum Kværnberget Under 9 3, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Hans Syversen m e b Hf Forpagter 1840 Nes herred* N S 002 Klara Hansdtr. k ug b D Datter 1869 sondre Odalen N S 003 Hans Hansen m ug b S Søn 1880 Nes herred* N S 004 Ole Hansen m ug b S Søn 1885 Nes herred* N S Borgenkværnen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Edevart Strøm m g b Hf Selveier og Skrædder 1836 Nes herred* N S 002 Anna Strøm k g b Hm Selveierens Kone 1835 Bergen N S 003 Emilie Jakobsen k g b D Datter 1871 Nes herred* N S 004 Nils Jakobsen m g b Svigersøn Skrædder 1880 Nes herred* N S 005 Alfred Nilsen m ug b Dattersøn Dattersøn 1898 Nes herred* N S 006 Martea Strøm k e b Søster Søster 1823 Nes herred* N S 007 Thorleif Gaardsjø m ug b Pleiesøn Pleiesøn 1888 Kristiania N S Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv på nr. 7 og 8: faderen fhenv. bankfuntionær bet. for dem. 008 Trygve Gaardsjø m ug b Pleiesøn Pleiesøn 1890 Kristiania N S Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv på nr. 7 og 8: faderen fhenv. bankfunktionær bet. for dem Borgenkværnen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Martin Olsen m g b Hf Selveier 1837 Nes herred* N S 002 Oline Kristensdtr. k g b Hm Selveiers Kone 1846 Nes herred* N S 003 Erik Martinsen m ug b S Søn 1879 Nes herred* N S Rolstad nordre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Martin Rolstad m g b Hf Gaardbruger S og 1842 Nes herred* N S Landhandler 002 Dorthea Rolstad k g b Hm Gaardmandskone 1855 Nes herred* N S 003 Marie Rolstad k ug b D Datter 1890 Nes herred* N S 004 Engebret Rolstad m ug b S Søn 1894 Nes herred* N S 005 Ellen Rolstad k ug b D Datter 1892 Nes herred* N S Sjukdom: Aa 006 Kristian Rolstad m ug b S Søn 1897 Nes herred* N S 007 Sigurd Rolstad m ug b S Søn 1898 Nes herred* N S %1896% 008 T. O. Steen m ug b EL Bagersvend 1862 Kristians sund N Rom. N S 009 Anna Martinsdatter k ug b Tj Tjenestepige 1884 Nes herred* N S 010 Lars Thoresen m ug b Tj Tjener 1879 Nes herred* N S 011 Axel Martinsen m ug b Tj Tjener 1883 Nes herred* N S 012 Halvdan Halvorsen m ug b Lægdslem Lægdslem 1887 Nes herred* N S 013 Karen Johnsdatter k e b Tj Tjener 1822 Nes herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0236 Næs Rom Braaten Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Nikolai Nilsen m g b Hf Arbeider 1864 Nes herred* N S 002 Dina Hansdtr. k g b Hm Husmoder 1866 Nes herred* N S 003 Hans Nikolaisen m ug b S Søn 1887 Nes herred* N S 004 Anna Nikolaisdtr. k ug b D Datter 1889 Nes herred* N S 005 Borghild Nikolaisdtr. k ug b D Datter 1892 Nes herred* N S 006 Ole Nikolaisen m ug b S Søn 1895 Nes herred* N S 007 Alf Nikolaisen m ug b S Søn 1897 Nes herred* N S 008 Sigurd Nikolaisen m ug b S Søn Nes herred* N S Elstangen Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Martin Larsen m e b Hf Husmand og Postbud 1855 Nes herred* N S 002 Aksel Martinsen m ug b S Søn 1883 Nes herred* N S 003 Lars Martinsen m ug b S Søn 1886 Nes herred* N S 004 Nils Martinsen m ug b S Søn 1889 Nes herred* N S 005 Thor Martinsen m ug b S Søn 1895 Nes herred* N S 006 Andrea Kristiansdtr. k ug b Tj Husholderske 1853 Nes herred* N S Syvertsrud Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Sigvart Olsen m g b Hf Husmand m J 1857 Nes herred* N S 002 Marta Andersdtr. k g b Hm Husmandskone 1850 Gunarsko Sverige N S 003 Karl Sigvartsen m ug b S Søn 1880 Nes herred* N S 004 Halvor Sigvartsen m ug b S Søn 1885 Nes herred* N S 005 Ole Olsen m ug mt B Smed 1822 Kristiania N S Sedvanleg bustad: Kristiania 006 Harry Karlsen m ug b Pleiesøn Udsat for Bet. af Moderen 1898 Nes herred* N S Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv: Tj.pige i Xania Sørtangen Under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Hakon Sigvartsen m g b Hf Husmand u J 1875 Nes herred* N S 002 Karoline Martinsdtr. k g b Hm Husmandskone 1874 Nes herred* N S 003 Kristian Hakonsen m ug b S Søn Nes herred* N S 004 Karl Martinsen m ug b FL Pleiesøn 1891 Nes herred* N S Borgersrud Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Bernt Andersen m e b Hf Selveier 1832 Eidsvold Ak N S 002 Edon Berntsen m ug b Søn Sagmester 1873 Nes herred* N S 003 Alette Berntsen k ug b D Datter 1877 Nes herred* N S 004 Johan Pettersen m ug b Dattersøn Pleiesøn 1894 Ulensaker Ak N S Borgersrud Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Hans Johansen m g b Hf Selveier og Snedker 1834 Eidsvold Ak N S 002 Marie Larsdtr. k g b Hm Selveiers Hustru 1844 Nes herred* N S 003 Harald Hansen m ug b S Søn 1881 Nes herred* N S 004 Mathilde Hansdtr. k ug b D Datter 1887 Nes herred* N S Berget Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Martinius Arnesen m g b Hf Arbeider 1849 Kristiania N S 002 Anne Hansdtr. k g b Hm Arbeiders Kone 1842 Brandvald, Solør Hed N S Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Hans Martiniussen m ug b S Søn 1887 Nes herred* N S Rolstad søndre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Johan Rolstad m g b Hf Gaardbruger S og 1849 Nes herred* N S Landhandler 002 Kari Rolstad k g b Hm Gaardmandskone 1860 Vaage Gudbrandsd. Krs N S 003 Anna Rolstad k ug b D Datter 1888 Nes herred* N S 004 Ingeborg Rolstad k ug b D Datter 1891 Nes herred* N S 005 Ragna Rolstad k ug b D Datter 1893 Nes herred* N S 006 Ole Rolstad m ug b S Søn 1897 Nes herred* N S 007 Bertha Rolstad k ug b D Datter Nes herred* N S 008 Oluf Rolstad m ug b Broder Broder 1838 Nes herred* N S Sjukdom: S 009 Anna Bjerkomp k ug mt FL Lærerinde 1872 Nes herred* N S Sedvanleg bustad: Bjerkomp 010 Mari Ødegard k ug b Tj Tjenestepige 1880 Lom Krs N S 011 Marit Haugen k ug b Tj Tjenestepige 1882 Våge Gudbr. Krs N S 012 Karl Jensen m ug b Tj Tjener 1882 Nes herred* N S 013 Martin Thorsen m ug b Sedvanleg bustad: %Rolstadeie% 014 Harald Antonsen m ug b %mt % %mt % Sedvanleg bustad: %Rolstadeie% 015 Søren Rolstad m g b Hf FL Dagarbeider 1881 Eidsvold N S FL Dagarbeider 1885 Kristiania N S %Føderaadsmand % Føderaadsmand 1831 Nes herred* N S Merknad: I Føderaadshuset 016 Bolla Rolstad k g b Hm Føderaadskone 1860 Eidsvold N S Nordtangen Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Olsen m g b Hf Husmand m J 1873 Nes herred* N S 002 Emma Johansdtr. k g b Hm Husmandskone 1875 Nes herred* N S 003 Anna Olsdtr. k ug b D Datter 1894 Nes herred* N S 004 Johan Olsen m ug b S Søn 1896 Nes herred* N S 005 Oskar Olsen m ug b S Søn 1898 Nes herred* N S 006 Marie Sofie Herdeland k ug b Pleiedatter Udsat for Akers Fattigv. Regning Kristiania N S Fjeldhus Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Grete Michaelsdtr. k ug b EL Sysselsættes ved Vask o.s.v Nes herred* N S Indgjerd Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Sigvart Paulsen m g b Hf Husmand 1851 Nes herred* N S 002 Gustava Erlandsdtr. k g b Hm Husmandskone 1851 Nes herred* N S 003 Marie Sigvartsdtr. k ug b D Datter Sypige 1879 Nes herred* N S 004 Anna Sigvartsdtr. k ug b D Datter 1881 Nes herred* N S 005 Paula Sigvartsdtr. k ug b D Datter 1889 Nes herred* N S nordre Moen Under 12 1 %2% 7 7 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Bernt Larsen m g b Hf Husmand m J 1842 Nes herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0236 Næs Rom 002 Maren Hansdtr. k g b Hm Husmandskone 1851 Nes herred* N S 003 Lina Berntsdtr. k ug b D Datter 1885 Nes herred* N S 004 Mathilde Berntsdtr. k ug b D Datter 1887 Nes herred* N S 005 Bernhart Moen m ug b S Søn 1889 Nes herred* N S 006 Iver Berntsen m ug b S Søn 1892 Nes herred* N S 007 Sigrun Berntsdtr. k ug b D Datter 1897 Nes herred* N S Moen søndre Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Charlotte Olsdtr. k e b Hm Husmandskone m J 1833 Nes herred* N S %1843% 002 Johan Olsen m ug b Tj Tjener 1860 Nes herred* N S 003 Einar Jørgensen m ug b Udsat Udsat for Akers Fattigv. Regn Kristiania N S Delbæk Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Aksel Erlandsen m g b Hf Selveier & Sagmester 1853 Nes herred* N S 002 Marie Olsdtr. k g b Hm Husmoder 1853 Nes herred* N S 003 Alette Akselsdtr. k ug b D Datter 1882 Nes herred* N S 004 Ole Akselsen m ug b S Sagarbeider 1879 Nes herred* N S 005 Ragna Akselsdtr. k ug b D Datter 1887 Nes herred* N S 006 Karen Akselsdtr. k ug b D Datter 1890 Nes herred* N S 007 Aksel Akselsen m ug b S Søn 1893 Nes herred* N S Delbæk Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Henrikka Andersdtr. k e b Hm Forpagterske 1831 Nes herred* N S Hovind Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Halvor Brustad m g b Hf Gaardbruger S 1856 Nes herred* N S 002 Indiana Brustad k g b Hm Gaardmandskone 1853 Nes herred* N S 003 Ole Brustad m ug b S Søn 1882 Nes herred* N S 004 Sigurd Brustad m ug b S Søn 1884 Nes herred* N S 005 Harald Brustad m ug b S Søn 1885 Nes herred* N S 006 Ragna Brustad k ug b D Datter 1887 Nes herred* N S 007 Elida Brustad k ug b D Datter 1889 Nes herred* N S 008 Petra Brustad k ug b D Datter 1891 Nes herred* N S 009 Lars Olsen m g b FL Skomager 1823 Nes herred* N S Merknad: I Drengestubygningen 010 Kristiane Olsen k g f FL Lars Olsens Kone 1832 Nes herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 011 Else Ingebrektsdtr. k ug b Tj Tjenestepige 1870 Nes herred* N S Merknad: I Vaaningshuset 012 Ragnhild Kristofersdtr. k ug b Tj Tjenestepige 1876 Nes herred* N S 013 Robert Hansen m ug b Sedvanleg bustad: %Hovrudeie% %mt % Tj Tjener 1882 Danmark N S Haugløkken Under Hans Karlsen m g b Hf Husmand m J 1871 Nes herred* N S 002 Hilda Gunnersdtr. k g b Hm Husmandskone 1873 n. Odalen Hed N S 003 Karen Hansdtr. k ug b D Datter 1893 n. Odalen N S 004 Inga Hansdtr. k ug b D Datter 1894 Nes herred* N S 005 Karl Hansen m ug b S Søn 1896 Nes herred* N S Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Folketeljinga Georg Hansen m ug b S Søn 1898 Nes herred* N S Smedholen Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Karl Hansen m g b Hf Husmand m J 1838 Nes herred* N S 002 Gina Ingebretsdtr. k g b Hm Husmandskone 1840 Nes herred* N S 003 Ole Karlsen m ug b S Søn 1880 Nes herred* N S 004 Borghild Johannesdtr. k ug b Datterdtr. Datterdatter 1893 Nes herred* N S Grinder øvre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Sigurd Walstad m g b Hf Gaardbruger S 1875 Nes herred* N S 002 Olivia Walstad k g b Hm Gaardmandskone 1874 Nes herred* N S 003 Sverre Walstad m ug b S Søn 1898 Nes herred* N S 004 Petra Walstad k ug b D Datter Nes herred* N S 005 Peter Olsen m e b EL Skomager 1832 Ullensaker Ak N S 006 Thea Segvartsdtr. k ug b Tj Tjenestepige 1883 Nes herred* N S 007 Emma Nilson k ug b Tj Tjenestepige 1877 Sverige N S 008 Petra Pedersdtr. k ug b Tj Tjenestepige 1886 Odalen Hed N S 009 Ole Thorsen m ug b Tj Tjener 1877 Nes herred* N S 010 Brede Bredesen m ug b Tj Tjener 1880 Hof Solør Hed N S Nordengen Under Hans Paulsen m g b Hf Husmand m J 1870 Nes herred* N S 002 Marta Eriksdtr. k g b Hm Husmandskone 1867 Vermeland, Sverige N S 003 Paul Hansen m ug b S Søn 1894 Nes herred* N S 004 Signe Hansdtr. k ug b D Datter 1897 Nes herred* N S 005 Helga Hansdtr. k ug b D Datter Nes herred* N S 006 Nils Olaussen m ug b Pleiesøn Udsat for Akers Fattigv. Regn Kristiania N S Gørbæk Under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Hans Olsen m g b Hf Husmand m J 1867 Nes herred* N S 002 Maren Tharaldsdtr. k g b Hm Husmandskone 1873 Nes herred* N S 003 Rangvald Hansen m ug b S Søn 1898 Nes herred* N S 004 Thorvald Hansen m ug b S Søn Nes herred* N S Holtet Under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Lise Hansdtr. k e b Hm Arbeider for Dagen 1845 Nes herred* N S 002 Anna Guneriusdtr. k ug b D Datter 1871 Nes herred* N S Sørlid Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Gustav Gudbrandsen m g b Hf Dagarbeider 1857 Nes herred* N S 002 Karoline Kristiansdtr. k g b Hm Husmoder 1858 Nes herred* N S 003 Halvor Gustavsen m ug b S Søn 1885 Nes herred* N S 004 Søren Gustavsen m ug b S Søn 1888 Nes herred* N S 005 Karen Gustavsdtr. k ug b D Datter 1891 Nes herred* N S 006 Karl Gustavsen m ug b S Søn 1894 Nes herred* N S 007 Oskar Gustavsen m ug b S Søn 1898 Nes herred* N S Grinder nedre Under %9% 9 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0227 Fet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0227 Fet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0227 Fet Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1548 Frænens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1548 Frænens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1548 Frænens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1628 Nes Fosen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1628 Nes Fosen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1628 Nes Fosen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0214 Aas Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0236 Nes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0236 Nes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0236 Nes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1843 Bodin. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1843 Bodin. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1843 Bodin Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0416 Romedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0229 Enebak. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0229 Enebak. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0229 Enebak Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0113 Borge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0113 Borge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1446 Breim Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0136 Rygge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0239 Hurdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0239 Hurdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0239 Hurdalen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0233 Nitedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0233 Nitedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0233 Nitedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0421 Vingers. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0421 Vingers. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0421 Vingers Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0533 Lunner. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0533 Lunner. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0533 Lunner Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1537 Vold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1224 Kvinnherreds. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1224 Kvinnherreds. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1224 Kvinnherreds Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1658 Børsen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1658 Børsen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1658 Børsen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1561 Øxendal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1561 Øxendal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1561 Øxendal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1818 Herøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1818 Herøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1818 Herøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1717 Frosten. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1717 Frosten. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1717 Frosten Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer