Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 0113 Borge Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 0113 Borge Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 556 (kvinner: 280, menn: 276) Bustader i kretsen: 63 Krets: 001 Kjølberg søndre Prestegjeld: Borge Herred/by: Borge Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Kjølberg søndre Kjølbergvang (0 m, 2 k) 1 1 (0 m, 1 k) Merknad: skolebygning Tal av sidebygg m/nattopphald: 1 - bryggerhus 001 Anne Larsen k e b hm Pedel ved skolen Sverige n s 002 Margit Elisabeth Kristiansen k ug mt Barnebarn Barnebarn Borge n s Sedvanleg bustad: Borge herred Smaalenene Kjølberg søndre Kjølberg søndre (3 m, 2 k) (4 m, 2 k) Merknad: Formand Ungers hus 001 Theodor Broch Unger m g b hf Formand ved sagbrug Fredriksstad n s 002 Selma Jakobine Marie Unger k g b hm Husmor Sarpsborgn s 003 Lilly Unger k ug b d Datter Fredriksstad n s 004 Knut Johan Leonard Unger m ug f s Jungmand Fredriksstad n s Sannsynleg opphaldstad: Ombord paa bark Gratia paa vei til Melbourne 005 Theodor Broch Unger m ug b s Søn Fredriksstad n s 006 Emil Mørck Unger m ug b s Søn Borge n s Kjølberg søndre Kjølberg søndre (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) Merknad: Gunne Jensens hus 001 Gunne Kristian Jensen m g b hf Gaardbruger Borge n s 002 Anne Lovise Jensen k g b hm Husmor Borge n s 003 Marie Sofie Jensen k ug b d Datter Borge n s 004 Johan Severin Jensen m ug b s Jordbrugsarbeider Borge n s 005 Borghild Pettersen k ug b tj Tjenestepike Skjeberg n s Kjølberg søndre Kjølberg søndre (1 m, 4 k) (1 m, 4 k) Merknad: Dr. Nilsens hus 001 Nils Martin Nilsen m g b hf Sanitetskapt Tveit pr n s Privatpraktiserende læge Kr.sand 002 Lydia Johanne Laura Nilsen k g b hm Husmor Vadsø n s 003 Alfhild Bergljot Nilsen k ug b d Datter Borge n s 004 Julie Marie Seilø k ug b tj Tjenestepike Hvaler n s 005 Edle Aslaug Andersen k ug b tj Tjenestepike Fredriksstad n s Kjølberg søndre Kjølberg søndre (5 m, 5 k) 9 (5 m, 4 k) Merknad: Dr. Gregertsens hus 001 Halvor Gregertsen m g b hf Privat praktiserende læge Arendal n s 002 Ellen Mathilde Gregertsen k g b hm Husmor Gøteborgn s 003 Nils Bjørn Segebarth m ug b s Søn Eidsberg n s Gregertsen 004 Arne Edvard Segebarth m ug b s Søn Raade n s Gregertsen 005 Leif Halvor Segebarth m ug b s Søn Borge n s Gregertsen 006 Karin Ellen Marie Gregertsen k ug b d Datter Borge n s 007 Finn Segebarth Gregertsen m ug b s Søn Borge n s 008 Anna Marie Kristine k ug b tj Tjenestepike Borge n s Fredriksen 009 Elenore Antonie Andresen k ug b tj Tjenestepike Fredrikstad n s 010 Anna Theresia Kraft k ug mt b Frøken Gøteberg Statsb.: svensk Trusamf.: Svensk s Sedvanleg bustad: Gøteberg Kjølberg søndre Kjølberg søndre (1 m, 3 k) (4 m, 3 k) Merknad: Herman Olsens hus Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0113 Borge 001 Herman Olsen m g f hf Plankeannammer Tune n s Sannsynleg opphaldstad: Skien 002 Klara Emilie Olsen k g b hm Husmor Tune n s 003 Georg Olaf Olsen m ug f s Plankestikker Borge n s Sannsynleg opphaldstad: Drammen 004 Hjalmar Karl Olsen m ug f s Plankestikker Borge n s Sannsynleg opphaldstad: Skien 005 Alma Kirstine Olsen k ug b d Datter Borge n s 006 Bernt Anker Olsen m ug b s Søn Borge n s 007 Ragnhild Solveig Olsen k ug b d Datter Borge n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Kjølberg søndre Kjølberg søndre (1 m, 6 k) 1 7 (1 m, 6 k) Merknad: Johanne Johannesens hus Tal av sidebygg m/nattopphald: 1 - bryggerhus 001 Thorvald Emil Jensen m g b hf Farmaceut Dybvaag n s Merknad: Hovedbygning 1 etg. 002 Julie Kristiane Jensen k g b hm Husmor Kristiansand n s S 003 Harriet Jenny Jensen k ug b d Datter Borge n s 004 Kirsten Gudny Jensen k ug b d Datter Borge n s 005 Karen Lovise Kristiansen k ug b tj Tjenestepike Fredrikstad n s Merknad: Bryggerhus Tilh. hush Johanne Johannesen k e b hm Sypike Askim n s Merknad: Hovedbygning 2 etg. 007 Borghild Cecilie Johannesen k ug b søsterdatter Søsterdatter Borge n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Kjølberg søndre Kjølberg søndre (4 m, 3 k) 1 7 (4 m, 3 k) Merknad: Formand L. Vebergs hus Tal av sidebygg m/nattopphald: 1 - bryggerhus 001 Gunne Ludvig Veberg m g b hf Formand ved sagbruk Borge n s Merknad: Hovedbygning 1 etg. 002 Marie Othilie Veberg k g b hm Husmor Fredriksstad n s 003 Esther Edvardsen k ug b tj Tjenestepike Borge n s 004 Karl Johan Veberg m g b hf Kontorist ved sagbrug Kristianian s Merknad: Hovedbygning 2 etg. 005 Signe Othilie Veberg k g b hm Husmor Fredrikstad n s 006 Arthur Lui Veberg m ug b s Søn Borge n s 007 Kristian Lauritz Veberg m ug b Førstnævntes Elektrisk arbeider Kristianian s søn Merknad: Bryggerhus Hush Kjølberg søndre Kjølberg søndre (1 m, 4 k) (3 m, 5 k) Merknad: Filer Andersens hus 001 Eugenie Antonette Furulund k ug b hm Modehandlerinde Løiten n s Merknad: Hovedbygning 1 etg. 002 Selma Konstance Elvira k ug mt b Modedame Fredrikshald n s Johansen Sedvanleg bustad: Sarpsborg 003 Hjalmar Nilsen m g f hf Tømmermand ombord paa Tune n s dampskib Merknad: Hovedbygning 1 etg. Sannsynleg opphaldstad: New York 004 Antonette Nilsen k g f hm Husmor Borge n s Sannsynleg opphaldstad: Sarpsborg 005 Aslaug Martiniusen k ug f d Datter Borge n s Sannsynleg opphaldstad: Sarpsborg 006 Karl Andersen m e b hf Sagfiler ved sagbrug Sverige n s Merknad: Hovedbygning 2 etg. 007 Sigurd Andersen m ug f s Jungmand Borge n s Sannsynleg opphaldstad: Ombord paa bark Titania paa vei til Australien 008 Marie Helene Andersen k ug b d Datter Borge n s 009 Kristine Kristiansen k ug b tj Husholderske Sverige Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Kjølberg søndre Kjølberg søndre (7 m, 2 k) (7 m, 2 k) Merknad: Sven Gloslies hus 001 Sven August Jensen Glosli m g b hf Vognmand Fredrikstad n s Merknad: Hovedbygning 1 etg. 002 Bolette Mathilde Glosli k g b hm Husmor Raade n s 003 Jens Glosli m ug b s Søn Borge n s 004 Bjarne Mathias Glosli m ug b s Søn Borge n s 005 Edvard Mauritzen m g b hf Vognmand Sverige Statsb.: Svensk Trusamf.: Svensk s Merknad: Hovedbygning 2 etg. 006 Albine Olava Mauritzen k g b hm Husmor Sverige 007 Bernt Emil Mauritzen m ug b s Søn Borge 008 Hans Ludvig Mauritzen m ug b s Søn Borge 009 Johan Gustav Mauritzen m ug b s Søn Borge Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Kjølberg søndre Kjølberg søndre (4 m, 5 k) 1 9 (4 m, 5 k) Merknad: Johan K. Larsens hus Tal av sidebygg m/nattopphald: 1 - bryggerhus 001 Johan Kristian Larsen m g b hf Bundter ved sagbrug Sarpsborgn s Merknad: Hovedbygning 1 etg. 002 Inger Marie Larsen k g b hm Husmor Glemminge n s 003 Borghild Ingerda Johansen k ug b d Datter Fredrikstad n s 004 Bjarne Laurentius Johansen m ug b s Søn Borge n s 005 Ingvald Theodor Andersen m g b hf Sagarbeider Kraakerøyn s Merknad: Hovedbygning 2 etg. 006 Selma Elvira Andersen k g b hm Husmor Sverige n s 007 Martha Elvira Andersen k ug b d Datter Borge n s 008 Mateus Hansen m g b hf fhv. sagarbeider Varteig n s Merknad: Bryggerhus 009 Boel Johanne Hansen k g b hm Husmor Borge n s Kjølberg søndre Kjølberg søndre (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) Merknad: Hans Kr. Johannesens hus 001 Hans Kristian Johannesen m g b hf Tomtearbeider ved Tune n s sagbruk Merknad: Hovedbygning 1 etg. 002 Ottomine Augusta Johannesen k g b hm Husmor Onsø n s 003 Bertha Karoline Johannesen k ug b d Datter Borge n s 004 Marie Magdalene Johannesen k ug b d Datter Borge n s 005 Adolf Johannesen m g b hf Snedker Sarpsborgn s Merknad: Hovedbygning 2 etg. 006 Bolette Johannesen k g b hm Husmor Borge n s 007 Hans Fjeld Johannesen m ug b s Søn Sarpsborgn s 008 Ragnhild Johanne Johannesen k ug b d Datter Borge n s Kjølberg søndre Kjølberg søndre (8 m, 7 k) 15 (8 m, 7 k) Merknad: Olaves Eriksens hus 001 Olaves Eriksen m g b hf Maler S Varteig n s 002 Petrine Marie Eriksen k g b hm Husmor Tune n s 003 Johannes Eriksen m ug b s Filer ved sagbrug Varteig n s 004 Olaf Antonsen m ug b s Søn Borge n s Sjukdom: a 005 Fredrikke Antonie Eriksen k ug b d Tjenestepike Borge n s 006 Othilie Margit Eriksen k ug b d Tjenestepike Borge n s 007 Ruth Ingerid Eriksen k ug b d Datter Borge n s 008 Harald Erling Eriksen m ug b s Søn Borge n s 009 Erik Eriksen m ug b s Søn Borge n s 010 Magrethe Eriksen k ug b d Datter Borge n s 011 Ellen Eriksen k ug b d Datter Borge n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0113 Borge 012 Marie Konstance Hansen k ug b d Spinderske ved fabrik Borge n s %Datter% 013 Herman Marentsius Hansen m ug b s Arbeider ved sagbruk Borge n s 014 Karl Paul Hansen m ug b s Søn Borge n s 015 Ole Alfred Hansen m ug b s Søn Borge n s Kjølberg søndre Kjølberg søndre (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) Merknad: Olaf Eliasens hus 001 Olaf Marentzius Eliasen m g b hf Arbeider ved sagbrug Sarpsborgn s 002 Gustava Leontine Eliasen k g b hm Husmor Sverige n s 003 Johan Ludvig Eliasen m ug b s Arbeider ved sagbrug Borge n s 004 Emma Anette Eliasen k ug b d Datter Borge n s 005 Ole Gotfred Eliasen m ug b s Søn Borge n s 006 Arnt Eugen Eliasen m ug b s Søn Borge n s Kjølberg søndre Kjølberg søndre (1 m, 5 k) (1 m, 5 k) Merknad: Lina Andresens hus 001 Lina Andresen k e b hm Fiskehandlerske Drammenn s 002 Gunvor Ludvikke Andresen k ug b d Datter Borge n s 003 Ruth Elisabeth Andresen k ug b d Datter Borge n s 004 Abel Frankei Andresen m ug b s Søn Borge n s 005 Borghild Dorthea Andresen k ug b d Datter Borge n s 006 Aasta Randine Andresen k ug b d Datter Borge n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr Kjølberg søndre Kjølberg søndre 9 1 Merknad: Kjøbmand Amundsens hus. Butik ubeboet Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Kjølberg søndre Kjølberg søndre (6 m, 3 k) 1 9 (6 m, 3 k) Merknad: Skomaker Ingebretsens hus Tal av sidebygg m/nattopphald: 1 - sidebygning 001 Andreas Ingebretsen m g b hf Skomaker S Rødenæsn s Merknad: Hovedbygning 1 etg. 002 Annette Ingebretsen k g b hm Husmor Varteig n s 003 Thorolf Marinius Ingebretsen m ug b s Søn Borge n s 004 Asbjørn Ingolf Ingebretsen m ug b s Søn Borge n s 005 Solveig Julie Camilla k ug b d Datter Borge n s Ingebretsen 006 Thorleif Belsby %Ingebretsen m ug b s Søn Borge n s % 007 Julius Belsby m g b hf Slagter S Varteig n s Merknad: Sidebygning 008 Gunda Juliana Belsby k g b hm Husmor Borge n s 009 Bjørgan Mathis Belsby m ug b s Søn Borge n s Kjølberg søndre Kjølberg søndre (6 m, 3 k) (6 m, 3 k) Merknad: Zakarias Andersens hus 001 Anders Zakariasen m g b hf Kjøbmand Sverige Statsb.: svensk Trusamf.: svensk s Merknad: Hovedbygning 1 etg. 002 Emma Zakariasen k g b hm Husmor Sverige n s 003 Ole Trondsen m e b fl fhv. Tømmermand Øier n s 004 Zakarias Andersen m g b hf Vognmand Sverige n s Merknad: Hovedbygning 2 etg. 005 Hilma Gustava Henrikke k g b hm Husmor Sverige n s Andersen 006 Karl Werner Andersen m ug b s Kjører Borge n s 007 Hilmer Ingvald Andersen m ug b s Kjører Borge n s 008 Sverre Arvik Georg Andersen m ug b s Kjører Borge n s 009 Sofie Vilhelmine Andersen k ug b d Datter Borge n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Kjølberg søndre Kjølberg søndre (1 m, 5 k) 1 8 (3 m, 5 k) Merknad: Johan Martin Hansens h. Tal av sidebygg m/nattopphald: 1 - bryggerhus 001 Marie Lovise Andersen k g b hm Husmor Borge n s Merknad: Hovedbygning 002 Peder Marentsius Johansen m ug f s Lægterfører Borge n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 003 Ole Hjalmar Johansen m ug f s Lægtermand Borge n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 004 Hanna Eline Johansen k ug b d Tjenestepike Borge n s 005 Ingeborg Othilie Johannesen k ug b d Datter Borge n s 006 Alfhild Magdalene Johansen k ug b d Datter Borge n s 007 Randi Magrethe Johansen k ug b d Datter Borge n s 008 Johan Martin Andersen m g b hf fhv. bordhusarbeider Tune n s Merknad: Bryggerhus Tillh. hus Kjølberg søndre Kjølberg søndre (5 m, 2 k) (5 m, 2 k) Merknad: Nikolay Jørgensens hus 001 Nikolay Jørgensen m g b hf Sliper ved sagbrug Raade n s Merknad: Hovedbygning 1 etg. 002 Miliane Josefine Jørgensen k g b hm Husmor Fredrikstad n s 003 Bjarne Nikolaysen m ug b s Arbeider ved sagbrug Borge n s 004 Thordis Dagmar Nikolaysen k ug b d Datter Borge n s 005 Sverry Henry Nikolaysen m ug b s Søn Borge n s 006 Johannes Nikolaysen m ug b s Søn Borge n s 007 Klas Pettersen m e b hf Bliksælger Sverige s Statsb.: Svensk Merknad: Hovedbygning 2 etg. Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Kjølberg søndre Kjølberg søndre (2 m, 2 k) 1 4 (2 m, 2 k) Merknad: Ole Kristiansens hus Tal av sidebygg m/nattopphald: 1 - bryggerhus 001 Ole Kristian Kristiansen m g b hf Arbeider ved sagbruk Tune n s Merknad: Hovedbygning 002 Anna Eline Kristiansen k g b hm Husmor Drammenn s 003 Martha Johanne Antonie k ug b Adoptivdatter Adoptivdatter Fredrikstad n s Hansen 004 Johan Kristian Kristiansen m e b s Arbeider ved sagbrug Glemminge n s Merknad: Bryggerhus Tillh. hus Kjølberg søndre Kjølberg søndre (5 m, 3 k) (3 m, 3 k) Merknad: Politistationen 001 Hans Christian Smith m g b hf Politibetjent Rakkestadn s Merknad: Hovedbygning 2 etg. 002 Grethe Marie Smith k g b hm Husmor Fredrikstad n s 003 Signe Mariane Olsen k g b d Husmor %Datter% Fredriksstad n s 004 Magrethe Sofie Olsen k ug b Sidstes datter datter Borge n s 005 Knut Oliver Olsen m ug b Sidstes søn Søn Borge n s 006 Sigurd Sten Smith m ug b Førstnævntes Arbeider ved sagbrug Fredriksstad n s søn 007 Kristian Hansen m ug mt el Omreisende Skomagersvend Merknad: Hovedbygning 1 etg. (arresten) Sedvanleg bustad: Ingen fast bopel 008 Karl Olaf Wilhelmsen m ug mt el Omreisende Skomagersvend Sedvanleg bustad: Ingen fast bopel Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr Kjølberg søndre Kjølberg søndre 9 1 Merknad: Ole Ramms hus. ubeboet Østre Aker n Kristianian s s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0113 Borge Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Kjølberg søndre Kjølberg søndre (5 m, 5 k) 1 10 (5 m, 5 k) Merknad: Karl Augustins hus Tal av sidebygg m/nattopphald: 1 - bryggerhus 001 Karl Augustin m g b hf Snedker S Sverige Statsb.: Svensk Trusamf.: Svensk s Merknad: Hovedbygning 1 etg. 002 Augusta Augustin k g b hm Husmor Sverige 003 Anton Ludvig Karlsen m ug b s Arbeider ved sagbrug Borge 004 Valfred Breinert Karlsen m ug b s Arbeider ved sagbrug Borge 005 Elise Kristine Karlsen k ug b d Datter Borge 006 Hanna Kaspara Karlsen k ug b d Datter Borge 007 Esther Marie Karlsen k ug b d Datter Borge 008 Lilly Magrethe Karlsen k ug b d Datter Borge 009 Anton Jansen m ug b el Arbeider ved Sverige cellulosefabrik Statsb.: Svensk Trusamf.: Svensk s Merknad: Bryggerhus Tilh. hus Aksel Fredrik Martinsson m ug b el Skomager Sverige Kjølberg søndre Kjølberg søndre (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) Merknad: Herman Gustavsens hus 001 Gustav Halvorsen m g b hf fhv. verkarbeider Sverige Teglværk Statsb.: Svensk Trusamf.: Svensk s Merknad: Hovedbygning 1 etg. 002 Johanna Halvorsen k g b hm Husmor Sverige 003 Herman Julius Gustavsen m ug b s Verksarbeider Sverige n s 004 Amalie Andersen k e b hm Fiskesælgerske Tune n s Merknad: Hovedbygning 2 etg. 005 Nathalie Olsen k ug b d Datter Borge n s 006 Hanna Kirstine Olsen k ug b d Datter Borge n s 007 Nils Olsen m ug b s Søn Borge n s 008 Ole Arthur Olsen m ug b s Søn Borge n s Kjølberg søndre Kjølberg søndre (5 m, 5 k) 10 (5 m, 5 k) Merknad: Kjøbm. Halvorsens hus 001 Annette Helene Halvorsen k e b hm Kjøbmand Borge n s Merknad: Hovedbygning 1 etg. 002 Kitty Halvorsen k ug b d Forretningsdame Borge n s 003 Arnt Halvorsen m ug b s Handelsbetjent Borge n s 004 Marie Halvorsen k ug b d Forretningsdame Borge n s 005 Adolf Marinius Arnesen m g b hf Conditor Horten n s Merknad: Hovedbygning 2 etg. 006 Camilla Josefa Arnesen k g b hm Husmor Fredrikstad n s 007 Arne Johannes Arnesen m ug b s Søn Horten n s 008 Astrid Magrethe Arnesen k ug b d Datter Horten n s 009 Reidar Winger Arnesen m ug b s Søn Fredriksstad n s 010 John Winger Arnesen m ug b s Søn Borge n s Kjølberg søndre Kjølberg søndre (4 m, 6 k) 11 (5 m, 6 k) Merknad: Borge Sparebanks hus 001 Anton Eriksen m g b hf Sagarbeider Sarpsborgn s Merknad: Hovedbygning 1 etg. Arbeidsledig: l 002 Marie Eriksen k g b hm Husmor Sverige n s 003 Oskar Edvind Eriksen m ug b s Kjører Fredrikshald n s 004 Esther Magdalena Eriksen k ug b d Datter Borge n s 005 Anton Olaves Fredriksen m g f hf fhv. Stuerarbeider Skiptvedtn s Merknad: Hovedbygning 2 etg. Bosatt: Forlot hjemmet %mt% Sannsynleg opphaldstad: Ukjent (rømt) 006 Anne Helene Fredriksen k g b hm Husmor Tune n s 007 Fredrik Fredriksen m ug b s Stuerarbeider Glemminge n s 008 Sverre Fredriksen m ug b s Sjømand Glemminge n s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 009 Borghild Fredriksen k ug b d Datter Fredrikstad n s 010 Olga Fredriksen k ug b d Datter Fredrikstad n s 011 Andrea Fredriksen k ug b d Datter Fredrikstad n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Kjølberg søndre Kjølberg søndre (5 m, 4 k) 1 9 (5 m, 4 k) Merknad: Karl Brækkens hus Tal av sidebygg m/nattopphald: 1 - bryggerhus 001 Karl Johan Brækken m g b hf Arbeider ved sagbrug Borge n s Merknad: Hovedbygning 002 Amalie Henriette Brækken k g b hm Husmor Borge n s 003 Johan Arthur Johansen m ug b s Søn Borge n s 004 Thorbjørn Johansen m ug b s Søn Borge n s 005 Randi Amalie Johansen k ug b d Datter Borge n s 006 Haakon Johansen m ug b s Søn Borge n s 007 Hjørdis Johansen k ug b d Datter Borge n s 008 Johan August Hansen m g b hf Arbeider ved sagbrug Sverige n s Merknad: Bryggerhus 009 Karoline Amalie Hansen k g b hm Husmor Sverige n s Kjølberg søndre Kjølberg søndre (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) Merknad: Ole Hansens hus 001 Julie Hansen k e b hm Husmor Skjeberg n 002 Kærsta Laurentze Olsen k ug b d Tjenestepike Borge n s 003 Olaf Julius Olsen m ug b s Arbeider ved sagbrug Borge n s 004 Sigurd??mand Olsen m ug b s Arbeider ved sagbrug Borge n s 005 Harald Eugen Olsen m ug b s Søn Borge n s 006 Olga Sebora Olsen k ug b d Datter Borge n s 007 Ruth Margaret Olsen k ug b d Datter Borge n s 008 Bernt Ludvig Olsen m ug b s Søn Borge n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Kjølberg søndre Kjølberg søndre (5 m, 4 k) 1 9 (5 m, 4 k) Merknad: Thv. Hansens hus Tal av sidebygg m/nattopphald: 1 - bryggerhus 001 Ole Andersen m g b hf Verksarbeider Teglværk Sverige s Statsb.: svensk Merknad: Hovedbygning 1 etg. 002 Zara Andersen k g b hm Husmor Sverige s 003 Johan Oskar Olsen m ug b s Verksarbeider Sverige s 004 Alvin Olsen m ug b s Verksarbeider Sverige s 005 Marie Johannesen k ug b d Forældrene Husmor Fattigu Borge n s døde Merknad: Hovedbygning 2 etg. 006 Johan Alf. Johannesen m ug b s Arbeider ved sagbrug Borge n s 007 Eleonore Magrethe k ug b d Datter Borge n s Johannesen 008 Hans Johannesen m ug b s Søn Borge n s 009 Maja Hansen k e b hm Husmor Fattigu Trygstad n s Merknad: Bryggerhus Folketeljinga Kjølberg søndre Kjølberg søndre (3 m, 3 k) (4 m, 3 k) Merknad: Fredrik Nartens hus 001 Fredrik Færdinand Narten m g b hf fhv. Blikkenslager Hamburgn s Merknad: Hovedbygning 1 etg. 002 Pauline Narten k g b hm Husmor Sarpsborgn s 003 Martha Emilie Narten k ug b d Datter Borge n s 004 Fredrik Ferdinand Narten m ug f s Lægtergut Borge n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 005 Sofus Hansen m g b hf Snedker Danmark Statsb.: Dansk Trusamf.: Dansk s Merknad: Hovedbygning 2 etg. 006 Ragna Hansen k g b hm Husmor Sarpsborgn s 007 Erland Hansen m ug b s Søn Sarpsborg s Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0113 Borge Kjølberg søndre Kjølberg søndre (4 m, 6 k) 10 (4 m, 6 k) Merknad: Hans Gundersens hus 001 Hans Petter Gundersen m g b hf Tømmermand Borge n s Merknad: Hovedbygning 1 etg. 002 Hanna Marie Gundersen k g b hm Husmor Borge n s 003 Harald Henry Gundersen m ug b s Arbeider ved Borge n s cellulosefabrik 004 Edvarda Othilie Gundersen k ug b d Datter Borge n s 005 Ruth Therese Gundersen k ug b d Datter Borge n s 006 Hans Haugen Gundersen m ug b s Søn Borge n s 007 Rakel Konstance Gundersen k ug b d Datter Borge n s 008 Marie Magdalene Gundersen k ug b d Datter Borge n s 009 Oskar Narten m g b hf Lægterarbeider Sarpsborgn s Merknad: Hovedbygning 2 etg. 010 Anna Narten k g b hm Husmor Borge n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Kjølberg søndre Kjølberg søndre (12 m, 8 k) 1 20 (11 m, 9 k) Merknad: Johs. Olsens hus Tal av sidebygg m/nattopphald: 1 - bryggerhus 001 Einar Martinius Larsen m g b hf Tomtearbeider ved Glemminge n s sagbrug Merknad: Hovedbygning 1 etg. 002 Marie Oline Larsen k g b hm Husmor Tune n s %Fredriks. % 003 Lilly Therese Larsen k ug b d Datter Borge n s 004 Syver Andersen m g b hf Arbeider ved sagbrug Skjeberg n s Merknad: Hovedbygning 1 etg. 005 Lise Andrea Andersen k g b hm Husmor Arendal n s 006 Agust Hansen m ug b hf fhv. sagarbeider Sverige %Rentenist% Statsb.: Svensk Trusamf.: Svensk s Merknad: Hovedbygning 2 etg. 007 Anders Hansen m g b hf Tomtearbeider ved Tune n s sagbrug Merknad: Hovedbygning 2 etg. 008 Ellen Andrine Lovise Hansen k g b hm Husmor Varteig n s 009 Selma Josefine Andersen k ug f d Datter Borge n s Sannsynleg opphaldstad: Sarpsborg 010 Gunda Sofie Andersen k ug b d Datter Borge n s 011 Jacob Andersen m ug b s Arbeider ved sagbrug Borge n s 012 Johan Lars Johansen m ug b s af nr 10 Søn Borge n s 013 Karinius Emil Kristiansen m g mt hf Arbeider ved sagbrug Varteig n s Sedvanleg bustad: Varteig 014 August Marentzius Helgesen m g b hf Sjauer paa skib Borge n s Merknad: Bryggerhus 015 Oline Martine Helgesen k g b hm Husmor Berg n s 016 Harald Marentzius Helgesen m ug b s Verksarbeider Teglværk Borge n s 017 Olaf Kristian Helgesen m ug b s Arbeider ved sagbrug Borge n s 018 Sigurd Eugen Helgesen m ug b s Søn Borge n s 019 Arthur Helgesen m ug b s Søn Borge n s 020 Astrid Sofie Helgesen k ug b d Datter Borge n s 021 Anna Margrethe Helgesen k ug b d Datter Borge n s Kjølberg søndre Kjølberg søndre (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) Merknad: A/S Selbak brugs hus "Skole" 001 Anders Bartholsen m e b hf Smed ved sagbrug Thorsnæsn s Merknad: Hovedbygning 1 etg. 002 Ole Kristian Bartholsen m ug b s Reperatør ved sagbrug Borge n s 003 Ellen Sofie Andresen k e b tj Husholderske Skjeberg n s 004 Hans Larsen m g b hf Portner ved sagbrug Glemminge n s Merknad: Hovedbygning 2 etg. Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 005 Martha Larsen k g b hm Husmor Borge n s 006 Fredrikke Larsen k ug b d Datter Onsø n s Kjølberg søndre Kjølberg søndre (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) Merknad: Johan Nygaards hus 001 Johan Marentzius Nygaard m g b hf Arbeider ved sagbrug Aremark n s Merknad: Hovedbygning 1 etg. 002 Elise Karoline Nygaard k g b hm Husmor Borge n s 003 Josefa Theoline Nygaard k ug b d Forretningsdame Borge n s 004 Aagot Elvira Nygaard k ug b d Datter Borge n s 005 Asbjørn Nygaard m ug b s Søn Borge n s 006 Ragnhild Marit Nygaard k ug b d Datter Borge n s 007 Kirsti Nilsen k e b hm Husmor Tune n s Merknad: Hovedbygning 2 etg. 008 Edvard Andreasen m e b s Stuer ved sagbrug Tune n s Kjølberg søndre Kjølberg søndre (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) Merknad: Otto Salbergs hus 001 Peder Johannesen m g b hf Møllearbeider Rakkestadn s 002 Hanna Marie Johannesen k g b hm Husmor Borge n s 003 Margit Pauline Johannesen k ug b d Datter Fredrikstad n s 004 Andrea Elise Johannesen k ug b d Datter Fredrikstad n s 005 Paul Henry Johannesen m ug b s Søn Fredrikstad n s 006 John Olaf Johannesen m ug b s Søn Fredrikstad n s 007 Ingeborg Magrethe k ug b d Datter Fredrikstad n s Johannesen 008 Otto Lars Sahlberg m e b fl Huseier Sverige s Kjølberg søndre Kjølberg søndre (3 m, 6 k) (3 m, 6 k) Merknad: Andreas Hansens hus 001 Andreas Hansen m g b hf Tømmermand ved sagbrug Fredrikstad n s Merknad: Hovedbygning 1 etg. 002 Amalie Hansen k g b hm Husmor Borge n s 003 Astrid Malene Hansen k ug b d Datter Borge n s 004 Olivia Fredrikke Hansen k ug b d Datter Borge n s 005 Randi Debora Hansen k ug b d Datter Borge n s 006 Gunvor Vigine Hansen k ug b d Datter Borge n s 007 Petter Herman Hansen m ug b s Søn Borge n s 008 Thorleif Kaare Hansen m ug b s Søn Borge n s 009 Johanne Regine Andersen k e b hm Fattigunderstøttet Rakkestadn s Merknad: Hovedbygning 1 etg. Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Kjølberg søndre Kjølberg søndre (5 m, 3 k) 1 8 (5 m, 3 k) Merknad: Theodor Thorgersens hus Tal av sidebygg m/nattopphald: 1 - bryggerhus 001 Theodor Thorgersen m e b hf Tømmermand ved sagbrug Hvaler n s Merknad: Hovedbygning 1 etg. 002 Kristian Thorgersen m ug b s Sjømand Borge n s 003 Jens Thorgersen m ug b s Arbeider ved sagbrug Borge n s 004 Adele Thorgersen k ug b d Husholderske Borge n s 005 Fredrik Andersen m g b hf Brænder ved teglværk Sverige n s Merknad: Bryggerhus 006 Berthe Marie Andersen k g b hm Husmor Fredrikstad n s 007 Gustav Adolf Fredriksen m ug b s Arbeider ved sagbruk Borge n s 008 Ruth Andrea Fredriksen k ug b d Datter Thorsnæsn s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Kjølberg søndre Kjølberg søndre (4 m, 3 k) 1 9 (6 m, 3 k) Merknad: Johan Karlsens hus Tal av sidebygg m/nattopphald: 1 - bryggerhus Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0113 Borge 001 Johan Karlsen m g b hf Arbeider ved sagbrug Borge n s Merknad: Hovedbygning 1 etg. 002 Theoline Karlsen k g b hm Husmor Høland n s 003 Julius Karlsen m ug f s Lægterfører Fredrikstad n s Sannsynleg opphaldstad: Skien 004 Johan Theodor Karlsen m ug b s Lægterfører Borge n s 005 Gustav Reinart Karlsen m ug f s Elektrisk arbeider Borge n s Sannsynleg opphaldstad: Eidsvold 006 Lovise Josefine Karlsen k g b d Datter Borge n s 007 Lilly Nilsen k ug b sidstnævntes d Datter Borge n s 008 Karl Olsen m ug b fl Arbeider ved sagbrug Danmark Statsb.: Dansk Trusamf.: Dansk s Merknad: Hovedbygning 2 etg. Tilh. hus Gustav Frolin m ug b hf Teglværksarbeider Stockholm Statsb.: Svensk Trusamf.: Svensk s Merknad: Bryggerhus Kjølberg søndre Kjølberg søndre (10 m, 11 k) 21 (10 m, 11 k) Merknad: A/S Sellebaks hus 001 Karl Frithjof Arnesen m g b hf Arbeider ved sagbrug Fredrikstad n s Merknad: Hovedbygning 1 etg. 002 Mathilde Arnesen k g b hm Husmor Sverige n s 003 Ragnar Olaf Arnesen m ug b s Søn Fredrikstad n s 004 Margaret Klarice Arnesen k ug b d Datter Fredrikstad n s 005 Birger Frithjof Arnesen m ug b s Søn Borge n s 006 Ragnhild Kaspara Arnesen k ug b d Datter Borge n s 007 Kristian Jørgensen m g b hf Lægterfører Onsø n s Merknad: Hovedbygning 1 etg. 008 Josefine Jørgensen k g b hm Husmor Kraakerøyn s 009 Birger Marentzius Jørgensen m ug b s Søn Onsø n s 010 Olga Sofie Jørgensen k ug b d Datter Onsø n s 011 Karl Petter Eugen Jørgensen m ug b s Søn Kraakerøyn s 012 Gudrun Johanne Jørgensen k ug b d Datter Kraakerøyn s 013 Kristoffer Marthinsen m g b hf Arbeider ved sagbrug Asker n s Merknad: Hovedbygning 2 etg. 014 Anna Helene Marthinsen k g b hm Husmor Sverige n s 015 Sverre Ingeman Kristoffersen m ug b s Arbeider ved sagbrug Kristianian s 016 Astrid Magdalene k ug b d Datter Kristianian s Kristoffersen 017 Thora Ingeborg Kristoffersen k ug b d Datter Kristianian s 018 Arne Kristoffersen m ug b s Søn Borge n s 019 Magnhild Dorthea k ug b d Datter Borge n s Kristoffersen 020 Ivar Braaten Kristoffersen m ug b s Søn Borge n s 021 Ingeborg Birgitte Kristoffersen k ug b d Datter Borge n s Kjølberg søndre Kjølberg søndre (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) Merknad: Johanne Finstads hus 001 Johanne Finstad k e b hm Kjøbmand Vestby n s 002 Anders Martinius Finstad m ug b s Arbeider ved sagbrug Borge n s 003 Karoline Finstad k ug b d Tjenestepike Borge n s 004 Olga Johanne Finstad k ug b d Datter Borge n s Kjølberg søndre Kjølberg søndre (6 m, 4 k) 10 (6 m, 4 k) Merknad: Karl Ludvig Lindblads hus 001 Karl Ludvig Lundblad m g b hf Pottemaker S Sverige n s 002 Maren Kirstine Lundblad k g b hm Husmor Borge n s 003 Andreas Lundblad m ug b s Pottemaker Borge n s 004 Kristian Ingvald Lundblad m ug b s Pottemaker Borge n s 005 Amanda Charlotte Lundblad k ug b d Datter Borge n s 006 Josef Ludvig Lundblad m ug b s Søn Borge n s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 007 Rachel Magdalena Lundblad k ug b d Datter Borge n s 008 Thomas Frithjof Lundblad m ug b s Søn Borge n s 009 Thora Karoline Lundblad k ug b d Datter Borge n s 010 Johannes Kornelius Lundblad m ug b s Søn Borge n s Kjølberg søndre Kjølberg søndre (4 m, 5 k) (4 m, 5 k) Merknad: Severin Vebergs hus 001 Bernt Severin Veberg m g b hf Formand ved sagbrug Borge n s Merknad: Hovedbygning 1 etg. 002 Amine Mathilde Veberg k g b hm Husmor Skiptvedtn s 003 Margit Oliane Veberg k ug b d Forretningsdame Borge n s 004 Gudrun Josefine Veberg k ug b d Forretningsdame Borge n s 005 Haakon Veberg m ug b s Søn Borge n s 006 Alfhild Sevilla Veberg k ug b d Datter Borge n s 007 Asbjørn Veberg m ug b s Søn Borge n s 008 Johannes Veberg m ug b s Søn Borge n s 009 Augusta Johannesen k g b hm Væverske Sverige n Trusamf.: Uttraadt, intet Samfund Merknad: Hovedbygning 2 etg Kjølberg søndre Kjølberg søndre (0 m, 7 k) (2 m, 7 k) Merknad: Bager Bergs hus 001 Gustav Berg m g f hf Bagersvend Sverige s Statsb.: Svensk Sannsynleg opphaldstad: Fredrikstad 002 Ida Serafia Berg k g b hm Kjøbmand Sverige s 003 Eugen Berg m ug f s Lærergut i Bageri Borge s Statsb.: Svensk Sannsynleg opphaldstad: Fredrikstad 004 Marie Berg k ug b d Datter Borge s 005 Hildur Berg k ug b d Datter Borge s 006 Sofie Berg k ug b d Datter Borge s 007 Elvira Berg k ug b d Datter Borge s 008 Hjørdis Berg k ug b d Datter Borge s 009 Margit Berg k ug b d Datter Borge s Kjølberg søndre Kjølberg søndre (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) Merknad: Justine Olsens hus 001 Peder Herman Andersen m g b hf Arbeider ved Sverige s cellulosefabrik 002 Karoline Sofie Andersen k g b hm Husmor Raade n s 003 Olivia Kristine Andersen k ug b d Datter Raade s 004 Maren Sofie Andersen k ug b d Datter Raade s 005 Arne Andersen m ug b s Søn Raade s 006 Harald Kristoffer Andersen m ug b s Søn Borge s Kjølberg søndre Kjølberg søndre (0 m, 4 k) (0 m, 4 k) Merknad: Aksel Johansens hus 001 Anna Karlsen k g b hm Fiskesælgerske Sverige 002 Hanna Hansen k ug b d Datter Sverige 003 Klara Hansen k ug b d Datter Sverige 004 Signe Hansen k ug b d Datter Borge n s Kjølberg søndre Kjølberg søndre (5 m, 4 k) (5 m, 4 k) Merknad: Edvard Olsens hus 001 Johan Edvard Olsen m g b hf Teglværksarbeider Sverige s 002 Augusta Olsen k g b hm Husmor Sverige s 003 Karl Einar Johannesen m ug b s Teglværksarbeider Fredrikstad s 004 Aksel Thorin Johannesen m ug b s Teglværksarbeider Borge s 005 Ernst Gunvald Johannesen m ug b s Kjøregut Borge s 006 Signe Amalie Johannesen k ug b d Datter Borge s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 0113 Borge 007 Johan Johannesen m ug b s Søn Borge s 008 Elise Konstance Johannesen k ug b d Datter Borge s 009 Hulda Marie Johannesen k ug b d Datter Borge s Kjølberg søndre Kjølberg søndre (3 m, 3 k) (3 m, 5 k) Merknad: Karl Sørlies hus 001 Ole Kristian Johannesen m g b hf Arbeider ved sagbrug Borge n Trusamf.: Metodist Merknad: Hovedbygning 1 etg. 002 Emma Johannesen k g b hm Husmor Tune n 003 Borghild Johannesen k ug f d Arbeiderske ved Borge n papirfabrik Trusamf.: Metodist Sannsynleg opphaldstad: Sarpsborg 004 Olga Johannesen k ug f d Arbeiderske ved Borge n papirfabrik Trusamf.: Metodist Sannsynleg opphaldstad: Sarpsborg 005 Harald Johannesen m ug b s Arbeider ved sagbrug Borge n 006 Martha Johannesen k ug b d Datter Borge n 007 Oline Olsen k g b hm Husmor Sverige n Trusamf.: Baptist Merknad: Hovedbygning 2 etg. 008 Andreas Olsen m ug b s Arbeider ved sagbrug Borge n Kjølberg søndre Kjølberg søndre (6 m, 8 k) 14 (6 m, 8 k) Merknad: Fru Halvorsens hus 001 Conrad Qværnstrøm m g b hf Sadelmager S Sverige s Statsb.: Svensk Merknad: Hovedbygning 1 etg. 002 Magdalene Elisabeth k g b hm Husmor Sarpsborgn s Qværnstrøm 003 Johan Alfred Qværnstrøm m ug b s Arbeider ved sagbrug Sarpsborg s 004 Einar Marentzius Qværnstrøm m ug b s Læregut i Sadelmageri Lillestrøm s 005 Valborg Qværnstrøm k ug b d Datter Sarpsborg s 006 Konrad Valdemar Qværnstrøm m ug b s Søn Borge s 007 Andreas Edvardsen m g b hf Stuerarbeider ved sagbrug Borge n s Merknad: Hovedbygning 2 etg. 008 Ellen Marie Edvardsen k g b hm Husmor Borge n s 009 Astrid Lovise Andreasen k ug b d Datter Borge n s 010 Antonie Marie Andreasen k ug b d Datter Borge n s 011 Signe Olava Andreasen k ug b d Datter Borge n s 012 Andrea Helene Andreasen k ug b d Datter Borge n s 013 Leif Alfred Andreasen m ug b s Søn Borge n s 014 Jenny Amanda Andreasen k ug b d Datter Borge n s Kjølberg søndre Kjølberg søndre (7 m, 1 k) (6 m, 1 k) Merknad: Skrædder Lindbergs hus 001 Oskar Amandus Lindberg m g b hf Skrædder S Sverige 002 Alida Mathilde Lindberg k g b hm Husmor Sverige 003 Knut Esken Lindberg m ug b s Skrædder - læregut Fredrikshald 004 Rolf Aleksius Lindberg m ug b s Søn Fredrikshald 005 Bror Asbjørn Lindberg m ug b s Søn Sarpsborg 006 Bror Erik Lindberg m ug b s Søn Sarpsborg 007 Arnulf Lindberg m ug b s Søn Sarpsborg 008 Carl Theodor Fosberg m e mt el Skræddersvend Sverige Statsb.: Svensk Trusamf.: Svensk s Sedvanleg bustad: Strømstad Kjølberg søndre Kjølberg søndre (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) Merknad: Kristian Olsen Hauges hus 001 Kristian Olsen Hauge m g b hf Arbeider ved sagbrug Skjeberg n s 002 Elvine Hauge k g b hm Husmor Fredriksstad n s 003 Esther Hauge k ug b d Datter Borge n s 004 Olaf Hauge m ug b s Søn Borge n s Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Dissenter - d de A B C D E F G H I J

Dissenter - d de A B C D E F G H I J 17 18 19 1Postliste Źrstall Begravd Jordfestet nr Navn Foreldre / ektefelle forstander for Bopel / f dested Posteringer Hvilket samfunn Sigurd Nordal Johnsen, Bernhard Glengsgaten, f dt i Hjernebetennelse.

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0136 Rygge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 22.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0232 Lillestrøm, Skedsmo prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0232 Lillestrøm, Skedsmo prestegjeld Folketeljing 1910 for 0232 Lillestrøm, Skedsmo prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN Avskrift gjort av/transcribed by Torbjørn Rogstad October 1998. Registrert av/registered by Jan Christensen 1997, Grenland Ættehistorielag.

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Tilhører Vestby herred. Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0112 Torsnes, Borge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0112 Torsnes, Borge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0112 Torsnes, Borge prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines Hildur Nyheim Bergsfjord 1912 Smines Terje Nyheim Bergsfjord

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0712 Skoger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0712 Skoger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0712 Skoger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0221 Høland Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0113 Borge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0113 Borge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0921 Tromø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0821 Bø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0905 Lillesand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0905 Lillesand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0905 Lillesand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1018 Søgne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0901 Risør. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0901 Risør. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0901 Risør Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste... 11

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0512 Lesje Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania

Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania Tellekrets 160 til 160 Digitalarkivet 11.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0229 Enebak. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0229 Enebak. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0229 Enebak Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0923 Fjære. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0923 Fjære. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0923 Fjære Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0194 Moss herred, Moss prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0194 Moss herred, Moss prestegjeld Folketeljing 1910 for 0194 Moss, Moss prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer