Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 0501 Lillehammer Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 983 (kvinner: 524, menn: 459) Bustader i kretsen: 88 Leil. i kretsen: 205 Krets: 001 Herred/by: Lillehammer Folketeljinga Gamleveien vaaningshus 1 1/ Sidebygn.: Bryggerhus, Ladebygning med Fjøs og stald samt Stabur og Vedskur 01 Bryggerhus (0 m, 3 k) 4 (1 m, 3 k) kr.100,00 pr Aar Kjøk.: 1 Bad: Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 John Enkerud m g f hf Skogsbestyrer Aasnæs Solør n s Sannsynleg opphaldstad: N. Fron 002 Oline Enkerud k g b hm Budeie hos H. Grindal Ringebu n s 003 Marie Helene Enkerud k b d Ringebu n s 004 Kari Enkerud k b d Ringebu n s Gamleveien vaaningshus Sidebygn.: med udhus 01 forhus 1te etage (3 m, 5 k) 8 (3 m, 5 k) kr.170,00 Kjøk.: 1 Bad: Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Nils Johanesen Olestad m g b hf Arbeider ved Lhrm. Bryggeri Ringsaker n s 002 Kristine Olestad* f Kristiansen k g b hm hm Faaberg n s 003 Ingeborg N. Olestad k ug b d Faaberg n s 004 Karen N. Olestad k ug b d Faaberg n s 005 Karoline N. Olestad k ug b d Lillehammer n s 006 Jenny N. Olestad k ug b d Lillehammer n s 007 Hans H. Olestad m ug b s Lillehammer n s 008 Kristian N. Olestad m ug b s Lillehammer n s Gamleveien vaaningshus Sidebygn.: 2 udhus Ved Mad og Redskabsbod samt W.C. 01 forhus 1ste Etage (1 m, 1 k) 2 (1 m, 1 k) kr.100,00 Kjøk.: Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Erik Kulsveen m e b hf fv Gaardbruger Faaberg n s Føderaadsmand 002 Kristense Kristensen k ug b tj Husholderske Faaberg n s 02 forhus 1ste Etage (2 m, 0 k) 2 (2 m, 0 k) kr.84,00 aarlig Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Simen Olsen m e b hf Graastensmurer Faaberg n s 002 Hans S. Skaarseth m ug b s Sersjant Opsynsmand ved Sagbruk Faaberg n s Gamleveien 324 vaaningshus Sidebygn.: uthus Vedhus, Madbod, Bryggerhus iet WC 01 forhus 1ste (2 m, 1 k) 3 (2 m, 1 k) kr.180,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Even Johannessen m g b hf Fhv. Kæmner og Faaberg n s Fattigforstander m/ Pension 002 Pauline Johannessen k g b hm intet særlig Erhverv ø Gausdal n s 003 Adolf Martin Johannessen m ug b s Sagfører Kontorist Lillehammer n s Gamleveien vaaningshus Sidebygn.: Verksted, Vedskur, Fjøs 01 forhus (3 m, 3 k) 6 (3 m, 3 k) kr.250,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0501 Lillehammer 001 Julius O. Knutrud m g b hf Gjørtler S Faaberg n s 002 Berthe Knutrud k g b hm hm Faaberg n s 003 Olaf Knutrud m b s s Lillehammer n s 004 Magnhild Knutrud k b d d Lillehammer n s 005 Ingeborg Knutrud k e b Mor mor Faaberg n s 006 Iver Knutrud m ug b Broder bror Faaberg n s Sjukdom: s Gamleveien alm vaaningshus 1 1/ Sidebygn.: Vedskur og Grishus 01 forhus (0 m, 3 k) 4 (0 m, 4 k) kr.150,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 5 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Mari Jakobsen k e f el Tjener Ringebu n s Sannsynleg opphaldstad: Randgård Faaberg 002 Marith Borgeneset k g b hm Ringebu n s 003 Inga Borgeneset k ug b d syerske Ringebu n s 004 Gunda Skaug k ug b fl syerske Brøttum n s Hovedveien almindelig vaaningshus Sidebygn.: vedskur og nødv. uthus 01 forhus (4 m, 2 k) 6 (4 m, 2 k) kr.150,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ole Johansen m g b hf dagarbeider Nedre Fron n s 002 Marthe Johansen k g b hm hm Faaberg n s 003 Inga Johansen k b d Faaberg n s 004 Anton Johansen m b s Lillehammer n s 005 Jørgen Johansen m b s Lillehammer n s 006 Mangnus Johansen m b s Lillehammer n s Hovedveien vaaningshus Sidebygn.: nødv. udhus (5 m, 2 k) 7 (5 m, 2 k) kr.250,00 Kjøk.: Bad: Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Th. Knudsen m g b hf Bygningssnekker Biri n s 002 Gunda Knudsen k g b hm hm Faaberg n s 003 Kaspar Knudsen m ug b s arbeider Faaberg n s 004 Øivind Knudsen m b s Lillehammer n s 005 Thor Knudsen m b s Lillehammer n s 006 Gunnar Knudsen m b s Lillehammer n s 007 Oline Knudsen k b d Lillehammer n s Hovedveien almindelig vaaningshus Sidebygn.: Uthuset er en side bygning med vedskur og privet 01 forhus 1ste (3 m, 3 k) 5 (2 m, 3 k) kr.220,00 Kjøk.: 1 Bad: Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Kristian Sveen m g b hf Tømmermand hus S Brøttum n s 002 Anne Sveen k g b hm Faaberg n s 003 Agnes Sveen k ug b d Lillehammer n s 004 Kaare Sveen m ug b s Lillehammer n s 005 Ester Sveen k ug b d Lillehammer n s 006 M. L. Flydahl m ug mt el Bygmester Geiranger n s Sedvanleg bustad: Skjaak 02 forhus (2 m, 2 k) 4 (2 m, 2 k) kr.144,00 pr aar Kjøk.: 1 Bad: n Rom: Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Hans Bakke m g b hf Dagarbeider Faaberg n s 002 Oline Bakke k g b hm Faaberg n s 003 Ole Bakke m ug b s Lillehammer n s 004 Sigrid Bakke k ug b d Lillehammer n s Hovedveien vaaningshus Sidebygn.: nødv. uthus samt Bryggerhusbygning 01 forhus 1te etg (1 m, 3 k) 4 (1 m, 3 k) kr.10 pr maaned Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Morten Erlandsen m g b hf kjørekarl Fron - søndre n s 002 Karen Erlandsen k g b hm Faaberg n s 003 Lilli Erlandsen k ug b d Lillehammer n s 004 Johanne Erlandsen k ug b d Lillehammer n s 02 forhus (0 m, 1 k) 2 (0 m, 2 k) kr.120,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Karoline Korgen k e b hm Huseier Romedal n s 002 Ingeborg Olsen Korgen k f d Faaberg n s Sannsynleg opphaldstad: Løiten Hovedveien vaaningshus forhus 1st (1 m, 2 k) 3 (1 m, 2 k) kr.96,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Gudbrand Knarud m g b hf Tømmermand hus Faaberg n s 002 Oline Knarud k g b hm Faaberg n s 003 Agnethe Gudbrandsen k ug b d Faaberg n s 02 forhus 2den (0 m, 1 k) 1 (0 m, 1 k) Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Marthe Fagstad k e b Gaardeier Faaberg n s Hovedveien almindelig vaaningshus Sidebygn.: bryggerhus, stald (matbod, vedskjul) 01 kvist (0 m, 1 k) 1 (0 m, 1 k) kr.60,00 Kjøk.: Bad: Rom: Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Rønnaug Nordgaard k ug b el Arbeiderske V. Gausdal n s 02 forhus 1ste (1 m, 3 k) 4 (1 m, 3 k) kr.160,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Simen Olsen Holmhagen m g b hf fv. rørlægger, huseier og Ø. Gausdal n s rentenist 002 Sina Holmhagen k g b hm Lillehammer n s 003 Sina Hole k ug b el i sylære paa Lillehammer V. Gausdal n s 004 Anna Lillelien k ug b el i sylære paa Lillehammer V. Gausdal n s 03 forhus 2den etage (0 m, 1 k) 1 (0 m, 1 k) kr.160,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Karen Bleken k ug b el fv lærerinde lever av pension og lidt formue Faaberg n s Storgaten Et almindelig vaaningshus Sidebygn.: Et hori stald 2 skaaler rullebod, matbod, koksbod Værkstedbygning samt fjøs 01 forhus 1ste (2 m, 2 k) 4 (3 m, 1 k) Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0501 Lillehammer Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Lars Knutrud m g b hf Gjørtler S Faaberg herred n s 002 Ingrid Knutrud k g b hm hm Ø. Slidre n s 003 Marit Moen k e mt fl Føderaadskone Ø. Slidre n s Sedvanleg bustad: Ø. Slidre 004 Ole Knutrud m ug f s Skoleelev Faaberg n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 005 Thorleif Knutrud m ug b s Handelsbetjent Faaberg n s 02 forhus (1 m, 4 k) 5 (1 m, 4 k) kr.200,00 Kjøk.: 1 Bad: Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Anna Faugner k ug b hm Husbestyrerinde Gausdal n s 002 Margit Faugner k ug b d til Th. Fors. av Gbr Gausdal n s Faugner i Foldbu 003 Gudrun Faugner k ug b d til Th. Fors. av Gbr Foldbu Gausdal n s Faugner i Foldbu 004 Kristian Faugner m ug b s til Th. Fors. av Gbr Foldbu Gausdal n s Faugner i Foldbu 005 Aslaug Faugner k ug b d til Th. Faugner i Foldbu Fors. av Gbr Foldbu Gausdal n s Nordregate vaaningshus Sidebygn.: 2 alm Udhus 01 forhus ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Johannes Olsen m g b hf Gjørtler S Faaberg n s 002 Ane Olsen k g b hm Ringsaker n s Kirkegaten vaaningshus Sidebygn.: uthus 01 forhus (7 m, 3 k) 10 (7 m, 3 k) Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Anton Strangstad m g b hf jernbanearbeider Øier n s 002 Randine Strangstad k g b hm Husgjærning Øier n s 003 Sinna Strangstad k ug b d Øier n s Sjukdom: Svak 004 Ludvik Strangstad m ug b s Brugsarbeider Øier n s 005 Johan Strangstad m ug b s Øier n s 006 Rangnil Strangstad k ug b d Faaberg n s 007 Axel Strangstad m ug b s Lillehammer n s 008 Georg Strangstad m ug b s Lillehammer n s 009 Otar Strangstad m ug b s Lillehammer n s 010 Ole Strangstad m ug b s Lillehammer n s 02 forhus (2 m, 2 k) 4 (2 m, 2 k) kr.10,00 Maaneden Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Johan Kristiansen m g b hf Murrerarbeider Faaberg n s 002 Kristine Kristiansen k g b hm Husgjærning Faaberg n s 003 Karen Johansen k ug b d Husgjærning Faaberg n s 004 Kristian Johansen m ug b s Faaberg n s 03 forhus (3 m, 3 k) 6 (3 m, 3 k) kr.7 for maaned Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Olaf Mathissen m g b hf Brugsarbeider Faaberg n s 002 Kristine Mathissen k g b hm Husgjærning Øier n s 003 Jenny Johannessen k ug b d Faaberg n s 004 Solvei Mathissen k ug b d Faaberg n s 005 Sværre Mathissen m ug b s Lillehammer n s 006 Bjarne Mathissen m ug b s Lillehammer n s 04 forhus (2 m, 2 k) 4 (2 m, 2 k) kr.120,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Andr. O. Hagen m g b hf Snedkersvend Furnæs Hedem. n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1883 Flytta attende til Noreg: 1901 Bustad i Noreg før utflytting: Furnæs Siste bustad i Amerika: Dulut Minn Stilling i Amerika: Snedker Merknad: 002 Lina Hagen k g b hm Arbeiderske paa Spinderi Furnæs Hedem. n s 003 Edvind Kristian Hagen m b s Veldre n s 004 Olga Marie Hagen k b d Veldre n s 05 forhus kvist (0 m, 2 k) 2 (0 m, 2 k) Kjøk.: Bad: n Rom: Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Nella Hansen k ug b hm Arbeiderske paa Spinderi Faaberg n s 002 Gønner Olsen k ug b fl Arbeiderske paa Koffertfabrik Næs n s Kirkegaten vaaningshus 1 1/ Sidebygn.: et Vedskur og nødv. Uthus 01 kvisten (3 m, 3 k) 6 (3 m, 3 k) kr.144,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: Rom loft: 3 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Johannes Mellemberg m g b hf Bygningssnedker Ringebu n s 002 Eli Mellemberg k g b hm Faaberg n s 003 Hans Mellemberg m ug b s Malersvend Faaberg n s 004 Johan Mellemberg m ug b s Bagersvend Faaberg n s 005 Elise Mellemberg k ug b d Faaberg n s 006 Karen Mellemberg k ug b d Lillehammer n s 02 forhus 1ste (4 m, 2 k) 6 (4 m, 2 k) kr.200,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Mathias Jonassen m g b hf Tømmermand hus Faaberg n s 002 Oline Jonassen k g b hm Faaberg n s 003 Gudrun M. Jonassen k b d Faaberg n s 004 Johannes M. Jonassen m b s Lillehammer n s 005 Martin M. Jonassen m b s Lillehammer n s 006 Oskar M. Jonassen m b s Lillehammer n s Kirkegaten almindelig vaaningshus 1 og kvist forhus (2 m, 5 k) 7 (2 m, 5 k) kr.9,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Sidsel Nilsen k e b hm arbeiderske Faaberg n s 002 Anethe Nilsen k ug b d arbeiderske Faaberg n s 003 Sina Nilsen k ug b d arbeiderske Faaberg n s 004 Sofie Olsen k b d Faaberg n s 005 Asmund Nikolai Martinsen m b s Lillehammer n s 006 Gotfred Kristiansen m b s Lillehammer n s 007 Astrid Martinsen k b d Lillehammer n s 02 forhus (0 m, 3 k) 3 (0 m, 3 k) kr.60,00 pr aar Kjøk.: Bad: n Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Agnethe O. Ekrom k e b hm Arbeiderske Faaberg n s 002 Olga Olsen k ug b d Væverske Faaberg n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0501 Lillehammer 003 Anna Otilie Ekrom k ug b datterdatter Faaberg n s 03 forhus (2 m, 3 k) 5 (2 m, 3 k) kr.9,00 pr maaned Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Petter Kristiansen m g b hf murarbeider Faaberg n s 002 Anna Kristiansen k g b hm hustru Faaberg n s 003 Ole Kristiansen m b s s Lillehammer n s 004 Olga Kristiansen k b d d Lillehammer n s 005 Arnhild Kristiansen k b d d Lillehammer n s 04 forhus Kvistleilighet (8 m, 3 k) 11 (8 m, 3 k) kr.168,00 pr aar Kjøk.: 1 Bad: n Rom: Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Ola Pedersen m g b hf murmester Foldalen n s 002 Elise Pedersen k g b hm kone Faaberg n s 003 Olav Pedersen m b s Lillehammer n s 004 Mille Pedersen k b d Lillehammer n s 005 Petter Pedersen m b s Lillehammer n s 006 Anfrid Pedersen k b d Lillehammer n s 007 Erling Pedersen m b s Lillehammer n s 008 Osvald Pedersen m b s Lillehammer n s 009 Johan Pedersen m b s Lillehammer n s 010 Kristian Larsen m ug b el Jordarbeider Hedalen n s 011 Kristian K. Kleiven m ug b el Jordarbeider Hedalen n s Kirkegaten vaaningshus Sidebygn.: nødvendige Uthus 01 forhus 1st (6 m, 6 k) 12 (6 m, 6 k) kr Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Mathias Olsen m g b hf Høvelmester Ringsaker n s 002 Marie Olsen k g b hm Faaberg n s 003 Olaf Thorvald Olsen m ug b s arbeider ved Kuffertfabrik Lillehammer n s 004 Aslaug Hildur Olsen k ug b d Lillehammer n s 005 Magnus Polmar Olsen m ug b s Dreielærling Faaberg n s 006 Oskar Teodor Olsen m ug b s Høvleriarbeider Fron n s 007 Dagny Marie Olsen k ug b d S. Vaage n s 008 Martha Sofie Olsen k ug b d Vaage n s 009 Signe Antonie Olsen k ug b d Lillehammer n s 010 Kristian Adolf Olsen m ug b s Lillehammer n s 011 Arvid Tidolf Olsen m ug b s Lillehammer n s 012 Hjørdis Elida Olsen k ug b d Lillehammer n s 02 forhus (4 m, 1 k) 5 (4 m, 1 k) kr.84,00 Kjøk.: 1 Bad: Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Simen Kristiansen m g b hf intet Faaberg n s Sjukdom: b fra Berte Ingebretsen k g b hm Bagerkone Faaberg n s 003 Kristian Simensen m ug b s Bagersven Faaberg n s 004 Erik Simensen m ug b s Dagarbeider Lillehammer n s 005 Sigurd Simensen m ug b s Snekkerlærling Lillehammer n s Bondegaard almindelig vaaningshus forhus (3 m, 3 k) 5 (3 m, 2 k) kr.100,00 Kjøk.: 1 Bad: Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Chr. Skjellerud m g b hf Gaardbruger Tømermand Faaberg n s 002 Jørgine Skjellerud k g b hm Lillehammer n s 003 Marthe Skjellerud k ug b d Modedame Faaberg n s 004 Johan Skjellerud m ug b s Mekanisk arb Faaberg n s 005 Ole Barkald m ug b fl Mekanisk arb Faaberg n s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Anne Røsømeng k e mt el Baandvæverske Fron n s Sedvanleg bustad: Fron 02 forhus (6 m, 2 k) 8 (6 m, 2 k) kr.100,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Christen Skjellerud m g b hf Jerndreier Faaberg n s 002 Inga Skjellerud k g b hm Hm Faaberg n s 003 Kaspar Skjellerud m b s Faaberg n s 004 Inger Skjellerud k b d Faaberg n s 005 Asmund Skjellerud m b s Faaberg n s 006 Finn Skjellerud m b s Faaberg n s 007 Halvard Skjellerud m b s Lillehammer n s 008 Arne Skjellerud m b s Lillehammer n s Utenfor regulert vaaningshus Sidebygn.: 1 Sidebygnig og nødv. Uthus 01 forhus (1 m, 1 k) 3 (2 m, 1 k) kr.100,00 Kjøk.: 1 Bad: Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Johan O. Tangen m g b hf Snedker Faaberg n s 002 Anne Tangen k g b hm Ringebu n s 003 Ole J. Hagen m ug f s kjørekarl Faaberg n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 02 sidebygning 1ste (1 m, 2 k) 3 (1 m, 2 k) kr.60,00 Kjøk.: 1 Bad: Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Matias Skrefsrud m g b hf Smedsvend Faaberg n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1903 Flytta attende til Noreg: 1906 Bustad i Noreg før utflytting: Lilleh. Siste bustad i Amerika: Wisconsin Stilling i Amerika: Arbeidet paa Farm Merknad: 002 Oline Skrefsrud k g b hm V. Gausdal n s 003 Olga Marie Skrefsrud k b d Lillehammer n s Gamleveien vaaningshus Sidebygn.: uthus 01 forhus 1, (1 m, 5 k) 6 (1 m, 5 k) egen eiendom Kjøk.: 1 Bad: Rom: 11 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Ole Farmoe m g b hf Brugseier Lier n s 002 Esther Farmoe k g b hm Helsingborg n s 003 Hjørdis Farmoe k b d Lillehammer n s 004 Valgjerd Farmoe k b d n s 005 Ragna Amundsen k b tj Romedal n s 006 Elsa Farmoe k b d Lillehammer n s Gamleveien 267 vaaningshus 1 og kvist Sidebygn.: 2 udhus 01 1te (5 m, 4 k) 9 (5 m, 4 k) Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Østen Pedersen m g b hf Graastensmurer Nordre Fron n s 002 Mathea Pedersen k g b hm Væverske Lillehammer n s 003 Paul Pedersen m ug b s Lillehammer n s 004 Jørgen Pedersen m ug b s Lillehammer n s 005 Kaare Pedersen m ug b s Lillehammer n s 006 Johan Amundsen m g b hf Arbeider Østre Gausdal n s 007 Karen Amundsen k g b hm Østre Gausdal n s 008 Jørgine Johansen k ug b fl Hasplerske Lillehammer n s 009 Julie Kristiansen k ug b el Arbeiderske Ringsaker n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0501 Lillehammer 02 1te (0 m, 1 k) 2 (1 m, 1 k) kr.7 pr m Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Simen Johansen m g f hf Tømermester Faaberg n s Sannsynleg opphaldstad: Balberg Faaberg 002 Johane Johansen k g b hm Faaberg n s Gamleveien 1 vaaningshus Sidebygn.: nødv. Uthus 01 forhus (1 m, 2 k) 3 (1 m, 2 k) kr.240,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Simen Skjellerud m g b hf Arbeider Faaberg n s 002 Syverine Skjellerud k g b hm Faaberg n s 003 Anne Holme k ug b fl Faaberg n s Løkkegaten vaaningshus 1 og kvist 77 7 Sidebygn.: Bryggerhus og nødv. Uthus samt 2 Drivhus for Blomstergartneri 01 forhus (2 m, 5 k) 7 (2 m, 5 k) kr.350,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 6 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 B. Christensen m g b hf Handelsgartneri Faaberg n s 002 Mathea Christensen k g b hm Faaberg n s 003 Olga Christensen k ug b d Syerske Lillehammer n s 004 Karen Christensen k ug b d Butikjomfru Lillehammer n s 005 Borghild Christensen k ug b d Butikjomfru Lillehammer n s 006 Ranghild Christensen k ug b d Lillehammer n s 007 Bjarne Christensen m ug b s Lillehammer n s Storgaten 132a forretningslokale Sidebygn.: 1 Bryggerhus 1 Pakbod m/ Vedskur 01 2den (4 m, 4 k) 8 (4 m, 4 k) kr.400,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 5 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Simen Halvorsen m g b hf Kjøbmand Faaberg n s 002 Kristine Halvorsen k g b hm Kjøbmand Veldre n s 003 Hallvard Halvorsen m b s Lillehammer n s 004 Karl Halvorsen m b s Lillehammer n s 005 Aslaug Halvorsen k b d Lillehammer n s 006 Kaare Halvorsen m b s Lillehammer n s 007 Hjørdis Halvorsen k b d Lillehammer n s 008 Marta Olsdatter k ug b tj Tjenestepige Furnes n s Storgaten 132b alm vaaningshus Sidebygn.: stald og alm uthus (2 m, 1 k) 3 (2 m, 1 k) Kjøk.: 2 Bad: Rom: 6 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Johan Erikson m e b hf Mekaniker Skage Namd. n s Arbeidsledig: l 002 Karl Bevolden m ug b s Vognmand Næs Hedem. n s 003 Petra Bevolden k ug b d Husholderske Næs Hedem. n s Storgaten 143 vaaningshus forhus (3 m, 5 k) 8 (3 m, 5 k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Bernt Bækkelund m g b hf Kjøbmand Toten n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Jenny Bækkelund k g b hm Lillehammer n s 003 Gudbrand Bækkelund m b s Lillehammer n s 004 Hildur Bækkelund k b d Lillehammer n s 005 Astri Bækkelund k b d Lillehammer n s 006 Else Bækkelund k b d Lillehammer n s 007 Nilsine Eriksen k ug b el Ekspeditrise hos kjøbmd Lillehammer n s 008 Arne Eriksen m b s Lillehammer n s Storgaten 144 vaaningshus Sidebygn.: smidje (vedskur) 01 forhus 1te (2 m, 1 k) 3 (2 m, 1 k) Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Karen Olsen k e b hm Faaberg n s 002 Oskar Olaf Olsen m ug b s Mekaniker Lillehammer n s 003 Ragnar D. Olsen m ug b s Handelsbetjent Faaberg n s 02 forhus 2den (0 m, 1 k) 1 (0 m, 1 k) kr.120,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Mathea Olsen k ug b Syerske Faaberg Herred n s Storgaten 149 almindelig vaaningshus forhus (1 m, 1 k) 2 (1 m, 1 k) kr.250,00 Kjøk.: 1 Bad: Rom: 5 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Peder Johnsen m g b hf Arbeider Ringebu n s 002 Kari Johnsen k g b hm hm Ringebu n s Storgaten 142 vaaningshus 1 og kvist 55 5 Sidebygn.: nødv. Uthus 01 forhus 1 3 (1 m, 2 k) 3 (1 m, 2 k) kr.200,00 Kjøk.: Bad: Rom: 4 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Johannes Sæther m g b hf Snedker Faaberg n s 002 Mathea Sæther k g b hm Faaberg n s 003 Aagot Sæther k b d Lillehammer n s 02 forhus kvist (0 m, 2 k) 2 (0 m, 2 k) kr.48,00 pr Aar Kjøk.: Bad: Rom: Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ingeborg Fredriksen k e b hm Arbeiderske Faaberg n s 002 Inga Karlsen k ug b fl Sypige Faaberg n s Storgaten 131 almindelig vaaningshus Sidebygn.: 2 skur 01 1ste (0 m, 1 k) 1 (0 m, 1 k) kr.120,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Lena Olsen k ug b hm lever av formue Faaberg n s 02 1ste (1 m, 2 k) 3 (1 m, 2 k) kr.250,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Andreas Olsen m g b hf jordbruk Faaberg n s 002 Eli Olsen k g b hm huslig arbeide Faaberg n s 003 Kari Aamot k ug b fl gymnasiast Ø. Gausdal n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0501 Lillehammer Storgaten 155 almindelig vaaningshus (2 2, 1 1/ Våningshus) Sidebygn.: 1 sidebygning 01 forhus 1ste etage (3 m, 2 k) 5 (3 m, 2 k) kr.360 pr aar Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ole Foss m g b hf Trælasthandler Vestre Gausdal n s 002 Eli Marie Foss k g b hm Vestre Gausdal n s 003 Per Magne Foss m b s Lillehammer n s 004 Olav Foss m b s Lillehammer n s 005 Klara Olava Sørby k ug b tj Tjenestepige Vestre Gausdal n s 02 sidebygning 2 etage (1 m, 3 k) 5 (2 m, 3 k) kr.350,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 6 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Simen A. Bø m g b hf Rentenist Vestre Gausdal n s 002 Sevrine Bø k g b hm østre Gausdal n s 003 Gjertrud Bø k ug b d husjomfru Vestre Gausdal n s 004 Karen Bø k ug b d Vestre Gausdal n s 005 Per Bø m ug f s Vestre Gausdal n s Sannsynleg opphaldstad: Amerika 03 sidebygning 1ste etage (0 m, 3 k) 3 (0 m, 3 k) kr.168,00 Kjøk.: Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Sofhie Borud k ug b hm Haandarbeide Faaberg n s 002 Hanna Borud k ug b hm Haandarbeide Faaberg n s 003 Sina Borud k ug b hm Haandarbeide Faaberg n s 04 sidebygning (1 m, 1 k) 2 (1 m, 1 k) kr.13,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Otto Gudbransen m g b hf Bakersvend Ringsaker n s 002 Magda Gudbransen k g b hm Biri n s Storgaten 187 vaaningshus Sidebygn.: 1 Bryggerhus beboet (Vedskur) 01 forhus 1te Etage (2 m, 4 k) 6 (2 m, 4 k) kr.14 pr md Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ingvald Arnesen m g b hf Skræddersvend Faaberg n s 002 Martha Arnesen k g b hm Skjeaker n s 003 Astri Arnesen k b d Hamar n s 004 Ingrid Arnesen k b d Hamar n s 005 Harald Arnesen m b s Hamar n s 006 Jenny Arnesen k b d Lillehammer n s 02 bakbygningen 2den (2 m, 1 k) 3 (2 m, 1 k) kr.8,00 pr Md Bryggerhuset Etage = (Kvistleilighed) Kjøk.: Bad: n Rom: Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Nils Kristiansen m g b hf Træsliperiarbeider Eidsvold n s 002 Berte Mikalsdatter k g b hm Eidsvold n s 003 Henry Kristiansen m b s Eidsvold n s 03 forhus 2den (1 m, 1 k) 2 (1 m, 1 k) kr.300 pr Aar Kjøk.: 1 Bad: Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Carl Janson m g b hf Agent Kristiania n s 002 Marie Janson k g b hm Bygdø n s 04 forhus 1te (2 m, 1 k) 3 (2 m, 1 k) kr.10 pr maaned Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Folketeljinga Anton Johnslien m g b hf Snedker (Nymo Brug) vestre Gausdal n s 002 Ole!! Johnslien k g b hm vestre Gausdal n s 003 Oskar Johnslien m b s Lillehammer n s 05 bakbygning 1te 1-1 %2-2% 2 (1 m, 1 k) 4 (2 m, 2 k) kr.10,- pr md (Bryggerhuset) Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Syver Haug m g b hf Sagarbeider Faaberg n s 002 Karen Haug k g b hm Elverum n s 003 Arholdt Haug m f s Elverum n s Sannsynleg opphaldstad: Epedemilazarette pr Lillehm. 004 Eda Haug k f d Vang n s Sannsynleg opphaldstad: Epedemilazarette pr Lillehm Storgaten 141 vaaningshus Sidebygn.: 1 Malerværksted, vedskjur og Vognskjur 01 forhus 1te (2 m, 6 k) 7 (2 m, 5 k) kr.300 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: O. A. Prestrud m g b hf Gaardeier Faaberg n s 002 Kari Amundsdatter Prestrud k g b hm V. Gausdal n s 003 Thonethe Ingeborg Prestrud k ug b d Lillehammer n s 004 Torlaug Prestrud k ug b d Faaberg n s 005 Inga Kristiansen k ug b tj barnepige Faaberg n s 006 Agnes Sigrid Prestrud k ug b d Lillehammer n s 007 Hans Johansen m ug b el Skræddersvend V. Gausdal n s 008 Mathea S. Ruland k ug mt el søndre Fron n s Sedvanleg bustad: søndre Fron 02 forhus 2den (1 m, 4 k) 4 (1 m, 3 k) kr.20,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ole Johannessen Lie m g b hf konduktør Øier n s 002 Nina Emilie Lie k g b hm Faaberg n s 003 Anna Sofie Lie k ug b d Faaberg n s 004 Johanne Lie k ug b d Hamar n s 005 Karen Bredesen k ug mt b Furnes n s Sedvanleg bustad: Hamar 03 forhus 2den etage (2 m, 3 k) 5 (2 m, 3 k) kr.15,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Olav Viken m g b hf malersvend, tegnelærer (v søndre Land n s Teknisk aftenskole) 002 Thora Viken k g b hm Ringsaker n s 003 Sigrid Viken k ug b d Lillehammer n s 004 Kaare Viken m ug b s Lillehammer n s 005 Liv Viken k ug b d Lillehammer n s 04 forhus (3 m, 2 k) 5 (3 m, 2 k) kr.10 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Fredrik Pedersen m g b hf Bryggeriarbeider N. Frons Sog. n s 002 Thora Pedersen k g b hm N. Frons Sog. n s 003 Paul Pedersen m ug b s Lillehammer n s 004 Oskar Pedersen m ug b s Lillehammer n s 005 Maria Birkerusten k ug b fl Syelev N. Frons Sog. n s (0 m, 3 k) 3 (0 m, 3 k) kr.8,00 pr mnd Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Annethe Holm k e b hm Vask og strygning V. Gausdal n s 002 Inga Holm k ug b d Hakkedalen n s 003 Dagny Holm k ug b d Hakkedalen n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 0501 Lillehammer 06 forhus (1 m, 2 k) 3 (1 m, 2 k) kr.9,00 pr mnd Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Sina Nilsen k e b hm Bryggeriarbeiderske Faaberg n s 002 Gurine Pettersen k ug b Pleiedater Fabrikarbeiderske Faaberg n s 003 Sølfest Lund m e b fl Dagarbeider Skjaker n s Storgaten 118b vaaningshus forhus 1ste (1 m, 3 k) 4 (1 m, 3 k) eget Hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Klara Baardseth k ug b hm Syerske Lillehammer n s 002 Amund Kristensen m g b fl Skomager Faaberg n s 003 Eli Kristensen k g b fl Faaberg n s 004 Ester Henriksen k ug b fl Lillehammer n s Storgaten 118a vaaningshus Sidebygn.: 1 Skurbygning og 1 Bryggerhusbygning 01 forhus 2den (1 m, 3 k) 3 (1 m, 2 k) eget Hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Caroline Kraabøl k e b hm Egne midler Christiansund N n s 002 Marie Kraabøl k ug b d husstel Faaberg n s 003 Paul Kraabøl m ug b s Kontorist ved kolonial og Faaberg n s trælast 004 Borghild Roland k ug mt Sygepleierske Sanitetssøster Faaberg n s Sedvanleg bustad: Lillehammer 02 forhus 1ste (1 m, 2 k) 3 (1 m, 2 k) kr.200 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Thorvald Hattestad m g b hf Snedkeriformand Faaberg n s 002 Oline Hattestad k g b hm Faaberg n s 003 Signe Hattestad k ug b d Lillehammer n s Løkkegaten 201 vaaningshus Sidebygn.: sidebygning uthus Vedskur m/ tørreloft samt priveter 01 forhus 2den etage (1 m, 5 k) 6 (1 m, 5 k) kr.300,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Einar Joel Bye m g b hf Vævemester Moss n s 002 Anna Andrea Bye k g b hm Husmor Kristiania n s 003 Eva Nansy Bye k b d Kristiania n s 004 Nely Aslaug Bye k b d Kristiania n s 005 Else Synøve Bye k b d Kristiania n s 006!! Bye* k b d Lillehammer n s Merknad: udøpt pike 02 forhus 2den (2 m, 1 k) 3 (2 m, 1 k) kr.350,- Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Kristofer Faugner m g b hf Bankbogholder Lillehammer n s 002 Magda Faugner k g b hm Husmor Levanger n s 003 John Johansen m ug b el Skræddersvend Faaberg n s 03 bakbygning 1ste (1 m, 1 k) 2 (1 m, 1 k) kr.300,- Kjøk.: 1 Bad: j Rom: 2 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Johns Opsahl m g b hf Gaardeier Rentenist Vestre Gausdal n s 002 Sigrid Opsahl k g b hm Husmor Søndre Aurdal n s Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 Folketeljinga Løkkegaten 226 almindelig vaaningshus Sidebygn.: Vedbod 01 forhus 1ste (5 m, 3 k) 8 (5 m, 3 k) kr.12 pr md Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Hans Olsen m e b hf Gaardskarl Gausdal n s 002 Hagbart Hansen m g b hf Bundtmakersvend Lillehammer n s 003 Pauline Hansen k g b hm Intet Ringebu n s 004 Harald Hansen m ug b s Intet Lillehammer n s 005 Sverre Hansen m ug b s Intet Lillehammer n s 006 Olaf Hansen m ug b s Intet Lillehammer n s 007 Gudrun Hansen k ug b d Intet Lillehammer n s 008 Berit Johnsdatter k e b Svigermor Intet Ringebu n s Løkkegaten 255 vaaningshus Sidebygn.: 1 Sidebygning og 2 Skur (Bakbygning) 01 forhus (1 m, 1 k) 2 (1 m, 1 k) kr.9,00 pr. maaned Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Torstein Holtlien m e b hf Arbeider Ø. Gausdal n s 002 Anna Holtlien k ug b d Syerske Ø. Gausdal n s 02 bakbygning 1ste (3 m, 2 k) 6 (4 m, 2 k) kr.7,00 pr maaned Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Petter Burdal m g b hf Jerndreier ved Mekanisk Ringsaker n s Verksted 002 Agnes Burdal k g b hm Ringsaker n s 003 Erling Burdal m b s Lillehammer n s 004 Axel Burdal m f s Lillehammer n s Sannsynleg opphaldstad: Ringsaker 005 Margrethe Burdal k b d Lillehammer n s 006 Nils Burdal m b s Lillehammer n s 03 forhus (1 m, 1 k) 2 (1 m, 1 k) kr.9,00 pr maaned Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Gustav A. Larsen m g b hf Reiseeffektmager svend Kristiania n s 002 Sofie Larsen k g b hm husmor Asker n s 04 forhus (1 m, 5 k) 7 (1 m, 6 k) kr.9,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Johannes Hansen m g b hf Telefonopsynsmand Lillehammer n s 002 Marie Hansen k g b hm Øier n s 003 Hjørdis Hansen k b d Lillehammer n s 004 Janna Hansen k b d Lillehammer n s 005 Aslaug Hansen k b d Lillehammer n s 006 Borghild Hansen k f d Lillehammer n s Sannsynleg opphaldstad:!! 007 Gunvor Hansen k b d Lillehammer n s 05 bakbygning (4 m, 5 k) 9 (4 m, 5 k) kr.7,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ole Gustavson m g b hf Maler Magneskog Sverige n s Arbeidsledig: l 002 Oline Gustavson k g b hm husmor Øyer n s 003 Karl Gustavson m b s Hammar n s 004 Marie Gustavson k b d Gjøvik n s 005 Olga Gustavson k b d Lillehammer n s 006 Olevine Gustavson k b d Lillehammer n s 007 Sigrid Gustavson k b d Lillehammer n s 008 Terje Gustavson m b s Lillehammer n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

24 0501 Lillehammer 009 Magnus Gustavson m b s Lillehammer n s 06 bakbygning (2 m, 3 k) 5 (2 m, 3 k) kr.8,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 S. Holmen m g b hf Murer Faaberg n s 002 Petra Holmen k g b hm Øier n s 003 Magnhild Holmen k b d Faaberg n s 004 Sigrid Holmen k b d Faaberg n s 005 Halvard Holmen m b s Faaberg n s 07 forhus kvist (0 m, 1 k) 1 (0 m, 1 k) kr.5,00 pr maane Kjøk.: Bad: n Rom: Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Lina Arnesen k ug b el Pleierske Faaberg n s Kirkegaten almindelig vaaningshus Sidebygn.: uthus med vedbod, redskapsbod, W.C. og rullebod 01 forhus 1st Etage og kvisten (3 m, 6 k) 10 (3 m, 7 k) Egen gaard værdi % af summen = 420 kr Kjøk.: 1 Bad: j Rom: 2 Rom loft: 3 Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Oscar Gunerius Erichsen m e b hf feierinspektør Stavanger n 002 Gurine Malene Erichsen k g b hm styrer husholdningen Stavanger n s 003 Gudrun Lorentze Erichsen k ug f d behjælpelig med Haugesund n s husholdningen Sannsynleg opphaldstad: Haugesund 004 Marie Erikke Erichsen k ug b d skolepligtig Haugesund n s 005 Solveig Karoline Erichsen k ug b d skolepligtig Bergen n s 006 Lauritz Halvar Erichsen m ug b s skolepligtig Stavanger n s 007 Gurine Erichsen k ug b d skolepligtig Stavanger n s 008 Oscar Erichsen m ug b s Lillehammer n s 009 Ruth Erichsen k ug b d Lillehammer n s 010 Helene Hansen Manbuholdt k ug b tj tjenestepike Drangedal Ytre Tellemarken n s Kirkegaten vaaningshus Sidebygn.: 1 vedskur 01 forhus 1 etage (3 m, 2 k) 5 (3 m, 2 k) Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 John P. Lermon m g b hf fv farmer Lesje s Side 24 Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1893 Flytta attende til Noreg: 1910 Bustad i Noreg før utflytting: Lesje Siste bustad i Amerika: N. Dakota Stilling i Amerika: farmer Merknad: 002 Mari E. Lermon k g b hm Lesje s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1898 Flytta attende til Noreg: 1910 Bustad i Noreg før utflytting: Lesje Siste bustad i Amerika: N. Dakota Stilling i Amerika: hm Merknad: 003 Peder Edvin Lermon m b s Amerika n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: Flytta attende til Noreg: 1910 Bustad i Noreg før utflytting: Siste bustad i Amerika: N. Dakota Stilling i Amerika: barn Merknad: 004 Marie Lermon k b d Amerika n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: Flytta attende til Noreg: 1910 Bustad i Noreg før utflytting: Siste bustad i Amerika: N. Dakota Stilling i Amerika: barn Merknad: 005 Einar George Lermon m b s Amerika n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: Flytta attende til Noreg: 1910 Bustad i Noreg før utflytting: Siste bustad i Amerika: N. Dakota Stilling i Amerika: barn Merknad: 02 forhus 1ste Etage (2 m, 1 k) 3 (2 m, 1 k) kr.12 pr maaned Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0502 Gjøvik. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0502 Gjøvik. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0502 Gjøvik Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0401 Hamar. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0401 Hamar. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0401 Hamar Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0501 Lillehammer kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0501 Lillehammer kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0501 Lillehammer kjøpstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Tilhører Vestby herred. Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0905 Lillesand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0905 Lillesand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0905 Lillesand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1002 Mandal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1002 Mandal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1002 Mandal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0901 Risør. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0901 Risør. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0901 Risør Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste... 11

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0402 Kongsvinger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0402 Kongsvinger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0402 Kongsvinger Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1102 Sandnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1102 Sandnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1102 Sandnes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0221 Høland Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0904 Grimstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0904 Grimstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0904 Grimstad Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0804 Brevik. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0804 Brevik. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0804 Brevik Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania

Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania Tellekrets 160 til 160 Digitalarkivet 11.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania

Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania Oslo Hospital (Gamlebyen) menighet Tellekrets 151 til 154 Digitalarkivet 11.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0232 Lillestrøm, Skedsmo prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0232 Lillestrøm, Skedsmo prestegjeld Folketeljing 1910 for 0232 Lillestrøm, Skedsmo prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0601 Hønefoss. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0601 Hønefoss. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0601 Hønefoss Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0512 Lesje Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0415 Løiten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0415 Løiten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0415 Løiten Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0706 Sandefjord kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0706 Sandefjord kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0706 Sandefjord kjøpstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0706 Sandefjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 0706 Sandefjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 0706 Sandefjord Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0136 Rygge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1104 Skudeneshavn. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1104 Skudeneshavn. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1104 Skudeneshavn Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 22.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0805 Porsgrund. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 0805 Porsgrund. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 0805 Porsgrund Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines Hildur Nyheim Bergsfjord 1912 Smines Terje Nyheim Bergsfjord

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1018 Søgne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer