Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 0128 Rakkestad Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 1171 (kvinner: 595, menn: 576) Bustader i kretsen: 164 Krets: 001 Kirkelund Prestegjeld: Rakkestad Herred/by: Rakkestad Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Kirkelund Grindstad søndre 2 1, 2 10 (5 m, 5 k) 1 10 (5 m, 5 k) 001 August Grindstad m g b hf Gaardbruker Rakkestadn s 002 Gina Grindstad k g b hm Hustru Rakkestadn s 003 Ingeborg Grindstad k ug b d Datter Rakkestadn s 004 Karoline Grindstad k e b fl Føderaadskone Rakkestadn s 005 Johannes Olsen m ug b fl Pleiebarn Rakkestadn s 006 Johannes Eng m ug b fl Gaardsfuldmægtig Rakkestadn s 007 Martinius Kristiansen m ug b tj Sveiser Romedal n s 008 August Andersen m ug b tj Tjenestegut Rakkestadn s 009 Elida Johannesen k ug b tj Tjenestepike Rakkestadn s 010 Inga Johannesen k ug b tj Tjenestepike Rakkestadn s Kirkelund Holen 2 1, 2 4 (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Martin Tøgersen m g b hf Husmand Rakkestadn s 002 Elise Tøgersen k g b hm Hustru Rakkestadn s 003 Klara Tøgersen k ug b d Datter Rakkestadn s 004 Ester Tøgersen k ug b d Datter Borge n s Smaalenene Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Kirkelund Grindstad nordre 3 1, 2, 3 11 (6 m, 5 k) 2 11 (6 m, 5 k) 001 Karl Grindstad m g b hf Gaardbruker Rakkestadn s Merknad: Hovedbygningen 002 Fredrikke Grindstad k g b hm Hustru Aas n s 003 Hans Ringstad m ug b tj Tjenestegut Rakkestadn s Merknad: Bryggerhuset 004 Johan Karlsen m ug b tj Tjenestegut Kristianian s 005 Otto Olsen m ug b tj Sveitser Kristianian s 006 Maren Hansen k ug b tj Tjenestepike Rakkestadn s 007 Astrid Johannesen k ug b tj Tjenestepike Rakkestadn s 008 Tollef Grindstad m g b hf Kapitalist Rakkestadn s Merknad: Sidebygningen 009 Petronelle Grindstad k g b hm Husmor Rakkestadn s 010 Marie Grindstad k ug b d Hjælper til med Rakkestadn s husholdningen 011 Ole Grindstad m ug b s Folkeskolelærer Rakkestadn s Folketeljinga 1910 Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Kirkelund Haslem (17 m, 5 k) 2 14 (10 m, 4 k) Merknad: E: Bostedet har to tellingslister 4a og 4b. Tal av sidebygg m/nattopphald: 2 - drengestubygning, bryggerhus 001 Magnus Haug m ug b Gaardsbestyrer Hobøl n s Merknad: Hovedbygningen 002 Anne Aastorp k ug b Husholder Rakkestadn s 003 Karl Kristiansen m ug b tj Gaardsgut Skedsmon s 004 Magnus Johannesen m ug b tj Gaardsgut Aspedammen n s 005 Adolf Thoresen m g b hf Sveitser Næsodden s Merknad: Sveitserbolig 006 Mina Thoresen k g b hm Hustru Hobøl n s 007 Trygve Thoresen m ug b s Søn Hobøl n s 008 Agnes Thoresen k ug b d Datter Enebak n s 009 Johan Thoresen m ug b s Søn Enebak n s 010 Erling Thoresen m ug b s Søn Trøgstad n s 011 Margit Thoresen k ug b d Datter Trøgstad n s 012 Thor Thoresen m ug b s Søn Rakkestadn s 013 Marie Skovdal k e mt l. Husholder Rakkestadn s Merknad: Bryggerhuset Sedvanleg bustad: Broen Rakkestad 014 Ole Myraas m ug mt l. Sagbruksarbeider Rakkestadn s Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0128 Rakkestad Sedvanleg bustad: Markerengen Rakkestad 015 Thorvald Stubberud m ug mt l. Sagbruksarbeider Rakkestadn s Sedvanleg bustad: Stubberud Rakkestad 016 Aleksander Engen m g mt l. Sagmester Ømark n s Sedvanleg bustad: Rognerudengen Varteig 017 Arne Høislet m g b l. Sagmester Rakkestadn s 018 Hans Baaserud m ug mt l. Sagbruksarbeider Rakkestadn s Sedvanleg bustad: Baaserud Rakkestad 019 Olaf Sørby m ug mt l. Sagbruksarbeider Rakkestadn s Sedvanleg bustad: Rævelsby Rakkestad 020 Hans Olsen m ug b l. Sagbruksarbeider Rakkestadn s 021 Johannes Haslem m ug mt Arbeider ved sagbruk Borge n s Side 12 Smaalenene Sedvanleg bustad: Panteholtet Rakkestad 022 Johan? Panteholtet m g mt Arbeider ved sagbruk Berg n s Smaalenene Sedvanleg bustad: Panteholtet Rakkestad 023 Anton Kapteinbraaten m ug mt Tømmerhugger Rakkestadn s Merknad: No.3 og 4 findes paa liste no.63 tællingskred no.2. Overstreka Sedvanleg bustad: Kapteinbraaten Rakkestad 024 Hilmar Baaserud m ug mt Tømmerhugger Rakkestadn s Merknad: No.3 og 4 findes paa liste no.63 tællingskred no.2. Overstreka Sedvanleg bustad: Baaserud Rakkestad Kirkelund Raattenskog (4 m, 1 k) (4 m, 1 k) 001 Sverre Pettersen m g b hf Husmand Kristianian s 002 Maren Pettersen k g b hm Hustru Vaaler n s Smaalenene 003 Birger Pettersen m ug b s Søn Rakkestadn s 004 Sverre Pettersen m ug b s Søn Rakkestadn s 005 Peder Pettersen m ug b s Søn Vaaler n s Smaalenene Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Kirkelund Rakkestad prestegaard (5 m, 6 k) 1 11 (5 m, 6 k) 001 Aug. Ingier m g b hf Provst og sogneprest Ramnes n s Merknad: Hovedbygningen 002 Agnes Ingier k g b hm Hustru Bergen n s 003 Elisabeth Ingier k ug b d Datter lærerinde i hjemmet Nordalenn s 004 Trond Stabo m ug b fl Skoleelev Toten n s Østre 005 Helga Pedersen k ug b tj Tjenestepike Drammenn s 006 Johannes Kopperud m g b hf Forpagter Rakkestadn s Merknad: Drengestubygningen 007 Hansine Kopperud k g b hm Hustru Rakkestadn s 008 Magna Kopperud k ug b d Datter Rakkestadn s 009 Anders Kopperud m ug b s Søn Rakkestadn s 010 Johan Kopperud m ug b s Søn Rakkestadn s 011 Anna Kopperud k ug b d Datter Rakkestadn s Kirkelund Solhaug (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Johannes Olsen m g b hf Husmand Rakkestadn s 002 Gunhild Olsen k g b hm Hustru Rakkestadn s 003 Marie Amundsen k ug b fl Datterdatter Rakkestadn s 004 Maren Kristiansen k e b tj Inderst hjælper til i huset Rakkestadn s Kirkelund Nordhytten Øvre (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Hans Gundersen m g mt hf Husmand Rakkestadn s Merknad: udgaar Overstreka Sedvanleg bustad: Amerika 002 Annette Gundersen k g b hm Hustru Rakkestadn s 003 Guttorm Gundersen m ug b s Sveitser paa prestegaarden Rakkestadn s 004 Maren Gundersen k ug b d Datter Rakkestadn s Digitalarkivet - Arkivverket

13 005 Hanna Gundersen k ug b d Datter Rakkestadn s 006 Ragnar Gundersen m ug b s Søn Rakkestadn s 007 Thora Gundersen k ug b d Datter Rakkestadn s 008 August Gundersen m ug b s Søn Rakkestadn s Kirkelund Nordhytten Nordre (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Ole Andersen m g b hf Husmand og skomaker S Eidskogen s 002 Lina Andersen k g b hm Hustru Rakkestadn s 003 Margit Andersen k ug b d Datter Rakkestadn s 004 Johannes Andersen m ug b s Søn Rakkestadn s 005 Anna Andersen k ug b d Datter Rakkestadn s 006 Anette Andersen k ug b d Datter Rakkestadn s 007 Hans Andersen m ug b s Søn Rakkestadn s Kirkelund Nordhytten Nedre (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Anton Kristiansen m g b hf Husmand Rakkestadn s 002 Gunhild Kristiansen k g b hm Hustru Rakkestadn s 003 Gunda Olsen k ug b d Datter Rakkestadn s 004 Karl Olsen m ug b s Søn Rakkestadn s 005 Ragnvald Olsen* m ug b s Søn Rakkestadn s Kirkelund Myrer (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Thøger Myrer m g b hf Gaardbruker og snekker Eidsberg n s 002 Maren Myrer k g b hm Hustru Eidsberg n s 003 Anna Myrer k ug b d Datter Rakkestadn s 004 Johannes Myrer m ug b s Søn Rakkestadn s 005 Marie Myrer k ug b d Datter Rakkestadn s Kirkelund Kirkeby (2 m, 5 k) (2 m, 5 k) 001 Johan Thue m g b hf Gaardbruker Eidsberg n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1903 Flytta attende til Noreg: 1905 Bustad i Noreg før utflytting: Rakkestad Siste bustad i Amerika: St. Paul Stilling i Amerika: Jernstøperiarbeider Merknad: 002 Dorthea Thue k g b hm Hustru Rakkestadn s 003 Emma Thue k ug b d Datter Rakkestadn s 004 Sigurd Thue m ug b s Søn Rakkestadn s 005 Signe Thue k ug b d Datter Rakkestadn s 006 Rut Thue k ug b d Datter Rakkestadn s 007 Dagny Thue k ug b d Datter Rakkestadn s Kirkelund Kirkerud 5 16, 17 8 (5 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 August Iversen m g b hf Gaardbruker Ømark n s 002 Anna Iversen k g b hm Hustru Rakkestadn s 003 Hjalmar Iversen m ug b s Søn Rakkestadn s 004 Aagot Iversen k ug b d Datter Rakkestadn s 005 Johannes Iversen m ug b s Søn Rakkestadn s 006 Ivar Iversen m ug b s Søn Rakkestadn s 007 Leif Iversen m ug b s Søn Rakkestadn s 008 Ingeborg Iversen k ug b d Datter Rakkestadn s Kirkelund Næs vestre (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Ole E. Næs m g b hf Gaardbruker Rakkestadn s 002 Bolette Næs k g b hm Hustru Rakkestadn s 003 Kristian Næs m ug b s Telefonformand Rakkestadn s 004 Oline Ødegaard k g b d Datter Rakkestadn s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0128 Rakkestad Kirkelund Nygaard (4 m, 6 k) 10 (4 m, 6 k) Hans Nygaard m g b hf Gaardbruker Rakkestadn s 002 Inger Nygaard k g b hm Hustru Rakkestadn s 003 Petter Nygaard m ug b s Søn Rakkestadn s 004 Alvilde Nygaard k ug b d Datter Rakkestadn s 005 Inga Nygaard k ug b d Datter Rakkestadn s 006 Hans Nygaard m ug b s Søn Rakkestadn s 007 Ole Nygaard m ug b s Søn Rakkestadn s 008 Klara Nygaard k ug b d Datter Rakkestadn s 009 Signe Nygaard k ug b d Datter Rakkestadn s 010 Laura Nygaard k ug b d Datter Rakkestadn s Kirkelund Grine (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Dorthea Grine k e b hm Sypike Rakkestadn s 002 Kristian Grine m ug b s Søn Rakkestadn s Kirkelund Elverhøi (5 m, 4 k) (5 m, 4 k) 001 Martin Johannesen m g b hf Gaardbruker Rakkestadn s 002 Olave Johannesen k g b hm Gaardmandskone Tune n s 003 Johannes Johannesen m ug b s Søn Rakkestadn s 004 Kristian Johannesen m ug b s Søn Rakkestadn s 005 Karl Johannesen m ug b s Søn Tune n s 006 Karoline Johannesen k ug b d Datter Rakkestadn s 007 Keisa Olsen k e b fl Føderaadskone Sverige n s 008 Andreas Lund m e b hf Skomaker S Fredrikshald n s 009 Elise Lund k ug b d Datter Rakkestadn s Kirkelund Broen (4 m, 6 k) 11 (4 m, 7 k) Ole Kristensen m g b hf Gaardbruker og Rakkestadn s tømmermand S 002 Elise Kristensen k g b hm Gaardmandskone Rakkestadn s 003 Anna Kristensen k ug b d Datter Rakkestadn s 004 Kristian Kristensen m ug b s Søn Rakkestadn s 005 Aslaug Kristensen k ug b d Datter Sarpsborgn s 006 Ragnhild Kristensen k ug b d Datter Sarpsborgn s 007 Ingeborg Kristensen k ug b d Datter Sarpsborgn s 008 Magnus Kristensen m ug b s Søn Rakkestadn s 009 Ole Mathisen m e b el Kapitalist Rakkestadn s 010 Marie Skovdal k e f hm Husholderske Rakkestadn s Sannsynleg opphaldstad: Haslem Rakkestad 011 Margrete Skovdal k ug b d Datter Rakkestadn s Kirkelund Kirkelund (2 m, 4 k) (2 m, 5 k) 001 Johannes Fosser m g b hf Folkeskolelærer og Rakkestadn s kirkesanger 002 Gunhild Fosser k g b hm Hustru Baastad n s 003 Olga Fosser k ug f d Datter Rakkestadn s Sannsynleg opphaldstad: Kirkeng Rakkestad 004 Johanne Fosser k ug b d Datter Rakkestadn s 005 Astrid Fosser k ug b d Datter Rakkestadn s 006 Jens Fosser m ug b l. Fortsættelsesskoleelev Rakkestadn s 007 Karine Nilsen k ug b Egen husholdning Folkeskolelærerinde Skien n s Kirkelund Ringstad (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 001 Johannes Ringstad m g b hf Gaardbruker og smed S Rakkestadn s 002 Olava Ringstad k g b hm Gaardmandskone Rakkestadn s 003 Ole Ringstad m ug b s Søn Rakkestadn s 004 Harald Ringstad m ug b s Søn Rakkestadn s 005 Borghild Ringstad k ug b d Datter Rakkestadn s 006 Olaf Ringstad m ug b s Søn Rakkestadn s 007 Signe Ringstad k ug b d Datter Rakkestadn s Kirkelund Rakkestadholtet (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Kornelius Olsen m e b hf Husmand Rakkestadn s 002 Sofie Olsen k ug b d Husholderske Rakkestadn s 003 Andreas Olsen m e b hf Maskinist ved sag Rakkestadn s 004 Karen Olsen k ug b d Husholderske Rakkestadn s Kirkelund Elvenes (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Anders Olsen m g b hf Forpagter og tømmermand Rakkestadn s 002 Anne Olsen k g b hm Hustru Rakkestadn s 003 Gudrun Olsen k ug b d Datter Rakkestadn s 004 Nils Elvenes m ug b fl Gaardeier og postfører Rakkestadn s Kirkelund Berget (0 m, 3 k) (0 m, 3 k) 001 Karen Pedersen k ug b Barnepike i gaardene Rakkestadn s 002 Maren Andersen k e b Sypike Rakkestadn s 003 Karen Olsen k e b Vaskerkone Rakkestadn s Kirkelund Pettersborg (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Ole Petersen m g b hf Gaardbruker og postfører Rakkestadn s 002 Marie Petersen k g b hm Hustru Skiptvedtn s 003 Margrete Petersen k ug b d Datter Rakkestadn s 004 Peter Andersen m e b fl Føderaadsmand Rakkestadn s 005 Jenny Hansen k ug b fl Barnepike Eidsberg n s Kirkelund Konglebæk (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Fredrik Konglebæk m e b hf Føderaadsmand Rakkestadn s 002 Johan Konglebæk m ug b s Gardbruker Rakkestadn s 003 Anne Konglebæk k ug b tj Husholderske Rakkestadn s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Kirkelund Næs søndre (5 m, 3 k) 1 8 (5 m, 3 k) 001 Ole T. Næs m g b hf Gaardbruker Rakkestadn s Merknad: Hovedbygningen Sjukdom: b 002 Sofie Næs k g b hm Hustru Rakkestadn s 003 Johannes Næs m ug b s Søn Rakkestadn s Merknad: Bryggerhuset 004 Julius Næs m ug b s Organist Rakkestadn s 005 Kristian Næs m ug b s Søn Rakkestadn s 006 Maren Næs k ug b d Datter Rakkestadn s 007 Julie Næs k ug b d Datter Rakkestadn s 008 Ole N. Harlem m ug b fl Kapitalist Rakkestadn s Sjukdom: s Kirkelund Bergenhus (2 m, 5 k) (2 m, 5 k) 001 Julius Bredæg m g b hf Forpagter Trøgstad n s 002 Thora Bredæg k g b hm Hustru Trøgstad n s 003 Anna Bredæg k ug b d Datter Rakkestadn s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0128 Rakkestad 004 Kristine Bakke k ug b tj Tjenestepike Rakkestadn s 005 Carl Schive m g b hf Residerende kapelan Holmestrand n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1892 Flytta attende til Noreg: 1905 Bustad i Noreg før utflytting: Holmestrand Siste bustad i Amerika: Wisconsin Stilling i Amerika: Prest i "Den norske synode" Merknad: 006 Anna Schive k g b hm Hustru Botne n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1892 Flytta attende til Noreg: 1905 Bustad i Noreg før utflytting: Botne Siste bustad i Amerika: Wisconsin Stilling i Amerika: Merknad: 007 Julie Lysebraate k ug b tj Tenestepike Rakkestadn s Kirkelund Bergenhusplads (5 m, 1 k) (5 m, 1 k) 001 Johannes Kristensen m g b hf Husmand Rakkestadn s 002 Anne Kristensen k g b hm Hustru Rakkestadn s 003 Petter Johannesen m ug b s Tømmerhugger Rakkestadn s 004 Ole Johannesen m ug b s Søn Rakkestadn s 005 Teodor Johannesen m ug b s Søn Rakkestadn s 006 Johannes Adolfsen m ug b tj? Inderst? Rakkestadn s Kirkelund Kleven 6 8 (6 m, 2 k) (6 m, 2 k) 001 Anton Fjeld m g b hf Gaardbruker og Rakkestadn s tømmermand S 002 Maren Fjeld k g b hm Hustru Rakkestadn s 003 Georg Fjeld m ug b s Søn Rakkestadn s 004 Arnold Fjeld m ug b s Søn Sarpsborgn s 005 Ragnvald Fjeld m ug b s Søn Sarpsborgn s 006 Reidar Fjeld m ug b s Søn Sarpsborgn s 007 Alf Fjeld m ug b s Søn Sarpsborgn s 008 Margit Fjeld k ug b d Datter Sarpsborgn s Kirkelund Kassa 6 3 (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Andreas Andersen m e b hf Kapitalist Rakkestadn s 002 Oline Pedersen k ug b fl Vævning Rakkestadn s 003 Karen Kristensen k ug b fl Vævning Rakkestadn s Kirkelund Fladstad (2 m, 6 k) (2 m, 6 k) 001 Ole Fladstad m g b hf Gaardbruker Rakkestadn s 002 Janna Fladstad k g b hm Gaardmandskone Rakkestadn s 003 Johanne Fladstad k ug b d Datter Rakkestadn s 004 Elise Fladstad k ug b d Datter Rakkestadn s 005 Nanny Fladstad k ug b d Datter Rakkestadn s 006 Kirsten Fladstad k ug b d Datter Rakkestadn s 007 Odd Fladstad m ug b s Søn Rakkestadn s 008 Karine Johannesen k e b hm Kapitalist Rakkestadn s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Kirkelund Fladstad (3 m, 2 k) 1 5 (3 m, 2 k) 001 Maren Fladstad k e b hm Gaardbrukerenke Rakkestadn s Merknad: Hovedbygningen 002 Ole Fladstad m ug b s Søn Rakkestadn s 003 Maren Fladstad k ug b d Datter Rakkestadn s 004 Kristian Olsen m ug b tj Tjenestegut Rakkestadn s Merknad: Drengestuen 005 Otto Bredesen m ug b tj Tjenestegut Borge n s Smaalenene Kirkelund Birkelund 7 3, 4 2 (0 m, 2 k) (0 m, 2 k) Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 001 Bolette Johannesen k e b hm Vaskerkone Rakkestadn s 002 Anne Olsen k ug b d Butikdame Rakkestadn s Kirkelund Elvestad (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Victor Hansen m g b hf Blikkensalgersvend Fredrikshald n s 002 Elna Hansen k g b hm Hustru Kristianian s 003 Victor Hansen m ug b s Søn Rakkestadn s 004 Lilly Hansen k ug b d Datter Rakkestadn s 005 Anton Hansen Elvestad m ug b b Snekker S Rakkestadn s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Kirkelund Elverud (7 m, 5 k) 1 12 (7 m, 5 k) 001 Martin Olsen Elverud m g b hf Skomakermester S Rakkestadn s 002 Maren Olsen k g b hm Hustru Rakkestadn s 003 Johannes Olsen m ug b s Blikkenslagerlærling Rakkestadn s 004 Olaf Olsen m ug b s Søn Rakkestadn s 005 Borghild Olsen k ug b d Datter Rakkestadn s 006 Trygve Olsen m ug b s Søn Rakkestadn s 007 Johan Johansen m ug b l. Skomakersvend Stavnæs n s 008 August Magnussen m g b hf Dagarbeider Sverige n s 009 Karoline Magnussen k g b hm Hustru Rakkestadn s 010 Maren Olsen k ug b hm Husholder Rakkestadn s 011 Gustav Emilsen m ug b l. Dagarbeider Skibtvedtn s 012 Dorthea Fladland k e b Egen Syerske Rakkestadn s husholdning Merknad: Bryggerhuset Kirkelund Søby (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Anders Johansen m g b hf Blikkenslager Eidsberg n s 002 Maren Johansen k g b hm Hustru Skiptvedtn s 003 Johannes Johansen m ug b s Søn Rakkestadn s 004 Marie Johansen k ug b fl Sypike Rakkestadn s 005 Magna Johansen k ug b tj Sypike Rakkestadn s Kirkelund Lilleby (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Inger Lilleby k e b hm Gaardeier Rakkestadn s 002 Magna Lilleby k ug b d Butikdame Rakkestadn s 003 Stenunn Olafsen k g b hm Hustru Island n s 004 Johan Olafsen m g b hf Agent Island n s 005 Johanne Andersen k ug mt b Kapitalist Eidsberg n s Merknad: Rettet af tællingesstyret. Overstreka Sedvanleg bustad: Rakkestad Kirkelund Elvebak (3 m, 5 k) (4 m, 5 k) 001 Ole Mjørud m g b hf Trælasthandler Rakkestadn s 002 Sofie Mjørud k g b hm Hustru Rakkestadn s 003 Anton Mjørud m ug b s Søn Rakkestadn s 004 Magna Mjørud k ug b fl Til hjælp i huset Rakkestadn s 005 Karl Aamot m g f hf Garversvend Skiptvedtn s Sannsynleg opphaldstad: Lillestrøm 006 Mathea Aamot k g b hm Hustru Skiptvedtn s 007 Karen Aamot k ug b d Tjenestepike Skiptvedtn s 008 Marie Aamot k ug b d Datter Skiptvedtn s 009 Kristian Aamot m ug b s Søn Skiptvedtn s Folketeljinga Kirkelund Elvebak (0 m, 4 k) (1 m, 5 k) 001 Alfred Nilsen m g f hf Opsynsmand paa veien Sverige n s Sannsynleg opphaldstad: Tune Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0128 Rakkestad 002 Oline Nilsen k g b hm Hustru Vanse n s 003 Arnhild Nilsen k ug f d Datter Farsund n s Sannsynleg opphaldstad: Tune 004 Agnes Nilsen k ug b d Datter Vanse n s 005 Emma Nilsen k ug b d Datter Rakkestadn s 006 Esther Nilsen k ug b d Datter Rakkestadn s Kirkelund Fladland (1 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Anders Johannesen m ug b hf Hesterøgter og skyssgut Sverige n s 002 Olava Olsen k ug b tj Husholderske Rakkestadn s 003 Ole Johannesen Fladland m ug f el Graastensmurer Rakkestadn s Sannsynleg opphaldstad: Gjølstad R.st Kirkelund Smedjen paa Elverud 7 6 (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Anders Koller m g b hf Veiarbeider Rakkestadn s 002 Anette Koller k g b hm Hustru Eidsberg n s 003 Johannes Koller m ug b s Veiarbeider Rakkestadn s 004 Harald Koller m ug b s Søn Rakkestadn s 005 Sigurd Koller m ug b s Søn Rakkestadn s 006 Anny Koller k ug b d Datter Rakkestadn s Kirkelund Skjønhaug (2 m, 6 k) (2 m, 5 k) 001 H. O. Johnsbraaten m g b hf Bestyrer i Rakkestad Eidsvold n s samvirkelag 002 Clara Johnsbraaten k g b hm Hustru Lillestrømn s 003 Frode Johnsbraaten m ug b s Søn Fredrikstad n s 004 Laurette Johnsbraaten k ug b d Datter Kristianian s 005!! Johnsbraaten* k ug b d Datter Rakkestadn s Merknad: Udøpt pike 006 Hilda Andreassen k e mt b Pensjonist Lillestrømn s Sedvanleg bustad: Lillestrøm 007 Magna Torp k ug b Leier hus Spiseforretning Rakkestadn s 008 Hilda Torp k ug b Leier hus Spiseforretning Rakkestadn s Kirkelund Sundby 7 12, 16 4 (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 L. Larsen m g b hf Trælasthandler og Rakkestadn s sagbrukseier 002 Johanne Larsen k g b hm Hustru Rakkestadn s 003 Gulborg Larsen k ug b d Datter Rakkestadn s 004 Varda Mathisen k ug b tj Inderst Kristianian s Kirkelund Løken (5 m, 7 k) 12 (5 m, 7 k) Henrik Larsen m g b hf Bakermester Soon n 002 Anna Larsen k g b hm Hustru Urskau n s 003 Asta Larsen k ug b d Datter Moss n landsogn 004 Ragnhild Larsen k ug b d Datter Moss n 005 Kaare Larsen m ug b s Søn Moss n 006 Mathæa Hansen k e b hm Strikkerske Spydebergn s 007 Harald Hansen m ug b s Tømmermand Eidsberg n s 008 Inga Olsen k ug b fl Hjælper til i huset Rakkestadn s 009 Ole Løken m g b hf Jernbanearbeider Rakkestadn s 010 Margit Løken k g b hm Hustru Vaage n s 011 Ragnhild Løken k ug b d Datter Rakkestadn s 012 Arthur Løken m ug b s Søn Rakkestadn s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Kirkelund Mjørud vestre (1 m, 4 k) 1 5 (1 m, 4 k) 001 Anne Mjørud k e b hm Gaardbrukerenke Rakkestadn s 002 Kirstine Mjørud k ug b d Datter Rakkestadn s 003 Karen Mjørud k ug b d Datter Rakkestadn s 004 Thora Andresen k ug b tj Tjenestepike Kristianian s Merknad: Drengestuen 005 Oskar Olsen m ug b tj Tjenestegut Rakkestadn s Kirkelund Mjørud østre (8 m, 5 k) 13 (8 m, 5 k) Nils Mjørud m g b hf Gaardbruker Rakkestadn s 002 Maren Mjørud k g b hm Gaardmandskone Aremark n s 003 Alf Mjørud m ug b s Søn Rakkestadn s 004 Kristian Mjørud m ug b s Søn Rakkestadn s 005 Halvard Mjørud m ug b s Søn Rakkestadn s 006 Kristoffer Mjørud m ug b s Søn Rakkestadn s 007 Edvin Mjørud m ug b s Søn Rakkestadn s 008 Nils Mjørud m ug b s Søn Rakkestadn s 009 Gunhilda Mjørud k ug b d Datter Rakkestadn s 010 Johan Mjørud m ug b s Søn Rakkestadn s 011 Sidsel Olsen k e b tj Tjenestepike Rakkestadn s 012 Magna Olsen k ug b d Datter Rakkestadn s 013 Lovise Rolja k e b Egen husholdning Kapitalist Rakkestadn s Kirkelund Mjørudplads (5 m, 1 k) (5 m, 1 k) 001 Ole Antonsen m e b hf Lænsearbeider Rakkestadn s 002 Rudolf Olsen m ug b s Søn Eidsberg n s 003 Trygve Olsen m ug b s Søn Eidsberg n s 004 Johannes Olsen m ug b s Søn Eidsberg n s 005 Johannes Antonsen m ug b l. Fabrikarbeider Rakkestadn s 006 Andrea Hansen k e b fl Steller i huset Rakkestadn s Kirkelund Rakkestad meieri (4 m, 6 k) 10 (4 m, 6 k) O. A. Sverstad m g b hf Kjøbamnd og direktør i Rakkestadn s privatb. 002 Nikoline Sverstad k g b hm Hustru Rygge n s 003 Hilda Sverstad k ug b d Datter Rakkestadn s 004 Agnes Sverstad k ug b d Datter Rakkestadn s 005 Ingeborg Sverstad k ug b d Datter Rakkestadn s 006 Asbjørn Kristiansen m ug b tj Inderst Kristianian s 007 Martha Karlsen k ug b tj Tjenestepike Skeberg n s 008 Oskar Olsen m ug b tj Gaardsgut Skedsmon s 009 Mary Røhne k ug b l. Meierske Øvre n s Rendalen 010 Ole Lysebraate m ug b l. Handelsbetjent Rakkestadn s Kirkelund Jernbanestationen (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Johan Gulbrandsen m g b hf Stationsmester Drammenn s 002 Dorthea Gulbrandsen k g b hm Hustru Rødenes n s 003 Borghild Gulbrandsen k ug b d Datter Kristianian s 004 Valborg Gulbrandsen k ug b d Datter Hamar n s 005 Gabriel Gulbrandsen m ug b s Søn Onsø n s 006 Ivar Gulbrandsen m ug b s Søn Østre n s Toten 007 Johan Aarsland m ug b l. Telegrafist Fetsund n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0128 Rakkestad Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Kirkelund Nyland nedre (7 m, 6 k) 2 13 (7 m, 6 k) 001 Kristian Kristensen m e b hf Forretningsfører for Rakkestadn s "Budstikken" Merknad: Hovedbygningen 002 Anne Tolfsby k ug b d Landhandler Rakkestadn s 003 Inger Bodal k e b fl Kapitalist Rakkestadn s 004 Regine Olsen k ug b Egen Vask og haandarbeide Rakkestadn s husholdning 005 Erik Larson m g b hf Eier av spinderi Sverige s 006 Eugenie Larson k g b hm Hustru Bodø s 007 Reidar Larson m ug b s Søn Rakkestad s 008 Einar Larson m ug b s Søn Eker s 009 Dorthea Aarbu k ug b tj Tjenestepike Varteig n s 010 Ole M. Hansen m ug b el Landhandler Rakkestadn s Merknad: Lagerhuset 011 Henrik Brovold m g b hf Boktrykker S Vestnæs n s Merknad: Boktrykkeriet 012 Mathilde Brovold k g b hm Hustru Kristianian s 013 Hans Brovold m ug b s Typograf Fredriksstad n s Kirkelund Rakkestad handelsbolag (6 m, 6 k) 12 (6 m, 6 k) Anton Olsen m g b hf Bestyrer av handelsbolaget Vardal n s 002 Beate Olsen k g b hm Hustru Vardal n s 003 John Olsen m ug b s Handelsbetjent Vardal n s 004 Signe Olsen k ug b d Kassererske i Vardal n s handelsbolaget 005 Beatha Olsen k ug b d Datter Vardal n s 006 Oddfrid Olsen k ug b d Datter Vardal n s 007 Leif Olsen m ug b s Søn Vestre n s Aker 008 Alf Olsen m ug b s Søn Vestre n s Aker 009 Hjørdis Olsen k ug b d Datter Vestre n s Aker 010 Thor Olsen m ug b s Søn Lillehammer n s 011 Karl Brække m ug b l. Handelsbetjent Rakkestadn s 012 Ingebjørg Mjøset k ug b l. Espeditrise i handelsbl Næs n s Romerike Kirkelund Vold (7 m, 7 k) 12 (5 m, 7 k) Karl Berg m g b hf Blikkenslagersvend Fredrikshald n s 002 Borghild Berg k g b hm Hustru Fredrikshald n s 003 Hjørdis Berg k ug b d Datter Fredrikshald n s 004 Margit Berg k ug b d Datter Rakkestadn s 005 Marthe Thoresen Fladberg k e b hm Kapitalist Rakkestadn s 006 Anne Olsen Fladberg k ug b d Butikdame i Rakkestadn s bakerforretning 007 Anne Gudim k ug b Egen Strykerforretning Rakkestadn s husholdning 008 Lina Johannesen k ug b Egen Spiseforretning Rakkestadn s husholdning 009 Hans Madsen m g b l. hf Høvelmester Ukjendt n s Merknad: E: Fødselsår påført seinare 010 Anker Madsen m ug b l. s Arbeider paa sagbruk Ukjendt n s Merknad: E: Fødselsår påført seinare 011 Lars Hansen m ug b l. Sagbruksarbeider Eidsberg n s 012 Anton Andreasen m e mt l. Bygmester Rakkestadn s Sedvanleg bustad: Tørholtet i Os, Kr Ole Bye m g mt l. %hf% Snekkersvend Rakkestadn s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Sedvanleg bustad: Tørholtet i Os, Kr.12 Rakkestad? 014 Johannes Fosser m ug b el Snekkermester Rakkestadn s Kirkelund Espelund (2 m, 4 k) (1 m, 4 k) 001 Arne Johannesen m g b hf Slagter S Rakkestadn s 002 Marie Johannesen k g b hm Syerske Rakkestadn s 003 Kristine Johannesen k ug b d Syerske Rakkestadn s 004 Valborg Johannesen k ug b d Datter Rakkestadn s 005 Martha Johannesen k ug b d Datter Rakkestadn s 006 Einar Hverven m ug mt b Politibejent Herred? n s Hedemarken Sedvanleg bustad: Kristiania Kirkelund Gran (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Sevrin Johannesen m g b hf Baneformand Id n s 002 Maren Johannesen k g b hm Husmor Rakkestadn s 003 Margit Johannesen k ug b d Datter Østre n s Aker 004 Olaf Johannesen m ug b s Søn Østre n s Aker 005 Sigurd Johannesen m ug b s Søn Østre n s Aker 006 Ragnar Johannesen m ug b s Søn Eidsberg n s 007 Randi Johannesen k ug b d Datter Rakkestadn s 008 Sofie Johnsen k e b Egen Syerske Berg n s husholdning Smalenene Kirkelund Nordheim (11 m, 6 k) 17 (11 m, 6 k) Otto Engerdahl m g b hf Stationsbetjent Fetsund n s 002 Inga Engerdahl k g b hm Hustru Sørum n s 003 Harald Engerdahl m ug b s Handelsbetjent Rakkestadn s 004 Margit Engerdahl k ug b d Datter Rakkestadn s 005 Elen Engerdahl k ug b d Datter Rakkestadn s 006 Ottar Engerdahl m ug b s Søn Rakkestadn s 007 Alf Engerdahl m ug b s Søn Rakkestadn s 008 Esther Engerdahl k ug b d Datter Rakkestadn s 009 Ivar Engerdahl m ug b s Søn Rakkestadn s 010 Paul Engerdahl m ug b s Søn Rakkestadn s 011 Arthur Engerdahl m ug b s Søn Rakkestadn s 012 Martin Nordheim m g b hf Dagarbeider Rakkestadn s 013 Alvilde Nordheim k g b hm Sypike Rakkestadn s 014 Thorleif Nordheim m ug b s Søn Rakkestadn s 015 Petrine Skollerud k ug b tj Sypike Eidsberg n s 016 Olaf Andersen m g b l. Tømmermand Kristianian s 017 Antonius Veiby m ug b el Skomaker S Kristianian s Kirkelund Vikland (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Kristian Mjørud m g b hf Eier av smed- og Rakkestadn s snekkervrk. (Fabrik) 002 Marie Mjørud k g b hm Hustru Skiptvedtn s 003 Astrid Mjørud k ug b d Datter Rakkestadn s 004 Ansgar Mjørud m ug b s Søn Rakkestadn s 005 Herman Hansen m ug b tj Arbeider ved verkstedet (snekkerifab) Vestre Aker Kirkelund Mjørud mølle (6 m, 4 k) 10 (6 m, 4 k) n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 0128 Rakkestad 001 Bernt Grydeland m g b hf Eier av kornmølle Hobøl n s 002 Kaspara Grydeland k g b hm Hustru Kraakstadn s 003 Signe Grydeland k ug b d Datter Hobøl n s 004 Thorvald Grydeland m ug b s Søn Hobøl n s 005 Borghild Grydeland k ug b d Datter Hobøl n s 006 Kaare Grydeland m ug b s Søn Hobøl n s 007 Reidar Grydeland m ug b s Søn Hobøl n s 008 Aase Grydeland k ug b d Datter Vaaler i n s Smaalenene 009 Gustav Blomstrøm m ug b tj Tjenestegut Sverige n s 010 Herman Hansen m ug b tj Møllearbeider Tomter n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Kirkelund Nyland øvre (3 m, 1 k) 1 4 (3 m, 1 k) 001 Nils Johannes Christophersen m g b hf Læge (komunelæge) Kristianian s Merknad: Hovedbygningen 002 Hans Walther m ug b l. Læge (assistent) Kristiansund n s 003 Olava Kontra k ug b tj Tjenestepike Rakkestadn s 004 Georg Koldstad m ug b tj Tjenestegut Rakkestadn s Merknad: Drengestuen Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Kirkelund Gudim (8 m, 9 k) 1 17 (8 m, 9 k) 001 Arne Ødegaard m g b hf Gaardbruker Rakkestadn s Merknad: Hovedbygningen 002 Nella Ødegaard k g b hm Gaardmandskone Rakkestadn s 003 Kristian Ødegaard m ug b s Søn Rakkestadn s 004 Anna Ødegaard k ug b d Datter Rakkestadn s 005 Olga Midtfjeld k ug b tj Tjenestepike Varteig n s 006 Anna Aaseby k ug b tj Tjenestepike Rakkestadn s 007 Oskar Antonsen m ug b tj Tjenestegut Rakkestadn s 008 Ole Johannesen m ug b fl Hørende til familien Varteig n s 009 Laurits Svendsen m g b hf Tømmerkjører Rakkestadn s 010 Sofie Svendsen k g b hm Husmor Eidsberg n s 011 Martinius Svendsen m ug b s Søn Kristianian s 012 Magnhild Haraldsen k ug b tj Inderst Vaaler i n s Smaalenene 013 Thorvald Tveten m g b hf Sadelmaker S Vaaler i n s Smaalenene Merknad: Bryggerhuset 014 Agnette Tveten k g b hm Husmor Vaaler i n s Smaalenene 015 Trygve Tveten m ug b s Søn Skiptvedtn s 016 Therese Tveten k ug b d Datter Fredrikshald n s 017 Sigrid Tveten k ug b d Datter Fredrikshald n s Kirkelund Gudim 9 3, 4, 5 8 (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Hilmar Gudim m g b hf Gaardbruker Rakkestadn s 002 Gunda Gudim k g b hm Gaardmandskone Rakkestadn s 003 Harald Gudim m ug b s Søn Rakkestadn s 004 Martha Gudim k ug b d Datter Rakkestadn s 005 Agnes Gudim k ug b d Datter Rakkestadn s 006 Hans Gudim m ug b s Søn Rakkestadn s 007 Andrine Lysebraate k e b fl Kapitalist Rakkestadn s 008 Jenny Kristiansen k ug b tj Tjenestepike Rakkestadn s Kirkelund Gudimtangen (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Anton Gudimtangen m g b hf Gaardbruker Rakkestadn s 002 Karoline Gudimtangen k g b hm Gaardmandskone Vaaler i n s Smaalenene Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 Kirkelund Gudimkroken (1 m, 4 k) (1 m, 4 k) 001 Anders Gudimkroken m g b hf Banevogter Rakkestadn s 002 Olava Gudimkroken k g b hm Hustru Rakkestadn s 003 Maren Gudimkroken k ug b d Datter Rakkestadn s 004 Olga Gudimkroken k ug b d Sypike Rakkestadn s 005 Aagot Gudimkroken k ug b d Datter Rakkestadn s Kirkelund Gudim (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Nils Gudim m g b hf Gaardbruker Grue i n s Solør 002 Mina Gudim k g b hm Gaardmandskone Eidsberg n s 003 Sofie Gudim k ug b d Datter Rakkestadn s 004 Marie Gudim k ug b d Datter Rakkestadn s 005 Johannes Gudim m e b fl Føderaadsmand Grue i Solør n s Kirkelund Espelund (7 m, 3 k) 11 (7 m, 4 k) Karl Sandaker m g b hf Skræddermester S Kraakstadn s 002 Sofie Sandaker k g b hm Jordmor Rakkestadn s 003 Leif Sandaker m ug b s Søn Rakkestadn s 004 Georg Sandaker m ug b s Søn Rakkestadn s 005 Lovise Ilebæk k ug b tj Tjenestepike Kristianian s 006 Karl Andersen m ug b l. Skræddersvend Sverige n s 007 Johan Andresen m g b hf Tømmermand (svend) Eidsberg n s 008 Anna Andresen k g b hm Hustru Rakkestadn s 009 Arve Andresen m ug b s Søn Rakkestadn s 010 Severin Berger m ug b l. Tømmermand (svend) Rakkestadn s 011 Mina Larsen k ug f tj Tjenestepike - huslig arb Rakkestadn s Merknad: Husholdn nr.1 Sannsynleg opphaldstad: Kjenneshagen Rakkestad Kirkelund Solheim (10 m, 9 k) 18 (9 m, 9 k) Thorvald Lien m e b hf Stationsbetjent og Rakkestadn s Hoteleier 002 Oddborg Lien k ug b d Datter Rakkestadn s 003 Kolbjørn Lien m ug b s Søn Rakkestadn s 004 Lina Kallager k e b Bestyrerinde Bestyrerinde af Hotellet Rakkestadn s 005 Magna Engedal k ug b tj Tjenestepike Rakkestadn s 006 Anna Mathisen k ug b tj Tjenestepike Rakkestadn s 007 J. Dahl m ug b l. Lensmandsbetjent n s Merknad: Fødselsår: ca !! Øyje m g mt l. hf Livsforsikringsinspektør n s Merknad: Fødselsår: ca 1870 Sedvanleg bustad: Kristiania 009 Jens Ruud m ug b l. Handelsbetjent Rakkestadn s 010 Ole Sønstegaard m ug b l. Skrædder S Rakkestadn s 011 Gustav Ranklev m f b hf Bakermester S Lillehammer n s 012 Thora Ranklev k ug b Søster Husholderske Lillehammer n s 013 Ole Johannesen m ug b l. Bakerlærling Ringsakern s 014 Frithjof Larson m g b hf Spinderieier Sverige n s 015 Kaja Larson k g b hm Hustru Eker n s 016 Sigrid Larson k ug b d Datter Eker n s 017 Erling Larson m ug b s Søn Rakkestadn s 018 Astrid Larson k ug b d Datter Rakkestadn s 019 Sofie Glomsrud k ug b tj Tjenestepike Eidsberg n s Folketeljinga Kirkelund Vang (7 m, 11 k) 18 (7 m, 11 k) Anton Torper m g b hf Telefonbestyrer og agent Eidsberg n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 22.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0221 Høland Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0232 Lillestrøm, Skedsmo prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0232 Lillestrøm, Skedsmo prestegjeld Folketeljing 1910 for 0232 Lillestrøm, Skedsmo prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0113 Borge Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0124 Askim. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0124 Askim. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0124 Askim Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0229 Enebak. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0229 Enebak. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0229 Enebak Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0415 Løiten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0415 Løiten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0415 Løiten Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0512 Lesje Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0832 Mo Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1714 Stjørdalen, Nedre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1714 Stjørdalen, Nedre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1714 Stjørdalen, Nedre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0224 Urskog. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0224 Urskog. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0224 Urskog Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0821 Bø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

Dissenter - d de A B C D E F G H I J

Dissenter - d de A B C D E F G H I J 17 18 19 1Postliste Źrstall Begravd Jordfestet nr Navn Foreldre / ektefelle forstander for Bopel / f dested Posteringer Hvilket samfunn Sigurd Nordal Johnsen, Bernhard Glengsgaten, f dt i Hjernebetennelse.

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines Hildur Nyheim Bergsfjord 1912 Smines Terje Nyheim Bergsfjord

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0401 Hamar. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0401 Hamar. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0401 Hamar Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0428 Trysil. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0428 Trysil. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0428 Trysil Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer