Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 0612 Hole Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 507 (kvinner: 264, menn: 243) Bustader i kretsen: 85 Krets: 001 Stensfjerdingen Prestegjeld: Hole Herred/by: Hole Stensfjerdingen Bergerstuen under Karl Kristiansen m g b hf Dagarbeider Jordbruks og Hole n s skogsarbeider 002 Karen Martinsen k g b hm Sæterstel Enebak n s 003 Anna Karlsen k ug b d Hole n s 004 Martin Karlsen m ug b s Hole n s 005 Marta Karlsen k ug b d Hole n s 006 Oskar Karlsen m ug b s Hole n s 007 Mads Karlsen m ug b s Hole n s 008 Nils Karlsen m ug b s Hole n s 009 Sigurd Karlsen m ug b s Hole n s Stensfjerdingen Øderaa Olaf Øderaa m ug b hf Gaardbruker Hole n s 002 Marie Øderaa k ug b fl Husholderske Hole n s Merknad: Frk. Marie Øderaa 003 Anne Lohre k e b fl Livrente husgjerning Hole n s Merknad: Enkefru Anne Lohre 004 Mads Øderaa m ug b brors. Gaardsarbeide Haug n s Norderhov 005 Olaf Øderaa m ug b fl brors. Skoleelev fors. grb Jevnaker n s Merknad: fors. Grb. E: tilført med rød penn 006 Andreas Karlsen m ug b tj Jordbruksarbeide Hole n s 007 Helga Nilsen k ug b tj Budeie Aadalen n s 008 Betzy Karlsen k ug b tj Kokke Norderhovn s Stensfjerdingen Vangen Olaves Johannesen m g b hf Jordbruk Slagtning Hønefossn s 002 Martine Johannesen k g b hm Husgjerning Vaale n s 003 Gjertrud Eline Johannesen k ug b d Hønefossn s 004 Rinju Kristiansen k ug b tj Tjenestepike ved gaardsbr Kristianian s 005 Otto Ellefsen m ug b brors. av hm fl Gaardsarb. og slagtning Vaale n s Stensfjerdingen Sonerud Johanne By k ug b hm Gaardsbruk kapital Hole n s Merknad: Frk Johanne By Stensfjerdingen Sonerud Karl Jørgensen Sonerud m g b hf Skomaker, gaardbruk Pleie Norderhovn s av sindssyke 002 Marte Sonerud k g b hm Husgjerning Hole n s Merknad: E: 1850 rettet til 1840 med blyant 003 Anna Sonerud k ug b d Husgjerning Hole n s 004 Tora Sonerud k ug b d Husgjerning Hole n s 005 Johanne Olsen k ug b fl Offentlig understøttelse Gjøvik Merknad: 1845 E: tilført med rød penn. Ekstrahushold Sjukdom: s 006 Karen Pedersen k e b fl Formue Hønefos Merknad: 1855 E: tilført med rød penn. Ekstrahushold Sjukdom: s 007 Petra Sandvold k ug b fl Offentlig understøttelse Gjøvik Merknad: Ekstrahushold Sjukdom: s 008 Cecilie Sigholdt k ug b fl Privat understøttelse Livrente Kristiania Merknad: Livrente, 1849 E: tilført med rød penn. Ekstrahushold Sjukdom: s 009 Oline Flaaten k e b fl Offentlig understøttelse Norderhov Merknad: 1864 E: tilført med rød penn. Ekstrahushold Sjukdom: s 010 Maren Mælingen k ug b fl Offentlig understøttelse Hønefos Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0612 Hole Merknad: Ekstrahushold Sjukdom: s 011 Sofie Hansdatter Blom k ug b fl Offentlig understøttelse Hole Merknad: 1870 E: tilført med rød penn og rettet til 1860 med blyant. Ekstrahushold Sjukdom: s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Stensfjerdingen Bjerke Johannes A. Bjerke m g b hf Gaardbruker Hole n s 002 Trine Bjerke k g b hm Husgjerning Lunder n s 003 Tora J. Bjerke k ug b d Hole n s 004 Anders J. Bjerke m ug b s Hole n s 005 August Andresen m g b tj Gaardsarbeide Enebak n s 006 Ole Finset m ug b tj Sveitser Hemsedaln s 007 Gunda Eng k ug b tj Husgjerning Tønsbergn s Stensfjerdingen Braatebakken under Marte Eriksdatter k e b hm Husgjerning Søm Norderhovn s 002 Johannes Kristiansen m ug b s Stenpukning Hole n s 003 Martin Torvaldsen m ug b ds Stenpukning og Hole n s jordbruksarbeider 004 Martinius Johansen m ug b ds Hole n s Merknad: E: 1900 rettet til 1890 med blyant 005 Kristine Haraldsdatter k ug b dd Hole n s Stensfjerdingen Bjerkeaasen under Maren Kristiansen k ug b hm Jordbruksarbeide, Norderhovn s Husgjerning 002 Karen Martinsdatter k ug b d Hole n s Stensfjerdingen Bjerkeaasen Nils Gulbrandsen m e b hf Jordbruks- og skogsarbeid Hole n s Stensfjerdingen Nordli Anders Martinsen m g f hf Jordbruks- og skogsarbeid Hole n s Sannsynleg opphaldstad: Norderhov 002 Anna Martinsen k g b hm Husgjerning Lunder n s 003 Reidar Andersen m ug b s Hole n s 004 Sverre Andersen m ug b s Hole n s 005 Edvard Martinsen m g b hf Jordbruksarbeide Hole n s 006 Berte Martinsen k g b hm Husgjerning Evindvikn s 007 Martin Edvardsen m ug b s Hole n s Stensfjerdingen Bjerkebakken under Martin Olsen m g b hf Jordbruksarbeide Hole n s 002 Maren Olsen k g b hm Husgjerning Haug n s Norderhov 003 Gunda Nilsen k ug b hm Jordbruksarbeider Hole n s opfostringsbidrag 004 Oskar Olafsen m ug b s Hole n s Stensfjerdingen Bjerke Anders P. Ring m g b hf Gaardsbruk Hole n s 002 Amalie Ring k g b hm Gaardmandskone Hole n s 003 Per A. Ring m ug b s Hole n s 004 Johan A. Ring m ug b s Hole n s 005 Anders Johannesen m e b Gaardeier Egne midler Hole n s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Sjukdom: b Stensfjerdingen Bjerke Martin J. Bjerke m ug b hf Gaardsbruk Hole n s 002 Dorthea Bjerke k ug b Husholderske Husgjerning Hole n s Merknad: Frk Dorthe Bjerke 003 Olaf Konradsen m ug b tj Tjener ved gaardsbruk Norderhovn s 004 Kari Olsdatter k ug b tj Budeie Næs n s Hallingdal Stensfjerdingen Bjerke Hans M. Bjella m g b hf Gaardsbruk Gran n s 002 Gina Bjella k g b hm Husmor Gran n s 003 Marta Bjella k ug b d Jevnaker n s 004 Erik Bjella m ug b s Jevnaker n s 005 Mikal Bjella m ug b s Jevnaker n s 006 Gudrun Bjella k ug b d Hole n s 007 Lina Bjella k ug b d Hole n s 008 Harald Bjella m ug b s Hole n s 009 Iver Bjella m ug b s Hole n s 010 Kari O. Vøllo k ug b tj Budeie Hesndal n s Stensfjerdingen Bjerke Grete Bjerke k e b hm Husmor Lier n s Merknad: Enke Grete Bjerke 002 Anton Bjerke m ug b s Postaapner Gaardsbestyrer Hole n s 003 Lise A. Bjerke k ug b d Husgjerning Hole n s 004 Lars Syversen Berg m ug b tj Tjener ved gaardsbruk Hol n s 005 Anna Kristiansen k ug b tj Budeie Hole n s Stensfjerdingen Hungerholt Hans Johansen m g b hf Gaardsbruk, Forpleining Norderhovn s av sindsyke Merknad: E: 1860 rettet til 1850 med blyant 002 Hanna Johansen k g b hm Husmor Sande n s 003 Ludvik Johansen m ug b s Gaardsarbeide Hønefos n s Merknad: E: 1890 rettet til 1880 med blyant 004 Johan Møller m ug b fl Offentlig understøttelse Hønefos Merknad: ekstra husholdning Sjukdom: a 005 Syverine Halvorsen k g b fl Offentlig understøttelse Ringsaker Merknad: ekstra husholdning Sjukdom: s 006 Carlotte Toresen k f b fl Offentlig understøttelse Kristiania Merknad: ekstra husholdning Sjukdom: s 007 Marie Syversen k ug b fl Offentlig understøttelse Norderhov Merknad: ekstra husholdning Sjukdom: s 008 Karen Andersen k ug b fl Offentlig understøttelse Aadalen Merknad: ekstra husholdning Sjukdom: s 009 Gunda Langbraaten k ug b fl Offentlig understøttelse Norderhov Merknad: 1872 E: tilført med rød penn. ekstra husholdning Sjukdom: s 010 Andrea Høglund k g b fl Offentlig understøttelse Lunder Norderhov Merknad: 1875 E: tilført med rød penn. ekstra husholdning Sjukdom: s Stensfjerdingen Hurum Johannes Hansen m ug b hf Gaardsbruk Hole n s Merknad: E: 1860 rettet til 1850 med blyant 002 Anne H. Hurum k ug b søster Husgjerning Hole n s 003 Gunvor A. Fossum k ug b tj Tjener ved gaardsbruk Hole n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0612 Hole 004 Einar Karlsen m ug b fl fattigvæsenet Norderhovn s Merknad: fattigvæsenet E: tilført med rød penn 005 Hans Andreasen m ug b fl fattigvæsenet Norderhovn s Merknad: fattigvæsenet E: tilført med rød penn 006 Inger Hurum k ug b fl Gaardbruker Hole n s Merknad: Gaardbruker E: tilført med rød penn 007 Harald A. Hurum m ug b fl Skoleelev Egne midler Hole n s Merknad: Egne midler E: tilført med rød penn Stensfjerdingen Hurum Ole B. Hurum m g b hf Jordbruksarbeider Hole n s Gaardsbruk 002 Anette Hurum k g b hm Husmor Norderhovn s 003 Johan Hurum m ug b s Gartnerarbeide Hole n s 004 Maren Hurum k ug b d Hole n s 005 Borghild Hurum k ug b d Hole n s 006 Oskar Hurum m ug b s Hole n s Merknad: E: 1900 rettet til 1890 med blyant 007 Anna Hurum k ug b d Hole n s 008 Ragnhild Hurum k ug b d Hole n s 009 Ruth Hurum k ug b d Hole n s Stensfjerdingen Hurum Andreas Nilsen m g b hf Gaardsarbeide Hole n s 002 Kristine Nilsen k g b hm Husmor Bohuslenn s Sverige 003 Sigrid Andreasen k ug b d Husgjerning Hole n s 004 Ingrid Næs k ug b fl Offentlig understøttelse Kristianian s 005 Anne Endresen k e b fl Offentlig understøttelse Hole n s Stensfjerdingen Ringen Nils Kristoffersen m g b hf Jernbanearbeide Hole n s 002 Lise Kristoffersen k g b hm Husmor Hole n s 003 Eivind Engblom m ug b ds Privat understøttelse Hole n s Stensfjerdingen Livøre under Andreas Johannesen m g b hf Jordbruksarbeide Hole n s Merknad: E: 1850 rettet til 1840 med blyant 002 Turi Johannesen k g b hm Husmor Hol n s Merknad: E: 1850 rettet til 1840 med blyant 003 Torvald Andreasen m ug b s Jernbanearbeider Hole n s 004 Edvard Andreasen m ug b s Jernbanearbeider, Jordbruksarbeider Hole n s Stensfjerdingen Brænna Andreas Hansen m g f hf Sliperiarbeide Hole n s Sannsynleg opphaldstad: Bægna træsliperi Norderhov 002 Thea Hansen k g b hm Husmor Hole n s 003 Hilda Hansen k ug b d Husgjerning Hole n s 004 Ragnhild Eriksen k ug b fl Kristianian s Stensfjerdingen Aaserud Johan Olsen Hurum m e b hf Skomakeri, Gaardsbruk Haug n s Norderhov 002 Simen J. Hurum m g b s Skomakeri, Gaardsbruk Norderhovn s 003 Berte Hurum k g b hm Husmor Søndre n s Aurdal Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 004 Gudrun S. Hurum k ug b d Hole n s 005 Johan S. Hurum m ug b s Hole n s Merknad: E: 1900 rettet til 1890 med blyant 006 Knut S. Hurum m ug b s Hole n s 007 Hans S. Hurum m ug b s Hole n s Stensfjerdingen Aasenløkka Andreas Kristoffersen m g b hf Jordbruks- og Norderhovn s skogsarbeide 002 Anne Kristoffersen k g b hm Husmor Norderhovn s 003 Anna Jensen k ug b tj Husgjerning Norderhovn s 004 Helene Olavesen k ug b fl Offentlig understøttelse Norderhovn s 005 Borghild Olavesen k ug b fl Offentlig understøttelse Norderhovn s Stensfjerdingen Hurum Ole D. Hurum m g b hf Gaardsbruk Hole n s 002 Sigrid Hurum k g b hm Husmor Haug n s Norderhov 003 Bolette Hurum k ug f d Søm Haug n s Norderhov Sannsynleg opphaldstad: Norderhov 004 Daniel Hurum m ug f s Jernbanearbeide Hole n s Sannsynleg opphaldstad: Norderhov 005 Gulbrand Hurum m ug f s Jordbruks- og skogsarbeide Hole n s Sannsynleg opphaldstad: Haug Norderhov 006 Olga Hurum k ug b d Husgjerning Hole n s 007 Olaf Hurum m ug b s Hole n s 008 Johan Hurum m ug b s Hole n s Merknad: E: 1900 rettet til 1890 med blyant 009 Anna Hurum k ug b d Hole n s Stensfjerdingen Løkka Kristian Danielsen m g b hf Sagarbeide Snedkeri Hole n s 002 Johanne Danielsen k g b hm Husmor Sem n s 003 Inga Danielsen k ug f d Fjøsstel Hole n s Sannsynleg opphaldstad: Hole 004 Karl Danielsen m ug b s Sømand Hole n s Merknad: E: 1890 rettet til 1880 med blyant 005 Daniel Danielsen m ug b s Hole n s 006 Aagot Danielsen k ug b d Hole n s 007 Borghild Arnesen k ug b dd Priavat understøttelse Hole n s Stensfjerdingen Hurum Ole A. Hurum m g b hf Gaardsbruk Hole n s 002 Ragna Hurum k g b hm Husmor Kristianian s 003 Anders O. Hurum m ug b s Hole n s 004 Olga O. Hurum k ug b d Hole n s 005 Sara O. Hurum k ug b d Hole n s 006 Fritz Oskar Hurum m ug b søsters Kristianian s 007 Petra O. Hurum k ug b d Hole n s 008 Mathea Vilhelmsen k ug b tj Husgjern. Fjøsstel Norderhovn s Merknad: E: 1890 rettet til 1880 med blyant Stensfjerdingen Myra Ole Simonsen Hurum m g b hf Gaardsbruk Hole n s Merknad: E: 1840 rettet til 1830 med blyant Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0612 Hole 002 Kristiane Simonsen Hurum k g b hm Husmor Haug n s Norderhov 003 Simen O. Simonsen Hurum m ug b s Gaardsbruk Hole n s 004 Marie O. Simonsen Hurum k ug b d Husgjerning Hole n s 005 Hans Simonsen m ug b fl Kapital Hole n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1870 Flytta attende til Noreg: 1906 Bustad i Noreg før utflytting: Hole Siste bustad i Amerika: Minnesota Stilling i Amerika: Bygningsarbeider Merknad: Stensfjerdingen Hanserud under Hans Olsen m g b hf Husmand Gaardsarbeide Hole n s 002 Maren Olsen k g b hm Husmor Hole n s 003 Marta Hansen k ug b d Sæterstel Husgjerning Hole n s 004 Ole Hansen m g b s offentlig understøttelse Hole Gaardsarbeide Sjukdom: s 005 Fridthjof Olsen m ug b s Offentlig underst Hole Sjukdom: a Stensfjerdingen Hurum Sigvart Bihli m g b hf Gaardbruker Hole n s 002 Marie Bihli k g b hm Husmor Hole n s 003 Jørgen Bihli m ug b s Hole n s Merknad: E: 1900 rettet til 1890 med blyant 004 Syver Bihli m ug b s Hole n s 005 Hans Bihli m ug b s Hole n s 006 Mathea Hurum k e b fl Føderaadskone Norderhovn s 007 Ole J. Hurum m ug b fl Privat understøttelse Egne Hole n s midler Merknad: Egne midler E: tilført med rød penn 008 Oskar Andreasen m ug b tj tjener ved gaardsbruk Norderhovn s 009 Anna Johannesen k ug b tj tjener ved gaardsbruk Norderhovn s Stensfjerdingen Fossum Johan Fossum m g b hf Dagarbeider Jordbrugs- og Hole n s skogsarb. 002 Gina Fossum k g b hm Hole n s 003 Anna Fossum k ug b d Hole n s Merknad: E: 1900 rettet til 1890 med blyant 004 Johannes Fossum m ug b s Hole n s 005 Gudbrand Fossum m ug b s Hole n s 006 Andreas Fossum m ug b s Hole n s Stensfjerdingen Framdal Gustav Olsen m g b hf Jordbrugs- og Värmlandn s skogsarbeider Sverige 002 Olava Olsen k g b hm Husmor Aadalen n s 003 Martin Gustavsen m ug b s Haug n s Norderhov 004 Karl Oskar Gustavsen m ug b s Haug n s Norderhov 005 Olaf Gustavsen m ug b s Haug n s Norderhov 006 Marie Gustavsen k ug b d Hole n s 007 Gudrun Gustavsen k ug b d Hole n s Stensfjerdingen Lore Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 001 Søren Bjerke m g b hf Gaardbruker Skoger n s 002 Beda Bjerke k g b hm Husmor Gran n s 003 Johanne Vaker k ug b tj Budeie Haug n s Norderhov 004 Einar Evensen m ug b tj Tjener ved gaardsbruk Haug n s Norderhov Stensfjerdingen Hurum Syver A. Hurum m ug b hf Forpagter Gaardsbruk Hole n s 002 Matilde Andreassen k ug b tj Husgjerning, fjøsstel Norderhovn s 003 Ole Torsen m e mt fl Dagarbeider Jorbrugsarb. Norderhovn s Merknad: 1850 E: tilført med rød penn. E: 1850 rettet til 1840 med blyant Sedvanleg bustad: Norderhov 004 Ole O. Kornbraaten m ug mt fl Dagarbeider Norderhovn s Jordbrugsarbeider Sedvanleg bustad: Norderhov Stensfjerdingen Hurum Alfred J. Hurum m g b hf Gaardbruker Hole n s 002 Gunhild M. Hurum k g b hm Husmor Søndre n s Aurdal 003 Jenny Hurum k ug b d Norderhovn s Merknad: E: 1900 rettet til 1890 med blyant 004 Gulbrand Hurum m ug b s Hole n s 005 Birger Hurum m ug b s Hole n s Folketeljinga Stensfjerdingen Hurum Merknad: E: Bostedet har to huslister 36a og 36b. 001 Maren Hvidsten k ug b hm Eier av sindsykekoloni Hedrum n Gaardsbruk 002 Marie Hurum k ug b hm Eier av sindsykekoloni Hole n Gaardsbruk 003 Helga Hansen k ug b tj Tjener ved Haug n s sindssykekoloni Norderhov 004 Karoline Martinsen k ug b tj Tjener ved Haug n s sindssykekoloni Norderhov 005 Alfhild Borge k ug b tj Tjener ved Sandefjordn s sindssykekoloni 006 Kari Lystad k e b fl Privat understøttelse,!! forsørges av sin søn der er i Amerika Merknad: forsørges av sin søn der er i Amerika, 1833 E: tilført med rød penn. Ekstrahusholdning Sjukdom: s 007 Eline Nilsdatter Jenserud k ug b fl Offentlig understøttelse Haug Norderhov Merknad: 1873 E: tilført med rød penn. Ekstrahusholdning Sjukdom: s 008 Barbro J. Brøthøvd k ug b fl Offentlig understøttelse Østre Slidre Merknad: Ekstrahusholdning Sjukdom: s 009 Emelie J. Svarstad k ug b fl Offentlig understøttelse Smålenene Merknad: Smålenene E: tilført med rød penn. Ekstrahusholdning Sjukdom: s 010 Johanne H. Langbraaten k e b fl Offentlig understøttelse Vermland Sverige Merknad: Ekstrahusholdning Sjukdom: s 011 Martine P. Langøen k g b fl Offentlig understøttelse Lardal Merknad: Lardal E: tilført med rød penn. Ekstrahusholdning Sjukdom: s 012 Anne Marie Andersen k g b fl Offentlig understøttelse Sverige Merknad: Ekstrahusholdning Sjukdom: s 013 Grete Martine Ingebretsen k ug b fl Offentlig understøttelse Sandsvær Merknad: Ekstrahusholdning Sjukdom: s 014 Anne Marie Gundersen k g b fl Offentlig understøttelse Smaalenene Merknad: Smaalenene E: tilført med rød penn. Ekstrahusholdning Sjukdom: s 015 Josefine G. Herbrandsen k g b fl Offentlig understøttelse kjendes ikke Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0612 Hole Merknad: kjendes ikke E: tilført med rød penn. Ekstrahusholdning Sjukdom: s 016 Nanna J. Elverum k ug b fl Offentlig understøttelse Levanger Merknad: Ekstrahusholdning Sjukdom: s 017 Karen G. Krogsrud k ug b fl Offentlig understøttelse Odalen Merknad: Ekstrahusholdning Sjukdom: s 018 Anne Jensen k ug b fl Offentlig understøttelse Nedre Eker Merknad: Nedre Eker E: tilført med rød penn. Ekstrahusholdning Sjukdom: s 019 Else Larsen Gjermundbo k ug b fl Egne midler Haug Norderhov Merknad: Ekstrahusholdning Sjukdom: s 020 Josefine Ullitz k f b fl Offentlig underst. Stokke Merknad: Ekstrahusholdning Sjukdom: s 021 Mina Johannesen k g b fl Offentl. understøttelse kjendes ikke Merknad: kjendes ikke E: tilført med rød penn. Ekstrahusholdning Sjukdom: s 022 Marie Larsen Bonde k ug b fl Privat underst. Egne Kristiania midler Merknad: Egne midler, 1872 E: tilført med rød penn. Ekstrahusholdning Sjukdom: s 023 Margit I. Eidsgaardsbraaten k ug b fl Offentl. understøttelse Gol Merknad: Ekstrahusholdning Sjukdom: s Stensfjerdingen Hurum Torstein Sexe m g b hf Gaardbruker Ullensvang n s 002 Dorthea Sexe k g b hm Husmor Hole n s 003 Alf Sexe m ug b s Gaardsarbeide Hole n s Merknad: E: 1880 rettet til 1870 med blyant 004 Olaf Sexe m ug b s Verkstedarbeider møbelsnedker Hole n s 005 Anders Sexe m ug b s Sergeant. Gaardsarb Hole n s 006 Guro Sexe k ug b d Husgjerning Hole n s 007 Einar Sexe m ug b s Gaardsarbeide Hole n s 008 Nilie Nilsen k ug b tj Budeie Andebo n s Stensfjerdingen Hurum Hans Dahlin m g f hf Maler Sverige s Statsb.: Sverige Sannsynleg opphaldstad: Aadalen 002 Inger Dahlin k g b hm Husmor Hole n s Merknad: E: 1870 rettet til 1860 med blyant 003 Marie Dahlin k ug b d d Kristianian s 004 Petra Dahlin k ug b d d Kristianian s 005 Karen Dahlin k ug b d d Skedsmon s Merknad: E: 1900 rettet til 1890 med blyant 006 Hans Dahlin m ug b s s Skedsmon s 007 Anne Marie Ring k e b fl Føderaadskone Haug n s Norderhov Stensfjerdingen Hurum Engebret Hurum m g b hf Gaardbruker Hole n s 002 Marte Hurum k g b hm Husmor Hole n s 003 Ragnhild Hurum k ug b d Gaardsarb. fjøsstel Hole n s 004 Ole Hurum m ug b s Gaardsarbeide Hole n s 005 Gunvor Hurum k ug b d Husgjerning Hole n s 006 Hans Hurum m ug b s Hole n s 007 Knut Hurum m ug b s Hole n s Stensfjerdingen Nedre Sten Iver Olsen m g b hf Sveitser Aamot n s 002 Anna Olsen k g b hm Husmor Norderhovn s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 003 Olga Olsen k ug b d Østre n s Bærum 004 Hans G. Olsen m ug b s Hole n s 005 Tomas Olsen m ug b s Hole n s 006 Anne Marie Johannesen k e f Offentlig underst Hole n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 007 Ole Petersen m g b hf Dagarbeider Hole n s Jordbruksarbeide 008 Emma Petersen k g b hm Vask og rengjøringsarb Kristianian s Stensfjerdingen Sten Johannes Solberg m g f hf Gaardbruker Drammenn s Merknad: Hovedbygningen Sannsynleg opphaldstad: Drammen 002 Olga Solberg k g b hm Husmor Amsterdamn s 003 Valborg Thrap Meyer k e b fl Rentenist Hole n s 004 Johannes Thrap Meyer m ug b s Hole n s 005 Vilhelmine Thrap Meyer k ug b d Hole n s 006 Georg Scheie m ug b fl Huslærer Bergen n s 007 Heloise Lund k ug f tj Selskapsdame Kristianian s Sannsynleg opphaldstad: Drammen 008 Alette Olsen k ug b tj Husjomfru Eidsvold n s 009 Anne Rønning k ug f tj Stuepike Hol n s Sannsynleg opphaldstad: Drammen 010 Gro Larsen Odden k ug b tj Fjøspike Hol n s 011 Margit O. Solumslien k ug b tj Kokke Hol n s 012 Inga Larsen k ug b tj Stuepike Lunder n s Norderhov 013 Hella Moe k ug mt b Sykegymnast Smølen n s Sedvanleg bustad: Aker 014 Hans Dingstad m ug b tj Gaardskarl Spydebergn s Merknad: Drengestubygning 015 Mikal Ranlund m ug b tj Tjener ved gaardsbruk Hole n s 016 Alfred Ranlund m ug b tj Fjøsgut Vestre n s 017 Thorvald Temte m g b tj Dagarbeider Hjulm og smed ved gaardsbr. Aker Lier n s Stensfjerdingen Stensbyhaugen under Hans Nilsen m g b hf Dagarbeider Jordbruks- og Hole n s skogsarb. 002 Laura Nilsen k g b hm Husmor Søndre n s Aurdal 003 Nils Eriksen m g b fl Dagarbeider Hole n s Jordbruksarbeide 004 Marie Theodora Eriksen k g b fl Husgjerning Hole n s Stensfjerdingen Rud Johan M. Ruud m g b hf Gaardbruker Hole n s 002 Anna Ruud k g b hm Husmor Hole n s 003 Martin J. Ruud m ug b s Hole n s 004 Lovise Ruud k e b fl Føderaadskone Hole n s 005 Karen Hurum k ug b fl Rentenist Hole n s 006 Karen P. Abrehamsen k g b tj Budeie Hole n s 007 Jenny Abrehamsen k ug b d Konecktikut n s Amerika 008 Hans Danielsen m ug b tj Dagarbeider Jordbruks- og!! skogsarb. Merknad: Utgaar Tællingskreds no. Drengestuebygning Stensfjerdingen Guriby Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0612 Hole 001 Edvard Guriby m g b hf Gaardbruker og Hole n s tømmermand 002 Karen Guriby k g b hm Husmor Hole n s 003 Sigvart Guriby m ug b s Dagarbeider Hole n s Jordbruksarbeider 004 Narve Guriby m ug b s Hole n s 005 Hilda Guriby k ug b d Hole n s 006 Astrid Guriby k ug b d Hole n s 007 Sigrid Guriby k ug b d Hole n s Stensfjerdingen Pomeren under Kristian Knutsen m g b hf Forhv. husmand Haug n s Norderhov 002 Marte Pomeren k g b hm Husmor Norderhovn s 003 Maren Pomeren k ug b d Syning Hole n s Stensfjerdingen Sømoen Torvald Ellingsen m g b hf Tømmermand Lunder n s Norderhov Merknad: E: 1880 rettet til 1870 med blyant 002 Karen M. Ellingsen k g b hm Husmor Hole n s 003 Einar Ellingsen m ug b s Norderhovn s 004 Martin Ellingsen m ug b s Norderhovn s 005 Oskar Ellingsen m ug b s Norderhovn s 006 Karl Ellingsen m ug b s Hole n s Stensfjerdingen Aasstuen under Peder Gabrielsen m g b hf Bygselmand Jordbruks- og Hole n s skogsarb. 002 Ragna Gabrielsen k g b hm Husmor Skoger n s 003 Anna Gabrielsen k ug b d d Kristianian s 004 Gabriel Paulsen m e b fl offentlig understøttelse Hole n s Stensfjerdingen Jomfruland under Hans Olsen m g b hf Husmand, Jordbruksarb Hole n s bødkerarb. 002 Pauline Olsen k g b hm Husmor Kristianian s 003 Martin Hansen m ug b s Jordbruksarb Hole n s Stensfjerdingen Jenserud under Johan Olsen m g b hf Husmand, Jordbruksskogsarb Hole n s 002 Karine Olsen k g b hm Husmor Hole n s 003 Johanne Olsen k ug b d Hole n s 004 Olga Olsen k ug b d Hole n s 005 Borghild Olsen k ug b d Hole n s 006 Harriet Olsen k ug b d Hole n s Stensfjerdingen Jomfruland under Olaf Eriksen m g b hf Jordbruks- og Hole n s skogsarbeider 002 Elise Eriksen k g b hm Hole n s 003 Agnes Eriksen k ug b d Hole n s Stensfjerdingen Jomfruland under Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 001 Johannes Gulbrandsen m g b hf Dagarbeider Jordbruks- og Hole n s skogsarb. 002 Antonie Gulbrandsen k g b hm Husmor Hole n s 003 Berta Gulbrandsen k ug b d Hole n s 004 Dagmar Gulbrandsen k ug b d Hole n s 005 Harald Gulbrandsen m ug b s Hole n s 006 Gudrun Gulbrandsen k ug b d Hole n s 007 Martin Gulbrandsen m ug b s Hole n s Stensfjerdingen Steinsrud under Hans Madsen m g b hf Husmand Jordbruks- og Hole n s skogsarb. 002 Berte Marie Madsen k g b hm Husmor Hole n s 003 Oline Madsen k ug b d Sypike Hole n s 004 Peter Hansen m ug b s Garver Hole n s 005 Johan Madsen m ug b s Jordbruks- og skogsarb Hole n s Stensfjerdingen Steinsbraaten under Olaf Jakopsen m g b hf Dagarbeider Jordbruks- og Hole n s skogsarbeid 002 Anette Jakopsen k g b hm Husmor Hole n s 003 Nils Jakopsen m ug b s Hole n s 004 Karl Johan Jakopsen m ug b s Hole n s 005 Helga Jakopsen k ug b d Hole n s 006 Martinius Johansen m ug mt b Hole n s Sedvanleg bustad:!! Stensfjerdingen Steinsbraaten under Anton Andersen m g b hf Tjener ved gaardsbruk Hole n s 002 Johanne Andersen k g b hm Husmor Hafslo n s 003 Johan Andersen m ug b s Hole n s 004 Anna K. Andersen k ug b d Hole n s 005 Sigurd Andersen m ug b s Hole n s Stensfjerdingen Koksrud Johan Martinsen m g b hf Dagarbeider Skogs- og Kristianian s jordbruksarbeider 002 Dorthea Martinsen k g b hm Sæterbudeie Hole n s Stensfjerdingen Koksrudhagen under Hjalmar Johansen m g b hf Dagarbeider Jordbruks- og Østre n s skogsarb. Aker 002 Birgitte Johansen k g b hm Sæterbudeie Hole n s Merknad: E: 1880 rettet til 1870 med blyant 003 Hans Johansen m ug b s Kristianian s Merknad: E: 1900 rettet til 1890 med blyant 004 Berljot Johansen k ug b d Kristianian s 005 Ingeborg Johansen k ug b d Kristianian s 006 Borghild Johansen k ug b d Kristianian s 007 Peder Johansen m ug b s Kristianian s Folketeljinga Stensfjerdingen Mo Engebret Moe m g f hf Gaardbruker Hole n s Sannsynleg opphaldstad: Drammen 002 Gjertrud Moe k g b hm Husmor Sogndal n s Sogn Merknad: Fru Gjertrud Moe Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 0612 Hole 003 Jørgen Ole Moe m ug b s Hole n s 004 Hans Kristian Moe m ug b s Hole n s 005 Marie Jakopsen k ug b tj Barnepike Jevnaker n s 006 Otilie Olsen k ug b tj Kokke Jevnaker n s Merknad: E: 1890 rettet til 1880 med blyant 007 Mari Kvam k ug b f. Budeie Sogndal Sogn n s 008 Johannes Kvam m ug b f. Gaardsarbeider Hitterdal n s 009 Engebret Mo Færden m ug f fl Amtskolebestyrer Haug n s Kandidat Norderhov Sannsynleg opphaldstad: Haug 010 Matilde Bergh k ug b fl Amtskolelærerinde Norddalen s Merknad: Frk. Matilde Bergh 011 Olav Grov m ug b fl Amtskoleelev Fors. Folkeskolelærer Side Lunder n Norderhov Merknad: Fors. Folkeskolelærer E: tilført med rød penn 012 Ole Tronrud m ug b fl Amtskoleelev fors. Grb Lunder Merknad: fors. Grb. E: tilført med rød penn 013 Sverre Monsen m ug b fl Amtskoleelev fors. folkeskolelærer n Norderhov Sigdal n s Merknad: fors. folkeskolelærer E: tilført med rød penn 014 Steinar Skinnæs m ug b fl Amtskoleelev fors. Grb Sigdal n s Merknad: fors. Grb. E: tilført med rød penn 015 Otto Plan m ug b fl Amtsskolelærer Tjølling n s 016 Maria Gjerde k ug mt b Amtskoleelev fors. Grb Sogndal Sogn n Merknad: fors. Grb. E: tilført med rød penn Sedvanleg bustad: Noderhov Stensfjerdingen Nyhus Thora T. Mo k e b hm Dag-Arbeiderske Norderhovn s Søm, jordbruksarbeide. Offentlig understøttelse 002 Jakob E. Mo m ug b s Hole n s 003 Hauk E. Mo m ug b s Hole n s 004 Liv E. Mo k ug b d Hole n s 005 Lise Jakobsen k e b fl Husgjerning Norderhovn s Merknad: E: 1840 rettet til 1830 med blyant 006 Augusta T. Frog k ug b fl Syelev Egne midler Norderhovn s Merknad: Egne midler E: tilført med rød penn Stensfjerdingen Solheim Peder G. Kvil m g b hf Dagarbeider, Vestre n s Jordbruksarbeider. Søm Slidre 002 Kari P. Kvil k g b hm Husmor Gran n s 003 Gjermund P. Kvil m ug b s Hole n s Stensfjerdingen Braaten under Anton Kristiansen m g b hf Dagarbeider, Jordbruks Hole n s og skogsarb. Slaktning Merknad: E: 1860 rettet til 1850 med blyant 002 Josefine Kristiansen k g b hm Husmor Kristianian s Merknad: E: 1850 rettet til 1840 med blyant 003 Fredrik Antonsen m ug b s Dagarbeider, Jordbruksog skogsarb Hole n s 004 Jørgine Antonsen k ug b d Søm Hole n s Stensfjerdingen Braaten under Maren K. Braaten k ug b hm Dagarbeider, Vask. Husgjerning Hole n s s s s Digitalarkivet - Arkivverket

23 002 Marius Braaten m ug b s Hole n s Stensfjerdingen Kastet under Martin Andreasen m e b hf Husmand Norderhovn s 002 Karen Martinsen k ug b d Husgjerning Hole n s Merknad: E: 1870 rettet til 1860 med blyant Stensfjerdingen Skogly under Anne Andersen Kastet k e b hm Dagarbeiderske. Vask og rengjøringsarb Norderhovn s Stensfjerdingen Hanserud under Søren Ottersen m g b hf Husmand Søndre n s Odalen 002 Emma Ottersen k g b hm Husmor Søndre n s Odalen 003 Berta Ottersen k ug b d Hole n s 004 Harald Ottersen m ug b s Hole n s 005 Ivar Ottersen m ug b s Hønefos n s 006 Sigbjørg Ottersen k ug b d Norderhovn s 007!! Ottersen* m ug b s Hole n s Merknad: Udøpt gut Stensfjerdingen Hanserud under Ingeborg Kristoffersen k e b hm Dagarbeider, Jevnaker n s Jordbruksarbeide 002 Hendrik Jonsen m e b fl Offentlig underst Hønefos n s Stensfjerdingen Lunde Nils M. Selte m g b hf Dagarbeider, Jordbruksog Hole n s skogsarb. 002 Oline A. Selte k g b hm Husmor Haug n s Norderhov 003 Jenny Selte k ug b d Hole n s 004 Oskar Selte m ug b s Hole n s Merknad: E: 1900 rettet til 1890 med blyant 005 Valborg Selte k ug b d Hole n s 006 Anfin Selte m ug b s Hole n s 007 Astrid Selte k ug b d Hole n s Stensfjerdingen Haugen Martin Johansen m g f hf Gaardbruker, Dagarb. ved Hole n s gaardsbr. Sannsynleg opphaldstad: Norderhov 002 Guri Johansen k g b hm Husmor Flaa n s Merknad: E: 1870 rettet til 1860 med blyant 003 Johan Martinsen m ug b s Hole n s 004 Marie Martinsen k ug b d Hole n s 005 Harald Martinsen m ug b s Hole n s 006 Alf Martinsen m ug b s Hole n s Stensfjerdingen Sørum Stua Karl Johannesen m g b hf Gaardbruker Hole n s 002 Johanne Johannesen k g b hm Husmor Hole n s 003 Nils Johannesen m ug b s Hole n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

24 0612 Hole 004 Johannes Johannesen m ug b s Hole n s 005 Maren Kristiansen k e b fl Føderaadskone Hole n s Stensfjerdingen Haugen under Berthe Johannessen k e b hm Rentenist, Dagarbeiderske, Husgjerning Lunder n Norderhov Stensfjerdingen Kleven under Ole Borgersen m g b hf Husmand Hole n s 002 Karen Marie Borgersen k g b hm Husmor Hole n s Stensfjerdingen Storbraaten under Johan Petersen m g b hf Husmand Hole n s 002 Lise Petersen k g b hm Husmor Norderhovn s Stensfjerdingen Storbraaten under Johan Halvorsen m g b hf fv. Maler Husmand Norderhovn s 002 Karen Halvorsen k g b hm Husmor Hole n s 003 Andreas Halvorsen m ug f s Dagarbeider, Jordbruksog Hole n s skogsarbeide Sannsynleg opphaldstad: Norderhov 004 Maren Halvorsen k ug b d Sypike Husgjerning Hole n s Merknad: E: 1880 rettet til 1870 med blyant Stensfjerdingen Braaten under Syver Olsen m g b hf Offentlig underst Hole n s Jordbruksarb. 002 Alvhilde Olsen k g b hm Husmor Bø n s 003 Johan Syversen m ug b s Aasnæs n s Merknad: E: 1900 rettet til 1890 med blyant 004 Marta Syversen k ug b d østre n s Elverum 005 Sigrid Syversen k ug b d Høland n s Stensfjerdingen Sørum Engebret Hoff m e b hf fh. Gaardbruker Rentenist Søndre n s Aurdal Merknad: Hovedbygningen 002 Mikal Hoff m ug b s Jordbruksarbeide Etnedalenn s 003 Gunhild Hoff k ug b d Husholder Etnedalenn s 004 Emma Hoff k ug b d Husgjerning Etnedalenn s 005 Signe Berg k ug b fl Amtsskoleelev fors Hole n s folkeskolelærer Merknad: fors. folkeskolelærer E: tilført med rød penn 006 Peter Sveum m ug mt fl Skogsarbeider Nordre n s Land Sedvanleg bustad: Nordre Land 007 T. Nilsen Teium m g b hf Bestyrer av torvstrøfabrik Haug n Eker Trusamf.: "Den frie missjon" Merknad: Drengestubygningen 008 Anette Teium k g b hm Husmor Haug n Eker 009 Josef Teium m ug b s Solum n 010 Filip Teium m ug b s Sarpsborgn Trusamf.: "Den frie missjon" Merknad: E: 1900 rettet til 1890 med blyant s Side 24 Digitalarkivet - Arkivverket

25 Stensfjerdingen Nordstuen Nils Jønson m e b hf fv. husmand Offentlig Sverige n s underst. 002 Lina Jensen k ug b d Husgjerning Hole n s Stensfjerdingen Sørum Ole Vøllo m g b hf Gaardbruker Hemsedaln s Merknad: E: 1860 rettet til 1850 med blyant 002 Astrid Vøllo k g b hm Husmor Næs n s Hallingdal 003 Marie Vøllo k ug b d Budeie Hemsedaln s 004 Barbo Vøllo k ug b d Husgjerning Hemsedaln s 005 Olga Vøllo k ug b d Amtsskoleelev Hemsedaln s 006 Ole Vøllo m ug b s Hemsedaln s 007 Asle Vøllo m ug b s Hemsedaln s 008 Erik Vøllo m ug b s Hemsedaln s 009 Ole V. Strømmen m ug b fl Amtsskoleelev fors. Grb Aadalen n s Merknad: fors. Grb. E: tilført med rød penn 010 Elling H. Skollerud m ug b fl Amtsskoleelev fors. Grb Aadalen n s Merknad: fors. Grb. E: tilført med rød penn 011 Sara A. Lehne k ug b fl Amtsskoleelev fors. Grb Hole n s Merknad: fors. Grb. E: tilført med rød penn 012 Olga H. Veholt k ug b fl Amtsskoleelev fors. Grb Norderhovn s Merknad: fors. Grb. E: tilført med rød penn 013 Simen Gulbrandsen m ug b tj Tjener ved gaardsbruk Næs Merknad: Drengestubygning 014 Hans Karlsen m ug b tj Dagarbeider Jordbruksarbeide n Hedemarken Hole n s Stensfjerdingen Sørum Harald Solberg m g b hf Gaardbruker Hole n s Merknad: Hovedbygningen 002 Elise Solberg k g b hm Husmor Drammenn s Merknad: Fru Elise Solberg 003 Johannes Solberg m ug b s Hole n s 004 Henriette Solberg k ug b d Hole n s 005 Otto Solberg m ug b s Hole n s 006 Elise Olsen k ug b tj Kokke Torsken n s 007 Matilde Olsen k ug b tj Stuepike Kristianian s Merknad: E: 1870 rettet til 1860 med blyant 008 Anna Faklstrøm k ug b tj Barnepike Trondhjemn s 009 Gulbrand Olsen m g b hf tjener ved gaardsbruk Norderhovn s Merknad: Drengestubygning 010 Marie Olsen k g b hm Husmor Hole n s 011 Olaf Olsen m ug b s Hole n s 012 Lauritz Olsen m ug b s Hole n s 013 Gudrun Olsen k ug b d Hole n s 014 Johan Olsen m ug b s Haug n s Norderhov 015 Margit Solheim k ug b tj Budeie Næs n s Hallingdal Merknad: E: 1890 rettet til 1880 med blyant Stensfjerdingen Sørum Ole Johnson m e b hf Dagarbeider Sverige s Jordbruksarbeide Merknad: E: 1840 rettet til 1830 med blyant 002 Oline Olsen k ug b fl Offentlig underst Grue n s s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 25

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 22.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0229 Enebak. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0229 Enebak. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0229 Enebak Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0221 Høland Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0821 Bø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0832 Mo Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0619 Aal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0619 Aal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0619 Aal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0220 Asker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0220 Asker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0220 Asker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0112 Torsnes, Borge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0112 Torsnes, Borge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0112 Torsnes, Borge prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1714 Stjørdalen, Nedre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1714 Stjørdalen, Nedre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1714 Stjørdalen, Nedre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0232 Lillestrøm, Skedsmo prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0232 Lillestrøm, Skedsmo prestegjeld Folketeljing 1910 for 0232 Lillestrøm, Skedsmo prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0428 Trysil. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0428 Trysil. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0428 Trysil Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0224 Urskog. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0224 Urskog. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0224 Urskog Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0921 Tromø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0113 Borge Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0411 Nes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0411 Nes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0411 Nes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0512 Lesje Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0834 Vinje Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer