Folketeljing 1910 for 0712 Skoger. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 0712 Skoger. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 0712 Skoger Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 0712 Skoger Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 1356 (kvinner: 644, menn: 712) Bustader i kretsen: 121 Krets: 001 Rødskog Prestegjeld: Skoger Herred/by: Skoger Rødskog Langum Karl Hanssen m g b Gaardbruger Gaardbr. og Kjører Drammenn s 002 Inga Karoline Hanssen k g b hm Husstellet Øvre n s 003 Harald Hanssen m ug b s Arb. p. Gaarden Øvre n s 004 Trygve Hanssen m ug b s Arb. p. Gaarden Øvre n s 005 Kristian Hanssen m ug b s Arb. p. Gaarden Øvre n s 006 Einar Hanssen m ug b s Intet Øvre n s 007 Andreas Hanssen m ug b s Intet Strømsgodset n s 008 Helga Hanssen k ug b d Intet Strømsgodset n s 009 Ingerid Hanssen k ug b d Intet Strømsgodset n s 010 Karsten Hanssen m ug b s Intet Strømsgodset n s Rødskog Bakke, Langum Magnus Nilssen m g b hf Maskinist ved Sagbrug Nedre n s 002 Pauline Nilssen k g b hm Nedre n s Folketeljinga Rødskog Langbo Gustav Gulbrandsen m g b hf Papirfabrikarb Drammenn s 002 Alette Gulbrandsen k g b hm Husmoder Øvre n s 003 Ivar Gulbrandsen m ug b s Intet Skoger n s 004 Ruth Gulbrandsen k ug b d Intet Skoger n s 005 Georg Gulbrandsen m ug b s Intet Skoger n s 006 Asbjørn Gulbrandsen m ug b s Intet Skoger n s 007 Bjarne Gulbrandsen m ug b s Intet Skoger n s 008 Birger Gulbrandsen m ug b s Intet Skoger n s 009 Kristen Raaen Gulbrandsen m ug b s Intet Skoger n s 010 Adolf Fredrik Jernberg m ug b el Kjørekarl ved Papirfabrik Sverige s 011 Karl Gustav Adolf Vestholm m g b hf Papirmaskinfører Kopperberg, s Sverige 012 Marie Othilie Vestholm k g b hm Husstell Kopperberg, s Sverige 013 Karl Bengt Vestholm m ug b s Intet Kopperberg, s Sverige 014 Astrid Othilie Vestholm k ug b d Intet Kopperberg, s Sverige 015 Ernst Gustav Vestholm m ug b s Intet Kopperberg, Sverige s Rødskog Langum Bernhard Kr. Rygh m g b hf Gaardbruker Nedre n s 002 Marthine Rygh k g b hm Husmor Strømsgodset n s 003 Signe Rygh k ug b d Hjælper Mor med Strømsgodset n s Husstellet 004 Magna Rygh k ug b d Hjælper Mor med Husstellet 005 Maren Johansen k e b Bedstemor Føderaadenk Nedre Strømsgodset n n s s Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0712 Skoger Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Rødskog Langum 1 5 %13% Andreas N. Skarra m g b hf Lokomotivfører ved Øvre n s Statsbanen Merknad: Hovedbygningen 002 Regine Nilssen k g b hm Driver Kolonialhandel Øvre n s 003 Anna Soffie Nilssen k ug b d Forestaar Hustellet Strømsgodset n s 004 Johan Nilsen m ug b s Sagarbeider Strømsgodset n s 005 Sverre Nilsen m ug b s Middelskolediscippel Strømsgodset n s 006 Nils Skarra m e b Bedstefader Føderaadsmand Øvre n s 007 Lagertha Pedersen k ug b tj Budeie Svelvig n s 008 Georg Clegg m g b l Montør ved Papirfabr. Engeland 009 Petter Geddes m g b l Ingeniør ved Papirfabr. Skotland 010 Nils Munkhaugen m g b hf Selulosearbeider Modum n s Merknad: Drengestuen 011 Kristi Munkhaugen k g b hm Husstellet Sigdal n s 012 Ingerid Munkhaugen k ug b d Øvre n s Rødskog Aamotbakken Herman Hermandsen m g b hf Sagarbeider. Førsteskjærer Nedre n s 002 Hulda Hermandsen k g b hm Husarbeider Holmestrand n s 003 Ruth Aslaug Hermandsen k ug b d Intet Nedre n s 004 Torbjørn Hermandsen m ug b s Intet Nedre n s 005 Gunvor Marry Hermandsen* k ug b d Intet Nedre n s 006 Johan Østergren m g b hf Akordformand ved Sverige n s Jernbanen 007 Gunvor Østergren k g b hm Husarbeid Sætersdalen n s Rødskog Sommerfryd Amund Olsen m g b hf Sagarbeider. Vedtriller Næs n s Hedemarken 002 Marie Olsen k g b hm Husstellet Næs n s Hedemarken 003 Martha Olsen k ug b d Syarb. Kjolesøm Næs n s Hedemarken 004 Einar Olsen m ug b s Papirfabrikpakker Strømsgodset n s 005 Alfhilde Johansen k ug b fl Stupike i Nabohus Jevnaker n s 006 Kristian O. Narverud m g b hf Papirfabrikarb. Dagarb Krødsherred n s 007 Thora Andrea Narverud k g b hm Husstellet Drammenn s 008 Ivar Torbjørn Narverud m ug b s Intetet Nedre n s 009 Birgit Kristine Narverud k ug b d Intetet Strømsgodset n s 010 Lorens Johannessen m g b l Elektrikker ved Papirfabr Øvre n s 011 Oskar Melby m ug b l Kalenderfører ved Papirfabr Sandsværn Rødskog Kjemperud Chr. Kjemperud m g b hf Papirfabrikarb. Pakker Øvre n s 002 Anna Kjemperud k g b hm Husarbeide Lier n s 003 Dagny Kjemperud k ug b d Hjælper til i Husarb Jevnaker n s 004 Anders Kjemperud m ug b s Intet Jevnaker n s s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 005 Kirsten Kjemperud k ug b d Intet Strømsgodset n s 006 Helga Kjemperud k ug b d Intet Strømsgodset n s 007 Einar Kjemperud m ug b s Intet Strømsgodset n s 008 Rudolf Kristiansen m g b hf Dagarb. ved Papirfabrik Vestre n s Bærum 009 Maren Kristiansen k g b hm Husarb Hoff. n s Jarlsberg 010 Hans Kristiansen m ug b s Intet Kristianian s 011 Therese Kristiansen k ug b d Intet Kristianian s 012 Ole Kristiansen m ug b s Intet Strømsgodset n s 013 Rolf Kristiansen m ug b s Intet Strømsgodset n s 014 Anna Kristiansen k ug b d Intet Strømsgodset n s Rødskog Langum Gustav Larssen m g b hf Dagarb. ved Papirfabrik Nedre n s 002 Gunhilde Larssen k g b hm Husvæsnet Nedre n s 003 Kaspara Larssen k ug b d Hjælper til i Husstellet Nedre n s 004 Karl Kristoffersen m ug mt b Kapitalist Nedre s Statsb.: Amerikansk Sedvanleg bustad: Nedre Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1879 Flytta attende til Noreg: 1906 Bustad i Noreg før utflytting: Nedre Siste bustad i Amerika: Syd Dakota Stilling i Amerika: Farmer Merknad: Rødskog Solum Marinius O. Solum m b hf Papirfabrikand Øvre n s 002 Karoline Solum k b hm Husstellet Øvre n s 003 Margit Olsen k ug b d Intet Øvre n s 004 Borghild Olsen k ug b d Intet Skoger n s 005 Karsten Olsen m ug b s Intet Skoger n s 006 Olaf Olsen m ug b s Intet Skoger n s 007!! Olsen* k ug b d Intet Skoger n s Merknad: Udøbt Pigebarn 008 Johannes Jakobsen m b hf Sagarb. (Stavskjærer) Nedre 009 Hanna Jakobsen k b hm Husstellet Drammenn s 010 Helga Jakobsen k ug b d Intet Lier n s 011 Alfred Jakobsen m ug b s Intet Skoger n s 012 Astrid Jakobsen k ug b d Intet Skoger n s Rødskog Holmen Martin Toresen m g b hf Papirfabrikarb. (Holen Lier n s for??) 002 Karoline Toresen k g b hm Husstellet Kristianian s 003 Thor Toresen m ug b s Intet Lier n s 004 Emma Toresen k ug b d Intet Lier n s 005 Olaus Eken?? m g b hf %el% Bygningsnedker Sigdal n s Merknad: E: el rettet til hf med blyant 006 Nils Olsen m ug b fl %el% Sagarb Sigdal n s Merknad: E: el rettet til fl med blyant 007 Ole Pedersen m e b hf Dagarb ved Teglværk Sandsværn s 008 Aagot Pedersen k ug b d Husstellet Skoger n s 009 Olav Pedersen m ug b s Sagarb. (Dagarb.) Konerud n s Rødskog Pukerud Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13 n s

14 0712 Skoger 001 Nils Narvesen m g b hf Banevogter ved Statsbanen Øvre n s 002 Anne Kerstine Narvesen k g b hm Husstellet Øvre n s 003 Bergliot Narvesen k ug b d Intet Skoger n s 004 Hjørdis Narvesen k ug b d Intet Skoger n s 005 Solveig Narvesen k ug b d Intet Skoger n s Rødskog Elveland Knud Amundsen m g b hf Maskinist ved Sagbrug Nes n s Hedemark 002 Soffie Amundsen k g b hm Husstellet Nedre n s 003 Ingvald Amundsen m ug b s Sagbrugsarb. (Bordkanter) Skoger n s 004 Signe Amundsen k ug b d Intet Skoger n s 005 Borghild Amundsen k ug b d Intet Skoger n s 006 Emma Amundsen k ug b d Intet Skoger n s 007 Artur Amundsen m ug b s Intet Skoger n s 008 Erling Amundsen m ug b s Intet Skoger n s 009 Walborg Amundsen k ug b d Intet Skoger n s 010 Aksel Andreassen m g b hf Papirfabrikarb. (Dagarb.) Øvre n s 011 Dagny Andreassen k g b hm Husstellet Øvre n s 012 Alise Andreassen k ug b d Intet Skoger n s Rødskog Sundt Lars Bjørhus m g b hf Celulosearb. (Dagarb.) Nedre n s 002 Petra Bjørhus k g b hm Husstellet Øvre n s 003 Ingvald Bjørhus m ug b s Papirfabrikarb Lier n s 004 Karsten Bjørhus m ug b s Celulosearb Lier n s 005 Sverre Bjørhus m ug b s Intet Lier n s 006 Gudrun Bjørhus k ug b d Intet Lier n s 007 Ole Gram m g b hf Handelsmand Lærdal i n s (Kolonialhandel) Sogn 008 Anna Gram k g b hm Husvæsenet og i Butikken Sande n s 009 Anni Elen Gram k ug b d Intet Drammenn s 010 Artur Gram* m ug b s Intet Nedre n s 011 Haakon Gram* m ug b s Intet Skoger n s Rødskog Pukerud Lars Eng m e b hf Dagarb. (Snedkerarbeide) Holand n s 002 Hilmar Eng m ug b s Papirfabrikarb Skoger n s 003 Inga Hanssen k ug b Husholderske Husbetyrerinde Nedre n s 004 Anders Mathisen m e b el hf Intet Erhverv Lardal i n s Jarlsberg Merknad: hf E: tilført med blyant 005 Hans Olsen m ug b el fl Peseneret Jernbanearb Lier n s Merknad: fl E: tilført med blyant Rødskog Nordholdt Karl Narvesen m g b hf Papirfabrikarb Øvre n s (Kutterskjærer) 002 Elise Narvedsen k g b hm Husstellet Skoger n s 003 Lorens Narvesen m ug b s Intet Skoger n s 004 Kaia Narvesen k ug b d Intet Skoger n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 005 Edgar Narvesen m ug b s Intet Skoger n s 006 Johannes Larssen m g b hf Sagarb. (Kiratkjører) Nedre n s 007 Marie Larssen k g b hm Husstellet Øvre n s 008 Bjarne Larssen m ug b s Intet Skoger n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Rødskog Pukerud Petter Olsen m g b hf Sagmester og Øvre n s Sagbrugsformd. Merknad: Hovedbygningen 002 Marie Olsen k g b hm Hustellet Mos n s 003 Elida Olsen k ug b d f.h. Husbestyrerinde Skoger n s 004 Ragna Olsen k ug b d Hjælper Mor med Skoger n s Husstell. 005 Margot Olsen k ug b d Intet Skoger n s 006 Harald Olsen m ug mt s Kontorist ved Trælastforr Skoger n s Sedvanleg bustad: Drammen 007 Einar Olsen m ug b s Sagarb. (Filer) Skoger n s 008 Reidar Grue m ug b fl %el% Skogbrugsarb. (2de Mand) Sigdal n s 009 Hjalmar Gustavsen m ug b fl %el% Sagarb. (Fyrbøtter) Nedre n s 010 Thomas Hole m ug b fl %el% Sagarb. (3de Mand) Nedre n s 011 Hans Sørensen m ug b fl %el% Sagarb. (Honbærer) Nedre n s 012 Ragnvald Berget m ug b fl %el% Sagarb. (Veltemand) Øvre n s 013 Nils Hansen m g b fl %el% Sagarb. Honbærer Nedre n s Rødskog Elveli Jens Asbjørensen m g b hf Teglværksarb. (Uttriller) Drammenn s 002 Lovise Asbjørnsen k g b hm Husstellet Skoger n 003 Sigurd Asbjørnsen m ug b s Sagarb. (Fyrbøter) Lier n s 004 Johan Torgersen m e b Bedstefar Sagarb. f.h. Stavskjærer Modum n s Rødskog Pukerud Adolf Magnussen m g b hf Snedker ved Papirfabrik Sverige n s 002 Mathilde Magnussen k g b hm Husstellet Sande n s 003 Alf Magnussen m ug b s Smedgut Drammenn s 004 Martha Magnussen k ug b d Hjælper Mor med Husstell Drammenn s 005 Oskar Magnussen m ug f s Matros Drammenn s Sannsynleg opphaldstad: Kanada 006 John Magnussen m ug b s Intet Drammenn s Rødskog Pukerud Paper Mil Adolf Magnus Andresen m g b hf Formand ved Papirfabrik Gran n 002 Klara Mathilde Andresen k g b hm Husstellet Kristianian s 003 Reidar Andresen m ug b s intet Sarpsborgn s 004 Alfhilde Andresen k ug b d intet Sarpsborgn s 005 Rolf Andresen m ug b s intet Løiten n s 006 Solveig Andresen k ug b d intet Sarpsborgn s 007 Anker Andresen m ug b s intet Sarpsborgn s 008 Alf Andresen m ug b s intet Sarpsborgn s 009 Odd Andresen m ug b s intet Sarpsborgn s 010 Nils Nilssen m g mt fl %el% Montør v Papirfab Nedre n s Merknad: v. Papirfab. E: tilført med blyant. E: el rettet til fl med blyant Sedvanleg bustad: Drammen Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0712 Skoger 011 Johan Skolof m g mt fl %el% Tømmermandsarb Sverige s Statsb.: Svensk Merknad: E: el rettet til fl med blyant Sedvanleg bustad: Kristiania 012 Karl Gustav Aakerstrøm m ug mt fl %el% Tømmermandsarb Sverige s Statsb.: Svensk Merknad: E: el rettet til fl med blyant Sedvanleg bustad: Aker 013 Ole Julius Andersen m g mt fl %el% Mekaniker v. Papirfab Høland n s Merknad: v. Papirfab. E: tilført med blyant. E: el rettet til fl med blyant Sedvanleg bustad: Kristiania Rødskog Pukerud Paper Mil Hans Hansen m g b hf Regnsk.før. ved Papirfbr Lærdal i n s Sogn 002 Marie Hansen k g b hm Husstellet Nordre n s Land 003 Ragnhild Hansen k ug b d Intet Kristianian s 004!! Holter m g mt fl %el% Tømmerformand Nannestadn s Merknad: E: el rettet til fl med blyant Sedvanleg bustad: Kristiania 005 Kristian Kristoffersen m ug mt fl %el% Mekaniker v. Papr.fab. Bønsdalen s Merknad: v. Papr.fab. E: tilført med blyant. E: el rettet til fl med blyant Sedvanleg bustad: Kristiania Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Rødskog Pukerud Karl Hanssen m g b hf Gaardbruger Lier n s Merknad: Hovedbygningen 002 Bolette Hanssen k g b hm Husstellet Lier n s 003 Berta Hanssen k ug b d Hjælper Mor Skoger n s 004 Harald Hansen m ug b s Hjælper med Gaardsbruget Skoger n s 005 Agnis Hanssen k ug b d Hjælper med Husestellet Skoger n s 006 Kaspara Hagen k ug b tjp Budeie Røken n s 007 Hans Torrespladsen m ug b tjg Kjøre i Skog og p Næs n s Gaarden Hallingdal Merknad: Bryggerhus Rødskog Pukerud Yngve Eksandh m ug b hf Ingeniør v. Papr.f Sverige Statsb.: Svensk Trusamf.: svenska statskyrkan Merknad: v. Papr.fab. E: tilført med blyant 002 Torsten Samson m ug mt fl %el% Ingeniør Sverige Statsb.: Svensk Trusamf.: svenska statskyrkan Merknad: E: el rettet til fl med blyant Sedvanleg bustad: Stokholm 003 Emilia Petterson k ug b tj Tjænare Kristiania Rødskog Ryddingen Oscar Bommen m ug b hf Disponent Kongsbergn s 002 Thora Georgsen k ug b Tjenestepike Tjenestepike Tromsø n s Rødskog Pukerud Nils Haraldstad m g b hf Gaardbruger Askim n s 002 Gustava Haraldstad k g b hm Husstellet Borre n s 003 Hartvig Haraldstad m ug b s Gaardsbestyrer Skoger n s 004 Elvine Haraldstad k ug b d Hjælper med husstellet Skoger n s 005 Margit Olsdatter k ug b tj Budeie Gol H. n s 006 Josefine Froberg k g mt b Husmor Borre n s Sedvanleg bustad: Borre Rødskog Klæggen Torvald Olsen m g b hf Kjører ved Papirfabrik Skoger n s 002 Karen Olsen k g b hm Husstellet Larvig n s 003 Margit Olsen k ug b d Hjælper mor med husset Larvig n s 004 Olav Olsen m ug b s Intet Skoger n s 005 Oskar Olsen m ug b s Intet Skoger n s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 006 Aagot Olsen k ug b d Intet Skoger n s 007 Velhelm Olsen m ug b s Intet Skoger n s 008 Kristoffer Olsen m ug b s Intet Skoger n s 009 Henrik Berg m ug mt el Jernbanearb.!! Sedvanleg bustad: Modum 010 Kristian Thoen m ug mt el Jernbanearb.!! Sedvanleg bustad: Modum 011 Hendrik Sæterberg m g mt el Jernbanearb.!! Sedvanleg bustad: Modum 012 Einar Pedersen m g mt el Jernbanearb.!! Sedvanleg bustad: Kongsberg Rødskog Bjerkeli Sigvard Andreassen m g b hf Smedarb ved Teglværk Skoger n s 002 Martha Andreassen k g b hm Husstellet Drammenn s 003 Arnt Andressen m ug b s Intet Skoger n s 004 Lorens Andreassen m ug b s Intet Skoger n s 005 Aasmund Andreassen m ug b s Intet Skoger n s 006 Erling Andreassen m ug b s Intet Skoger n s 007 Nils Bøm m g mt el hf Arbeider ved elektresk Sandsværn s Anlæg Merknad: hf E: tilført med blyant Sedvanleg bustad: Sandsvær 008 Bernhard Bøm m ug mt el fl Arbeider ved elektresk Sandsværn s Anlæg Merknad: fl E: tilført med blyant Sedvanleg bustad: Sandsvær Rødskog Storemoen Aron Andersen m e b hf Papirfabrikarb Sverige n s 002 Harald Anderssen m ug b s Papirfabrikarb Skoger n s 003 Jenny Anderssen k ug b d Husstellet Skoger n s 004 Anders Anderssen m ug b s Intet Skoger n s 005 Signe Anderssen k ug b d Intet Skoger n s 006 Elisabet Anderssen k ug b d Intet Skoger n s 007 Erik Kjæksrud m g b hf Celulosearb. Kullemper Hof i n s Jarlsb. 008 Karen Kjæksrud k g b hm Husstellet Annebu n s 009!! Kjæksrud* m ug b s Intet Skoger n s Merknad: Udøbt Guttebarn 010 Hans Borgersen m g b hf Celulosearb. Kapper Øvre 011 Elida Borgersen k g b hm Husstellet Lier n s 012 Ingerid Borgersen k ug b d Intet Skoger n s 013 Borghild Borgersen k ug b d Intet Lier n s 014 Albin Pedersen m g b hf Teglværksarb Sverige n s 015 Kristine Pedersen k g b hm Husstellet Sverige n s 016 Magnhild Pedersen k ug b d Intet Skoger n s 017 Harald Pedersen m ug b s Intet Skoger n s 018 Vilhelm Pedersen m ug b s Intet Skoger n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Rødskog Storemoen Martin Bjærknes m g b hf Tæglværkseier & Øvre n s Bankdirektør Merknad: Hovedbygningen 002 Martine Bjærknes k g b hm Husstellet Hoff i n s Jarlsberg 003 Karen Bjærknes k ug b d Hjælper med husstellet Skoger n s 004 Ingeborg Bjærknes k ug b d Hjælper med husstellet Skoger n s 005 Hanna Hafsrød k ug b fl Hjælper med husstellet Hoff i n s Jarlsberg 006 Alma Narvesen k ug b tj Tjenestepige Skoger n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 17 n s

18 0712 Skoger 007 Alf Bjærknes m ug b el Elektromontør Sem n s 008 Ingvald Bjærknes m g b hf Gaardbruger Skoger n s Merknad: Sidebygningen 009 Maren Bjærknes k g b hm Husstellet Modum n s 010 Nils Rød m ug b el Jordbrugslærling Moss n s 011 Kristi Solheim k ug b tj Budeie Næss i n s Hallingdal 012 Anna Rustberggaard k ug b tj Kjøkkenpige Goel i n s Hallingdal 013 Truls Fingarsen m ug b tj Gaardsgut Næss i n s Hallingdal 014 Johannes Amundsen m ug b tj Melkekjører Lier n s 015 Martin Syvertsen m ug b el Teglværksarbeider Drammenn s 016 Ivar Bjærknes m g b hf Disponent ved teglværk Skoger n s Merknad: Kontorbygningen 017 Kristine Bjærknes k g b hm Husstellet Skoger n s 018 Helene Bjærknes k ug b d Intet Skoger n s 019 Tomas Bjærknes m ug b s Intet Skoger n s 020 Theresse Kaasa k ug f tj Tjenestepige Øvre n s Sannsynleg opphaldstad: Øvre 021 Hilda Berg k ug mt b? Skoger n s Sedvanleg bustad: Borre Rødskog Lillemoen Carl Grenness m g b hf Cellulose - ingeniør Drammenn s Merknad: Hovedbygningen 002 Ragna Grenness k g b hm Husstellet Drammenn s 003 Karen Grenness k ug b d Intet Nedre n s 004 Inger Grenness k ug b d Intet Nedre n s 005 Else Grenness k ug b d Intet Nedre n s 006 Signe Grenness k ug b d Intet Nedre n s 007 Asta Grenness k ug b d Intet Nedre n s 008 Carl Grenness m ug b s Intet Strømsgodset n s "t" Merknad: Carl Genness jun. 009 Randi Grenness k ug b d Intet Strømsgodset n s "t" 010 Ragna Jakobsen k ug b tj husgjerning Modum n s 011 Terese Andreassøn k ug b tj husgjerning Drammenn s 012 Marit Olsen k ug b tj husgjerning Aa - n s sogn 013 Lauritz Pedersen m g mt el Cellulosearbeider Øvre n s Merknad: Drengestubygning Sedvanleg bustad: Vestfossen 014 Jan Johansen m e mt el Tømmermand Øvre n s Sedvanleg bustad: Nedre Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Rødskog Lillemoen Hans Andreassen m g b hf Lagermand p Sverige n s Celusefabrik Merknad: Hovedbygningen 002 Karen Andreassen k g b hm Husstellet Lier n s 003 Betsy Andreassen k ug b d Hjælper i Huset Skoger n s 004 Hjalmar Andreassen m ug b s Celusearb. ved Præsser Skoger n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 005 Jonas Mohn m ug b fl Formand p. Celulosefbr Nedre n s 006 Nils Anderssen m g b hf Celulosearb. (Kjørekarl) Lier n s Merknad: Sidebygningen 007 Inger Marie Anderssen k g b hm Husstellet Modum n s Folketeljinga Rødskog Petersmoen Johan Throndsen m g b hf Celulosearb. (Dagarb) Øvre n s 002 Bergitte Throndsen k g b hm Husstellet Næs n s Hallingdal 003 Gunda Throndsen k ug b d Fabrikarb. (Celusen) Skoger n s 004 Anna Throndsen k ug f d Sypige Kjolesøm Skoger n s Sannsynleg opphaldstad: Lier 005 Hagbart Helgesen m g b hf Teglværksarbeider Sande n s 006 Anette Helgesen k g b hm Husstellet Lier n s 007 Haaken Helgesen m ug b s intet Skoger n s 008 Edla Helgesen k ug b d intet Skoger n s 009 Hermand Helgesen m ug b s intet Skoger n s 010 Hans Kristoffersen m g b hf Celulosearb. Dagarb Nedre n s 011 Karen Kristoffersen k g b hm Husstellet Nedre n s 012 Kristoffer Kristoffersen m ug b s intet Nedre n s 013 Emil Kristoffersen m ug b s intet Nedre n s 014 Anette Marie Lundin k ug b fl Fattiglem Nedre n s Rødskog Frisemoen Kristen Frise m g b hf Sagarb. (Kollemand) Øvre n s 002 Othilie Frise k g b hm Husstellet Modum n s 003 Kari Frise k ug b d Syerske (Kjolesøm) Øvre n s 004 Svenda Frise k ug b d Syerske (Kjolesøm) Skoger n s 005 Erland Frise m ug b s Celolosearb Skoger n s 006 Lilly Frise k ug b d Barn Skoger n s 007 Oline Larssen k e b Fattiglem Intet Konerud n s 008 Gudbrand Larssen m ug b Broders. Smedgut Nedre n s Rødskog Sand Harald Frise m g b hf Maskimaler p Øvre n s Maskinværksted 002 Nikoline Frise k g b hm Husstellet Øvre n s 003 Marie Olsen k e b hm Dagarb. omkring i Husene Sverige n s Rødskog Aasheim Karl P. Nygaard m g b hf Celulosearb. (Kapper) Sandsværn s 002 Sigrid Nygaard k g b hm Husstellet Nedre n s 003 Marie Nygaard k ug b d intet Modum n s 004 Signe Nygaard k ug b d intet Modum n s Rødskog Hagen Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0712 Skoger 001 Josefine Larssen k e b hm Husstellet Konerud n s 002 Halvor Anderssen m e b Fader Kapilist Konerud n s 003 Harald Olsen m ug b Fostringss. Skolegut Skoger n s 004 Hakon Hagen m g b hf Papirfabrikarb Skoger n s 005 Chalotte Hagen k g b hm Husstellet Hole n s Ringerike 006 Eva Hagen k ug b d intet Skoger n s 007 Nils Johansen m ug b el Celulosearb!! 008 Olaves Johansen k ug b el Celulosearb!! Rødskog Hagen Marit Tollofsen k e b hm Husstellet Flesberg n s 002 Teodor Tollofsen m g b hf Teglværksarb Skoger n s 003 Marthine Tollofsen k g b hm Husstellet Nedre n s 004 Tollof Tollofsen m ug b s Teglværksarb Skoger n s 005 Margit Tollefsen k ug b d Papirfabrikarbeiderske Skoger n s 006 Martin Tollefsen m ug b s Høvleriarb Skoger n s 007 Lars Tollefsen m ug b s Skolebarn Skoger n s 008 Torkeld Tollefsen m ug b s Skolebarn Skoger n s 009 Olav Tollefsen m ug b s Skolebarn Skoger n s Rødskog Hagen Jørgen Kristoffersen m g b hf Rørlægger p. Celulosefabr Konerud n s 002 Klara Kristoffersen k g b hm Husstellet Fredrikstad n s 003 Gudrun Kristoffersen k ug b d intet Drammenn s 004 Ragnhild Kristoffersen k ug b d intet Drammenn s 005 Torleif Kristoffersen m ug b s intet Drammenn s 006 Olav Kristoffersen m ug b s intet Drammenn s 007 Sverre Kristoffersen m ug b s intet Drammenn s 008 Marie Kristoffersen k ug b d intet Drammenn s 009 Klara Kristoffersen k ug b d intet Nedre n s Aker 010!! Kristoffersen* m ug b s intet Skoger n s Merknad: Udøbt Drengebarn 011 Andreas Dokka m g b hf Celulosearb. (Maskinform) Øvre n s 012 Bertha Dokka k g b hm Husstellet Øvre n s 013 Marie Dokka k ug b d intet Øvre n s 014 Martha Dokka k ug b d intet Øvre n s 015 Jakob Fingalsen m g b hf Celulosearb. (Maskinist) Øvre n s 016 Othilie Fingalsen k g b hm Husstellet Kragerø n s 017 Sigrid Fingalsen k ug b d Hjælper med husstellet Øvre n s 018 Harald Fingalsen m ug b s intet Nedre n s 019 Gunstein Fingalsen m ug b s intet Nedre n s 020 Reidar Fingalsen m ug b s intet Nedre n s 021 Sille Fingalsen k e b Bedstemor intet Øvre n s Rødskog Hagen Anders Andreassen m g b hf Stenkjører Sverige n s 002 Emma Andreasen k g b hm Husstellet Gjerrestadn s 003 Andreas Anderssen m ug b s Intet Skoger n s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 004 Selma Andreassen k ug b d Intet Skoger n s 005 Magdalena Andreassen k ug b d Intet Skoger n s 006 Karette Andreassen k ug b d Intet Skoger n s 007 Albert Andreassen m ug b s Dagarb. ved Stenbrud Skoger n s 008 Otto Andreassen m ug b s Kjører med Fadern Skoger n s 009 Olaves Pedersen m ug b el Teglværksarb Sandsværn s 010 Jakob Anderssen m g b hf Celulosearb. Massekoger Skoger n s 011 Mathilde Anderssen k g b hm Husstellet Skoger n s 012 Kristian Anderssen m ug b s Intet Skoger n s 013 John Andreassen m ug b s Intet Hurum n s 014 Borghild Andreassen k ug b d Intet Hurum n s 015 Arne Andreassen m ug b s Intet Hurum n s Rødskog Hagen 6 6, Matias Andersen m e b hf Teglværksarb Botne n s Merknad: Hovedbygningen 002 Anna Matisen k ug b d Husholderske og Syerske Sande n s 003 Johannes Eknes m ug b fl %el% Celulosearb Nedre n s Merknad: E: el rettet til fl med blyant 004 Gustav Anderson m ug b fl %el% Papirfabrikarb Sverige s Statsb.: Svensk Merknad: E: el rettet til fl med blyant 005 Gunnar Edberg m ug b fl %el% Papirfabrikarb Sverige s Statsb.: Svensk Merknad: E: el rettet til fl med blyant 006 Hans Jansen m g b hf Intet Nedre n s Merknad: Sidebygningen 007 Petra Jansen k g b hm Husstellet Skoger n s 008 Hulda Jansen k ug b dd intet Skoger n s Rødskog Hagen Jørgine Anderssen k e b hm Husstellet Øvre n s 002 Martha Anderssen k ug b d Sydame Skoger n s 003 Sigurd Viken m ug b hf %el% Celulosearb. p. Papsalen Nedre n s Merknad: hf E: tilført med blyant 004 Kristian Viken m ug b fl %el% Celulosearb. i Renseriet Nedre n s Merknad: E: el rettet til fl med blyant 005 Alfred Arnesen m ug b el Celulosearb. i Vaskeriet Nedre n s 006 Olav Nilssen m g b hf Celulosearb. i Renseriet Lier n s 007 Gina Nilssen k g b hm Husstellet Nedre n s 008 Frank Nilssen m ug b s Barn Skoger n s 009 Jørgen Bye m g b hf Papirfabrik Maskingut Kristianian s 010 Hilda Bye k g b hm Husstellet Nedre n s 011 Hjørdis Bye k ug b d intet Skoger n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Rødskog Lille Hagen Merknad: E: Bostedet har tre huslister 42a, 42b og 42c. Tal av sidebygg m/nattopphald: 1 - Sidebygning 001 Emil Eriksen m g b hf Murer ved Celulosefbr Drammenn s Merknad: Hovedbygningen 002 Jakobine Eriksen k g b hm Husstellet Drammenn s 003 Einar Eriksen m ug b s Fabrikarb. (Sygut) Drammenn s 004 Harald Eriksen m ug b s Fabrikarb. (i Renseriet) Drammenn s 005 Elvira Eriksen k ug b d Hjælper Mor med Husstellet Drammenn s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 0712 Skoger 006 Bergit Halvorsen k e b hm Spiseforret Flesberg n s 007 Martha Halvorsen k ug b d Hjælper ved Spiseforretn Kongsbergn s 008 Kersten Buhre?? k ug b tj Hjælper ved Spiseforretn Sandsværn s 009 Edvard Olsen m g mt fl %el% Mekaniker ved celulosen Strudshavnn s Merknad: E: el rettet til fl med blyant Sedvanleg bustad: Kristiania 010!! Grindheim m g mt fl %el% Maskinist p. Sagbrug Hardangern s Merknad: E: el rettet til fl med blyant Sedvanleg bustad: Kristiansand 011 Artur Hanssen m ug mt fl %el% Celulosearb. (Læregut) Kristianian s Merknad: E: el rettet til fl med blyant Sedvanleg bustad: Nedre 012 Alfred Haakensen m ug b fl %el% Sagarb. Sverige n s Merknad: E: el rettet til fl med blyant 013 Hellik Nerisen m ug b fl %el% Papirfabrikarb Svenne n s Merknad: E: el rettet til fl med blyant 014 Anders Olsen m g mt fl %el% Murer ved Celulosefabrk Sverige n s Merknad: E: el rettet til fl med blyant Sedvanleg bustad: Kristiania 015 Emil Andersen %Akselsen% m g mt fl %el% Mureranslanger Rakkestadn s Merknad: E: el rettet til fl med blyant Sedvanleg bustad: Kristiania 016 Andreas Baalerud m g b hf Mekaniker ved Hadelandn s Celulosefab 017 Petrine Baalerud k g b hm Husstellet Kristianian s 018 Marta Baalerud* k ug b d Intet Kristianian s 019 Einar Baalerud* m ug b s Intet Kristianian s 020 Borger Baalerud* m ug b s Intet Skoger n s 021 Reidar Baalerud* m ug b s Intet Skoger n s 022 Ole Antonsen m g b hf Tømmermand ved Øvre n s Celulosef. 023 Soffie Antonsen k g b hm Husstellet Nedre n s 024 Artur Antonsen m ug b s Intet Øvre n s 025 Sigurd Antonsen m ug b s Intet Øvre n s 026 Elen Antonsen k ug b d Intet Øvre n s 027 Magnhild Antonsen k ug b d Intet Øvre n s 028 Olav Antonsen m ug b s Intet Modum n s 029 Alfhild Antonsen k ug b d Intet Skoger n s 030 Peder Sørensen m g b hf Reperatør ved Celulosefab Øvre n s 031 Josefine Sørensen k g b hm Husstellet Øvre n s 032 Henry Sørensen m ug b s Intet Drammenn s Merknad: E: 1897 er rettet til 1898 med blyant 033 Birger Sørensen m ug b s Intet Nedre n s 034 Karl Sørensen m ug b s Intet Nedre n s 035 Kristian Sørensen m ug b s Intet Nedre n s Side 22 Øvre 036!! Stolp %Sørensen% m ug mt fl %el% Elektrisitetsarbeider ved Anlæg Merknad: E: el rettet til fl med blyant Sedvanleg bustad: Øvre 037!! Stolp m ug mt fl %el% Elektrisitetsarbeider ved Øvre Anlæg Merknad: E: el rettet til fl, 1897 er rettet til 1898 med blyant Sedvanleg bustad: Øvre 038 Anders Moen m g b hf Snedker ved Celulosefabr Nedre Merknad: Sidebygningen 039 Johanne Moen k g b hm Husstellet Øvre 040 Gudrun Hanssen k ug b Barnebarn Intet Skoger n s 041 Johan Stenklev m g b hf Celulosearb. Fyrbøtter Nedre n s 042 Borgine Stenklev k g b hm Husstellet Nedre n s n n n n s s s s Digitalarkivet - Arkivverket

23 043 Elida Hanssen k ug b Fostring Barn Barn Vestre n s Aker 044 Olga Magnussen k ug mt lf Tjenestepige Nedre n s Sedvanleg bustad: Modum 045 Jakob Braaten m g b hf Celulosearb Skoger n s 046 Gunda Braaten k g b hm Husestellet Kristianian s 047 Gunvor Braaten k ug b d Intet Drammenn s 048 Helga Braaten k ug b d Intet Nedre n s 049 Birger Braaten m ug b s Intet Skoger n s 050 August Henriksen m g b hf Celulosearb ved Rensriet Sverige n s 051 Ovidia Henriksen k g b hm Husstellet Skoger n s 052 Alma Henriksen k ug b d Intet Skoger n s 053 Ivar Henriksen m ug b s Intet Skoger n s 054 Gustav Hendriksen m ug b s Intet Skoger n s Folketeljinga 1910 Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Rødskog Lid Bakken 7 1, Nils Oscar Nilsen m g b hf forgylder (Guldlistefabrik) Sandsvern s Merknad: (Guldlistefarik) E: tilført med blyant. Hovedbygningen 002 Bertha Nilsen k g b hm Husstellet Jerpen n s 003 Olav Martinius Nilsen m ug b s intet Skoger n s 004 Astrid Nilsen k ug b d intet Skoger n s 005 Gustav Guldbrandsen m g b hf papirarbeider Skoger n s 006 Haldis Guldbrandsen k g b hm Husstellet Drammenn s 007 Dagny Guldbrandsen k ug f d intet Skoger n s Sannsynleg opphaldstad: Drammen 008 Thorvald Syvaldsen m g b hf celulosearbeider Nedre n s 009 Petra Syvaldsen k g b hm Husstellet Nedre n s 010 Katrine Nilsen k g b hm Husstellet Sandsvern s 011 Dagny Nilsen k ug b d politurarbeider Norderhovn s (guldlistefab.) Merknad: (guldlistefab.) E: tilført med blyant. Hovedbygningen 012 Aage Smedberg m ug b s intet Skoger n s 013 Olaus Olsen m e b el kremmer n s Merknad: Sidebygningen Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Rødskog Bakken Andreas Pettersen Sjøblom m g b hf Skomager Dalsland n s Sverige Merknad: Hovedbygningen 002 Hilda Johanna Kristiansen k g b hm Husbestyrerinde n s 003 Paul Vebjørnsen Kaupaung m ug b tj Skomagersvend Hol, n Hallingdal 004 Sigvart Rangnvald Andresen m g b hf Selulosearbeider Ejsvold n s Merknad: Sidebygningen 005 Karla Severine Johansen k g b hm Husstellet Hurum n s 006 Laura Olsen k mt e. fl Tjenestepige Eidsvol n s Sedvanleg bustad: Eidsvol 007 Edvard Johansen m g b hf Murarbeider p. Fabrik Øvre n s 008 Mangnil Kostbar Hansen k g b hm Husstel Øvre n s 009 Anton Eriksen Holte m g b hf Selulosearbeider Øvre n s 010 Helga Josefine Andersen k g b hm Husstel Øvre n s 011 Astri Johanne Holthe k ug b d Øvre n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

24 0712 Skoger 012 Sven Syversen Solien m ug mt el Selulosearbeider Aal n s Hallingdal Merknad: Hørende til 1ste husholdning (Hovedbygningen) Sedvanleg bustad: Aal Halingdal 013 Godberg Hansen m g mt el Tømmerman p. Celulose Øvre n s Merknad: Hørende til 1ste husholdning (Hovedbygningen) Sedvanleg bustad: Øvre Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Rødskog Bakken Olav Gulbrandsen m g b hf Papirfabrikarb. Kalenderf Skoger n s Merknad: Bryggerhus Sjukdom: s 002 Bergliot Gulbrandsen k g b hm Husstellet Jevnaker n s 003 Anker Gulbrandsen m ug b s Intet Skoger n s 004 Elna?? Gulbrandsen k ug b d Intet Skoger n s 005 Maren Nilssen k e b hm Husstellet Skoger n s Merknad: Hovedbygningen 006 Marie Larsen k e b Moder Intet Konerud n s 007 Ludvig Nilssen m g b hf Guldlistarb. Forgylder Skoger n s 008 Karen Nilssen k g b hm Husstellet Skoger n s 009 Mimi Nilssen k ug b d Intet Skoger n s 010 Asta Nilssen k ug b d Intet Skoger n s 011 Ruth Nilssen k ug b d Intet Skoger n s Rødskog Bakken Petter Larssen m g b hf Sagarb. skjærer 1ste Mand Skoger n s 002 Lovise Larssen k g b hm Husstellet Botne n s 003 Lina Larssen k ug b d Papirsortererske Skoger n s (Papirfbrk.) 004 Ludvig Bakke m ug b s Rammesnedker og Fotografist Skoger n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Rødskog Rød 9 1 %24% Jørgen Kopperud m g b hf Gaardbruger Skoger n s Merknad: Hovedbygningen 002 Kristine Kopperud k g b hm Husstellet Røros n s 003 Signe Elisabet Kopperud k ug b d Hjælper Mor Skoger n s 004 Harald Kopperud m ug b s Skolegut Skoger n s 005 Ivar Trygve Kopperud m ug b s Skolegut Skoger n s 006 Gudrun Kopperud k ug b d Skolegut Skoger n s 007 Anna Terese Larsen k ug b tj Tjenestepige Øistad n s 008 Torvald Nilsen Solberg m ug b tj Tjenestegut Nedre n s Merknad: Drengestuen 009 Oscar Wilhelm Boman m ug b fl Bogholder v Sagb Christianian s 010 Torgeir Martinius Kleve m ug b fl Corespondent v. Sagb Fyrisdal n s Telemarken Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Rødskog Rød Merknad: E: Bostedet har to huslister 48a og 48b. Tal av sidebygg m/nattopphald: 1 - Sidebygning 001 Torvald Martinsen m g b hf Gaardbr. og Sagarb Drammenn s Merknad: Hovedbygningen 002 Jørgine Martinsen k g b hm Husstellet Drammenn s 003 Jørgen Martinsen m ug b s Skolegut Strømsgodset n s 004 Torleif Martinsen m ug b s Skolegut Strømsgodset n s 005 Frithjof Martinsen m ug b s s Strømsgodset n s 006 Johan Martinsen m g b hf Tømmerh. f Strømsgodset n s Celulosefabrik Merknad: Sidebygningen Side 24 Digitalarkivet - Arkivverket

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0113 Borge Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN Avskrift gjort av/transcribed by Torbjørn Rogstad October 1998. Registrert av/registered by Jan Christensen 1997, Grenland Ættehistorielag.

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0221 Høland Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0232 Lillestrøm, Skedsmo prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0232 Lillestrøm, Skedsmo prestegjeld Folketeljing 1910 for 0232 Lillestrøm, Skedsmo prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0712 Strømsgodsets sogn Skoger. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0712 Strømsgodsets sogn Skoger. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0712 Strømsgodsets sogn Skoger Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Dissenter - d de A B C D E F G H I J

Dissenter - d de A B C D E F G H I J 17 18 19 1Postliste Źrstall Begravd Jordfestet nr Navn Foreldre / ektefelle forstander for Bopel / f dested Posteringer Hvilket samfunn Sigurd Nordal Johnsen, Bernhard Glengsgaten, f dt i Hjernebetennelse.

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0136 Rygge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines Hildur Nyheim Bergsfjord 1912 Smines Terje Nyheim Bergsfjord

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0717 Borre. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0717 Borre. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0717 Borre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 22.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Tilhører Vestby herred. Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0220 Asker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0220 Asker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0220 Asker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer