Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 0916 Flosta Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 374 (kvinner: 190, menn: 184) Bustader i kretsen: 72 Krets: 001a Tverdalsøen Prestegjeld: Dybvaag Herred/by: Flosta a Tverdalsøen Barlendtangen Lars Thorsen m g b hf Fisker Holt n s 002 Kirsten Thorsen k g b hm Fiskerskone Holt n s a Tverdalsøen Solheim Gina Pedersen k e b hm Formue Vestre n s Moland 002 Johanne Pedersen k ug f d Tjenestepike (Stuepike) Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: New Jork Amerika 003 Kristen Pedersen m ug f s Tømmermand Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: New Jork Amerika 004 Arnold Pedersen m ug f s Sjømand (Dæksgut) Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: Tilsjøs (Amerikafart) 005 Sverre Pedersen m ug b s Flosta n s 006 Helmer Pedersen m ug b s Flosta n s 007 Borghild Pedersen k ug b d Flosta n s 008 Andrea Pedersen k ug b d Flosta n s a Tverdalsøen Olsted Ole Evensen m e b hf Gaardbruker Flosta n s 002 Gunnar Evensen m ug f s Dampskibsfører Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: Tilsjøs Nordsjøfart 003 Ole Georg Evensen m g f hf Styrmand med dampskib Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: Tilsjøs Cardiff England 004 Gudrun Evensen k g b hm Styrmandsfrue Dybvaag n s 005 Rolf Olaf Evensen m ug b s Flosta n s 006 Gunhild Evensen k ug b d Flosta n s a Tverdalsøen Bota Henrik Syvertsen m e b hf Gaardbruker Tvedestrandn s 002 Julie Henriksen k ug f d Tjenestepike Flosta n s (Husgjerning) Merknad: 1882 E: Tilført med rød penn Sannsynleg opphaldstad: New - Jork 003 Hildur Syvertsen k ug b d Flosta n s 004 David Syvertsen m ug b s Flosta n s 005 Gotfred Syvertsen m ug b s Flosta n s a Tverdalsøen Strandberg Jens Peder Gundersen m g f hf Sjømand (stuert) Holt n s Løsarbeider Sannsynleg opphaldstad: New-Jork 002 Lovise Gundersen f Larsen k g b hm Sjømandskone Flosta n s 003 Anders Gundersen m ug b s Butikbetjent Flosta n s Arbeidsledig: l 004 Gunnar Gundersen m ug b s Flosta n s 005 Jens Gundersen m ug b s Flosta n s 006 Erling Gundersen m ug b s Flosta n s 007 Margit Gundersen k ug b d Flosta n s 008 Peder Gundersen m ug b s Flosta n s 009 Gudrun Gundersen k ug b d Flosta n s 010 Arne Gundersen m ug b s Flosta n s 011 Anne Larsen k e b Mor til hm Understøttes av sine slegtninger Flosta n s a Tverdalsøen Tverdal Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0916 Flosta 001 Peder Pedersen m g b hf Fisker og gaardbruker Flosta n s 002 Karen Pedersen f Gundersen k g b hm Gaardmandskone Flosta n s 003 Berthe Pedersen k ug b d Kokkepike Flosta n s Arbeidsledig: l 004 John Helmer Pedersen m ug b s Gaardsarbeider Flosta n s 005 Peder Emanuel Pedersen m ug f s Kjøbmandkolonialforretn Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: New-Jork 006 Harald Pedersen m ug f s Telefon-arbeide Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: Minnesota Forenede Stater 007 Susanne Pedersen k ug b d Flosta n s 008 Sigrid Pedersen k ug b d Flosta n s a Tverdalsøen Bakkeli Mikal Alquist m g f hf Sjømand (Tømmermand) Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: Tilsjøs (Paa vei til Australia) 002 Nilsine Amalie Knutsen k g b hm Sjømandskone Dybvaag n s Alquist 003 Nils Martin Alquist m ug f s Sjømand (Dæksgut) Holt n s Sannsynleg opphaldstad: Tilsjøs (Amerikafart) 004 Matias Johan Alquist m ug b s Flosta n s 005 Kristoffer Alquist m ug b s Flosta n s 006 Jenny Mathilde Alquist k ug b d Flosta n s a Tverdalsøen Tverdal Gunhild Margrete Evensen k e b hm Gaardmandskone Flosta n s 002 Marie Evensen k ug f d Lærerinde Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: Drammen 003 Bjørn Emil Evensen m ug f s Sjømand (Styrmand) Flosta Statsb.: Forenede Stater Trusamf.: Intet samfund Sannsynleg opphaldstad: New-Jork 004 Even Henrik Evensen m ug f s Sjømand (Styrmand) Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: New-Jork 005 Markus Evensen m ug f s Maskinist paa dampskib Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: England 006 Ole Evensen m ug b s Kontorist Flosta n s Arbeidsledig: l 007 Ellen Evensen k ug f d Stuepike Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: New-Jork 008 Nilsine Mathilde Evensen k ug f d Husbestyerinde Flosta n s Sannsynleg opphaldstad:!! 009 Nils Gudmund Thorbjørns m ug b fl fors. av Arb Flosta n s Merknad: fors av Arb. E: Tilført med blyant 010 Nilsine Thorbjørns f Evensen k g b fl Arbeiders hustru Flosta n s a Tverdalsøen Fjeldvik Anders Nilsen m g f hf Sjømand (Fører av lægter) Holt n s Sannsynleg opphaldstad: New-Jork 002 Regine Nilsen f Olsen k g b hm Sjømandskone Holt n s 003 Markus Nilsen m ug b s Flosta n s 004 Trygve Nilsen m ug b s Flosta n s 005 Ingeborg Nilsen k ug b d Flosta n s 006 Olaf Nilsen m ug b s Flosta n s a Tverdalsøen Løvli Peder Pedersen m g f hf Fører av lægter Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: New-Jork 002 Karen Pedersen f Pedersen k g b hm Sjømandskone Flosta n s 003 Anne Pedersen k ug b d Syarbeide Flosta n s 004 Martha Pedersen k ug b d Butikjomfru - landhandel Flosta n s 005 Konstanse Pedersen k ug b d Butikjomfru - landhandel Flosta n s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 a Tverdalsøen Odden Aralt Nilsen m g f hf Tilsjøs som styrmand med Flosta n s seilskib Sannsynleg opphaldstad: Utenrigs Sjøreiser 002 Karen Nilsen f Johnsen k g b hm Styrmandsfrue Flosta n s 003 Alfred Nilsen m ug f s Matros paa dampskib Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: Utenrigs Sjøreiser 004 Helene Nilsen k ug b d Tjenestepike (Husgjerning) Flosta n s 005 Leonore Nilsen k ug b d Flosta n s 006 Hanna Nilsen k ug b d Flosta n s a Tverdalsøen Bakkeli Nikoline Olsen f Terjesen k e b hm Strykerske Flosta n s 002 Olga Olsen k ug f d Stuepike Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: New-Jork 003 Gotfred Olsen m ug f s Tømmermand Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: New-Jork a Tverdalsøen Bota Jens Pedersen m e b hf fv. skibsfører, Formue Flosta n s 002 Peder Pedersen m ug f s Styrmand med dampskib Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: England (Nordsjøfart) 003 Hanna Pedersen k ug b d Husholderske i hjemmet Flosta n s a Tverdalsøen Dalheim Gunder Thorsen m g b hf Lensmand Tvedestrandn s 002 Inga Helene Thorsen Gregersen k g b hm Lensmandsfrue Holt n s a Tverdalsøen Staubø Ole Hansen m g b hf Skomaker Vanse n s 002 Ingeborg Hansen f Andersen k g b hm Skomakerskone Holt n s 003 Ingrid Hansen k ug b d Risør n s 004 Olga Hansen k ug b d Risør n s 005 Angela Hansen k ug b d Risør n s 006 Haakon Hansen m ug b s Flosta n s 007 Jenny Hansen k ug b d Flosta n s 008 Valborg Hansen k ug b d Flosta n s 009 Sigrid Hansen k ug b d Flosta n s 010 Annie Hansen k ug b d Barnepike Risør n s a Tverdalsøen Bækkerviken Andreas Kolstad m g b hf Styrmand - dampskib Fjære n s Arbeidsledig: l 002 Marie Kolstad, f Henriksen k g b hm Styrmandsfrue Flosta n s 003 Thoralf Olsen m ug f Svoger Styrmand - dampskib Fjære n s Sannsynleg opphaldstad: Hull (Styrmand- dampskib) Folketeljinga a Tverdalsøen Tverdal Tjøstol Wroldsen m g b hf Gaardbruker og sjømand Flosta n s (Styrmand med seilskib) 002 Bertha Nilsen k g b hm Gaardmandskone Flosta n s 003 Harry Wroldsen m ug b s Flosta n s 004 Anna Raamundsen k e b tj Tjenestepike Flosta n s (Gaardsarbeide) Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0916 Flosta 005 Severin Bjørn Raamundsen m ug b søn til tj Dybvaag n s 006 Kristen Pedersen m e b Bedstefar til Føderaadsmand Holt n s hm 007 Albert Andersen m ug f fl Sjømand (Tømmermand) Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: Valparaiso Syd-Amerika a Tverdalsøen Staubø Hagbart Halvorsen m g b hf Sjømand (Styrmand med Flosta n s seilskib) 002 Hilda Halvorsen f Araltsen k g b hm Styrmandsfrue Flosta n s 003 Gotfred Halvorsen m ug f s Kok ombord paa dampskib Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: Holland (Rotterdam) 004 Harald Halvorsen m ug f s Kok paa dampskib Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: Vegaardsheien Arbeidsledig: l 005 Johanne Halvorsen k ug b d Husgjerning Flosta n s 006 Aralt Halvorsen m ug f s Dæksgut Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: Portugal (Oporto) 007 Alf Halvorsen m ug b s Flosta n s 008 Frithjof Halvorsen m ug b s Flosta n s 009 Dagfin Halvorsen m ug b s Flosta n s 010 Helene Halvorsen k ug b d Flosta n s a Tverdalsøen Haven Konrad Bjørk m g f hf Sjømand. Styrmand med Sverige n s dampskib Sannsynleg opphaldstad: England 002 Olava Bjørk, f Olsen k g b hm Styrmandsfrue, postbud Dybvaag n s a Tverdalsøen Staubø Ellen Thorbjørnsen k e b hm Fattigunderstøttelse Spind n s Arbeidsledig: l a Tverdalsøen Staubø Terje Peder Terjesen m e b hf Gaardbruker & Flosta n s bankrevisor 002 Anne Johanne Terjesen k ug f d Stuepike Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: New-Jork 003 Marie Halvorsen k e b hm Husgjerning Sverige n s 004 Karl Halvorsen m ug b s Baker Hisø n a Tverdalsøen Tverdal Nikoline Terkelsen k ug b hm Daglønsarbeide (Vask, Flosta n s jordbruksarbeide) Arbeidsledig: l a Tverdalsøen Haugen Anders Pedersen m e b hf Snekker Vegaardsheien n s Arbeidsledig: l a Tverdalsøen Tverdal John Kristoffer Jensen m g b hf Fv. styrmand. Formue !! n s Arbeidsledig: l 002 Cicilie Jensen f Sørensen k g b hm Sjømandsfrue !! n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 003 Erik Nikolai Johnsen m ug b s Utlært baker !! n s Arbeidsudygtig i flere aar. Understøttes av hf Arbeidsledig: l 004 Rudolf Johnsen m ug f s Tømmermand !! n s Sannsynleg opphaldstad: New-Jork a Tverdalsøen Tverdal Jens Johnsen m g f hf Styrmand med seilskib Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: Frankrige 002 Elisabeth Eugenie Johnsen f Pedersen k g b hm Styrmandsfrue Dybvaag n s a Tverdalsøen Bota Nils Tverdal m g f hf Maskinist med dampskib Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: England 002 Najmy Tverdal f Petterson k g b hm Maskinistfrue Sverige n s 003 Najmy Tverdal k ug b d Kristianian s 004 Rigmor Tverdal k ug b d Kristianian s 005 Hulda Petterson k e b Svigermor til Understøttes av hf Sverige hf 006 Susanne Johnsen k ug f Enlig stillet Lever av sine midler Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: Sandefjord a Tverdalsøen Sletteberget Peder Gundersen m g f hf Skibsfører (seilskib) Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: New-Foundland, Britisk N. Amerika 002 Gundine Gundersen f Araltsen k g b hm Skibsførerfrue Flosta n s 003 Krohn Gundersen m ug b s Flosta n s 004 Nils Gundersen m ug b s Flosta n s 005 Gotfred Gundersen m ug b s Flosta n s 006 Elise Gundersen k ug b d Flosta n s 007 Gunhild Gundersen k ug b d Flosta n s 008 Thorolf Thorsen m ug f Søstersøn til Styrmand- seilskib Flosta n s hm Sannsynleg opphaldstad: Kina a Tverdalsøen Solberg Wrold Helmer Wroldsen m g b hf Styrmand med seilskib Flosta n s Arbeidsledig: l 002 Jenny Andrea Wroldsen f k g b hm Styrmandsfrue Flosta n s Jensen 003 Erik Mangaard Wroldsen m ug b s Flosta n s 004 Mary Bendikte Olsen k ug mt tj Tjenestepike Holt n s Sedvanleg bustad: Holt a Tverdalsøen Tverdal Karl Johnsen m g f hf Skibsfører (seilskib) Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: Frankrige 002 Thora Johnsen f Tellefsen k g b hm Skibsførerfrue Flosta n s 003 Anna Johnsen k ug b d Flosta n s 004 John Johnsen m ug b s Flosta n s 005 Jensine Jensen k ug b Tante til hf Husgjerning Flosta n s Folketeljinga a Tverdalsøen Bota Klemmet Pettersen m g b hf Hoteleier Flosta n s 002 Hanna Pettersen f Jørgensen k g b hm Hoteleiersfrue Flosta n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0916 Flosta 003 Anna Pettersen k ug b d Husgjerning Flosta n s 004 Einar Engelstad m ug mt Handelsreisende Larvik n s (Kortevarer) Sedvanleg bustad: Skien 005 Lars G. Berg m ug mt Handelsreisende (Tobak, Arendal n s cigarer) Sedvanleg bustad: Kristiania 006!! Sundblad m ug mt Hoteleier Larvik Merknad: Nærmere oplysninger om vedkommende kunde ikke erholdes. Avreist før tælleren kom. Sedvanleg bustad: Kristiania a Tverdalsøen Staubø Thomas Staubo m g b hf Dampskibsfører Flosta n s 002 Jenny Staubo f Salvesen k g b hm Skibsførersfrue Flosta n s 003 Ingjerd Staubo k ug b d Flosta n s 004 Berthe Hansen k ug mt tj Enepike Holt n s Sedvanleg bustad: Landgang, Holt a Tverdalsøen Staubø Helena Pedersen k ug b hm Formue Flosta n s 002 Dagny Johnsen k e b hm Formue Flosta n s 003 Anne Johnsen k ug b d Flosta n s a Tverdalsøen Staubø Thyra Pedersen k ug b hm Formue Flosta n s 002 Terje Peder Terjesen m g f hf Dampskibsfører Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: Australien 003 Anna Terjesen f Pettersen k g b hm Skibsførersfrue Tromø n s 004 William Terjesen m ug f s Sjømand- dæksgut Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: Holland (Rotterdam) 005 Emily Terjesen k ug b d Flosta n s 006 Martin Pedersen m ug f Bror til hm nr. Dampskibsfører Flosta n s 1 Sannsynleg opphaldstad: England 007 Josef Pedersen m ug f Bror til hm nr. Dampskibsfører Flosta n s 1 Sannsynleg opphaldstad: Kina a Tverdalsøen Staubø Aralt Pedersen m g f hf Skibsfører- seilskib Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: England 002 Anne Pedersen f Jensen k g b hm Skibsførersfrue Flosta n s 003 Ansgar Pedersen m ug f s Styrmand- (seilskib) Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: England 004 Sverre Pedersen m ug f s Sjømand- matros Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: England 005 Gunhild Pedersen k ug b d Bor hjemme. Intet erhverv Flosta n s 006 Margit Pedersen k ug b d Flosta n s a Tverdalsøen Staubø Ingeborg Pedersen k e b hm Syerske Flosta n s 002 Mathilde Pedersen k ug b d Syerske Flosta n s a Tverdalsøen Labakken Halvor Halvorsen m g b hf Landhandler Holt n s 002 Karen Halvorsen k g b hm Landhandlersfrue Flosta n s 003 Anne Halvorsen k ug b d Flosta n s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 004 Anne Marie Samuelsen k ug b Svigerinde Lever av sine midler Flosta n s 005 Andrea Pedersen k e b el Rentenist Flosta n s a Tverdalsøen Staubø Gundine Hofsnæs f Tallaks k e b hm Syerske Flosta n 002 Olaf Hofsnæs m ug f s Skoleelev i Amerika Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: New-Jork 003 Thordis Hofsnæs k ug b d Flosta n s 004 Guttorm Hofsnæs m ug b s Flosta n s 005 Trygve Hofsnæs m ug b s Flosta n s 006 Olga Hofsnæs k ug b d Flosta n s a Tverdalsøen Øi Nils Tallaksen m e b hf Styrmand med seilskib Flosta n s Arbeidsledig: l 002 Hagny Tallaksen k ug b d Flosta n s 003 Evine Guttormsen k e b Mor til hf Understøttes av Flosta n s ovenvævnte søn 004 Bertine Tallaksen k ug b Søster til hf Husholderske Flosta n a Tverdalsøen Solbakken Ole Nilsen m g b hf Fv. skibsfører. Formue Flosta n s 002 Pedrine Nilsen f Nilsen k g b hm Skibsførersfrue Flosta n s 003 Nilsine Nilsen k ug b d Bor hos forældrene. Intet Flosta n s erhverv 004 Jenny Nilsen k ug b d Telefonistinde Flosta n s a Tverdalsøen Staubø Aslak Høyesen m e b hf Murer Hviteseidn s 002 Robert Høyesen m ug b s Skomaker Flosta n s 003 Ingeborg Høyesen k ug b d Husholderske Flosta n s 004 Høye Høyesen m ug f s Maskinarbeider Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: Bridgeport, Conn. De Forenede Stater a Tverdalsøen Lindfjeld Kristen Johannesen m g b hf Skibsfører- seilskib Dybvaag n 002 Oline Johannesen f Henriksen k g b hm Skibsførersfrue Flekkefjord n 003 Olga Johannesen k ug f d Enepike- tjeneste Flosta n Trusamf.: Guds menighet Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 004 Hanna Johannesen k ug f d Enepike- tjeneste Flosta n Trusamf.: Methodist Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 005 Ananda Johannesen k ug b d Flosta n 006 Annie Johannesen k ug b d Flosta n 007 Deborah Johannesen k ug b d Flosta n 008 Gritha Johannesen k ug b d Flosta n 009 Ruth Johannesen k ug b d Flosta n a Tverdalsøen Staubø Tallak Gundersen m g b hf Skibstømmermand Evje, n s Sætersdalen 002 Elise Gundersen f Nilsen k g b hm Skibstømmermandskone Flosta n s 003 Anne Pernille Pedersen k ug b d Husgjerning i hjemmet Flosta n s a Tverdalsøen Staubø Terje Tellefsen m g f hf Tømmermand Nissedal n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0916 Flosta Sannsynleg opphaldstad: New-Jork 002 Karoline Tellefsen f k g b hm Tømmermandskone Dybvaag n s Johannesen 003 Gunnar Tellefsen m ug f s Tømmermand Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: New-Jork 004 Johannes Tellefsen m ug f s Styrmand med dampskib Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: England 005 Josef Tellefsen m ug f s Løsarbeider Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: New-Jork 006 Terje Tellefsen m ug f s Sjømand- jungmand Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: England 007 Thor Tellefsen m ug b s Flosta n s 008 Oskar Tellefsen m ug b s Flosta n s a Tverdalsøen Fjeldheim Claus Sophus Albretsen m ug b hf Læge Brevik n s a Tverdalsøen Staubø Jens Kristen Nilsen m g b hf Fv. skibsfører. Formue Flosta n s 002 Anne Serine Nilsen f Nilsen k g b hm Skibsførersfrue Tromø n s pr. Arendal 003 Ole Jørgen Jensen m g b hf Janitor i Amerika Flosta n s Hjemme paa besøk 004 Juliane Jens f Nilsen k g b hm Telefonistinde Flosta n s a Tverdalsøen Staubø Halvor Jensen m g f hf Styrmand med seilskib Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: Bridgeport Forenede Stater Arbeidsledig: l 002 Anne Jensen f Larsen k g b hm Styrmandsfrue Dybvaag n s 003 Berthe Jensen k ug b d Dagarbeide Flosta n s (Gaardsarbeide) 004 Lars Jensen m ug b s Flosta n s a Tverdalsøen Staubø Knut Nilsen m g b hf Skibstømmermand Flosta n s 002 Anne Lovise Nilsen f Hansen k g b hm Skibstømmermandsfrue Dybvaag n s 003 Harald Nilsen m g f Svigersøn Dampskibsfører Fredrikstad n s Sannsynleg opphaldstad: England 004 Ingeborg Nilsen k ug f d Dampskibsførersfrue Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: England 005 Arne Thorbjørnsen m ug b s %fl% Flosta n s 006 Aslaug Nilsen k ug b d Flosta n s 007 Hildur Nilsen k ug b d Flosta n s 008 Johanne Gundersen k ug b Tjenestepike Tjenestepike- husgjerning Flosta n s 009 Thorleif Thorbjørnsen m ug f fl Løsarbeider Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: New-Jork 010 Knut Thorbjørnsen m ug f fl Løsarbeider Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: New-Jork a Tverdalsøen Sølyst Nils Jelmert m g f hf Skibsfører- seilskib Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: England 002 Otilie Jelmert f Lydersen k g b hm Skibsførersfrue Flosta n s 003 Nils Olaf Jelmert m ug b s Flosta n s 004 Sigfrid Jelmert k ug b d Flosta n s 005 Pederine Jelmert k ug b d Flosta n s 006 Ole Jelmert m ug b s Flosta n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 007 Leif Jelmert m ug b s Flosta n s 008 Gunda Fløystad k ug mt tj Tjenestepike (Barnepike) Østre n s Moland Sedvanleg bustad: Østre Moland a Tverdalsøen Staubø Tilda Tharaldsen k ug b hm Formue Flosta n s 002 Helene Tharaldsen k ug b hm Formue Flosta n s 003 Gotfred Olsen m g b hf Dampskibsstyrmand Flosta n s Arbeidsledig: l 004 Anne Olsen f Tharaldsen k g b hm Styrmandsfrue Flosta n s 005 Gerda Olsen k ug b d Flosta n s a Tverdalsøen Staubø Helman Hovrind m g f Janitor Holt n s Sannsynleg opphaldstad: Bridgeport(De Forenede Stater) 002 Kristofa Hovrind f Høyesen k g b Flosta n s 003 John Hovrind m ug b Flosta n s 004 Alf Hovrind m ug b Flosta n s 005 Peder Thorsen m ug f Husets eier Styrmand Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: Kina 006 Gudrun Thorsen k ug f Søster av Tjenestepike Flosta n s husets eier Sannsynleg opphaldstad: New-Jork 007 Marie Thorsen k ug f Søster av Tjenestepike Flosta n s husets eier Sannsynleg opphaldstad: New-Jork a Tverdalsøen Staubø Anne Pedersen f k e b hm Sjømands enke Flosta n s Reinertsdatter Understøttes av børnene 002 Reinert Stiansen m ug b s Skomaker Flosta n s Sjukdom: d 003 Karl Stiansen m ug b s Skomaker Flosta n s 004 Alette Stiansen k ug b d Landhandel Flosta n s 005 Andrea Stiansen k ug b d Husgjerning i hjemmet Flosta n s a Tverdalsøen Staubø Aase Serine Nilsen k e b hm Formue Flosta n s Gaardbrukersenke 002 Anne Pedersen k ug b d Telefonistindehusgjerning Flosta n s i hjemmet 003 Vrold Pedersen m ug b s Gaardbruker Flosta n s 004 Peder August Pedersen m ug f s Styrmand med seilskib Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: Belgien a Tverdalsøen Vinje John Halvorsen m g b hf Gaardbruker Vinje, n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1900 Flytta attende til Noreg: 1906 Bustad i Noreg før utflytting: Flosta Siste bustad i Amerika: New-Jork Telemarken Stilling i Amerika: Skibstømmermand Merknad: 002 Astrid Halvorsen f Araltsen k g b hm Gaardbrukersfrue Flosta n s 003 Peder Halvorsen m ug f s Tømmermand Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: New-Jork 004 Halfdan Halvorsen m ug b s Deksgut med dampskib Flosta n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0916 Flosta 005 Tilda Marie Halvorsen k ug b d Bor hos forældrene. Intet Flosta n s erhverv 006 John Halvorsen m ug b s Flosta n s a Tverdalsøen Staubø Martin Helmer Salvesen m g b hf Kjøbmand og gaardbruker Flosta n s 002 Hildur Salvesen f Gundersen k g b hm Kjøbmandsfrue Flosta n s 003 Thor Helmer Salvesen m ug b s Flosta n s 004 Stian Salvesen m ug b s Flosta n s 005 Birgit Salvesen k ug b d Flosta n s 006!! Salvesen* k ug b d Flosta n s Merknad: Udøpt pike 007 Helga Syrdalen k ug mt tj Tjenestepike Østre n s Moland Sedvanleg bustad: Østre Moland a Tverdalsøen Kveldsro Therese Gundersen f Pedersen k e b hm Skibsførersenke. formue Flosta n s a Tverdalsøen Staubø Johan Sjømand m g b hf Løsarbeider Finland n s 002 Elise Sjømand f Andersen k g b hm Arbeiderskone Flosta n s a Tverdalsøen Staubø Thorvald Hansen m g b hf Fisker fv. sjømand Flosta n s (skibsfører) 002 Inga Hansen f Halvorsen k g b hm Skibsførersfrue Holt n s 003 Agnes Hansen k ug b d Flosta n s 004 Helmer Hansen m ug b s Flosta n s 005 Thora Hansen k ug b d Flosta n s 006 Nikolai Hansen m ug b s Flosta n s 007 Karen Hansen k ug b d Flosta n s 008 Hans Nilsen m g b Far til hf fv. styrmand, Fisker Flosta n s 009 Ellen Nilsen f Nilsen k g b Mor til hf Næs pr. n s Flekkefjord a Tverdalsøen Staubø Stian Salvesen m g b hf Skibsreder Flosta n s 002 Bergitte Salvesen k g b hm Skibsredersfrue Flosta n s 003 Sigrid Salvesen k ug mt b Husgjerning Dybvaag n s Sedvanleg bustad: Dybvaag a Tverdalsøen Staubø Halvor Taraldsen m g b hf Styrmand med seilskib og Flosta n s gaardbruker (Sjømand) 002 Mathilde Taraldsen k g b hm Gaardbrukersfrue Flosta n s 003 Tarald Taraldsen m ug b s Dægsgut med seilskib Flosta n s 004 Marthe Taraldsen k ug b d Flosta n s 005 Nora Taraldsen k ug b d Flosta n s 006 Hedvig Taraldsen k ug b d Flosta n s a Tverdalsøen Staubø Peder Araltsen m g f hf Skibsfører- seilskib Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: Belgien 002 Olga Araltsen f Nilsen k g b hm Skibsførersfrue Flosta n s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 003 Olaf Araltsen m ug b s Flosta n s 004 Arthur Araltsen m ug b s Flosta n s 005 Paul Araltsen m ug b s Flosta n s 006 Ole Araltsen m ug b s Flosta n s 007 Harald Araltsen m ug b s Flosta n s 008 Susanne Johnsen k ug mt tj Tjenestepike Flosta n s (Husgjerning) Sedvanleg bustad: Boraas, Flosta a Tverdalsøen Hagli Nikolai Nilsen m g b hf Fv. styrmand, Fisker Flosta n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1895 Flytta attende til Noreg: 1907 Bustad i Noreg før utflytting: Flosta Siste bustad i Amerika: Bridgeport, Conn. Stilling i Amerika: Janitor Merknad: Merknad: De Forenede Stater 002 Johanne Nilsen f Pedersen k g b hm Styrmandsfrue Dybvaag n s 003 Helene Nilsen k ug f d Sykepleierske Flosta n Trusamf.: Methodist Sannsynleg opphaldstad: Chicago U.S. Nord Am. 004 Peder Nilsen m ug f s Fisker Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: Bridgeport U.S. Nord Am. 005 Herman Nilsen m ug f s Lærer Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: Odda, Hardanger 006 Morthen Nilsen m ug f s Sjømand- dæksgut Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: Amerikafart a Tverdalsøen Staubø Gunder Johnsen m g f hf Dampskibsfører Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: Paa hvalfangst ved Syd Georgia, Atlanterhavet 002 Inga Johnsen f Bjørnsen k g b hm Skibsførersfrue Flosta n s 003 Gundine Amalie Johnsen k ug b d Husgjerning i hjemmet Flosta n s 004 Josef Johnsen m ug f s Skoleelev Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: Tvedestrand 005 Trygve Johnsen m ug b s Flosta n s 006 Gerald Gerhard Johnsen m ug b s Flosta n s 007 Ingolf Johnsen m ug b s Flosta n s a Tverdalsøen Staubo Nils Nilsen m g f hf Skibsfører- seilskib Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: England 002 Alise Nilsen f Mow k g b hm Skibsførersfrue Sarawah n s Borneo 003 Olga Nilsen k ug b d Bor hos forældrene. Intet Sarawah n s erhverv Borneo 004 Georg Nilsen m ug b s Bahia, n s Brasilien 005 Mauritz Nilsen m ug b s Mauritious, n s Afrika 006 Nelly Nilsen k ug b d Flosta n s 007 Ruth Nilsen k ug b d Tvedestrandn s a Tverdalsøen Staubø Aasille Lund f Karlsen k g b hm Understøttes af Børnene Hisø n s 002 Karl Johan Lund m ug f s Styrmand Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: England 003 Anne Lund k ug f d Enepike Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 004 Karen Lund k ug f d Enepike Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 005 Aasta Olefine Lund k ug f d Enepike Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: Grimstad Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 0916 Flosta 006 Mathilde Berntsen k ug b Enlig pike Syerske Flosta n s 007 Semine Halvorsen k ug b Enlig pike Syerske Flosta n s a Tverdalsøen Lindheim Terje Peder Petersen m g f hf Dampskibsfører Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: Frankrige 002 Hanna Petersen f Nilsen k g b hm Postaabner Flosta n s 003 Petter Berg Petersen m ug f s Matros Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: Australien 004 Gustav Berg Petersen m ug f s Matros Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: Frankrige a Tverdalsøen Staubø Henrik Wroldsen m g b hf Fv. skibsfører Flosta n s Gaardbruker 002 Ingeborg Andrea Wroldsen f k g b hm Gaardbrukersfrue Dybvaag n s Kjøstolfsen 003 Olaf Wroldsen m ug f s 2den styrmand med Flosta n s dampskib Sannsynleg opphaldstad: England 004 Selmer Wroldsen m ug b s Matros Flosta n s 005 Alfred Wroldsen m ug b s Flosta n s 006 Helene Wroldsen k ug b d Flosta n s 007 Henry Emanuel Wroldsen m ug b s Flosta n s a Tverdalsøen Solberg Kristen Larsen m g b hf Snedker Vegaardsheien n s 002 Berte Larsen f Guttormsdatter k g b hm Hustruen Flosta n s 003 John Johnsen m g b hf Fører av Jacht Flosta Statsb.: Forenede Stater Trusamf.: Uttraadt, intet samfund Arbeidsledig: l Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1905 Flytta attende til Noreg: 1910 Bustad i Noreg før utflytting: Flosta Siste bustad i Amerika: New Rochelle Stilling i Amerika: Fører av Jaght Merknad: Merknad: De Forenede Stater 004 Tora Johnsen f Larsen k g b hm Skibsførersfrue Flosta n s 005 Lars Johnsen m ug b s Flosta n s 006 Ellen Johnsen k ug b d Flosta n s 007 Jenny Johnsen k ug b d Flosta n s 008 John Johnsen m ug b s Flosta n s 009 Karl Birger Johnsen m ug b s Flosta n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Heimehørande a Tverdalsøen Fagerheim K. M. Johnsen m g f hf Skibsfører Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: Sandefjord 002 Marie Johnsen f Salvesen k g f hm Skibsførersfrue Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: Sandefjord a Tverdalsøen Staubø Ingeborg Halvorsen k ug b Enlig pike Ofentlig understøttet Flosta n s 002 Elise Susanne Halvorsen k ug b Enlig pike Ofentlig understøttet Holt n s a Tverdalsøen Solli Ole Martin Grandal m g b hf Lærer ved Tverdalsøens Øiestad n s f.skole 002 Bergitte Grandal k g b hm Lærerkone Øiestad n s 003 Ingvar Grandal m ug b s Øiestad n s 004 Ruth Grandal k ug b d Flosta n s Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 005 Gunda Olsen k ug mt tj (tjenestepike) barnepike Barbu n s Sedvanleg bustad: Barbu, Arendal 006 Svenke Holme m g b hf Lærer ved Tverdalsøens folkeskole Holme pr. Mandal 007 Sofie Holme k g b hm Lærerkone Østre Toten 008 Hildur Holme k ug b d Askøen pr. Bergen 009 Harald Holme m ug b s Flosta n s 010 Thorolf Holme m ug b s Flosta n s 011 Karoline Brynhildsen k e mt fl Gaardmandsenke Askim n s Sedvanleg bustad: Østre Toten Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Heimehørande a Tverdalsøen Bota Andrea Olsen k ug f Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: Arnevik, Flosta Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades a Tverdalsøen Staubø Ole Olsen m e mt hf Smed (Understøttes av Barbu, n s Børnene) Arendal Merknad: Ann. Han bor i Tællingskreds 3, men arbeider iblant i egen Smidje i Tællingskreds 3. E: Slutt på tellingskreds 1a. Sedvanleg bustad: Tællingskreds 3 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 322 (kvinner: 162, menn: 160) Bustader i kretsen: 70 Krets: 001b Tverdalsøen Prestegjeld: Dybvaag Herred/by: Flosta b Tverdalsøen Skjeggestø Osuld Henrik Pedersen m g b hf Lever av sine midler Flosta n s 002 Marte Marie Pedersen k g b hm Flosta n s b Tverdalsøen Skjeggestø Martine Nilsen k e b hm Ophold av sine barn Flosta n s 002 Nils Anton Nilsen m f b s Styrmand med dampskip Flosta n s 003 Nils Johan Nilsen m ug f s Styrmand med seilskip Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: På reise til England 004 Helma Klaudia Olsen k ug b dd. til nr. 1 skolepike fors av Flosta n s Styrmand Merknad: fors av Styrmand E: Tilført med blyant b Tverdalsøen Skjeggestø Nils Andreas Nilsen m g b hf Lever av sine midler, Narestø, n s fisker Flosta 002 Berte Evine Nilsen k g b hm fiskerkone Flosta n s 003 Betzy Nilsine Nilsen k ug b d hjemmeværende datter Flosta n s 004 Jens Arnold Kragholm Nilsen m ug b s skolegut Flosta n s b Tverdalsøen Skjeggestø Peder Stiansen m g f hf Kjøbmand Kolonial Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: Amerika, Broklyn 002 Elisabeth Stiansen k g b hm Kjøbmandskone Hiterø pr. n s Flekkefjord b Tverdalsøen Volden Skjeggestø Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 23 n n n s s s

24 0916 Flosta 001 Gunder Peder Nilsen m g f hf Hustømmermand Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: Amerika, Broklyn 002 Ingeborg Therese Nilsen k g b hm Hustømmermandskone Flosta n s 003 Ingrid Nilsen k ug b d Hjemmeværende datter Flosta n s 004 Nils Ingbert Nilsen m ug b s Hjemmeværende søn Flosta n s 005 Marie Nilsen k ug b d skolepike Flosta n s b Tverdalsøen Furulund, Skjeggestø Nils Olsen m g f hf Stuert- med seilskip Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: Montevideo 002 Sofie Olsen k g b hm Stuertkone Liknes n s pr. Flekkefjord 003 Selmer Nilsen m ug f s Matros med dampskib Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: England 004 Ole Peder Nilsen m ug f s Letmatros med dampskip Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: På vei til Amerika 005 Kornelius Nilsen m ug b s skolegut Flosta n s 006 Tobine Jensen k e f hm Ophold av sin søn Vanse n s pr. Farsund Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 007 Richard Andreas Jensen m ug f s Malersvend Vanse n s pr. Farsund Sannsynleg opphaldstad: Amerika 008 Jens Berthel Jensen m ug f s Farer med et dampskip Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: Amerika 009 Anna Randine Jensen k ug f d Tjenestepike Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: Amerika b Tverdalsøen Skjeggestø Salve August Salvesen m g f hf Styrmand med lekter Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: New-Jork 002 Karen Marie Salvesen k g b hm Styrmandskone Hanto, n s Holt sogn 003 Peder Helmer Salvesen m ug b s skolegut Flosta n s 004 Erling Hanto Salvesen m ug b s Søboden, n s Holt sogn 005 Ingeborg Helene Salvesen k e f hm Lever av sine midler Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiania b Tverdalsøen Skjeggestø Adolf Andersen m g b hf Lever av midler, fisker Sverige, n s Udevalla 002 Marie Andersen k g b hm fiskerkone Salterød, n s Stokken sogn b Tverdalsøen Skjeggestø Salve Jensen m g b hf fisker Flosta n s 002 Anne Marie Jensen k g b hm fiskerkone Flosta n s 003 Bergitte Jensen k ug f d tjenestepike Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: New-york i 2 aar 004 Nils Jensen m g f s Jannitor Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: Broklyn i 2 aar 005 Maren Jensen k g f hm til nr. 4 Jannitorkone Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: Broklyn i 2 aar Side 24 Digitalarkivet - Arkivverket

25 006 Martin Olsen m g b hf fisker Hisøen n s 007 Selma Olsen k g b hm fiskerkone Flosta n s 008 Sigurd Anton Olsen m ug b s til nr. 6 skolegut Flosta n s 009 Ole Arnold Olsen m ug b s Flosta n s 010 Marius Bergh Olsen m ug b s Flosta n s b Tverdalsøen Skjeggestø Johan Peder Jakobsen m g b hf Lever av midler, fisker Sverige n s 002 Inger Marie Jakobsen k g b hm fiskerkone Flosta n s 003 Jens Anton Jakobsen m ug f s Anden styrmand, seilskip Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: England 004 Markus Jakobsen m ug f s styrmand med seilskip Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: Afrika 005 Inger Jakobsen k ug b d Hjemmeværende datter Flosta n s 006 Gunder Peder Gundersen m ug f søsters. til nr. 2 Letmatros med dampskib Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: På vei til Skotland b Tverdalsøen Nygaard Bø- Ytre Lars Olsen Nygaard m g f hf Snedker Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: Amerika 002 Marta Olsen Nygaard k g b hm Snedkerkone Flosta n s 003 Helene Marie Olsen Nygaard k ug b d Flosta n s 004!! Olsen Nygaard* k ug b d Flosta n s Merknad: Udøpt pike 005 Maren Jensen k e b Lever av sine midler Flosta n s Merknad: e Lever av sine midler t n s. E: Tilført med rød penn b Tverdalsøen Nygaard Nils A. Salvesen m g b hf Skibsreder, bankkasserer Flosta n Passer Hanholmens fyrløkt 002 Grethe Marie Salvesen k g b hm Skibsrederfrue Flosta n 003 Maren Salvesen k ug b d Hjemmeværende datter Flosta n 004 Helene Gundersen k ug b Pleied. Skolepike Lyngør, n s Dybvaag 005 Anna Andersen k ug mt tj tjenestepike Østeraat, n s Holt sogn Sedvanleg bustad: Østeraat, Holt b Tverdalsøen Nygaard, Staubø Ellef Helmer Nilsen m g f hf Skibstømmermand Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: Amerika 002 Marie Nilsen k g b hm Skibstømmermandskone Flosta n s 003 Ingerd Nilsen m ug b s Hjemmeværende søn Flosta n s 004 Ingeborg Nilsen k ug b d skolepike Amerika n s 005 Helmer Nilsen m ug b s skolegut Amerika n s 006 Hildur Nilsen k ug b d Flosta n s b Tverdalsøen Fredheim Ole Nilsen m g f hf Lekter fører Flosta n s Sannsynleg opphaldstad: Amerika 002 Inga Nilsen k g b hm Lekterførerkone Borøen, n s Dybvaag 003 Ida Erine Einarsen k e b el Lever av sine midler Borøen n s Folketeljinga b Tverdalsøen Kleven Alise Pettersen k e b hm Lever av sine midler Flosta n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 25

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0921 Tromø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0904 Grimstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0904 Grimstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0904 Grimstad Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines Hildur Nyheim Bergsfjord 1912 Smines Terje Nyheim Bergsfjord

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0923 Fjære. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0923 Fjære. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0923 Fjære Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0901 Risør. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0901 Risør. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0901 Risør Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste... 11

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1041 Vanse. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1041 Vanse. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1041 Vanse Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1018 Søgne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0905 Lillesand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0905 Lillesand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0905 Lillesand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 22.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0706 Sandefjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 0706 Sandefjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 0706 Sandefjord Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Tilhører Vestby herred. Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1102 Sandnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1102 Sandnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1102 Sandnes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1043 Nes, Flekkefjord prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1043 Nes, Flekkefjord prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1043 Nes, Flekkefjord prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0113 Borge Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0821 Bø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0804 Brevik. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0804 Brevik. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0804 Brevik Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0717 Borre. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0717 Borre. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0717 Borre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1104 Skudeneshavn. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1104 Skudeneshavn. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1104 Skudeneshavn Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1439 Søndre Vaagsø, Selje prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1439 Søndre Vaagsø, Selje prestegjeld Folketeljing 1910 for 1439 Søndre, Selje prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1002 Mandal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1002 Mandal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1002 Mandal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0904 Grimstad kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0904 Grimstad kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0904 Grimstad kjøpstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0221 Høland Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer