Folketeljing 1910 for 1104 Skudeneshavn. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 1104 Skudeneshavn. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 1104 Skudeneshavn Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister... 95

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 1104 Skudeneshavn Side 10

11 Folketeljinga 1910 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 559 (kvinner: 286, menn: 273) Bustader i kretsen: 103 Leil. i kretsen: 132 Krets: 001 Nesset, Uren og Herred/by: Skudeneshavn Nesset, Uren og Næset 1 vaaningshus Sidebygn.: Et særskildt vaaningshus Merknad: Matr ( m, k) ( m, k) selveier Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 5 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Daniel Jacobsen m ug b hf fhv. skibsfører Skudeneshavn n s 002 Ingeborg Larsen k ug b tj syerske Skudeneshavn n s Nesset, Uren og Næset 2 vaaningshus Sidebygn.: ladebygning Merknad: Mtr. no forhus ( m, k) ( m, k) selveier Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Margrethe Reinersen k e b hm jordbrug Skudeneshavn n s 002 Racin Oliversen m ug b ds Skudeneshavn n s Nesset, Uren og Næset 3 vaaningshus Sidebygn.: Et sjøhus Merknad: Mtr. no forhus ( m, k) ( m, k) selveier Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Jens Larsen m ug b Fattigv Skudeneshavn n s Merknad: Fattigv. E: tilført med rød penn 002 Lauvise Larsen Næset k ug b hm husholderske Skudeneshavn n s Nesset, Uren og Næset 4 vaaningshus Merknad: Mtr. no forhus ( m, k) ( m, k) selveier Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Thomas Eide m g f hf sjømand Stvgr. n s Sannsynleg opphaldstad: utlandet, sjømand 002 Elen Eide k g b hm husgjerning Skudeneshavn n s 003 Johanne Eide* k ug b d Skudeneshavn n s 004 Anna Eide* k ug b d Skudeneshavn n s 005 Jacob Jacobsen m e b Fors. Stuert Skudeneshavn n s Merknad: e, Fors. Stuert: tilført med rød penn Nesset, Uren og Næset 5 vaaningshus Merknad: Matr. no forhus 1ste 4-2 ( m, k) ( m, k) selveier Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Johan Hansen m g f hf jernbanearbeider Falnæs n s Sannsynleg opphaldstad: New Yourk 002 Laura Hansen k g b hm husmor Skudeneshavn n s 003 Simond Magnus Hansen* m ug b s Skudeneshavn n s 004 Johan Ludvig Hansen* m ug b s Skudeneshavn n s Side 11

12 1104 Skudeneshavn 005 Ingvald Carl Hansen* m ug b s Skudeneshavn n s 006 Endre Hansen* m ug b s Skudeneshavn n s 007 Karine Hansen* k ug b d Skudeneshavn n s Nesset, Uren og Næset 6 vaaningshus Sidebygn.: Ladebygning Merknad: Kart no forhus ( m, k) ( m, k) selveier Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Jacob Eng Larsen m b hf Skipper og Fisker Skudeneshavn n s 002 Elen Dorthea Eng Larsen* k b hm Færtingstad sog. n s Nesset, Uren og Uren 7 vaaningshus Sidebygn.: sjøhus Merknad: Mtr. no forhus ( m, k) ( m, k) selveier Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Daniel Haaversen m g b hf notbas Skudeneshavn n s 002 Ane Malene Haaversen k g b hm Haaland n s 003 Jørgen Magnus Haaversen m ug b s smedlærling Skudeneshavn n s Nesset, Uren og Uren 8 vaaningshus Sidebygn.: sjøhus Merknad: Kart no ( m, k) ( m, k) selveier Kjøk.: 1 Bad: Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ole Johan Haaversen m g b hf notbas Skudeneshavn n s 002 Jacobine Lauvise Haaversen* k g b hm Skudeneshavn n s 003 Haakon Kristian Haaversen m ug b s sjømand Skudeneshavn n s 004 Karl Johan Haaversen* m ug b s sjømand Skudeneshavn n s 005 Dalene Lauvise Haaversen* k ug b d fisker Skudeneshavn n s 006 Jørgen Severin Haaversen* m ug b s Skudeneshavn n s 007 Johanne Laurentze k ug b d Skudeneshavn n s Haaversen* 008 Johan Ludvig Haaversen* m ug b s Skudeneshavn n s 009 Olea Maria Haaversen* k ug b d Skudeneshavn n s 010 Herman Antoni Haaversen* m ug b s Skudeneshavn n s 011 Daniel Mathias Haaversen* m ug b s Skudeneshavn n s 012 Thorvald Magnus Haaversen* m ug b s Skudeneshavn n s 013 Margot Andrea Haaversen* k ug b d Skudeneshavn n s Nesset, Uren og Uren 9 hus med sjøhus under Merknad: Matr. no forhus ( m, k) ( m, k) selveier Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ane Kristine Olsen k ug b hm Vaskekone Skudeneshavn n s 002 Kristian Olaus Johannesen m ug b s sjømand Skudeneshavn n s Nesset, Uren og Uren 10 vaaningshus Sidebygn.: sjøhus Side 12

13 Folketeljinga 1910 Merknad: Mtr. no forhus ( m, k) ( m, k) kommune Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Marie Simondsen k e b hm enke Snørteland n s 002 Simond Kristian Simondsen m ug b s sjømand Skudeneshavn n s Nesset, Uren og Uren 11 Hus med sjøhus under forhus ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Sigve Larsen m g b hf fisker Skudeneshavn n s 002 Juenne Marie Larsen* k g b hm husgjerning Skudeneshavn n s 003 Ingolf Larsen m ug b s sjømand & fisker Skudeneshavn n s 004 Elie Laurentze Larsen* k ug b d husgjerning & løsarbeide Skudeneshavn n s 005 Ingeborg Larsen k ug b d Skudeneshavn n s 006 Laurentze Olena Larsen* k ug b d Skudeneshavn n s 007 Severin Magnus Larsen* m ug b s Skudeneshavn n s Nesset, Uren og Uren 12 Vaaningshus med sjøhus under Merknad: Mtr forhus ( m, k) ( m, k) selveier Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Elen Karine Simondsen k e b hm formue Bergen n s 002 Serine Endresen k ug mt d diakonisse Skudeneshavn n s Sedvanleg bustad: Stavanger Nesset, Uren og Kovig 13 vaaningshus Merknad: Matr. no E: Familieliste mangler 01 forhus ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Kristine Larsen k ug b hm forskjelligt dagarbeide Skudeneshavn n s Nesset, Uren og Kovig 14 vaaningshus Merknad: Mtr. no forhus ( m, k) ( m, k) selveier Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Kristoffer Kristoffersen m g b hf fisker Skudeneshavn n s 002 Hanne Kristoffersen k g b hm Bokn n s 003 Konrad Herman m ug b s !! Kristoffersen* 004 Harald Severin Kristoffersen* m ug b s !! 005 Harriet Gundelena k ug b d !! Kristoffersen* 006 Signe Kristoffersen* k ug b d !! Nesset, Uren og Kovig 15 vaaningshus Sidebygn.: sjøhus Merknad: Mtr. 72 Side 13

14 1104 Skudeneshavn 01 forhus ( m, k) ( m, k) selveier Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Oliver Iversen m g b hf fragtemand Skudeneshavn n s 002 Ane Malene Iversen k g b hm Skudeneshavn n s 003 Sina Iversen k ug b d husgjerning & dagarb Skudeneshavn n s Bustadnr. Krets Adresse Hustype Tal etg. Heimehørande Nesset, Uren og Kovig 16 vaaningshus (ubebudd) 1 Sidebygn.: ladebygning og fjøs Nesset, Uren og Kovig 17 Vaaningshus Sidebygn.: 1 Ladebygning og 1 Vedhus Merknad: Mtr. no ste 2-2 ( m, k) ( m, k) selveier Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ole Hansen m g b hf Gaardbruger Yttre Sogn n s 002 Ragnhild Hansen k g b hm Husgjerning Skudeneshavn n s 003 Karine Olsen k e b Kaarkone Husgjerning Skudeneshavn n s 004 Andreas Olsen m ug b offentlig Skudeneshavn n understillelse Sjukdom: b s Nesset, Uren og Kovig 18 Vaaningshus Sidebygn.: en Ladebygning og et Vedhus Merknad: Mtr. no 74. andre lokaler: Sjøhus som benyttes til Fisk & Sildesaltning 01 forhus 1ste 3-4 ( m, k) ( m, k) eget Hus Kjøk.: 2 Bad: n Rom: 4 Rom loft: 4 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Tobias A. Falnæs m g b hf Skibsfører Skudenæs Herred n s 002 Regine Falnæs k g b hm Husgjerning Skudeneshavn n s 003 Gudrun Falnæs k ug b d Husgjerning Skudeneshavn n s 004 Anders Falnæs m ug f s Sjømand Skudeneshavn n s Sannsynleg opphaldstad: England 005 Therese Falnæs k ug b d Husgjerning Skudeneshavn n s 006 Olav Kristian Falnæs m ug b s Skudeneshavn n s 007 Paul Falnæs m ug b s Skudeneshavn n s 008 Edith Marie Falnæs k ug b d Skudeneshavn n s Nesset, Uren og Havnen 19 vaaningshus Merknad: Mtr forhus ( m, k) ( m, k) selveier Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Olena Gitlesen k e b hm badekone Høiland Jæderen n s Nesset, Uren og Havnen 20 vaaningshus Merknad: Kart no forhus ( m, k) ( m, k) selveier Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 1 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Johannes Andersen m g f hf teglverksarbeider Skudeneshavn n s Sannsynleg opphaldstad: Avaldsnæs 002 Grethe Andersen k g b hm Skudeneshavn n s Side 14

15 Folketeljinga Hans Andersen m ug b s Skudeneshavn n s 004 Julie Gudrun Andersen* k ug b d Skudeneshavn n s 005 Sigfred Andersen m ug b s Skudeneshavn n s 006 Thora Olea Andersen* k ug b d Skudeneshavn n s Nesset, Uren og Havnen 21 vaaningshus Sidebygn.: Vedhus Merknad: no ste 2-1 ( m, k) ( m, k) selveier Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Bendik Osmundsen m g f hf arbeider paa fyrskib Bokn n s Sannsynleg opphaldstad: Norge 002 Sofie Osmundsen k g b hm Skudeneshavn n 003 Oscar Osmundsen m ug s fisker Skudeneshavn s Merknad: E: overstrøket i alle felt Sannsynleg opphaldstad: Cho. 004 Anders Bendiksen m ug b s arbeider paa Broderifab Skudeneshavn s 005 Georg Osmundsen m ug f s Bager Skudeneshavn s Sannsynleg opphaldstad: Grand Forks N. D. U.S.A. 006 Sofus Osmundsen m ug f s sjømand Skudeneshavn s Sannsynleg opphaldstad: New Foundland 007 Kurt Osmundsen m ug b s s Skudeneshavn Nesset, Uren og Havnen 22 vaaningshus Merknad: Matr forhus 1ste 1-2 ( m, k) ( m, k) selveier Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: 3 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Johannes Holgersen m e b hf Fast toldopsynsmand med Skudeneshavn n s Skudenæshavns toldsted i Stavanger tolddistrikt 002 Hilda J. R. Holgersen k ug b d Skudeneshavn n s 003 Juline A. Holgersen k ug f d Skudeneshavn n s Sannsynleg opphaldstad: Haugesund 004 Margit Holgersen k ug b d Sletten pr. Fane n s Nesset, Uren og Havnen 23 vaaningshus Sidebygn.: Ved og kulbod Merknad: no forhus ( m, k) ( m, k) Selveier (150) Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: 3 Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: Sigurd Waage m g b hf Skibsreder Skudeneshavn n s 002 Inger Waage k g b hm Husmor Stavanger n s 003 Lovise Waage k ug b d Skudeneshavn n s 004 Ludvig Waage m ug b s Skudeneshavn n s 005 Karsten Waage m ug b fl Skipper Torvestad sogn n s 006 Klara Oliversen k ug b tj Kjøkken- & barnepike Ferkingst. sogn n s Nesset, Uren og Havnen 24 vaaningshus Sidebygn.: uthus 1 vedhus og 1 vaskehus Merknad: no ( m, k) ( m, k) Kr. 135,00 Kjøk.: Bad: Rom: 4 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Oskar Kjeldsen m g b hf Skibsreder Skudeneshavn n s Side 15

16 1104 Skudeneshavn 002 Martha Kjeldsen k g b hm husgjerning Skudeneshavn n s 003 Sigleik Kjeldsen m ug b s Skudeneshavn n s 004 Klara Kjeldsen k ug b d Skudeneshavn n s 005 Kristine Riisdahl k ug mt tj kjøkken & barnepige Skudesnæs herred n s Sedvanleg bustad: Skudesnæs herred 02 forhus kvist (2) 0-0 ( m, k) ( m, k) selveier Kjøk.: 1 Bad: n Rom: Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Sina Gjessen k e f hm fhv. lærerinde Skudeneshavn n s Sannsynleg opphaldstad: Mobile, U.S.A. 002 Lars Gjessen m ug f s styrmand Skudeneshavn n s Sannsynleg opphaldstad: Mobile, U.S.A. 003 Carl Jessen m ug f s butikbetjent Skudeneshavn n s Sannsynleg opphaldstad: Mobile, U.S.A Nesset, Uren og Havnen 25 vaaningshus Sidebygn.: Vehus Merknad: Matr forhus ( m, k) ( m, k) selveier Kjøk.: 2 Bad: n Rom: 4 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Søren Sørensen m g b hf Sjibsfører Skudeneshavn n s Arbeidsledig: l 002 Sina Sørensen k g b hm Falnæs n s 003 Johan Sørensen m f s Maskinist Falnæs n s Sannsynleg opphaldstad: Stavanger 004 Andreas Sørensen m f s Styrmand Falnæs n s Sannsynleg opphaldstad: tilsjøs utlandet 005 Martha Sørensen k f* d Tj Falnæs n s Sannsynleg opphaldstad: Drammen 006 Ingebor Sørensen k f* d Tj Skudeneshavn n s Sannsynleg opphaldstad: Kobbervik 007 Sigurd Sørensen m ug b s Skudeneshavn n s 008 Søren Sørensen m ug b s Skudeneshavn n s 009 Bertrand Sørensen m ug b s Skudeneshavn n s 010 Gotfred Sørensen m ug b s Skudeneshavn n s 011 Magrethe Falnæs k b fl Falnæs n s 02 forhus 2, Kvist 0-1 ( m, k) ( m, k) frit hus Kjøk.: 1 Bad: n Rom: Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Anna Sørensen k e b hm underholdes af barn i U.S.A Kirkehavn n s Nesset, Uren og Havnen 26 vaaningshus, hus med sjøhus under Sidebygn.: Vedbod Merknad: no forhus ( m, k) ( m, k) Kr. 80,00 pr. aar Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ludvig Baade m g b hf skibstømmermand Skudeneshavn n s 002 Petra Baade k g b hm Skudeneshavn n s 003 Agnes Baade k ug b fl Fors. uopgit Skudeneshavn n s Merknad: Fors. uopgit E: tilført med rød penn 02 forhus ( m, k) ( m, k) Kr. 32,00 pr. aar Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 1 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Hanna Johannesen k e b hm strygekone Fænæs Bodø n s Side 16

17 Folketeljinga Nesset, Uren og Havnen 27 vaaningshus med sjøhus under Sidebygn.: Vedbod og vaskehus Merknad: no ( m, k) ( m, k) Kr. 100,00 pr. aar Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Lars Larsen m g b hf maler S Syre n s 002 Josephine Larsen k g b hm Vaale Holmestr. n s 003 Ludvig Johan Larsen m ug b s maler a Kristiania n s 004 Lilli Helene Larsen k ug b d Kristiania n s 005 Rolf Kolbjørn Larsen m ug b s Kristiania n s 006 Trygve Fridtjof Larsen m ug b s Kristiania n s 007 Mimi Louvise Larsen k ug b d Kristiania n s 008 Asbjørn Wilhelm Larsen m ug b s Kristiania n s 009 Otto Henrik Larsen m ug b s Kristiania n s 010 Dagny Josephine Larsen k ug b d Kristiania n s Nesset, Uren og Havnen 28 vaaningshus Sidebygn.: Vedhus, ladebygn. & fjøs & hønshus Merknad: Matr forhus ( m, k) ( m, k) selveier Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Laurits Østensen m g b hf Arbeider paa Broderifab Skudeneshavn n s 002 Marie Østensen k g b hm husgjerning Skudeneshavn n s 003 Trygve Østensen* m ug f s Skudeneshavn n s Sannsynleg opphaldstad: Saude 004 Anna Magrethe Østensen k ug b d Skudeneshavn n s 005 Øistein Østensen* m ug b s Skudeneshavn n s 006 Anders Østensen* m ug b s Skudeneshavn n s 007 Thora Østensen* k ug b d Skudeneshavn n s 008 Louvise Marie Østensen* k ug b d Skudeneshavn n s 02 forhus Kvist 1-1 ( m, k) ( m, k) Kr. 45,00 pr. aar %2% Kjøk.: 1 Bad: n Rom: Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Laurits Olsen m g b hf skibsfører Skudeneshavn n s 002 Martha Helene Olsen k g b hm Falnæs n s Nesset, Uren og Havnen 29 vaaningshus Merknad: Mtr. no forhus ( m, k) ( m, k) selveier Kjøk.: Bad: n Rom: 2 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Knud Severin Nilsen m g b hf skomager Bømeløen n s 002 Lina Nilsen k g b hm Skudeneshavn n s 003 Nils Adolf Nilsen m ug b s Skudeneshavn n s 004 Gudrun Kristine Nilsen k ug b d !! n s 005 Amund Mathias Nilsen m ug b s Skudeneshavn n s 006 Kristoffer Nilsen m ug b s !! n s Nesset, Uren og Havnen 30 vaaningshus Sidebygn.: En bygning hvori drives café Merknad: Mtr forhus ( m, k) ( m, k) selveier Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Side 17

18 1104 Skudeneshavn 001 Gunneld Omland k e b hm tidligere drevet modeforretn Helleland Sogn Dalene n s 002 Anne Omland k ug b d en liden Cafeforretning Skudeneshavn n s 003 Klara Omland k ug f d Kina Missionær Skudeneshavn n s Sannsynleg opphaldstad: Hvitingsø Nesset, Uren og Havnen 31 vaaningshus Sidebygn.: Kul & Vedskjul Merknad: no forhus ( m, k) ( m, k) Selveier (ca kr. 180,00) Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: 4 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ingvald Jensen m g f hf Skibsfører Skudeneshavn n s Sannsynleg opphaldstad: Rio Grande 002 Anna Jensen k g b hm Husmor Skudeneshavn n s 003 Anna Jensen k ug b d Middelskolen & husholdn Skudeneshavn n s 004 Nils Jensen m ug b s Skoleelev Skudeneshavn n s 005 Einar Jensen m ug b s Skoleelev Skudeneshavn n s 006 Edith Jensen k ug b d Skoleelev Skudeneshavn n s Nesset, Uren og Havnen 32 vaaningshus Merknad: no forhus Kvist 0-1 ( m, k) ( m, k) selveier %2% Kjøk.: 1 Bad: n Rom: Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Jørgine Clausen k ug b hm strygerske Skudeneshavn n s Nesset, Uren og Havnen 33 vaaningshus Sidebygn.: Materialhus Merknad: Mtr forhus ( m, k) ( m, k) selveier Kjøk.: 1 Bad: Rom: 2 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Jens Wilhelmsen m g b hf snedker S Øgaard Falnæs n s 002 Gonel Wilhelmsen k g b hm Skudeneshavn n s 003 Peder Wilhelmsen m ug f s husbygger Skudeneshavn n s Sannsynleg opphaldstad: Nord Dakota 004 Gunval Wilhelmsen m ug b s snedker a Skudeneshavn n s 005 Marta Emelie Wilhelmsen k ug b d Skudeneshavn n s 006 Johannes Haave Wilhelmsen m ug b s Skudeneshavn n s 007 Tobias Wilhelmsen m ug b s løsarbeider Skudeneshavn n s Sjukdom: a Nesset, Uren og Havnen 34 vaaningshus Sidebygn.: Vedhus Merknad: Matr forhus ( m, k) ( m, k) selveier Kjøk.: Bad: Rom: 3 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Jacob P. Alveberg m g b hf fhv. krydsbetjent Skudenes herred n s 002 Ragnhild Alveberg k g b hm husgjerning Skudeneshavn n s 003 Kristense Alveberg k ug b d husgjerning Skudeneshavn n s Nesset, Uren og Havnen 35 vaaningshus Side 18

19 Folketeljinga 1910 Merknad: Mtr forhus ( m, k) ( m, k) selveier Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: 3 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Ole Jensen Hauge m g b hf skomager Søndfjord n s 002 Laura Emelie Hauge k g b hm Stavanger n s 003 Olaf Andreas Hauge m ug f s maler Bergen n s Sannsynleg opphaldstad: Visconsin Amerika 004 Martin Johannes Hauge m g f s sjømand Bergen Sannsynleg opphaldstad: tilsjøs utlandet 005 Johanne Hauge k g b fl sønnekonne Hustru Skudenæs Herred n s 006 Conrad Nicoley Pedersen m e b el Blikkenslager Bergen n s 007 Oline Thorbjørnsen k e b el Offentlig understøt Skudeneshavn n s Nesset, Uren og Havnen 36 vaaningshus Sidebygn.: Vedhus Merknad: forhus 2den 3-2 ( m, k) ( m, k) selveier Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Elise Sørensen k e b hm Handel (finere colonial) Skudeneshavn n s 002 Arne Sørensen m f s Sømand Skudeneshavn n s Sannsynleg opphaldstad: tilsjøs utlandet 003 Erika Sørensen k ug b d syselsat i huset Skudeneshavn n s 004 Severin Sørensen m ug b s Skudeneshavn n s 005 Dagfin Sørensen m ug b s Skudeneshavn n s 006 Alf Sørensen m ug b s Skudeneshavn n s 02 forhus 1ste 0-2 ( m, k) ( m, k) Kr. 108,00 pr. aar Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Enda Olsen k ug b hm el syerske Falnæs n s 002 Ida Tollefsen k ug b hm el syerske Skudeneshavn n s Bustadnr. Krets Adresse Hustype Tal etg. Heimehørande Nesset, Uren og Havnen 37 vaaningshus (ubebudd) 1 Sidebygn.: en verkstedbygn. Merknad: andre lokaler: 2 lagerrum Nesset, Uren og Havnen 38 vaaningshus Merknad: no forhus ( m, k) ( m, k) selveier Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Lars Mortensen Vikre m g b hf fhv. fabrikarbeider Vikre n s 002 Abel Serine Vikre k g b hm Sandve n s 003 Elisabet Anna Vikre k ug b d Hermetikfabrikarbeiderske Skudeneshavn n s Nesset, Uren og Havnen 39 vaaningshus Sidebygn.: Vedhus Merknad: Mtr. no forhus ( m, k) ( m, k) selveier Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ole Jacobsen m e b hf Handelsmand Skudeneshavn n s Side 19

20 1104 Skudeneshavn Nesset, Uren og Havnen 40 vaaningshus Merknad: Mtr. no forhus ( m, k) ( m, k) frit hus Kjøk.: 1 Bad: Rom: 3 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Laura Sofie Torstensen k e b hm Fors. Sjømand Skudeneshavn n s Merknad: Fors. Sjømand E: tilført med rød penn 002 Lena Malene Torstensen k ug b d Tjenestep Skudeneshavn n s Merknad: Tjenestep. E: tilført med rød penn 003 Peder Kristian Torstensen m ug f s sjømand Skudeneshavn n s Sannsynleg opphaldstad: Charlston 004 Karl Johan Torstensen m ug f s sjømand Skudeneshavn n s Sannsynleg opphaldstad: Charlston 005 Lars Olai Torstensen m ug f s snedker Skudeneshavn n s Sannsynleg opphaldstad: Vestkoncien 006 Lyder Reinholdt Torstensen m ug f s sjømand Skudeneshavn n s Sannsynleg opphaldstad: New Foundland 007 Signe Mary Torstensen* k ug b d Skudeneshavn n s 008 Ingrid Torstensen* k ug b d Skudeneshavn n s 009 Marie Therese Torstensen* k ug mt d tjenestepige Husb. Stuert Skudeneshavn n s Merknad: Husb. Stuert E: tilført med rød penn Sedvanleg bustad: Stavanger Nesset, Uren og Havnen 41 vaaningshus Sidebygn.: ladebygning & vedhus Merknad: Mtr. no forhus ( m, k) ( m, k) selveier Kjøk.: 1 Bad: Rom: 3 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Grethe Dyrland k g b hm Skudeneshavn n s 002 Elias Dyrland m g f hf Paa Kabelbaade Skudeneshavn n s Sannsynleg opphaldstad: New York 003 Erling Dyrland m ug b s Bagerlærling Skudeneshavn n s 004 Jacob Dyrland m ug b s Skudeneshavn n s 005 Marie Dyrland k ug b d Skudeneshavn n s 006 Jens Dyrland m ug b s Skudeneshavn n s 007 Bertella Bertelsen k ug b d Skudeneshavn n s Nesset, Uren og Havnen vaaningshus eller væsentlig et forretningslokale med sjøhus under Sidebygn.: Sjøhus, Ildhus, Vedbod Merknad: Mtr forhus ( m, k) ( m, k) Kr. 260,00 Kjøk.: 2 Bad: n Rom: 4 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Anders Andersen m g b hf Kul og Vedhandler Skudeneshavn n s 002 Johan Martinius Andersen m ug b s Gøteborg n s 003 Ingeborg Malene Andersen k g b hm Skudeneshavn n s 004 Lovise Nilsen k e b fl Af Formue og privat Understøttels Skudeneshavn n s Nesset, Uren og Havnen 43 vaaningshus med sjøhus under Sidebygn.: Vaskehus 01 forhus 3-2 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: Bad: n Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Karl Gustav Mikkelsen m g f hf blikkenslager Saxeidet n s Sannsynleg opphaldstad: Haugesund Side 20

21 Folketeljinga 1910 Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1906 Flytta attende til Noreg: 1910 Bustad i Noreg før utflytting: Skudesnæs Siste bustad i Amerika: New York Stilling i Amerika: blikkenslager Merknad: 002 Hanna Mikkelsen k g f hm husgjerning Skudeneshavn n s Sannsynleg opphaldstad: Haugesund 003 Kasper Gotfred Mikkelsen m ug b s Skudeneshavn n s 004 Julie Elvira Mikkelsen* k ug b d Skudeneshavn n s 005 Amunda Jacoba Mikkelsen* k ug b d Skudeneshavn n s 006 Rudolf Olaus Mikkelsen* m ug b s Skudeneshavn n s 007 Gustav Herman Mikkelsen* m ug b s Skudeneshavn n s Nesset, Uren og Havnen 44 vaaningshus Sidebygn.: sjøhus med indredet Verksted Merknad: Mtr. no forhus ( m, k) ( m, k) Kr. 50,00 pr. aar Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Kristian Karlsen m g f hf fisker Helgoland n s Sannsynleg opphaldstad: Washington 002 Serine Karlsen k g b hm Skudeneshavn n s 003 Olga Karlsen k ug b d Skudeneshavn n s 02 forhus ( m, k) ( m, k) selveier Kjøk.: 1 Bad: Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Karl Josefsen m g b hf maler og fisker Skudeneshavn n s 002 Ragnhild Josefsen k g b hm Skudeneshavn n s 003 Alfred Josefsen m ug b s fisker Skudeneshavn n s 004 Jacoba Josefsen k ug b d syerske Skudeneshavn n s 005 Karl Josefsen* m ug b s Skudeneshavn n s Sjukdom: a Nesset, Uren og Havnen 45 vaaningshus Sidebygn.: vedbod Merknad: no forhus ( m, k) ( m, k) selveier Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Olaf Gjessen m g b hf skibsreder Skudeneshavn n s 002 Tina Gjessen k g b hm husgjerning Haugesund n s 003 Pauline Hillesland k ug b tj husgjerning Skudesnæs herred n s Nesset, Uren og Havnen 46 vaaningshus Sidebygn.: Vedbod Merknad: no forhus ( m, k) ( m, k) Kr. 70,00 pr. aar Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Otto Ragnvald Ellingsen m ug b el blik & kobbersmed Skudeneshavn n s Nesset, Uren og Havnen 47 vaaningshus forhus 1ste 0-1 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Merkand: leiligheden i forhus i 1ste etage uden bad 001 Martha Simondsen k e b hm formue & forskj. dagarb Skudenæs herred n s Side 21

22 1104 Skudeneshavn Nesset, Uren og Havnen 48 vaaningshus Sidebygn.: WC m/ Vedbod Merknad: no forhus 2den 6-4 ( m, k) ( m, k) Kr. 700,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 5 Rom loft: 3 Rom kjeller: 3 Tenesterom: 1 Rom losj.: Rasmus Ellingsen m g b hf hotelvært & Kjøbmand Stavanger n s 002 Lina Ellingsen k g b hm husmor Tysvær sogn n s 003 Elling Ommundsen m g b fl ingen beskieftigelse Fors. No Nærbø sogn n s 1 Merknad: Fors. No 1 E: tilført med rød penn Arbeidsledig: l 004 Egil Ellingsen m ug b s smedelærling Skudesnæs n s 005 Nils Ellingsen m ug b s Styrmand Skudesnæs n s 006 Olga Fedje k g b d Manden Sjømand Skudesnæs s %mt % Statsb.: Amerikansk Merknad: Manden Sjømand E: tilført med rød penn Sedvanleg bustad: %Amerika% 007 Anna Hetland k ug b tj tjenestepige Nærstrand n s 008 Charles Stenberg m ug mt Handelsreisende Stavanger n s Sedvanleg bustad: Stvgr. 009 Erling Ramsland m ug mt Handelsreisende Stavanger n s Sedvanleg bustad: Stvgr. 010 Lilli Fedje k ug b* fl fl Fors. No Seattle America n s Merknad: ug, Fors. No 1, , Seattle America E: tilført med rød penn Nesset, Uren og Havnen 49 vaaningshus Merknad: Mtr. no forhus ( m, k) ( m, k) Kr. 25,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ingeborg Kristine Simondsen k e b el offentlig understøttelse Skudeneshavn n s Nesset, Uren og Havnen 50 vaaningshus Merknad: Mtr forhus ( m, k) ( m, k) selveier Kjøk.: 1/2 Bad: Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Omund Johannesen m e b hf Bødker Vig n s 002 Kornelia Johannesen k ug b d Vadskekone Skudeneshavn n s 003 Peder Pedersen m ug b ds Skudeneshavn n s 02 forhus ( m, k) ( m, k) frit hus Kjøk.: 1/2 Bad: n Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Elen Johannesen Vigholmen k ug b el syerske Skudeneshavn n s Nesset, Uren og Havnen 51 vaaningshus Merknad: no forhus ( m, k) ( m, k) selveier Kjøk.: 1 Bad: Rom: 2 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Mandius Simondsen m g b hf sjømand Skudeneshavn n s Arbeidsledig: l 002 Bertha Marie Simondsen k g b hm Hesken n s 003 Ole Simondsen m ug f s gaardsarbeide Skudeneshavn n s Sannsynleg opphaldstad: St. Pearl U.S.A. 004 Severin Ingwald Simondsen Side 22 m ug b s fyrbøder tilsjøs Skudeneshavn n s

23 Folketeljinga 1910 Merknad: tilsjøs E: tilført med rød penn 005 Magnus Bernhard Simondsen m ug b s sjømand Skudeneshavn n s 006 Sofus Simondsen m ug b s fabrikarbeider v/hermetikf Skudeneshavn n s Merknad: v/ Hermetikf. E: tilført med rød penn 007 Theodor Emil Simondsen m ug b s Skudeneshavn n s 008 Oskar Herman Simondsen* m ug b s Skudeneshavn n s 009 Marie Mathilde Simondsen* k ug b d Skudeneshavn n s Nesset, Uren og Havnen 52 vaaningshus Merknad: Mtr. no forhus ( m, k) ( m, k) selveier Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Thor Reinersen m g b hf Bager a Etne n s 002 Berthine Reinersen k g b hm husgjerning Akrehavn n s 003 Martha Reinersen k ug b d Skudeneshavn n s 004 Sivert Reinersen m ug b s Skudeneshavn n s Nesset, Uren og Havnen 53 vaaningshus Sidebygn.: Vedhus og Pakbod Merknad: Mtr. no forhus ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 1 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Kristoffer Olsen m g f hf arbeider paa en telegrafbaad Vig n s Sannsynleg opphaldstad: New York 002 Marie Olsen k g b hm Skudeneshavn n s 003 Jørgen Olsen m ug f s møbelsnedker Skudeneshavn n s Sannsynleg opphaldstad: Chicago 004 Kristian Olsen m ug f s sjømand Skudeneshavn n s Sannsynleg opphaldstad: Stavanger 005 Dorthea Olsen k ug b d husgj. (midlertidig telegrafbud) Skudeneshavn n s Nesset, Uren og Havnen 54 vaaningshus Merknad: no 122. andre lokaler: 1 grishus 01 forhus ( m, k) ( m, k) selveier Kjøk.: 1 Bad: Rom: 2 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Sander Hellestø m g b hf skomager Bergen n s 002 Elen Marie Hellestø k g b hm Li (Skh. herred) n s 003 Albert Hansen m ug f s sjømand Skudeneshavn n s Sannsynleg opphaldstad: Chadix 004 Jacob Hansen m ug b s skomagerlærling Skudeneshavn n s 005 Reinert Kristiansen m ug b el sjømand Florø n s Nesset, Uren og Havnen 55 vaaningshus Merknad: no forhus ( m, k) ( m, k) selveier Kjøk.: 1/2 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Marthinius Stølen m g b hf garnbøter Sulen n s 002 Synevia Stølen k g b hm husgj Sulen n s 003 Sofie Stølen k ug b d syerske & husgj Sulen n s 004 Magnus Stølen m ug b s sjømand Sulen n s 005 Ragnhild Stølen k ug b dd (fl) Bergen n s Side 23

24 1104 Skudeneshavn 02 forhus ( m, k) ( m, k) frit hus Kjøk.: 1/2 Bad: n Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Christoffer Stølen m g b hf sjømand Sulen n s 002 Louvise Stølen k g b hm husgjerning Vikre Skudenes herred n s 003 Signe Stølen k ug b d Skudeneshavn n s Nesset, Uren og Havnen 56 vaaningshus Sidebygn.: et særskilt vaaningshus 01 forhus ( m, k) ( m, k) selveier Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: 3 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ole Stava m g b hf fisker Skudeneshavn n s 002 Regine Stava k g b hm husgj Høle n s 003 Rasmus Stava m ug f s sjømand Skudeneshavn n s Sannsynleg opphaldstad: England 004 Olaf Stava* m ug b s Skudeneshavn 005 Hanna Stava* k ug b d Skudeneshavn 02 forhus Kvist 1-2 ( m, k) ( m, k) Kr. 60,00 pr. aar Kjøk.: 1 Bad: n Rom: Rom loft: 3 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Mete Andersen k s b hm syerske Skudeneshavn n 002 Trygve Andersen m ug b s sjømand Skudeneshavn n 003 Jacob Vikre m ug f s jordbruger Skudeneshavn n s Sannsynleg opphaldstad: Thor (Iova) U.S.A. 004 Theodora Malene Hansen k ug b d Skudeneshavn n s 03 forhus ( m, k) ( m, k) Kr. 8,00 pr. mnd Kjøk.: Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Einar Hoaas m ug b el sjømand Skien n s 002 Reinert Johansen m ug b el sjømand Trondhj. n s Nesset, Uren og Havnen 57 vaaningshus Sidebygn.: butikbygning Merknad: Mtr. no forhus ( m, k) ( m, k) Kr. 75,00 pr. aar Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Gurine Hellestø k e b hm Handlende colonial & Skudeneshavn n s fedevarer 002 Thomas Hellestø m ug b Skudeneshavn n s 003 Kristine Hellestø k ug b d Skudeneshavn 004 Jacob Hellestø m ug b s !! Nesset, Uren og Havnen 58 vaaningshus 1 1/ Sidebygn.: bageribygning mellager og vedhuse Merknad: Matr verksted: 1 bageri 01 forhus 1 og ( m, k) ( m, k) selveier Kjøk.: 2 Bad: n Rom: 8 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Stina Johnsen k ug b søstre indehaver af bagerforretning Skudeneshavn n s 002 Ingeborg Johnsen k ug b søstre indehaver af bagerforretning Skudeneshavn n s 003 Magnus Torkelsen m ug b tj bagerlærling Falnes sogn n s 004 Jonas Fredriksen m ug b tj bagerlærling Falnes sogn n s 02 forhus 1ste og 1/2 0-3 ( m, k) ( m, k) Kr. 65,00 2etagen Side 24

25 Folketeljinga 1910 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 1 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Marie Midvig k e b hm Skudeneshavn n s Arbeidsledig: l 002 Inga Midvig k ug b d søm og smaahandel Skudeneshavn n s 003 Margit Midvig k ug b d søm og smaahandel Skudeneshavn n s Nesset, Uren og Havnen* 59* vaaningshus Sidebygn.: Et litet sjøhus Merknad: gatenavne findes ikke, br.nr. 98. Kartn forhus ( m, k) ( m, k) Kr. 220,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Michal Paulsen m g f hf krydsbetjent Stavanger n s Sannsynleg opphaldstad: seilende i distrikt. 002 Klara Paulsen k g b hm Hamburg n s 003 Ranveig Paulsen k ug b d Aarhus n s 004 Julie Falnæs k ug b tj tjenestepige Skudeneshavn n s Nesset, Uren og Havnen 60 vaaningshus Sidebygn.: 1 Butik og 1 Udhus ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: 3 Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Jacob S. Olsen m ug b hf Handelsmand Skudeneshavn n s 002 Ludvig S. Olsen m ug b fl Løsarbeider & Fisker Skudeneshavn n s 003 Sigrid Ørke k ug b tj Husholderske Skjold n s 02 forhus ( m, k) ( m, k) Kr. 12,00 pr. aar Kjøk.: Bad: n Rom: Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Secilie Salvesen k ug b hm syerske Skudeneshavn n s Nesset, Uren og Havnen 61 vaaningshus Sidebygn.: Sjøhus Merknad: Matr andre lokaler: 1 lokale for toldbod 01 forhus 1ste og 1-2 ( m, k) ( m, k) Kr. 100,00 %(2den)% Kjøk.: Bad: Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Thorvald Moland m g b hf Skibsfører Eide i Granvin n s 002 Agnes Moland k g b hm husgjerning Skudeneshavn n s 003 Alma Bruseland k ug b tj tjenestepige Lyngdal n s 02 forhus 1ste og 2-3 ( m, k) ( m, k) Kr. 100,00 %(2den)% Kjøk.: 1/2 Bad: n Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Kitty Sannæss k e b hm handlende (colonial; agentur i Skudeneshavn n s tobak) 002 Haldis Sannæss k ug b d Skudeneshavn n s 003 Dagfinn Sannæss m ug b s Skudeneshavn n s 004 Olav Sannæss m ug b s Skudeneshavn n s 005 Josefine Larsen k ug b tj Falnæs sogn n s Nesset, Uren og Havnen 62 vaaningshus Sidebygn.: Vestl. Broderifabriks lokaler Side 25

26 1104 Skudeneshavn Merknad: no forhus 1ste 2-3 ( m, k) ( m, k) selveier Kjøk.: 2 Bad: n Rom: 5 Rom loft: 6 Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Rasmus Larsen m g b hf fhv. skibsreder Skudeneshavn n s 002 Laurentze Larsen k g b hm husmor Skudenes Herred n s 003 Laurentze Gjessen k ug b fl bestyrerinde af Vestl Skudeneshavn n s Broderifab. 004 Arne Erik Gjessen m ug b fl maskiningeniør Skudeneshavn n s Arbeidsledig: l 005 Marie Østensen k ug b tj tjenestepige Avaldsnæs n s Nesset, Uren og Havnen 63 vaaningshus Sidebygn.: Søhus, Badstue Merknad: Matr. no forhus 1 og ( m, k) ( m, k) Ca kr. 500,00 Kjøk.: 1 Bad: j Rom: 10 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: Eyvind Jensen m g b hf Læge Bø i Vesteraalen n s 002 Betzy Jensen k g b hm Bergen n s 003 Fritz Jensen m ug f s Herø, Søndmør n s Sannsynleg opphaldstad: Bergen 004 Paul Jensen m ug f s Herø, Søndmør n s Merknad: Utgaar Sannsynleg opphaldstad: Bergen 005 Arthur Jetmund Jensen m ug b s Bergen n s 006 Tora Jensen k ug b d Skudeneshavn n s 007 Rolf Jensen m ug b s Skudeneshavn n s 008 Odd Jensen m ug b s Skudeneshavn n s 009 Unn Jensen k ug b d Skudeneshavn n s 010 Gesine Carlsen k e mt fl Bergen n s Sedvanleg bustad: Skudeneshavn 011 Anna Larsen Stava k ug b tj Skudenes pgd. n s 012 Laurentze Hansen k ug b tj Rennesø pgd. n s Bustadnr. Krets Adresse Hustype Tal etg. Heimehørande Nesset, Uren og Havnen 64 vaaningshus (ubebudd) 1 Sidebygn.: 2 sjøhus (med to værelser) fjøsbygn. baadnøst. Om vinteren sygehus for fiskefolk Nesset, Uren og Havnen 65 vaaningshus Sidebygn.: Vedhus 01 forhus ( m, k) ( m, k) selveier Kjøk.: 2 Bad: n Rom: 4 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ole Bernhard Axelsen m g f hf skibsfører Skudeneshavn n s Sannsynleg opphaldstad: New Foundl. 002 Munda Theodora Axelsen k g b hm husgjerning Syre n s 003 Astrid Lauvise Axelsen k ug b d Skudeneshavn n s 004 Gjertrud Gurine Axelsen* k ug b d Skudeneshavn n s 005 Karen Lauvise Axelsen* k ug b d Skudeneshavn n s 006 Axel Axelsen* m ug b s Skudeneshavn n s 007 Gabriel Axelsen* m ug b s Skudeneshavn n s 008 Gudny Othilie Axelsen* k ug b d Skudeneshavn n s Nesset, Uren og Havnen 66 vaaningshus Sidebygn.: Vaskehus Merknad: Mtr forhus 1ste 5-2 ( m, k) ( m, k) selveier Side 26

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1104 Skudeneshavn ladested. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1104 Skudeneshavn ladested. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1104 Skudeneshavn ladested Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0905 Lillesand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0905 Lillesand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0905 Lillesand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1102 Sandnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1102 Sandnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1102 Sandnes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0904 Grimstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0904 Grimstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0904 Grimstad Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0921 Tromø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0901 Risør. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0901 Risør. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0901 Risør Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste... 11

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0804 Brevik. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0804 Brevik. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0804 Brevik Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Tilhører Vestby herred. Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0706 Sandefjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 0706 Sandefjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 0706 Sandefjord Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1002 Mandal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1002 Mandal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1002 Mandal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0923 Fjære. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0923 Fjære. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0923 Fjære Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Gardsnummer 39, Grødheim (Grødem).

Gardsnummer 39, Grødheim (Grødem). Gardsnummer 39, Grødheim (Grødem). Oversikt over noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Grødem. Ansvarlig for registrering: Leif Olsen. Oppdatert okt 2009: Henry O. Forssell Rettelser

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1101 Egersund ladested. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1101 Egersund ladested. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1101 Egersund ladested Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0805 Porsgrund. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 0805 Porsgrund. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 0805 Porsgrund Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania

Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania Tellekrets 160 til 160 Digitalarkivet 11.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0401 Hamar. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0401 Hamar. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0401 Hamar Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1018 Søgne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1041 Vanse. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1041 Vanse. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1041 Vanse Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania

Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania Oslo Hospital (Gamlebyen) menighet Tellekrets 151 til 154 Digitalarkivet 11.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0701 Svelvik. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 0701 Svelvik. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 0701 Svelvik Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0113 Borge Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0904 Grimstad kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0904 Grimstad kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0904 Grimstad kjøpstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0801 Kragerø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0801 Kragerø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0801 Kragerø Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0801 Kragerø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0801 Kragerø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0801 Kragerø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer