Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 1123 Høiland Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 194 (kvinner: 92, menn: 102) Bustader i kretsen: 33 Krets: 001 Gramstad og Vatne Prestegjeld: Høiland Herred/by: Høiland Gramstad og Fjogstad Vatne 001 Karen T. Fjogstad k e f hm hus- og fjøstel Høiland n s Sannsynleg opphaldstad: Stavanger 002 Thore T. Fjogstad m ug b s gaardbruker (selveier) Høiland n s 003 Karl T. Fjogstad m ug f s hustømmermand Høiland n s Arbeider paa Sandnes; Kommer hjem hver lørdag, han maa vel regnes som hjemmehørende paa Sandnes Sannsynleg opphaldstad: Sandnes 004 Bertine T. Fjogstad k ug b d husstell Høiland n s Gramstad og Fjogstad 2 2, Vatne 001 Peder Olaus P. Fjogstad m g b hf gaardbruker (selveier) Høiland n s 002 Gina L. Fjogstad k g b hm hm. husstel Høiland n s 003 Martine P. Fjogstad k ug b d Høiland n s 004 Karina P. Fjogstad k ug b d Høiland n s 005 Peder Larsen Fjogstad m ug b s Høiland n s 006 Laura P. Fjogstad k ug b d Høiland n s 007 Peder Larsen Fjogstad m e b Bedstefar føderaadsmand Høiland n s Gramstad og Fjogstad Vatne 001 Lars Larsen Fjogstad m g b hf gaardbruker (selveier) Høiland n s 002 Sofie R. Fjogstad k g b hm Høiland n s 003 Laura L. Fjogstad k ug b d hus og gaardsstel Høiland n s 004 Sina L. Fjogstad k ug b d Høiland n s Gramstad og Rævholen Vatne 001 Hans O. Olssen m g b hf gaardbruker (selveier) Ogne n s sogn 002 Anne A. Olssen k g b hm hm. huslig arbeide Egersundsn s sogn Gramstad og Gramstad Vatne 001 Svend R. Gramstad m g b hf gaardb. (selveier) Høiland n s 002 Gurine Ø. Gramstad k g b hm husstel Høiland n s 003 Rasmus S. Gramstad m ug f s hustømmermand Høiland n s Sannsynleg opphaldstad: Iowa 2 aar N. Amerika 004 Øistein S. Gramstad m ug b s Høiland n s 005 Maren S. Gramstad k ug b d huslig arbeide Høiland n s 006 Sina S. Gramstad k ug b d Høiland n s 007 Gudrun S. Gramstad k ug b d Høiland n s 008 Rigine S. Gramstad k ug b d Høiland n s 009 Borghild S. Gramstad k ug b d Høiland n s Folketeljinga Gramstad og Gramstad Vatne 001 Andreas O. Gramstad m g b hf gaardb. (selveier) Høle n s 002 Laura O. Gramstad k g b hm hm. husstel Sola n s 003 Andreas A. Gramstad m ug b s Høiland n s 004 Olga A. Gramstad k ug b d huslig arbeide Høiland n s 005 Lotte A. Gramstad k ug b d Høiland n s 006 Anna A. Gramstad k ug b d Høiland n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1123 Høiland 007 Ola A. Gramstad m ug b s Høiland n s 008 Osmund A. Gramstad m ug b s Høiland n s Gramstad og Holmeviken Vatne 001 Marselius O. Holmevik m g f hf gaardb. selveier, Hetlands n s teglverksarbeider (sogn) Sannsynleg opphaldstad: Sandnes 002 Inger P. Holmevik k g b hm hm. husstel Fossan n s 003 Paul M. Holmevik m ug f s i smed-lære Høiland n s Forældrene holder han med mat og han kommer hjem hver lørdag; men jeg maa visst regne ham for boende paa Sandnes Sannsynleg opphaldstad: Sandnes 004 Ola M. Holmevik m ug b s Høiland n s 005 Marie M. Holmevik k ug b d Høiland n s 006 Pederine P. Holmevik k ug b tj huslig arbeide Fossan n s Gramstad og Dyrenesviken Vatne 001 Simon Lima m g b hf gaardbruger (selveier) Gysdal n s Haandverker smed lager Lima skøiter 002 Ane R. Lima k g b hm hm. husstel Høiland n s Gramstad og Gramstadstranden Vatne 001 Lars L. Gramstad m g b hf fisker i fjordene ( garn, Høiland n s not, line) gaardb. (selveier) 002 Regine O. Gramstad k g b hm hm. husstel Høiland n s 003 Lars L. Gramstad m ug b s Høiland n s 004 Ole L. Gramstad m ug b s Høiland n s 005 Magda L. Gramstad k ug b d Høiland n s 006 Karine L. Gramstad k ug b d Høiland n s Gramstad og Dyrenesviken Vatne 001 Lars R. Gramstad m g b hf fiskeri (not-bas) Høiland n s gaardbruker (selveier 12 maal jord) 002 Marie P. Gramstad k g b hm hm. husstel Høiland n s 003 Rasmus L. Gramstad m ug b s fisker (not, garn, line) Høiland n s 004 Lars L. Gramstad m ug f s sjømand og fisker Høiland n s Sannsynleg opphaldstad: paa fiskeri i Ryfylkefjorene 005 Peder L. Gramstad m ug b s Høiland n s 006 Klara L. Gramstad k ug f d huslig arbeide Høiland n s Sannsynleg opphaldstad: Haga Gramstad og Sjølyst Vatne 001 Lauris L. Sjølyst m g b hf fisker i fjordene (not, garn, Høiland n s line) gaardb. selveier (10 mål) 002 Ane S. Sjølyst k g b hm hm. husstel Høiland n s 003 Laura L. Sjølyst k ug b fl huslig arbeide Høiland n s 004 Lars L. Sjølyst m e b føderådsmand Høiland n s 005 Karine L. Sjølyst k ug b d Høiland n s 006 Ludvig K. Giskehaug m ug mt folkeskolelærer Høiland n s Var komet paa tælling Sedvanleg bustad: Hana %(Sandnes)% Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Gramstad og Asperholen Vatne 001 Jakob Jorgensen m g b hf gaardb. (selveier) not-bas Høiland n 002 Karn K. Jorgensen k g b hm hm. husstel Hjelmelandn s 003 Hjalmar Jorgensen m ug f s eier og fører av en Sandskute Høiland n Trusamf.: intet samfund Sannsynleg opphaldstad: Sandnes havn (omb. i "Svanen jagt" 004 Valtin Jorgensen m ug b s Høiland n s 005 Kornelius Jorgensen m ug b s Høiland n 006 Torvald Jorgensen m ug b s Høiland n Gramstad og Sandviken Vatne 001 Rasmus A. Sandvik m g f hf skipper eier og fører av en Høiland n s sandskøite, gaardbruker (selveier) Sannsynleg opphaldstad: ved Haugesund ombord i en Sandskøite 002 Sikke E. Sandvik k g b hm hm. husstel Hetland n s (sogn) 003 Alfred R. Sandvik m ug f s sjømand og fisker Høiland n s Sannsynleg opphaldstad: i Ryfylkefjordene paa fiskeri 004 Randi R. Sandvik k ug b d Høiland n s Sjukdom: a 005 Ingrid R. Sandvik k ug b d Høiland n s Sjukdom: a 006 Ragnvald R. Sandvik m ug b s Høiland n s Sjukdom: a 007 Berge R. Sandvik m ug b s Høiland n s Sjukdom: a 008 Gudrun R. Sandvik k ug b d Høiland n s Sjukdom: a 009 Gustav R. Sandvik m ug b s Høiland n s Sjukdom: a Gramstad og Stenene Vatne 001 Peder Auestad m g b hf gaardbruker (selveier) Høiland n s 002 Kristina G. Auestad k g b hm hm. husstel Høiland n s 003 Svend P. Auestad m ug b s Høiland n s 004 Karen P. Auestad k ug b d Høiland n s Gramstad og Hogstad Vatne 001 Ole Stangeland m g b hf gaardbruker (selveier) Høiland n s 002 Rakel Stangeland k g b hm hm. husstel Høiland n s 003 Olav O. Stangeland m ug b s arbeide paa gaarden Høiland n s 004 Karl O. Stangeland m ug b s Høiland n s 005 Oskar O. Stangeland m ug b s Høiland n s 006 Martin O. Stangeland m ug b s Høiland n s 007 Sigurd O. Stangeland m ug b s Høiland n s 008 Klara O. Stangeland k ug b d Høiland n s 009 Ragna O. Stangeland k ug b d Høiland n s Gramstad og Hogstad 3 1, Vatne 001 Sakkarias Arneson m g b hf gaardb. (selveier) Jølster n s sogn 002 Gine J. Arneson k g b hm hm. husstel Lund (Dalene) n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1123 Høiland 003 Arne S. Arneson m ug b s Lund n s (Dalene) 004 Johan S. Arneson m ug b s Lund n s (Dalene) 005!! Arneson* m ug b s Høiland n s udøpt gut 006 Arne Arneson m g b føderaadsm. arbeide paa gaarden Jølster n s (sogn) 007 Ane Marie Arneson k g b føderaadsk. huslig arbeide Jølster (sogn) n s Gramstad og Hogstad Vatne 001 Maren O. Hogstad k e b hm føderaadsenke (husstel) Høle n s (sogn) 002 Ole O. Hogstad m ug b s gaardb. (selveier) Høiland n s 003 Kaia O. Hogstad k ug b d tjenestepike (huslig Høiland n s arbeide) 004 Tobias O. Hogstad m ug f s Automobilfører Høiland n s Sannsynleg opphaldstad: San Fransesco i 4 1/ Gramstad og Hogstad Vatne 001 Ole P. Kyllingstad m g b hf gaardbruker (selveier av Gjesdal n s bruk No.11. Ikke bebygt 002 Pernille G. Kyllingstad k g b hm hm. husstel Hetland n s 003 Gustav OlsenHogstad m ug b s gaardb. (selveier av br Hetland n s No.5) 004 Gunhild O. Kyllingstad k ug b d tjenestjente (huslig Hetland n s arbeide) 005 Inger O. Kyllingstad k ug b d Hetland n s 006 Peder O. Kyllingstad m ug f s farmer (tænker sig hjem Hetland s om 3 aar) Statsb.: Forenede Stater E: Skulle ha vært overstrøket i kilden. Sannsynleg opphaldstad: Syd Dakota i 4 1/2 år Gramstad og Einertangen Vatne 001 Marie Bjørnsen k e b hm gaardbrukerenke (selveier) Høiland n s 002 Gustav H. Bjørnsen m ug b s gaardsarbeider & Høiland n s skogplanter 003 Gerda H. Bjørnsen k ug b d Høiland n s 004 Martin Halvorsen m ug mt s farmer Høiland s Statsb.: Forenede Stater Sedvanleg bustad: Montana Side 14 Utflytta frå Noreg: 1896 Flytta attende til Noreg: 1910 Bustad i Noreg før utflytting: Høiland Siste bustad i Amerika: Montana Stilling i Amerika: farmer 005 Magnus Bjørns m ug f s løsarbeider Høiland n s E: Skulle ha vært overstrøket i kilden. Sannsynleg opphaldstad: Minesota 10 aar Gramstad og Lindbak 37 28, 29, 30, Vatne 001 Elias L. Asperholen m g b hf gaardbruker selveier, Høiland n s hustømmerarbeide 002 Ina T. Asperholen k g b hm hm. husstel Høiland n s 003 Inga E. Asperholen k ug b d Høiland n s 004 Karsten Rasmusen m ug b opfostrings gut Strømstadn s 005 Hans Krestians m ug f s gaardsarbeider Høiland s Statsb.: Forenede Stater E: Skulle ha vært overstrøket i kilden. Sannsynleg opphaldstad: Dakota 11 aar 006 Ole Krestians m ug f s skog-arbeide Høiland s Digitalarkivet - Arkivverket

15 Statsb.: Forenede Stater E: Skulle ha vært overstrøket i kilden. Sannsynleg opphaldstad: Wassington 9 aar 007 Elias Kyllingstad m ug f s farmer & Kulgrupearbeide Høiland s Statsb.: Canada E: Skulle ha vært overstrøket i kilden. Sannsynleg opphaldstad: Canada 7 aar Gramstad og Fedjane %Vatne% Vatne 001 Ole G. Vatne m g b hf gaardbruker (selveier) Høiland n s 002 Inga O. Vatne k g b hm hm. husstel Høiland n s 003 Jorine Østraat k e b føderaadsenke huslig arbeide Høiland n s Gramstad og Auestad Vatne 001 Andreas E. Auestad m g b hf gaardbruker (selveier) Høiland n s Utflytta frå Noreg: 1888 Flytta attende til Noreg: 1899 Bustad i Noreg før utflytting: Høiland Siste bustad i Amerika: San Fransisco Stilling i Amerika: Stal mester 002 Anna J. Auestad k g b hm hm. husstel Vigedal n s Utflytta frå Noreg: 1896 Flytta attende til Noreg: 1899 Bustad i Noreg før utflytting: Vigedal Siste bustad i Amerika: San Fransisco Stilling i Amerika: tjenestepike 003 Envald A. Auestad m ug b s Høiland n s 004 Annie A. Auestad k ug b d Høiland n s 005 Soffie A. Auestad k ug b d Høiland n s 006 Bernhard N. Skjørestad m ug b tjenestgut gaardsarbeide Høiland n s Gramstad og Auestad Vatne 001 Svend P. Auestad m g f hf gaardbruker (selveier) Gjesdal n s Sannsynleg opphaldstad: Vatne 002 Malene M. Auestad k g b hm hm. husstel Gjesdal n s 003 Syrak S. Auestad m ug b s gaardbruker (selveier, Høiland n s kjøpt 40 maal, ubeboet) Utflytta frå Noreg: 1901 Flytta attende til Noreg: 1905 Bustad i Noreg før utflytting: Høiland Siste bustad i Amerika: Iowa Stilling i Amerika: tjente hos en farmer 004 Elen S. Auestad k ug b d huslig arbeide Høiland n s Gramstad og Auestad Vatne 001 Gabriel Auestad m g b hf gaardbruker (selveier) Høiland n s 002 Ingeborg L. Auestad k g b hm hm. husstel Høiland n s 003 Soffie G. Auestad k ug b d huslig arbeide Høiland n s 004 Inga G. Auestad k ug f d huslig arbeide Høiland n s Sannsynleg opphaldstad: Sandnes Gramstad og Auestad Vatne 001 Ole R. Auestad m g b hf gaardbruker (selveier) Høiland n s 002 Karn R. Auestad k g b hm hm. husstel Høiland n s 003 Anna O. Auestad k ug b d huslig arbeide Høiland n s 004 Olav O. Auestad m ug b s arbeider paa gaarden Høiland n s 005 Kristian O. Auestad m ug b s hustømmermand Høiland n s 006 Andreas O. Auestad m ug b s gaardsarbeider Høiland n s Gramstad og Auestad Vatne Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1123 Høiland 001 Rasmus S. Auestad m g b hf gaardbruker (selveier) Høiland n s 002 Bertha I. Auestad k g b hm hm. husstel Høiland n s 003 Marie R. Auestad k ug b d huslig arbeide Høiland n s 004 Rolf R. Auestad m ug b s gaardsarbeide Høiland n s 005 Trygve R. Auestad m ug b s gaardsarbeide Høiland n s Gramstad og Mariheim Vatne 001 Sigrid Monsen k ug b Husbestyrerindehusbestyrerinde Høiland n s d Monsen eier gaarden; men han har ogsaa en gaard i Kværnevik (Hetland) og bor der. Hans ældste datter bor paa Mariheim og bestyrer hus og gaard. 002 Maren Monsen k ug b d Høiland n s 003 Bergitte Anfinsen k e b fl fattigunderstøttet Høiland n s 004 Sivrine Vatne k e b el føderaadsenke Høiland n s Gramstad og Vatne store Vatne 001 Hans H. Vatne m g b hf gaardbruker (selveier) Høiland n s 002 Elisebet Vatne k g b hm hm. husstel Sola n s 003 Laura H. Vatne k ug b d huslig arbeide Høiland n s 004 Hans H. Vatne m ug f s hustømmermand Høiland n s Sannsynleg opphaldstad: Høgsfjord (Høle sogn) 005 Ole H. Vatne m ug f s arbeider paa sagbruk Høiland n s Sannsynleg opphaldstad: Californien Gramstad og Vatne store Vatne 001 Ole O. Vatne m g b hf gaardbruker (selveier) Høiland n s 002 Maren A. Vatne k g b hm hm. husstel Hetland n s 003 Askel O. Vatne m ug b s gaardsarbeider Høiland n s 004 Bertine O. Vatne k ug b d syerske kvindeklær Høiland n s 005 Elisebet O. Vatne k ug b d huslig arbeide Høiland n s 006 Karn O. Vatne k ug b d huslig arbeide Høiland n s 007 Rakel O. Vatne k ug b d huslig arbeide Høiland n s 008 Knut Olsen m ug b tjnest gut arbeider paa gaarden (tjenestgut) Høiland n s Gramstad og Vatne store Vatne 001 Fredrik F. Vatne m g b hf gaardbruker (selveier) Stavangern s 002 Emma E. Vatne k g b hm hm. husstel Sola n s 003 Søren F. Vatne m ug b s Høiland n s 004 Karn F. Vatne k ug b d Høiland n s 005 Enok F. Vatne m ug b s Høiland n s 006 Antonette F. Vatne m ug b s Høiland n s 007 Fredrik F. Vatne m ug b s Høiland n s 008 Erling F. Vatne m ug b s Høiland n s 009 Elisebet Enoksen k ug b tjenestepike tjenestejente huslig arbeide Sola n s 010 Torvald Øglænd m ug b tjenestegut tjenestegut gaardsarb Høiland n s Gramstad og Apalvold %Aapal-voll% Vatne 001 Selmer L. Vatne m g b hf gaardbruker (selveier) Høiland n s Utflytta frå Noreg: 1889 Flytta attende til Noreg: 1894 Bustad i Noreg før utflytting: Høiland Siste bustad i Amerika: Cikago Stilling i Amerika: stod paa Kjøtbutik Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 002 Ingeborg Vatne k g b hm hm. husstel Time n s 003 Lars Bloch Vatne m ug b s Høiland n s 004 Ivar S. Vatne m ug b s Høiland n s 005 Solveig S. Vatne k ug b d Høiland n s 006 Sverre S. Vatne m ug b s Høiland n s 007 Lotte Primstad k ug b tjenestejente budeie Varhaug n s 008 Inga A. Egeland k ug b tjenestejente barnepike Gjesdal n s 009 Ingvald Haaland m ug b tjenestegut tjenestegut, gaardsarb Høiland n s Gramstad og Vatne store Vatne 001 Søren M. Østraat m g b hf gaardbruker (selveier) Høiland n s 002 Marie Østraat k g b hm hm. husstel Høiland n s 003 Bertha S. Østraat k ug b d Høiland n s 004 Martin S. Østraat m ug b s Høiland n s 005 Olina Sirevaag k ug b tjenestejente huslig arbeide Ogna n s 006 Meier Arnøi m ug b tjenestegut tjenestegut gaardsarb Høle n s 007 Marie Østraat k ug b fl huslig arbeide Høiland n s Folketeljinga Gramstad og Solbakken Vatne 001 Lars L. Vatne m g b hf gaardbruker (selveier) Høiland n s Høiland E:tilført med rød penn 002 Anna F. Vatne k g b hm hm. husstel Sandnes n s Sandnes E: tilført med rød penn 003 Trygve L. Vatne m ug b s gaardsarbeide Høiland n s Høiland E:tilført med rød penn 004 Bernhard L. Vatne m ug b s gaardsarbeide Høiland n s Høiland E:tilført med rød penn 005 Bertha L. Vatne k ug b d Høiland n s Høiland E:tilført med rød penn 006 Signy Sviland k ug b tjenest-jente tjenestejente - huslig Høiland n s arbeide Høiland E: tilført med rød penn. Slutt på tellingkreds 1 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 97 (kvinner: 48, menn: 49) Bustader i kretsen: 19 Krets: 002 Haga Prestegjeld: Høiland Herred/by: Høiland Haga Haga Sikke Tindbø k e b hm Gaardbruker Høgsfjordn s 002 Gabriel Tindbø m ug f s Veiarbeider Høiland n s Sannsynleg opphaldstad: Randeberg 003 Henrik Tindbø m ug b s gaardsarbeider Høiland n s 004 Marie Tindbø k ug b d dotter Høiland n s 005 Sverre Tindbø m ug b s søn Høiland n s Haga Haga Fredrik Rødland m e b hf gaardbruker Kvinnesdal n s 002 Gurine Kleppe k ug b tj husholderske Høgsfjordn s Haga Haga Ole Birkeland m g b hf Gaardbruker Fossan n s ant Ane Birkeland k g b hm gaardbrukerkone Høiland n s 003 Inga Birkeland k ug b d huslig arbeide Høiland n s 004 Bertha Birkeland k ug b d Kreaturstel Fossan n s 005 Michal Birkeland m ug b s søn Fossan n s 006 Kristine Birkeland k ug b d datter Fossan n s 007 Rakel Birkeland k ug b d datter Fossan n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1123 Høiland 008 Kristen Birkeland m ug b s søn Fossan n s 009 Anna Birkeland k ug b d datter Høiland n s 010 Bertha Haga k e b hm Føderaadskone Høiland n s ant Olava Haga k ug b d syk datter Høiland n s Sjukdom: s 012 Kristine Haga k ug b d sypike Høiland n s Haga Haga Bertha Haga k e b hm gaardbruker Bothne n s 002 Karl Haga m ug b s gaardbruker Høiland n s 003 Berthea Haga k ug b d husligt arbeide Høiland n s 004 Kristian Haga m ug b s søn Høiland n s Haga Haga Johan Haga m g b hf Gaardbruker og sersjant Høiland n s E: Hana er oppført som antagelig oppholdssted i kilden. 002 Emma Haga k g b hm gaardbrukerkone Høiland n s 003 Marton Haga m ug b s søn Sandnes n s 004 Alfred Haga m ug b s søn Sandnes n s 005 Sverre Haga m ug b s søn Høiland n s 006 Nils Aarsvold m e b tj gaardsarbeider Høiland n s Haga Haga Vilhelm Haga m g b hf gaardbruker Gjæsdal n s 002 Anna Haga k g b hm gaardbrukerkone Gjæsdal n s 003 Peder Haga m ug b s stenarbeider Høiland n s 004 Andreas Haga m ug b s stenarbeider Høiland n s 005 Amalie Haga k ug b d huslig arbeide Høiland n s Haga Haga 5 under Grethe Haga k e b hm Statsunderstøttet Høiland n s Haga Haga Martin Haga m g b hf gaardbruker Høiland n s 002 Marie Haga k g b hm gaardbrukerkone Vats n s 003 Martin M. Haga m ug b s søn Høiland n s 004 Trygve M. Haga m ug b s søn Høiland n s 005 Klara M. Haga k ug b d datter Høiland n s 006 Magnus M. Haga m ug b s søn Høiland n s Haga Nygaard Andreas Haga m ug b hf gaardbruker Høiland n s 002 Serina Haga k g b hm gaardbrukerkone Vats n s Haga Haga Peder P. Haga m g b hf gaardbruker Birkrem n s 002 Gurine Haga k g b hm gaardmandskone Sand n s 003 Peder Pedersen m ug b s jordarbeider Høiland n s 004 Petra Pedersen k ug b d datter Høiland n s 005 Sigurd Pedersen m ug b s søn Høiland n s 006 Asseline Pedersen k ug b d datter Høiland n s 007 Lars Pedersen m ug b s søn Høiland n s Haga Nauteneset Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 001 Luther Krogedal m g b hf gaardbruker Høiland n 002 Judita Krogedal k g b hm gaardbrukerkone Gjesdal n s 003 Arne Krogedal m ug b s søn Høiland n s 004 Karen Krogedal k ug b d datter Høiland n s 005 Lars Krogedal m ug b s søn Høiland n s 006 Leiv Krogedal m ug b s søn Høiland n s 007 Signe Krogedal k ug b d datter Høiland n s Haga Furenes Jonas Furenes m ug b hf gaardbruker Fossan n s 002 Tora Furenes k g b fl føderaadskone Fossan n s 003 Tora Sømme k ug b tj tjenestepike Høiland n s Haga Furenes Ommund Furenes m g b hf Gaardbruker Fossan n s ant Elen Furenes k g b hm gaardbrukerkone Høle n s ant Reier Furenes m ug b s gaardsarbeider Høle n s Haga Furenes Tollef Furenes m g b hf gaardbruker Stavangern s 002 Elen Furenes k g b hm gaardmandskone Høiland n s 003 Karen Furenes k ug b d datter Høiland n s 004 Ola Furenes m ug b s søn Høiland n s 005 Torleiv Furenes m ug b s søn Høiland n s 006 Erling Furenes m ug b s søn Høiland n s 007 Emma Furenes k ug b d datter Høiland n s 008!! Furenes* m ug b s søn Høiland n s udøpt gut 009 Elen Skildbred k e b fl Føderaadskone Høiland n s Haga Alvsnes Martin Alvsnes m g b hf Gaardbruker og tømmerm Høiland n s 002 Gina Alvsnes k g b hm gaardbrukerkone Høiland n s 003 Gunleiv Alvsnes m ug b s søn Stavgr. n s 004 Sigrid Alvsnes k ug b d datter Høiland n s Haga Lutsi Per Lutsi m g b hf gaardbruker Høiland n s Utflytta frå Noreg: 1894 Flytta attende til Noreg: 1898 Bustad i Noreg før utflytting: Høiland Siste bustad i Amerika: S. Dacota Stilling i Amerika: Murer 002 Sille Lutsi k g b hm gaardbrukerkone Høiland n s 003 Martin Lutsi m ug b s gaardsarbeider Høiland s 004 Frithjof Lutsi m ug b s gaardsarbeider Høiland n s 005 Klara Lutsi k ug b d huslig arbeide Høiland n s Haga Kjøllevik Tarald Knudsen m g b hf gaardbruker Høiland n s 002 Tomine Knudsen k g b hm gaardbrukerkone Gjæsdal n s 003 Tabitta Knudsen k ug b d datter Høiland n s 004 Kristine Knudsen k ug b d datter Høiland n s 005 Anna Knudsen k ug b d datter Høiland n s 006 Pauline Knudsen k ug b d datter Høiland n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1123 Høiland Haga Kjøllevik Kaia Kjøllevik k g b hm Gaardbruker Høiland n s 002 Olai Kjøllevik m ug b s søn Høiland n s Haga Kjøllevik Gabriel Helland m g b hf Gaardbruker Gjæsdal n 002 Serine Helland k g b hm gaardbrukerkone Gjæsdal n s 003 Lars Helland m ug b s søn Gjæsdal n s 004 Klara Helland k ug b d datter Høiland n s 005 Harald Helland m ug b s søn Høiland n s 006 Jørgine Nævland k e mt b føderaadskone Gjæsdal n s Sedvanleg bustad: Gjæsdal 007 Gabriel Hansen m g b hf føderaadsmand Høiland n s 008 Maren Hansen k g b hm føderaadskone Høiland n s E: Slutt på tellingskreds 2 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 217 (kvinner: 106, menn: 111) Bustader i kretsen: 38 Krets: 003 Kylles Prestegjeld: Høiland Herred/by: Høiland Kylles Kylles Bernt Bjørnsen m g b hf jordbruker (selveier) Høiland n s 002 Kristina Kristensdatter k g b hm husholder Høiland n s 003 Randi Berntsdatter k ug b b Datter Høiland n s 004 Bjarne Berntsøn m ug b s Søn Høiland n s 005 Lisa Egeland k ug b tj fjøsjente Høle n s Kylles Sandviken Elling Ingebrektsen Vatne m g b hf jordbruker og selveier Gjesdal 002 Marta Vatne k g b hm Gaardmandskone Ekersundn s 003 Gurina Pedersdatter k e b fl Folgekone Gjesdal n s 004 Hans Svendsen Skjelbred m ug mt tj jordbruksarbeider Høiland n s Sedvanleg bustad: Skruds-Egeland Kylles Kylles Ommund Jørgensen m ug b hf jordbruker Høiland n s 002 Emma Torgersdatter k ug b tj husholder Høiland n s Kylles Ødegaarden Gabriel Furunes m ug b hf jordbruker og tømmerm Høiland n s 002 Tore Furunes m ug f fl møller ved havremølle Høiland n s Gabriel og Tore eier gaarden sammen Sannsynleg opphaldstad: Sandnes 003 Elen Furunes k ug b hm husholder Høiland n s Kylles Kylles Elen Olsen Kylles k e b hm jordbruk (selveier) Fossan n s 002 Ole Torgersen Kylles m ug b s jordbruksarbeider Høiland n s 003 Theoline Torgersdatter k ug b d Datter Husstel Høiland n s 004 Jenny Torgersdatter k ug b d Datter Høiland n s 005 Gunda Torgersdatter k ug b d Datter Høiland n s Kylles Kylles Sven P. Lutsi m g b hf jordbruker (selveier) Høiland n s Side 20 Utflytta frå Noreg: 1892 Flytta attende til Noreg: 1898 Bustad i Noreg før utflytting: Høiland Siste bustad i Amerika: Jova Stilling i Amerika: jordbrugsarb. Digitalarkivet - Arkivverket

21 002 Malena Lutsi k g b hm husholder Høiland n s 003 Paul S. Lutsi m ug b s Søn Høiland n s 004 Svend Norheim m g b hf folgemand Ly. n s 005 Ane Norheim k g b hm folgekone Ly. n s Kylles Hagen Kristian Tjessem m g b hf jordbruker (selveier) Høiland n s 002 Regina B. Tjessem k g b hm husholder Høiland n s 003 Kristofer Kj. Tjessem m ug b s hustømmermand Høiland n s 004 Ragna K. Tjessem k ug b d Datter Husstel Høiland n s 005 Kristiana K. Tjessem k ug b d Datter Høiland n s Kylles Skjørestad Peder Pedersen m g b hf jordbruker (selveier) Gjesdal n s 002 Anna Maria Pedersen k g b hm husholder Høiland n s 003 Peder Andreas Pedersen m ug b s gaardsdreng Høiland n s 004 Tora Pedersen k ug b d gaardsjente Høiland n s 005 Martin Pedersen m ug b s gaardsdreng Høiland n s 006 Agnhild Maria Pedersen k ug b d Datter Husstel Høiland n s 007 Helga Pedersen k ug b d Datter Høiland n s 008 Peder Pedersen m ug b s Søn Høiland n s 009 Sigvart Pedersen m ug b s Søn Høiland n s 010 Sigrid Pedersen k ug b d Datter Høiland n s 011!! Pedersen* m ug b s Søn Høiland n s udøpt gut Kylles Neset eller Foren Peder Berntsen Skjelbred m g b hf jordbruker (selveier) Høiland n s 002 Sofia Larsdatter Sjelbred k g b hm husholder Høiland n s 003 Gunhild P. Sjelbred k ug b d gaardsjente Høiland n s 004 Lars Pedersen Skjelbred m ug b s Søn Gaardsarbeide Høiland n s 005 Thoralv P. Sjelbred m ug b s Søn Høiland n s 006 Peder P. Sjelbred m ug b s Søn Høiland n s 007 Sverre P. Sjelbred m ug b s Søn Høiland n s 008 Thella P. Sjelbred k ug b d Datter Høiland n s Kylles Skjørestad Nils R. Skjørestad m g b hf jordbruker (selveier) Sandnes n s Masfjorden n 002 Malena Skjørestad k g b hm husholder Sandnes i Masfjorden 003 Emil N. Skjørestad m ug b s gaardsdreng Høiland n s 004 Alfred N. Skjørestad m ug b s gaardsdreng Høiland n s 005 Sigurd N. Skjørestad m ug b s Søn Høiland n s 006 Julius N. Skjørestad m ug b s Søn Høiland n s 007 Ragnvald N. Skjørestad m ug b s Søn Høiland n s 008 Harald N. Skjørestad m ug b s Søn Høiland n s 009 Nils N. Skjørestad m ug b s Søn Høiland n s 010 Agnis N. Skjørestad k ug b d Datter Høiland n s 011 Hans A. Skjørestad m e b fl Folgemand Sandnes n i Masfjorden Kylles Skjørestad Ola Andr. Skjørestad m g b hf jordbruker (selveier) Høiland n s Utflytta frå Noreg: 1892 Bustad i Noreg før utflytting: Høiland Stilling i Amerika: forpakter Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 21 s s

22 1123 Høiland Flytta attende til Noreg: 1904 Siste bustad i Amerika: Jova 002 Helga Skjørestad k g b hm husholder Høiland n s 003 Pauline Skjørestad k ug b d Datter Høiland n s 004 Serina Norheim k ug b tj gaardsjente Høiland n s 005 Erik Olsen Skjørestad m ug b s Søn Høiland n s Kylles Heien Erik Olsen Skjørestad m g b hf jordbruker (selveier) Høiland n s 002 Grethe Jensdatter Skjørestad k g b hm husholder Høiland n s 003 Joakim Eriksen Skjørestad m ug b s gaardsdreng Høiland n s 004 Konstanse Ellingsdatter Skjørstad k ug b fl Pleiedatter Tysvær (Bokn) Kylles Skjørestad Torger Martinsen Haga m g b hf jordbruker (selveier) Høiland n s 002 Rakel Ludvigsdatter Haga k g b hm husholder Høiland n s 003 Ragna Torgersdatter k ug b d Datter Husstel Høiland n s 004 Klara Torgersdatter k ug b d Datter Høiland n s 005 Leiv Torgersøn m ug b s Søn Høiland n s 006 Marta Torgersdatter k ug b d Datter Høiland n s 007 Torvald Torgersøn m ug b s Søn Høiland n s Kylles Ødegaarden Johannes Hauge m g b hf jordbruker på egen jord Lindaas n s Utflytta frå Noreg: 1887 Flytta attende til Noreg: 1888 Bustad i Noreg før utflytting: Høiland Siste bustad i Amerika: Illinois Stilling i Amerika: gaardsdreng 002 Gurina Hauge k g b hm husholder Høiland n s 003 Gunhild Hauge k ug b d gaardsjente Høiland n s 004 Martin Hauge m ug b s Søn Høiland n s 005 Johan Hauge m ug b s Søn Høiland n s 006 Kristian Hauge m ug f s gaardsdreng Høiland n s Sannsynleg opphaldstad: Nord Dakota Kylles Ødegaarden Helmer Nikolai Hauge m g b hf jordbruker (selveier) Høiland n s Utflytta frå Noreg: 1889 Flytta attende til Noreg: 1902 Bustad i Noreg før utflytting: Høiland Siste bustad i Amerika: Jova Stilling i Amerika: jordarbeider 002 Theoline Tønnesdatter Hauge k g b hm husholder Høiland n s 003 Gunvor Hauge k ug b d Datter Høiland n s 004 Jonas Hauge m ug b s Datter!! Høiland n s Kylles Netland Ola Samuelsen Tjessem m g b hf jordbruker (selveier) Høiland n s 002 Maria Halvarsdatter Tjessem k g b hm husholder Gjesdal n s 003 Olava Samuelsen Tjessem k ug b d gaardsjente Høiland n s Kylles Grønnestad Jon Tanke Torsen m g b hf jordbruker (selveier) Høiland n s 002 Anna Serina Samuelsdatter k g b hm husholder Høiland n s 003 Tønnes J. Grønnestad m ug b s gaardsdreng Høiland n s 004 Signe J. Grønnestad k ug b d Datter Husstel Høiland n s 005 Kari J. Grønnestad k ug b d Datter Høiland n s 006 Inga Amanda Grønnestad k ug b d Datter Høiland n s n s Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 Kylles Stenfjeldet Severin O. Stenfjeld m g b hf jordbruker (selveier) Stavangern s 002 Karen L. Stenfjeld k g b hm husholder Gjesdal n s 003 Lina Sevrinsdatter k ug b d Datter Høiland n s 004 Kari Sevrinsdatter k ug b d Datter Høiland n s 005 Ole Sevrinsen m ug b s Søn Høiland n s 006 Olava Skaarland k ug b tj gaardsjente Høiland n s %Skjørestad % 007 Kari Larsdatter Stokkeland k e mt fl uldskiller ved fabrik Gjesdal n s Sedvanleg bustad: Aalgaard Kylles Skaarland John Jonsen Skjørestad m g b hf jordbruker (selveier) Høiland n s 002 Andrina A. Skjørestad k g b hm husholder Evenvik n s 003 Guri J. Skaarland k ug b d Datter Høiland n s 004 Jonette Skaarland k ug b d Datte Høiland n s 005 Josefa Skaarland k ug b d Datter Høiland n s Kylles Stemmen Martin M. Vølstad m g b hf Landhandl. og jordbr. (s) Høiland n s 002 Martine T. Vølstad k g b hm husholder Høiland n s Utflytta frå Noreg: 1896 Flytta attende til Noreg: 1899 Bustad i Noreg før utflytting: Sandnes Siste bustad i Amerika: Jova Stilling i Amerika: tjenestepike 003 Magnus Vølstad m ug b s Søn Høiland n s 004 Gudrun Vølstad k ug b d Datter Høiland n s 005 Trygve Vølstad m ug b s Søn Høiland n s 006 Marta Vølstad k ug b d Datter Høiland n s 007 Maret Vølstad k ug b d Datter Høiland n s 008 Magnhild Vølstad k ug b d Datter Høiland n s Kylles Sviland Ole Thorsen Sviland m g b hf jordbruker (selveier) Høiland n s 002 Sofia Samuelsdatter Sviland k g b hm husholder Høiland n s 003 Selma O. Sviland k ug b d sypike Høiland n s 004 Olav O. Sviland m ug b s gaardsdreng Høiland n s 005 Sverre O. Sviland m ug b s Søn Høiland n s Kylles Sviland Samuel S. Tjessem m g b hf jordbruker Høiland n s 002 Maria K. Tjessem k g b hm husholder Høiland n s 003 Inga S. Tjessem k ug f d sypike Høiland n s Sannsynleg opphaldstad: Stangeland i Høiland 004 Sven S. Tjessem m ug b s gaardsdreng Høiland n s 005 Sara S. Tjessem k ug b d gaardsjente Høiland n s 006 Konrad S. Tjessem m ug b s Søn Gaardsarbeide Høiland n s 007 Sigvart S. Tjessem m ug b s Søn Høiland n s 008 Magnus S. Tjessem m ug b s Søn Høiland n s 009 Martin S. Tjessem m ug b s Søn Høiland n s 010 Ingvald S. Tjessem m ug b fl Dattersøn Høiland n s 011 Tønnes K. Tjessem m ug b tj gaardsdreng Høiland n s Kylles Lundheim Ingvald Ivarsen Sviland m g b hf jordbruker (selveier) Høiland n s Utflytta frå Noreg: 1905 Bustad i Noreg før utflytting: Høiland Stilling i Amerika: malersvend Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

24 1123 Høiland Flytta attende til Noreg: 1909 Siste bustad i Amerika: Michigan 002 Maria Andersdatter Sviland k g b hm husholder Haaland n s 003 Sigrid Ivarsdatter Sviland k ug b fl gaardsjente Høiland n s 004 Sverre Ivarsen Sviland m ug b fl gaardsdreng Høiland n s Kylles Heietrøen Torger T. Hetland m g b hf gaardeier og tømmermand Høiland n s 002 Ane Ludvigsdatter k g b hm husholder Gjesdal n s 003 Bertinius Torgersen m ug b s gaardsdreng Høiland n s 004 Sven Torgersen m ug b s gaardsdreng Høiland n s 005 Gunda Torgersdatter k ug b d Datter Husstel Høiland n s 006 Karen Torgersdatter k ug b d Datter Høiland n s 007 Astrid Torgersdatter k ug b d Datter Høiland n s 008 Eina Hansine Torgersdatter k ug b d Datter Høiland n s 009 Lars Torgersen m ug b s Søn Høiland n s Kylles Sviland Søren A. Sviland m g b hf jordbruker (selveier) Time n s Utflytta frå Noreg: 1883 Flytta attende til Noreg: 1891 Bustad i Noreg før utflytting: Gjesdal Siste bustad i Amerika: Chicago Stilling i Amerika: Kusk 002 Elen Ingebrektsdatter Sviland k g b hm husholder Gjesdal n s Utflytta frå Noreg: 1886 Flytta attende til Noreg: 1891 Bustad i Noreg før utflytting: Gjesdal Siste bustad i Amerika: Chicago Stilling i Amerika: Husmor 003 Asbjørn S. Sviland m ug f s landbrukskoleelev Chicago n s utgaar Sannsynleg opphaldstad: Landbrukskolen Ryfylke 004 Sigurd S. Sviland m ug b s gaardsdreng Høiland n s 005 Staale S. Sviland m ug b s Staale Gaardsarbeide Høiland n s 006 Anton S. Sviland m ug b s Søn Høiland n s 007 Sofia S. Sviland k ug b d gaardsjente Chicago n s 008 Emma S. Sviland k ug b d Datter Høiland n s 009 Ingrid Olava S. Sviland k ug b d Datter Høiland n s 010 Torger Torgersen Kydland m ug b fl Fostersøn Gjesdal n s Kylles Sviland Ivar Ivarsen Sviland m g b hf jordbruker (selveier) Høiland n s 002 Maria Johannesdatter Sviland k g b hm husholder Haaland n s 003 Ivar Ivarsen Sviland m ug b s Søn Høiland n s 004 Anna Ivarsdatter Sviland k ug b d Datter Høiland n s 005 Ragnvald Sviland m ug b tj gaardsdreng Høiland n s 006 Kjersti Liabø k ug b tj gaardsjente Imsland n s Kylles Sviland Rakel Aadnesdatter k e b hm husholder Gjesdal n s 002 Asbjørn O. Sviland m ug b hf Gaardbruker (selveier) Høiland n s 003 Reinert O. Sviland m ug b s jordbruksarbeider Høiland n s 004 Gustav O. Sviland m ug b s jordbruksarbeider Høiland n s 005 Agyda O. Sviland k ug b d gaardsjente Høiland n s Kylles Meieriet 24 under Petra Enes k ug b hm Meierske Kvinhæredn s 002 Tine Sola k ug b tj meierijente Haaland n s Kylles Ljonheim Torstein Anestad m g b hf 1ste maskinist ved Haa n s elektricitetsværk Prgj. Side 24 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1122 Gjesdal, Lye prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1122 Gjesdal, Lye prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1122 Gjesdal, Lye prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1041 Vanse. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1041 Vanse. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1041 Vanse Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1018 Søgne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1102 Sandnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1102 Sandnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1102 Sandnes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1126 Hetland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1126 Hetland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1126 Hetland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1120 Klepp. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1120 Klepp. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1120 Klepp Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1867 Bø Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1263 Lindaas. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1263 Lindaas. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1263 Lindaas Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0921 Tromø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1448 Stryn Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0832 Mo Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer