Folketeljing 1910 for 0804 Brevik. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 0804 Brevik. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 0804 Brevik Digitalarkivet

2 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. 5

6 Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje 6

7 tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert 7

8 f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Folketeljinga 1910 Krets: 001 Herred/by: Brevik Grubbehaugen 37 Fængsel, Retslokale og Politikammer Sidebygn.: Vedskur Merknad: Av de 8 er der til retslokalet 3 v., politikammeret 2v., og fængslet 3v. 01 forhus ( m, k) ( m, k) 001 O. K. Frøvold m g b hf Politibetjent, justitsvaktm. og Eggedal n s hovedstævnevidne 002 Pauline Frøvold k g b hm Hustru Modum n s 003 Kristian Otto Frøvold m ug b s søn Brevik n s 004 Gudmund Frøvold m ug b s søn Brevik n s Grubbehaugen 40 vaaningshus Sidebygn.: Kontorbygning 01 forhus ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 7 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ludvig T. W. Wiborg m g b hf Skibsmægler Brevik n s 002 Karoline Wiborg k g b hm Hustru Brevik n s 003 Thomas Wiborg m ug b s Kontorist v Brevik n s skibsmæglerkontor 004 Anine Raaum k ug b b Lever av sine midler Brevik n s 0002b 001 Grubbehaugen 38 Folkeskole (ubebudd) 2 Merknad: Skolen indeholder 12 klasseværelser, 1 lærerværelse, 1 kjøkken Grubbehaugen 39 vaaningshus Sidebygn.: Vedbod 01 forhus 1ste 5-4 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Johannes Olsen m g b hf Arbeidsform. stenbrudd Sverige s 002 Olga Olsen k g b hm Hustru Brevik n s 003 Margit Olsen k ug b d Datter Brevik n s 004 Arthur Olsen m ug b s Søn Brevik n s 005 Olai Olsen m ug b s Søn Brevik n s 006 Gustav Olsen m ug b s Søn Brevik n s 007 Elna Olsen k ug b d Datter Brevik n s 008 Sigrid Olsen k ug b d Datter Brevik n s 009 Sigurd Olsen m ug b s Søn Brevik n s Grubbehaugen 41 vaaningshus Sidebygn.: Vedbod 01 forhus ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Kathrine Ugelstad k e b hm Forsørges av søn, skibsfører Brevik n s 002 Kathrine Ugelstad k ug b d Forsørges av bror, skibsfører Brevik n s Grubbehaugen 42 vaaningshus forhus ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Knudt Lunde m g b hf Banevogter ved statsbanerne Eidanger n s 002 Hanna Lunde k g b hm Hustru Brevik n s 003 Jenny Lunde k ug f d husgjerning Eidanger n s Sannsynleg opphaldstad: Porsgrund 004 Bergliot Lunde k ug b d husgjerning Eidanger n s 005 Johannes Lunde m ug b s søn Eidanger n s 006 Gunda Lunde k ug b d datter Eidanger n s 007 Selander Lunde m ug b s søn Eidanger n s 008 Brynhild Isaksen m e b Far til hm Dampskibsexpeditør Holden n Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 0804 Brevik Grubbehaugen 44 vaaningshus forhus ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Karen Ellefsen k e b hm Leieindtægt Bamle n s 002 Karen Andersen k ug b d steddatter Brevik n s 003 Kristian Madsen m ug b el Skomakersvend Bamle n s Grubbehaugen 45 vaaningshus forhus ( m, k) ( m, k) kr. 14,00 pr md. Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Lars Gundersen m g b hf Pudser ved maskinavd Brevik n s statsbanerne 002 Anna Gundersen k g b hm Middagsgjæster Høland n s 003 Bergitte Gundersen k b d Statsb.: Trusamf.: Merknad: E: Overstrøket av teller 004 Hellen Gundersen k ug b d datter Brevik n s 005 Bergitte Gundersen k ug b tj Husgjerning Brevik n s Grubbehaugen 43 vaaningshus forhus 1ste ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: j Rom: 6 Rom loft: 3 Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: Tønnes Birkeland m g b hf Overretssagfører Egersund n s 002 Dagmar Birkeland k g b hm Hustru Christiania n s 003 Dagmar Allum k ug b Tjenestepige Husgjerning Saude n s 004 Einar Sverdrup m ug b el Sorenskriverfuldmægtig Reine, Lofoten n s Fisketorvet 46 forretningslokale Sidebygn.: Sidebygning, hvori boktrykkeri Merknad: andre lokaler: Boktrykkeri 01 forhus 2den ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: j Rom: 6 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Severin Raaum m g b hf Kjøbmand, Manufacturhandel Brevik n s 002 Hanna Raaum k g b hm Hustru Brevik n s 003 Sigurd Raaum m ug b s Søn Brevik n s 004 Herdis Raaum k ug b d Datter Brevik n s 005 Gunvor Raaum k ug b d Datter Brevik n s 006 Birgit Raaum k ug b d Datter Brevik n s 007 Hanna Raaum k ug b d Datter Brevik n s 008 Bertha Jensen k ug b tj Husgjerning Stathelle n s 009 Birgit Johannesen k ug b tj Barnepike Stathelle n s Storgaten 36 vaaningshus forhus ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: 3 Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Marius Schilbred m g b hf Kjøbmand, skibsreder, Brevik n s isexportør (kolonial, skibshandel) 002 Marie Schilbred k g b hm Hustru Eidanger n s 003 Anna Schilbred k ug b d Datter Brevik n s 004 Julie Rasmussen k ug b tj husgj Bamle n s 02 forhus 2den 0-2 ( m, k) ( m, k) kr. 204,00 pr aar 001 Ingeborg Grønnerøe k ug b søster Lever av midler Brevik n s 002 Malla Grønnerøe k ug b søster Lever av midler Brevik n s 03 forhus paa kvist 3-2 ( m, k) ( m, k) kr. 15,00 pr md. Kjøk.: 1 Bad: n Rom: Rom loft: 3 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Søren Andersen m g b hf vognvisitør (jernbane) Skjerdalen n s 002 Bertine Andersen k g b hm Hustru Øvre Eker n s 003 Kirsten Andersen k ug b d Modeforretning Drammen n s 004 Sigurd Andersen m ug b s Handelsbetj. (colonial) Drammen n s 005 Thor Andersen m ug b s søn Brevik n s Storgaten 48 vaaningshus Sidebygn.: en sidebygning 01 forhus 1ste 2-3 ( m, k) ( m, k) kr. 16,00 pr md. 001 Andreas Burkeland m g b hf Lærer v/ Folkeskolen Haus n s 002 Malene Burkeland f Arne k g b hm Hustru Haus n s 003 Ingebjørg Burkeland k ug b d Datter Haus n s 004 Anna Burkeland k ug b d Datter Haus n s 005 Asbjørn Burkeland m ug b s søn Brevik n s 02 forhus 1ste 0-3 ( m, k) ( m, k) kr. 16,00 pr md. Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Elise Høegh k e b hm Lever av midler Gjerpen n s 002 Sofie Høegh k ug b d Folkeskolelærerinde Brevik n s 003 Josefine Pedersen k ug b tj Husgj Brevik n s 03 forhus paa 1-2 ( m, k) ( m, k) kvisten Kjøk.: 1 Bad: n Rom: Rom loft: 5 Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Anders Jahnsen m e b hf Skræddermester samt Sverige n s klædeshandel 002 Thea Jahnsen k ug b d husgjerning Holden n s 003 Gunda Olavessen k ug b tj husgjerning Langesund n s 04 sidebygning 2den 2-1 ( m, k) ( m, k) kr. 16,00 pr md. Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Jakob Wold m g b hf Konduktør (jernbane) Skien n s 002 Karen Wold k g b hm Hustru Gjerpen n s 003 Herman Wold m ug b s Søn Skien n s Storgaten 49 vaaningshus Sidebygn.: 1 sjøbod 01 forhus 2den 3-4 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Theodor Dahlin m g b hf Skrædderm. & klædeshandel Sverige n s 002 Karoline Dahlin k g b hm hustru Drammen n s 003 Elfrida Dahlin k ug b d datter Brevik n s 004 Kristian Dahlin m ug b s søn Brevik n s 005 Thordis Dahlin k ug b d datter Brevik n s 006 Johan Dahlin m ug b s søn Brevik n s 007 Dagny Dahlin k ug b d datter Brevik n s Storgaten 35 vaaningshus Sidebygn.: 1 sjøbod 01 forhus 1ste 1-2 ( m, k) ( m, k) kr. 33,00 pr md. 001 Helvik Busk k e b hm Manufakturhandel Brevik n s 002 Eugen Busk m ug b s søn Bamle n s 003 Hjørdis Busk k ug b d datter Bamle n s 02 forhus 2den 3-5 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Lars Eriksen m g b hf Fabrikant, leketøi, arbeidsgiver V. Toten n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0804 Brevik Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1903 Flytta attende til Noreg: 1904 Bustad i Noreg før utflytting: Brevik Siste bustad i Amerika: Sioux city Iowa Stilling i Amerika: Arbeider ved jernbane Merknad: 002 Johanne Eriksen k g b hm Kjødforretn Brevik n s 003 Ingeborg Eriksen k ug b d datter Brevik n s 004 Torstein Eriksen m ug b s søn Brevik n s 005 Erik Eriksen m ug b s søn Brevik n s 006 Tora Eriksen k ug b d datter Brevik n s 007 Johanne Olsen k ug b tj tjenestepike Kragerø n s 008 Karen Knudsen k e b el Fattigunderstøttet Brevik n s Storgaten 34 vaaningshus Sidebygn.: 2 Sidebygninger hvoraf 1 med Familiebekvemmelighed 01 forhus 2den ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: j Rom: 6 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 H. M. Albretsen m g b hf Kjøbmand i Jernvarer Brevik n s 002 Petrine Albretsen k g b hm Hustru Brevik n s 003 Emma B. Albretsen k ug b d Datter Brevik n s 004 Lovise H. Albretsen k ug b d Datter Brevik n s 005 Henrik C. Albretsen m ug b s Søn Brevik n s 006 Thora Olsen k ug b tj Tjenestepike Tromsø n 02 sidebygning 2den 6-5 ( m, k) ( m, k) kr. 20,00 pr md. Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 5 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Carl Albretsen m g b hf Boghandler Brevik n s 002 Warda Albretsen k g b hm Hustru Solum n s 003 Carsten Albretsen m ug b s Handelsbetjent Brevik n s 004 Petra Albretsen k ug b d Datter Brevik n s 005 Leif Albretsen m ug b s Søn Brevik n s 006 Rolf Albretsen m ug b s Søn Brevik n s 007 Carl Albretsen m ug b s Søn Brevik n s 008 Clara Albretsen k ug b d Datter Brevik n s 009 Sigmund Albretsen m ug b s Søn Brevik n s 010 Andrea Albretsen k ug b d Datter Brevik n s 011 Emma Haraldsen k ug b Tjenestepige Tjenestepike Heistad Eidanger n s Storgaten 33 vaaningshus Sidebygn.: 1 sidebygning, 1 uthus og sjøbod 01 forhus 1ste 0-1 ( m, k) ( m, k) forb. med butik kr. 25,00 pr md. Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Marie Tobiassen k ug f hm Manufakturhandel Brevik n Trusamf.: Uttraadt, intet samfund Sannsynleg opphaldstad: Skien 002 Gurine Tobiassen k ug b søster Manufakturhandel Brevik n s 02 forhus 2den 1-3 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 6 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 P. A. Stoesen m g b hf Skibsreder Brevik n s 002 Pauline Stoesen k g b hm Hustru Brevik n s 003 Petter Stoesen m ug f s Dampskibsfører Brevik n s Sannsynleg opphaldstad: Paa reise fra Hull til Newport 004 Martine Lager k ug b tj Tjenestepike Bamle n s 005 Marie Schoubye k ug b el Lever av midler Brevik n s Storgaten 32 vaaningshus samt bakeri Sidebygn.: Bakeri, vedbod 01 forhus 1ste og 2-4 ( m, k) ( m, k) 2den Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 6 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 B. O. Olsen m g b hf Bakermester Tønsberg n s 002 Hanna Olsen k g b hm Hustru Brevik n s 003 Hanna Gundersen k g b d Butikdame Bakerbutik Brevik n s 004 Astrid Gundersen k ug b dd datter Porsgrund n s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Nelly Olsen k ug b dd datter Bamle n s 006 Erling Olsen m ug b Læregut Læregut Baker Brevik n s 007 Olaf Olsen m ug f s fyrbøder dampskib (Sjømand) Brevik n s Sannsynleg opphaldstad: Gevle 02 forhus 2den 1-3 ( m, k) ( m, k) kr. 25,00 pr md. 001 Amalie Jensen k e b hm Modehandel Brevik n s 002 Sigrid Jensen k ug b d datter Brevik n s 003 Arne Jensen m ug b s søn Brevik n s 004 Marie Hansen k ug b tj Tjenestepike Bamle n s Storgaten 58 vaaningshus med Apothek Sidebygn.: materialkammere Merknad: butiklokaler: Apotek 01 forhus 2den 3-2 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 7 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Dortheus Andreas Hansen m g b hf Apotheker Porsgrund n s 002 Karen Elisabeth Hansen k g b hm Hustru Kragerø n s 003 Haakon Hansen m ug b s Søn Brevik n s 004 Harald Hansen m ug b s Søn Brevik n s 005 Karen Johannesen k ug b tj Tjenestepike Brevik n s Storgaten 31 Hotel Sidebygn.: Vedskur m. Pakbod Merknad: Hotellet indholder 7 værelser for reisende, 1 spisestue, 1 læseværelse, 2 privatværelser, 2 pikeværelser, 1 restauration. andre lokaler: Festivitetssal 01 forhus Hotellet 4-6 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 14 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 2 Rom losj.: 001 Karoline Lindbo k ug b hm Hotelværtinde Hoff Jarlsberg n s 002 Anna Venstøb k ug b tj Husjomfru Hjerpen n s 003 Olethe Jordbudal k ug b tj Stuepige Drangedal n s 004 Marie Heibø k ug b tj Stuepige Kragerø n s 005 Ingeborg Jørgensen k ug b tj Restaurationsjomfru Risør n s 006 Julie Karlberg k ug b tj Kokkepige Drangedal n s 007!! Sem m mt Reisende Exportør Hiterdal n s Merknad: 1865, Hiterdal E: tilført med rød penn Sedvanleg bustad: Notodden 008!! Lundeby m mt Reisende Ingeniør, Berg- Kria. n s Merknad: Bergs, 1880, Kria.E: tilført med rød penn Sedvanleg bustad: Kristiania 009 Fred R. Vettern m mt Reisende Direktør, for Isexport!! Statsb.: England Trusamf.: Merknad: for Isexport, 1880 E: tilført med rød penn Sedvanleg bustad: London 010 Gl.?? m mt Reisende Sekretær, for Isexport!! s Statsb.: England Merknad: for Isexport, 1885 E: tilført med rød penn Sedvanleg bustad: London Storgaten 59 Middelskole (med bestyrerbolig) Sidebygn.: Pedelbolig og gymnastiksal Merknad: Skolen indeholder forøvrig 6 klasseværelser. andre lokaler: Skole 01 forhus paa 3-6 ( m, k) ( m, k) Anslaat til kr. 300,00 (fri bolig) kvisten Kjøk.: 1 Bad: n Rom: Rom loft: 7 Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: Morten Mathias Boye m g b hf Adjunkt (skolebestyrer) Adm Tromø n s direktør i Brevik Sparebank 002 Gusta Emilie Boye k g b hm Hustru Tromø n s 003 Helene Boye k ug b d Discippel paa apotek Nordre Aurdal n s 004 Karl Jon Winther Boye m ug b s Teknikerelev Nordre Aurdal n s 005 Margrethe Boye k ug b d Datter Nordre Aurdal n s 006 Jenny Gustava Boye k ug b d Datter Nordre Aurdal n s 007 Nils Olaf Boye m ug b s Søn Brevik n s 008 Berthe Gurine Johnsen k e b fl Pensionist Tromø n s 009 Sofie Svendsen k ug b tj Husgjerning Eidanger n s 02 sidebygning 1ste 2-2 ( m, k) ( m, k) Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0804 Brevik 001 Karen Thorsen k g b hm Pedel ved komm. midd.skole Brevik n s 002 Olai Thorsen m ug b s Søn Brevik n s 003 Jenny Thorsen k ug b d Datter Gjerpen n s 004 William Thorsen m ug b s Søn Gjerpen n s Storgaten 30 vaaningshus Sidebygn.: Vedbod, lagerbod 01 forhus 1ste og 1-1 ( m, k) ( m, k) 2den Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Martin Eliassen m g b hf Skraphandler Kristiansand S n s 002 Petrea Eliassen k g b hm hustru Brevik n s Storgaten 26 vaaningshus Sidebygn.: Stal, fjøs, ladebygn. Bryggerhus 01 forhus 1ste 1-2 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 5 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Peder Ingebretsen m g b hf Isexportør Brevik n s 002 Lina Ingebretsen k g b hm hustru Eidanger n s 003 Elida Knudsen k ug b tj tjenestepike Eidanger n s 02 forhus 2den 1-1 ( m, k) ( m, k) kr. 15,00 pr md. Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Asta Midelfart k g b hm Lever av midler %Hustru% Brevik n s 002 Mathias Midelfart m ug b s søn Brevik n s Storgaten 25 vaaningshus Sidebygn.: uthus hvori butik 01 forhus 1ste 1-2 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: 4 Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Rudolf Larsen m e b hf Lodsolderm. & havnefoged Brevik n s 002 Johanne Larsen k ug b hm Husgjerning Brevik n s 003 Kathrine Andersen k ug b tj Tjenestepike Eidanger n s Storgaten 18 vaaningshus Sidebygn.: Uthus hvori vedskjul & snekkerverksted 01 forhus 1ste 4-4 ( m, k) ( m, k) kr. 10,50 pr md. 001 Lauritz Gusfre m g b hf Snedkermester Brevik n s 002 Inga Gusfre k g b hm Hustru Stathelle n s 003 Leif Gusfre m ug b s Søn Brevik n s 004 Sigurd Gusfre m ug b s Søn Brevik n s 005 Dagfin Gusfre m ug b s Søn Brevik n s 006 Borghild Gusfre k ug b d Datter Brevik n s 007 Astrid Gusfre k ug b d Datter Brevik n s 008 Signe Gusfre k ug b d Datter Brevik n s 02 forhus 1ste 1-1 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Kirsten Halvorsen k e b hm Lever av leieindtægt Brevik n s 002 Olaf Olsen m ug b ds Søn Brevik n s 03 forhus 2den 3-2 ( m, k) ( m, k) kr. 13,00 pr md. 001 Hagbart Rohde m g b hf Hoteltjener Brevik n s 002 Valborg Rohde k g b hm Hustru Eidanger n s 003 Ernst Rohde m ug b s Søn Brevik n s 004 Hans Rohde m ug b s Søn Brevik n s 005 Ragnhild Rohde k ug b d Datter Brevik n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga forhus 2den 0-1 ( m, k) ( m, k) kr. 8, Gesine Ingvardsen k ug b el Syerske (skrædder) Farsund Storgaten 24 vaaningshus Sidebygn.: Vedbod og sjøbod 01 forhus 1ste 1-2 ( m, k) ( m, k) 001 Helene Iversen k e b hm Melkehandel Gjerstad n s 002 Aagot Iversen k ug b d Kontordame ved avisexp Hvalerøerne n s 003 Jørgen Iversen m ug b s Sjømand, matros Langesund n s 02 forhus 2den 2-2 ( m, k) ( m, k) kr. 15,00 md. Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Karl Thorsen m g b hf Blikvarefabrikarbeider Brevik n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1892 Flytta attende til Noreg: 1893 Bustad i Noreg før utflytting: Brevik Siste bustad i Amerika: Chicago Stilling i Amerika: Teltmaker Merknad: 002 Marie Thorsen k g b hm Hustru Drangedal n s 003 Arthur Thorsen m ug b s søn Brevik n s 004 Alida Hansen k ug b el Syerske, skrædderforr Farsund n s Storgaten 6 vaaningshus Sidebygn.: sidebygn. beboelsesleilighet 01 forhus 1ste 2-6 ( m, k) ( m, k) kr. 250,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 5 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Peter Andreas Lerche m g b hf Tandlæge Larvik n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1901 Flytta attende til Noreg: 1906 Bustad i Noreg før utflytting: Larvik Siste bustad i Amerika: Chicago Stilling i Amerika: Ikke arbeidet. Student v. College Merknad: 002 Karen Eugenie Lerche k g b hm Hustru Fredrikstad n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1902 Flytta attende til Noreg: 1906 Bustad i Noreg før utflytting: Kristiania Siste bustad i Amerika: Chicago Stilling i Amerika: Husarbeide Merknad: 003 Else Eugenie Lerche k ug b d Datter Chicago Ill. Amerika n s 004 Hans Peter Lerche m ug b s Søn Kristiania n s 005 Dagny Elisabeth Lerche k ug b d Datter Kristiania n s 006 Eli Ragnhild Lerche k ug b d Datter Brevik n s 007 Mathilde Lovise Næss k ug b Tjenestepike Tjenestepike Kjose Brunlaugnæs n s 008 Ella Marie Nyborg k ug b Barnefrøken Barnefrøken Kristiania n s %mt % Sedvanleg bustad: %Villa "Granum" Bækkelaget% 02 sidebygning 1ste 0-1 ( m, k) ( m, k) 001 Karen Sørensen k ug b Blomsterforretn Brevik n s Storgaten 4 vaaningshus forhus 2den 2-1 ( m, k) ( m, k) kr. 12,50 md. 001 Adolf Norberg m g b hf Lagerarb. Blikvarefabrik Porsgrund n s 002 Karoline Norberg k g b hm Hustru Porsgrund n s 003 Arne Norberg m ug b s søn Porsgrund n s Toldbodbakken 8 vaaningshus Sidebygn.: Smedje 01 forhus 1ste 1-1 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0804 Brevik 001 Olaus Olsen m g b hf Smedmester Gjerpen n s 002 Anne Olsen k g b hm Hustru Brevik n s Toldboden 1 vaaningshus med forretningslokaler, Toldbod og Sorenskriverkontor Sidebygn.: Toldvagtstue, stabur, 2 Vedskur 01 forhus 1ste 4-2 ( m, k) ( m, k) kr. 260,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 6 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Georg N. C. Mørch m g b hf Toldbetjent og forrett Trondhjem n s Toldkasserer 002 Franzisca Mørch f Thoresen k g b hm Hustru Tjømø n s 003 Christian Mørch m ug b s Søn Brevik?? n s 004 Thorleif Mørch m ug b s Søn Brevik?? n s 005 Haakon Mørch m ug b s Søn Brevik n s 006 Erling Mørch m ug f s Student Nøterø n s Sannsynleg opphaldstad: Christiania 007 Signe Mørch k ug f d Datter Nøterø n s Sannsynleg opphaldstad: Christiania 008 Elfrida Pedersen k ug b tj Tjenestepike Skien n s 02 forhus 2den 1-2 ( m, k) ( m, k) kr. 600,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 8 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Ferdinand Gløersen m g b hf Sorenskriver Kristiania n s 002 Inga Gløersen k g b hm Trondhjem n s 003 Elise Ingebretsen k ug b tj Tjenestepige Brevik n s Pilebakken 23 vaaningshus forhus 1ste 4-3 ( m, k) ( m, k) %kr. 15,00 pr md.% Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Mikal Olsen m g b hf Bakersvend Brevik n s 002 Aaste Olsen k g b hm Hustru Lunde n s 003 Aagot Olsen k ug b d datter Lunde n s 004 Bernhard Olsen m ug b s søn Mælum n s 005 Haakon Olsen m ug b s søn Brevik n s 006 Clara Olsen k ug b d datter Brevik n s 007 Martin Gulliksen m g mt el Murerhaandlanger Solum n s Sedvanleg bustad: Porsgrund Pilebakken 17 vaaningshus forhus 1ste 1-1 ( m, k) ( m, k) 001 Halvor Viersen m g b hf Lever av pension Gjerpen n s 002 Marie Viersen k g b hm Hustru Bamle n s Pilebakken 22 vaaningshus Sidebygn.: Verkstedbygn. 01 forhus 1ste 0-1 ( m, k) ( m, k) kr. 8,00 pr md. 001 Elise Sørensen k e b hm Forsørges av søn Brevik n s 002 Samuel Sørensen m ug f s Sjømand (2den styrmand) Brevik n s Sannsynleg opphaldstad: ukjendt 02 forhus 2den 2-1 ( m, k) ( m, k) 001 Nils Mathsen m e b hf Skomakerm Sverige n 002 Valborg Mathsen k ug b d Husgjerning Brevik n s 003 Nils Mathsen m ug b s Maler Brevik n s Arbeidsledig: l Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Pilebakken 16 vaaningshus forhus 1ste 3-2 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Fredrik Hansen m g b hf Blikvarefabrikarb Eidsberg n 002 Augusta Hansen k g b hm Hustru Kragerø n 003 Gudrun Olsen k ug b d Datter Brevik n s 004 Olaf Olsen m ug b s søn Brevik n s 005 Birger Hansen m ug b s søn Brevik n s Pilebakken 20 vaaningshus forhus 1ste 1-2 ( m, k) ( m, k) 001 Lars Nøklegaard m g b hf Lever av pension Eidanger n s 002 Anne Nøklegaard k g b hm Hustru Brevik n s 003 Martha Nøklegaard k ug b d datter Brevik n s Pilebakken 21 vaaningshus Sidebygn.: Vedbod 01 forhus 1ste 0-2 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Kirsten Amundsen k e b hm Lever av midler Solum n s 002 Anne Thorsen k ug b d Sykepleierske Brevik n s Pilebakken 19 vaaningshus forhus 1ste 1-2 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Andrea Hansen k e b hm Vaskekone Brevik n s 002 Kristine Hansen k ug b d Rengjøringspike Brevik n s 003 Kristian Hansen m ug b ds søn Brevik n s Pilebakken 14 vaaningshus forhus 1ste 1-2 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Karen Isaksen k e b hm Forsørges av nr Slemdal, Bratsb. amt 002 Karl Isaksen m ug b s Arbeider, Renholdsm., Eidanger lygtetænder m. m. i komm. 003 Kathrine Isaksen k ug b d Tjenestepike Brevik Statsb.: Trusamf.: Arbeidsledig: l Pilebakken 10 vaaningshus forhus ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Gunhilde Johnsen k g b hm Forsørget av nr Brevik n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1887 Flytta attende til Noreg: 1891 Bustad i Noreg før utflytting: Brevik Siste bustad i Amerika: Brooklyn Stilling i Amerika: g. m. mek. arbeider Merknad: 002 Georg Johnsen m ug b s Leketøifabrikarb Brooklyn U. S. n s 003 Alfhild Johnsen k ug b d Forsørget av nr Brevik n s 004 Einar Johnsen m ug b s Forsørget av nr Brevik n s 005 Ingeborg Halvorsen k ug b tante Lever av midler Eidanger n s Pilebakken 11 vaaningshus forhus 1ste ( m, k) ( m, k) 001 Olalia Karlsen k ug b hm Vaskekone Brevik n Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0804 Brevik 002 Olalia Hansen k ug b fl Forsørges offentlig av byen Brevik n s Sjukdom: a 003 Ola Karlsen m ug b fl Brødkjører Brevik n s Pilebakken 12 vaaningshus forhus 1ste 6-1 ( m, k) ( m, k) 001 Jakob Førli m g b hf Isstuer Brevik n s 002 Fredrikke Førli k g b hm Hustru Sverige n s 003 Johannes Førli m ug f s Sjømand, matros Brevik n s Sannsynleg opphaldstad: Skien Arbeidsledig: l Side 18 Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1908 Flytta attende til Noreg: 1910 Bustad i Noreg før utflytting: Brevik Siste bustad i Amerika: Brooklyn Stilling i Amerika: Sjømand Merknad: 004 Jens Førli m ug b s Jernbanebud Brevik n s 005 Halvor Førli m ug b s Leketøifabrikarb Brevik n s 006 Karl Førli m ug b s søn Brevik n s 007 Morten Førli m ug b s søn Brevik n s 008 Frits Førli m ug b s søn Brevik n s Pilebakken 9 vaaningshus Sidebygn.: Vedbod 01 forhus 1ste 2-1 ( m, k) ( m, k) kr. 15,00 pr md. Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Edvard Andersen m g b hf Makanisk arbeider ved Eidanger n s staalpresningsverk 002 Anna Andersen k g b hm Hustru Gjerpen n s 003 Birger Andersen m ug b s søn Kristiania n s Pilebakken 5 vaaningshus Sidebygn.: uthus hvori gaveri, verksted & leketøifabrik Merknad: andre lokaler: Garveri 01 forhus 1ste 5-3 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Theodor Thorsen m g b hf Garvermester Brevik n s 002 Kathrine Thorsen k g b hm Hustru Eidanger n s 003 Kitty Thorsen k ug b d Husgjerning Brevik n s 004 Thor Thorsen m ug b s søn Brevik n s 005 Theodora Thorsen k ug b d datter Brevik n s 006 Harald Thorsen m ug b s søn Brevik n s 007 Rolf Thorsen m ug b s søn Brevik n s 008 Fred Thorsen m ug b s søn Brevik n s 02 forhus paa 1-2 ( m, k) ( m, k) kr. 9,00 pr md. kvisten Kjøk.: 1 Bad: n Rom: Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Johan Bye m g b hf Blikkenslager Hamar n s 002 Petra Bye k g b hm Hustru Brevik n s 003 Eleonore Bye k ug b d Datter Brevik n s Cort Adlers Stræde 47 vaaningshus Sidebygn.: ny udhusbygning ogsaa med bekvemlighed og butik 01 forhus 1ste 0-2 ( m, k) ( m, k) kr. 5,00 pr md. Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Anna Sørensen k e b hm Syerske (kjolesøm) Brevik n s 002 Ruth Sørensen k ug b d datter Bamle n s 02 forhus II 1-4 ( m, k) ( m, k) kr. 300,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 N. A. Jørgensen m g b hf urmaker og Handlende Biri n s Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Kristine Jørgensen k g b hm Handlende Glasmagasin Oldøren n s 003 Lianda Jørgensen k ug b d Datter Eidsvol n s 004 Bianca Jørgensen k ug b d Datter Brevik n s 005 Mathilde Stamland k ug b tj Tjenestepike Eidanger n s 03 sidebygning 2den 2-3 ( m, k) ( m, k) kr. 10,00 pr md. 001 Gunnar Hansen m g b Extramand ved jernbane Brevik n s 002 Thora Hansen k g b Hustru Bamle n s 003 Hans Hansen m ug b Søn Bamle n s 004!! Hansen* k ug b Datter Brevik n s Merknad: Udøbt pike 005 Olga Olsen k ug mt b Husgjerning Bamle n s Sedvanleg bustad: Bamle Torvet 65 vaaningshus forhus 1ste 1-2 ( m, k) ( m, k) kr. 300,00 pr aar 001 Aksel Rohde m g f hf Styrmand, damsk Brevik n s Sannsynleg opphaldstad: Hull 002 Rakel Rohde k g b hm Modehandel Porsgrund n s 003 Fritz Rohde m ug b s Søn Brevik n s 004 Benny Rohde k ug b Søster Butikdame Modeforretning Brevik n s 02 forhus 2den 2-4 ( m, k) ( m, k) kr. 200,00 pr aar Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Albert Eliassen m g b hf Barber Brevik n s 002 Inga Eliassen k g b hm Hustru Eidanger n s 003 Martin Eliassen m ug b s Søn Brevik n s 004 Petra Eliassen k ug b d Datter Brevik n s 005 Alfhild Eliassen k ug b d Datter Brevik n s 006 Hanna Wergeland k ug b el Jordemoder Lavik (Sogn) n s Torvet 66 vaaningshus forhus 2den 0-1 ( m, k) ( m, k) 001 Karine Jørgensen k ug b Manufakturhandel Brevik n Torvet 67 vaaningshus forhus 2den 1-4 ( m, k) ( m, k) kr. 300,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 5 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 C. Christiansen m g b hf Lokomotivfører Norderhov n s 002 Martha Christiansen k g b hm Hustru Drammen n s 003 Asta Christiansen k ug b d Datter Skien n s 004 Ranghil Christiansen k ug b d Datter Brevik n s 005 Ruth Christiansen k ug b d Datter Brevik n s 006 Rolf Christiansen m e f s 2den styrmand Drammen n s Sannsynleg opphaldstad: Bergen Torvet 72 %6% vaaningshus, Butik & Lejlighed 1 %1/2% 9 9 Sidebygn.: Bakeri & Conditori 01 forhus 1 & ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: 5 Rom kjeller: Tenesterom: 2 Rom losj.: 001 M. A. Bøch m g b hf Conditor & Bagermester Danmark 002 Ingeborg Bøch k g b hm Hustru Hvidsten n 003 Roar Bøch m ug b s Barn Horten n 004 Rachel Bøch k ug b d Barn Kongsvinger n 005 Judiht Bøch k ug b d Barn Horten n 006 Catrine Bøch k ug b d Barn Horten n 007 Helga Gundersen k ug b tj Butikjomfru Bakerbutik Bamle n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0804 Brevik 008 Emma Samuelsen %Johansen k ug b tj Tjeneste Pige Sverige n s % Merknad: norske forældre 009 Hjalmar Hansen m ug b lærling læregut Baker Langesund n s Torvet 73 Café, hotel Sidebygn.: Vedbod Merknad: andre lokaler: Forsamlingslokale, 2 spisesaler. Øvrige værelser 2 01 forhus 1ste 1-2 ( m, k) ( m, k) 001 Sofie Albretsen k ug b Bestyrerinde a avholdscafé Brevik n s 002 Dagmar Andersen k ug b Tjenestepike Brevik n s 003 J. Ingmand m ug mt Sjømand!! Statsb.: finsk Trusamf.: Merknad: 1884 E: tilført med rød penn Sedvanleg bustad: Helsingfors Arbeidsledig: l Torvet 89 vaaningshus Sidebygn.: Vedbod 01 forhus 1ste 2-2 ( m, k) ( m, k) 001 Henrik Herholt m g b hf Ølhandel Svelvik n s 002 Elise Herholt k g b hm Hustru Brevik n s 003 John Herholt m ug b s Styrmand Brevik n s Arbeidsledig: l 004 Marta Herholt k ug b d Husgjerning Brevik n s 02 forhus 2den 1-1 ( m, k) ( m, k) kr. 10,00 pr md. 001 Sigvart Christensen m g b hf Brandvagtmand Brevik n s 002 Petrea Christensen k g b hm Hustru Eidanger n s Torvet 74 vaaningshus forhus 2den 3-3 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 6 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Mattias Johansen m g b hf Urmakerm Ramnæs n s 002 Inger Johansen k g b hm Hustru Brevik n s 003 Christiane Østvedt k e b d Handlende Hvidevarer Brevik n s 004 Gunnar Johansen m ug b s Urmaker Brevik n s 005 Johanne Johansen k ug b d Husgjerning Brevik n s 006 Yngvar Østvedt m ug b s Dattersøn Brevik n s Torvet 52 vaaningshus Sidebygn.: sidebygning med Contorlokaler 01 forhus 1ste 1-3 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 8 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Dorthea Røe k ug b hm Lever af midler Brevik n s 002 Marie Røe k ug b søster Lever af midler Brevik n s 003 E. Hammerkvist m ug b fl Kontorist ved Brevik n s Skibsmæglercontor 004 Maren Thorsen k ug b tj Tjenestepige Stathelle n s 02 forhus paa 3-1 ( m, k) ( m, k) kr. 180,00 pr aar kvisten %2den% Kjøk.: 1 Bad: n Rom: Rom loft: 4 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: %1% 001 Oskar F. Godager m g b hf Skibsmægler Sarpsborg n s 002 Olga Godager k g b hm Kortevareforretn Solum n s 003 Odd Godager m ug b s Søn Brevik n s 004 Jul Godager m ug b s Søn Brevik n s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Folketeljinga Torvbakken 75 vaaningshus forhus paa kvist 0-2 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: %1% Bad: n Rom: Rom loft: 3 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Nikoline Knudsen k ug b el Lever av leieindtægt Stathelle n 002 Dagny Bugge k ug b el Lærerinde ved folkeskole Mandal n s Torvbakken 64 vaaningshus Merknad: andre lokaler: Restauration 01 forhus ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Lars Paulsen m e b hf Restauratør Skien n s 002 Oluf M. Ravn Paulsen m ug f s Styrm. dampsk. Brevik n s Sannsynleg opphaldstad: England 003 Olalia Amundsen k ug b tj Tjenestepike Bamle n s Torvbakken 76 vaaningshus forhus 1ste 0-1 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 5 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ingeborg Tobiassen k e b hm Øl og melkehandel Skien n s Torvbakken 63 vaaningshus forhus 1ste 2-2 ( m, k) ( m, k) kr. 12,00 pr md. Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Edvard Aasoldsen m g b hf Seilmakermester Brevik n s 002 Borghild Aasoldsen k g b hm Hustru Brevik n s 003 Ruth Aasoldsen k ug b d Datter Brevik n s 004 Edvard Aasoldsen m ug b s Søn Brevik n s Bjerkebakken 77 vaaningshus (ubebudd) Bjerkebakken 88b vaaningshus forhus ( m, k) ( m, k) kr. 4,00 pr md. Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Henriette Hansen k e b el Vaskekone Stathelle n s Bjerkebakken 88a vaaningshus Sidebygn.: vedskjul 01 forhus 1ste 0-1 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Pauline Hansen k e b hm Forsørges av sjømand (nr 3) Brevik n s 002 Thorleif Andersen m ug f ss Sjømand (ant. stuert) Brevik n s Sannsynleg opphaldstad: Farer med am. skib fra S. Fransisco 003 Petter Andersen m ug f ss Sjømand, matros, seilskib Brevik n s Sannsynleg opphaldstad: London 02 forhus 2den 0-3 ( m, k) ( m, k) kr. 6,00 pr md. 001 Anna Kristiansen k e b hm Lever av midler Brevik n s 002 Marie Kristiansen k ug b d Datter Brevik n s 003 Karen Halvorsen k e b Mormor Forsørges av nr Eidanger n s Torvgate 78 vaaningshus Sidebygn.: Vedbod 01 forhus i kjælder 1-1 ( m, k) ( m, k) kr. 5,00 pr md. Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 0804 Brevik Kjøk.: 1 Bad: n Rom: Rom loft: Rom kjeller: 1 Tenesterom: Rom losj.: 001 Anders Uleberg m g b hf Fattigunderstøttet Sverige n s Merknad: 1832 E: tilført med rød penn 002 Anna Uleberg k g b hm Hustru Sverige n s Merknad: 1831 E: tilført med rød penn 02 forhus 1ste 0-1 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ingeborg Aasland k ug b Syerske, skrædder Bamle n s 002 Julda Hansen k Statsb.: Trusamf.: Merknad: E: overstrøket 03 paa kvist 1-1 ( m, k) ( m, k) kr. 7,00 pr md. Kjøk.: 1 Bad: n Rom: Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Gunder Johansen m g b hf Isstuer Moss n s 002 Fredrikke Johansen k g b hm Hustru Moss n s Torvgate 60 vaaningshus Sidebygn.: Vedskjul 01 forhus ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Børre Børresen m g b hf Overretssakfører Kragerø n s 002 Marie Børresen k g b hm Hustru Brevik n s 003 Else Børresen k ug b d Datter Brevik n s 004 Aagot Svendsen k ug b tj Tjenestepike Brevik n s Torvgate 79 vaaningshus Sidebygn.: Bryggerhus 01 forhus 1ste 1-1 ( m, k) ( m, k) kr. 20,00 pr md. Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Christen Coch m ug b hf Overetssakfører Brevik n s 002 Hulda Johnsen k ug b Husholderske Husholderske Brevik n s 02 forhus 2den 2-3 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Hans Hansen m g b hf Disponent ved Brevik n s Skibsrederkontor 002 Ragnhild Hansen k g b hm Hustru Brevik n s 003 Ingeborg Marie Hansen k ug b d Datter Brevik n s 004 Christian Hansen m ug b s Søn Brevik n s 005 Johanne Johansen k ug b tj Tjenestepike Brevik n s 03 forhus paa kvist 1-1 ( m, k) ( m, k) kr. 12,00 pr md. Kjøk.: 1 Bad: n Rom: Rom loft: 3 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Ingeborg Svendsen k e b hm Pensionat Grimstad n s 002 Johannes Lie m ug b fl Adjunkt ved komm. middelskole Kristiania n s Torvgate 81 vaaningshus forhus 1ste 1-1 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Jensine Halvorsen k ug b hm Logiværtinde Brevik n s 002 Carl Mathson m g mt el Garversvend Sverige n s Sedvanleg bustad: Drammen Torvgate 80 vaaningshus forhus 1ste 2-2 ( m, k) ( m, k) kr. 10,00 pr md. Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1910 for 0804 Brevik. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0804 Brevik. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0804 Brevik Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0901 Risør. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0901 Risør. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0901 Risør Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste... 11

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0401 Hamar. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0401 Hamar. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0401 Hamar Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0905 Lillesand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0905 Lillesand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0905 Lillesand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Tilhører Vestby herred. Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0904 Grimstad kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0904 Grimstad kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0904 Grimstad kjøpstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Dissenter - d de A B C D E F G H I J

Dissenter - d de A B C D E F G H I J 17 18 19 1Postliste Źrstall Begravd Jordfestet nr Navn Foreldre / ektefelle forstander for Bopel / f dested Posteringer Hvilket samfunn Sigurd Nordal Johnsen, Bernhard Glengsgaten, f dt i Hjernebetennelse.

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0805 Porsgrund. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 0805 Porsgrund. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 0805 Porsgrund Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0904 Grimstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0904 Grimstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0904 Grimstad Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1104 Skudeneshavn ladested. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1104 Skudeneshavn ladested. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1104 Skudeneshavn ladested Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1867 Bø Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1002 Mandal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1002 Mandal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1002 Mandal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0706 Sandefjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 0706 Sandefjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 0706 Sandefjord Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1018 Søgne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0706 Sandefjord kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0706 Sandefjord kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0706 Sandefjord kjøpstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0801 Kragerø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0801 Kragerø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0801 Kragerø Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0502 Gjøvik. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0502 Gjøvik. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0502 Gjøvik Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0801 Kragerø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0801 Kragerø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0801 Kragerø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0701 Svelvik ladested. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0701 Svelvik ladested. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0701 Svelvik ladested Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0921 Tromø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1101 Egersund ladested. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1101 Egersund ladested. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1101 Egersund ladested Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0701 Svelvik. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 0701 Svelvik. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 0701 Svelvik Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0232 Lillestrøm, Skedsmo prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0232 Lillestrøm, Skedsmo prestegjeld Folketeljing 1910 for 0232 Lillestrøm, Skedsmo prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania

Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania Oslo Hospital (Gamlebyen) menighet Tellekrets 151 til 154 Digitalarkivet 11.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1104 Skudeneshavn. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1104 Skudeneshavn. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1104 Skudeneshavn Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1041 Vanse. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1041 Vanse. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1041 Vanse Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1802 Mosjøen ladested. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1802 Mosjøen ladested. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1802 Mosjøen ladested Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0113 Borge Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer