Folketeljing 1910 for 1102 Sandnes. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 1102 Sandnes. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 1102 Sandnes Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 1102 Sandnes Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 237 (kvinner: 110, menn: 127) Bustader i kretsen: 34 Leil. i kretsen: 54 Krets: 001 Simonsbakken Herred/by: Sandnes Folketeljinga Simonsbakken Strandgate 1 vaaningshus Sidebygn.: En sidebygning der benyttes som vedskur 01 forhus 1ste 2-0 ( m, k) ( m, k) Fantefondet er eier Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Peder Rasmus Didreksen m e b hf Fant, fisker Jelsa Ryfylke n s 002 Ludvik Pedersen m ug b s sjømand Jelsa Ryfylke n s Simonsbakken Strandgate 2 vaaningshus forhus ( m, k) ( m, k) kr. 60,00 Kjøk.: 1/2 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ole O. Lura m g b hf Potteriarbeider Sandnes n s 002 Martha O. Lura k g b hm hustru Høiland Jæderen n s 003 Eilef Olsen Lura m ug b snedkerlærling snedkerlærling Sandnes n s 004 Magnus Olsen Lura m ug b s søn Sandnes n s 005 Thaletta Olsen Lura k ug b d datter Sandnes n s 006 Olaf Olsen Lura m ug b s søn Sandnes n s 02 forhus 1-1 ( m, k) ( m, k) huseier Kjøk.: 1/2 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ole O. Lura m g b hf Fv. Teglverksarbeider Høiland, Jæderen n s Merknad: Ole O. Lura sen. 002 Thaletta O. Lura k g b hm hustru Nærbø, Jæderen n s Simonsbakken Strandgate 4 vaaningshus Sidebygn.: 2 uthus; sjøhus, kalkbrænderi og et for nedlægning av hermetiske saker ( m, k) ( m, k) beboes av huseier Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 8 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Lars Johnsen m g b hf Arbeidsformand, kalkbrænder Malde pr. Stavanger n s 002 Anna Berthea Johnsen k g b hm hustru Malde pr. Stavanger n s 003 John Marcelius Johnsen m ug b s kalkbrænder - sjømand Malde pr. Stavanger n s 004 Maren Elisabet Johnsen k ug b d datter Malde pr. Stavanger n s 005 Margit Elida Johnsen k ug b d datter Malde pr. Stavanger n s 006 Alf Johnsen m ug b s søn Malde pr. Stavanger n s 007 Lars Johnsen m ug b s søn Høiland n s 008 Birger Johnsen m ug b s søn Høiland n s Simonsbakken Strandgate 5 vaaningshus Sidebygn.: Et uthus 01 forhus 1ste 2-4 ( m, k) ( m, k) beboes av huseier Kjøk.: 1 Bad: Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Andreas Knudsen m e f hf Dampskibs fører Sandnes n s Merknad: E:Overstrøket med lilla farge felt 1-9a Sannsynleg opphaldstad: Stavanger 002 Gudrun Knudsen k ug b d datter Sandnes n s 003 Peder Knudsen m ug b s søn Sandnes n s 004 Margit Knudsen k ug b d datter Sandnes n s 005 Ane Knudsen k ug b hm Hushaalerske Sandnes n s 006 Peder Knudsen m e b fv. fisker Sandnes n s 007 Ane Hansen k ug b Ernæres av nr. 1; Varhaug n s Arbeidsudygtig uden midler 02 forhus kvistetagen 4-2 ( m, k) ( m, k) kr. 80,00 pr. aar Kjøk.: Bad: 1 Rom: Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1102 Sandnes 001 Ole Olsen Berge m b hf Møllemester Hetland n s 002 Elrid Berge k g b hm hustru Strand sogn n s 003 Olav Olsen Berge m ug b s søn Strand sogn n s 004 Rakel Olsdatter Berge k ug b d datter Strand sogn n s 005 Tormod Olsen Berge m ug b s søn Strand sogn n s 006 Karl Olsen Berge m ug b s søn Strand sogn n s Simonsbakken Strandgate 186 vaaningshus Sidebygn.: Et uthus; vaske- ved- og hønsehus 01 forhus ( m, k) ( m, k) beboes av huseier Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Berthel Hansen m g b hf Arbeidsformand Høiland n s 002 Bertha Hansen k g b hm hustru Sandnes n s 003 Harald Hansen m ug b s Pottedreier Sandnes n s 004 Martin Hansen m ug b s Sandnes n s 005 Ingvald Lunde m ug b Losjerende Jagteeier (sjømand) Sandnes n s Simonsbakken Strandgate 4 vaaningshus forhus 1ste 3-1 ( m, k) ( m, k) beboes av huseier Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Gurina Stokka k e b hm Teglverksarbeiderske Sandnes n s 002 Gustav Stokka m ug b s Sandnes n s 003 Marinius Assverus Stokka m ug b s Sandnes n s 004 Kristian Samuelsen m ug b fl sjømand, teglverksarbeider Sandnes n s Simonsbakken Strandgate 181 vaaningshus Sidebygn.: Et uthus med vedskur og hønsehus 01 forhus 1ste 4-3 ( m, k) ( m, k) beboes av huseier Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Jonas Korneliussen m g f hf Skipper Sandnes n s Sannsynleg opphaldstad: Paa reise fra Bergen 002 Regine Korneliussen k g b hm hustru Høiland n s 003 Taletta Korneliussen k ug b d datter Sandnes n s 004 Alma Korneliussen k ug b d datter Sandnes n s 005 Kasper Korneliussen m ug b s søn Sandnes n s 006 Anton Korneliussen m ug b s søn Sandnes n s 007 Johan Korneliussen m ug b s søn Sandnes n s 008 Konrad Korneliussen m ug b s søn Sandnes n s 02 forhus kvistetagen 1-1 ( m, k) ( m, k) kr. 36,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Kornelius Jonassen m g b hf sjømand Sandnes n s 002 Alida Jonassen k g b hm hustru Sandnes n s Simonsbakken Strandgate 6 vaaningshus Sidebygn.: Et uthus, der benyttes som hønsehus, grisehus 01 forhus ( m, k) ( m, k) bor frit hos sin far Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Simon M. Simonsen m g b hf Potterist. Indehar Akkord paa Sandnes n s Sandnes Potteries hele drift 002 Soffie Simonsen k g b hm hustru Sandeid n s 003 Ragnhild Simonsen k ug b d datter Sandnes n s 004 Margit Simonsen k ug b d datter Sandnes n s 005 Arthura Simonsen k ug b d datter Sandnes n s 006 Racin Simonsen m ug b s søn Sandnes n s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Sverre Simonsen m ug b s søn Sandnes n s 008 Sigurd Simonsen m ug b s søn Sandnes n s 02 forhus kvistetagen 1-1 ( m, k) ( m, k) huseier Kjøk.: 1 Bad: n Rom: Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Aadne Christian Simonsen m g b hf Pottemaker, stentøihandler Sandnes n s 002 Elen Ceselia Simonsen k g b hm hustru Hjelmeland n s Merknad: 1843 E: Tilført med blyant Simonsbakken Strandgate 140 vaaningshus Sidebygn.: med et forretningslokale, 3 uthus; grynmølle, potteri og pakhus 01 forhus 2den 1-2 ( m, k) ( m, k) beboes av huseier Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ole Johannes Simonsen m g b hf Handelsmand og mølleeier Sandnes n s 002 Bertha Olena Simonsen k g b hm hustru Moster pr. Ryfylke n s 003 Bergit Othilie Simonsen k ug b tj tjener og butikdame Sandnes n s Simonsbakken Strandgate 4b vaaningshus 1 1/ Sidebygn.: et uthus 01 forhus 1ste 1-2 ( m, k) ( m, k) kr. 80,00 Kjøk.: 1/2 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: ingen 001 Magnus Emil Simonsen m g b hf Møllearbeider Sandnes n s 002 Martha Simonsen k g b hm hustru Sandnes n s 003 Bertha Olena Simonsen k ug b d datter Sandnes n s 02 forhus 1ste 3-1 ( m, k) ( m, k) kr. 90,00 Kjøk.: 1/2 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: ingen 001 Johan Emil Aase m g b hf Malersvend Sandnes n s 002 Olava Pauline Aase k g b hm hustru Sandnes n s 003 Per Aase m ug b s søn Sandnes n s 004 Tønnes Aase m ug b s søn Sandnes n s Simonsbakken Strandgate 7 vaaningshus 2 1/ Sidebygn.: et uthus 01 forhus 1-2 ( m, k) ( m, k) kr. 200,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: ingen 001 Retcius Schanke Simonsen m g f hf Kjøbmand og Reisende Sandnes n s Sannsynleg opphaldstad: Hardanger 002 Bertha Gurine Simonsen k g b hm hustru Høiland n s 003 Bertha Simonsen k ug b d datter Høiland n s 004 Ola Simonsen m ug b s søn Høiland n s 02 forhus 3die 3-1 ( m, k) ( m, k) kr. 80,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: ingen 001 Asbjørn Kornelius Simonsen m g b hf Handelsmand Sandnes n s 002 Bertha Helene Simonsen k g b hm hustru Stavanger n s 003 Ole Johannes Simonsen m ug b s søn Sandnes n s 004 Helmik Gabriel Simonsen m ug b s søn Sandnes n s Simonsbakken Strandgate 121b vaaningshus Sidebygn.: et uthus 01 forhus 1ste 3-4 ( m, k) ( m, k) huseier Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1102 Sandnes 001 Asbjørn Simonsen m g b hf Jagteskipper Sandnes n s 002 Inger Simonsen k g b hm hustru Høiland n s 003 Alf Simonsen m ug b s søn Sandnes n s 004 Cevall Simonsen m ug b s søn Sandnes n s 005 Berta Simonsen k ug b d datter Sandnes n s 006 Asstrid Simonsen k ug b d datter Sandnes n s 007 Tommine Thorsen k ug b tj tjenestepike Høiland n s Simonsbakken Strandgate 3 vaaningshus Sidebygn.: Ingen 01 forhus ( m, k) ( m, k) bor frit Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Anne Karine Halvorsen k e b hm Bidrag fra børnene Sandnes n s Simonsbakken Strandgate 324 vaaningshus 1 1/ Sidebygn.: et uthus 01 forhus 1ste 3-3 ( m, k) ( m, k) kr. 150,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: ingen 001 Olaus Bernhard Simonsen m g b hf Dampskibsfører Sandnes n s 002 Malene Olava Simonsen k g b hm hustru Sandnes n s 003 Inger Johanna Simonsen k ug b d datter Sandnes n s 004 Ove Simonsen m ug b s søn Sandnes n s 005 Kristi Simonsen k ug b d datter Sandnes n s 006 Sevrin Simonsen m ug b s søn Sandnes n s 02 forhus 2den 3-1 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: n Rom: Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Richard Ditlefsen m g b hf Dreiersvend Kristianssand n s 002 Johanne Ditlefsen k g b hm hustru Sveens Sogn n s 003 Fredrik Ditlefsen m ug f s Sømand Skien n s Sannsynleg opphaldstad: Bark "Agda" af Kr.sand 004 Alf Ditlefsen m ug b s søn Søgne Sogn n s 005 Rolf Ditlefsen m ug b s søn Sandnes n s Simonsbakken Strandgate 78 vaaningshus Sidebygn.: et uthus 01 forhus 1ste 2-3 ( m, k) ( m, k) beboes av huseier Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Adolf Egelandsdal m g f hf Saloonbetjent Egersund n s Sannsynleg opphaldstad: Minnesota U.S.A. 002 Olava Egelandsdal k g b hm hustru Sandnes n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1900 Flytta attende til Noreg: 1904 Bustad i Noreg før utflytting: Sandnes Siste bustad i Amerika: Wisconsen U.S.A. Stilling i Amerika: hustru Merknad: 003 Ruth Egelandsdal k ug b d datter Wisconsin U.S.A. n s 004 Telma Egelandsdal k ug b d datter Wisconsin U.S.A. n s 005 Alf Egelandsdal m ug b s søn Sandnes n s 006 Thorvald Egelandsdal m ug b s søn Sandnes n s 02 forhus kvistetagen 1-2 ( m, k) ( m, k) kr. 80,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ole Malmin m g b hf Skomaker Høiland n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1906 Bustad i Noreg før utflytting: Stavanger Stilling i Amerika: Skomaker Flytta attende til Noreg: 1908 Siste bustad i Amerika: Minnesota U.S.A. Merknad: 002 Anna Malmin k g b hm hustru Thime n s 003 Marie Malmin k ug b d datter Stavanger n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Simonsbakken Strandgate 9 vaaningshus Sidebygn.: Et uthus 01 forhus 1ste 4-2 ( m, k) ( m, k) beboes av huseier Kjøk.: 1/2 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Kornelius Hansen m g b hf Potteriarbeider Stavanger n s 002 Thora Hansen k g b hm hustru Sandnes n s 003 Harald Hansen m ug b s søn Sandnes n s 004 Alfred Hansen m ug b s søn Sandnes n s 005 Thoralf Hansen m ug b s søn Sandnes n s 006 Karen Olsen k e b fl Enke, Handlerske Klep n s Merknad: Handlerske E: Tilført med blyant 02 forhus 1ste 3-1 ( m, k) ( m, k) kr. 36,00 Kjøk.: 1/2 Bad: n Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Rasmus Risa m g b hf Fisker Haa n s 002 Anna Risa k g b hm hustru Jelsa n s 003 Ludvik Risa m ug b s sjømand Sandnes n s 004 Peder Risa m ug b s sjømand Sandnes n s Simonsbakken Strandgate p vaaningshus Sidebygn.: n 01 forhus 1ste 1-4 ( m, k) ( m, k) beboes av huseier Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Rasmus Gausel m g b hf sjømand Sandnes n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1893 Flytta attende til Noreg: 1895 Bustad i Noreg før utflytting: Sandnes Siste bustad i Amerika: Minnesota Stilling i Amerika: sjømand, landarbeider Merknad: 002 Elisabet Gausel k g b hm hustru Høle n s 003 Johanna Gausel k ug b d datter Sandnes n s 004 Eli Gausel k ug b d datter Sandnes n s 005 Ragnhild Espedal k e b fl Enke, fors. av Gaardbr. og Fossan n s sjømand Merknad: fors. av Gaardbr. og sjømand E: Tilført med blyant 02 forhus kvistetagen 1-1 ( m, k) ( m, k) kr. 70,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Rasmus Gramstad m g f hf skipper Sandnes n s Sannsynleg opphaldstad: Horten 002 Eleonora Gramstad k g b hm hustru Sandnes n s 003 Trygve Gramstad m ug b s søn Sandnes n s Simonsbakken Strandgate 12 vaaningshus Sidebygn.: 2 uthuse 01 forhus 1ste 3-2 ( m, k) ( m, k) kr. 80,00 Kjøk.: 1/2 Bad: n Rom: 2 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ingebret Egeland m g b hf Jernbanearbeider Høiland n s 002 Inga Egeland k g b hm hustru Sandnes n s 003 Rasmus Egeland m ug b s søn Sandnes n s 004 Bertha Egeland k ug b d datter Sandnes n s 005 Ola Gausel m ug b fl Jagteskipper Sandnes n s Simonsbakken Strandgate 13 vaaningshus Sidebygn.: Et uthus 01 forhus 1ste 3-4 ( m, k) ( m, k) beboes av huseier Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1102 Sandnes 001 Karl Andreas Tobiassen m g b hf Jagteskipper Sandnes n s 002 Sikke Tobiassen k g b hm hustru Sandnes n s 003 Thorvald Tobiassen m ug b s søn Sandnes n s 004 Thora Tobiassen k ug b d datter Sandnes n s 005 Elisabet Tobiassen k ug b d datter Sandnes n s 006 Karsten Tobiassen m ug b s søn Sandnes n s 007 Sigfrid Tobiassen k ug b d datter Sandnes n s 02 forhus 1ste 2-2 ( m, k) ( m, k) frit Kjøk.: 1/2 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Thore O. Sætherø m g f hf sjømand Kristiansun N. n s Sannsynleg opphaldstad: Wassington 3 aar Amerika 002 Marie Sætherø k g b hm hustru Sandnes n s 003 Trygve Sætherø m ug b s søn Wassington U.S.A. n s 004 Oscar Sætherø m ug b s søn Wassington U.S.A. n s 005 Martha Sætherø k ug b d datter Sandnes n s 03 forhus 0-1 ( m, k) ( m, k) frit Kjøk.: 1/2 Bad: Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Martha Rønneberg k e b hm Enke, fors. av Gbr. og Høiland n s sjømand Merknad: fors. av Gbr. og sjømand E: Tilført med blyant Simonsbakken Strandgate 14 vaaningshus Sidebygn.: torvhus, hønsehus, fløs, lade, vaskehus 01 forhus 1ste 1-0 ( m, k) ( m, k) kr. 48,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: Rom loft: Rom kjeller: 1 Tenesterom: Rom losj.: 001 Jonas Landsdal m e b hf Rentenist Birkrem n s 02 forhus 2den 2-2 ( m, k) ( m, k) beboes av huseier Kjøk.: 1/2 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: 1 Tenesterom: Rom losj.: 001 Ole Bø m e b el Enkemand, fattiglem Varhaug n s Merknad: fattiglem E: Tilført med blyant 002 Tellef Bertinius Egelandsdal m ug b hf Gaardbruker Ekersund n s 003 Berthe Marie Egelandsdal k e b mor Folge Birkrem n s 004 Hanna Jonassen k ug b tj tjenestepike Birkrem n s 03 forhus 2den 3-5 ( m, k) ( m, k) kr. 72,00 Kjøk.: 1/2 Bad: Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Johan Lea m g b hf Løsarbeider Høiland n s 002 Karen Gurine Lea k g b hm hustru Høiland n s 003 Anna Lea k ug b d tjenestepike Høiland n s 004 Jørgen Lea m ug b s søn Høiland n s 005 Karen Lea k ug b d datter Sandnes n s 006 Pauline Lea k ug b d datter Sandnes n s 007 Martin Lea m ug b s søn Sandnes n s 008 Petra Lea k ug b d tjenestepike Sandnes n s 04 forhus kvistetagen 2-0 ( m, k) ( m, k) kr. 60,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Erling Schau m ug b hf murersvend Stavanger n s 002 Edvin Schau m ug b hf murer Stavanger n s Simonsbakken Strandgate 182 vaaningshus Sidebygn.: Fjøs, lade samt vedskur 01 forhus 1ste 3-4 ( m, k) ( m, k) kr. 180,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Morten Andreas Lerø m g b hf Lærer Sund pr. Bergen n s 002 Anna Louise Lerø k g b hm hustru Bergen n s 003 Herborg Lerø k ug b d datter Sandnes n s 004 Sigrid Magdalena Lerø k ug b d datter Sandnes n s 005 Morten Andreas Lerø m ug b s søn Høiland n s 006 Bernt Julius Lerø m ug b s søn Høiland n s 007 Jorunn Lerø k ug b d datter Høiland n s 02 forhus 3-1 ( m, k) ( m, k) huseier Kjøk.: 1 Bad: n Rom: Rom loft: 4 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Johannes Østrem m g b hf Gaardbruker, sjømand og Saude i Ryfylke n s huseier Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1908 Flytta attende til Noreg: 1910 Bustad i Noreg før utflytting: Sandnes Siste bustad i Amerika: Dakota Stilling i Amerika: farmer Merknad: 002 Inga Serine Østrem k g b hm Sand i Ryfylke n s 003 Henrik Østrem m ug b s sjømand Hetland pr. Stavanger n s 004 Sverre Østrem m ug b s Sandnes n s Simonsbakken Strandgate 21 vaaningshus med Butik-Kontor Sidebygn.: Udhus, Fjøs & Lade, sjøhus samt Bageri 01 forhus 2den ( m, k) ( m, k) Eget Hus Kjøk.: 1 Bad: j Rom: 4 Rom loft: 4 Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Olaf Anfindsen m e b hf Kjøbmand Sandnes n s 002 Mathilde Johnsen k ug b HusbestyrerindeBankbogholderske Sandnes n s 003 Andreas Anfindsen m ug b s Kontorfuldmægtig Sandnes n s 004 Margit Anfindsen k ug b d Datter Sandnes n s 005 Dagfin Anfindsen m ug b s Søn Sandnes n s 006 Helga Anfindsen k ug b d Datter Sandnes n s 007 Karen Olsen Lura k ug b Tjenestepike Kjøkkenpike Sandnes n s 008 Ingebjørg Myklebust k ug b Butikpike Butikpike Adsem i Høiland n s Simonsbakken Strandgate 22 vaaningshus Sidebygn.: n 01 forhus 1ste 0-1 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Marie Høiland k ug b el Vask & Bagning Garpestad i Time n s Simonsbakken Strandgate 23 vaaningshus Sidebygn.: sjøhus 01 forhus ( m, k) ( m, k) huseier Kjøk.: 1 Bad: j Rom: 3 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Rasmus Fjogstad m g b hf feiermester Høiland n s 002 Anna Fjogstad k g b hm hustru Hetland n s 003 Johan Iversen m ug b s stentøidreier Hetland n s 004 Erik Iversen m ug b s kontorist (teglverk) Hetland n s 005 Lars Dahle m ug b fl lærer Hetland n s Simonsbakken Strandgate 244 vaaningshus Sidebygn.: Et uthus; ved & vaskehus 01 ( m, k) ( m, k) huseier Kjøk.: Bad: Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ole Gabriel Thorsen m g b hf Teglverksarbeider Sandnes n s 002 Ane Kornelia Thorsen k g b hm hustru Rennesø n s 003 Trygve Elias Thorsen m ug b s dreierlærling Sandnes n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1102 Sandnes 004 Olaf Andreas Thorsen m ug b s møllearbeider Sandnes n s 005 Anna Kristina Thorsen k ug b d datter Sandnes n s 006 Elias Thorsen m ug b s søn Sandnes n s 007 Kasper Thorsen m ug f s Postelev Sandnes n s Merknad: Bergen E: Tilført med blyant Sannsynleg opphaldstad: Bergen Simonsbakken Strandgate æ vaaningshus Sidebygn.: 3 uthuse; lade & fjøs, vaskehus, vedskur 01 forhus 1ste 2-1 ( m, k) ( m, k) beboes av huseier Kjøk.: Bad: n Rom: 6 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Karl Jakobsen m g b hf Gaardbruker Sandnes n s 002 Elen Jakobsen k g b hm hustru Klep n s 003 Søren Olsen m e b fl Fv. gaardbruker, Birkrem n s føderaadsmand Merknad: føderaadsmand E: Tilført med blyant Simonsbakken Strandgate 216 vaaningshus Sidebygn.: Et sjøhus 01 forhus 1ste 1-3 ( m, k) ( m, k) huseier Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Ola Andreas Sømme m e b hf Rentenist Høiland n s 002 Marie Halvorsen Lura k e b husbestyrer Syerske Høiland n s 003 Hanna Halvorsen k ug b tj tjenestepike Høiland n s 004 Marie Halvorsen k ug b fl Syerske Høiland n s 02 forhus 1ste 0-1 ( m, k) ( m, k) kr. 40,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Kristine Sjursen k ug b el Uldvarefabrikarbeider Sandnes n s Simonsbakken Strandgate 17 vaaningshus Sidebygn.: Et sjøhus 01 forhus 1ste 3-6 ( m, k) ( m, k) huseier Kjøk.: 1/2 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Peder C. Nødland m g b hf Bakersvend Høgsfjord n s 002 Karoline Nødland k g b hm hustru Kopervik n s 003 Sigvald Olaus Nødland m ug b s søn Stavanger n s 004 Ingrid Kristofa Nødland k ug b d datter Stavanger n s 005 Kørner Erner Nødland m ug b s søn Stavanger n s 006 Klara Pauline Nødland k ug b d datter Stavanger n s 007 Andrea Nødland k ug b d datter Stavanger n s 008 Gudrun Marie Nødland k ug b d datter Sandnes n s 009 Sigfrid Nødland k ug b d datter Sandnes n s 02 forhus 2-1 ( m, k) ( m, k) kr. 60,00 Kjøk.: 1/2 Bad: n Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Hans Enoksen Taksdal m g b hf Teglverksarbeider Sandnes n s 002 Laura Taksdal k g b hm hustru Fjeldberg n s 003 Enok Taksdal m ug b s søn Sandnes n s 03 forhus 0-1 ( m, k) ( m, k) kr. 24,00 Kjøk.: Bad: n Rom: Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Sine Versland k ug b el uldvarefabrikarbeider Birkrem n s Simonsbakken Strandgate 47 vaaningshus Sidebygn.: Et sjøhus Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga forhus 1-2 ( m, k) ( m, k) huseier Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Edvard Karl Johan Johannesen m e b hf Teglverksarbeider, Sandnes n s løsarbeider, fisker 002 Inger Karoline Pedersen k ug b husbestyrerindehusbestyrer Klep n s 003 Inger Marie Johannessen k ug b d datter Sandnes n s 02 forhus kvistetagen 1-1 ( m, k) ( m, k) bor frit hos sønnen Kjøk.: 1 Bad: Rom: Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Johannes Svendsen m g b hf Fisker Tysvær n s 002 Inger Jorine Svendsen k g b hm hustru Høiland n s Simonsbakken Strandgate 16 vaaningshus Sidebygn.: Et uthus 01 forhus ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 2 Bad: n Rom: 3 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Lars Larsen Østebø m g f hf sjømand Hvittingsø n s Sannsynleg opphaldstad: Paa reise fra Honolulo til San Franzisko 002 Gurine Østebø k g b hm hustru Sandnes n s 003 Johanna Marie Østebø k ug b d datter Sandnes n s 004 Knut Østebø m ug b s søn Sandnes n s 005 Inger Johanna Østebø k ug b d datter Sandnes n s 006 Dania Larsine Østebø k ug b d datter Sandnes n s 007 Ingebjørg Gurine Østebø k ug b d datter Sandnes n s 008 Knut Larssen m e b fl, (svigerfar) fv. Teglstensbrænder Thime n s 009 Otto Anfindsen m ug f fl Skipper Sandnes n s Sannsynleg opphaldstad: Paa reise mellem Bukken og Kopervik 010 P. L. Sagaard m g mt el Tømmermand Strand n s Sedvanleg bustad:!! Simonsbakken Strandgate 200 vaaningshus Sidebygn.: 3 uthus 01 forhus 1ste 5-1 ( m, k) ( m, k) huseier Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ingebret Knoff m g b hf Tømmermand, Handelsmand Sandnes n s 002 Johanna Maria Knoff k g b hm hustru Hvittingsø n s 003 Ingvald Knoff m ug b s søn Sandnes n s 004 Martin Knoff m ug b s søn Sandnes n s 005 Alf Malfin Knoff m ug b s søn Sandnes n s 006 Johannes Knoff m ug b s søn Sandnes n s 02 forhus 2den 0-3 ( m, k) ( m, k) kr. 80,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Lars Larssen m g f hf sjømand Sandnes n s Sannsynleg opphaldstad: San Francisko 002 Martha Larssen k g b hm hustru Sand n s 003 Inger Johanna Larssen k ug b d datter Sandnes n s 004 Elisabet Larssen k ug b d datter Sandnes n s Simonsbakken Strandgate 15 vaaningshus Sidebygn.: Ingen ( m, k) ( m, k) huseier Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ane Olsen k e b hm Støtte av børnene, fattighjelp Høiland n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1102 Sandnes Simonsbakken Strandgate 20 vaaningshus Sidebygn.: En liten sidebygning 01 forhus 1ste 0-1 ( m, k) ( m, k) huseierske Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Laura Soma k ug b huseierske Syerske Sandnes n s Bustadnr. Krets Adresse Hustype Tal etg. Heimehørande Simonsbakken Strandgate f vaaningshus (ubebudd) 1 Sidebygn.: 2 uthus Merknad: E: Slutt på tellingskrets nr. 1. Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 190 (kvinner: 100, menn: 90) Bustader i kretsen: 25 Leil. i kretsen: 38 Krets: 002 Altena Herred/by: Sandnes Altena Strandgate 28 vaaningshus 99 9 Sidebygn.: Sjøhus, stald og fjøs 01 forhus ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 3 Bad: Rom: 4 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Elias Larssen m e b fl Forhev. teglv.bestyrer Hetland n s 002 Jonas Folkvor m g b hf Løsarbeider Høiland n s 003 Gurine Folkvor k g b hm hustru Sandnes n s 004 Othilie Folkvor k ug b d datter Sandnes n s 005 Elias Folkvor m ug b s søn Sandnes n s 006 Guri Folkvor k ug b d datter Sandnes n s 007 Berta Folkvor k ug b d datter Sandnes n s 008 Sara Folkvor k ug b d datter Sandnes n s 009 Mathea Djoseland k ug b el Vaskerkone Varhaug n s Altena Strandgate Sidebygn.: Sjøhus og hønsehus 01 forhus ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Jakob Sæland m g b hf Skiper Time n s 002 Kirsten Sæland k g b hm hustru Høiland n s 003 Agnis Sæland k ug b d datter Sandnes n s 004 Rikard Sæland m ug b s Maler Sandnes n s 005 Ottar Sæland m ug b s kontorist (møbelfabr.) Sandnes n s 006 Anton Sæland m ug b s arb. ved møbelfabr Sandnes n s 007 Olene Sæland k ug b d datter Sandnes n s 008 Jakob Sæland m ug b s søn Sandnes n s 009 Birger Sæland m ug b s søn Sandnes n s 010 Ingeborg Sæland k ug b d datter Sandnes n s 011 Elisebet Lura k e b el løsarbeiderske Orre n s 012 Berta Eriksen k ug b el løsarbeiderske Fister n s 02 forhus ( m, k) ( m, k) 72 aaret Kjøk.: 1 Bad: Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Karl Meisland m g b hf Maler Sandnes n s 002 Anna Meisland k g b hm Erfjord n s 03 forhus kvistetage 1-2 ( m, k) ( m, k) kr. 54,00 aaret Kjøk.: 1 Bad: Rom: Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Vilhelm Gilje m g b hf Teglverksarb Fossand n s 002 Talette Gilje k g b hm Høiland n s 003 Kristine Gilje k ug b d Høiland n s Altena Strandgate 19 vaaningshus Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Folketeljinga forhus ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: 2 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Johannes Vetteland m g b hf Teglverksarb. Ekersund n s 002 Kirstine Vetteland k g b hm hustru Haa n s 003 Johan Vetteland m ug b s Teglverksarb. Ekersund n s 004 Berta Vetteland k ug b d arb. ved kamgarnsfabr. Ekersund n s 005 Jørgen Vetteland m ug b s søn Sandnes n s Altena Strandgate 83 vaaningshus Sidebygn.: Vaskehus 01 forhus ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Laurits Tollefsen m g b hf Bakersvend Ekersund n s 002 Sigurda Tollefsen k g b hm hustru Sandnes n s 003 Elisebet Tollefsen k ug b d datter Sandnes n s 004 Tønnes Tollefsen m ug b s søn Sandnes n s 005 Malene Sjursen k e b fl Fiskehandlerske Sandnes n s Altena Strandgate y forhus kjelder 4-3 ( m, k) ( m, k) kr. 70,00 aarlig Kjøk.: 1 Bad: n Rom: Rom loft: Rom kjeller: 2 Tenesterom: Rom losj.: 001 Sven Rasmussen m g b hf Teglbrenner Sandnes n s 002 Gabriel Rasmussen m ug b s søn Sandnes n s 003 Ansgar Rasmussen m ug b s søn Sandnes n s 004 Ranjulf Rasmussen m ug b s søn Sandnes n s 005 Rigine Rasmussen k g b hm hustru Sandnes n s 006 Ragna Rasmussen k ug b d datter Sandnes n s 007 Olene Rasmussen k ug b d datter Sandnes n s 02 forhus kjelder 6-3 ( m, k) ( m, k) kr. 60,00 aarlig Kjøk.: 1 Bad: n Rom: Rom loft: Rom kjeller: 2 Tenesterom: Rom losj.: Elling Lura m g b hf Løsarbeider Høiland n s 002 Elias Lura m ug b s søn Sandnes n s 003 Eivind Lura m ug b s søn Sandnes n s 004 Martin Lura m ug b s søn Sandnes n s 005 Grete Lura k g b hm hustru Nærbø n s 006 Ingeborg Lura k ug b d datter Sandnes n s 007 Marie Lura k ug b d datter Sandnes n s 008 Bertinius Haugstad m ug b el Teglverksarb Time n s 009 Adolf Ekeland m ug b el Teglverksarb. Heskestad n s 03 forhus ( m, k) ( m, k) kr. 70,00 aarlig Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 John Kydland m g b hf Maskinist teglverk Varhaug n s 002 Peter Kydland m ug b s søn Varhaug n s 003 Tollef Kydland m ug b s søn Sandnes n s 004 Martin Kydland m ug b s søn Sandnes n s 005 Johan Kydland m ug b s søn Sandnes n s 006 Magrete Kydland k g b hm hustru Ogna n s 007 Malene Kydland k ug b d datter Sandnes n s 008 Elisa Lunde k e b el Rentenist Sandnes n s Altena Strandgate Sidebygn.: Lade 01 forhus ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 2 Bad: n Rom: 3 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 1 Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 1102 Sandnes 001 Serina Lorensen k e b hm huseier Klepp n s 002 Kristine Jakobsen k e b el Væverske Sandnes n s Altena Strandgate forhus ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 2 Bad: n Rom: 2 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Gabriel Herikstad m g b hf Teglbrender Varhaug n s 002 Gabriel Herikstad m g b s Sjømand Sandnes n s 003 Karl Herikstad m ug b s l Sandnes n s 004 Ellen Herikstad k ug b d datter Sandnes n s 005 Ane Larsen k e b el Væverske Nærbø n s Altena Strandgate 142 vaaningshus 55 5 Sidebygn.: Pakhus 01 forhus ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Joakim Gausel m g b hf handelsm Sandnes n s 002 Helga Gausel k g b hm hustru Bruvik n s 003 Margit Olsen k ug b tj tjenestepike Bruvik n s 02 forhus ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Samuel Gausel m g b hf handelsm Høiland n s 002 Kristine Gausel k g b hm Høiland n s Altena Strandgate forhus ( m, k) ( m, k) %kr. 24,00 aaret% Kjøk.: 1/2 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: 1 Tenesterom: Rom losj.: Rakel Olsen k e b hm væverske Sola n s 002 Ingeborg Trones k ug b el løsarbeide Vats n s Merknad: E: Fødested tilført med blyant 02 forhus 1-2 ( m, k) ( m, k) kr. 24,00 aarlig Kjøk.: 1/2 Bad: n Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Marie Hansen %Rosland% k g b hm husmor %Fabrikarb. uldvaref Haa n s % 002 Magnus Hansen m ug b s søn Sandnes n s 003 Malia Hansen k ug b d arb. uldvarefabr Klepp n s Altena Strandgate forhus ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: 2 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Berta Iversen k e b hm teglverksarbeiderske Nærbø n s 002 Marselius Olsen m g mt el Teglverksarb. Høle n s Merknad: E: Fødested tilført med blyant Sedvanleg bustad: Høiland 003 Paul Olsen m ug mt el Smedelærling Høiland n s Merknad: E: Fødested tilført med blyant Sedvanleg bustad: Høiland Altena Strandgate Sidebygn.: sjøhus 01 forhus ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 2 Bad: Rom: 2 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 2 Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 Folketeljinga Kristian Gjesdal m g b hf Skibsfører Sandnes n s 002 Maria Gjesdal k g b hm hustru Gjesdal n s 003 Jorine Sæland k ug b el Syerske Time n s Altena Strandgate 38 vaaningshus Sidebygn.: 1 Uthus 01 forhus ( m, k) ( m, k) egen Eiendom Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 6 Rom loft: 3 Rom kjeller: 3 Tenesterom: 1 Rom losj.: Merkand: Husleie: maatte i Tilfælde ansættes til ca. kr. 400,- 001 Ole Christiansen Østraadt m ug b hf Teglverkseier, Kjøbmand Høilands Herred n s 002 Hansine Dorthea Østraadt k ug b hm Husholderske Høilands Herred n s 003 Josefine Johnsdatter Kydland k ug b tj Sandnes n s Bustadnr. Krets Adresse Hustype Tal etg. Heimehørande Altena Strandgate 41 Kontor (ubebudd) Altena Strandgate forhus ( m, k) ( m, k) kr. 70,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ane Gausel k e b hm handel Sandnes n s 002 Berta Gausel k ug b d butikbetjent Sandnes n s 003 Teodor Gausel m ug b s arb. ved høvleri Sandnes n s 004 Martin Hetland m ug b el dattersøn Sandnes n s 02 forhus 1-3 ( m, k) ( m, k) kr. 90,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Sven Tunge m g b hf Gaardbruker Randeberg n s 002 Marta Tunge k g b hm hustru Høiland n s 003 Ingrid Tunge k ug b d datter Høiland n s 004 Karen Tunge k ug b d datter Sandnes n s Altena Strandgate 34 vaaningshus forhus ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 2 Bad: n Rom: 3 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Tønnes Gramstad m g b hf Skiper Høiland n s 002 Ane Gramstad k g b hm hustru Høiland n s 003 Lars Gramstad m ug b s søn Sandnes n s 004 Karine Gramstad k ug b d datter Sandnes n s 005 Trygve Gramstad m ug b s søn Sandnes n s 006 Rasmus Gramstad m ug b s søn Sandnes n s Altena Strandgate forhus 4-3 ( m, k) ( m, k) kr. 72,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Sven Mossige m g b hf arb. mek. verksted Thime n s 002 Anna Mossige k g b hm hustru Sandnes n s 003 Martin Mossige m ug b s søn Sandnes n s 004 Jonas Mossige m ug b s søn Sandnes n s 005 Johan Mossige m ug b s søn Sandnes n s 006 Bergit Mossige k ug b d datter Sandnes n s 007 Ragnfrid Mossige k ug b d datter Sandnes n s 02 forhus 1-2 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

24 1102 Sandnes 001 Johan Bendiksen m g b hf huseier (forhv. sjøm.) Høiland n s 002 Rakel Bendiksen k g b hm hustru Høiland n s 003 Margit Bendiksen k ug b d datterdatter Sandnes n s ( m, k) ( m, k) kr. 96,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Nils Gausel m g b hf Sjømand Hetland n s 002 Nille Gausel k g b hm hustru Vikedal n s 003 Nils Gausel m ug b s søn Stavanger n s 004 Hadle Gausel m ug b s søn Sandnes n s 005 Karla Gausel k ug b d datter Sandnes n s 006 Edit Gausel k ug b d datter Sandnes n s 007 Vally Gausel k ug b d datter Sandnes n s 04 forhus 0-3 ( m, k) ( m, k) kr. 72,00 Kjøk.: 1 Bad: Rom: Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ragna Gausel k ug b hm stryker Hetland n s 002 Rut Gausel k ug b d datter Kristiania n s 003 Haldis Gausel k ug b d datter Sandnes n s Altena Strandgate 30 vaaningshus forhus ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Jonas Trones m g b hf Teglverksarbeider Høiland n s 002 Alv Jonassen m ug b s søn Gjesdal n s 003 Anne Trones k g b hm hustru Høiland n s 004 Bertine Trones k ug b d datter Høiland n s 005 Tallette Lødved k e b el tante Høiland n s 02 forhus kvistetage 3-2 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Oluf Meisland m g b hf Sjømand (matros) Sandnes n s 002 Lene Meisland k g b hm Hustru Erfjord n s 003 Anna Meisland k ug b d datter Sandnes n s 004 Karl Meisland m ug b s søn Sandnes n s 005 Henning Meisland m ug b s søn Sandnes n s Altena Strandgate 29 vaaningshus Sidebygn.: Bakeri, Pakhus 01 forhus ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 2 Bad: n Rom: 2 Rom loft: 5 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: %1% 001 Marie Svensen k e b hm kolonial og bakerforretn Høiland n s 002 Teodora Svensen k ug b d Butikbetjent Sandnes n s 003 Klara Svensen k ug b d Butikbetjent Sandnes n s 004 Pauline Thime k ug b tj Tjenestepike Thime n s 005 Sverre Svensen m ug b s Butikbetjent Sandnes n s 006 Josef Tjøtta m ug b el Bakersvend Sandnes n s 007 Karl Vatne m ug b el Kjøregut Høiland n s Merknad: E: Fødselsår tilført med blyant Altena Strandgate forhus ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: 1 Tenesterom: Rom losj.: 001 Bernhart Jakobsen m ug b s Teglverksarbeider Sandnes n s 002 Adolf Jakobsen m ug b s Kulkjører Sandnes n s 003 Torvald Jakobsen Side 24 m ug b s Teglverksarbeider Sandnes n s Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0905 Lillesand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0905 Lillesand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0905 Lillesand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0904 Grimstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0904 Grimstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0904 Grimstad Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Tilhører Vestby herred. Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1002 Mandal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1002 Mandal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1002 Mandal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0921 Tromø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0805 Porsgrund. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 0805 Porsgrund. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 0805 Porsgrund Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1104 Skudeneshavn. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1104 Skudeneshavn. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1104 Skudeneshavn Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0706 Sandefjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 0706 Sandefjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 0706 Sandefjord Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0901 Risør. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0901 Risør. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0901 Risør Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste... 11

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1126 Hetland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1126 Hetland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1126 Hetland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1126 Hetlands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1126 Hetlands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1126 Hetlands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0701 Svelvik. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 0701 Svelvik. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 0701 Svelvik Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0804 Brevik. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0804 Brevik. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0804 Brevik Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1122 Gjesdal, Lye prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1122 Gjesdal, Lye prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1122 Gjesdal, Lye prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1539 Grytten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1539 Grytten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1539 Grytten Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1120 Klepp. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1120 Klepp. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1120 Klepp Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1102 Sandnes ladested. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1102 Sandnes ladested. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1102 Sandnes ladested Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0401 Hamar. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0401 Hamar. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0401 Hamar Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania

Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania Tellekrets 160 til 160 Digitalarkivet 11.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 22.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0502 Gjøvik. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0502 Gjøvik. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0502 Gjøvik Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1121 Time, Lye prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1121 Time, Lye prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1121 Time, Lye prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1041 Vanse. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1041 Vanse. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1041 Vanse Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1101 Egersund ladested. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1101 Egersund ladested. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1101 Egersund ladested Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1428 Askvold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0232 Lillestrøm, Skedsmo prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0232 Lillestrøm, Skedsmo prestegjeld Folketeljing 1910 for 0232 Lillestrøm, Skedsmo prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0821 Bø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania

Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania Oslo Hospital (Gamlebyen) menighet Tellekrets 151 til 154 Digitalarkivet 11.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på

Detaljer