Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 1717 Frosta Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 602 (kvinner: 318, menn: 284) Bustader i kretsen: 98 Krets: 001 Nesset Prestegjeld: Frosta Herred/by: Frosta Nesset Klevtrøen under 104, 1, 1 7 (2 m, 5 k) (3 m, 5 k) Gunnerius Balsvik m g f hf Husmand og fisker Frosta n s Sannsynleg opphaldstad: Skjørn 002 Anna Gunneriusdatter k g b hm Husmandskone Skogn n s 003 Marie Gunneriusdatter k ug b d Datter Frosta n s 004 Gusta Gunneriusdatter k ug b d Datter Frosta n s 005 Gudrun Gunneriusdatter k ug b d Datter Frosta n s 006 Ludvig Gunneriussen m ug b s Søn Frosta n s 007 Birgit Gunneriusdatter k ug b d Datter Frosta n s 008 Jon Gunneriussen m ug b s Søn Frosta n s Nesset Kleven (2 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Lorents Kleven m g b hf Fisker og selveier Frosta n s 002 Anna Nilsdatter k g b hm Fiskerkone Frosta n s 003 Hanna Lorentsdatter k ug b d Litt hustel Frosta n s 004 Nils Lorentsen m ug f s Fisker Frosta n s Sannsynleg opphaldstad: Skjørn 005 Julie Lorentsdatter k ug b d Syerske Frosta n s 006 Marie Lorentsdatter k ug b d Husgjerning Frosta n s 007 Thorleiv Johansen m ug b pl.s Dattersøn Frosta n s Nesset Haugsand under (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Martin Hansen m g b hf Fisker Frosta n s 002 Lovise Petersdatter k g b hm Fiskerkone Frosta n s 003 Erling Eriksen m ug b pl.s Utsat til forpleining av Trondhjemn s Trondhjems fattigvæsen 004 Astrid Henriksdatter k ug b pl.d Utsat til forpleining av Nedre n s dets formynder Størdalen 005 Hans Henriksen m e b fl Husmand Nedre n s Størdalen 006 Haakon Johansen m ug b fl Fisker Frosta n s Nesset Trøan under (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Anton Hansen Trøan m g b hf Fisker og husmand Frosta n s 002 Bergitte Andreasdatter k g b hm Husmandskone Kvædfjordn s 003 Andreas Antonsen m ug b s Fisker Kvædfjordn s 004 Marie Antonsdatter k ug b d Husgjerning Kvædfjordn s 005 Harald Antonsen m ug b s Søn Kvædfjordn s 006 Harda Antonsdatter k ug b d Datter Kvædfjordn s Nesset Trøan under (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Karl Trøan m g b hf Fisker og husmand Frosta n s 002 Berntine Gunneriusdatter k g b hm Fisker- og husmandskone Frosta n s 003 Jenny Karlsdatter k ug b d Datter Frosta n s 004 Gustav Karlsen m ug b s Søn Frosta n s 005 Klara Karlsdatter k ug b d Datter Frosta n s 006 Borghild Karlsdatter k ug b d Datter Frosta n s Folketeljinga Nesset Trøan under (3 m, 1 k) (4 m, 1 k) 001 Jon Trøan m g b hf Fisker og husmand Frosta n s 002 Ingeborg-Anna Didriksdatter k g b hm Fisker- og husmandskone Ekne n s 003 Hilmar Jonsen m ug f s Fisker Frosta n s Sannsynleg opphaldstad: Skjørn 004 Aksel Jonsen m ug b s Søn Frosta n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1717 Frosta 005 Bernhard Jonsen m ug b s Søn Frosta n s Nesset Trøan under (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Johan Arnt Trøan m g b hf Fisker og husmand Frosta n s 002 Elen Antonsdatter k g b hm Fisker- og husmandskone Frosta n s 003 Margrete Johansdatter k ug b d Husgjerning Frosta n s 004 Arne Johansen m ug b s Søn Frosta n s 005 Johan Johansen m ug b s Søn Frosta n s Nesset Kleven under (1 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Johan Arnt Kleven m g f hf Fisker og husmand Frosta n s Sannsynleg opphaldstad: Skjørn 002 Petra Nilsdatter k g b hm Fisker- og husmandskone Frosta n s 003 Arne Johansen m ug b s Søn Frosta n s 004 Ingrid Johansdatter k ug b d Datter Frosta n s Nesset Balsvik under (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Marie Balsvik k e b hm Husmandsenke Frosta n s 002 Johanna Ludvigsdatter k ug b d Jordbruksarbeide Frosta n s kreaturstel og husstel 003 Marta Kristensdatter k e b fl Utsat til forpleining av Frosta n s Frosta fattigvæsen 004 Kaare Sørensen m ug b pleiesøn Dattersøn Fors. arbeidsm Frosta n s Nesset Hammeren under (1 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Karl Hammeren m g f hf Fisker og husmand Frosta n s Sannsynleg opphaldstad: Skjørn 002 Hanna Lorentsdatter k g b hm Fisker- og husmandskone Frosta n s 003 Helge Karlsen m ug b s Søn Frosta n s Nesset Bakken (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Benjamin Bakken m e b hf Fisker og husmand Frosta n s 002 Klara Benjaminsdatter k ug b d Husgjerning Frosta n s 003 Lavina Olsdatter k e b fl Har ophold i huset Aasen n s 004 Petrine Olsdatter k ug b fl Utsat til forpleining av Aasen n s Frosta fattigvæsen Sjukdom: a Nesset Haugvald under (1 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Martin Guldberg Haugvald m g f hf Fabrikarbeider og Frosta n s husmand Sannsynleg opphaldstad: Ranheim 002 Ragna Kaspersdatter k g b hm Arbeiderkone Frosta n s 003 Segrun Martinsdatter k ug b d Datter Frosta n s 004 Gudmund Martinsen m ug b s Søn Frosta n s 005 Aslaug Martinsdatter k ug b d Datter Frosta n s 006!! Martinsdatter* k ug b d Datter Frosta n s Merknad: Udøpt pike Nesset Skjulsvik under (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Kasper Skjulsvik m g b hf Husmand og fisker Frosta n s 002 Oline Johansdatter k g b hm Husmandskone Frosta n s 003 Borghild Kaspersdatter k ug b d Husgjerning Frosta n s 004 Karl Kaspersen m ug b s Søn Frosta n s 005 Reidar Kaspersen m ug b s Søn Frosta n s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Nesset Islandsvald under (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Gustav Islandsvald m g b hf Fisker og husmand Frosta n s 002 Johanna Lorentsdatter k g b hm Fisker- og husmandskone Frosta n s 003 Aksel Andreassen m ug b pleiesøn Utsat til forpleining av Trondhjems fattigvæsen Trondhjemn s Nesset Oldret (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Karsten Oldret m g b hf Gaardbruker og smed S Frosta n s Merknad: Hovedbygningen 002 Elen Pedersdatter k g b hm Gaardmandskone Frosta n s 003 Klara Karstensdatter k ug b d Husgjerning og kreaturstel Frosta n s 004 Petra Karstensdatter k ug b d Husgjerning Frosta n s 005 Johannes Karstensen m ug b s Søn Frosta n s 006 Asbjørn Anderssen m ug b pl.s Pleiesøn Utsat til Trondhjemn s forpleining av Trondhjems fattigvæsen 007 Karoline Karstensdatter k ug b el Føderaadskone Frosta n s Nesset Granli under (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Lorents Granli m g b hf Skrædder S og husmand Frosta n s 002 Lorine Johannesdatter k g b hm Haandverkerkone Frosta n s 003 Hildur Lorentsdatter k ug b d Skrædderske Frosta n s 004 Kaare Lorentsen m ug b s Søn Frosta n s 005 Leiv Lorentsen m ug b s Søn Frosta n s 006 Leiv Pedersen m ug b pl.s Pleiesøn Fors. arb Singsaas n s 007 Jonetta Pedersdatter k e b fl Føderaadskone Frosta n s Nesset Islandsvald under (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Nils Islandsvald m g b hf Husmand og arbeider Frosta n s (jordarbeide) 002 Karoline Jonasdatter k g b hm Husmandskone Frosta n s 003 Karl Nilsen m ug b s Haandverker skomaker f Frosta n s eg. regning S 004 Klara Nilsdatter k ug b d Husgjerning og kreaturstel Frosta n s Nesset Island 103 1, 2 7 (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Jon Island m g b hf Gaardbruker Frosta n s 002 Jonetta Kristiansdatter k g b hm Gaardmandskone Frosta n s 003 Sverk Riseth m ug b tj Tjener Gaardsarbeide Nedre n s Stjørdalen 004 Julie Olausdatter k ug b tj Tjenestepike Kreaturstel Frosta n s 005 Oskar Martinsen m ug b tj Gjætergut Frosta n s 006 Ingeborg Anna Island k e b fl Føderaadskone Frosta n s 007 Bergitte Aunet k ug b tj Tjenestepike Husgjerning Frosta n s Nesset Haugan nedre (5 m, 5 k) 10 (5 m, 5 k) Johan Peter Haugan m g b hf Gaardbruker Frosta n s 002 Margrete Johannesdatter k g b hm Gaardmandskone Frosta n s 003 Fridtjov Johansen m ug b s Gaardsarbeide Frosta n s 004 Johannes Johansen m ug b s Gaardsarbeide Frosta n s 005 Gusta Johansdatter k ug b d Husgjerning Frosta n s 006 Klara Johansdatter k ug b d Husgjerning Frosta n s 007 Johanna Johansdatter k ug b d Kreaturstel Frosta n s 008 Jon Johansen m ug b s Gaardsarbeide Frosta n s 009 Karl Johansen m ug b s Søn Frosta n s 010 Aasta Johansdatter k ug b d Datter Frosta n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1717 Frosta Nesset Haugan øvre (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Jens Haugan m g b hf Gaardbruker Frosta n s 002 Ingeborg Anna Jakobsdatter k g b hm Gaardmandskone Frosta n s 003 Margit Jensdatter k ug b d Husgjerning Frosta n s 004 Andreas Jenssen m ug b s Gaardsarbeide Frosta n s 005 Alma Johansdatter k ug b pl.d Pleiedatter Fors Leksvikstranden n s politikonstabel 006 Sigmund Sverresen m ug b pl.s Utsat til forpleining av Trondhjemn s moderen Fors. ingeniør 007 Magdalene Bartnes k ug b pl.d Utsat til forpleining av moderen Fors. butikbetjent Strinden n s Nesset Haugan østre (5 m, 10 k) 15 (5 m, 10 k) Kristen Haugan m g b hf Gaardbruker Frosta n s 002 Mette Kristiansdatter k g b hm Gaardmandskone Frosta n s 003 Ingeborg Anna Kristensdatter k ug b d Kreaturstel Frosta n s 004 Julie Kristensdatter k ug b d Husgjerning Frosta n s 005 Arne Kristensen m ug b s Gaardsarbeide Frosta n s 006 Reidun Kristensdatter k ug b d Datter Frosta n s 007 Gunvor Kristensdatter k ug b d Datter Frosta n s 008 Torbjørg Kristensdatter k ug b d Datter Frosta n s 009 Aslaug Kristensdatter k ug b d Datter Frosta n s 010 Torleiv Kristensen m ug b s Søn Frosta n s 011 Kjellrun Kristensdatter k ug b d Datter Frosta n s 012 Sigurd Nilsen Bergstrøm m ug b tj Gaardsarbeide Frosta n s 013 Trygve Gundersen m ug b pl.s Utsat til forpleining av Trondhjemn s faderen Fors. maskinist 014 Ingeborg Anna k ug b hm Føderaadskone Frosta n s Kristoffersdatter 015 Lina Johansdatter Kroglund k ug b tj Husgjerning Frosta n s Nesset Hernes vestre (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Jon Hernes m g b hf Gaardbruker Frosta n s 002 Kristine Larsdatter k g b hm Gaardmandskone Frosta n s 003 Matilde Jonsdatter k ug b d Husgjerning Frosta n s 004 Laura Jonsdatter k ug b d Husgjerning og søm Frosta n s 005 Johanna Jonsdatter k ug b d Kreaturstel Frosta n s 006 Pontus Haugen m ug b tj Gaardsarbeide Frosta n s 007 Johan Krogstad m ug b tj Gjæter Frosta n s Nesset Sørli under (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Kristen Sørli m g b hf Fisker og husmand Frosta n s 002 Julie Jensdatter k g b hm Husmandskone Frosta n s 003 Modulf Guttelvik m ug b pl.s Fisker Frosta n s Nesset Hernes nedre (5 m, 8 k) 13 (5 m, 8 k) Johan Arnt Hernes m g b hf Gaardbruker Frosta n s Merknad: Hovedbygningen 002 Jonetta Kristiansdatter k g b hm Gaardmandskone Frosta n s 003 Margit Johansdatter k ug b d Husgjerning Frosta n s 004 Jon Johansen m ug b s Gaardsarbeide Frosta n s 005 Kristian Johansen m ug b s Gaardsarbeide Frosta n s 006 Hjørdis Johansdatter k ug b d Kreaturstel Frosta n s 007 Magnhild Johansdatter k ug b d Datter Frosta n s 008 Kristen Johansen m ug b s Søn Frosta n s 009 Asbjørn Johansen m ug b s Søn Frosta n s 010 Gunlaug Johansdatter k ug b d Datter Frosta n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 011 Astrid Johansdatter k ug b d Datter Frosta n s 012 Thea Jenssen k ug b Var tj, men ble Har fortiden frit ophold i Stene, n s syk for en tid siden huset Lofoten 013 Maren Olausdatter Hernes k e b Husfarens mor Føderaadskone Frosta n s Merknad: Føderaadshuset Nesset Hernessve under (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Olaus Hernessve m g b hf Husmand Frosta n s 002 Jonetta Andersdatter k g b hm Husmandskone Frosta n s 003 Anton Olaussen m ug b s Fisker Frosta n s 004 Ole Olaussen m ug b s Husgjerning Frosta n s 005 Klara Olausdatter k ug b d Husgjerning Frosta n s Nesset Hernesvald under (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Einar Ørum Hernesvald m g b hf Snekker (håndverker for Frosta n s egen regning) S 002 Margrete Hansdatter k g b hm Haandverkerkone Frosta n s Nesset Hernessve under (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Arnt Hernessve m g b hf Husmand og slagter Frosta n s 002 Jonetta Berntsdatter k g b hm Husmandskone Frosta n s 003 Johan Arntsen m ug b s Søn Frosta n s 004 Birger Arntsen m ug b s Søn Frosta n s 005 Marn Arntsdatter k ug b d Datter Frosta n s 006 Thora Tronæs k ug b tj Husgjerning Frosta n s Nesset Hernessve under (2 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Kasper Hernessve m g f hf Fisker og husmand Frosta n s Sannsynleg opphaldstad: Skjørn 002 Ingeborg Anna Karlsdatter k g b hm Husmandskone Frosta n s 003 Alv Kaspersen m ug f s Fisker Frosta n s Sannsynleg opphaldstad: Skjørn 004 Klara Kaspersdatter k ug b d Husgjerning og kreaturstel Frosta n s 005 Johan Kaspersen m ug b s Søn Frosta n s 006 Julie Kaspersdatter k ug b d Datter Frosta n s 007 Søren Kaspersen m ug b s Søn Frosta n s Nesset Hernesbugten under (4 m, 3 k) (6 m, 3 k) 001 Jonetta Hernesbugten k e b hm Husmandsenke Frosta n s 002 Haakon Johansen m ug f s Fisker Frosta n s Sannsynleg opphaldstad: Skjørn 003 Soffie Johansdatter k ug b d Husgjerning og kreaturstel Frosta n s 004 Konrad Johansen m ug b s Fisker Frosta n s 005 Johan Johansen m ug f s Fisker Frosta n s Sannsynleg opphaldstad: Skjørn 006 Trygve Johansen m ug b s Søn Frosta n s 007 Helmer Jenssen Hernesbugten m e b hf Egne midler Kolvereidn s 008 Johan Peter Helmersen m ug b s Haandverker, maler f. eg Frosta n s regning S 009 Jørgine Helmersdatter k ug b d Husgjerning Frosta n s Folketeljinga Nesset Hernessve under (0 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Johan Hernessve m g f hf Fisker og husmand Frosta n s Sannsynleg opphaldstad: Skjørn 002 Julie Johannesdatter k g b hm Husmandskone Frosta n s 003 Jenny Johansdatter k ug b d Datter Frosta n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1717 Frosta 004 Leonarda Johansdatter k ug b d Datter Frosta n s Nesset Hernesøren under (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Lorents Øren m g b hf Snekker (for eg. regn.) S Frosta n s og husmand 002 Jonetta Arntsdatter k g b hm Haandverkerkone Frosta n s 003 Aksel Lorentsen m ug b s Snekker (dels f. eg. regn Frosta n s og dels som arbeider) 004 Hjalmar Lorentsen m ug b s Snekker (dels f. eg. regn Frosta n s og dels som arbeider) 005 Elvira Smith k ug b pl.d Utsat til forpleining av Trondhjems fattigvæsen Trondhjemn s Nesset Hernessve under (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Johannes Hernessve m g b hf Fisker og husmand Frosta n s 002 Jonetta Olsdatter k g b hm Husmandskone Frosta n s 003 Astrid Guldberg k ug b pl.d Utsat til forpleining av Frosta fattigvæsen Frosta n s Nesset Hernesøren under (2 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Anton Hernesøren m g b hf Husmand og fisker Leksviken s 002 Elen Arntsdatter k g b hm Husmandskone Frosta n s 003 Emma Antonsdatter k ug b d Husgjerning og kreaturstel Frosta n s 004 Johan Arnt Hernesøren m g f hf Fisker Frosta n s Sannsynleg opphaldstad: Værran 005 Lovise Lorentsdatter k g b hm Fiskerkone Frosta n s 006 Arne Johansen m ug b s Søn Frosta n s 007 Ingeborg Anna Hernesøren k e b hm Føderaadskone Frosta n s Nesset Evenhusvald under (3 m, 3 k) (3 m, 2 k) 001 Peter Evenhusvald m g b hf Fisker og husmand Frosta n s 002 Kristine Kristensdatter k g b hm Husmandskone Frosta n s 003 Karl Petersen m ug b s Fisker og jordbruksarbeide Frosta n s 004 Arthur Petersen m ug b s Søn Frosta n s 005 Jorun Petersdatter k ug b d Datter Frosta n s 006 Karen Anna Auren k e mt b Husmandsenke Frosta n s Sedvanleg bustad: Auren 2den tællingskreds Nesset Evenhussve under (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Karl Evenhussve m g b hf Fisker og husmand Frosta n s 002 Olaug Andreasdatter k g b hm Husmandskone Frosta n s 003 Noralv Karlsen m ug b s Søn Frosta n s 004 Karen Vinge k ug b pl.d Utsat til forpleining av Trondhjemn s Trondhjems fattigvæsen 005 Thora Vinge k ug b pl.d Utsat til forpleining av Trondhjemn s Trondhjems fattigvæsen 006 Anna Evenhussve k e b Husfarens mor Føderaadskone Trondhjemn s Nesset Galtviksveet (1 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Simon Galtviksve m g f hf Gaardbruker og fisker Vik, n s Helgeland Sannsynleg opphaldstad: Skjørn 002 Johanna Kristiansdatter k g b hm Gaardbrukerkone Ørlandet n s 003 Sigmund Simonsen m ug b s Søn Vik, n s Helgeland Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 004 Guru Anna Galtviksve k ug b Datter av Har ophold av gaarden Frosta n s gaardens forrige eier 005 Ovedie Tronæs Galtviksve k e b el Lever av egne midler Frosta n s Nesset Movold under (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Ole Movold m g b hf Husmand Hevne n s 002 Ingeborg Aanundsdatter k g b hm Husmandskone Mo i n s Telemarken 003 Marie Berg k ug b pl.d Utsat til forpleining av Trondhjemn s Trondhjems fattigvæsen 004 Olav Movold m g b s Jordbruksarbeide Frosta n s 005 Aslaug Movold k ug b d Husgjerning Frosta n s 006 Anna Kristiansdatter k g b Sønnekone Husgjerning Frosta n s 007 Inger Olavsdatter k b d Datter Strinden n s 008 Kristian Olavsen m b s Søn Aasen n s Folketeljinga 1910 Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Nesset Mo (8 m, 7 k) 1 16 (9 m, 7 k) 001 Nils Jørstad m g b hf sogneprest Faaberg n s Merknad: Hovedbygning 002 Elise Jørstad k g b hm huslig arb v. n s Gausdal 003 Hanna Jonsdatter Hernæs k ug b tj huslig arb Frosta n s 004 Peder Hellan m g b hf forpagter, jordbruk Frosta n s Merknad: Borgestuen 005 Eline Hellan k g b hm huslig arbeide Frosta n s 006 Einar Hellan m ug b s Frosta n s 007 Elbjørg Hellan k ug b d Frosta n s 008 Olav Hellan m ug b s Frosta n s 009 Maren Hellan k ug b d Frosta n s 010 Gudmund Hellan m ug b s Frosta n s 011 Reidar Hellan m ug b s Frosta n s 012 Erling Hellan m ug b s Frosta n s 013 Ingvald Andreasen Moplads m ug b tj gaardsarbeider Frosta n s 014 Berntine Johsdatter Hernæsval k ug b tj huslig, fjøs- og gaardsarb Frosta n s 015 Helga Kaspersdatter k ug b tj huslig, fjøs- og gaardsarb Frosta n s Rognhoug 016 Arne Jørstad m ug f s Kontorist, trælastbranche Hitteren n s Sannsynleg opphaldstad: Newcastle on Tyne Nesset Moplads under (3 m, 2 k) (3 m, 3 k) 001 Andreas Moplads m g b hf Husmand Frosta n s 002 Ingeborg Anna Olausdatter k g b hm Husmandskone Frosta n s 003 Karsten Andreassen m ug b s Haandverker (skomager f Frosta n s eg. regning) S 004 Lydia Andreasdatter k ug b d Husgjerning og kreaturstel Frosta n s 005 Klara Andreasdatter k ug f d Syerske (f. eg. regning) Frosta n s Sannsynleg opphaldstad: Trolla pr Trondhjem 006 Adolf Rønning m ug b pl.s Utsat til forpleining av Trondhjems fattigvæsen Trondhjemn Nesset Tingstad (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Søren Tingstad m g b hf Gaardbruker og skomaker Frosta n s (f. eg. regn.) S 002 Jonetta Rasmusdatter k g b hm Gaardmandskone Frosta n s 003 Reidar Sørensen m ug b s Jordbruksarbeide Frosta n s 004 Haldis Mostad k ug b pl.d Husgjerning Trondhjemn s 005 Barbro Anna Andersdatter k e b Husmorens mor Strikning Frosta n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 17 s

18 1717 Frosta Nesset Ryghvald under (5 m, 5 k) 9 (5 m, 4 k) Hans Ryghvald m g b hf Husmand og fisker Frosta n s 002 Antonetta Larsdatter k g b hm Husmandskone Frosta n s 003 Ida Hansdatter k ug mt d Tjenestepike Frosta n s Sedvanleg bustad: Trondhjem 004 Marie Hansdatter k ug b d Husgjerning Frosta n s 005 Didrik Hanssen m ug b s Fisker Frosta n s 006 Lars Hanssen m ug b s Fisker Frosta n s 007 Haakon Hanssen m ug b s Søn Frosta n s 008 Alfred Larssen m ug b pl.s Utsat til forpleining av Frosta n s Frosta fattigvæsen 009 Lily Fjølstad k ug b pl.d Utsat til forpleining av Trondhjemn s Trondhjems vaisenhus 010 Olive Olsen k ug b fl Utsat til forpleining av Aasen n s Aasens fattigvæsen Sjukdom: s Nesset Rønningen (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Bøie Rønningen m e b hf Gaardbruker Frosta n s 002 Jakob Bøiesen m g b s Jordbruksarbeide Frosta n s 003 Ingrid Olsdatter k g b Sønnekone Husgjerning og kreaturstel Frosta n s 004 Alvhild Hokstad k ug b Konens søster Har ophold i huset Frosta n s 005 Julius Rygh m g b fl Arbeider Frosta n s Side 18 (jordbruksarbeide) Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1896 Flytta attende til Noreg: 1909 Bustad i Noreg før utflytting: Frosta Siste bustad i Amerika: Minnesota Stilling i Amerika: Jordbruksarbeide Merknad: 006 Anna Andreasdatter k g b tj Husgjerning Frosta n s Nesset Ryghaug under (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Torsten Ryghaug m g b hf Tømmermand S og Frosta n s husmand 002 Oline Olausdatter k g b hm Haandverkerkone Frosta n s 003 Ludvig Torstensen m ug b s Tømmermandslærling Frosta n s 004 Thea Hansen k ug b pl.d Utsat til forpleining av Frosta n s Frosta fattigvæsen 005 Borghild Johansen k ug b pl.d Utsat til forpleining av Trondhjemn s Trondhjems fattigvæsen 006 Alvhild Fjølstad k ug b pl.d Utsat til forpleining av Trondhjems vaisenhus Trondhjemn s Nesset Ryggvald under (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Jon Ryggvald m e b hf Fisker og husmand Frosta n s 002 Aslaug Jonsdatter k ug b d Husgjerning og kreaturstel Frosta n s 003 Johan Jonsen m ug b s Søn Frosta n s 004 Gudrun Jonsdatter k ug b d Datter Frosta n s 005 Henry Jonsen m ug b s Søn Frosta n s 006 Arne Jonsen m ug b s Søn Frosta n s Nesset Storsve under (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Martin Storsve m g f hf Kaiformand og husmand Frosta n s Sannsynleg opphaldstad: Trondhjem 002 Hanna Johansdatter k g b hm Husmandskone Frosta n s 003 Helga Martinsdatter k ug b d Husgjerning og kreaturstel Frosta n s 004 Magnhild Martinsdatter k ug b d Datter Frosta n s 005 Audun Hansen m ug b pl.s Utsat til forpleining av Frosta fattigvæsen Frosta n s Digitalarkivet - Arkivverket

19 006 Magne Hernes m ug mt b Søn av arbeider ved Trondhjemn s Trondhjems bryggeri Sedvanleg bustad: Trondhjem Nesset Storsve under (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Martinus Storsve m g b hf Husmand og fisker Frosta n s 002 Ingeborg Anna Arntsdatter k g b hm Husmandskone Frosta n s 003 Martin Martinussen m ug b s Jordbruksarbeide Frosta n s 004 Anna Martinusdatter k ug b d Husgjerning Frosta n s 005 Sigurd Berg m ug b pl.s Utsat til forpleining av Trondhjemn s Trondhjems fattigvæsen 006 Solveig Vernes k ug b pl.d Utsat til forpleining av Frosta fattigvæsen Frosta n s Nesset Ryghvald under (5 m, 2 k) (5 m, 2 k) 001 Olaus Ryghvald m g b hf Fisker og husmand Frosta n s 002 Oline Larsdatter k g b hm Husmandskone Frosta n s 003 Olav Olaussen m ug b s Fisker Frosta n s 004 Ingvald Olaussen m ug b s Fisker Frosta n s 005 Astrid Olausdatter k ug b d Husgjerning Frosta n s 006 Søren Olaussen m ug b s Søn Frosta n s 007 Taralv Olaussen m ug b s Søn Frosta n s Folketeljinga Nesset Ryggvik (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Andreas Ryggvik m g b hf Gaardbruker Frosta n s 002 Guruanna Arntsdatter k g b hm Gaardmandskone Frosta n s 003 Jon Andreassen m g b s Fisker og Frosta n s jordbruksarbeider 004 Johanna Andreasdatter k ug b d Syerske Frosta n s 005 Hanna Haldorsdatter k g b Sønnekone Husgjerning og kreaturstel Frosta n s 006 Gudrun Ryggvik k ug b pl.d Sønnedatter Frosta n s 007 Hilmar Kvam m ug b pl.s Utsat til forpleining av Trondhjemn s Trondhjems fattigvæsen 008 Helene Thomasdatter Tautra k e b fl Utsat til forpleining av Frosta fattigvæsen Frosta n s Nesset Tangen under (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Oline Tangen k g b hm Husmandskone Frosta n s 002 Ludvik Larsen m ug b s Fisker Frosta n s 003 Helga Larsdatter k ug b d Husgjerning og Frosta n s jordbruksarb 004 Bjarne Larsen m ug b s Søn Frosta n s Nesset Nygaarsvald under (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Andreas Nygaardsvald m g b hf Husmand Byaasen n s 002 Anne Martha Johansdatter k g b hm Husmandskone Frosta n s Nesset Nordfjærvald under (2 m, 0 k) (2 m, 0 k) 001 Elias Nordfjærvald m ug b hf Husmand Leksviken s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1878 Flytta attende til Noreg: 1878 Bustad i Noreg før utflytting: Frosta Siste bustad i Amerika: Jowa Stilling i Amerika: Farmerarbeide Merknad: 002 Arne Eliassen m ug b s Søn Frosta n s Nesset Nordfjærtrøen under (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1717 Frosta 001 Aage Nordfjærtrøen m g b hf Fisker og husmand Frosta n s 002 Soffie Andersdatter k g b hm Husmandskone Frosta n s 003 Søren Aagesen m ug b s Fisker Frosta n s 004 Jonetta Aagesdatter k ug b d Syerske (f. eg. regning) Frosta n s 005 Astrid Isaksdatter k ug b pl.d Har ophold i huset Frosta n s Nesset Nordfjærtrøen under (1 m, 6 k) (1 m, 6 k) 001 Martin Nordfjærtrøen m g b hf Fisker og husmand Frosta n s 002 Oline Pedersdatter k g b hm Husmandskone Bynesset n s 003 Helga Martinsdatter k ug b d Datter Frosta n s 004 Klara Martinsdatter k ug b d Datter Frosta n s 005 Margit Martinsdatter k ug b d Datter Frosta n s 006 Gusta Martinsdatter k ug b d Datter Frosta n s 007 Jenny Martinsdatter k ug b d Datter Frosta n s Nesset Nordfjæren nordre (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Johan Nordfjæren m g b hf Gaardbruker Øvre n s Stjørdalen 002 Ovedie Martinusdatter k g b hm Gaardmandskone Frosta n s 003 Margrete Johansdatter k ug b d Husgjerning og kreaturstel Frosta n s 004 Fredrik Alstad m ug b tj Jordbruksarbeide og Frosta n s kreaturstel 005 Mali Tomasdatter k e b Husfarens mor Har ophold paa gaarden Øvre n s Stjørdalen Nesset Hernessveet (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Kasper Hernessveet m g b hf Gaardbruker Frosta n s 002 Hanna Johansdatter k g b hm Gaardmandskone Frosta n s 003 Johannes Kaspersen m ug b s Træskjærer og Frosta n s tømmermand 004 Magnhild Kaspersdatter k ug b d Husgjerning Frosta n s 005 Georg Kaspersen m ug b s Jordbruksarbeide Frosta n s 006 Ludvig Sørensen m ug b Sønnesøn Sønnesøn Frosta n s Nesset Rønningen under (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Helmer Rønningen m g b hf Husmand Frosta n s 002 Lucie Olsdatter k g b hm Husmandskone Frosta n s 003 Emma Helmersdatter k ug b d Husgjerning og kreaturstel Frosta n s 004 Sverre Albertsen m ug b pl.s Jordbruksarbeide Frosta n s 005 Olav Helmersen m ug b s Jordbruksarbeide Frosta n s 006 Helga Helmersdatter k ug b d Datter Frosta n s Nesset Raaen under (2 m, 2 k) (2 m, 3 k) 001 Bjarne Raaen m g b hf Husmand Laanke n s 002 Nikoline Danielsdatter k g b hm Husmandskone Frosta n s 003 Bine Johansdatter k ug b Sønnedatter Husgjerning og kreaturstel Frosta n s 004 Ralf Johansen m ug b pl.s Forsørges av forældrene Frosta n s 005 Ida Bjørnsdatter k g f d Syerske (f. eg. regning) Frosta n s Sannsynleg opphaldstad: Trondhjem Nesset Moholt 100, 100, 98 2, 3, 2 7 (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Karen Moholt k e b hm Husmandsenke Frosta n s 002 Mette Jonsdatter k ug b d Husgjerning og kreaturstel Frosta n s 003 Ole Jonsen m ug b s Jordbruksarbeide Frosta n s 004 Petra Jonsdatter k ug b d Husgjerning og kreaturstel Frosta n s 005 Karl Jonsen m ug b s Søn Frosta n s 006 Gustav Jonsen m ug b s Søn Frosta n s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 007 Helga Jonsdatter k ug b d Datter Frosta n s Nesset Moholt under (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Eilert Moholt m g b hf Husmand og selveier Frosta n s 002 Gusta Jonsdatter k g b hm Selveierkone Frosta n s 003 Mardis Brustad k ug b pl.d Konens søsterdatter Frosta n s Nesset Galtvik (4 m, 5 k) (4 m, 6 k) 001 Andreas Galtvik m g b hf Gaardbruker Frosta n s 002 Oline Galtvik k g f hm Gaardmandskone Nordre n s Odalen Sannsynleg opphaldstad: Trondhjem 003 Astrid Andreasdatter k ug b d Husgjerning Frosta n s 004 Olav Andreassen m ug b s Gaardsarbeide Frosta n s 005 Inger Andreasdatter k ug b d Datter Kristianian s 006 Johan Vangberg m ug b tj Jordbruksarbeide Frosta n s 007 Knut Svean m ug b tj Kreaturstel Frosta n s 008 Petra Nordfjærn k ug b tj Husgjerning Frosta n s 009 Karstine Alstad k ug b tj Kreaturstel Frosta n s 010 Matilde Ovesen k ug b tj Gjæter Frosta n s Nesset Austvik 95, 98 4, 4 4 (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Martin Austvik m g b hf Smed S og gaardbruker Frosta n s 002 Bergitte Bøiesdatter k g b hm Gaardmandskone Frosta n s 003 Magda Olsdatter Austvik k ug b pl.d Utsat til forpleining av Frosta n s Frosta fattigvæsen 004 Johan Haugan m ug b fl Smedesvend Ytterøen n s Nesset Sandvold (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Johannes Svendsen Sandvold m g b hf Gaardbruker og Frosta n s dampskibsekspeditør 002 Mette Gunnarsdatter k g b hm Gaardmandskone Frosta n s 003 Kari Johannesdatter k ug b d Kreaturstel Frosta n s 004 Emma Johannesdatter k ug b d Husgjerning Frosta n s 005 Sverre Johannessen m ug b s Søn Frosta n s 006 Gudrun Johannesdatter k ug b d Datter Frosta n s 007 Arne Johannessen m ug b s Søn Frosta n s Nesset Mostadtrø under (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Andres Mostadtrø m g b hf Fisker og Husmand Trondhjemn s 002 Petrine Petersdatter k g b hm Husmandskone Skatval n s 003 Ole Andresen m ug b s Søn Frosta n s 004 Thora Andresdatter k ug b d Datter Frosta n s 005 Petra Andresdatter k ug b d Datter Frosta n s 006 Regine Jonsdatter Mostadtrø k e b fl Utsat til forpleining av Frosta n s Frosta fattigvæsen 007 Adolf Johansen m g b el Fisker Leksviken s 008 Anne Aunet k e b fl Utsat til forpleining av Skatval n s Skatval fattigvæsen Merknad: Fødselsår: Vet ikke datoen Folketeljinga Nesset Mostadtrø under (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Johan Arnt Mostadtrø m g b hf Fisker og husmand Frosta n s 002 Soffie Andreasdatter k g b hm Husmandskone Frosta n s 003 Johan Johansen m ug b s Søn Frosta n s 004 Marie Johansdatter k ug b d Datter Frosta n s 005 Sigurd Johansen m ug b s Søn Frosta n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 1717 Frosta 006 Nikoline Johansdatter k ug b d Datter Frosta n s 007 Signe Johansdatter k ug b d Datter Frosta n s 008 Julie Johansdatter k ug b d Datter Frosta n s Nesset Mostadtrø under (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Johan Arnt Mostadtrø m g b hf Fisker og husmand Frosta n s 002 Petrine Iversdatter k g b hm Husmandskone Frosta n s 003 Kristian Johansen m ug b s Fisker Frosta n s 004 Klara Johansdatter k ug b d Husgjerning Frosta n s 005 Lina Johansdatter k ug b d Datter Frosta n s Nesset Mostad vestre (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Ole Mostad m e b hf Gaardbruker Frosta n s 002 Emma Olsdatter k ug b d Husgjerning og kreaturstel Frosta n s 003 Isak Olsen m ug b s Jordbruksarbeide og Frosta n s hesterøgt 004 Einar Olsen m ug b s Jordbruksarbeide Frosta n s 005 Johanna Olsdatter k ug b d Husgjerning Frosta n s Nesset Mostad østre (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Johan Arnt Mostad m g b hf Gaardbruker Frosta n s 002 Anna Olsdatter k g b hm Gaardmandskone Frosta n s 003 Karl Johansen m ug b s Jordbruksarbeide og Frosta n s hesterøgt 004 Hjalmar Johansen m ug b s Jordbruksarbeide Frosta n s 005 Lina Johansdatter k ug b d Husgjerning og kreaturstel Frosta n s Nesset Mostad lille 94 3, 4 4 (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Peter Mostad m g b hf Gaardbruker og Frosta n s landhandler 002 Anne Marta Johannesdatter k g b hm Gaardmandskone Frosta n s 003 Jonetta Kaspersdatter Fjæren k ug b tj Kreaturstel og husgjerning Frosta n s 004 Viktor Flodstrøm m ug b pl.s Utsat til forpleining av Trondhjems fattigvæsen Sverige n s Nesset Nordheim under (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Henrik Mostad Nordheim m e b hf Snekker S og husmand Frosta n s 002 Laura Ramdal k ug b tj Husgjerning Leksviken s Nesset Mostadtrøen (1 m, 2 k) (1 m, 3 k) 001 Sivert Mostadtrøen m g b hf Husmand Frosta n s 002 Kristine Sivertsdatter k g b hm Husmandskone Ekne n s 003 Hanna Sivertsdatter k ug b d Husgjerning og kreaturstel Frosta n s 004 Kristine Mostad k ug f pl.d For tiden intet erhverv, er Strinden n s sykelig Sannsynleg opphaldstad: Trondhjem Nesset Mostadtrøen (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Søren Stokke Mostadtrøen m g b hf Gaardbruker Frosta n s 002 Soffie Kristoffersdatter k g b hm Gaardmandskone Frosta n s 003 Arne Lundemo m ug b tj Gjæter Frosta n s 004 Marit Stokke k e b fl Føderaadskone Frosta n s 005 Martinus Stokke m ug b fl Betaler selv for ophold i huset Frosta n s Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 006 Ole Toresen Roøen m ug b fl Utsat til forpleining av det Hevne n s off. Merknad: Fødselsår: Vet ikke datoen Sjukdom: s Nesset Logstein (7 m, 7 k) 14 (7 m, 7 k) Johan Hokstad Logstein m g b hf Gaardbruker Frosta n s 002 Johanna Johannesdatter k g b hm Gaardmandskone Frosta n s 003 Arve Johansen m ug b s Jordbruksarbeide og Frosta n s hesterøgt 004 Inga Johansdatter k ug b d Husgjerning Frosta n s 005 Ingvar Johansen m ug b s Søn Frosta n s 006 Magnhild Johansdatter k ug b d Datter Frosta n s 007 Arne Johansen m ug b s Søn Frosta n s 008 Harald Johansen m ug b s Søn Frosta n s 009 Astrid Johansdatter k ug b d Datter Frosta n s 010 Karl Johansen m ug b s Søn Frosta n s 011 Aslaug Johansdatter k ug b d Datter Frosta n s 012 Kristine Kjørsvik k ug b tj Kreaturstel Vik, n s Helgeland 013 Maren Anna Kokstad k g b hm Føderaadskone Ytterøen n s 014 Kristian Hokstad m ug b s Gaardbruker Frosta n s Merknad: Han eier og driver Logstein østre Gaardno 93 bruksno Nesset Logtun østre (4 m, 8 k) 11 (3 m, 8 k) Haakon Rochseth Logtun m g b hf Gaardbruker, bankkasserer Frosta n s og postaapner 002 Anne Johannesdatter k g b hm Gaardmandskone Frosta n s 003 Harald Haakonsen m ug b s Gaardsarbeide Frosta n s 004 Gudrun Haakonsdatter k ug b d Datter Frosta n s 005 Alvhild Haakonsdatter k ug b d Datter Frosta n s 006 Ingrid Haakonsdatter k ug b d Datter Frosta n s 007 Aagot Haakonsdatter k ug b d Datter Frosta n s 008 Aslaug Haakonsdatter k ug b d Datter Frosta n s 009 Theodor Viken m ug b tj Jordbruksarbeide og Frosta n s hesterøgt 010 Lorine Aagesdatter Nordfjærn k ug b tj Kreaturstel Frosta n s 011 Bertha Mannesset k ug b tj Husgjerning Frosta n s 012 Laurits Tangen m g mt b Fyrbøter ombord i Bodø n s dampskip Sedvanleg bustad: Trondhjem Nesset Logtun ytre (5 m, 5 k) 10 (5 m, 5 k) Jon Flægstad Logtun m g b hf Gaardbruker Frosta n s Merknad: Hovedbygningen 002 Borgny Hansdatter k g b hm Gaardmandskone Frosta n s 003 Jon Hernesvald m ug b tj Jordbruksarbeide og Frosta n s hesterøgt 004 Søren Mannesset m ug b tj Jordbruksarbeide Frosta n s 005 Sverre Vahl m ug b tj Gjæter Frosta n s 006 Anna Nordfjærvald k ug b tj Husgjerning Frosta n s 007 Laura Kroglundsve k ug b tj Kreaturstel Frosta n s 008 Kolbanus Logtun m g b hf Føderaadsmand Frosta n s Merknad: Føderaadsbygningen 009 Jonetta Haagensdatter k g b hm Føderaadskone Frosta n s 010 Klara Flægstad k ug b el Syerske (f. eg. regning) Frosta n s Nesset Kroglund østre (3 m, 6 k) (3 m, 6 k) Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1555 Grip, Kristiansund prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1555 Grip, Kristiansund prestegjeld Folketeljing 1910 for 1555 Grip, Kristiansund prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1525 Stranden. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1525 Stranden. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1525 Stranden Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1428 Askvold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1259 Hjelme, Manger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1259 Hjelme, Manger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1259 Hjelme, Manger prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1570 Valsøfjorden, Aure prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1570 Valsøfjorden, Aure prestegjeld Folketeljing 1910 for 1570 Valsøfjorden, Aure prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0832 Mo Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0921 Tromø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1867 Bø Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer