Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet

2 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. 5

6 Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje 6

7 tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert 7

8 f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Folketeljinga 1910 Krets: 001 Brødsjø Prestegjeld: Drangedal Herred/by: Drangedal Brødsjø Høinesmyren østre 18 5 ( m, k) ( m, k) 001 Tor Torjussen Høinesmyren m g b hf Gaardbruker Gjerstad n s 002 Marte Olsdatter k g b hm Gaardmandskone Gjerstad n s 003 Tor Martinus Torsen m ug f s Gaardsdrift Drangedal n s Sannsynleg opphaldstad: Skaatøy 004 Marta Johnsen k ug b dd Sannikedal n s Brødsjø Høinesmyren vestre 18 3 ( m, k) ( m, k) 001 Halvor Johnsen Høinesmyr m g b hf Gaardbruker Sannikedal n s 002 Anne Oline Anundsdatter k g b hm Gaardmandskone Sannikedal n s 003 Johanne Marie Halvorsdatter k ug b d Datter Sannikedal n s 004 John Halvorsen m ug b s Søn Drangedal n s 005 Arne Halvorsen m ug b s Søn Drangedal n s 006 Ingeborg Andrea k ug b d Datter Drangedal n s Halvorsdatter 007 Ivar Halvorsen m ug b s Søn Drangedal n s 008 John Halvorsen m g b Føderaadsmand Solum n s 009 Maren Ingebreksdatter k g b Føderaadskone Sannikedal n s Brødsjø Holmen 19 1, 3 ( m, k) ( m, k) 001 Jens Anundsen Holmen m e b hf Fhv. smed Gjerstad n s 002 Anund Jensen m ug b s Skogs- og jordbruksarb Drangedal n s Brødsjø Maabu 17 1 ( m, k) ( m, k) 001 Ola Lars Maabu m g b hf Skogsarbeider Gjerstad n s 002 Kirsten Jørgensdatter k g b hm Drangedal n s 003 Lars Olsen m ug b s Drangedal n s 004 Jørgen Olsen m ug b s Drangedal n s 005 Nils Olsen m ug b s Drangedal n s 006 Aasmund Olsen m ug b s Drangedal n s 007 Ingeborg Olsdatter k ug b d Drangedal n s 008 Aasta Olsdatter k ug b d Drangedal n s 009 Jørgen Torjussen Maabu m g b hf Jordbruks- og skogsarbeid Gjerstad n s 010 Aashild Knutsdatter k g b hm Gjerstad n s Brødsjø Lia 17 2 ( m, k) ( m, k) 001 Gunnar Knudsen Lia m g b hf Jordbruks- og skogsarbeider Drangedal n s 002 Berte Rasmusdatter k g b hm Gjerstad n s 003 Knut Ingvald Gunnarson m ug b s Gjerstad n s 004 Sigrid Knutsdatter k ug b tj Tjenestepike Gjerstad n s 005 Inger Gunnarsdatter k g mt fl Fors. av kjøthandler Gjerstad n s Merknad: Fors. av kjøthandler E: tilført med rød penn Sedvanleg bustad: Kragerø Brødsjø Bakken 19 1, 3 ( m, k) ( m, k) 001 Per Larsen Bakken m g b hf husmand- og skogsarbeider Drangedal n s 002 Marken Oline Olsdatter k g b hm Drangedal n s 003 Anders Pedersen m ug b s skogsarbeider Drangedal n s 004 Olava Kristine Olsdatter k ug b fosterd. Fors. av skogsarbeider Drangedal n s Merknad: Fors. av skogsarbeider E: tilført med rød penn Brødsjø Maabuholt 17 7 ( m, k) ( m, k) 001 Ola Hansen Maabuholt m g b hf Gaardbruker Drangedal n s 002 Aase Lovise Anundsdatter k g b hm Gaardmandskone Sannikedal n s 003 Hans Olsen Måbuholt m ug b søsters Drangedal n s 004 Hans Gundersen Måbuholt m g b Føderaadsmand Drangedal n s 005 Aase Oline Knutsdatter k g b Føderaadskone Bamle n s 006 Maren Olette Hansdatter k ug b fl Tjenestepike Kragerø n s 007 Olga Nilsen k ug b el Fat.underst. Kragerø n s Merknad: Fat. underst. E: tilført med rød penn Sjukdom: s 008 Martin Gustavsen m g mt b Feier Nes, Romerike n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 0817 Drangedal Sedvanleg bustad: Gjerstad Brødsjø Lauvåsdalen 19 1, 3 ( m, k) ( m, k) 001 Ola Thomassen Lauvåsdalen m g b hf Skogsarbeider Drangedal n s 002 Alis Torbjørnsdatter k g b hm Gjerstad n s Brødsjø Øygarden 17 6 ( m, k) ( m, k) 001 Thomas Olsen Lauvåsdalen m g b hf Skogsarbeider Drangedal n s 002 Marie Osmundsdatter k g b hm Gjerstad n s 003 Agnes Alvine Thomasdatter k ug b d Gjerstad n s 004 Olav Thomassøn m ug b s Gjerstad n s Brødsjø Øygarden ( m, k) ( m, k) 001 Gunnar G. Øygarden m g b hf Gaardbruker Drangedal n s 002 Liv Nilsdatter k g b hm Gaardmandskone Drangedal n s 003 Gunnar Gunnarsen m ug b s Gaardsdrift Skaatøy n s 004 Karoline Gunnarsdatter k ug b d Husarbeide Skaatøy n s 005 Nils Gunnarson m ug b s Skogsarbeider Skaatøy n s 006 Harald Gunnarson m ug b s Skogsarbeider Drangedal n s 007 Karen Torsen k ug b tj Tjenestepike Drangedal n s Brødsjø Sagmoen 17 8 ( m, k) ( m, k) 001 Per Eriksen Sagmoen m g b hf Gaardbruker og landhandler Drangedal n s 002 Jensine Jensdatter k g b hm Gaardmandskone Drangedal n s 003 Eilif Persen m ug b s Drangedal n s 004 Gunnar Persen m ug b s Drangedal n s 005 Lovise Persdatter k ug b d Drangedal n s 006 Gudrun Persdatter k ug b d Drangedal n s 007 Per Olsen Lauvåsdalen m ug b tj Tjener Drangedal n s 008 Nils Larsen Brubakken m ug b tj Tjener Drangedal n s Brødsjø Aakre 17 3 ( m, k) ( m, k) 001 Gunnar Eriksen Åkre m g b hf Gaardbruker Drangedal n s 002 Karen Marie Olsdatter k g b hm Gaardmandskone Drangedal n s 003 Jens Gunnarsen m ug b s Gaardsdrift Drangedal n s 004 Ola Kristian Gunnarsen m ug b s Gaardsdrift Drangedal n s 005 Karen Jensine Gunnarsdatter k ug b d Husarbeide Drangedal n s 006 Tomas Gunnarsen m ug b s Gaardsdrift Drangedal n s 007 Aslaug Marie Gunnarsdatter k ug b d Husarbeide Drangedal n s 008 Eiliv Gunnarsen m ug b s Drangedal n s 009 Inger Oline Gunnarsdatter k ug b d Drangedal n s 010 Per Gunnarsen m ug b s Drangedal n s 011 Knut Olsen Dalen m ug b tj Tjener Drangedal n s Brødsjø Aakre 17 1 ( m, k) ( m, k) 001 Jens Aakre m g b hf Gaardbruker Drangedal n 002 Liv Jensdatter k g b hm Gaardmandskone Drangedal n 003 Nils Jensen m ug b s Gaardbruker Drangedal n s 004 Jens Jensen m ug b s Gaardsdrift Drangedal n 005 Lovise Jensdatter k ug b d Husarbeide Drangedal n 006 Eiliv Jensen m ug b s Gaardsdrift Drangedal n 007 Marie Jensdatter k ug b d Husarbeide Drangedal n 008 Ragna Jensdatter k ug b d Husarbeide Drangedal n s 009 Jakob Nilsen Aakre m ug f fl Dagarbeider Drangedal n s Sannsynleg opphaldstad: Sannikedal Brødsjø Eikhaugen 19 1, 3 ( m, k) ( m, k) 001 Torbjørn Eikhaugen m g b hf Jordbruks- og skogsarbeider Drangedal n s 002 Marie Hansdatter k g b hm Drangedal n s 003 Aslaug Torbjørnsdatter k ug b d Husarbeide Drangedal n s 004 Hanna Torbjørnsdatter k ug b d Drangedal n s Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Olette Torbjørnsdatter k ug b d Drangedal n s 006 Gunhild Torbjørnsdatter k ug b d Drangedal n s Brødsjø Eikhaugen ( m, k) ( m, k) 001 Tomas Ellefsen Eikhaugen m g b hf Skogsarbeider Drangedal n s 002 Torbjørg Nilsdatter k g b hm Drangedal n s 003 Eiliv Tomassen m ug b s Drangedal n s Brødsjø Eikhaugen søndre ( m, k) ( m, k) 001 Lars Ellefsen Eikhaugen m g b hf Skogsarbeider Drangedal n s 002 Karen Torbjørnsdatter k g b hm Drangedal n s 003 Marta Kristine Larsdatter k ug b d Drangedal n s 004 Hildborg Marie Larsdatter k ug b d Drangedal n s Brødsjø Grønland 17 9 ( m, k) ( m, k) 001 Ole Andersen Herfos m g f hf Murer Drangedal n s Sannsynleg opphaldstad: Sannikedal 002 Anne Dorte Gunnarsdatter k g b hm Drangedal n s 003 Gudrun Jensine Olsdatter k ug b d Drangedal n s 004 Andres Olsen m ug b s Drangedal n s 005 Anna Olsdatter k ug b d Drangedal n s 006 Asbjørg Marie Olsdatter k ug b d Drangedal n s 007 Aslaug Marie Eilivsdatter k e b Føderaadskone Drangedal n s Brødsjø Barland 18 1 ( m, k) ( m, k) 001 Jørgen Halvorsen Barland m g b hf Jordbruks- og skogsarbeider Sannikedal n s Arbeidsledig: l 002 Anne Karine Mortensdatter k g b hm Drangedal n s 003 Maren Jørgensdatter k ug b d Husarbeide Drangedal n s 004 Halvor Jørgensen m ug b s Drangedal n s 005 Martinus Jørgensen m ug b s Drangedal n s 006 Anton Jørgensen m ug b s Drangedal n s 007 Knut Jørgensen m ug b s Drangedal n s Brødsjø Braatebakke 17 4 ( m, k) ( m, k) 001 Torbjørn Gunnulvsen m g b hf Husmand- og skogsarbeider Drangedal n s Bråtebakke 002 Karen Andrea Hansdatter k g b hm Drangedal n s 003 Gunnar Torbjørnsen m ug b s skogsarbeider Drangedal n s 004 Liv Torbjørnsdatter k ug f d Husarbeide Drangedal n s Sannsynleg opphaldstad: Skaatøy 005 Hans Torbjørnsen m ug b s Drangedal n s 006 Anne Torbjørnsdatter k ug b d Drangedal n s 007 Arne Torbjørnsen m ug b s Drangedal n s Brødsjø Braatane 19 1 ( m, k) ( m, k) 001 Ola Rasmussen m e b hf Jordbruker Drangedal n s 002 Per Olsen m g b hf Gaardsbruker Drangedal n s 003 Kristine Olsdatter k g b hm Drangedal n s 004 Ingeborg Persdatter k ug b d Drangedal n s 005 Olava Persdatter k ug b d Drangedal n s 006 Aslaug Persdatter k ug b d Drangedal n s 007 Knut Ellefsen m ug b fosters. Gaardsarbeid Drangedal n s 008 Kari Madsdatter Juklerød k ug mt b Syerske Drangedal n s Sedvanleg bustad: Drangedal Brødsjø Grønnerød ( m, k) ( m, k) 001 Gunnar Olsen m g b hf Gaardbruker og skogsarbeid Drangedal n s 002 Lise Pedersdatter k g b hm Drangedal n s 003 Rolf Peder Gunnarsen m ug b s Drangedal n s 004 Olav Gunnarsen m ug b s Drangedal n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0817 Drangedal 005 Anton Trygve Gunnarsen m ug b s Drangedal n s Brødsjø Dalen 17 1 ( m, k) ( m, k) 001 Ola Mortensen Dalen m g b hf Husmand- og skogsarbeider Drangedal n s 002 Anne Johanne Olsdatter k g b hm Drangedal n s 003 Morten Olsen m ug b s Skogsarbeider Drangedal n s 004 Olav Olsen m ug b s Drangedal n s 005 Maren Lovise Olsen* k ug b d Drangedal n s 006 Aasta Marie Olsen* k ug b d Drangedal n s 007 Karen Sofie Olsen* k ug b d Drangedal n s Brødsjø Eikeland 19 5 ( m, k) ( m, k) 001 Torbjørn Nilsen Eikeland m g b hf Husmand- og skogsarbeider Drangedal n s 002 Liv Aasmundsdatter k g b hm Drangedal n s 003 Gunnar Torbjørnsen m ug b s Skogsarbeider Drangedal n s 004 Eiliv Torbjørnsen m ug b s Skogsarbeider Drangedal n s 005 Abraham Kr. Torbjørnsen m ug b s Drangedal n s 006 Leiv Teodor Torbjørnsen m ug b s Drangedal n s 007 Bjarne Torbjørnsen m ug b s Drangedal n s Brødsjø Eikaasen 19 8 ( m, k) ( m, k) 001 Eiliv Thomassen Eikaasen m g b hf Gaardbruker Drangedal n s 002 Marte Kristine Larsdatter k g b hm Drangedal n s 003 Taran Karine E. Eikaasen k ug b d Husarbeide Drangedal n s 004 Jens Eilivsøn Eikaasen m ug b s skogs- og jordbruksarbeide Drangedal n s 005 Hilmar Kristian Olsen Eikaasen m ug b ds Drangedal n s Brødsjø Sørter 19 5 ( m, k) ( m, k) 001 Jørgen Eriksen Sørter m g b hf Skogsarbeider Gjerstad n s 002 Tone Jensdatter k g b hm Drangedal n s 003 Albert Jørgensen m ug b s Drangedal n s 004 Liv Jørgensdatter k ug b d Drangedal n s 005 Marta Jørgensdatter k ug b d Drangedal n s Brødsjø Sørter 19 7 ( m, k) ( m, k) 001 Gunhild Jensine Nilsdatter k ug b hm Formue Drangedal n s Brødsjø 002 Søren Gerhard Venstad m ug b losjerende Lærer ved folkeskole Elverum n s Brødsjø Sørter 19 5 ( m, k) ( m, k) 001 Liv Knutsdatter k e b hm Pladsbrukerske Drangedal n s 002 Olav Olsen Sørter m ug b s Maler Drangedal n s Arbeidsledig: l Brødsjø Harkjenbraaten 19 1, 3 ( m, k) ( m, k) 001 Oskar Kristensen m g b hf Maler Kristiansand n s Harkjenbråten Arbeidsledig: l 002 Gunhild Helgesdatter k g b hm Krødsherred n s 003 Johan Oskarsen m ug b s Maler Drangedal n s 004 Karl Oskarsen m ug f s Maler Drangedal n s Sannsynleg opphaldstad: Bø, Telemarken 005 Harald Oskarsen m ug b s Maler Drangedal n s 006 Reinhard Oskarsen m ug b s Maler Drangedal n s 007 Sofie Oskarsdatter k ug b d Husarbeide Drangedal n s 008 Oskar Oskarsen m ug f s Drangedal n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansand 009 Bernhard Oskarsen m ug b s Gaardsarbeide Drangedal n s 010 Hagbart Oskarsen m ug b s Drangedal n s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Brødsjø Braaten 19 5 ( m, k) ( m, k) 001 Karen Marie Isaksdatter k e b hm Husarbeide Drangedal n s 002 Helga Knutsen k ug b d Husarbeide Drangedal n s 003 Isak Knutsen m ug f s Skogsarbeider Drangedal n s Sannsynleg opphaldstad: Nesland, Tel. 004 Aslak Knutsen m ug b s Skogsarbeider Drangedal n s 005 Anne Johanne Knutsen k ug b d Drangedal n s Brødsjø Rønningen 18 7 ( m, k) ( m, k) 001 Markus Rønningen m g b hf Gaardbruker Drangedal n s 002 Inger Olsdatter k g b hm Gjerstad n s 003 Marie Markusdatter k ug b d Solum n s 004 Tomine Markusdatter k ug b d Drangedal n s 005 Olga Kristine Markusdatter k ug b d Drangedal n s Brødsjø Rønningen 18 8 ( m, k) ( m, k) 001 Aslaug Olsdatter Fostveit k ug b hm Formue og gaardsbruk Drangedal n s Brødsjø Rønningen øvre 18 9 ( m, k) ( m, k) 001 Gunnar Hansen Rønningen m g b hf Gaardbruker og tømmermand Drangedal n s 002 Anne Nilsdatter k g b hm Gjerstad n s 003 Hans Gunnarsen m ug b s Jordbruk og skogsarbeider Drangedal n s 004 Anna Gunnarsdatter k ug b d Drangedal n s 005 Inger Gunnarsdatter k ug b d Drangedal n s 006 Nils Gunnarsen m ug b s Drangedal n s 007 Aslaug Gunnarsdatter k ug b d Drangedal n s Brødsjø Tors 17 1 ( m, k) ( m, k) 001 Ola Olsen Torsen m g b hf Skogsarbeider Drangedal n s 002 Ingeborg Hansdatter k g b hm Drangedal n s 003 Inga Sofie Olsdatter k ug b d Tjenestepike Drangedal n s 004 Abraham Olsen m ug b s Drangedal n s Brødsjø Juklerød 18 1 ( m, k) ( m, k) 001 Kristoffer Juklerød m g b hf Gaardbruker Gjerstad n s 002 Ingeborg Kristine k g b hm Gjerstad n s Thomasdatter 003 Osmund Kristoffersen m ug b s Gaardsarbeide Drangedal n s 004 Inger Kristoffersdatter k ug b d Husarbeide Drangedal n s 005 Karen Kristoffersdatter k ug b d Husarbeide Drangedal n s 006 Tomas Kristoffersen m ug b s Drangedal n s 007 Marie Kristoffersdatter k ug b d Drangedal n s 008 Thomas Isaksen m e b fl Gaardsarbeide Gjerstad n s Brødsjø Juklerød 18 2 ( m, k) ( m, k) 001 Sissil Jensdatter k e b hm Gaardbrukerenke Drangedal n s 002 Nils Ellefsen Juklerød m ug b s Gaardbruker Drangedal n s 003 Aslak Ellefsen m ug b s Gaardsarbeide Drangedal n s 004 Lovise Ellefsdatter k ug b d Husarbeide Drangedal n s 005 Gunnar Ellefsen m ug b s Gaardsarbeide Drangedal n s 006 Gunhild Ellefsdatter k ug b d Husarbeide Drangedal n s 007 Jensine Ellefsdatter k ug b d Husarbeide Drangedal n s Brødsjø Braaten 18 4 ( m, k) ( m, k) 001 Erik Eriksen Braaten m g b hf Skogsarbeider Drangedal n s 002 Elise Jensdatter k g b hm Drangedal n s 003 Inger Eriksdatter k ug b d Drangedal n s 004 Liv Eriksdatter k ug b d Drangedal n s 005 Jensine Eriksdatter k ug b d Drangedal n s 006 Eiliv Eriksen m ug b s Drangedal n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0817 Drangedal 007 Jens Eriksen m ug b s Drangedal n s Brødsjø Brødsjø 19 5 ( m, k) ( m, k) 001 Nils J. Brødsjø m g b hf Gaardbruker Drangedal n s 002 Maren Elise Gunnarsdatter k g b hm Gaardmandskone Drangedal n s 003 Jens Nilsen m ug b s Gaarsdrift Drangedal n s 004 Gunnar Nilsen m ug b s Gaarsdrift Drangedal n s 005 Nils Nilsen m ug f s Underofficerselev Drangedal n s Sannsynleg opphaldstad: Skien 006 Ingebjørg Nilsdatter k ug b d Husarbeide Drangedal n s 007 Eiliv Nilsen m ug b s Gaarsdrift Drangedal n s 008 Knut Nilsen m ug b s Drangedal n s 009 Arne Nilsen m ug b s Drangedal n s 010 Haakon Nilsen m ug b s Drangedal n s 011 Ivar Nilsen m ug b s Drangedal n s 012 Olav Nilsen m ug b s Drangedal n s 013 Jørgine Jørgensdatter k ug b tj Tjenestepike Drangedal n s Brødsjø Brødsjø 19 1, 3 ( m, k) ( m, k) 001 Peder Gundersen Ødegården m g b hf Forpagter Drangedal n s 002 Anne Karine Olsdatter k g b hm Gjerstad n s 003 Karen Lovise Persdatter k ug b d Husarbeide Drangedal n s 004 Ingeborg Jensine Persdatter k ug b d Drangedal n s 005 Karen Marie Persdatter k ug b d Drangedal n s 006 Gunnar Persen m ug b s Drangedal n s 007 Olav Persen m ug b s Drangedal n s 008 Jenny Persdatter k ug b d Drangedal n s 009 Gunnar Persen m e b fl Selveier Drangedal n s 010 Einar Olsen Torp m ug b losjerende Skogbestyrer Løiten n s 011 Thomas Andreas Grøgaard m ug b losjerende Skogbrukslærling Fors.av Kragerø n s trælasthandler Merknad: Fors. av trælasthandler E: tilført med rød penn Brødsjø Brødsjømoen 19 1, 3 ( m, k) ( m, k) 001 Morten Olsen Brødsjømoen m g b hf Husmand og jordbruksarbeide Drangedal n s 002 Dorte Torine Torsdatter k g b hm Flaa n s 003 Elling Mortensen m ug f s Skogsarbeider Drangedal n s Sannsynleg opphaldstad: Sannikkedal 004 Jens Mortensen m ug b s Skogsarbeider Drangedal n s 005 Maren Mortensdatter k ug b d Drangedal n s 006 Ingvald Mortensen m ug b s Drangedal n s Brødsjø Tungebakke 20 1 ( m, k) ( m, k) 001 Per Ovaldsen Tungebakke m g b hf Gaardbruker Drangedal n s 002 Sissil Elise Nilsdatter k g b hm Drangedal n s 003 Liv Persdatter k ug b d Drangedal n s 004 Anne Lovise Johnsen k ug b tj Tjenestepike Drangedal n s Brødsjø Haugen ( m, k) ( m, k) 001 Knut Anundsen Haugen m g b hf Gaardbruker Drangedal n s 002 Mari Jørgensdatter k g b hm Drangedal n s 003 Anund Knutsen m ug b s Gaardsarbeide Drangedal n s 004 Johanne Knutsdatter k ug b d Drangedal n s 005 Trygve Amandus Knutsen m ug b s Drangedal n s 006 Liv Knutsdatter k e b mor Føderaadskone Drangedal n s 007 Torbjørg Anundsdatter k ug b søster syerske Drangedal n s 008 Ola Jørgen Åsulvsen m ug b Fosters. Skogsarbeider Drangedal n s Brødsjø Haugen 20 5 ( m, k) ( m, k) 001 Rasmus Knutsen Haugen m g b hf Skogs- og jordbruksarbeider Gjerstad n s Arbeidsledig: l 002 Aslaug Olsdatter k g b hm Drangedal n s 003 Elling Larsen m ug b fosters. Fat. underst Drangedal n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga 1910 Merknad: Fat. underst. E: tilført med rød penn 004 Haakon Eilivsen m ug b Bortsat paa fattigkassensregning Drangedal n s Brødsjø Rød 20 5 ( m, k) ( m, k) 001 Per Olsen Rød m g b hf Gaardbruker Drangedal n s 002 Gunhild Kristine k g b hm Drangedal n s Gunnarsdatter 003 Ole Persen m ug b s Gaardsarbeide Drangedal n s 004 Gunnar Persen m ug b s Gaardsarbeide Drangedal n s 005 Anne Rød k ug b d Husarbeide Drangedal n s 006 Knut Rød m ug b s Drangedal n s 007 Eiliv Persen m ug b s Drangedal n s 008 Otto Persen m ug b s Drangedal n s 009 Aslak Persen m ug b s Drangedal n s 010 Petra Persdatter k ug b d Drangedal n s 011 Gunnar Olsen Rød m e b fl Føderaadsmand Drangedal n s Brødsjø Rød 20 4 ( m, k) ( m, k) 001 Nils Gundersen Rød m ug b Brødre Gaardbruker Drangedal n s 002 Ola Gundersen Rød m ug b Brødre Gaardbruker Drangedal n s Brødsjø Grundsund 20 2 ( m, k) ( m, k) 001 Ola Tjostolvsen Grundsund m e b hf Gaardbruker Drangedal n s 002 Tor Olsen m ug b s Skogarbeider Drangedal n s 003 Gunhild Olsdatter k ug b d Tjenestepike Drangedal n s 004 Tjostolv Olsen m ug b s Skogarbeider Drangedal n s Brødsjø Rød 20 3 ( m, k) ( m, k) 001 E. P. Johnsen m g b hf Landhandler Eid, Nordfjord n s 002 Inger Johanne Nilsdatter k g b hm Drangedal n s 003 Leif Erling Johnson m ug b s Drangedal n s 004 Borghild Johnsdatter k ug b d Drangedal n s 005 Einar Johnson m ug b s Drangedal n s 006 Anne Nybraate k ug b tj Tjenestepike Drangedal n s 007 Marie Braatane k ug b tj Tjenestepike Drangedal n s Brødsjø Braatane 20 1 ( m, k) ( m, k) 001 Eiliv Mortensen Bråtane m g b hf Skogsarbeider Drangedal n s 002 Olav Eilivsen m ug b s Drangedal n s 003 Morten Eilivsen m ug b s Drangedal n s Brødsjø Løvland 20 1 ( m, k) ( m, k) 001 Tor Ellingsen Løvland m g b hf Skomaker Drangedal n s 002 Aaste Mortensen k g b hm Drangedal n s 003 Anne Marie Torsdatter k ug b d Husarbeide Drangedal n s 004 Elling Thorsen m ug b s Drangedal n s 005 Aasta Haldis Torsdatter k ug b d Drangedal n s 006 Arne Martinus Torsen m ug b s Drangedal n s Brødsjø Stenger ( m, k) ( m, k) 001 Jens Eriksen Stenger m g b hf Gaardbruker Gjerstad n s 002 Kari Olsdatter k g b hm Sannikedal n s 003 Ola Jensen m ug b s Skogsarbeider Sannikedal n s 004 Kjersti Andrea Jensdatter k ug b d Husarbeide Sannikedal n s 005 Anund Jensen m ug b s Gaardsarbeide Drangedal n s 006 Jørgen Jensen m ug b s Drangedal n s 007 Eiliv Jensen m ug b s Drangedal n s 008 Karen Annette Jensdatter k ug b d Drangedal n s 009 Knut Jensen m ug b s Drangedal n s 010 Arne Jensen m ug b s Drangedal n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0817 Drangedal 011 John Jensen m ug b s Drangedal n s Brødsjø Rønningen nedre 18 1 ( m, k) ( m, k) 001 Kari Madsdatter Juklerød k ug f hm Syerske Drangedal n s Merknad: E: slutt på tellingskreds 1 Sannsynleg opphaldstad: Braatane, Dr. Krets: 002 Heldal Prestegjeld: Drangedal Herred/by: Drangedal Heldal Vellene 19 2 ( m, k) ( m, k) 001 Aslaug Vellene k e b hm Selveier (Gaard) Jordet Rauland Telem. n s 002 Olav Vellene m ug b s søn Drangedal n s 003 Gunhild Vellene k ug b d datter Drangedal n s 004 Anne Vellene k ug b d datter Drangedal n s 005 Tomas Vellene m ug b s søn Drangedal n s 006 Arne Vellene m ug b s søn Drangedal n s 007 Anne Øigarden k ug b tj Tjenestepike budeie Drangedal n s 008 Tommine Haugland k ug b tj Tjenestepike innearbeid Drangedal n s 009 Lars Moen m ug b tj gaardgut Gjerstad n s Heldal Moen ( m, k) ( m, k) 001 Jens Vellene m g f hf Arbeider paa Karbidfabrik, Drangedal n s Gaardbruker Sannsynleg opphaldstad: Karbidfab. Kragerø 002 Inger Marie Vellene k g b hm Gaardmandskone Sanikedal n s 003 Søren Severinsen m ug b tj Hjælper til med hus og Sanikedal n s gaardsarb. 004 Mari Vellene k e b bedstemor Hjælper til med barnerøgt hos Drangedal n s husfaren, Har ophold 005 Olav J. Vellene m ug b s Søn Drangedal n s Heldal Holmfet 19 4 ( m, k) ( m, k) 001 Tomas Holmfet m g b hf Skogsarbeider og gaardbruker Drangedal n s 002 Asberg Holmfet k g b hm Gaardmandskone Sanikedal n s 003 Tomas Eskjell m ug b tj Gjæter Drangedal n s Heldal Mofosbakken under 19 2 ( m, k) ( m, k) 001 Olav Ellingsen Mosfosbakken m g b hf Snedker, tømmerm. og Drangedal n s gaardbruker Leilænding 002 Berte Marie Mosfosbakken k g b hm Gaardmandskone Gjerstad n s 003 Anne Mosfosbakken k ug b d Datter Drangedal n s 004 Ingebjørg Mosfosbakken k ug b d Datter Drangedal n s 005 Elise Mosfosbakken k ug b d Datter Drangedal n s Heldal Dalen under 19 3 ( m, k) ( m, k) 001 Rollov Madsen Dalen m g b hf Husmand Skogsarb. og Gjerstad n s jordbruksarb. 002 Liv Dalen k g b hm Hustru Beskjeft med hus og Drangedal n s fjøs 003 Anund Dalen m ug f s Skogs- og jordbruksarbeide Drangedal n s Sannsynleg opphaldstad: Gjærpen 004 Maren Dalen k ug b d Datter, Jæter Drangedal n s 005 Eilev Dalen m ug b s Søn Drangedal n s Heldal Moen 22 2 ( m, k) ( m, k) 001 Ole Bjørnsen Moen m g f hf Leilænding & skogsarbeider Gjærstad n s Sannsynleg opphaldstad: Gjerpen 002 Ingeborg Moen k g b hm Husmor Hustel og fjøsstel Gjærstad n s 003 Olav Olsen Moen m ug f s Skogsarbeider Gjærstad n s Sannsynleg opphaldstad: Gjerpen 004 Abraham Olsen Moen m ug b s Gjæter Gjærstad n s 005 Ingeborg Olsen Moen k ug b d Datter Gjærstad n s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Heldal Haugland 22 1 ( m, k) ( m, k) 001 Anund Haugland m g b hf Leilænding Tømmerkjøring & Drangedal n s gaardbruk 002 Anne Haugland k g b hm Husmor Hus, fjøsstel og Gjærstad n s gaardsarb. 003 Marie Haugland k ug b d Datter, fjøsstel og gaardsarb Drangedal n s 004 Olav Haugland m ug b s Søn tømm.kjøring & Drangedal n s gaardsarb. 005 Halvor Haugland m ug b s Søn tømm.kjøring & Drangedal n s gaardsarb. 006 Knut Haugland m ug b s Søn Jæter Drangedal n s 007 Torine O. Haugland k e b hm Enke Dagarbeider Baker Lidt Drangedal n s komm.underst. 008 Halvor K. Haugland m ug b s Søn Jæter Drangedal n s 009 Nils K. Haugland m ug b s Søn Jæter Drangedal n s 010 Gunnar K. Haugland m ug b s Skogsarbeider Drangedal n s Heldal Haugland 22 3 ( m, k) ( m, k) 001 Olav P. Haugland m g f hf Gaardb. (Selveier) Kontorist Drangedal n s paa trælastkontor Sannsynleg opphaldstad: Kragerø 002 Marie Haugland k g b hm Gaardm.kone Sjælland Dk. n s 003 Olav O. Haugland m ug b s Gaards og skogsarbeide Drangedal n s 004 Gundrun Haugland k ug b d Dat. Hustel, fjøsstel etc Drangedal n s 005 Gunhild Haugland k ug b d Dat. Hustel, fjøsstel etc Drangedal n s 006 Eilif Haugland m ug b s Søn Gårds og skogsarbeide Drangedal n s 007 Inger Haugland k ug b d Dat. Jæter Drangedal n s 008 Aasta Haugland k ug b d Dat. Jæter Drangedal n s 009 Sissel P. Haugland k ug b fl Lever av sine midler Drangedal n s Heldal Bjørndalen under 21 1 ( m, k) ( m, k) 001 Ole Bjørndalen m e b hf Veivogter, husmand Bø, Telem. n s 002 Kirstine Bjørndalen k g b hm Husstel kjolesøm Drangedal n s 003 Kristianne Bjørndalen k ug b d Datter Drangedal n s 004 Olav Bjørndalen m ug b s Søn Drangedal n s Heldal Fostveit 21 1, 3 ( m, k) ( m, k) 001 Knut Fostveit m g f hf Skogeier Gaard og skogdrift Drangedal n s Sannsynleg opphaldstad: Kil Sanikedal 002 Maren Fostveit k g b hm Gaardmandskone Gjærstad n s 003 Olav K. Fostveit m ug b s Selveier Gaard og skogdrift Drangedal n s 004 Knut Foshaugen m ug f tj Tjener Gaard og skogarbeide Drangedal n s Sannsynleg opphaldstad: Gryting Drangedal 005 Gunhild Rød k ug b tj Tjener hus & fjøsstel Drangedal n s Heldal Fostveit (Enslig stue med 21 2 ( m, k) ( m, k) tomteret for eierens levetid) 001 Anne Dalen k e b hm Lever av sine midler Gjærstad n s 002 Gunhild L. Dalen k ug b fl Lever paa Gjærstad n s fattigvæsenetsbekos. Merknad: Født Kristi himmelfartsdag Sjukdom: b Heldal Fostveit 21 2 ( m, k) ( m, k) 001 Peder O. Fostveit m g f hf Gaardbruker og Selveier Drangedal n s tømmerkjører Sannsynleg opphaldstad: Gaange i Bamle 002 Mari Fostveit k g b hm Gaardmandskone Drangedal n s 003 Olav P. Fostveit m ug f s Søn Gaards og skogsarbeide Drangedal n s Merknad: Olav P.Fostveit senior Sannsynleg opphaldstad: Gaange i Bamle 004 Olav P. Fostveit m ug f s Søn Gaards og skogsarbeide Drangedal n s Merknad: Olav P.Fostveit jun. Sannsynleg opphaldstad: Gaange i Bamle 005 Aslaug Fostveit k ug b d Datter Budeie Drangedal n s 006 Anne Fostveit k ug b d Datter Jæter Drangedal n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0817 Drangedal 007 Gunder Fostveit m ug b s Søn Drangedal n s 008 Solveig Fostveit k ug b d Datter Drangedal n s 009 Valborg Fostveit k ug b d Datter Drangedal n s Heldal Øigarden ( m, k) ( m, k) 001 Jørgen Rød m e b hf Gaardbruker og kapitalist Drangedal n s 002 Peder Rød m ug b s Søn gaardsarbeide Drangedal n s 003 Stian Rød m ug b s Søn gaardsarbeide Drangedal n s 004 Jørgen Rød m ug b s Søn Drangedal n s 005 Anne Kristine O. Rød k ug b tj Husbestyrerinde & budeie Drangedal n s 006 Simen Rød m ug f el Skogsarbeider Drangedal n s Sannsynleg opphaldstad: Vaag i Bamle Heldal Rugtveit ( m, k) ( m, k) 001 Markus Rugtveit m g b hf Smed, hjulmaker, Gaardbr Drangedal n s Selveier 002 Karen Marie Rugtveit k g b hm Gaardmandskone Drangedal n s 003 Anne Kirstine Rugtveit k ug b d Datter Hus og gaardsarb Drangedal n s 004 Knut Rugtveit m ug b s Tømmerkjøring Drangedal n s 005 Olav Rugtveit m ug f Tømmerkjøring Drangedal n s Sannsynleg opphaldstad: Gromstad i Bamle 006 Martinius Rugtveit m ug f Tømmerkjøring Drangedal n s Sannsynleg opphaldstad: Gromstad i Bamle Heldal Jonsfet under 23 1 ( m, k) ( m, k) 001 Gunnar Jonsfet m g b hf Husmand skogsarbeider Drangedal n s 002 Anne Jonsfet k g b hm Husmandskone Bærpluker Drangedal n s 003 Aase Jonsfet k ug b d Datter Jæter Bærpluker Drangedal n s 004 Hans Jonsfet m ug b s Søn Jæter Drangedal n s 005 Abraham Jonsfet m ug b s Søn Drangedal n s Heldal Kaasa ( m, k) ( m, k) 001 Gunnar Kaasa m g b hf Gaarbruker (Selvei) Drangedal n s Skogsarbeide 002 Kari Kaasa k g b hm Gaardmandskone Drangedal n s 003 Else Andrea Kaasa k ug b d Datter Budeie Drangedal n s 004 Jensine Kaasa k ug b d Datter Jæter Drangedal n s 005 Per %Gunnar% Kaasa m ug b el Træskjærer, rammearbeider Drangedal n s Heldal Gare under 23 1, 22 ( m, k) ( m, k) 001 Jon %Gunnar% Gare m g b hf Husmand Skogsarbeider Drangedal n s Hugst Gaardsarb. 002 Gunhild Gare k g b hm Husmandskone Drangedal n s 003 Gunnar Gare m ug b s Søn Jæter Drangedal n s 004 Astri Gare k ug b Barnebarn Barnebarn Drangedal n s Heldal Smaamyrbraaten 23 5 ( m, k) ( m, k) 001 Olav Harstad m g b hf Leier jord av nr Fyrisdal n s Skreddersvend & skogsarb. 002 Johanne Marie Harstad k g b hm Hm. Hus & fjøsstel Drangedal n s 003 Agna Harstad k ug b d Datter Drangedal n s 004 Isak Smaamyrbraaten m e b Bedstefar (fl) Husmand Skogsarbeide Drangedal n s 005 Karen Rugtveit k ug b tj Tjener Hus og fjøsstel Drangedal n s 006 Knut Smaamyrbraaten m ug f el Tømmerhugger Drangedal n s Sannsynleg opphaldstad: Solum Heldal Nybraate ( m, k) ( m, k) 001 Bjørn Nybraate m e b hf Gaardbruker (Selvei.) Gjærstad n s Skogsarb. 002 Erik Nybraate m ug f s Gaards og skogsarb. (tømmerkjører) Drangedal n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga 1910 Sannsynleg opphaldstad: Gaange i Bamle 003 Andrea Nybraate k ug b d Husbest. & Hus og fjøsarb Drangedal n s 004 Finn Nybraate m ug b fl Jæter (Bortsat for Drangedal n s komm.regn.) 005 Leif Nybraate m ug b fl Jæter (Bortsat for Drangedal n s komm.regn.) 006 Tellef Nybraate m g f hf Skogs & gaardsarbeide Drangedal n s Sannsynleg opphaldstad: Gaange i Bamle 007 Marie Nybraate k g b hm Kjolesøm Drangedal n s 008 Bjørn Nybraate m ug b s Søn Drangedal n s Heldal Langemyrkaasa under 24 3 ( m, k) ( m, k) 001 Karl Strandjordet m g b hf Skogsarbeider (Lidt fatt Drangedal n s underst.) Arbeidsledig: l 002 Gunhild A. Strandjordet k g b hm Hm. Husstel Seljord n s 003 Borghild Strandjordet k ug f d Datter Drangedal n s Sannsynleg opphaldstad: Heldal Drangedal 004 Gudrun Strandjordet k ug b d Datter Drangedal n s 005 Gjørdis Strandjordet k ug b d Datter Drangedal n s 006 Agnes Strandjordet k ug b d Datter Drangedal n s 007 Jørgen Strandjordet m ug b s Datter Drangedal n s Heldal Heiveien under 24 1 ( m, k) ( m, k) 001 Kari Aasen k e b hm Gaardmandsenke Husstel Drangedal n s Dagarbeide Brødbakning ets. 002 Karl Aasen m ug b s Skogsarbeider Drangedal n s 003 Jørgen Aasen m ug b s Jæter Drangedal n s 004 Inga Tommine Aasen k ug b d Datter Drangedal n s Heldal Næsland 24 5 ( m, k) ( m, k) 001 Ola H. Næsland m g b hf Gaardbr. (Selv.) Gaards og Drangedal n s skogsarb. 002 Pernille Næsland k g b hm Gaardmandshustru Vang Valders n s 003 Anna O. Næsland k ug b d Datter Drangedal n s 004 Sigrid O. Næsland k ug b d Datter Drangedal n s 005 Halvor O. Næsland m ug b s Søn Drangedal n s 006 Anne Næsland k e b Føderaadskone Føderaadskone Drangedal n s 007 Saava Hagen k ug b fl Jordemor Røldal n s Heldal Næsland 24 3 ( m, k) ( m, k) 001 Kari Næsland k e b hm Gaardbukersk (Selveier) Drangedal n s 002 Jon Næsland m ug b s Søn Gaards & skogsarbeide Drangedal n s 003 Lars Næsland m ug b s Søn Gaards & skogsarbeide Drangedal n s 004 Markus Næsland m ug b s Søn Gaards & skogsarbeide Drangedal n s 005 Jens Næsland m ug b s Søn Gaards & skogsarbeide Drangedal n s 006 Marta Næsland k ug b d Datter Hus & fjøsstel Drangedal n s 007 Anna Næsland k ug b d Datter Hus & fjøsstel Drangedal n s 008 Martin Arbone m ug mt b (s) Boghandler og fisker Fitjar n s Sedvanleg bustad: Fitjar Heldal Næsland 24 1 ( m, k) ( m, k) 001 Eilif H. Næsland m g b hf Gaardbruker Gaards & Drangedal n s skogsarb. Merknad: I hovedbygningen 002 Aslaug Næsland k g b hm Gaardmandskone Flatdal i Siljord n s 003 Anne Næsland k ug b d Datter Gaards og husarb, Drangedal n s Fjøsstel 004 Hans Næsland m ug b s Gårdbr. (Selveier) Gaards & Drangedal n s skogsarb. 005 Jon Næsland m ug b s Søn Jæter Drangedal n s 006 Knut Næsland m ug b s Søn Jæter Drangedal n s 007 Erling Næsland m ug b s Søn Drangedal n s 008 Agnes Næsland k ug b d Datter Drangedal n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0817 Drangedal 009 Signe Næsland k ug b d Datter Drangedal n s 010 Ragna Næsland k ug b d Datter Drangedal n s 011 Hans Tængelsen Næsland m e b el Tømmerhugger Drangedal n s Merknad: I Bryggerhuset Heldal Dalane under 24 3 ( m, k) ( m, k) 001 Halvor O. Dalane m g b hf Husmand & skogarbeide Drangedal n s 002 Stina Dalane k g b hm Husmandskone Bærplukning Karlan Sverige n s 003 Olav Dalane m ug b s Skogsarbeide Drangedal n s 004 Johanne Dalane k ug b d Datter Jæter Drangedal n s 005 Lovise Dalane k ug b d Datter Drangedal n s Heldal Heldal 23 4 ( m, k) ( m, k) 001 Anette Heldal k e b hm Gaardbestyrerinde Gaard - hus Eidsberg Sm.l. n s -fjøsstel 002 Halvordine Heldal k ug b tj Gaard- hus- fjøsstel Drangedal n s 003 Reidhart Heldal m ug b s Gaards & skogsarbeide Drangedal n s 004 Anton Heldal m ug b s Jæter Drangedal n s 005 Knut Heldal m ug b s Jæter Drangedal n s 006 Per Heldal m ug b s Søn Drangedal n s Heldal Lundtveit 24 2 ( m, k) ( m, k) 001 Gunhild Lundtv. Næsland k e b hm Gaardmandsenke Helgen Telemark n s 002 Lars O. Lundvt. m ug f s Gaardbr. (Selveier) Gaard & Drangedal n s skogsarb. Sannsynleg opphaldstad: Lanøi pr. Kragerø 003 Tor Lundvt. m ug f s Gaards og skogsarbeide Drangedal n s Sannsynleg opphaldstad: Lanøi pr. Kragerø %Bamle% 004 Gunnar Lundvt. m ug f s Gaards Arbeider paa Karbidfabr. Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket Drangedal n s Sannsynleg opphaldstad: Karbidfabriken Kragerø 005 Olav Lundvt. m ug b s Gaards skogsarbeide Drangedal n s 006 Jørgen Lundvt. m ug f s Gaards skogsarbeide Drangedal n s Sannsynleg opphaldstad: Gaange i Bamle Arbeidsledig: l 007 Hans Lundvt. m ug b s Gaards Jæter Drangedal n s 008 Teodor Lundvt. m ug b s Gaards Jæter Drangedal n s 009 Liv Nybraate k ug b tj Hus og fjøsstel Drangedal n s 010 Johanne Kristine Karlsdatter k ug f tj Hus og fjøsstel Kragerø n s Sannsynleg opphaldstad: Husliste 29 Braaten i Drangedal Heldal Lonhaugen under 24 2 ( m, k) ( m, k) Merknad: Hus paa uvis tomteret 001 Kari Lonhaugen k e b hm Hus og gaardsarbeide ute og Drangedal n s hjemme 002 Johanne Lovise Lonhaugen k ug b d Datter Jæter Drangedal n s 003 Arne Leonard Lonhaugen m ug b s Søn Drangedal n s Heldal Braaten ( m, k) ( m, k) 001 Hans O. Braaten m g f hf Gaarbruker (Selveier) Gaards Drangedal n s og skogsarb. Sannsynleg opphaldstad: Langetangen Skaatø 002 Tommine Braaten k g b hm Gaardskone hus og Gaards og Drangedal n s fjøsarb. 003 Marta Braaten k ug b d Datter hus og Gaards og Drangedal n s fjøsarb. 004 Arne Braaten m ug b s Søn Drangedal n s 005 Astrid Braaten k ug b d Datter Drangedal n s 006 Haakon Trygve Braaten m ug b s Søn Drangedal n s 007 Johanne Kristine Karlsdatter k g mt b (tj) Tjener Kragerø n s %ug % Sedvanleg bustad: Løhtveit Drangedal Husliste nr Heldal Høgstmyr under 23 1 ( m, k) ( m, k)

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0832 Mo Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0821 Bø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0834 Vinje Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Forfedre av Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen

Forfedre av Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Forfedre av Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD 17 mar 2013 Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD 1 Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD ble født Rakkestad i

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0411 Nes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0411 Nes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0411 Nes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0819 Hollen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0512 Lesje Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0833 Laardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0833 Laardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0833 Laardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1525 Stranden. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1525 Stranden. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1525 Stranden Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Aneliste for Arvid Aakre pr 2008-04-13

Aneliste for Arvid Aakre pr 2008-04-13 Aneliste for Arvid Aakre pr 2008-04-13 Jeg har fulgt slektene Aakre og Hjelseth (tilbake til minst ca 1400, og kanskje helt tilbake til min 40. tippoldefar Solve den gamle fra Solør som ble født ca år

Detaljer