Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 1264 Austrheim Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 142 (kvinner: 70, menn: 72) Bustader i kretsen: 25 Krets: 001 Lervaag Prestegjeld: Lindaas Herred/by: Austrheim Lervaag Lervaag (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Andrias Knutsen Lervaag m g b hf Gaarbruger Austrheimn s 002 Seselia Olsdatter Lervaag k g b hm gaarbrugerkone Austrheimn s 003 Ingaalf Andriasen Lervaag m ug b s s Austrheimn s 004 Vilda Andriasdatter Lervaag k ug b d d Austrheimn s Lervaag Lervaag (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Bertel Olsen Lervaag m g b hf Gaardbruker Austrheimn s 002 Johanna Pedersdatter Lervaag k g b hm gaardbrukerkone Aarsta n s 003 Soffie Bertelsdatter Lervaag k ug b d barnepige Austrheimn s 004 Velemine Bertelsdatter k ug b d Austrheimn s Lervaag 005 Bertin Bertelsen Lervaag m ug b s Austrheimn s 006 Olefine Bertelsdatter Lervaag k ug b d Austrheimn s 007 Ole Eriksen Lervaag m g b hf Føderaadsmand Austrheimn s Merknad: Føderaadshuset 008 Valjær Larsdatter Lervaag k g b hm Føderaadskone Fjelberg n s Lervaag Lervaag 128 3, 5 3 (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Jakob Helgesen Lervaag m g b hf Gaarbruger Austrheimn s 002 Enjel Johnsdatter Lervaag k g b hm gaarbrugerkone Austrheimn s 003 Jørgine Jakobsdatter Lervaag k ug b d Tenestpige Austrheimn s Lervaag Lervaag (7 m, 3 k) 10 (7 m, 3 k) Ole Hansen Lervaag m g b hf Gaarbruger og Fisker Solheim n s i Masfjorden 002 Maria Jensdatter Lervaag k g b hm gaarbrugerkone Austrheimn s 003 Ingvald Olsen Lervaag m ug b s Fiskar Austrheimn s Arbeidsledig: l 004 Harald Olsen Lervaag m ug b s Fiskar Austrheimn s Arbeidsledig: l 005 Oskar Olsen Lervaag m ug b s Austrheimn s 006 Gerhart Olsen Lervaag m ug b s Austrheimn s 007 Olaf Olsen Lervaag m ug b s Austrheimn s 008 Olofina Olsdatter Lervaag k ug b d Austrheimn s 009 Maria Olsdatter Lervaag k ug b d Austrheimn s 010 Ingolf Olsen Lervaag m ug b s Austrheimn s Lervaag Lervaag (4 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Nils Berentsen Lervaag m g b hf Gaarbruger Austrheimn s 002 Kristine Johansdatter Lervaag k g b hm gaarbrugerkone Hausevikn s i Evendvik 003 Borghild Nilsdatter Lervaag k ug b d barnepige Austrheimn s 004 Maria Nilsdatter Lervaag k ug b d Austrheimn s 005 Johanes Nilsen Lervaag m ug b s Austrheimn s 006 Kristofer Nilsen Lervaag m ug b s Austrheimn s 007 Marta Nilsdatter Lervaag k ug b d Austrheimn s 008 Andrias Berentsen Lervaag m ug mt fl Skjepar Austrheimn s Sedvanleg bustad:!! Folketeljinga Lervaag Lervaag (3 m, 5 k) (3 m, 6 k) 001 Malene Berentsdatter Lervaag k e b hm gaarbrugerkone enke Austrheimn Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1264 Austrheim 002 Borghild Arendtsdatter k ug b d barnepige Austrheimn Lervaag 003 Hanna Arendtsdatter Lervaag k ug b d Austrheimn 004 Andrias Arendtsen Lervaag m ug b s Austrheimn 005 Samul Arendtsen Lervaag m ug b s Austrheimn 006 Amanda Arendtsdatter k ug b d Austrheimn Lervaag 007 Susanna Arendtsdatter k ug b d Austrheimn Lervaag 008 Martin Berentsen Lervaag m ug b tj gaarsdreng Austrheimn s 009 Laura Hellgesdatter k ug f el Strikarbid Kjeilegavelen n s Kjeilegavel i Lindaas Sannsynleg opphaldstad: Kjeilegaveln Lervaag Dyrøen (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Anders Tolefsen Dyrøen m g b hf Gaardbruger Kvinheretn s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1880 Flytta attende til Noreg: 1908 Bustad i Noreg før utflytting: Ulve Siste bustad i Amerika: Nopart Stilling i Amerika: Farmar Merknad: 002 Josæfine Jonasdatter Dyrøen k g b hm gaardbrugerskone Austrheimn 003 Johnas Eriksen Dyrøen m g b hf kaarmand Austrheimn 004 Joniane Johanesdatter Dyrøen k g b hm kaarmandskone Grefne i n Tysnæs Lervaag Lervaag (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Lars Larsen Lervaag m g b hf Gaarbruger og fæhandllar Lindaas n s 002 Seselia Olsdatter Lervaag k g b hm gaarbrugerkone Lindaas n s 003 Maline Larsdatter Lervaag k ug b d husarbid Austrheimn s 004 Ole Larsen Lervaag m ug f s gaarsdreng Austrheimn s Merknad: Overstreka Sannsynleg opphaldstad: Amerika 005 Severin Larsen Lervaag m ug b s Fiskar Austrheimn s Arbeidsledig: l 006 Olai Larsen Lervaag m g b s løsarbeidar Austrheimn s Arbeidsledig: l 007 Maria Bertinsdatter Haaland k g b fl husarbeid Bø i Manger n s Lervaag Lervaag , 11 7 (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Johanes Olsen Lervaag m g b hf Gaarbruger og Fiskehanler Torsvik i n s Herla 002 Ingebaarg Jensdatter Lervaag k g b hm gaarbrugerkone Austrheimn s 003 Rakel Johanesdatter Lervaag k ug b d Austrheimn s 004 Jenny Johanesdatter Lervaag k ug b d Austrheimn s 005!! Johanesen Lervaag* m ug b s søn Austrheimn s Merknad: udøpt gut 006 Jens Andersen Lervaag m g b hf kaarmand Austrheimn s Merknad: Føderaadshus 007 Enjel Jensdatter Lervaag k ug b fl husligt arbid Austrheimn s Lervaag Lellaas (1 m, 4 k) (1 m, 4 k) 001 Ole Knudsen Lellaas m g b hf Gaardbruger Austrheimn s 002 Britha Torkilsdatter Lellaas k g b hm gaardbrugerkone Hope i n s Lindaas 003 Marta Andriasdatter Lellaas k ug b tj kjøkenpige Austrheimn s 004 Anna Andriasdatter Lellaas k ug b fl Fors. slagter Austrheimn s 005 Kari Pedersdatter Lellaas k e b Føderaadskone Risa i Lindaas n s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Lervaag Lellaas (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Tommas Knudsen Lellaas m g b hf Gaarbruger Austrheimn s 002 Seselia Larsdatter Lellaas k g b hm gaardmandskone Fjelberg n s 003 Johan Tomassen Lellaas m ug b s Fyrbødtar Austrheimn s Arbeidsledig: l Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1907 Flytta attende til Noreg: 1910 Bustad i Noreg før utflytting: Siste bustad i Amerika: Broklyn Stilling i Amerika: Fyrbøtar Merknad: 004 Teodora Gesine Tommasen k g b fl husligt arbid Mandal n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1908 Flytta attende til Noreg: 1910 Bustad i Noreg før utflytting: Mandal Siste bustad i Amerika: Broklyn Stilling i Amerika: huslig stel Merknad: 005 Artur Johansen m ug b s s Broklyn i Ammerika Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: Flytta attende til Noreg: 1910 Bustad i Noreg før utflytting: Siste bustad i Amerika: Broklyn Stilling i Amerika: Merknad: 006 Gudnar Tommasen m g f s kjører Austrheim Statsb.: Broklyn Merknad: gaar ud Overstreka Sannsynleg opphaldstad: Amerika 6 aar Lervaag Lilleaas (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Knud Eriksen Schjærping m g b hf Gaarbruger og f.h.v. lærer Skjærpingn s i Haus Herred 002 Johanna Olsdatter k g b hm Gaardbrugerkone Keilen i Lindaas n s Lervaag Lillaas (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Anders Knudsen Lillaas m e b hf Kaarmand Austrheimn s Arbeidsledig: l 002 Kari Andersdatter Lillaas k ug b d tjenestpige Austrheimn s Lervaag Litleaas 5 (1 m, 4 k) (1 m, 4 k) 001 Hans A. Utkilen m g b hf Folkeskolelærer Austrheimn s 002 Hilda Utkilen k g b hm lærerkone Lindaas n s 003 Solveig Utkilen k ug b d d Austrheimn s 004 Astrid Utkilen k ug b d d Austrheimn s 005 Johanna Olsdatter Kaland k ug b tj barnegjente Austrheimn s Lervaag Kalland (2 m, 5 k) (2 m, 5 k) 001 Ivar Hansen Kalland m g b hf Gaarbruger Austrheimn s 002 Gurine Baarsdatter Kalland k g b hm gaarbrugerkone Austrheimn s 003 Ingeborg Ivarsdatter Kalland k ug b d Austrheimn s 004 Hanna Ivarsdatter Kalland k ug b d Austrheimn s 005 Olofina Ivarsdatter Kalland k ug b d Austrheimn s 006 Baar Monsen Kalland m g b hf kaarmand Monstad n i s 007 Ingbaar Martinusdatter Kalland Lindaas k g b hm kaarmand.kone Hope i Lindaas Lervaag Kalland (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Stefen Jonsen Kalland m g b hf Gaarbruger Austrheimn s 002 Katrine Knudsen k g b hm gaarbrugeskone Austrheimn s 003 Kondrat Stefensen Kalland m ug b s tjenesd dreng Austrheimn s 004 John Jakobsen Kalland m e b fl Kaarmand Austrheimn s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13 n n s s

14 1264 Austrheim Lervaag Kalland (2 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Jakob Karlsen Kalland m g b hf Gaarbruger Austrheimn s 002 Martila Olsdatter Kalland k g b hm Garbrugerkone Austrheimn s 003 Konrat Jakobsen Kalland m ug f s Fisker Austrheimn s Sannsynleg opphaldstad: ved Askøen 004 Jenny Jakobsdatter Kalland k ug b d Butik pige Austrheimn s 005 Antony Jakobsdatter Kalland k ug b d kjøkenpige Austrheimn s 006 Hilda Jakobsdatter Kalland k ug b d Austrheimn s 007 Gusdaf Jakobsen Kalland m ug b s Austrheimn s 008 Marta Gudmunsdatter Kalland k e b fl kaarkonne Austrheimn s Lervaag Kalland Neset (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Ole Johnsen Kalland m g b hf Gaarbruger Austrheimn s 002 Engelina Larsdatter Kalland k g b hm gaarbrugerkone Manger n s 003 Karoline Olsdatter Kalland k ug b d barnepige Austrheimn s 004 Jørgen Olsen Kalland m ug b s Austrheimn s 005 Emma Olsdatter Kalland k ug b d Austrheimn s 006 Johan Olsen Kalland m ug b s Austrheimn s Lervaag Kalland (4 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Johanes Helgesen Kalland m g b hf Gaardbruger Austrheimn s 002 Martina Karelsdatter Kalland k g b hm gaardbrugerkone Austrheimn s 003 Karel Johanesen Kalland m ug b s tjenestdreng Austrheimn s 004 Emma Johanesdatter Kalland k ug b d kjøkenpige Austrheimn s 005 Hilmar Johanesen Kalland m ug b s barn i huset Austrheimn s 006 Anders Halvorsen Vikane m ug mt løsarbeider Austrheimn s Sedvanleg bustad: Vikane Arbeidsledig: l Lervaag Kalland (3 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Ivar Ivarsen Kalland m g b hf Gaarbruger og handelsm Austrheimn s 002 Pernele Olsdatter Kalland k g b hm gaarbrugerkone Hareide n s i Fjelberg 003 Brita Ivarsdatter Kalland k ug b d kjøkenpige Austrheimn s 004 Lødvik Ivarsen Kalland m ug b s løsarbeid Austrheimn s Arbeidsledig: l 005 Olaf Kristofersen Bergen m ug b fl Bergens fat.sty Bergen n s 006 Jørgen Iversen Kalland m ug f s Sthuert Austrheimn s Sannsynleg opphaldstad:!! 007 Olai Ivarsen Kalland m ug f s i arbid i Sagebrug Austrheim s Statsb.: Minnisota Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1903 Flytta attende til Noreg: Merknad: gaar ud Overstreka Sannsynleg opphaldstad: Ammerika 7 aar Bustad i Noreg før utflytting: i Lindaas Siste bustad i Amerika: Minipolis i Minisota Stilling i Amerika: i Sagebruk Merknad: Merknad: Overstreka Lervaag Kalland i Neshaugen nordre (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Karel Sjursen Kalland m g b hf Gaarbruger og fisker Austrheimn s 002 Marta Ivarsdatter Kalland k g b hm gaarbrugerkone Austrheimn s 003 Karel Karelsen Kalland m ug b s løsarbider Austrheimn s 004 Eida Karelsdatter Kalland k ug b d kjøkenpige Austrheimn s 005 Konrat Karelsen Kalland m ug b s Austrheimn s 006 Edvart Karelsen Kalland m ug b s Austrheimn s Lervaag Kalland (5 m, 1 k) (5 m, 1 k) 001 Erik Engelsen Kalland m g b hf Gaarbruger Sømand Austrheimn s 002 Elisebet Nilsdatter Kalland k g b hm gaarbrugerkone Austrheimn s 003 Nils Eriksen Kalland m ug b s Austrheimn s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 004 Svere Eriksen Kalland m ug b s Austrheimn s 005 Edvin Eriksen Kalland m ug b s Austrheimn s 006 Martinus Hansen Kalland m ug b el løsarbeider Austrheimn s Arbeidsledig: l Lervaag Kalland (0 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Peder Martinusen Kalland m g f hf Gaardsbruger og Fisker Austrheimn s Sannsynleg opphaldstad: ved Askøen 002 Gurine Olsdatter Kalland k g b hm Gaardsbrugerkone Hverderøn s i Føkja Folketeljinga Lervaag Kalland 7 (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Jakob Johnsen Kalland m g b hf Løsarbider Tuen i n s Os Arbeidsledig: l 002 Brita Hansdatter Kalland k g b hm løsarbidskone Kjeilen i n s Lindaas 003 Hermand Jakobsen Kalland m ug b s fiskar Austrheimn s Arbeidsledig: l 004 Olai Jakobsen Kalland m ug b s fiskar Austrheimn s Arbeidsledig: l 005 Bertine Jakobsdatter Kalland k ug b d d Austrheimn s 006 Dina Jakobsdatter Kalland k ug b d husligt arbid Austrheimn s 007 Angnis Albertdatter Kalland k ug b d d Tangenesn s i Harbaka 008 Hans Jakobsen Kalland m g f s søkaftin Austrheim Statsb.: Ammerik Merknad: overstrøket Sannsynleg opphaldstad: Amerik Lervaag Kalland 2 (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Dave Olsen Kalland m g b hf Husmand Tretenes n s i Stamnæs Arbeidsledig: l 002 Maria Gudmundsdatter k g b hm husmandkone Hennø i n s Manger Merknad: E: Slutt på krets 1 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 179 (kvinner: 93, menn: 86) Bustader i kretsen: 29 Krets: 002 Fondenæs og Utkilen Prestegjeld: Lindaas Herred/by: Austrheim Fondenæs og Fondenæs (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) Utkilen 001 Martine Kristiansdatter k g b hm Gardmandskone Austrheimn s 002 Arentina Monsdatter k ug b d tjæner Austrheimn s 003 Emil Monsen m ug b s fisker Austrheimn s 004 Anna Monsdatter k ug b d datter Austrheimn s 005 Martin Monsen m ug b s søn Austrheimn s 006 Kristina Monsdatter k ug b d datter Austrheimn s Fondenæs og Fondenæs (1 m, 2 k) (3 m, 2 k) Utkilen 001 Ananias Andreasen m g b hf Gardbruker & fiskar Austrheimn s 002 Martina Johannesen k g b hm Gardmandskone Lindaas n s 003 Aletta Ananiasdatter k ug b d tjæner Austrheimn s 004 Johannes Ananiasen m ug f s Løsarbeider Austrheimn s Sannsynleg opphaldstad: Stavanger 005 Alfred Ananiasen m ug f s Løsarbeider Austrheimn s Sannsynleg opphaldstad: Stavanger Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1264 Austrheim Fondenæs og Fondenæs (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) Utkilen 001 Olai Gullaksen m g b hf Gårdbugger Austrheimn s 002 Botella Nilsdatter k g b hm Gardmandskone Austrheimn s 003 Mathella Engelsdatter k ug b tj tjener Austrheimn s 004 Ananias Olaisen m ug b s søn Austrheimn s 005 Gerhart Olaisen m ug b s søn Austrheimn s 006 Borghild Olaisdatter k ug b d datter Austrheimn s Fondenæs og Fondenæs (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) Utkilen 001 Ivar Arnesen m g b hf gårdbruker Manger n s 002 Malene Ingemarsdatter k g b hm Gardmandskone Austrheimn s 003 Ingeborg Ellingsdatter k ug b tj tjenestepige Austrheimn s 004 Martha Ivarsdatter k ug b d Datter Austrheimn s 005 Ingolvf Ivarsen m ug b s søn Austrheimn s 006 Arne Ivarsen m ug b s søn Austrheimn s 007 Elias Ivarsen m ug b s søn Austrheimn s Fondenæs og Fondenæs (4 m, 7 k) 11 (4 m, 7 k) Utkilen Mikal Engelsen m g b hf Gårdbr & skipper Austrheimn s 002 Elina Karlsdatter k g b hm Gardmandskone Austrheimn s 003 Engel Eriksen m g b fl Kårmand Austrheimn s 004 Sygni Mikkelsdatter k g b fl Kårkone Austrheimn s 005 Lars Engelsen m ug b fl sjømand Austrheimn s Arbeidsledig: l 006 Sevrin Engelsen m ug b fl sjømand Austrheimn s Arbeidsledig: l 007 Olina Mikkelsdatter k ug b fl for det meste Austrheimn s Arbeidsudygtig Fors gbr. Arbeidsledig: l 008 Evardine Mikkelsdatter k ug b d datter Austrheimn s 009 Sofia Mikkelsdatter k ug b d datter Austrheimn s 010 Magreta Mikkelsdatter k ug b d datter Austrheimn s 011 Carlotta Mikkelsdatter k ug b d datter Austrheimn s Fondenæs og Fondenæs (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) Utkilen 001 Elias Engelsen m g b hf Gårdbrugger sjømand Austrheimn s 002 Maria Engelsen k g b hm Gårdmandskone Austrheimn s 003 Engel Jhonsen m e b tj gårdsdræng Austrheimn s 004 Agnes Amanda Gjertsdatter k ug b tj tjeneste Austrheimn s Fondenæs og Fondenæs (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) Utkilen 001 Johan Johannesen m g b hf Gardbruker (selveier) Austrheimn s 002 Martha Gullaksdatter k g b hm Gardmandskone Austrheimn s 003 Olaf Monsen m ug b tj Tjener Austrheimn s 004 Amanda Johansdatter k ug b d Datter Austrheimn s 005 Olaf Johansen m ug b s Søn Austrheimn s 006 Johannes Johansen m ug b s Søn Austrheimn s 007 Sara Johansdatter k ug b d Datter Austrheimn s Fondenæs og Fondenæs (3 m, 5 k) (6 m, 5 k) Utkilen 001 Ole Olsen m g b hf Gårdbruker & slakter Austrheimn s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 002 Elina Andreasdatter k g b hm Gårdmandskone Austrheimn s 003 Olai Olsen m ug f s fisker Austrheimn s Sannsynleg opphaldstad: Askøen 004 Andreas Olsen m ug f s fisker Austrheimn s Sannsynleg opphaldstad: Askøen 005 Anton Olsen m ug f s fisker Austrheimn s Sannsynleg opphaldstad: Askøen 006 Sofia Olsdatter k ug b d tjæner Austrheimn s 007 Engelina Olsdatter k ug b d datter Austrheimn s 008 Olivia Olsdatter k ug b d datter Austrheimn s 009 Lauris Olsen m ug b s søn Austrheimn s 010 Andreas Bertelsen m g b hf Vilkarsmand Austrheimn s 011 Synneva Arnesdatter k g b hm Vilkarskone Austrheimn s Fondenæs og Fondenæs (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) Utkilen 001 Kornelius Johannesen m g b hf Gardbrugger Austrheimn s 002 Ingeborg Ellingsen k g b hm gardmandskone Austrheimn s 003 Jacobine Jacobsdatter k ug b d tjenestepige Austrheimn s 004 Ingolf Jeremias Korneliusen m ug b s Fiskar Austrheimn s Arbeidsledig: l 005 Synneva Korneliusdatter k ug b d tjenestepige Austrheimn s 006 Anna Korneliusdatter k ug b d %datter% Austrheimn s Arbeidsledig: l 007 Emelia Jacobsdatter k ug f d Restrationspige Austrheim s Statsb.: svenks Merknad: ud. Overstreka Sannsynleg opphaldstad: Stokholm på en kafe 2 aar Fondenæs og? (6 m, 4 k) 10 (6 m, 4 k) Utkilen Engel Hansen m g b hf gårdbruker Austrheimn s 002 Brita Andersdatter k g b hm Gardmandskone Austrheimn s 003 Nicolai Engelsen m ug b s tjæner Austrheimn s Arbeidsledig: l 004 Ingvald Engelsen m ug b s sjømand Austrheimn s Arbeidsledig: l 005 Emma Engelsdatter k ug b d datter Austrheimn s 006 Sofie Sjursdatter k ug b fl Til forpleining Forsørger Austrheimn s sig selv Sjukdom: a 007 Hans Engelsen m g b hf Fisker & sjømand Austrheimn s Arbeidsledig: l 008 Maria Nilsdatter k g b hm kone Austrheimn s 009 Norvald Hansen m ug b s Søn Austrheimn s 010 Nils Hansen m ug b s Søn Austrheimn s Fondenæs og Fondenæs (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) Utkilen 001 Isak Johnsen m e b hf Gårdbruger Askevoldn s 002 Anna Juditta Isaksdatter k ug b d tjenestepige Austrheimn s 003 Hans Isaksen m ug f s gårdsdræng Austrheimn s Merknad: Overstreka Sannsynleg opphaldstad: Solemslid damsgård (Bergen) Fondenæs og Fondenæs (3 m, 3 k) (4 m, 3 k) Utkilen 001 Andreas Hansen m g b hf Gårdbruker Austrheimn s 002 Martha Gudmundsdatter k g b hm gardmandskone Lindaas n s 003 Anna Arnesdatter k e b fl Kårenke Austrheimn s 004 Arne Arnesen m ug b s fiskar Austrheimn s Arbeidsledig: l 005 Hans Andreasen m ug f s fiskar Austrheimn s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1264 Austrheim Sannsynleg opphaldstad: Askøen 006 Anna Sofie Arnesdatter k ug b d tjener Austrheimn s 007 Sevrin Andreasen m ug b s søn Austrheimn s Fondenæs og Fondenæs (2 m, 6 k) (2 m, 6 k) Utkilen 001 Ananias Olsen m g b hf gardbruger & fisker Austrheimn s 002 Karolina Martinusdatter k g b hm gardmandskone Lindaas n s 003 Mandus Ananiasen m ug b s fiskar Austrheimn s Arbeidsledig: l 004 Adina Ananiasen k ug f d tjener Austrheimn s Merknad: Overstreka Sannsynleg opphaldstad: Kvindherred 005 Astrid Ananiasdatter k ug b d tjener & sy Austrheimn s 006 Sofia Ananiasdatter k ug b d tjener Austrheimn s 007 Olga Ananiasdatter k ug b d datter Austrheimn s 008 Jenny Ananiasdatter k ug b d datter Austrheimn s 009 Klara Ananiasdatter k ug b d datter Austrheimn s Fondenæs og Fondenæs (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) Utkilen 001 Elias Hansen m g b hf Gardbrg & Handelsmd Austrheimn s 002 Anna Maria Olsdatter k g b hm Gardmandskone Austrheimn s 003 Anna Gudmundsen k e b fl Kårenke Austrheimn s Merknad: E: Fødselsår påført seinare 004 Aletta Elida Eliasdatter k ug b d tjenestepige Austrheimn s Fondenæs og Fondenæs (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) Utkilen 001 Ole Hansen m g b hf gårdbruger Austrheimn s 002 Helene Mortensdatter k g b hm gardmandskone Austrheimn s 003 Malene Mortensdatter k ug b fl Kjøkkenpige Austrheimn s Fondenæs og Fondenæs (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) Utkilen 001 Andreas Engelsen m g b hf Gardbruger, fisker Austrheimn s 002 Ingeborg Larsdatter k g b hm Gårdmandskone Austrheimn s 003 Rakel Andreasdatter k ug b d datter Austrheimn s 004 Edvart Andreasen m ug b s søn Austrheimn s 005 Maria Andreasdatter k ug b d datter Austrheimn s Fondenæs og Fondenæs (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) Utkilen 001 Martin Engelsen m g b hf Gårdbrugger Austrheimn s 002 Andria Gudmundsdatter k g b hm Gardmandskone Austrheimn s 003 Emma Sofia Martinsdatter k ug b d datter Austrheimn s 004 Susanna Martinsdatter k ug b d datter Austrheimn s 005 Oloffina Martinsdatter k ug b d datter Austrheimn s 006 Engel Georg Martinsen m ug b s søn Austrheimn s Fondenæs og Fondenæs (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) Utkilen 001 Olai Olsen m g b hf Gårdbrg & Slakter Austrheimn s 002 Sofie Karlsdatter k g b hm Gardmandskone Austrheimn s 003 Odin Olaisen m ug b s gårdsdræng Austrheimn s 004 Klara Olaisdatter k ug b d kjøkenpige Austrheimn s 005 Susanna Olaisdatter k ug b d tjenestepige Austrheimn s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Fondenæs og Fondenæs (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) Utkilen 001 Andreas Ananiasen m g b hf Gårbruker Austrheimn s 002 Sevrina Gudmundsdatter k g b hm Gårdmandskone Austrheimn s 003 Anton Andreasen m ug b s Søn Austrheimn s 004 Magretta Andreasen k ug b d Datter Austrheimn s 005 Georg Andreasen m ug b s Søn Austrheimn s Fondenæs og Tornæs (Fondenæs) 131 under 9, 10 8 (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) Utkilen 001 Martinus Eliasen m g b hf fiskar Austrheimn s 002 Anna Olesdatter k g b hm kone Austrheimn s 003 Elias Martinusen m ug b s tjener Austrheimn s Arbeidsledig: l 004 Johannes Martinusen m ug b s søn Austrheimn s 005 Johanna Martinusdatter k ug b d datter Austrheimn s 006 Artur Martinusen m ug b s søn Austrheimn s 007 Mikaliva Martinusdatter k ug b d datter Austrheimn s 008 Oluffina Martinusdatter k ug b d datter Austrheimn s Fondenæs og Fondenæs 131 under 12 1 (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) Utkilen 001 Sevrina Rasmusdatter k ug b hm Har nogle Høns, avler lit poteter Austrheimn s Fondenæs og Utkilen (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) Utkilen 001 Lars Hansen m g b hf Gårdbrugger Austrheimn s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1878 Flytta attende til Noreg: 1897 Bustad i Noreg før utflytting: Lindaas Siste bustad i Amerika: Sanfrancisko Stilling i Amerika: fiskeri & sjømand Merknad: 002 Katrina Knutsdatter k g b hm Gardmandskone Austrheimn s 003 Karl Sevrin Larsen m ug b s søn Austrheimn s 004 Enga Bertina Eliasen k ug b tj tjæner Austrheimn s Fondenæs og Utkilen (7 m, 4 k) 12 (7 m, 5 k) Utkilen Ananias Andersen m g b hf Gårdbruker Austrheimn s 002 Dorthea J. Larsdatter k g b hm Gardmandskone Evendvikn s 003 Anders Ananiasen m ug b s søn Austrheimn s 004 Leif Ananiasen m ug b s søn Austrheimn s 005 Hans Ananiasen m ug b s søn Austrheimn s 006 Johan B. Andersen m ug b fl Skipper Austrheimn s Arbeidsledig: l 007 Aletta Andersdatter k ug f fl syerske Austrheimn s Sannsynleg opphaldstad: Strømme i Austrheim Arbeidsledig: l 008 Anna Andreasdatter k ug b tj tjæner Austrheimn s 009 Arne Andreasen m ug b tj tjæner Austrheimn s 010 Hendrikke Martinusdatter k ug b tj tjæner Austrheimn s 011 Anders Knutsen m g b hf Vilkårsmand Austrheimn s 012 Dorthea Larsdatter k g b hm Vilkarskone Austrheimn s Fondenæs og Utkilen (2 m, 1 k) (3 m, 1 k) Utkilen 001 Andreas Andersen m g b hf Gårdbruker Austrheimn s 002 Jensina Amundsdatter k g b hm Gardmandskone Austrheimn s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1264 Austrheim 003 Anton Andreasen m ug f s Baker Austrheim s Statsb.: Amerika Merknad: ud. Overstreka Sannsynleg opphaldstad: Amerika 4 år 004 Konrad Andreasen m ug f s Gjernbanearbeider Austrheim s Statsb.: Amerika Merknad: ud. Overstreka Sannsynleg opphaldstad: Amerika 3 år 005 Gabriel Andreasen m ug f s Gårdsarbeider Austrheimn s Sannsynleg opphaldstad: f.t. Lyster Sanntorium Arbeidsledig: l 006 Knut Johannesen m e b fl Til Forpleining fat Austrheimn s Arbeidsledig: l Fondenæs og Utkilen (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) Utkilen 001 Johan Andersen m g b hf Gardbrugger Austrheimn s Merknad: Johan Andersen d.æ. 002 Arentina Tolefsdatter k g b hm Gårdb.kone Austrheimn s 003 Oluf Johansen m g f s Gjernbanearbeider Austrheim s Statsb.: Amerika Merknad: ud. Overstreka Sannsynleg opphaldstad: Amerika (4år) 004 Albert Johansen m ug f s Gjernbanearbeider Austrheim s Statsb.: Amerika Merknad: ud. Overstreka Sannsynleg opphaldstad: Amerika (2år) 005 Alida Edvartdatter k ug b d sønnedatter Bergen n s 006 Magnus Klausen m ug b fl til forpleining Bergens fat Bergen n s 007 Martha Martinusdatter k ug b fl til forpleining Austrheim Lindaas n s fat 008 Gjertrud C. Herredstvedt k e b fl til forpleining S.B.h.amts Jondal n s fat. Sjukdom: s Fondenæs og Utkilen (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) Utkilen 001 Arne Arnesen m ug b hf Gardbruker Austrheimn s 002 Brita Arnesdatter k ug b tj tjæner Austrheimn s 003 Brita Ellingsdatter k e b fl Vilkarskone Austrheimn s Fondenæs og Nesset - Utkilen (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) Utkilen 001 Arne Bertelsen m g b hf Gardbruger Austrheimn s 002 Magretta Martinusen k g b hm Gardm.kone Lindaas n s 003 Anna Sofia Arnedatter k ug b d tjener Austrheimn s 004 Mons Arnesen m ug b s fisker Austrheimn s Arbeidsledig: l Fondenæs og Neset - Utkilen (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) Utkilen 001 Knut Ellingsen m g b hf Vilkårsmand Austrheimn s 002 Kari Karlsdatter k g b hm V. Kone Austrheimn s 003 Berta Knutsdatter k ug b d tjæner Austrheimn s 004 Maria Knutsdatter k ug b fl Dagarbeiderske Austrheimn s Arbeidsledig: l Fondenæs og Neset - Utkilen 132 under 7 4 (2 m, 2 k) (3 m, 1 k) Utkilen 001 Martinus Knutsen m g f hf Handelsvirksom. & fisker Austrheimn s Sannsynleg opphaldstad: Bergen Arbeidsledig: l 002 Larsine Larsdatter k g b hm kone Austrheimn s 003 Konrad Martinusen m ug f s Tømmermand Austrheimn s Sannsynleg opphaldstad: Paa reise fra Bergen til Amerika Nyork Arbeidsledig: l 004 Maria Martinusdatter k ug f d tjenestepige Austrheim s Statsb.: Amerika Merknad: Overstreka Sannsynleg opphaldstad: Amerika i to år 005 Ludvik Martinusen m ug f s Matros Austrheimn s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Sannsynleg opphaldstad: for noværende matros på S/S Jøringavåg 006 Ragnhild Hansen Synnevog k ug mt tj pige Austrheimn s Sedvanleg bustad: Synnevog i 007 Olai Monsen Villanger m g mt el Gårdbrg & Fiskar Manger n s Sedvanleg bustad: Villanger i Manger 008 Olai Ellingsen Villanger m g mt el Gardbrg & Fiskar Manger n s Merknad: E: Slutt på krets 2 Sedvanleg bustad: Villanger i Manger Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 168 (kvinner: 91, menn: 77) Bustader i kretsen: 25 Krets: 003 Rakøen Prestegjeld: Lindaas Herred/by: Austrheim Rakøen Synnevaag (5 m, 5 k) 10 (5 m, 5 k) Rasmus Olsen m g b hf Gaardbr Lindaas n s 002 Ragnhilda Jakobsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Lindaas n s 003 Ole Rasmusen m ug b s Skjipper i egen slup Austrheimn s "Duke" 004 Jakob Rasmusen m ug b s sjømand indenrikts Austrheimn s 005 Bertina Rasmusdatter k ug b d sypike Lindaas n s 006 Ragna Rasmusdatter k ug b d datter Austrheimn s 007 Ludvik Rasmusen m ug b s søn Austrheimn s 008 Rasmus Nilsen m g b hf føderaadsmand Austrheimn s 009 Helga Klemmetsdatter k g b hm føderaadskone Austrheimn s 010 Albertina Knutsdatter k ug b tj tjennestepike Masfjorden n s Sannsynleg opphaldstad: %Bergen% Rakøen Synnevaag 133 2, 5 4 (1 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Mekal Kristensen m g f hf Gaardbruger og møller Masfjorden n s Sannsynleg opphaldstad:!! 002 Anna Johannesdatter k g b hm Gaardbrugerkone Masfjorden n s 003 Karl Mekalsen m ug b s søn Masfjorden n s 004 Berta Mekalsdatter k ug b d datter Masfjorden n s 005 Anna Mekalsdatter k ug b d datter Austrheimn s Rakøen Synnevaag (Stølen) (4 m, 4 k) (4 m, 6 k) 001 Hans %Hellemand% m g b hf Gaardbruger og fisker Austrheimn s Magnesen 002 Kari Monsdatter k g b hm Gaardbrugerkone Lindaas n s 003 Elida Hansdatter k ug f d tjennestepige Lindaas n s Sannsynleg opphaldstad: Seim 004 Hanna Hansdatter k ug b d tjennestepige Austrheimn s 005 Mons Hansen m ug b s søn Austrheimn s 006 Ragnhilda Hansdatter k ug f d datter Austrheimn s Sannsynleg opphaldstad:!! 007 Peder Hansen m ug b s søn Austrheimn s 008 Sofia Hansdatter k ug b d datter Austrheimn s 009 Tommas Larsen m g b hf føderaadsmand Lindaas n s 010 Ragnhilda Sjursdatter k g b hm føderaadskone Austrheimn s Rakøen Synnevaag (Lamholmen) (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Ananias Ivarsen m g b hf Gaardbruger Austrheimn s %Gaardsmand% 002 Ingeborg Ernstsen k g b hm Gaardmandskone Manger n s 003 Adolf Olafsen Fristad m ug b i forpleining Fors. gbr Bergen n s 004 Larssina Ivarsdatter k e b tjenner tjenner Austrheimn s Rakøen Synnevaag (Hauestølen) 133 under 7 1 (1 m, 0 k) (1 m, 0 k) 001 Jakob Johannesen m ug b el lærer i folkeskolen Austrheimn s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 1264 Austrheim Rakøen Synnevaag (Lamholmen) (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Krestian Andersen m g b hf Gaardbruger Evenvik n s 002 Karn Krestensdatter k g b hm Gaardmandskone Austrheimn s 003 Marta Knutsdatter Lunde k ug b i forpleining Stord fattigkommune Storøen n s Sjukdom: s Rakøen Synnevaag (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Halvar Olsen m g b hf Gaardbruger og slagter Lindaas n s 002 Bærtina Olsdatter k g b hm Gaardbrugerkone Lindaas n s 003 Barbra Halvarsdatter k ug b d tjennestepige Austrheimn s 004 Artur Andreasen Møldrup m ug b i forpleining Bergens fattigkommune Bergen n s 005 Astrid Ovidia Nilsen k ug b i forpleining Fors. driver kaffestova i Haugesund Krestianian s Rakøen Synnevaag (Haugen) (4 m, 5 k) (5 m, 5 k) 001 Karl Monsen m g b hf Gaardbruger Austrheimn s 002 Maria Olsdatter k g b hm Gaardbrugerkone Lygre n s 003 Mons Karlsen m ug f s Bygningssnekker Austrheimn s Sannsynleg opphaldstad: Bergen 004 Olina Karlsdatter k ug b d tjenner Austrheimn s 005 Mekal Karlsen m ug b s gaarsarbeider Austrheimn s 006 Alfred Karlsen m ug b s søn Austrheimn s 007 Julius Karlsen m ug b s søn Austrheimn s 008 Anna Karlsdatter k ug b d datter Austrheimn s 009 Gjerttru Gjetle k e b i forpleining Evangers kommune Voss n s 010 Dortea Larsdatter k ug b i forpleining Evangers kommune Voss n s Rakøen Synnevaag (4 m, 6 k) 11 (4 m, 7 k) Arne Olsen m g b hf Gaardbruger Lindaas n s 002 Ingeborg Johannesdatter k g b hm Gaardbrugerkone Austrheimn s 003 Krestina Arnesdatter k ug b d datter Austrheimn s 004 Olav Arnesen m ug b s søn Austrheimn s 005 Jenny Arnesdatter k ug b d datter Austrheimn s 006 Johannes Arnesen m ug b s søn Austrheimn s 007 Johan Arnesen m ug b s søn Austrheimn s 008 Astrid Arnesdatter k ug b d datter Austrheimn s 009 Ingerid Arnesdatter k ug b d datter Austrheimn s 010 Magda Hansdatter k ug b tj tjennestepige Austrheimn s 011 Kari Arnesdatter k e f føderaadskone Lindaas n s Sannsynleg opphaldstad: Rakøen Synnevaag (Neset) (4 m, 2 k) (5 m, 3 k) 001 Ludvik Hellemandsen m g f hf Gdbr og soknekaserer Austrheimn s Sannsynleg opphaldstad:!! 002 Inga Martinusdatter k g b hm Gaardbrkone Austrheimn s 003 Harald Ludviksen m ug b s søn Austrheimn s 004 Martin Ludviksen m ug b s søn Austrheimn s 005 Olav Ludviksen m ug b s søn Austrheimn s 006 Anna Olsdatter Birkestrand k ug b i forpleining Aakre fattigkommune Aakre n s Sjukdom: s 007 Hellemand Larsen m g b hf føderaadsmand Manger n s 008 Mekolina Andersdatter k g f hm føderaadskone Austrheimn s Sannsynleg opphaldstad:!! Rakøen Synnevaag (Valhammar) (3 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Martin Andreasen m g f hf fyrbøter i S/S Aron Lindaas n s Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 Sannsynleg opphaldstad: indenriks sjøfart 002 Berta Jakobsdatter k g b hm fyrbøterkone Lindaas n s 003 Alma Martinsdatter k ug b d datter Bergen n s 004 Peter Martinsen m ug b s søn Austrheimn s 005 Johan Martinsen m ug b s søn Austrheimn s 006 Anna Martinsdatter k ug b d datter Austrheimn s 007 Andreas Martinusen m e b Føderaadsmandføderaadsmand og fisker Austrheimn s Rakøen Synnevaag 133 under 8 6 (2 m, 4 k) (3 m, 3 k) 001 Klemmert Andreasen m g b hf Plasmand og fisker Austrheimn s 002 Elen Sørensdatter Fibelstad k g b hm plasmandskone Evenvik n s 003 Gabriel Klemmertsen m ug f s fyrbøter til sjøs Austrheimn s Sannsynleg opphaldstad: S/S Harald Haarfager 004 Hermand Klemmertsen m ug b s gaarsarbei og fiskeri Austrheimn s 005 Matilde Klemmertsdatter k ug mt tjenner kjøkenpige Austrheimn s Sedvanleg bustad: Bergen 006 Ingeborg Klemmertsdatter k ug b d datter Evenvik n s 007 Anna Klemmertsdatter k ug b d datter Austrheimn s Rakøen Synnevaag (Kastholmmen) 133 under 8 3 (2 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Bernt Rognaldsen m g b hf Plasmand og gaardsarbeid Masfjorden n s 002 Marta Monsdatter k g b hm Plasmandskone Masfjorden n s 003 Ingebrigt Berntsen m ug f s fyrbøter til sjøs Austrheimn s Sannsynleg opphaldstad:!! 004 Hellemand Berntsen m ug b s tjenner Austrheimn s Rakøen Strømstad (Kaalhaugen) (2 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Ingval Olai Ivarsen m g f hf Gaardbruger og matros Austrheimn s Sannsynleg opphaldstad: S/S Loyal 002 Jørgina Kasparsdatter k g b hm Gaardbrugerkone Austrheimn s 003 Kaspar Olaisen m ug b s søn Austrheimn s 004 Johanna Ingvalsdatter k ug b d datter Austrheimn s 005 Lovisa Ingvalsdatter k ug b d datter Austrheimn s 006 Ida Ingvalsdatter k ug b d datter Austrheimn s 007 Laura Martinnusdatter k ug b tj tjennestepige Austrheimn s 008 Kaspar Hansen Bryger m e b Føderaadsmandføderaadsmand Masfjorden n s Rakøen Strømstad (Kaalhaugen) (2 m, 7 k) (2 m, 7 k) 001 Gjert Johansen m g b hf Gaardbruger Austrheimn s 002 Anna Renholtsdatter k g b hm Gaardbruger Austrheimn s 003 Johan Gjertsen m ug b s søn Austrheimn s 004 Maria Gjertsdatter k ug b d datter Austrheimn s 005 Ragnhilda Gjertsdatter k ug b d datter Austrheimn s 006 Gerda Gjertsdatter k ug b d datter Austrheimn s 007 Mikalina Gjertsdatter k ug b d datter Austrheimn s 008 Joseffina Johansdatter k ug b tj tjennestepige Austrheimn s 009 Ragnhilda Gjetmunsdatter k e b føderaadskone Masfjorden n s Rakøen Bakke (5 m, 4 k) (5 m, 4 k) 001 Hans Andreasen m g b hf Gaardbruger og smed Austrheimn s 002 Greta Jonsen k g b hm Gaardbruger Havslo n s 003 Artur Hansen m ug b s Gaarsarbeider Bergen n s 004 Robert Hansen m ug b s Gaarsarbeider Bergen n s 005 Gudrun Hansen k ug b d tjennestepige Bergen n s 006 Sverre Hansen m ug b s søn Bergen n s 007 Agnes Hansen k ug b d datter Bergen n s 008 Harald Hansen m ug b s søn Austrheimn s 009 Borghild Hansen k ug b d datter Austrheimn s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1263 Lindaas. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1263 Lindaas. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1263 Lindaas Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1254 Hammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1126 Hetland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1126 Hetland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1126 Hetland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1448 Stryn Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1018 Søgne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1428 Askvold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1867 Bø Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1043 Nes, Flekkefjord prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1043 Nes, Flekkefjord prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1043 Nes, Flekkefjord prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer