Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 0429 Aamot Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 229 (kvinner: 108, menn: 121) Bustader i kretsen: 47 Krets: 001 Vestre Aabu Prestegjeld: Aamot Herred/by: Aamot Vestre Aabu Akerløkken (1 m, 0 k) (1 m, 0 k) 001 Harald H. Nygaardsmoen m ug b hf (enslig person) skogsarbeider, gaardbruker Storelvedalen n s Vestre Aabu Syringen under (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Tollef Løbæk m g b hf gaardsarbeider Elverum n s 002 Emma Løbæk k g b hm husmandskone Elverum n s 003 Anna Løbæk k ug b d datter Elverum n s 004 Jørgen Løbæk m ug b s søn Elverum n s 005 Thorvald Løbæk m ug b s søn Elverum n s 006 Edin Løbæk m ug b s søn Aamot n s Vestre Aabu Faldsven (1 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Karinus Skjæret m g b hf gaardbruker Aamot n s 002 Oleana Skjæret k g b hm gaardmandskone Elverum n s 003 Johan Skjæret m ug f s skogsarbeider Aamot n s Sannsynleg opphaldstad:!! 004 Olga Skjæret k ug b d tjener hjemme (husgjerning) Aamot n s Vestre Aabu Braaten (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Emil Sandbæk m g b hf skogsarbeider Elverum n s 002 Lenny Sandbæk k g b hm arbeiderkone (husstel) Hof n s Solør 003 Olga Sandbæk k ug b d datter Aamot n s Vestre Aabu Braatestuen under (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Martin Larsen m g b hf husmand, skogsarbeider Hof n s Solør 002 Karine Larsen k g b hm husmandskone (fjøs- & Aamot n s husstel) 003 Martin M. Larsen m ug b s skogsarbeider Aamot n s 004 Olav Larsen m ug b s skogsarbeider Aamot n s 005 Kaare Larsen m ug b s søn Aamot n s Sjukdom: b 006 Borghild Larsen k ug b d datter Aamot n s Vestre Aabu Aasta st 1 (1 m, 0 k) (0 m, 0 k) Merknad: Statsbanerne 001 Ole Dahl m g mt hf kontorist v. jernbanen Storelvedalen n s Sedvanleg bustad: Hamar Vestre Aabu Skjæret under (3 m, 6 k) (4 m, 6 k) 001 Hans Martinsen m g b hf husmand, skogsarbeider Aamot n s 002 Hanna Martinsen k g b hm husmandskone (husstel) Aamot n s 003 Marius Hansen m ug b s skogsarbeider Aamot n s 004 Helga Hansen k ug b d datter Aamot n s 005 Nora Hansen k ug b d datter Aamot n s 006 Signe Hansen k ug b d datter Aamot n s 007 Margot Hansen k ug b d datter Aamot n s 008 Hans Hansen m ug b s søn Aamot n s 009 Aagot Hansen k ug b d datter Aamot n s 010 Helfred Hansen m ug f s skogsarbeider Aamot n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0429 Aamot Sannsynleg opphaldstad: Losset, Aamot Vestre Aabu Stenbakken (0 m, 3 k) (0 m, 3 k) 001 Anne Iversen k e b hm selveier, hus- fjøs-stel Aamot n s 002 Hanna Iversen k ug b d tjener hjemme Aamot n s 003 Aslaug Stenbakken k ug b datterdatter datterdatter Aamot n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Vestre Aabu Nyjordet (2 m, 3 k) 1 5 (2 m, 3 k) 001 Otto P. Walmsnæss m ug b hf gaardbruker Aamot n s Merknad: Hovedbygningen 002 Kirsti Walmsnæss k ug b brordatter husholderske Aamot n s 003 Hildur Walmsnæss k ug b brordatter br.datter Tryssil n s 004 Berthe Bakken k ug b tjenestepike tjenestepike (hus- og Elverum n s fjøsstel) 005 Magnus M. Myrholm m ug b tjener tjener (gaardsarbeide) Tryssil n s Merknad: Drengestubygningen. Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Vestre Aabu Bjørnstad (4 m, 5 k) 1 10 (5 m, 5 k) 001 C. P. Walmsnæss m g b hf gaardbruker, skogeier Aamot n s Merknad: Hovedbygningen 002 Eline Walmsnæss k g b hm gaardmandskone Aamot n s 003 Per Walmsnæss m ug f s tømmermaaler blinker Aamot n s Sannsynleg opphaldstad: Melvold Aamot 004 Olga Walmsnæss k ug b d tjener hjemme (husstel) Aamot n s 005 Emilie Engebretsen k ug b tjenestepike tjenestepike (husstel) Aamot n s 006 Agnes Sigfridstad k ug b tjenestepike tjenestepike (fjøsstel) Aamot n s 007 Nina Hagebakken k ug b tjenestepike tjenestepike (fjøsstel) Tryssil n s 008 Albert Simensen m ug b tjener gaardsarbeider Vang n s Hedemark Merknad: Drengestubygningen. 009 Fredrik Simensen m ug b tjener gaardsarbeider Aamot n s 010 Arne Braatebakken m ug b el skogsarbeider Aasnes Solør n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Vestre Aabu Grindbækstuen (2 m, 1 k) 1 3 (2 m, 1 k) 001 Einar Hansen m g b hf folkeskolelærer Nes n s Hedemark Merknad: Hovedbygningen 002 Olga Hansen k g b hm lærerkone (hus- & fjøsstel) Aamot n s 003 Karinus Grindbækstuen m e b hf føderaadsmand Aamot n s Merknad: Bryggerhuset Vestre Aabu Nygaardsstuen under (4 m, 1 k) (4 m, 1 k) 001 Per Gundersen m g b hf husmand, skogsarbeider Elverum n s 002 Hanna Gundersen k g b hm husmandskone Aamot n s 003 Helge Skjærstad m ug b s søn Aamot n s 004 Haakon Nyberget m ug b pleiesøn pleiesøn fors Aamot n s Skogsarbeider 005 Bernt Hansen m ug b l skogsarbeider Aamot n s Vestre Aabu Nybo under (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Karen Helgesen k ug b hm (enslig person) budeie Aamot n s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 002 Peter Sætermoen m e b hf (enslig person) skogsarbeider Elverum n s Vestre Aabu Skjærstad (1 m, 0 k) (1 m, 0 k) 001 Hans Skjærstad m e b hf skogsarbeider Aamot n s Vestre Aabu Nygaardsmoen under (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Ludvig Bolstad m g b hf skogsarbeider Aamot n s 002 Sverine Bolstad k g b hm hus- og fjøsstel Aamot n s 003 Sverre Bolstad m ug b s søn Aamot n s 004 Ragna Bolstad k ug b d datter Aamot n s 005 Emilie Bruun k e b hm søm Aamot n s Vestre Aabu Nygaarden (8 m, 5 k) 13 (8 m, 5 k) Martinius Pentzen m g b hf gaardbruker, skogeier Aamot n s 002 Dorthea Pentzen k g b hm gaardmandskone Aamot n s 003 Eivind Pentzen m ug b s gaardsarbeider Aamot n s 004 Oddbjørg Pentzen k ug b d tjener hjemme (fjøsstel) Aamot n s 005 Per Pentzen m ug b s gaardsarbeider Aamot n s 006 Oddmund Pentzen m ug b s søn Aamot n s 007 Olga Pentzen k ug b d datter Aamot n s 008 Trygve Pentzen m ug b s søn Aamot n s 009 Halvdan Pentzen m ug b s søn Aamot n s 010 Asbjørn Pentzen m ug b s søn Aamot n s 011 Einar Bruun m ug b tj gaardsarbeider Storelvedalen n s 012 Regine Sundstuen k ug b tj stuepike Aamot n s 013 Agnes Nilsen k ug b tj budeie Aamot n s Vestre Aabu Vestad under (7 m, 2 k) (5 m, 2 k) 001 Jakob Nilsen m g b hf husmand, skogsarbeider Sverige n s Merknad: Vaaningshus 002 Olava Nilsen k g b hm husmandskone Aamot n s 003 Einar Jakobsen Vestad m ug b s skogsarbeider Aamot n s 004 Jenny Vestad k ug b d datter Aamot n s 005 Olav Vestad m ug b s søn Aamot n s 006 Paalmar Vestad m ug b s søn Aamot n s 007 Jørgen Vestad m ug b s søn Aamot n s 008 Joh. Johnsen m ug mt el (s) skogsarbeider Grue n s Solør Merknad: Tømmerkoje Sedvanleg bustad: Grue 009 Tollef Berg m g mt el (hf) skogsarbeider Elverum n s Sedvanleg bustad: Elverum Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Vestre Aabu Mellem under (6 m, 3 k) 1 7 (4 m, 3 k) 001 Per Dorthenussen m g b hf husmand, skogsarbeider Aamot n s Merknad: Vaaningshus 002 Eli Dorthenussen k g b hm husmandskone Aamot n s 003 Peter Mellem m ug b s skogsarbeider Aamot n s 004 Eline Mellem k ug b d datter Aamot n s 005 Tora Mellem k ug b d datter Aamot n s 006 Einar Mellem m ug b s søn Aamot n s 007 Ottar Mellem m ug b s søn Aamot n s 008 Viggo Pettersen m g mt el (hf) gaardbruker, skogsarb Tryssil n s Merknad: Tømmerkoje Sedvanleg bustad: Stange 009 Vingar Viggosen m ug mt el (s) skogsarbeider Tryssil n s Sedvanleg bustad: Stange Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0429 Aamot Vestre Aabu Vindfaldet under (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Ole Kristoffersen m g b hf husmand, snekker S Aamot n s 002 Juliane Kristoffersen k g b hm husmandskone Løiten n s 003 Konrad Øverby m ug b s skogsarbeider Aamot n s 004 Oddveig Øverby k ug b d datter Aamot n s 005 Ragna Øverby k ug b d datter Aamot n s 006 Jørgen Øverby m ug b s søn Aamot n s Vestre Aabu Bakken under (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Otto Helgesen m g b hf skogsarbeider Aamot n s 002 Kari Helgesen k g b hm husgjerning, søm Elverum n s Vestre Aabu Bakken under (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Anne Haagensdatter k e b hm husgjerning Aamot n s 002 Otto Svendsen m ug b s skogsarbeider Aamot n s Vestre Aabu Bakken under (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Magnus Jansen m g b hf gaardsarbeider Sverige s 002 Allette Jansen k g b hm husgjerning søm Aamot n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Vestre Aabu Bakken under (4 m, 2 k) 1 6 (4 m, 2 k) 001 Eberhardt Kokkin m g b hf landhandler Vaaler n s Solør Merknad: Hovedbygningen 002 Andrine Kokkin k g b hm husgjerning Aamot n s 003 Arvid Kokkin m ug b s søn Aamot n s 004 Margit Nygaardsmon k ug b tj tjenestepike (husgj) Aamot n s 005 Peter Kokkin m ug f s tømmermaaler Aamot n s Merknad: Sidebygningen Sannsynleg opphaldstad: Myre Aamot 006 Einar Kokkin m ug b s handelsbetjent Aamot n s 007 Ole Vigen m g mt l (hf) skogbestyrer Elverum n s Sedvanleg bustad: Elverum Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Vestre Aabu Aastbrobakken (2 m, 2 k) 1 3 (1 m, 2 k) 001 Syver Nergaard m g b hf gaardbruker Aamot n s Merknad: Vaaningshus 002 Valborg Nergaard k g b hm gaardmandskone Aamot n s 003 Marthe Aas k ug b tj tjenestepike Aamot n s 004 Helge Aas m g mt l kjøbmand Aamot n s Merknad: Sidebygningen Sedvanleg bustad: Kristiania Vestre Aabu Kjernmoen under (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Peter Larsen m g b hf gaardsarbeider Aamot n s 002 Marthea Larsen k g b hm husgjerning Aamot n s Vestre Aabu Søbakken under (1 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Pentz Haagensen m g b hf skogsarbeider Aamot n s 002 Petra Haagensen k g b hm husgjerning Aamot n s 003 Peter Vestad m ug f el skogsarbeider Aamot n s Sannsynleg opphaldstad:!! Vestre Aabu Møllerstuen under (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 001 Lars Kristoffersen m g b hf møllemester Løiten n s 002 Kirstine Kristoffersen k g b hm husgjerning Elverum n s 003 Karl Larsen m ug b s mølle- & jernbanearbeider Elverum n s 004 Ingeborg Larsen k ug b d syerske Aamot n s Vestre Aabu Nordre Aaset (0 m, 2 k) (0 m, 2 k) 001 Berthe Aaset k e b hm føderaadskone Elverum n s 002 Bjarnhild Martinsen k ug b tj tjenestepike Tryssil n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Vestre Aabu Søndre Aaset (5 m, 12 k) 1 17 (6 m, 11 k) 001 Jens Kr. Hals m g f hf gaardbruker, skogeier Aamot n s Merknad: Vaaningshus Sannsynleg opphaldstad: Storelvedalen 002 Marie Hals k g b hm gaardmandskone Storelvedalen n s 003 Ragnhild Hals k ug b d datter Aamot n s 004 Anne Hals k ug b d datter Aamot n s 005 Gunvor Hals k ug b d datter Aamot n s 006 Ingeborg Hals k ug b d datter Aamot n s 007 Ingeborg Dahl k ug mt b husgjerning Storelvedalen n s Sedvanleg bustad:!! 008 Anna Martinussen k ug b tj kokke Storelvedalen n s 009 Ragna Lieng k ug b tj under - budeie Kristiana Kristiansen k ug b tj under - budeie Juliane Eggen k ug b tj stuepike Aamot n s 012 Kirsti Vestad k ug b tj barnepike Aamot n s 013 Karin Solum k ug b el folkeskolelærerinde Namdale n s 014 Karl P. Aaset m ug b tj sveitser Aamot n s Merknad: Drengestubygningen. E: hush Ludv. P. Hemstad m ug b tj gaardsarbeider Aamot n s 016 Severin Olsen m ug b tj gaardsarbeider Aamot n s 017 Kristian Ottosen m ug b tj gaardsarbeider Løiten n s 018 Olav Sætermoen m ug b tj fjøsgut Aamot n s Vestre Aabu Braaten vogterbolig 7 (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) Merknad: Statsbanerne 001 Kamel Engebretsen m g b hf baneformand (v. jernbane) Elverum n s 002 Evine Engebretsen k g b hm portvogter, husstel Løiten n s 003 Engebret Engebretsen m ug b s søn Aamot n s 004 Ole Engebretsen m ug b s søn Aamot n s 005 Oluf Larsen m g b hf banevogter (v. jernbane) Elverum n s 006 Karen Larsen k g b hm banevogterkone (husstel) Aamot n s 007 Ragna Larsen k ug b d datter Aamot n s Vestre Aabu Aasta under (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 August Nygaardsmoen m g b hf skogbestyrer Aamot n s 002 Pauline Nygaardsmoen k g b hm husgjerning Løiten n s 003 Haakon Nygaardsmoen m ug b s søn Aamot n s Vestre Aabu Øvre Kværnen (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Martin Bolstad m g b hf gaardbruker, Aamot n s tømmermaaler 002 Eline Bolstad k g b hm gaardmandskone Vaaler n s Solør 003 Astrid Bolstad k ug b d datter Aamot n s 004 Signe Dagny Bolstad k ug b d datter Aamot n s 005 Anders Bolstad m e b l føderaadsmand, Aamot n s skogbestyrer 006 Konstanse Nymoen k ug b tj budeie Storelvedalen n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0429 Aamot 007 Anne Hansen k ug b tj barnepike Aamot n s 008 Kristian Edvardsen m ug b tj gaardsarbeider Vang n s Hedemark Vestre Aabu Aastvang under (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) 001 Serine Vestad k ug b hm (enslig) strykerske Aamot n s Vestre Aabu Aastbrubakken (0 m, 2 k) (0 m, 2 k) 001 Helma Bakken k g b hm hus- & fjøsstel Aamot n s 002 Jenny Bakken k ug b d datter Aamot n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Vestre Aabu Kværnen nedre (5 m, 4 k) 2 9 (5 m, 4 k) 001 Ole O. Bolstad m e b hf gaardbruker, skogeier Aamot n s Merknad: Hovedbygning 002 Ole Bolstad m ug b s søn Aamot n s Merknad: Ole Bolstad jr. 003 Hilda Nymoen k ug b tj budeie Storelvedalen n s 004 Ole L. Bolstad m g b hf føderaadsmand Aamot n s Merknad: Føderaadsbygningen 005 Oline Bolstad k g b hm føderaadskone Aamot n s 006 Ole O. Kværnen m ug b l rentenist Aamot n s 007 Olga Bjørnrud k ug b pleied. husgjerning Løiten n s 008 Elida Bjørnrud k ug b pleied. pleiedatter fors Løiten n s folkeskolelærer 009 Julius Olufsen m ug b tj skogsarbeider, rentenist Aamot n s Merknad: Drengestubygning Vestre Aabu Pettersborg under (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) 001 Marthea Eggen k e b hm (enslig) husgjerning, søm Aamot n s Vestre Aabu Bechsminde (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Ole Jansen Rustad m g b hf forpagter (av gaard) Elverum n s 002 Karen O. Jansen k g b hm forpagterkone Aamot n s 003 Ingvald Henriksen m ug b pleies. pleiesøn fors. tjenestepike Aamot n s 004 Klara O. Bækkevold k ug b tj tjenestepike Aamot n s Vestre Aabu KværnOlastuen under (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Syverin Kristoffersen Øverby m g b hf skomakermester S Aamot n s husmand 002 Anna Øverby k g b hm husmandskone Sverige n s 003 Signe Øverby k ug b d datter Aamot n s 004 Kristian Øverby m ug b s søn Aamot n s 005 Aksel Øverby m ug b s søn Aamot n s Vestre Aabu Lille Aaset (6 m, 4 k) 10 (6 m, 4 k) Enok Knutsen m g f hf forpagter skogsarbeider Aamot n s Sannsynleg opphaldstad: Rena Aamot 002 Ingeborg Knutsen k g b hm forpagterkone Aamot n s 003 Erling Knutsen m ug b s søn Aamot n s 004 Sigurd Knutsen m ug b s søn Aamot n s 005 Inga Knutsen k ug b d datter Aamot n s 006 Solveig Knutsen k ug b d datter Aamot n s 007 Haakon Knutsen m ug b s søn Aamot n s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 008 Olav Knutsen m ug b s søn Aamot n s 009 Inger Hansen k e b l husgjerning Aamot n s 010 Gunner Aaset m ug b el føderaadsmand Aamot n s 011 Haakon Aaset m e mt b skibskaptein Aamot n s Sedvanleg bustad: Kristiania Vestre Aabu Kværnbakken under (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Oscar Bolstad m g b hf skogsarbeider Aamot n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1903 Flytta attende til Noreg: 1904 Bustad i Noreg før utflytting: Aamot Siste bustad i Amerika: Visconsin Stilling i Amerika: Jernbanen (pakhusm.) Merknad: 002 Karen Bolstad k g b hm husgjerning fjøsstel Elverum n s Vestre Aabu Solvang under (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Gunner Johansen m g b hf skogsarbeider Elverum n s 002 Marthine Johansen k g b hm husgjerning Tryssil n s Vestre Aabu Tyristuen under (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Peter Nergaard m g b hf maler (arbeider) Aamot n s 002 Bernthine Nergaard k g b hm husgjerning Aamot n s 003 Eva Nergaard k ug b d datter Aamot n s 004 Jorund Nergaard k ug b d datter Aamot n s 005 Dyre Nergaard m ug b s søn Aamot n s 006 Borgny Nergaard k ug b d datter Aamot n s Vestre Aabu Nygaardsmoen under (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Anton Aaset m g b hf husmand Aamot n s 002 Inger Marthea Aaset k g b hm husmandskone Elverum n s 003 Anne Nygaardsmoen k ug b d husgjerning, fjøsstel Aamot n s 004 Erling Nygaardsmoen m ug b s gaardsarbeider Aamot n s 005 Gunnar Nygaardsmoen m ug b s søn Aamot n s 006 Aagot Nygaardsmoen k b datterdatter datterdatter Aamot n s Vestre Aabu Veimoen under (3 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Ole Jansen m g b hf gaardsarbeider Sverige s 002 Lina Jansen k g b hm husgjerning Grue s Solør 003 Gunnar Bolstadstuen m ug b el skogsarbeider Aamot n s 004 Bernt Losnegaard m ug mt el kolportør Merknad: Ang. nr. 4 kan ikke nøiere oplysninger gis, da han ved tællerens besøk 3/12 var reist videre. Sedvanleg bustad: Sogn Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Vestre Aabu Bakkeløkken (6 m, 2 k) 1 6 (4 m, 2 k) 001 Syverin M. Løken m g b hf skomakermester S Romedal n s Merknad: Hovedbygningen 002 Sidsel Løken k g b hm husgjerning, fjøsstel Løiten n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1879 Flytta attende til Noreg: 1884 Bustad i Noreg før utflytting: Løiten Siste bustad i Amerika: Boston Stilling i Amerika: Vask & strykning Merknad: Folketeljinga 1910 Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1887 Bustad i Noreg før utflytting: Løiten Stilling i Amerika: Vask & Flytta attende til Noreg: 22/11 Siste bustad i Amerika: Boston strykning 1887 Merknad: Merknad: Fra Norge: 9/ Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0429 Aamot Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1889 Flytta attende til Noreg: 1892 Bustad i Noreg før utflytting: Løiten Siste bustad i Amerika: Boston Stilling i Amerika: Vask & strykning Merknad: 003 Edvin Løken m g b s skogsarbeider Løiten n s 004 Mina Løken k g b svigerd. husgjerning Tryssil n s 005 Hjalmar Løken m ug b sønnes. sønnesøn Aamot n s 006 Martin Sandbak m ug b el skogsarbeider Elverum n s 007 Eivind Strøm m ug mt el (s) gaardbrukersøn, Romedal n s skogsarbeider Merknad: Bryggerhuset Sedvanleg bustad: Romedal 008 Martin Johansen m g mt el (hf) gaardbruker, skogsarbeider Romedal n s Sedvanleg bustad: Romedal Vestre Aabu Stenbækken (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) 001 Lorentse Taraldsen k e b hm husgjerning, søm Aamot n s Vestre Aabu Nysted under (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) 001 Marthine Olsdatter k ug b hm husgjerning Aamot n s Merknad: E: Slutt på krets 1 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 1249 (kvinner: 630, menn: 619) Bustader i kretsen: 183 Krets: 002 Rena Prestegjeld: Aamot Herred/by: Aamot Rena Sorknæs vogterbolig under (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Edvard Ophus m g b hf Banevogter Storelvedalen n s Merknad: Hovedbygningen 002 Karen Kristiansdatter k g b hm Banevogterkone Aamot n s 003 Tore Kristiansen m g b hf Fhv. banevogter Vang n s pensionist Hedemarken 004 Eline Johansen k g b hm Fhv. banevogterkone Løiten n s Rena Snippen (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Adolf Olsen m g b hf Banevogter Aamot n s Merknad: Hovedbygningen 002 Anne Olsen k g b hm Banevogterkone Storelvedalen n 003 Eivind Nytrøen m ug b fl Middelskole-elev fors Ytre n Folkeskolelærer Rendalen Rena Rusten under (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Ole Johansen m g b hf Dagarbeider (skogsarb) Aamot n s Merknad: Hovedbygningen 002 Agnete Johansen k g b hm Dagarbeiderkone Aamot n s 003 Jørgen Olsen m ug b s Søn Aamot n s 004 Martin Olsen m ug b s Søn Aamot n s 005 Helga Johansen k ug b tj Barnepike Aamot n s Rena Næsset under (4 m, 2 k) (5 m, 2 k) 001 Johan Julusmoen m g b hf Tømmerblinker (for andres elverum n s regn) Merknad: Hovedbygningen 002 Oleane Andreasdatter k g b hm Tømmerblinkerkone Aamot n s 003 Jørgen Johansen m ug b s Søn Aamot n s 004 Alfred Johansen m ug b s Søn Aamot n s 005 Bernhard Johansen m ug f s Dagarbeider Aamot n s (tømmerhugger og -kjører Sannsynleg opphaldstad: Aamot 006 Ellef Johansen m ug b s Søn Aamot n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket s s

19 007 Tolline Johansen k ug b d Datter Aamot n s Rena Næsset under (4 m, 6 k) 11 (5 m, 6 k) Johan Jensen m g b hf Dagarbeider (gaardsarb) Aamot n s Merknad: Hovedbygningen 002 Marthea Johansdatter k g b hm Dagarbeiderkone Elverum n s 003 Nils Johansen m ug f s Dagarbeider (gaardsarb) Aamot n s Sannsynleg opphaldstad: Aamot 004 Gustav Johansen m ug b s Dagarbeider (skogsarb) Aamot n s 005 Jenny Johansen k ug b d Datter Aamot n s 006 Borghild Johansen k ug b d Datter Aamot n s 007 Tora Johansen k ug b d Datter Aamot n s 008 Hjørdis Johansen k ug b d Datter Aamot n s 009 Johan Baanrud m g b husmorens far Fattigunderstøttet Elverum n s 010 Inger Nilsdatter k g b husmorens Fattigunderstøttet Elverum n s mor 011 Ingar Johansen m ug b s Dagarbeider (skogsarb) Aamot n s Rena Bjørsland under (4 m, 4 k) (6 m, 5 k) 001 Severin Svendsberget m g f hf Tømmerkjører (for andres Aamot n s regning) Merknad: Hovedbygningen Sannsynleg opphaldstad: Aamot 002 Augusta Olsdatter k g b hm Tømmerkjørerkone Aamot n s 003 Sigurd Svendsberget m ug f s Tømmerhugger og -kjører Aamot n s (for andres regning) Sannsynleg opphaldstad: Aamot 004 Erling Svendsberget m ug b s Søn Aamot n s 005 Alv Svendsberget m ug b s Søn Aamot n s 006 Sigvart Svendsberget m ug b s Søn Aamot n s 007 Karen Svendsberget k ug b d Datter Aamot n s 008 Bergljot Svendsberget k ug b d Datter Aamot n s 009 Odbjørg Svendsberget k ug b d Datter Aamot n s 010 Asbjørn Svendsberget m ug b s Søn Aamot n s 011 Karen Svendsberget k g f fl Dagarbeiderske (baking og Aamot n s slagting) Sannsynleg opphaldstad: Aamot Folketeljinga 1910 Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Rena Sorknæs (11 m, 8 k) 2 18 (10 m, 8 k) 001 Peder Hovind m g b hf Skogeier og gaardbruker Aamot n s Merknad: Hovedbygningen 002 Gina Hovind k g b hm Gaardbrukerkone Storelvedalen n s 003 Per Hovind m ug b s Søn skog og gaardarbeide Aamot n s Merknad: Per Hovind jun. 004 Anders Hovind m ug b s Søn skog og gaardarbeide Aamot n s 005 Alf Hovind m ug b s Middelskole-elev Aamot n s 006 Paul Hovind m ug b s Søn Aamot n s 007 Rolf Hovind m ug b s Søn Aamot n s 008 Karen Nilsen Nysted k ug b tj Stuepike Aamot n s 009 Laura Unnemark k ug b tj Husholderske Hoff, n s Jarlsberg 010 Hanna Holtet k ug b tj Kokke Elverum n s 011 Magnhild Myrvang k ug b tj Mellempike Aamot n s 012 Sven Morseth m ug b huslærer Huslærer Holtaalenn s Merknad: Vaaningshus no Jon Morseth m ug b huslærerens Underhold av sin bror Holtaalenn s bror 014 Antonette Olsen Granli k g b tj Budeie Vang n s Hedemarken Merknad: Drengestubygningen 015 Olga Løvhaugen k ug b tj Underbudeie Elverum n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0429 Aamot 016 Oline Rødsaasen k ug b tj Underbudeie Aamot n s 017 Carsten P. Hagen m ug b tj Gaardsarbeider Aamot n s 018 Ludvig Larsen m ug b tj Staldkar Aamot n s 019 Nils Johansen Næsset m ug mt dagarb Dagarbeider (gaardsarb og Aamot n s skogsarb) Sedvanleg bustad: Aamot Rena Sorknæsbakken under (7 m, 2 k) (7 m, 2 k) 001 Ole Andersen m g b hf Husmand og Aamot n s gaardsarbeider Merknad: Hovedbygningen 002 Olava Olufsdatter k g b hm Arbeidsmandskone Aamot n s 003 Ole Adolf Olsen m ug b s Dagarbeider (paa Aamot n s stensprængning) 004 Sigurd Olsen m ug b s Søn Aamot n s 005 Harald Olsen m ug b s Søn Aamot n s 006 Bernhard Olsen m ug b s Søn Aamot n s 007 Karl Olsen m ug b s Søn Aamot n s 008 Haakon Olsen m ug b s Søn Aamot n s 009 Olga Olsen k ug b d Datter Aamot n s Rena Sorknæsbakken under (0 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Nils Hole m g f hf Maler Aamot n s Merknad: Hovedbygningen Sannsynleg opphaldstad: Aamot 002 Kristiane Hole k g b hm kone Kristianian s 003 Jenny Hole k ug b d middelskoleelev Aamot n s Rena Høinæs under (0 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Olaus Rustad m g f hf Snekker Aamot n s Merknad: Hovedbygningen Sannsynleg opphaldstad: Aamot 002 Kristine Johansdatter k g b hm Snekkers-kone Aamot n s Rena Høinæs under (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Peder Eriksen m g b hf Skrædder for egen regning Stange n s S Merknad: Hovedbygningen 002 Johanne Jensdatter k g b hm Skrædders kone Elverum n s Rena Sorknes under (0 m, 2 k) (0 m, 2 k) 001 Hanna Arnesen k ug b hm Vaskepike Aamot n s Merknad: Hovedbygningen 002 Marte Arnesen k e b mor Smedenke fattigunderstøttet Aamot n s Rena Dalby under (0 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Julie Johansen k e b hm Smedenke Vang n s Merknad: Hovedbygningen 002 Ole Johansen m ug f s Tømmerkjører og løsarbeider Sannsynleg opphaldstad: Aamot Side 20 Hedemarken Aamot n s Rena Stensby under (0 m, 2 k) (0 m, 2 k) 001 Karen Stensby k ug b hm Syerske Aamot n s Merknad: Hovedbygningen Digitalarkivet - Arkivverket

21 002 Helene Stensby k ug b søster Syerske Aamot n s Rena Søbak under (1 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Kristian Jensen m g b hf Skomaker for egen Ringsakern s regning S Merknad: Hovedbygningen 002 Pernille Larsdatter k g b hm Skomakers kone Storelvedalen n s 003 Jørgen Kristiansen m ug f s Skogsarbeider (for andres Aamot n s regn.) Sannsynleg opphaldstad: Osen 004 Einar Kristiansen m ug f s Skogsarbeider (for andres Aamot n s regn.) Sannsynleg opphaldstad: Osen Folketeljinga Rena Logen under (4 m, 1 k) (4 m, 1 k) 001 Kristian Jonssen m g b hf Dagarbeider med Aamot n s vedhugging og snekker Merknad: Hovedbygningen 002 Lina Olsdatter k g b hm Arbeiderkone og Aamot n s dagarbeiderske paa gaardene 003 Kristian Kristiansen m ug b s Tømmerkjører (for andres Aamot n s regn.) 004 Laurits Kristiansen m ug b s Søn Aamot n s 005 Gunder Kristiansen m ug b s Søn Aamot n s Rena Broberg under (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Ole O. Bjørsland m g b hf Snekker og Stange n s hustømmermand Merknad: Hovedbygningen 002 Marthea Bjørsland k g b hm Arbeidsmandskone Aamot n s 003 Maren Olsen k ug b tj Tjenestepike (husgjerning) Aamot n s 004 Signe Olsen k ug b d Datter Aamot n s Rena Vik under (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Anna Øgle k e b hm Gaardmandsenke, privat Storelvedalen n s understøttet Fors. Grb Merknad: Hovedbygningen 002 Anders Øgle m ug b s middelskole-elev Aamot n s 003 Gunvor Øgle k ug b d Datter Aamot n s 004 Ludvig Øgle m ug b s Søn Aamot n s 005 Mildrid Hansen k ug b tj Tjenestepike (husgjerning) Aamot n s Rena Lapstuen under (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Embret Haagensen m g b hf Vedhugger og Aamot n s onnearbeider Merknad: Hovedbygningen 002 Johanne Hansdatter k g b hm Arbeiderkone Aamot n s Rena Svestad (4 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Lars Olsen m g b hf Gaardbruker Furnes n s Hedemarken Merknad: Hovedbygning nr Marthe Embretsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Aamot n s 003 Oskar Larssen m g b s Tømmerkjører og dagarb Aamot n s 004 Anne Marthe Emilsdatter k ug b sønnedatter Pleiedatter Aamot n s 005 Karen Helene Johansdatter k g b sønnekone Arbeiderkone Elverum n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 0429 Aamot 006 Olaf Oskarsen m ug b sønnesøn Arbeidersøn Elverum n s 007 Anton Larssen m ug f s Sersjant, skogsarbeider Aamot n s Merknad: Hovedbygning nr. 2 Sannsynleg opphaldstad: I skogen i Aamot 008 Peter Larssen m ug b s Murer Aamot n s Rena Arnestadeie under (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Peder Olsen Hagen m g b hf Dagarbeider og husmand Aamot n s 002 Oline Kristoffersdatter Hagen k g b hm Husmandskone Elverum n s 003 Dorthea Pedersdatter Hagen k ug b d Husmandsdatter Elverum n s 004 Jenny Pedersdatter Hagen k ug b d Husmandsdatter Aamot n s Rena Østby (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Julius Østby m g b hf Tømmerhugger og Brandvaln s gaardbr. Solør Merknad: Hovedbygningen 002 Karen Østby k g b hm Gaardbrukerkone Elverum n s 003 Karen Juliusdatter Østby k ug b d Gaardbrukerdatter Aamot n s 004 Johan Juliussen Østby m ug b s Gaardbrukersøn Aamot n s 005 Torvald Juliussen Østby m ug b s Gaardbrukersøn Aamot n s 006 Mildrid Juliusdatter Østby k ug b d Gaardbrukerdatter Aamot n s 007 Ole Juliussen Østby m ug b s Gaardbrukersøn Aamot n s Rena Rosenberg (5 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Karsten Olsen Hagen m g b hf Driftsbestyrer hos Aamot n s privatmand, snekker og tømmermand, og forpagter Merknad: Hovedbygningen 002 Anne Magnusdatter k g b hm Forpagterkone Aamot n s 003 Alf Karstensen Rosenberg m ug b s Søn Aamot n s 004 Odbjørg Karstensdatter k ug b d Datter Aamot n s Rosenberg 005 Magne Karstensen Rosenberg m ug b s Søn Aamot n s 006 Torvald Karstensen Rosenberg m ug b s Søn Aamot n s 007 Ferdinan Karstensen m ug b s søn Aamot n s Rosenberg 008 Signe Pedersdatter Rosenberg k ug b pleiedatter Pleiedatter fors. tjenestepike Aamot n s Rena Vestby (3 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Herman Olsen Nordermoen m g f hf Skogarbeider for andres regning og gaardbr Merknad: Hovedbygningen Sannsynleg opphaldstad: Kjølsæterberget Aamot 002 Alise Andersdatter k g b hm Skogarbeider og gaardbr.kone Vaaler i Solør Vang i n s Hedemarken 003 Ole Hermansen m ug f s Skogsarbeide Aamot n s Sannsynleg opphaldstad: Kjølsæterberget Aamot 004 Anna Hermandsdatter k ug b d Gaardbr.datter Aamot n s 005 Harald Hermansen m ug b s Gaardbr.søn Aamot n s 006 Augusta Hermandsdatter k ug b d Gaardbr.datter Aamot n s 007 Asbjørn Hermansen m ug b s Gaardbr.søn Aamot n s 008 Emil Karstensen m ug b el Skogsarbeide, for andres regning n Elverum n Rena Hagen under (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Ole Jenssen m g b hf Gaardbr Aamot n s Merknad: Hovedbygningen 002 Hanna Mikkelsdatter k g b hm Gaardbr.kone, dagarbeide Aamot n s 003 Knut Knutsen m ug b s uegte Gaardbr.kones søn Aamot n s s s Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 004 Dorthea Olsdatter k ug b d Gaardbr.datter Aamot n s 005 Oskar Olsen m ug b s Gaardbr.søn Aamot n s 006 Jens Olsen m ug b s Gaardbr.søn Aamot n s Rena Bakketun (5 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Petter Johansen m g b hf Graastensmuring, gbr Elverum n s Merknad: Hovedbygningen 002 Pernille Hansdatter k g b hm Gaardbr.kone Aamot n s 003 Johan Pettersen m ug b s Gaardbr.søn Aamot n s 004 Harald Pettersen m ug b s Gaardbr.søn Aamot n s 005 Gudrun Pettersdatter k ug b d Gaardbr.datter Aamot n s 006 Sigurd Pettersen m ug b s Gaardbr.søn Aamot n s 007 Petra Pettersdatter k ug b d Gaardbr.datter Aamot n s 008!! Pettersen* m ug b s Gaardbr.søn Aamot n s Merknad: Udøpt gut Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Rena Arnestad, østre (5 m, 5 k) 1 10 (5 m, 5 k) 001 Peter Arnestad m g b hf gaardbruger og Aamot n s tømmerbetinger Merknad: Hovedbygningen 002 Olga Mathilde Arnestad k g b hm gaardmandskone Vaaler i n s Smaalene. 003 Kaare Hallvard Arnestad m ug b s Aamot n s 004 Bjarne Weydahl Arnestad m ug b s Aamot n s 005 Paul Oddmund Arnestad m ug b s Aamot n s 006 Beate Arnestad k ug b d Aamot n s 007 Tora Berg k ug b tj tjenestepige Nes, n s Hedemarken 008 Beret Arnestad k e b hm føderaadskone, rentenist Meldalenn s 009 Karen Jonsen k e b hm kreaturstel Aamot n s Merknad: Drengestubygningen 010 Sigurd Severinsen m ug b s Aamot n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Rena Arnestad (nordre) (5 m, 5 k) 1 11 (6 m, 5 k) 001 Hans Arnestad m g b FøderaadsmandFøderaadsmand Aamot n s Merknad: Føderaadsbygningen 002 Anne Arnestad k g b Føderaadskone Føderaadskone Aamot n s 003 Helene Tollefsdatter k ug b Føderaadskonens Rentenist Aamot n s søster 004 Martin Arnestad m ug b Føderaadsmandens Privatunderstøttet Aamot n s søn Arbeidsledig: l 005 Hilda Arnestad k ug b Husholder Husholder Aamot n s 006 Hansten Arnestad m ug b Føderaadsfolkets Murermester, skogeier S Aamot n s søn 007 Torbjørn Arnestad m ug b Føderaadsfolkets Skogsmand tømmerblinker Aamot n s søn (for andres regning) 008 August Arnestad m ug b hf Gaardbr Aamot n s 009 Anna Tollefsen k ug b tj Budeie Aamot n s Merknad: Hovedbygningen 010 Ragna Frantsen k ug b tj Stuepike Ytre - n s Rendalen 011 Haakon Arnestad m ug f Føderaadsmandens Handelsmand Aamot n s søn Sannsynleg opphaldstad: Kristiania Arbeidsledig: l Rena Arnestad, store (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Anne Andersen k ug b hm Arbeidskvinde Aamot n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

24 0429 Aamot Merknad: Hovedbygningen 002 Anton Gundersen m ug b s Dagarbeider Aamot n s Rena Arnestad (store) (5 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Kristian Jahren m g b hf Snekker Ringsakern s Merknad: Hovedbygningen 002 Johanne Venselsdatter k g b hm Snekkerkone, litt søm Trysil n s 003 Marie Kristiansdatter k ug b d Snekkerdatter Aamot n s 004 Gunda Kristiansdatter k ug b d Snekkerdatter Aamot n s 005 Peder Kristiansen m ug b s Snekkersøn Aamot n s 006 Vensel Kristiansen m ug b s Snekkersøn Aamot n s 007 Johan Kristiansen m ug b s Snekkersøn Aamot n s 008 Karl Kristiansen m ug b s Snekkersøn Aamot n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Rena Arnestad (østre) (3 m, 6 k) 1 9 (3 m, 6 k) 001 Hansten Arnestadsveen m g f hf Skogsbestyrer (for andre) Aamot n s og gaardbr Merknad: Hovedbygningen Sannsynleg opphaldstad: Løssetosdalen Aamot 002 Astrid Nilsdatter k g b hm Skogsbestyrer og gbr.kone Aamot n s 003 Sigrid Hanstensdatter k ug b d Skogsbestyrer og Aamot n s gbr.datter 004 Anne Hanstensdatter k ug b d Skogsbestyrer og Aamot n s gbr.datter 005 Nils Hanstensen m ug b s Skogsbestyrer og gbr.søn Aamot n s 006 Hjørdis Hanstensdatter k ug b d Skogsbestyrer og Aamot n s gbr.datter 007 Bergljot Hanstensdatter k ug b d Skogsbestyrer og Aamot n s gbr.datter 008 Mina Storsveen k ug b tj Enepike Brumundalen n s 009 Olav Arnestad m ug mt b s Malersvend Aamot n s Sedvanleg bustad: Granberg Aamot 010 Oskar Enoksen m ug b el Arbeider Aamot n s Merknad: Drengestubygningen Rena Sagstuen under (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Oluf Olsen m g b hf Underhold av sin søn, litt Aasnes i n s skoarb Solør Merknad: Hovedbygningen 002 Anne Ingebrigtsen k g b hm Underhold av sin søn Aamot n s Sjukdom: b 003 Ole Aug. Olufsen m ug b s Dagarbeider Aamot n Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Rena Arnestadsletten under (5 m, 3 k) 1 9 (6 m, 3 k) 001 Lars Evensen Arnestad m g f hf Dagarbeider Ringsakern s Merknad: Hovedbygningen Sannsynleg opphaldstad: Thingstad 002 Eline Jonsdatter k g b hm Dagarbeiderkone Aamot n s 003 Jørgen Augustsen m ug b s Dagarbeidersøn Aamot n s 004 Kaare Larsen m ug b s Dagarbeidersøn Aamot n s 005 Gudrun Lovise Larsen k ug b d Dagarbeiderdatter Aamot n s 006 Johan Larsen m ug b s Dagarbeidersøn Aamot n s 007 Anna Pedersen k ug b el Opfostringsbidrag for Aamot n s uegte barn fors. husmand Merknad: Bryggerhus 008 Rolf Martinsen m ug b el s Aamot n s 009 Einar Gunnarsen m ug b el s Aamot n s Rena Moen (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) Side 24 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0401 Hamar. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0401 Hamar. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0401 Hamar Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0619 Aal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0619 Aal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0619 Aal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0413 Furnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0411 Nes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0411 Nes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0411 Nes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0832 Mo Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre 1. Petronelle Olava Nilsdatter, født 2 mar 1884 i Eltedalen, Trysil, Hedmark, 1 død 28 jan 1914 i Romedal, Hedmark, 2 gravlagt 5 feb 1914 i Romedal, Hedmark. 2 Gift 13 apr 1903 i Romedal, Hedmark, 3 med

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 22.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0220 Asker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0220 Asker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0220 Asker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1018 Søgne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0221 Høland Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer