Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Innhaldet er registrert av Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 1838 Gildeskaal Side 10 Registreringssentral for historiske data

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 395 (kvinner: 206, menn: 189) Bustader i kretsen: 58 Krets: 001 Grimstad-Finnes (Det søndenfjeldske distrikt) Prestegjeld: Gildeskaal Herred/by: Gildeskaal Grimstad-Finnes Labakken (2 m, 6 k) (6 m, 6 k) (Det søndenfjeldske distrikt) 001 Ole Benjaminsen m g b hf Gaardbruker (selveier) og Gildeskaaln s fisker 002 Anne Andersen k g b hm Gaardbrukerkone Meløy n s 003 Ingvald Olsen m ug f s Fisker Gildeskaaln s Sannsynleg opphaldstad: Fugløvær 004 Julius Olsen m ug f s Fisker Gildeskaaln s Sannsynleg opphaldstad: Fugløvær 005 Øivind Olsen m ug f s Fisker Gildeskaaln s Sannsynleg opphaldstad: Fugløvær 006 Anna Olsen k ug b d Syerske Gildeskaaln s 007 Alda Olsen k ug b d Sysselsat med husgjerning Gildeskaaln s 008 Osvald Olsen m g f hf Fisker Gildeskaaln s Sannsynleg opphaldstad: Paa sjøen 009 Emma Jensen k g b hm Fiskerkone Gildeskaaln s 010 Berliot Osvaldsdatter k ug b d Datter Gildeskaaln s 011 Agnes Osvaldsdatter k ug b d Datter Gildeskaaln s 012 Ingvar Osvaldsen m ug b s Søn Gildeskaaln s Grimstad-Finnes Finnes (2 m, 5 k) (2 m, 6 k) (Det søndenfjeldske distrikt) 001 Ole Abelsen m g b hf Gaardbruker (selveier) og Gildeskaaln s fisker 002 Magrete Ellingsen k g b hm Gaardbrukerkone Gildeskaaln s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1903 Flytta attende til Noreg: 1903 Bustad i Noreg før utflytting: Gildeskaal Siste bustad i Amerika: Brochlyn Stilling i Amerika: Matros paa dampskib Merknad: 003 Emelie Olsendatter k ug b d Syselsat i husgjerningen Gildeskaaln s 004 Abelone Olsedatter k ug b d Syselsat i husgjerningen Gildeskaaln s 005 Egil Olsen m ug b s Syselsat i jordbruksarbeide Gildeskaaln s 006 Anny Olsdatter k ug b d Datter Gildeskaaln s 007 Ester Olsdatter k ug f d Datter Gildeskaaln s Sannsynleg opphaldstad:!! 008 Anne Olsdatter k ug b d Datter Gildeskaaln s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Grimstad-Finnes Finnes (7 m, 9 k) 2 15 (7 m, 8 k) (Det søndenfjeldske distrikt) 001 Aletta Ellingsen k e b hm Gaardbrukerske (selveier) Gildeskaaln s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 002 Josefine Iversdatter k ug b d Sysselsat i husgjerningen Gildeskaaln s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 003 Emma Iversdatter k ug b d Datter Gildeskaaln s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1906 Flytta attende til Noreg: 1910 Bustad i Noreg før utflytting: Gildeskaal Siste bustad i Amerika: Kanada Stilling i Amerika: Arbeider ved jernbaneanlæg Merknad: 004 Karl Iversen m ug b s Søn Gildeskaaln s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 005 Anton Iversen m g b hf Fisker Gildeskaaln s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 006 Elvine Olsen k g b hm Fiskerkone Tjøta n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen Folketeljinga 1910 Registreringssentral for historiske data Side 11

12 1838 Gildeskaal 007 Marselius Pettersen m g b hf Fisker Gildeskaaln s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 008 Marie Pettersen k g b hm Fiskerkone Gildeskaaln s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 009 Ingolf Marseliusen m ug b s Søn Gildeskaaln s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 010 Anders Iversen m g b hf Føderaadsmand Vaas %t n s % Bygning for nattopphald: Føderaadsbygningen 011 Elen Pedersen k g b hm Føderaadskone Melø n s Bygning for nattopphald: Føderaadsbygningen 012 Gerhard Johannesen m g b hf Fisker Gildeskaaln s Bygning for nattopphald: Føderaadshuset 013 Hilda Johannesen k g b hm Fiskerkone Gildeskaaln s Bygning for nattopphald: Føderaadshuset 014 Pareli Gerhardsen m ug b s Søn Gildeskaaln s Bygning for nattopphald: Føderaadshuset 015 Minda Gerhardsdatter k ug b d Datter Gildeskaaln s Bygning for nattopphald: Føderaadshuset 016 Kristofa Pedersdatter k ug mt b fl Barn Gildeskaaln s Sedvanleg bustad: Grimstad Bygning for nattopphald: Føderaadshuset Grimstad-Finnes Finnes (2 m, 5 k) (2 m, 5 k) (Det søndenfjeldske distrikt) 001 Hans Kristensen m g b hf Gaardbruker selveier og Gildeskaaln s fisker 002 Amalie Ellingsen k g b hm Gaardbrukerkone Gildeskaaln s 003 Anna Hansdatter k ug b d Datter Gildeskaaln s 004 Jenny Hansdatter k ug b d Datter Gildeskaaln s 005 Magda Hansdatter k ug b d Datter Gildeskaaln s 006 Petra Hansdatter k ug b d Datter Gildeskaaln s 007 Kleon Hansen m ug b s Søn Gildeskaaln s Grimstad-Finnes Finnes (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) (Det søndenfjeldske distrikt) 001 Steffen Johansen m g b hf Gaardbruker (selveier) Gildeskaaln s 002 Hanna Pettersen k g b hm Gaardbrukerkone Gildeskaaln s Grimstad-Finnes Finnes (1 m, 2 k) (2 m, 2 k) (Det søndenfjeldske distrikt) 001 John Johannesen m g b hf Gaardbruker (selveier) Gildeskaaln s 002 Lovise Johannesen k g b hm Gaardbrukerkone Gildeskaaln s 003 Karl Johnsen m ug f s Fisker Gildeskaaln s Sannsynleg opphaldstad: Paa sjøen 004 Levie Johnsdatter k ug b d Sysselsat med husgjerningen Gildeskaaln s Grimstad-Finnes Lundekren (5 m, 8 k) 11 (5 m, 6 k) (Det søndenfjeldske distrikt) Ole Johansen m g b hf Gaardbruker selveier og Gildeskaaln s fisker 002 Kjersten Johannesen k g b hm Gaardbrukerkone Gildeskaaln s 003 Olaf Olsen m ug b s Fisker Gildeskaaln s 004 Alma Olsdatter k ug b d Syselsat i husgjerningen Gildeskaaln s 005 Halda Olsdatter k ug b d Sysselsat i husgjerningen Gildeskaaln s 006 Alvilde Eilersdatter k ug mt b d %fl% Barn Gildeskaaln s Side 12 Registreringssentral for historiske data

13 Sedvanleg bustad: Grimstad 007 Edvarda Eilertsdatter k ug b fl Barn Gildeskaaln s 008 Konstanse Eilertsdatter k ug mt b d Barn Gildeskaaln s Sedvanleg bustad: Grimstad 009 Jakob Steffensen m g b hf Fisker Gildeskaaln s 010 Olea Olsen k g b hm Fiskerkone Gildeskaaln s 011 Hermod Jakobsen m ug b s Søn Gildeskaaln s 012 Halvdan Jakobsen m ug b s Søn Gildeskaaln s 013 Ingrid Jakobsen k ug b d Datter Gildeskaaln s Grimstad-Finnes Kleiven (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) (Det søndenfjeldske distrikt) 001 Kristian Christensen m g b hf Fisker Gildeskaaln s 002 Hanna Kaspersen k g b hm Fisker Gildeskaaln s Grimstad-Finnes Mælan 2 2, 6 4 (3 m, 1 k) (4 m, 1 k) (Det søndenfjeldske distrikt) 001 Laurits Nilsen m g b hf Fisker og husmand Gildeskaaln s jordbrukende 002 Hanna Pedersen k g b hm Fiskerkone Gildeskaaln s 003 Ludvik Lauritsen m ug f s Fisker Gildeskaaln s Sannsynleg opphaldstad: Tælnes 004 Bernhard Lauritsen m ug b s Søn Gildeskaaln s 005 Anton Lauritsen m ug b s Søn Gildeskaaln s Grimstad-Finnes Mælan (1 m, 0 k) (1 m, 0 k) (Det søndenfjeldske distrikt) 001 Johan Hansen m e b hf Husmand jordbrukende Gildeskaaln s Grimstad-Finnes Mælan (6 m, 1 k) (6 m, 1 k) (Det søndenfjeldske distrikt) 001 Johan Kristensen m g b hf Fisker og husmand Gildeskaaln s (jordbrukende) 002 Anne Nilsen k g b hm Fiskerkone Gildeskaaln s 003 Ingvald Johansen m ug b s Fisker Gildeskaaln s 004 Edvin Johansen m ug b s Søn Gildeskaaln s 005 Sigurd Johansen m ug b s Søn Gildeskaaln s 006 Malfred Johansen m ug b s Søn Gildeskaaln s 007 Konrad Johansen m ug b s Søn Gildeskaaln s Grimstad-Finnes Mælan (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) (Det søndenfjeldske distrikt) 001 Kristian Kristensen m g b hf Husmand (jordbrukende) Gildeskaaln s 002 Elen Pedersen k g b hm Husmandskone Gildeskaaln s 003 Kristofa Kristensen k ug b d Datter Gildeskaaln s Folketeljinga Grimstad-Finnes Mevik (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) (Det søndenfjeldske distrikt) 001 Edvart Olsen m g b hf Gaardbruker selveier og Gildeskaaln s fisker 002 Laura Hansen k g b hm Gaardbrukerkone Gildeskaaln s Registreringssentral for historiske data Side 13

14 1838 Gildeskaal 003 Gustav Edvartsen m ug b s Fisker og jordbruksarbeide Gildeskaaln s 004 Olga Edvartsen k ug b d Sysselsat i husgjerningen Gildeskaaln s 005 Erling Edvartsen m ug b s Søn Gildeskaaln s 006 Elida Villumsen k ug b tj Tjenestepike Gildeskaaln s 007 Anne Hansen k e b hm Føderaadsenke Gildeskaaln s 008 Olai Olsen m ug b s Fisker Gildeskaaln s Grimstad-Finnes Mevik (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) (Det søndenfjeldske distrikt) 001 Eilert Hansen m g b hf Jordbruker (selveier) og Gildeskaaln s fisker 002 Anne Bentsen k g b hm Gaardbrukerkone Gildeskaaln s 003 Bernhardine Hansen k ug b d Syselsat i husgjerningen Gildeskaaln s 004 Anna Hansen k ug b d Syselsat i husgjerningen Gildeskaaln s 005 Einar Hansen m ug b s Syselsat i jordbruksarbeide Gildeskaaln s Sjukdom: d 006 Johanna Hansen k ug b d Datter Gildeskaaln s 007 Sigvart Hansen m ug b s Søn Gildeskaaln s Grimstad-Finnes Woll (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) (Det søndenfjeldske distrikt) 001 Kristian Bentsen m g b hf Gaardbruker selveier og Gildeskaaln s fisker 002 Anne Kristoffersen k g b hm Gaardbrukerkone Gildeskaaln s 003 Peder Kristiansen m ug b s Sysselsat med Gildeskaaln s jordbruksarb. 004 Sverdrup Kristiansen m ug b s Søn Gildeskaaln s 005 Kristofa Kristiansen k ug b d Datter Gildeskaaln s 006 Petra Johansen k ug b tj Tjenestepike Gildeskaaln s 007 Bertel Eriksen m ug b fl Sysselsat med husgjerning Bodin n s Grimstad-Finnes Typbærnes 2 4, 7 3 (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) (Det søndenfjeldske distrikt) 001 Benjamin Bentsen m g b hf Husmand (jordbrukende) Gildeskaaln s og skomager 002 Kaia Rangvaldsen k g b hm Husmandskone Melø n s 003 Halda Hansdatter k ug b tj Tjenestepike Gildeskaaln s Grimstad-Finnes Skrombakken (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) (Det søndenfjeldske distrikt) 001 Matias Bentsen m g b hf Gaardbruker (selveier) Gildeskaaln s 002 Ovidia Olsen k g b hm Gaardbrukerkone Gildeskaaln s 003 Marie Isaksen k ug b tj Tjenestepike Bodin n s 004 Sofie Kristensen k e b hm Føderaadsenke Gildeskaaln s Grimstad-Finnes Flaaten (4 m, 5 k) (4 m, 5 k) (Det søndenfjeldske distrikt) 001 Hans Olsen m g b hf Gaardbruker selveier og Gildeskaaln s fisker 002 Lydia Karstensen k g b hm Gaardmandskone Gildeskaaln s 003 Anna Olsen k ug b d Sysselsat med Gildeskaaln s husgjerningen 004 Konstanse Olsen k ug b d Sysselsat med kreaturstel Gildeskaaln s Side 14 Registreringssentral for historiske data

15 005 Pareli Hansen m ug b s Søn Gildeskaaln s 006 Haldor Hansen m ug b s Søn Gildeskaaln s 007 Norman Hansen m ug b s Søn Gildeskaaln s 008 Tora Olsen k ug b d Datter Gildeskaaln s 009 Kristofa Olsen k ug b d Datter Gildeskaaln s Grimstad-Finnes Solvold (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) (Det søndenfjeldske distrikt) 001 Benjamin Olsen m g b hf Gaardbruker (selveier) og Gildeskaaln fisker 002 Anne Marie Andersen k g b hm Gaardbrukerkone Flekkefjord n 003 Oskar Olsen m ug b s Fisker Gildeskaaln s 004 Amanda Olsen k ug b d Datter Gildeskaaln 005 Berger Olsen m ug b s Søn Gildeskaaln Grimstad-Finnes Øvergaard (3 m, 3 k) (2 m, 3 k) (Det søndenfjeldske distrikt) 001 Johan Hansen m g b hf Gaardbruker (selveier) og Gildeskaaln s fisker 002 Kristine Karstensen k g b hm Gaardbrukerkone Gildeskaaln s 003 Jørgen Johansen m ug b s Fisker Gildeskaaln s 004 Marie Johansdatter k ug b d Sysselsat i husgjerningen Gildeskaaln s 005 Kristine Pettersen k ug b tj Tjenestepike Rødøy n s 006 Trygve Johnassen m ug mt b Skreppekar Melø n Trusamf.: Uttraat Sedvanleg bustad: Olra Melø Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Grimstad-Finnes Nergaard (6 m, 7 k) 1 13 (6 m, 7 k) (Det søndenfjeldske distrikt) 001 Anton Hansen m g b hf Gaardbruker selveier og Gildeskaaln s fisker Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 002 Kaia Hansen k g b hm Gaardbrukerkone Beieren n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 003 Haakon Hansen m ug b s Fisker Gildeskaaln s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 004 Hagbart Hansen m ug b s Fisker Gildeskaaln s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 005 Anselm Hansen m ug b s Søn Gildeskaaln s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 006 Magne Hansen m ug b s Søn Gildeskaaln s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 007 Karlotte Hansen k ug b d Datter Gildeskaaln s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 008 Levia Hansen k ug b d Datter Gildeskaaln s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 009 Klara Hansen k ug b d Datter Gildeskaaln s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 010 Edrikke Hansen k ug b fl Sysselsat med Gildeskaaln s husgjerningen Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 011 Helene Olsen k e b hm Føderaadsenke Gildeskaaln s Bygning for nattopphald: Føderaadshuset 012 Mekal Mekalsen m ug b s Fisker Gildeskaaln s Bygning for nattopphald: Føderaadshuset 013 Kristianna Olsen k ug b fl Sysselsat med husgjerningen Gildeskaaln s Folketeljinga 1910 Registreringssentral for historiske data Side 15

16 1838 Gildeskaal Grimstad-Finnes Nystad (1 m, 3 k) (2 m, 3 k) (Det søndenfjeldske distrikt) 001 Zakarias Arntsen m g b hf Gaardbruker forpakter og Gildeskaaln s skomaker S 002 Anna Arntsen k g b hm Gaardbrukerkone Gildeskaaln s 003 Ragnhild Arntsen k ug b d Sysselsat i husgjerningen Gildeskaaln s 004 Amanda Arntsen k ug b d Datter Gildeskaaln s 005 Anton Arntsen m ug f s Arbeidsformand ved Bodø s jernbaneanlæg Statsb.: Kanada Merknad: Udgaar Sannsynleg opphaldstad: Kanada i 5 aar 006 Adolf Arntsen m ug f s Arbeider ved farm Bodø s Statsb.: Kanada Merknad: Udgaar Sannsynleg opphaldstad: N. Dakota 3 Aar 007 Kristian Arntsen m ug f s Arbeider ved Meløy s jernbaneanlæg Statsb.: Kanada Merknad: Udgaar Sannsynleg opphaldstad: Vestkysten Amerika 5 aar 008 Zahl Arntsen m ug f s Sjømand (fisker) Meløy n s Sannsynleg opphaldstad: Haugesund Grimstad-Finnes Langhaugen (2 m, 5 k) (2 m, 5 k) (Det søndenfjeldske distrikt) 001 Hans N. Hansen m g b hf Gaardbruker (selveier) Gildeskaaln s 002 Anna Hansen k g b hm Gaardbrukerkone Gildeskaaln s 003 Petra Hansen k ug b d Sysselsat med Gildeskaaln s husgjerningen 004 Anna Hansen k ug b d Sysselsat med kreaturstel Gildeskaaln s 005 Jenny Olsen k ug b fl Pleiedatter Tjøtøy n s 006 Ole G. Olsen m g b hf Føderaadsmand Sverige n s 007 Kjersten Marie Jentoft k g b hm Føderaadskone Beieren n s Grimstad-Finnes Haugan (1 m, 3 k) (1 m, 2 k) (Det søndenfjeldske distrikt) 001 Marselius Andersen m g b hf Gaardbruker selveier og Gildeskaaln s fisker 002 Konstanse Johansen k g b hm Gaardbrukerkone Gildeskaaln s 003 Hanna Knutsen k ug b tj Tjenestepike Gildeskaaln s 004 Antonette Antonsen k ug mt b fl Syerske Meløy n s Sedvanleg bustad: Storvik Grimstad-Finnes Stranden (2 m, 3 k) (3 m, 4 k) (Det søndenfjeldske distrikt) 001 Eilert Ellingsen m g f hf Fisker Gildeskaaln s Sannsynleg opphaldstad: Støt Melø 002 Jonette Olsen k g b hm Fiskerkone Gildeskaaln s 003 Alvilde Eilertsdatter k ug f d Datter Gildeskaaln s Sannsynleg opphaldstad: Finnes 004 Osvald Eilertsen m ug b s Søn Gildeskaaln s 005 Herman Eilertsen m ug b s Søn Gildeskaaln s 006 Signe Eilertsdatter k ug b d Datter Gildeskaaln s 007 Dortea Olsen k e b fl Jordbrukerske (Husmandsplads) Gildeskaaln s Grimstad-Finnes Myren (0 m, 3 k) (1 m, 4 k) (Det søndenfjeldske distrikt) Side 16 Registreringssentral for historiske data

17 001 Hans Nilsen m g f hf Arbeider ved Sørfold i n s Jernbaneanlæg Nordland Sannsynleg opphaldstad: Kanada Amerika (4 aar) 002 Anna Nilsen k g f hm Syerske Rødøy n s Sannsynleg opphaldstad: Storvik 003 Oliva Nilsen k ug b d Datter Gildeskaaln s 004 Astrid Nilsen k ug b d Datter Gildeskaaln s 005 Ingbaar Olsdatter k e b fl Syselsat med husgjerningen Hammer n s Folketeljinga Grimstad-Finnes Toften (4 m, 6 k) 10 (4 m, 6 k) (Det søndenfjeldske distrikt) Peder J. Olsen m g b hf Gaardbruker selveier og Gildeskaaln s fisker 002 Kristine Knutsen k g b hm Gaardbrukerkone Gildeskaaln s 003 Anfelt Pedersen m ug b s Sysselsat med Gildeskaaln s jordbruksarb. 004 Anna Pedersdatter k ug b d Sysselsat med Gildeskaaln s husgjerningen 005 Olga Pedersdatter k ug b d Datter Gildeskaaln s 006 Arne Pedersen m ug b s Søn Gildeskaaln s 007 Kristian Pedersen m ug b s Søn Gildeskaaln s 008 Jerda %Gjerda% Pedersdatter k ug b d Datter Gildeskaaln s 009 Jakobine Pedersdatter k ug b d Datter Gildeskaaln s 010 Anne Pedersdatter k ug b d Datter Gildeskaaln s Grimstad-Finnes Ryan (1 m, 3 k) (4 m, 3 k) (Det søndenfjeldske distrikt) 001 Bernhard Ellingsen m g b hf Husmand (jordbrukende) Gildeskaaln s og skomaker S 002 Olea Ellingsen k g b hm Husmandskone Gildeskaaln s 003 Angel Ellingsen m ug f s Arbeider ved fabrik Gildeskaaln s Sannsynleg opphaldstad: Brocklyn Amerika 004 Kristian Ellingsen m ug f s Fisker Gildeskaaln s Sannsynleg opphaldstad: Støt Meløy 005 Borghild Ellingsen k ug b d Sysselsat med Gildeskaaln s husgjerningen 006 Oselia Ellingsen k ug b d Datter Gildeskaaln s 007 Harder Ellingsen m ug f s Fisker Gildeskaaln s Sannsynleg opphaldstad: Støt i Meløy Grimstad-Finnes Mørvoll (1 m, 4 k) (2 m, 4 k) (Det søndenfjeldske distrikt) 001 Eleseus Knutsen m g b hf Gaardbruker selveier og Gildeskaaln s fisker 002 Jensine Knutsen k g b hm Gaardbrukerkone Kolvereidn s 003 Tora Knutsen k ug b d Datter Gildeskaaln s 004 Karl Knutsen m ug f s Søn Gildeskaaln s Sannsynleg opphaldstad: Storvik 005 Aslaug Knutsen k ug b d Datter Gildeskaaln s 006 Birte Larsen k e b hm Føderaadsenke Øier n s Grimstad-Finnes Moen (6 m, 6 k) 12 (6 m, 6 k) (Det søndenfjeldske distrikt) Anders Larsen m g b hf Gaardbruker (selveier) Gildeskaaln s 002 Penella %B% Kristensdatter k g b hm Gaardbrukerkone Gildeskaaln s Registreringssentral for historiske data Side 17

18 1838 Gildeskaal 003 Laurits Andersen m g b hf Fisker Gildeskaaln s 004 Marie Olsen k g b hm Fiskerkone Gildeskaaln s 005 Alma Lauritsdatter k ug b d Syselsat med Gildeskaaln s husgjerningen 006 Hilmar Lauritsen m ug b s Søn Gildeskaaln s 007 Anne Lauritsdatter k ug b d Datter Gildeskaaln s 008 Klara Lauritsdatter k ug b d Datter Gildeskaaln s 009 Ovid Lauritsen m ug b s Søn Gildeskaaln s 010 Sigurd Lauritsen m ug b s Søn Gildeskaaln s 011 Oskar Lauritsen m ug b s Søn Gildeskaaln s 012 Signe Lauritsdatter k ug b d Datter Gildeskaaln s Grimstad-Finnes Grimstad (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) (Det søndenfjeldske distrikt) 001 Bernhard Svensgaard m g b hf Gaardbruker selveier og Melø n s fisker 002 Anna Svensgaard k g b hm Gaardbrukerkone Melø n s 003 Ole Svensgaard m ug b s Søn Melø n s 004 Borghild Svensgaard k ug b d Datter Gildeskaaln s 005 Petter Svensgaard m ug b s Søn Gildeskaaln s 006 Ragna Svensgaard k ug b d Datter Gildeskaaln s 007 Lovise Olsen k e b hm Føderaadsenke Leka n s Grimstad-Finnes Grimstad (6 m, 2 k) (7 m, 3 k) (Det søndenfjeldske distrikt) 001 Johan Hansen m g b hf Gaardbruker selveier og Vik n s fisker Helgeland 002 Ursella Johansen k g b hm Gaardbrukerkone Thjøtøy n s 003 Hagen Johansen m ug b s Fisker Gildeskaaln s 004 Sverre Johansen m ug b s Fisker Gildeskaaln s 005 Martin Johansen m ug b s Søn Gildeskaaln s 006 Julie Johansdatter k ug f d Datter Gildeskaaln s Sannsynleg opphaldstad: Storvik 007 Edvart Johansen m ug b s Søn Gildeskaaln s 008 Hermot Johansen m ug b s Søn Gildeskaaln s 009 Peder Pettersen m g f hf Føderaadsmand Gildeskaaln s Sannsynleg opphaldstad: Valnesfjorden 010 Johanna Hansen k g b hm Føderaadskone Vik n s Helgeland Grimstad-Finnes Nymoen (3 m, 1 k) (3 m, 2 k) (Det søndenfjeldske distrikt) 001 Eilert Olsen m g b hf Gaardbruker selveier og Gildeskaaln s fisker 002 Marie Danielsen k g b hm Gaardbrukerkone Tjøta n s 003 Konstanse Olsdatter k ug f d Datter Gildeskaaln s Sannsynleg opphaldstad: Fimnes 004 Alfred Olsen m ug b s Søn Gildeskaaln s 005 Iver Olsen m ug b s Søn Gildeskaaln s Grimstad-Finnes Sandstad (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) (Det søndenfjeldske distrikt) 001 Marie Johansen k e b hm Gaardbrukerske (selveier) Gildeskaaln s 002 Josefine Benjaminsdatter k ug b d Sysselsat med husgjerningen Gildeskaaln s Side 18 Registreringssentral for historiske data

19 003 Hagbart Benjaminsen m ug b s Sysselsat med Gildeskaaln s gaardsarbeide 004 Alda Benjaminsdatter k ug b d Datter Gildeskaaln s 005 Juliana Benjaminsdatter k ug b d Datter Gildeskaaln s 006 Benjamin Benjaminsen m ug b s Søn Gildeskaaln s Grimstad-Finnes Engenes (2 m, 2 k) (3 m, 2 k) (Det søndenfjeldske distrikt) 001 Gjert Hansen m g f hf Fisker Gildeskaaln s Sannsynleg opphaldstad: Forstrand 002 Ragna Hansen k g b hm Fiskerkone Gildeskaaln s 003!! Hansen* m ug b s Søn Gildeskaaln s Merknad: Udøpt 004 Anne Eliasdatter k e b hm Jordbrukerske Meløy n s (Husmandsplads) 005 Birger Johnsen m ug b fl Sysselsat i jordbruksarb Meløy n s Grimstad-Finnes Engenes (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) (Det søndenfjeldske distrikt) 001 John Tomasen m g b hf Gaardbruker selveier og Gildeskaaln s fisker 002 Maren Andersen k g b hm Gaardbrukerkone Gildeskaaln s 003 Meier Tomasen m ug b s Fisker Gildeskaaln s 004 Annete Tomasen k ug b d Sysselsat med Gildeskaaln s husgjerningen 005 Bernharda Tomasen k ug b d Datter Gildeskaaln s Grimstad-Finnes Nystad (5 m, 4 k) (5 m, 4 k) (Det søndenfjeldske distrikt) 001 Eilert Knutsen m g b hf Gaardbruker (selveier) Gildeskaaln s 002 Jobine Knutsen k g b hm Gaardbrukerkone Moskenesn s 003 Kalem Risberg m ug b s Fisker Gildeskaaln s 004 Karl Knutsen m ug b s Fisker Gildeskaaln s 005 Enar Knutsen m ug b s Søn Gildeskaaln s 006 Herløv Knutsen m ug b s Søn Gildeskaaln s 007 Elfrida Knutsdatter k ug b d Datter Gildeskaaln s 008 Jerly Knutsdatter k ug b d Datter Gildeskaaln s 009 Alberta Tomasen k ug b tj Tjenestepike Gildeskaaln s Grimstad-Finnes Kleiven (2 m, 1 k) (2 m, 2 k) (Det søndenfjeldske distrikt) 001 Peter Larsen m g b hf Husmand (jordbrukende) Gildeskaaln s og skomaker 002 Johanna Sahl k g b hm Husmandskone Stamnes n s 003 Peder Petersen m ug b s Fisker Gildeskaaln s 004 Kristofa Pedersen k ug f d Datter Gildeskaaln s Sannsynleg opphaldstad:!! Grimstad-Finnes Midtigaard (4 m, 1 k) (4 m, 1 k) (Det søndenfjeldske distrikt) 001 Albert Andersen m g b hf Gaardbruker selveier og Gildeskaaln s fisker 002 Ovidia Hansen k g b hm Gaardbrukerkone Gildeskaaln s Folketeljinga 1910 Registreringssentral for historiske data Side 19

20 1838 Gildeskaal 003 Amandus Albertsen m ug b s Søn Gildeskaaln s 004 Halvdan Albertsen m ug b s Søn Gildeskaaln s 005 Kristian Hansen m ug b fl Fisker Gildeskaaln s Grimstad-Finnes Storvik (5 m, 5 k) 10 (5 m, 5 k) (Det søndenfjeldske distrikt) John Christensen m g b hf Gaardbruker (selveier) Gildeskaaln s 002 Pedrikke Bentsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Gildeskaaln s 003 Peder Johnsen m ug b s Fisker Gildeskaaln s 004 Andreas Jensen m e b hf Føderaadsenkemand Gildeskaaln s 005 Menelai Næss m g b hf Lærer ved folkeskolen Bjørnør n s 006 Inga Næss k g b hm Lærerkone Gildeskaaln s 007 Lars Næss m ug b s Søn Gildeskaaln s 008 Johanna Næss k ug b d Datter Gildeskaaln s 009 Nikoline Næss k ug b d Datter Gildeskaaln s 010 Modesta Jensen k ug b tj Tjenestepike Gildeskaaln s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Grimstad-Finnes Storvik (4 m, 4 k) 1 7 (3 m, 4 k) (Det søndenfjeldske distrikt) 001 Anne Pettersen k e b hm Postaabnerske, Ekspeditør Melø n s og Gaardbrukerske (selveier) 002 Ingeborg Pettersen k ug b d Sysselsat i husgjerningen Gildeskaaln s 003 Rikart Pettersen m ug b s Fisker Gildeskaaln s Bygning for nattopphald: Stabursbygning 004 Alfred Pettersen m ug b s Søn Gildeskaaln s 005 Elise Pettersen k ug b d Datter Gildeskaaln s 006 Julianna Pettersen k ug b d Datter Gildeskaaln s 007 Peder Pettersen m ug b s Søn Gildeskaaln s 008 Osvald Hansen m ug mt b s Barn Gildeskaaln s Sedvanleg bustad: Forstrand Grimstad-Finnes Bakken (1 m, 3 k) (1 m, 4 k) (Det søndenfjeldske distrikt) 001 Bætta Nilsen k e b hm Gaardbrukerske (selveier) Melø n 002 Kaia Albertsdatter k ug b d Datter Gildeskaaln 003 Olaf Albertsen m ug b s Søn Gildeskaaln 004 Helga Albertsdatter k ug f d Datter Gildeskaaln Trusamf.: Uttraadt Sannsynleg opphaldstad: Melø 005 Marie Albertsdatter k ug b d Datter Gildeskaaln Grimstad-Finnes Stranden (6 m, 2 k) (6 m, 3 k) (Det søndenfjeldske distrikt) 001 Helmer Hansen m g b hf Husmand ikke Gildeskaaln s jordbrukende og fisker 002 Marie Rangvaldsen k g b hm Fiskerkone Meløy n s 003 Hilmar Helmersen m ug b s Søn Gildeskaaln s 004 Rangvald Helmersen m ug b s Søn Gildeskaaln s 005 Oliva Helmersdatter k ug f d Datter Gildeskaaln s Sannsynleg opphaldstad: Meløy 006 Anna Helmersdatter k ug b d Datter Gildeskaaln s 007 Ingval Helmersen m ug b s Søn Gildeskaaln s 008 Emil Helmersen m ug b s Søn Gildeskaaln s 009 Magnus Helmersen m ug b s Søn Gildeskaaln s Side 20 Registreringssentral for historiske data

21 Folketeljinga Grimstad-Finnes Fribak (5 m, 6 k) 11 (5 m, 6 k) (Det søndenfjeldske distrikt) Peder Kristoffersen m g b hf Gaardbruker selveier og Gildeskaaln s fisker 002 Emelie Jensen k g b hm Gaardbrukerkone Gildeskaaln s 003 Danker Pedersen m ug b s Fisker Gildeskaaln s 004 Petra Pedersen k ug b d Datter Gildeskaaln s 005 Kasandra Pedersen k ug b d Datter Gildeskaaln s 006 Sigurd Pedersen m ug b s Søn Gildeskaaln s 007 Kristian Pedersen m ug b s Søn Gildeskaaln s 008 Frida Pedersen k ug b d Datter Gildeskaaln s 009 Magnus Pedersen m ug b s Søn Gildeskaaln s 010 Inga Pedersen k ug b d Datter Gildeskaaln s 011 Andrea Matisen k e b hm Føderaadsenke Gildeskaaln s Grimstad-Finnes Elvevaal (2 m, 5 k) (2 m, 5 k) (Det søndenfjeldske distrikt) 001 Nikolai Kristoffersen m g b hf Gaardbruker selveier og Gildeskaaln s fisker 002 Pedrike Olsen k g b hm Gaardbrukerkone Gildeskaaln s 003 Marie Nikolaisdatter k ug b d Sysselsat med Gildeskaaln s husgjerningen 004 Alsten Nikolaisen m ug b s Søn Gildeskaaln s 005 Nansy Nikolaisdatter k ug b d Datter Gildeskaaln s 006 Anne Nikolaisdatter k ug b d Datter Gildeskaaln s 007 Elvida Nikolaisdatter k ug b d Datter Gildeskaaln s Grimstad-Finnes Storvik (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) (Det søndenfjeldske distrikt) 001 Anton Hansen m g b hf Gaardbruker selveier og Gildeskaaln s fisker 002 Edel Hansen k g b hm Gaardbrukerkone Meløy n s 003 Ibenhard Hansen m ug b s Snedker Gildeskaaln s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1906 Flytta attende til Noreg: 1908 Bustad i Noreg før utflytting: Gildeskaal Siste bustad i Amerika: Kanada Stilling i Amerika: Arbeider ved Jernbaneanlæg Merknad: 004 Linnas Olsen m ug b fl Barn Meløy n 005 Ingvald E. Storvik m g b hf Fisker Meløy n s 006 Hilda %O??% Storvik k g b hm Fiskerkone Meløy n s 007 Olga Storvik k ug b d Datter Gildeskaaln s Grimstad-Finnes Storvik (4 m, 4 k) (4 m, 3 k) (Det søndenfjeldske distrikt) 001 Anton Olsen m g b hf Gaardbruker (selveier) Gildeskaaln s 002 Wilhelmine Ellingsen k g b hm Gaardbrukerkone Gildeskaaln s 003 Einar Antonsen m ug b s Fisker Gildeskaaln s 004 Peder Antonsen m ug b s Fisker Gildeskaaln s 005 Danna Antonsdatter k ug b d Sysselsat med Gildeskaaln s husgjerningen 006 Wilhelm Antonsen m ug b s Søn Gildeskaaln s 007 Henny Iversdatter k ug b fl Barn, Fors. gbr. og fisker? Gildeskaaln s 008 Ester Osdatter k ug mt b d Barn, Fors. gbr. og fisker? Gildeskaaln s Sedvanleg bustad: Finnes Registreringssentral for historiske data Side 21

22 1838 Gildeskaal Grimstad-Finnes Storvik (4 m, 2 k) (4 m, 1 k) (Det søndenfjeldske distrikt) 001 Edvin Olsen m g b hf Landhandler og Gildeskaaln s gaardbruker selveier 002 Marie Antonsdatter k g b hm Landhandlerkone Gildeskaaln s 003 Arne Edvinsen m ug b s Søn Gildeskaaln s 004 Jentoft Edvinsen m ug b s Søn Gildeskaaln s 005 Ovid Edvinsen m ug b s Søn Gildeskaaln s 006 Anna Nilsen k g mt b hm Syerske Rødøy n s Sedvanleg bustad: Grimstad Grimstad-Finnes Sjøvollen (0 m, 2 k) (0 m, 2 k) (Det søndenfjeldske distrikt) 001 Antonnette Kristensen k e b hm Gaardbrukerske selveier Gildeskaaln s 002 Kornelie Johansdatter k ug b d Sysselsat med husgjerningen Gildeskaaln s Grimstad-Finnes Sjøvollen (1 m, 4 k) (1 m, 4 k) (Det søndenfjeldske distrikt) 001 Anfeldt Johansen m g b hf Gaardbruker selveier og Gildeskaaln s fisker 002 Kornelie Johansen k g b hm Gaardbrukerkone Gildeskaaln s 003 Parelie Anfeltsdatter k ug b d Datter Gildeskaaln s 004 Astrid Anfeltsdatter k ug b d Datter Gildeskaaln s 005 Ragna Lauritsdatter k ug b fl Barn, Fors. gbr. og fisker Gildeskaaln s Grimstad-Finnes Toften (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) (Det søndenfjeldske distrikt) 001 Johannes Pedersen m g b hf Fiskhandler og Gildeskaaln s Gaardbruker selveier 002 Ingeborg Pedersen k g b hm Fiskhandlerkone Gildeskaaln s 003 Petra Pedersdatter k ug b d Datter Gildeskaaln s 004 John Pedersen m ug b s Søn Gildeskaaln s 005 Alfild %Ju% Pedersdatter k ug b d Datter Gildeskaaln s 006 Helmine Hansdatter k ug b tj Tjenestepike Gildeskaaln s Grimstad-Finnes Sletvoll (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) (Det søndenfjeldske distrikt) 001 Anton Johansen m g b hf Gaardbruker selveier og Gildeskaaln s fisker 002 Kaia Edvartsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Gildeskaaln s 003 Edvarda Antonsdatter k ug b d Datter Gildeskaaln s 004 Anfelt Antonsen m ug b s Søn Gildeskaaln s 005 Josefine Antonsdatter k ug b d Datter Gildeskaaln s 006 Herman Antonsen m ug b s Søn Gildeskaaln s 007 Kristian Antonsen m ug b s Søn Gildeskaaln s Grimstad-Finnes Storvik (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) (Det søndenfjeldske distrikt) 001 Ole Johansen m g b hf Gaardbruker selveier og fisker Gildeskaaln s Side 22 Registreringssentral for historiske data

23 002 Kasandra Svensgaard k g b hm Gaardmandskone Meløy n s 003 Anne Olsdatter %Johansdatter k ug b d Datter Gildeskaaln s % 004 Johan Olsen m ug b s Søn Gildeskaaln s 005 Petter Olsen m ug b s Søn Gildeskaaln s 006 Ragna Olsdatter k ug b d Datter Gildeskaaln s 007 Olaf Olsen m ug b s Søn Gildeskaaln s Folketeljinga Grimstad-Finnes Storvik (3 m, 7 k) 11 (4 m, 7 k) (Det søndenfjeldske distrikt) Edvart Hansen m g b hf Gaardbruker selveier og Gildeskaaln s fisker 002 Hanna Jensen k g b hm Gaardbrukerkone Gildeskaaln s 003 Helmine Edvartsdatter k ug b d Sysselsat i husgjerningen Gildeskaaln s 004 Aksel Edvartsen m ug b s Sysselsat med Gildeskaaln s jordbruksarb. 005 Hildor Edvartsen m g b hf Gaardbr. selveier og fisker Gildeskaaln s 006 Laura Hansdatter k g b hm Gaardbrukerkone Gildeskaaln s 007 Hanna Hildorsdatter k ug b d Datter Gildeskaaln s 008 Emma Hildorsdatter k ug b d Datter Gildeskaaln s 009 Amalie Johansdatter k ug b tj Tjenestepike Gildeskaaln s 010 Martin Karlsen m g f hf Fisker Bodin n s Sannsynleg opphaldstad: Hellevær 011 Petrine Karlsen k g b hm Fiskerkone Gildeskaaln s Grimstad-Finnes Langhaugen (2 m, 2 k) (2 m, 3 k) (Det søndenfjeldske distrikt) 001 Lars Johansen m g b hf Gaardbruker selveier og Meløy n fisker 002 Sara Johansen k g b hm Gaardbrukerkone Meløy n 003 Johan Larsen m ug b s Søn Meløy n 004 Antonette Antonsen k ug f fl Syerske Meløy n s Sannsynleg opphaldstad: Grimstad 005 Johanna Olsdatter k ug b tj Tjenestepike Meløy n s Grimstad-Finnes Heimdal (4 m, 1 k) (4 m, 1 k) (Det søndenfjeldske distrikt) 001 Hans Kristensen m g b hf Husmand (jordbrukende) Gildeskaaln s og fisker 002 Albertine Eliasdatter k g b hm Husmandskone Gildeskaaln s 003 Kristen Hansen m ug b s Fisker Gildeskaaln s 004 Angel Hansen m ug b s Søn Gildeskaaln s 005 Haldor Hansen m ug b s Søn Gildeskaaln s Grimstad-Finnes (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) (Det søndenfjeldske distrikt) 001 Otelius Jensen m g b hf Fisker og baadsbygger Gildeskaaln s 002 Kristine Olsdatter k g b hm Fiskerkone Gildeskaaln s 003 Kristian Jensen m ug b s Snedker og baadsbygger S Gildeskaaln s 004 Anna Jensen k ug b d Sysselsat i husgjerningen Gildeskaaln s 005 Ole Jensen m ug b s Fisker Gildeskaaln s 006 Berntine Jensen k ug b d Sysselsat i husgjerningen Gildeskaaln s Registreringssentral for historiske data Side 23

24 1838 Gildeskaal Grimstad-Finnes Storvik (4 m, 2 k) (4 m, 1 k) (Det søndenfjeldske distrikt) 001 Wilhelm Olsen m g b hf Gaardbruker selveier og Gildeskaaln s fisker 002 Ovidia Olsen k g b hm Gaardbrukerkone Gildeskaaln s 003 Kristoffer Wilhelmsen m ug b s Fisker Gildeskaaln s 004 Oskar Wilhelmsen m ug b s Søn Gildeskaaln s 005 Aksel Wilhelmsen m ug b s Søn Gildeskaaln s 006 Kristine Kristensen k e mt b fl Syselsat med Gildeskaaln s husgjerningen Sedvanleg bustad: Hellevær Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 357 (kvinner: 178, menn: 179) Bustader i kretsen: 55 Krets: 002 Forstranden - Fimritsøerne Prestegjeld: Gildeskaal Herred/by: Gildeskaal Forstranden - Novik (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) Fimritsøerne 001 Anton C. Parelusen m g b hf Gaardbruker og Fisker Novik n s 002 Amalie Mensoni k g b hm Gaardmandskone Gildeskaaln s 003 Alfred Pareliusen m ug b s Fiskeri Gildeskaaln s 004 Petrine Pareliusen k ug b d Tjeneste Pige Gildeskaaln s 005 Konstanse Pareliusen k ug b d Tjeneste Pige Gildeskaaln s 006 Olai Olsen m ug b fl Tjeneste Dreng Gildeskaaln s 007 Josefine Pedersen k ug b fl Tjeneste Pige Gildeskaaln s Forstranden - Novik (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) Fimritsøerne 001 Anton Jensen m g b hf Gaardbruger og Fisker Gildeskaaln s 002 Berret Pedersen k g b hm Gaardmanskone Romsdalenn s 003 Kondrat Antonsen m ug b s Fisker og dagarbeider Gildeskaaln s 004 Olaf Antonsen m ug b s Fisker og dagarbeider Gildeskaaln s 005 Arenolda Karelsen k ug b fl Barn Flagstad n s 006 Laura Johansen k ug b tj Tjeneste Pige Saltdalenn s Forstranden - Novik (4 m, 1 k) (4 m, 1 k) Fimritsøerne Merknad: Strandsider 001 Lars Todal Hansen m e b hf Fiskeri Gildeskaaln s Bygning for nattopphald: Strandsider 002 Hans Todal m ug b s Skjøman Gildeskaaln s 003 Hilda Todal k ug b d Husbestyrerinde Gildeskaaln s 004 Kristian Todal m ug b s Gildeskaaln s 005 Birger Todal m ug b s Gildeskaaln s Forstranden - Novik (3 m, 5 k) (4 m, 5 k) Fimritsøerne 001 Peder Jensen m g f hf Gaardbruker Fisker Gildeskaaln s Sannsynleg opphaldstad: Næsna Bygning for nattopphald: Hovedbygning 002 Petrine Jensen k g b hm Gaardmandskone Gildeskaaln s Bygning for nattopphald: Hovedbygning 003 Emil Hansen m ug b Pleijebarn Pleijebarn Gildeskaaln s Bygning for nattopphald: Hovedbygning 004 Jens Olsen m g b hf Føderaadsman Gildeskaaln s Bygning for nattopphald: Føderaadsman 005 Jertine Olsen k g b hm Føderaadskone Gildeskaaln s 006 Jonete Olsen k e b d Syerske Gildeskaaln s 007 Johan Jakobsen m g b fl Fisker og dagarbeider Værø n s 008 Emma Olsen k g b d Husligt arbeide Gildeskaaln s 009 Margit Jakobsen k ug b d Dater Gildeskaaln s Side 24 Registreringssentral for historiske data

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1867 Bø Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1818 Herøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1818 Herøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1818 Herøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0921 Tromø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1018 Søgne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1428 Askvold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0512 Lesje Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1835 Træna, Lurøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1835 Træna, Lurøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1835 Træna, Lurøy prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer