Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 1428 Askvold Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 1428 Askvold Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 246 (kvinner: 121, menn: 125) Bustader i kretsen: 39 Krets: 001 Grimeli og Mjaasæth Prestegjeld: Askvold Herred/by: Askvold Grimeli og Haukåsmyren (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) Mjaasæth 001 Erik Sørensen m g b hf gårdbruker Askvold n s 002 Andrina Nilsdatter k g b hm gårdmandskone Kinn n s Søndfj. 003 Mathias Eriksen m ug b s Kreaturhandler Askvold n s Grimeli og Haukåsmyren (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) Mjaasæth 001 Hendrik Olsen m g b hf Grubearbeider Askvold n s Arbeidsledig: l 002 Anne Eriksdatter k g b hm Arbeiders hustru Askvold n s 003 Johanne Hendriksdatter k ug b d Datter Askvold n s 004 Erling Hendriksen m ug b s Søn Askvold n s 005 Rakel Hendriksdatter k ug b d Datter Askvold n s 006 Hendrik Hendriksen m ug b s Søn Askvold n s 007!! Hendriksen* m ug b s Søn Askvold n s Merknad: Udøpt gut Grimeli og Øvre Grimeli (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) Mjaasæth 001 Søren J. Grimeli m ug b hf Gårdbruker Askvold n s 002 Soffie Andreasdatter k ug b tj Husholderske Vefring n s Søndfj. 003 Josefine Nilsdatter k ug b fl Privatforpleiet Vefring n s Søndfj. 004 Jakob Sørensen m ug b s Søn Askvold n s 005 Gjertrud Lassesdatter k e b tj Tjener Indre n s Holmedal Grimeli og Øvre Grimeli 1 1, 2 3 (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) Mjaasæth 001 Simon Olsen m g b hf Gårdbruker Naustdal n s Søndf. 002 Susanne Andreasdatter k g b hm Gårdbrukskone Kinn n s Søndfjord 003 Ragna Simonsdatter k ug b d Datter Askvold n s Grimeli og Uren (plads) (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) Mjaasæth 001 Severin Langen m g b hf Pladsmand Grubearbeid Askvold n s %Kinn Søndfjord % Arbeidsledig: l 002 Johanne Ananiasdatter k g b hm Pladsmandskone Askvold n s 003 Massi Larsdatter k e b fl Føderådskone Kinn n s Søndfjord 004 Maria Sørensdatter k e b fl Forpleiet (av hf) Kinn n s Søndfjord 005 Bernhard Hendriksen m b fs Fostesøn Askvold n s Folketeljinga Grimeli og Østre Grimeli 1 3, 4 6 (1 m, 5 k) (2 m, 6 k) Mjaasæth 001 Thomas Karlsen m g f hf Gårdbruker og grubearbeid Askvold n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1428 Askvold Sannsynleg opphaldstad: Svanø i Kinn Side 12 Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1895 Flytta attende til Noreg: 1900 Bustad i Noreg før utflytting: Askvold Siste bustad i Amerika: Minnisota Stilling i Amerika: Jordbruksarbeider Merknad: 002 Sara Villumsdatter k g b hm Gårdmandskone Askvold n s 003 Berntine Thomasdatter k ug b d Husgjerning Askvold n s 004 Olaf Thomassen m ug b s Søn Askvold n s 005 Konstanse Thomasdatter k ug f d Datter Askvold n s Sannsynleg opphaldstad: Undersæth i Askvold 006 Margot Thomasdatter k ug b d Datter Askvold n s 007 Solveig Thomasdatter k ug b d Datter Askvold n s 008 Martha Sivertsdatter k e b fl Føderådskone Beitstadenn Indherred Grimeli og Øvre Grimeli (3 m, 6 k) (3 m, 6 k) Mjaasæth 001 John Bentås m g b hf Gårdbruker Askvold n s 002 Dorthea Kristiansdatter k g b hm Gårdmandskone Askvold n s 003 Elisa Johnsdatter k b d Husgjerning og Kreaturstel Askvold n s 004 Anna Johnsdatter k ug b d Husgjerning og Kreaturstel Askvold n s 005 Kristina Johnsdatter k ug b d Datter Askvold n s 006 Borghild Johnsdatter k ug b d Datter Askvold n s 007 Dagfinn Johnsen m ug b s Søn Askvold n s 008 Johannes Johnsen m ug b s Søn Askvold n s 009 Elen Knutsdatter k e b el Føderådskone Kvikne n s Grimeli og Stavangspladsen (5 m, 2 k) (5 m, 2 k) Mjaasæth 001 Ole Stavang m g b hf Pladsmand Kinn i n s Søndfjord 002 Sille Larsdatter k g b hm Pladsmandskone Kinn i n s Søndfjord 003 Ole Olsen m g b fl Grubearbeider Askvold n s Arbeidsledig: l 004 Katrine Torsdatter k g b fl Arbeiders Kone Haugesundn s 005 Teodor Olsen m ug b s Søn Askvold n s 006 Ole Olsen m ug b s Søn Askvold n s 007 Sigurd Olsen m ug b s Søn Askvold n s Grimeli og Pladsen (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) Mjaasæth 001 Ole Pladsen m g b hf Gårdbruker og Fisker Askvold n s 002 Guri Johannesdatter k g b hm Gårdmandskone Askvold n s 003 Dorthea Olsdatter k ug b d Husgjerning og kreaturstel Askvold n s 004 Johannes Olsen m ug b s Gårdsarbeider og fiskeri Askvold n s 005 Berntine Olsdatter k ug b d Datter Askvold n s 006 Klara Olsdatter k ug b d Datter Askvold n s 007 Gustav Olsen m ug b s Søn Askvold n s 008 Elida Olsdatter k ug b d Datter Askvold n s Grimeli og Stubseidvåg (6 m, 4 k) 13 (8 m, 5 k) Mjaasæth Elias Helesen m g b hf Gårdbruker og båtbygger Askvold n s S 002 Susanne Abrahamsdatter k g b hm Gårdmandskone Kinn n s Søndfjord 003 Anskar Eliassen m ug f s Fyrbøter tilsjøs Askvold n s Sannsynleg opphaldstad: S/S Tento Aalesund? 004 Adolf Eliassen m ug f s Arbeider ved Jodfabrik Askvold n s s Digitalarkivet - Arkivverket

13 Sannsynleg opphaldstad: Stangfj. fabrik 005 Sina Eliasdatter k ug b d Husgjerning og kreaturstel Askvold n s 006 Sverre Eliassen m ug b s Søn Askvold n s 007 Anton Eliassen m ug b s Søn Askvold n s 008 Olga Eliasdatter k ug b d Datter Askvold n s 009 Mathias Eliassen m ug b s Søn Askvold n s 010 Herolf Eliassen m ug b s Søn Askvold n s 011 Helga Eliasdatter k ug f d Datter Askvold n s Sannsynleg opphaldstad: Bergen 012 Kristina Eliasdatter k ug b d Datter Askvold n s 013 Hele Sørensen m e b fl Gårdsarbeide og Føderådsmand Kinn Søndfj Grimeli og Liavik (1 m, 4 k) (2 m, 4 k) Mjaasæth 001 Andreas Sørensen m e b hf Pladsmand Askvold n s 002 Hendrik Villumsen m g f fl Jordbruksarbeider Askvold n s Sannsynleg opphaldstad: Undersæth i Askvold 003 Johanne Andreasdatter k g b fl Husholderske Askvold n s 004 Sina Hendriksdatter k ug b d Datter Askvold n s 005 Maria Hendriksdatter k ug b d Datter Askvold n s 006 Anne Andersdatter k ug b tj Tjenestepike Jølster Søndfj. n s Grimeli og Lien (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) Mjaasæth 001 Søren Lien m g b hf Gårdbruker og fisker Askvold n s 002 Kristine Helesdatter k g b hm Gårdmandskone Askvold n s 003 Reinhard Olsen m ug b tj Tjener Gårdsarbeide og Askvold n s postbud 004 Engel Johannesdatter k ug b tj Tjenestepike Husgjerning Askvold n s 005 Edvard Madsen m ug b fg. (fostegut) Fostegut (Privat) Fors Kinn n s tjener Søndfjord Grimeli og Hollevik (3 m, 4 k) (4 m, 4 k) Mjaasæth 001 Andreas Engelsen m g b hf Gårdbruker og fisker Askvold n s 002 Anne Johannesdatter k g b hm Gårdmandskone Askvold n s 003 Julius Andreassen m ug f s Jernbanearbeider Askvold n s Sannsynleg opphaldstad: 1/2 år Amerika 004 Setora Andreasdatter k ug b d Husgjerning og kreaturstel Askvold n s 005 Albert Andreassen m ug b s Søn Askvold n s 006 Ingeborg Johannesdatter k ug b tj Tjenestepike Husgjerning Askvold n s 007 David Andersen m e b fl Gårdsarbeide og fiskeri Askvold n s 008 Severine Sørensdatter k e b fl Føderådsenke Askvold n s Grimeli og Steinen (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) Mjaasæth 001 Peder Hollevik m g b hf Pladsmand og fisker Askvold n s 002 Petrine Madsdatter k g b hm Pladsmandskone Askvold n s 003 Soffie Pedersdatter k ug b d Datter Husgjerning Askvold n s Grimeli og Skogen (0 m, 2 k) (0 m, 2 k) Mjaasæth 001 Marthe Skogen k e b hm Pladsmandsenke og Askvold n s fattigunders. 002 Lina Abrahamsdatter k ug b d Off. forpleiet Askvold n Sjukdom: a Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13 n s

14 1428 Askvold Grimeli og Nilspladsen (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) Mjaasæth 001 Nils Hollevik m e b hf Pladsmand og bygningsarb Askvold n s 002 Nelle Nilsdatter k ug b d Husholderske Askvold n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Grimeli og Hollevik (2 m, 5 k) 1 7 (2 m, 5 k) Mjaasæth 001 Jens Hollevik m g b hf Gardbruker og fisker Askvold n s 002 Marie Kristiansdatter k g b hm Gårdmandskone Naustdal n s Søndfj. 003 Jerke Jensdatter k ug b d Husgjerning og kreaturstel Kinn n s Søndfj. 004 Jensine Jensdatter k ug b d Husgjerning og kreaturstel Askvold n s 005 Jerke Jensdatter k e b fl Forpleiet av hf Kinn n s Søndfj. 006 Johannes Andersen m g b hf Føderådsmand Askvold n s Merknad: Føderådshuset 007 Marthe Hansdatter k g b hm Føderådskone Ytre n s Holmedal Søndfjord Grimeli og Marthepladsen (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) Mjaasæth 001 Hans Jensen m g b hf Pladsmand og fisker Kinn n s Søndfjord 002 Petra Sørensdatter k g b hm Pladsmandskone Askvold n s 003 Jens Hansen m ug b s Søn Askvold n s 004 Dorthea Hansdatter k ug b d Datter Askvold n s 005 Harald Hansen m ug b s Søn Askvold n s Grimeli og Dalen (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) Mjaasæth 001 Mathias Dalen m g b hf Gårdbruker Askvold n s 002 Olianne Gundersdatter k g b hm Gårdmandskone Askvold n s 003 Andrias Mathiassen m g b s Gårdsarb og fisker Askvold n s 004 Maren Kristiansdatter k g b s.k. Husgjerning Vefring n s Søndfj. 005 Mathias Andreassen m ug b s.s. Søn Askvold n s 006 Anskar Andreassen m ug b s.s. Søn Askvold n s Grimeli og Stavenes (1 m, 1 k) (4 m, 3 k) Mjaasæth 001 Laurits Pettersen m g b hf Gårdbruker landhandler og Bergen n s ekspeditør 002 Rakel Pettersen k g b hm Gardmans & landh.kone Kinn n s Søndfjord 003 Severin Pettersen m ug f s Styrmand Askvold n s Sannsynleg opphaldstad: S/S Leander 004 Laurits Pettersen m ug f s Styrmand Askvold n s Sannsynleg opphaldstad: S/S Gimle 005 Helga Pettersen k ug f d Husjomfru Askvold n s Sannsynleg opphaldstad: London 2 1/2 år 006 Bernhard Refsøi m ug f tj Gårdsarbeide og fiskeri Askvold n s Sannsynleg opphaldstad: Saudesund Askvold 007 Solveig Pettersen k ug f d Kassererske Isenkramfor. Askvold n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiania Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Grimeli og Stavenesøen 5 1, 3 1 (1 m, 0 k) (0 m, 0 k) Mjaasæth 001 Andreas H. Kleppe m g mt hf Gårdbruker og Notbas Askøen n s Sedvanleg bustad: Askøen Bergen Grimeli og Ilderviken 5 1, 3 3 (2 m, 1 k) (3 m, 1 k) Mjaasæth 001 Ole Ildervik m g b hf Husmand Askvold n s 002 Judithe Martinusdatter k g b hm Vefring n s Søndfj. 003 Olaf Olsen m ug f s Farm.arb Askvold n s Sannsynleg opphaldstad: Vassington Amerika 1/2 år 004 Bertin Olsen m ug b s Askvold n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Grimeli og Undersæth (6 m, 6 k) 1 12 (6 m, 6 k) Mjaasæth 001 Olai Undersæth m g b hf Gårdbruker Askvold n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1886 Flytta attende til Noreg: 1894 Bustad i Noreg før utflytting: Askvold Siste bustad i Amerika: Minesota Stilling i Amerika: Farmarbeider Merknad: 002 Anne Abrahamsdatter k g b hm Gårdmandskone Berthe Olaisdatter k ug b d Husgjerningsarb Askvold n s 004 Olaf Olaisen m ug b s Gårdsarbeide Askvold n s 005 Sara Olaisdatter k ug b d Datter Askvold n s 006 Olai Olaisen m ug b s Søn Askvold n s 007 Hans Olaisen m ug b s Søn Askvold n s 008 Anton Olaisen m ug b s Søn Askvold n s 009 Marie Kolbeinsdatter k ug b tj Tjenestepike Fjøsstel Askvold n s 010 Hendrik Christensen m g b hf Gårdsarbeider og Husflids Askvold n s Merknad: Føderådshuset 011 Karen Olsdatter k g b hm Føderådskone Askvold n s 012 Sofie Halvorsen k e b fl Forpleiet av egne midler Kristiansund n Grimeli og Undersæth (3 m, 3 k) (2 m, 2 k) Mjaasæth 001 Villum Olsen m g b hf Gårdbruker Askvold n s 002 Marie Eliasdatter k g b hm Gårdmandskone Askvold n s 003 Vilhelm Villumsen m ug b s Jordbruksarbeide Askvold n s 004 Anna Villumsdatter k ug b d Husgjerning og kreaturstel Askvold n s 005 Hendrik Villumsen m g mt el Jordbruksarbeider Askvold n s Sedvanleg bustad: Liavik Askvold 006 Konstanse Thomasdatter k ug mt b besøkende Fors Askvold n s gaardbruker Sedvanleg bustad: Grimeli Askvold Grimeli og Mittun 5 4, 5, 7 6 (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) Mjaasæth 001 Ole Johan Mittun m g b hf Gårdbruker og Askvold n s veiopsynsmand 002 Johanne Hermansdatter k g b hm Gårdmandskone Askvold n s 003 Herman Olsen m ug f s Arbeider Askvold s Statsb.: Amerika Merknad: utgaar. Overstreka Sannsynleg opphaldstad: Oregon Amerika 6 år 004 Bernt Olsen m ug b s Jordbruksarbeide Askvold n s 005 Anne Olsdatter k ug b d Syerske Askvold n s 006 Marie Olsdatter k ug b d Husgjerning og kreaturstel Askvold n s 007 Ragna Olsdatter k ug b d Husgjerning og kreaturstel Askvold n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15 s

16 1428 Askvold Grimeli og Aarskogen (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) Mjaasæth 001 Lars Madsen m g b hf Gårdbruker Vefring n s Søndfj 002 Jørgine Pedersdatter k g b hm Gårdmandskone Askvold n s 003 Marie Larsdatter k ug b d Datter Askvold n s 004 Mathilde Pedersdatter k ug b tj Tjenestepike Kreaturstell Askvold n s 005 Nils Nilsen m ug b fl Husflidsarb i træ Askvold n s Grimeli og Steinsæth (4 m, 1 k) (4 m, 1 k) Mjaasæth 001 Trond Stensæth m g b hf Fisker og gårdbruker Askvold n s 002 Malene Olsdatter k g b hm Gårdmandskone Askvold n s 003 Monrad Trondsen m ug b s Søn Askvold n s 004 Johan Trondsen m ug b s Søn Askvold n s 005 Knut Trondsen m ug b s Søn Askvold n s Grimeli og Petterpladsen (0 m, 2 k) (1 m, 2 k) Mjaasæth 001 Jonas Bakken m g f hf Pladsmand og bygningsm Askvold n s S Sannsynleg opphaldstad: Høvik i Askvold 002 Malene Andreasdatter k g b hm Pladsmandskone Askvold n s 003 Anna Davidsdatter k ug b tj Tjenestepike Askvold n s 004 David Davidsen m ug f fs. Arbeider i Jodfabrik Askvold n s Merknad: Overstreka Sannsynleg opphaldstad: Gjerde i Askvold Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Grimeli og Bakken (4 m, 4 k) 1 8 (4 m, 4 k) Mjaasæth 001 Karl Bakken m g b hf Gårdbruker Vefring Søndfj. 002 Oline Iversdatter k g b hm Gårdmandskone Vefring n s Søndfj. 003 Andreas Karlsen m ug b s Søn Vefring n s Søndfj. 004 Alfred Karlsen m ug b s Søn Askvold n s 005 Tobbias Karlsen m ug b s Søn Askvold n s 006 Johanne Karlsdatter k ug b d Datter Askvold n s 007 Olianne Valentinsdatter k ug b tj Tjenestepike Naustdal n s Søndfj. 008 Katrine Rasmusdatter k e b hm Føderådsenke Kinn n s Søndfj. Merknad: Føderådshuset Grimeli og Haalen (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) Mjaasæth 001 Bernt Holen m e b hf Gårdbruker Naustdal n s Søndfj. 002 Petter Berntsen m ug f s Jordbruksarbeider Naustdal n s Søndfj. Merknad: utgaar. Overstreka Sannsynleg opphaldstad: 7 år Amerika Dakota 003 Bergitte Berntsdatter k ug b d Husholderske Naustdal n s Søndfj. 004 Lars Berntsen m ug b s Jordbruksarb og fisker Askvold n s Arbeidsledig: l 005 Hans Berntsen m ug b s Gårdsarbeide Askvold n s 006 Ole Berntsen m ug b s Søn Askvold n s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 007 Lydia Berntsdatter k ug b d Datter Askvold n s Grimeli og Mjåsæth (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) Mjaasæth 001 Fredrik Pettersen m g b hf Gårdbruker Askvold n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1887 Flytta attende til Noreg: 1892 Bustad i Noreg før utflytting: Askvold Siste bustad i Amerika: Minesota Stilling i Amerika: Jernbanearb Merknad: 002 Berthe Johannesdatter k g b hm Gårdmandskone Askvold n s 003 Soffie Thomasdatter k ug b fd. Fostedatter Husgjerning Aarstad n s 004 Marius Skrede m ug b tj Gårdsgut Eid n s Nordfj 005 H. Stafsnes m ug b fl Folkeskolelærer Askvold n s 006 Malene Mathiasdatter k ug b fl Off. forpleiet Vefring n s Søndfj. 007 Johanne Tolleifsdatter k e b fl Føderådskone Askvold n s 008 Karen Jakobsdatter k ug b el Lever av egne midler Askvold n s Grimeli og Mjåsæth (5 m, 7 k) 13 (6 m, 7 k) Mjaasæth Kolbein Mjåsæth m g b hf Gårdbruker Askvold n s 002 Engel Sørensdatter k g b hm Gårdmandskone Askvold n s 003 Amanda Kolbeinsdatter k ug b d Syerske Askvold n s 004 Laura Kolbeinsdatter k ug b d Husgjerning Askvold n s 005 Konrad Kolbeinsen m ug b s Gårdsarbeide Askvold n s 006 Svend Kolbeinsen m ug b s Gårdsarbeide Askvold n s 007 Anton Kolbeinsen m ug b s Søn Askvold n s 008 Anna Kolbeinsdatter k ug b d Datter Askvold n s 009 Peder Skrede m g f hf Banearbeider Horningdal n s Nordfj Sannsynleg opphaldstad: Dovrebanen 010 Johanne Skrede k g b hm Arbeiders hustru Stryn n s Nordfj. 011 Martin Skrede m ug b s Søn Stryn n s Nordfj. 012 Jenny Skrede k ug b d Datter Aurland n s Sogn 013 Petra Skrede k ug b d Datter Evanger n s Voss Grimeli og Heien (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) Mjaasæth 001 Jonas Heien m g b hf Gårdbruker Askvold n s 002 Anne Jakobsdatter k g b hm Gårdmandskone Askvold n s 003 Jakob Jonassen m ug f s Jordbruksarbeider Askvold n s Merknad: utgaar. Overstreka Sannsynleg opphaldstad: Dakota Amerika 9 år 004 Gunder Jonassen m ug b s Pasient Askvold n s 005 Gerhard Jonassen m ug b s Gårdsarbeide Askvold n s 006 Petternelle Jonasdatter k ug b d Husgjerning Askvold n s Folketeljinga Grimeli og Haugen (5 m, 5 k) 11 (6 m, 5 k) Mjaasæth Daniel Haugen m g b hf Gårdbruker og stenarb Gloppen n s Nordfj. 002 Emerense Andreasdatter k g b hm Gårdmandskone Askvold n s 003 Martin Danielsen m ug b s Jordbruksarbeider Bergen s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1901 Bustad i Noreg før utflytting: Askvold Stilling i Amerika: Fabrikarbeider Flytta attende til Noreg: 1910 Siste bustad i Amerika: Utha Merknad: 004 Rasmus Danielsen m ug f s Arbeider Askvold n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1428 Askvold Sannsynleg opphaldstad: Amerika 005 Bernt Danielsen m ug b s Pasient Askvold n s 006 Dorthea Danielsdatter k ug b d Husgjerning og kreaturstel Askvold n s 007 Astrid Danielsdatter k ug b d Husgjerning og kreaturstel Askvold n s 008 Marie Danielsdatter k ug b d Håndgjerningsarb Askvold n s 009 Johanne Danielsdatter k ug b d Datter Askvold n s 010 Abraham Danielsen m ug b s Søn Askvold n s 011 Mathias Danielsen m ug b s Søn Askvold n s Grimeli og Stubseid (2 m, 6 k) (2 m, 6 k) Mjaasæth 001 Mathias Stubseid m g b hf Gårdbruker og laksefisker Askvold n s 002 Rakel Johannesdatter k g b hm Gårdmandskone Askvold n s 003 Agnes Mathiasdatter k ug b d Husgjerning Håndgjerning Askvold n s og kreaturstel 004 Kamma Mathiasdatter k ug b d Husgjerning Håndgjerning Askvold n s og kreaturstel 005 Ragna Mathiasdatter k ug b d Husgjerning Håndgjerning Askvold n s og kreaturstel 006 Anna Mathiasdatter k ug b d Datter Askvold n s 007 Kristian Kristoffersen m ug b tj Gårdsgut Askvold n s 008 Petrine Mathiasdatter k e b fl Føderådsenke Askvold n s Grimeli og Fauskevik (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) Mjaasæth 001 Hendrik Bertilsen m ug b hf Gårdbruker og laksefisker Askvold n s Side 18 Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1888 Flytta attende til Noreg: 1896 Bustad i Noreg før utflytting: Askvold Siste bustad i Amerika: Minesota Stilling i Amerika: Jordbruksarb Merknad: 002 Berthe Bertilsdatter k ug b søster Kreaturstel Askvold n s 003 Soffie Bertilsdatter k ug b søster Husholderske Askvold n s 004 Trine Hansdatter k e b fl Føderådsenke Askvold n s 005 Vinsents Bertilsen m ug b broder Føderådsforpleiet Askvold n Sjukdom: a 006 Olianne Bendiksdatter k ug b tj Tjenestepike Naustdal Søndfj Grimeli og Fjeldet (3 m, 2 k) (4 m, 2 k) Mjaasæth 001 Kristoffer Fjeldet m g b hf Gårdbruker Askvold n s 002 Olina Eliasdatter k g b hm Gårdmandskone Indre n s Holmedal Søndfjord 003 Kristoffer Kristoffersen m ug b s Søn Askvold n s 004 Gustav Kristoffersen m ug b s Søn Askvold n s 005 Klara Kristoffersdatter k ug b d Datter Askvold n s 006 Sarius Kristoffersen m ug f s Grubearbeider Ytre n s Holmedal Sannsynleg opphaldstad: Kongsberg grube Grimeli og Rognebakken (7 m, 1 k) (7 m, 1 k) Mjaasæth 001 Kristoffer Smelvær m g b hf Grubearbeider og fisker Askvold n s Arbeidsledig: l 002 Helene Olsdatter k g b hm Arbeiderkone Askvold n s 003 Kristian Kristoffersen m ug b s Søn Askvold n s 004 Olaf Kristoffersen m ug b s Søn Askvold n s 005 Konrad Kristoffersen m ug b s Søn Askvold n s 006 Laurits Kristoffersen m ug b s Søn Askvold n s 007 Albert Kristoffersen m ug b s Søn Askvold n s n Digitalarkivet - Arkivverket

19 008 Bertin Kristoffersen m ug b s Søn Askvold n s Grimeli og S/S Leif (Stavenæshavn) 2 (2 m, 0 k) (0 m, 0 k) Mjaasæth 001 Ludvig Arø m g mt Rægefiskeri Jelse n s Sedvanleg bustad: Florø 002 Thorkel Ærfjord m ug mt Rægefiskeri Jelsa n s Merknad: E: Slutt på krets 1 Sedvanleg bustad: Ærfjod Stavanger Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 351 (kvinner: 181, menn: 170) Bustader i kretsen: 35 Krets: 002 Stafsnes Prestegjeld: Askvold Herred/by: Askvold Stafsnes Haugene (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Bertil J. Mjaaset m g b hf gaardbr og arbeid ved Askvold n s alluminiumsfabrik 002 Larssine O. Mjaaset k g b hm utfører alt kvindeligt Hyllestadn s arbeid paa gaarden 003 Johanna J. Mjaaset k ug b d Bergen n s 004 Leif J. Mjaaset m ug b s Askvold n s 005 Erna J. Mjaaset k ug b d Askvold n s 006 Johannes J. Mjaaset m ug b s Askvold n s Stafsnes Yndestad 10 3, 4 8 (3 m, 5 k) (4 m, 5 k) 001 Hans J. Yndestad m g b hf gaardbruker Værø n s 002 Oleanne L. Yndestad k g b hm sysselsat ved gaardsbruket Askvold n s 003 Lauritz H. Yndestad m ug b s arbeider ved Askvold n s alluminiumsfabrik 004 Julie H. Yndestad k ug b d sysselsat ved gaardsbruket Askvold n s 005 Amanda H. Yndestad k ug b d Askvold n s 006 Alfred H. Yndestad m ug b s Askvold n s 007 Konrad H. Yndestad m ug f s arbeider hos farmer Askvold n s Sannsynleg opphaldstad: nord Dakota Amerika 2 aar 008 Hanna M. Yndestad k e b fl kaarkone Indre n s Holmedal 009 Marie N. Yndestad k e b el kaarkone Askvold n s Stafsnes Yndestad (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Vincent L. Yndestad m g b hf gaardbruker Askvold n s 002 Petra B. Yndestad k g b hm ved gaardsbr og huset Askvold n s 003 Lars V. Yndestad m ug b s Askvold n s 004 Hanna V. Yndestad k ug b d Askvold n s 005 Anna V. Yndestad k ug b d Askvold n s 006 Elisa V. Yndestad k ug b d Askvold n s Folketeljinga 1910 Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Stafsnes Yndestad 10 2, 6 10 (7 m, 3 k) 1 11 (7 m, 4 k) 001 Endre L. Yndestad m e f hf gaardbr, postaapner, Guddal n s d.ekspeditør, l.handelsmand sogn Sannsynleg opphaldstad: Bergen 002 Hans E. Yndestad m g b s sysselsat ved faderens drift Askvold n s 003 Hanna N. Yndestad k g b sønnekone sysselsat i huset og ved Gudalen n s gaardsdriften sogn 004 Lasse E. Yndestad m ug b s poataapner, ekspeditør, Askvold n s telefonbestyrer 005 Johanne E. Yndestad k ug f d sypige Askvold n s Sannsynleg opphaldstad: Bergen Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1428 Askvold 006 Anna E. Yndestad k ug b d sysselsat i huset og Askvold n s gaardsdrif. 007 Kristen E. Yndestad m ug b s Askvold n s 008 Brita H. Yndestad k ug b sønnedatter Askvold n s 009 Kristoffer G. Krohn m g b el lever av sine midler Førde n s 010 Bendik O. N. Yndestad m ug mt b sysselsat ved gaardbruk Gudal n s sogn Sedvanleg bustad: Yndestad Guddal sogn 011 Anders B. Yndestad m e b fl kaarmand Kinn n s herred 012 Sylfest O. Syltevik m ug b el fisker Sundelven s Merknad: Butikhuset Stafsnes Yndestad (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Jens K. Stang m g b hf gaardbruker Askvold n s 002 Marie L. Stang k g b hm i huset og ved gaardsbr Askvold n s Stafsnes Skogen (4 m, 5 k) (4 m, 5 k) 001 Andreas N. Stang m g b hf gaardbruker Askvold n s 002 Oline Ø. Stang k g b hm sysselsat i huset og ved Askvold n s gaarden 003 Nils A. Stang m ug b s Askvold n s 004 Øivind A. Stang m ug b s Askvold n s 005 Olefine M. Aarseth k ug b tj sysselsat i huset og ved Vefring n s gaarden 006 Nils L. Stang m g b hf gaardbruker Førde n s 007 Hellene I. Stang k g b hm sysselsat i huset og ved Førde n s gaarden 008 Nekoline N. Stang k ug b d ved gaarden og huset Førde n s 009 Jenny N. Stang k ug b d ved gaarden og huset Askvold n s Stafsnes Skogen (plads) (1 m, 0 k) (1 m, 0 k) 001 Mons N. Grimelid m e b hf pladsmand uten jord, (fattigunderst) Askvold n s Stafsnes Stang (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Ananias J. Skulstad m g b hf arbeider i jodfabrik Bergen n s 002 Severine S. Skulstad k g b hm alt i huset, forefaldende Skjold n s 003 Nils A. Skulstad m ug b s Søn Haugesundn s 004 Anna A. Skulstad k ug b d Datter Askvold n s 005 Borghild A. Skulstad k ug b d Datter Askvold n s 006 Johan A. Skulstad m ug b s Søn Askvold n s 007 Ole A. Skulstad m ug b s Søn Askvold n s Stafsnes Stang (10 m, 8 k) 18 (10 m, 8 k) Arnold K. Stang m g b hf gaardbruker Askvold n s 002 Elisa B. Stang k g b hm gaardmandskone Askvold n s 003 Kamilla A. Stang k ug b d datter Askvold n s 004 Johannes A. Stang m ug b s søn Askvold n s 005 Anna A. Stang k ug b d datter Askvold n s 006 Karl A. Stang m ug b s søn Askvold n s 007 Gurine E. Erikstad k ug b tj tjenestepike paa gaarden Svanø n s sogn 008 Jens S. Grimelid m ug b tj tjener paa gaarden Askvold n s 009 Kolbein N. Stang m g b hf føderaadsmand Askvold n s 010 Petrine P. Stang k g b hm føderaadskone Askvold n s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 011 Jensina P. Stang k ug b sønnedatter sønnedatter Askvold n s 012 Ole J. P. Fursæth m g b hf arbeider ved Askvold n s alluminiumsfabr 013 Dorthea K. Fursæth k g b hm arbeiderkone Askvold n s 014 Anna O. Fursæth k ug b d datter Askvold n s 015 Peter O. Fursæth m ug b s søn Askvold n s 016 Kolbein O. Fursæth m ug b s søn Florø n s 017 Anton O. Fursæth m ug b s søn Askvold n s 018 Søren K. Vaagene m g b el arbeider ved alluminiumsfabriken Svanø sogn n s Stafsnes Stang (plads) (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) 001 Hanna K. Stang k ug b hm Gårdbrukerske Med leiet jord Askvold n s Stafsnes Stang (2 m, 7 k) (3 m, 7 k) 001 Peder J. P. Stang m g b hf gaardbruker Askvold n s 002 Marie J. Stang k g b hm gaardmandskone Askvold n s 003 Paul P. Stang m ug f s jernbanearbeider Askvold n s Sannsynleg opphaldstad: Minesota Amerika (1/2 aar) 004 Jørgine P. Stang k ug b d gaardmandsdatter Askvold n s 005 Marie P. Stang k ug b d gaardmandsdatter Askvold n s 006 Ragna P. Stang k ug b d gaardmandsdatter Askvold n s 007 Helga P. Stang k ug b d gaardmandsdatter Askvold n s 008 Gerda P. Stang k ug b d gaardmandsdatter Askvold n s 009 Johanne A. Stang k ug b el indsitter Askvold n s 010 Ole Almending m g b el gaardbr og alluminiumsarbeid Daviken n s Stafsnes Stangfjordens bedehus (0 m, 3 k) (0 m, 3 k) 001 Nelli K. Systad k e b hm pedel ved bedehuset og Askvold n s syerske, og lever ellers av pensjon som lærerenke 002 Dagny I. Systad k ug b d datter Askvold n s 003 Hjørdis I. Systad k ug b d datter Askvold n s Stafsnes Gjerde (4 m, 6 k) 10 (4 m, 6 k) Nils B. Gjerde m g b hf gaardbruker Askvold n s 002 Kari J. Gjerde k g b hm gaardmandskone Askvold n s 003 Anna N. Gjerde k ug f d sypike Askvold n s Merknad: Overstreka Sannsynleg opphaldstad: Bergen 004 Jørgen N. Gjerde m ug b s søn Askvold n s 005 Marie N. Gjerde k ug b d datter Askvold n s 006 Ella P. Gjerde k ug b steddatter Steddatter Amerika n s 007 Anna P. Gjerde k e b moder føderaadsenke Askvold n s 008 Inger M. Vaagene k ug b tj ved huset og gaardsdriften Alverstrømmen n s 009 Engel N. Grimelid k ug b el Arbeider i huset Askvold n s Merknad: E: Fødeslesår påført seinare 010 Nils N. Furre m g b el smedemester ved Sulen n s alluminiumsfabrikken 011 David D. Mjaaset m ug b el arbeider ved jodfabrik Askvold n s Stafsnes Gjerde (6 m, 3 k) (6 m, 4 k) 001 Tomas Tomassen m g b hf baker S Holmedaln s sogn 002 Johanne H. Tomassen k g f hm bakerkone og syerske Bergen n s Sannsynleg opphaldstad: Dale sogn Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 1428 Askvold 003 Anna Selstad k ug b tj butikjomfru Sande n s sogn 004 Fredrik Tomassen m g b hf landhandel Holmedaln s sogn 005 Jenny Tomassen k g b hm handelsmandskone Hyllestadn s 006 Bergljot Tomassen k ug b d datter Holmedaln s 007 Olaf Haugland m ug b el arbeid ved Eid n s alluminiumsfabrik (Nordfj.) 008 Johan Lundgren m g b el arbeid ved Sverike n s alluminiumsfabrik 009 Karl Lisæth m ug b el arbeid ved Vefring n s alluminiumsfabrik 010 Lars Haga m g b el skomakermester S Fuse n s Stafsnes Gjerde (5 m, 4 k) (5 m, 4 k) 001 Gustav Klokk m ug b el Materialforvalter vid Skodje n s Stangfj. fabriker (Elekf.) 002 Ole R. Haugen m ug b el Kontorist vid Stangfj Eid n s fabriker (Elekf.) (Nordfjord) 003 Eilert E. Vaagen m ug b el Kontorist vid Stangfj Bergen n s fabriker (Elekf.) 004 M. R. Turner m ug b el Kemiker England s 005 Lisa Klokk k ug b el Husholderske Skodje n s 006 Knut Gjellestad m g b hf Formand ved Stangfj Fane n s jodfabrik 007 Anna Gjellestad k g b hm Formandskone Bruvik n s 008 Klara Gjellestad k ug b d datter Bruvik n s 009 Nelly Gjellestad k ug b d datter Bruvik n s Stafsnes Gjerde (4 m, 1 k) (4 m, 1 k) 001 Anders A. Gjerde m g b hf Arbeider ved Stangfj Svanø n s jodfabrik og bygselmand sogn 002 Gjerke E. Gjerde k g b hm arbeiderkone Askvold n s 003 Elias G. Gjerde m e b mandens fader fiskeri Askvold n s 004 Andreas Karlsen m g b el arbeid ved Askøen n s alluminiumsfabrik 005 Lars T. Hestad m ug b el arbeider ved jodfabrik Dale sogn n s Stafsnes Gjerde (1 m, 0 k) (1 m, 0 k) 001 Ole Jakobsen m g b el gaardbruker og arbeider ved Stangfj. jodfabrik Sulen n s Stafsnes Gjerde (11 m, 8 k) 19 (11 m, 8 k) Johannes D. Gjerde m g b hf gaardbruker Askvold n s 002 Magli J. Gjerde k g b hm gaardmandskone Askvold n s 003 Valborg J. Gjerde k ug b d datter Askvold n s 004 Dagfinn J. Gjerde m ug b s søn Askvold n s 005 Johannes J. Gjerde m ug b s arbeider ved jodfabrik Askvold n s 006 Jens J. Gjerde m ug b s søn Askvold n s 007 Hjalmar J. Gjerde m ug b s søn Askvold n s 008 Johanne J. Gjerde k ug b d datter Askvold n s 009 Berger J. Gjerde m ug b s søn Askvold n s 010 Vinsent D. Gjerde m ug b fl broder Askvold n s 011 Anna H. Nærvik k ug b tj ved huset og gaardsdriften Askvold n s 012 David P. Gjerde m g b fader føderaadsmand Askvold n s 013 Marie V. Gjerde k g b moder føderaadskone Askvold n s 014 Bertil P. Stafsnes m g b hf arbeider ved jodfabrik Askvold n s 015 Marie H. Stafsnes k g b hm arbeiderkone Askvold n s Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 016 Margit P. Stafsnes k ug b d datter Askvold n s 017 Jonas J. Mjaasæth m g b hf arbeid ved Askvold n s alluminiumsfabrik 018 Sara O. Mjaasæth k g b hm arbeiderkone Førde n s 019 Dagfin J. Mjaasæth m ug b s søn Askvold n s Stafsnes Gjerde (5 m, 5 k) 10 (5 m, 5 k) Martinus O. Haugen m g b hf Ingeniørasst. v/ Eid, n s aluminiumsfbr Nordfjord 002 Pernille O. Haugen k g b hm Husmor Geiranger, n s Søndm. 003 Olaf M. Haugen m ug b s Eid n s Nordfjord 004 Borghild M. Haugen k ug b d Andenes, n s Vesteraalen 005 Oskar M. Haugen m ug b s Andenes, n s Vesteraalen 006 Sigurd M. Haugen m ug b s Andenes, n s Vesteraalen 007 Magda M. Haugen k ug b d Tromsø n s by 008 Matias M. Haugen m ug b s Bergen n s 009 Gudrun M. Haugen k ug b d Askvold n s 010 Amalie P. Stang k ug b tj Askvold n s Folketeljinga Stafsnes Solbakken (19 m, 10 k) 29 (19 m, 10 k) Merknad: E: Bostedet har to huslister 20a og 20b. 001 Thomas Elias H. Osland m e b hf Maskinpasser v/ Kin n s aluminiumsfb 002 Henrik Kristoffer Th. Osland m b s Askvold n s 003 Martin Nikolai Th. Osland m b s Askvold n s 004 Thorvald Andr. Th. Osland m b s Askvold n s 005 Inger Nilsen Karstad k ug b tj Husholderske Førde n s 006 Ludvig Lien m g b hf Formand v/ aluminiumsfb Bygstad n s 007 Josefine Lien k g b hm Husmor Chicago n s 008 Marie L. Lien k b d Bergen n s 009 Ernst L. Lien m b s Bergen n s 010 Olga L. Lien k b d Bergen n s 011 Nikolai L. Lien m b s Bergen n s 012 Josef L. Lien m b s Bergen n s 013 Georg L. Lien m b s Askvold n s 014 Herman Hollevik m g b hf Fabrikarb v/ Askvold n s aluminiumsfb. 015 Anne H. Hollevik k g b hm Askvold n s 016 Annanias Reikvam m g b el Fabrikarb v/ Naustdal n s aluminiumsfb. 017 Mads Vie m ug b el Fabrikarb v/ Førde n s aluminiumsfb. 018 Jacob K. Mjaasæth m ug b el Fabrikarb v/ Askvold n s aluminiumsfb. 019 Adolf E. Stubseidvaag m ug b el Fabrikarb v/ Jodfabrik Askvold n s 020 Peder N. Dørhellen m g b hf Form. v/ aluminiumsfb Askvold n s 021 Teresa Dørhellen k g b hm Husmor Nærbø n s 022 Kaare P. Dørhellen m b s Askvold n s 023 Agate Dørhellen k e b fl Askvold n s 024 Carl Aug. Østberg m g b hf Mekaniker v/ alumin.fb Husaby s 025 Jacobine Østberg k g b hm Husmor Aalesundn s 026 Anders J. Roald m e b fl Aalesundn s 027 Aksel Fursæth m g b hf Fabrikarb v/ Askvold n s aluminiumsfb. 028 Inga Fursæth k g b hm Husmor Askvold n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

24 1428 Askvold 029 Helene Fursæth k ug b fl Askvold n s Stafsnes Solbakken (8 m, 11 k) 20 (8 m, 12 k) Gabriel Yndestad m g b hf Fabrikarb v/ Askvold n s aluminiumsfb. 002 Inga Yndestad k g f hm Husmor Holmedaln s Sannsynleg opphaldstad: Bergen 003 Konrad G. Yndestad m b s Askvold n s 004 Hanna Yndestad k b d Askvold n s 005 Hilda G. Yndestad k b d Askvold n s 006 Andrea Andersen k ug b tj Tjenestepike Dale n s Søndfj. 007 Erling G. Grytøn m g b hf Fabrikarb v/ Askvold n s aluminiumsfb. 008 Berta Grytøn k g b hm Husmor Bergen n s 009 Solveig E. Grytøn k ug b d Askvold n s 010 Anton Holten m g b hf Fabrikarb v/ Kristiansund n s aluminiumsfb. N 011 Vilhelmine Holten k g b hm Husmor Aalesundn s 012 Alf Holten m ug b s Bergen n s 013 Marie Holten k b d Bergen n s 014 Vilhelm Holten m b s Bergen n s 015 Edel Holten k b d Bergen n s 016 Bertil Andalsvik m g b hf Fabrikarb v/ Holmedaln s aluminiumsfb. 017 Gjertrud Andalsvik k g b hm Husmoder Holmedaln s 018 Olg!! Andalsvik k b d Holmedaln s 019 Margit Andalsvik k b d Holmedaln s 020 Oskar Andalsvik m b s Askvold n s Stafsnes Solbakken (7 m, 6 k) 13 (7 m, 6 k) David K. Størdal m g b hf Maskinpasser v/ alum.fb Askvold n s 002 Lovise Størdal k g b hm Husmor Holmedaln s 003 Lilly D. Størdal k b d Bergen n s 004 Johan Smelvær m g b hf Formand v/ aluminiumsfb Askvold n s 005 Lina Smelvær k g b hm Husmor Askvold n s 006 Johan J. Smelvær m b s Askvold n s 007 Karl J. Smelvær m b s Askvold n s 008 Bernhard J. Smelvær m b s Bergen n s 009 Martha J. Smelvær k b d Askvold n s 010 Aug. Høidal m g b hf Mekaniker v/ Bergen n s aluminiumsfb. 011 Anna Høidal k g b hm Husmor Bergen n s 012 Astrid Høidal k b d Bergen n s 013 Kristian A. Høidal m b s Bergen n s Stafsnes Solbakken (10 m, 16 k) 26 (10 m, 16 k) Merknad: E: Bostedet har to huslister 23a og 23b. 001 Ole Tømmerstøl m g b hf Formand v/ aluminiumsfb Davik n s 002 Rikka Tømmerstøl k g b hm Husmor Bremanger n s 003 Olaf O. Tømmerstøl m ug b s Nordfjordeid n s Sjukdom: a 004 Margit O. Tømmerstøl k ug b d Nordfjordeid n s 005 Olga O. Tømmerstøl k ug b d Hornindaln s 006 Hanna O. Tømmerstøl k ug b d Nordfjordeid n s 007 Sigrid O. Tømmerstøl k ug b d Askvold n s 008 Johan Kihlberg m g b hf Maskinpasser v/ alum.fab Sverige n s 009 Inga Kihlberg k g b hm Husmor Kragerø n s Side 24 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1448 Stryn Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1432 Førde Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1254 Hammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1433 Naustdal, Førde prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1433 Naustdal, Førde prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1433 Naustdal, Førde prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0512 Lesje Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1525 Stranden. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1525 Stranden. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1525 Stranden Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1533 Roald, Haram prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1533 Roald, Haram prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1533 Roald, Haram prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1439 Søndre Vaagsø, Selje prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1439 Søndre Vaagsø, Selje prestegjeld Folketeljing 1910 for 1439 Søndre, Selje prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1431 Jølster. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1431 Jølster. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1431 Jølster Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1447 Indviken. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1447 Indviken. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1447 Indviken Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0921 Tromø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1532 Giske, Borgund prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1532 Giske, Borgund prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1532 Giske, Borgund prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1263 Lindaas. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1263 Lindaas. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1263 Lindaas Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Gardsnummer 39, Grødheim (Grødem).

Gardsnummer 39, Grødheim (Grødem). Gardsnummer 39, Grødheim (Grødem). Oversikt over noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Grødem. Ansvarlig for registrering: Leif Olsen. Oppdatert okt 2009: Henry O. Forssell Rettelser

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1446 Breim Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer