Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 1119 Nærbø Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 394 (kvinner: 196, menn: 198) Bustader i kretsen: 58 Krets: 001 Høiland Prestegjeld: Haa Herred/by: Nærbø Høiland Rimestad Lars Rimestad m g b hf gaardbruker Time n s 002 Olina Enoksdatter k g b hm gaardmandskone Haaland n s 003 Sofia Larsdatter k ug b d datter Nærbø n s 004 Maren Larsdatter k ug b d datter Nærbø n s 005 Ivar Larssøn m ug b s søn Nærbø n s 006 Einar Larssøn m ug b s søn Nærbø n s 007 Anna Brækken k ug b tj budeie, jordarb Varhaug n s 008 Elen Skretting k ug b tj husgjerning, jordarb Varhaug n s 009 Tønnes Ølberg m ug b tj jordbrugsarbeide Haaland n s 010 Eivind Salte m ug b I forpleining jordbrugsarbeide Aarre n s Sjukdom: s 011 Sofia S. Rimestad k e b føderaadskone føderaadskone Time n s Høiland Rimestad Nils Rimestad m g b hf gaardbruker Nærbø n s 002 Tomine Gabrielsdatter k g b hm gaardmandskone Nærbø n s 003 Gabriel Nilssøn m ug b s jordbrugsarbeider Nærbø n s 004 Peder Nilssøn m ug b s jordbrugsarbeider Nærbø n s 005 Rakel Nilsdatter k ug b d datter Nærbø n s 006 Inger Nilsdatter k ug b d datter Nærbø n s Høiland Rimestad Serina Rimestad k e b hm gaardbrukerske Time n s 002 Tjerand Tobiassøn m ug b s jordbrugsarbeid Nærbø n s 003 Tønnes Tobiassøn m ug b s jordbrugsarbeid Nærbø n s 004 Anna Tobiasdatter k ug b d husgjerning Nærbø n s 005 Agnes Tobiasdatter k ug b d budeie Nærbø n s 006 Teresia Tobiasdatter k ug b d datter Nærbø n s 007 Ola Tjerandsøn m ug b føderaadsmand føderaadsmand Nærbø n s Høiland Rimestad Ommund M. Rimestad m g b hf gaardbruker Nærbø n s 002 Dortea Ommundsdatter k g b hm gaardmandskone Nærbø n s 003 Jon Matiassøn m ug b fl jordbrugsarbeide Nærbø n s 004 Berte Matiasdatter k ug b fl huslig industri Nærbø n s 005 Matias Ommundsen m e b føderaadsmand føderaadsmand Nærbø n s Høiland Rimestad Abraham Rimestad m g b hf gaardbruker Aarre n s 002 Ingeborg Olsdatter k g b hm gaardmandskone Nærbø n s 003 Arnt A. Salte m ug b tj jordbrugsarbeide Aarre n s 004 Elisabet Olsdatter k e b føderaadskone føderaadskone Nærbø n s Høiland Rimestad Ole T. Rimestad m g b hf gaardbruker Nærbø n s 002 Eline Johansdatter k g b hm gaardmandskone Aarre n s 003 Tønnes Olssøn m ug b s søn Nærbø n s 004 Ida Olsdatter k ug b d datter Nærbø n s 005 Rasmus Indrebø m ug b tj jordbrugsarbeide Nærbø n s 006 Ingeborg O. Rimestad k e b føderaadskone føderaadskone Aarre n s Høiland Rimestad Heien 1 2, 3, Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1119 Nærbø 001 Søren S. Høiland m g b hf gaardbruker Nærbø n s 002 Rakel Hansdatter k g b hm gaardmandskone Nærbø n s 003 Bertinius Sørensøn m ug b s jordbrugsarbeide Nærbø n s 004 Elling Sørensøn m ug f s jordbrugsarbeide Nærbø n s Sannsynleg opphaldstad: Amerika Høiland Rimestad Heien Eilert Søiland m g b hf gaardbruker og Nærbø n s tømmermand 002 Berta Kristoffersdatter k g b hm gaardmandskone Ekersundn s 003 Margit Eilertsdatter k ug b d datter Ekersundn s 004 Marta Eilertsdatter k ug b d datter Nærbø n s 005 Peder Eilertssøn m ug b s søn Nærbø n s Høiland Bækkeheien Nyland Jon J. Bækkeheien m g b hf tømmermand og gaardbruk Nærbø n s 002 Bergitte Johansdatter k g b hm tømmermandskone Nærbø n s 003 Selma Jonsdatter k ug b d datter Nærbø n s 004 Johannes Jonssøn m ug b s søn Nærbø n s 005 Berta Johnsdatter k ug b d datter Nærbø n s 006 Bergine Johnsdatter k ug b d datter Nærbø n s 007 Jenny Johnsdatter k ug b d datter Nærbø n s 008 Nilla Johnsdatter k ug b d datter Nærbø n s Høiland Bækkeheien Vasvik, 4 19, Solbakken 001 Bertinius J. Salte m g b hf jordbruksarbeider Aarre n s 002 Berta Arntsdatter k g b hm Arbeiderkone Aarre n s 003 Justina Bertiniusdatter k ug b d datter Aarre n s 004 Edvard S. Undheim m g f hf murerarbeider Time n s Sannsynleg opphaldstad: Skjærpe i Nærbø 005 Ane Jonsdatter k g f hm husgjerning Aarre n s Sannsynleg opphaldstad: Aarre Høiland Bækkeheien 4 5, 6, 7, Elling J. Bækkeheien m g b hf gaardbruker Nærbø n s 002 Elen Mikalsdatter k g b hm gaardmandskone Nærbø n s 003 Johan Ellingsøn m ug b s søn Nærbø n s 004 Trygve Ellingsøn m ug b s søn Nærbø n s 005 Elling Ellingsøn m ug b s søn Nærbø n s 006 Klara Ellingsdatter k ug b d datter Nærbø n s 007 Kirsten P. Bækkeheien k e b føderaadskone føderaadskone, husgjerning Varhaug n s Høiland Bækkeheien 4 10, Ole O. Bækkeheien m g b hf gaardbruker Nærbø n s 002 Pauline Andreasdatter k g b hm gaardmandskone Aarre n s 003 Elisabet Olsdatter k ug b d datter Nærbø n s 004 Otto Olssøn m ug b s søn Nærbø n s 005 Arne Olssøn m ug b s søn Nærbø n s 006 Kirsten Olsdatter k ug b fl husgjerning Nærbø n s Høiland Bækkeheien 4 1, 3, Berta O. Bækkeheien k e b hm gaardbrukerske Klepp n s 002 Jonas Johannessøn Høiland m ug b s tømmermand Nærbø n s Merknad: Høiland E: Tilført med blyant 003 Ole Johannessøn m ug b s jordbruksarbeide Nærbø n s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 004 Olina Johannesdatter k ug b d husgjerning Nærbø n s 005 Henrik Johannessøn m ug f s jordbruksarbeide Nærbø n s Sannsynleg opphaldstad: Amerika 006 Kaius Johannessøn m ug f s arbeider ved havneanlæg Nærbø n s Sannsynleg opphaldstad: Fredriksværn Høiland Bækkeheien Heimdal, 4, 4, 5 16, 17, Fredheim, Solvang 001 Tore P. Høiland m g b hf gaardbruker Nærbø n s 002 Ane Jonsdatter k g b hm gaardmandskone Nærbø n s 003 Klara Torsdatter k ug b d datter Nærbø n s Høiland Bækkeheien 4 8, Andreas T. Bækkeheien m g b hf gaardbruker Ekersundn s 002 Kirsten Tollefsdatter k g b hm gaardmandskone Nærbø n s 003 Teodor Andreassøn m ug b s søn Nærbø n s 004 Margit Andreasdatter k ug b d datter Nærbø n s 005 Elisa Andreasdatter k ug b d datter Nærbø n s 006 Torger Andreassøn m ug b s søn Nærbø n s 007 Mine Andreasdatter k ug b d datter Nærbø n s 008 Kirsten Andreasdatter k ug b d datter Nærbø n s 009 Tollef S. Høiland m g b føderaadsmand føderaadsmand, Nærbø n s snekkerarb. 010 Marta E. Høiland k g b føderaadskone føderaadskone Time n s Høiland Høiland Enden 5 under Merknad: Bygsel 001 Karen Torkildsdatter k e b hm bygselbrukerske Time n s 002 Karen O. Høiland k ug b d husgj. og jordbruksarb Nærbø n s Høiland Høiland Opheim Elias E. Nærheim m g b hf jordbruksarbeider Nærbø n s 002 Tilla Gabrielsdatter k g b hm arbeiderkone Nærbø n s Høiland Høiland Vatsbotn 5 under Merknad: Bygsel 001 Marta Malena Olsdatter k e b hm bygselbrukerske, husflid Varhaug n s 002 Gurina Isaksdatter k ug b d huslig industri Nærbø n s Høiland Høiland Storerullen 5 17, Sven P. Høiland m g b hf gaardbruker og murer Nærbø n s 002 Olina Nilsdatter k g b hm gaardmandskone Nærbø n s 003 Peder Svenssøn m ug b s s Nærbø n s 004 Nils Svenssøn m ug b s s Nærbø n s 005 Rakel Svensdatter k ug b d d Nærbø n s 006 Trygve Svenssøn m ug b s s Nærbø n s 007 Peder S. Høiland m e b føderaadsmand føderaadsmand Nærbø n s Høiland Høiland Heien 5 under Merknad: Bygsel 001 Justina Aslaksdatter k ug b hm bygselbrukerske, av penger fra S. i U.S.A Nærbø n s Høiland Høiland Solheim Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1119 Nærbø 001 Johan Halvorsen m g b hf blikkenslager Finnø n 002 Dina Berntsdatter k g b hm blikkenslagerkone Bjerkrheimn s 003 Ole Johanssøn m ug b s s Varhaug n s 004 Jørgen Johanssøn m ug b s s Varhaug n s 005 Johan Johanssøn m ug b s s Varhaug n s 006 Haakon Johanssøn m ug b s s Varhaug n s 007 Laura Johansdatter k ug b d d Nærbø n s Høiland Høiland Sandviksholen Lars L. Høiland m g b hf gaardbruker og skolapper Nærbø n s 002 Ane Eivindsdatter k g b hm gaardmandskone, Nærbø n s husflidarb. 003 Eivind Larssøn m ug b s jordbruksarbeider Nærbø n s 004 Ingeborg Larsdatter k ug b d husgjerning Nærbø n s Høiland Høiland 5 27, Hans M. Ellingssøn m g b hf gaardbruker Varhaug n s 002 Ane Andreasdatter k g b hm gaardmandskone Nærbø n s Høiland Høiland, Sandviken Elias Eivindssøn Høiland m g b hf gaardbruker og husflidarb Nærbø n s 002 Elen Rasmusdatter k g b hm gaardmandskone, Nærbø n s husflidarb. 003 Regina Høiland k ug b d d Nærbø n s 004 Olina Netland k ug b i forpleining i forpleining Time n s Sjukdom: s Høiland Høiland, Oddebakken Ole Eliassøn Høiland m g b hf gaardbruker, jordbr.arb Time n s 002 Hanne Hansdatter k g b hm gaardmandskone Nærbø n s 003 Henrik Olssøn m ug b s søn Nærbø n s 004 Grete Rasmusdatter k e b føderaadskone føderaadskone, husflid Nærbø n s 005 Osmund Ungjerdet m ug b i forpleining i forpleining Sandeid n s Sjukdom: s Høiland Bækkeheien 4, 4, 5 under 16, 17, Merknad: Bygsel 001 Olai Rasmussøn m e b hf forhv. jordbruksarb Stavangern s Sjukdom: b 002 Karl Olai Olaisøn m ug b s jordbruksarbeider Nærbø n s 003 Olena O. Malde k ug f tj husgjerning Haaland n s Sannsynleg opphaldstad: Haaland Høiland Høiland Elling O. Høiland m g b hf gaardbruker Time n s Merknad: Hovedbygningen 002 Grete Jonsdatter k g b hm gaardmandskone Time n s 003 Oskar Ellingsøn m ug b s søn Nærbø n s 004 Anna Ellingsdatter k ug b d datter Nærbø n s 005 Inga Ellingsdatter k ug b d datter Nærbø n s 006 Ingeborg E. Erga k e b bestemor føderaadskone, Nærbø n s husgjerning 007 Maria Helgesdatter k e b hm huslig industri Varhaug n s Merknad: Tidligere bygselhus Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Høiland Høiland Rasmus G. Høiland m g b hf Gaardbruker, murerarbeid Nærbø n s 002 Amalia Olsdatter k g b hm gaardmandskone Aarre n s 003 Teresia Rasmusdatter k ug b d datter Nærbø n s 004 Gabriel Rasmusøn m ug b s søn Nærbø n s 005 Emelia Gabrielsdatter k ug b tj husgjerning Nærbø n s 006 Gabriel R. Høiland m e b føderaadsmand føderaadsmand Nærbø n s Høiland Høiland Andreas Mellemstrand m g b hf gaardbruker Birkrem n s 002 Anna Olsdatter k g b hm gaardmandskone Nærbø n s 003 Ole Andreassøn m ug b s søn Nærbø n s 004 Osvald Andreassøn m ug b s søn Nærbø n s 005 Astrid Andreasdatter k ug b d datter Nærbø n s 006 Alfred Andreassøn m ug b s søn Nærbø n s 007 Ingvald Andreassøn m ug b s søn Nærbø n s 008 Arne Andreassøn m ug b s søn Nærbø n s 009 Ole Andreassøn m g b føderaadsmand føderaadsmand Nærbø n s 010 Ane Olsdatter k g b føderaadskone føderaadskone Nærbø n s 011 Kornelius T. Løvaas m ug b i forpleining i forpleining Stavangern s Sjukdom: s 012 Sebulon T. Taarland m ug b i forpleining i forpleining Ogne n s Sjukdom: s 013 Ole O. Mellemstrand m g mt b. hf. gaardbruker Time n s Sedvanleg bustad: Time Høiland Høiland Sæland 5 11, Ingeborg Gjermundsdatter k e b hm gaardbrukerske Varhaug n s 002 Jørgen O. Høiland m ug b s søn Nærbø n s 003 Alida Olsdatter k ug b d datter Nærbø n s 004 Oskar Olssøn m ug b s søn Nærbø n s 005 Ole Olssøn m ug b s søn Nærbø n s 006 Sven G. Haugland m ug b tj jordbruksarbeider Varhaug n s 007 Ole P. Sæland m g b føderaadsmand føderaadsm. snekkerarb Varhaug n s 008 Gjertine Sæland k g b føderaadskone føderaadsk. arb. ved husgjern Høle n s Høiland Høiland 3, 5 9, Peder T. Høiland m e b hf gaardbruker Nærbø n s 002 Johannes Torsen m ug mt s farmer Nærbø s Statsb.: Amerika Sedvanleg bustad: Amerika Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1900 Flytta attende til Noreg: 1909 Bustad i Noreg før utflytting: Nærbø Siste bustad i Amerika: N. Dakota Stilling i Amerika: farmer Merknad: 003 Justina Torsdatter k ug b d husholderske Nærbø n s Høiland Høiland Olaus O. Salte m g b hf gaardbruker Nærbø n s 002 Grete Torsdatter k g b hm gaardmandskone Nærbø n s 003 Elen Olausdatter k ug b d datter Nærbø n s 004 Ole Olaussøn m ug b s søn Nærbø n s 005 Maren Olausdatter k ug b d datter Nærbø n s 006 Torgny Olaussøn m ug b s søn Nærbø n s 007 Ole Salte m g b føderaadsmand føderaadsmand Nærbø n s 008 Elen Torsdatter k g b føderaadskone føderaadskone Nærbø n s 009 Maria M. Wig k ug b i forpleining i forpleining Stavangern s Sjukdom: s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1119 Nærbø Høiland Høiland Ole P. Haaland m g b hf gaardbruker Varhaug n s 002 Hanna Rasmusdatter k g b hm gaardmandskone Nærbø n s 003 Peder Olssøn m ug b s søn Varhaug n s 004 Rasmus Olssøn m ug b s søn Varhaug n s 005 Ane Ole Andreasdatter k e b føderaadskone føderaadskone Høiland n s Høiland Høiland 5 4, Helena Rasmusdatter k e b hm gaardbrukerske Nærbø n s 002 Johanna Gabrielsdatter k ug b d husgjerning Nærbø n s 003 Karl Johan Gabrielssøn m ug b s jordbruksarbeider Nærbø n s 004 Gerda Gabrielsdatter k ug f d husgjerning Nærbø n s Sannsynleg opphaldstad: Stavanger 005 Selma Gabrielsdatter k ug b d datter Nærbø n s 006 Rasmus G. Pollestad m g b s arbeider ved jordbruk Nærbø n s 007 Elisabet Olsdatter k g b svigerdatter arbeiderkone, husgjerning Aarre n s 008 Helena Rasmusdatter k ug b d datter Nærbø n s 009 Gabriel Rasmussøn m ug b s søn Nærbø n s 010 Ole Rasmussøn m ug b s søn Nærbø n s Høiland Høiland Ole Enerssøn Høiland m g b hf gaardbruker Nærbø n s 002 Berte Olsdatter k g b hm gaardmandskone Varhaug n s 003 Ingeborg Olsdatter k ug b d husgjern. syerske Nærbø n s 004 Enevald Olssøn m ug b s arbeider ved jordbruk Nærbø n s 005 Olaf Olssøn m ug b s lærling ved tømmerarbeide Nærbø n s 006 Ole Johan Olssøn m ug b s arbeider ved jordbruk Nærbø n s 007 Peder Olssøn m ug b s arbeider ved jordbruk Nærbø n s 008 Johannes Olssøn m ug b s søn Nærbø n s Høiland Høiland Nygaard 5 9, Isak O. Valdeland m g b hf gaardbruker, tømmermand Varhaug n s 002 Inger Halvorsdatter k g b hm gaardmandskone Nærbø n s 003 Ingvald Isakssøn m ug b s arbeider ved jordbruk Varhaug n s 004 Elisabet Isaksdatter k ug b d datter Nærbø n s 005 Anna Isaksdatter k ug b d datter Nærbø n s 006 Inga Isaksdatter k ug b d datter Nærbø n s 007 Berta Isaksdatter k ug b d datter Nærbø n s 008 Sven Isakssøn m ug b s søn Nærbø n s 009 Lena Isaksdatter k ug b d datter Nærbø n s 010 Johan Isakssøn m ug b s søn Nærbø n s Høiland Høiland Jøsopsvik, Svimbel 5 10, Tobias T. Høiland m g b hf gaardbruker og murmester Nærbø n s 002 Rakel Larsdatter k g b hm gaardbrukerkone Varhaug n s 003 Bernt Tobiassøn m ug f s farmarbeide Nærbø n s Sannsynleg opphaldstad: Amerika 004 Johan Tobiassøn m ug b s arbeider ved jordbruk Nærbø n s Høiland Høiland Gabriel T. Høiland m g b hf gaardbruker Nærbø n s 002 Maria Larsdatter k g b hm gaardmandskone Varhaug n s 003 Berte Gabrielsdatter k ug b d datter Nærbø n s 004 Elisabet Gabrielsdatter k ug b d datter Nærbø n s 005 Toralf Gabrielssøn m ug b s søn Nærbø n s 006 Malena Jonsen k ug b i forpleining i forpleining Stavangern s Sjukdom: s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Høiland Høiland 5 5, 28, Helmik H. Høiland m g b hf gaardbruker Nærbø n s 002 Tomine Ludvigdatter k g b hm gaardmandskone Varhaug n s 003 Anna Helmiksdatter k ug b d datter Nærbø n s 004 Maria Helmiksdatter k ug b d datter Nærbø n s 005 Halvor Helmiksøn m ug b s søn Nærbø n s Høiland Høiland Bruholen 5 2, 12, Mandius A. Høiland m g b hf gaardbruker og fisker Nærbø n s 002 Ane Jensdatter k g b hm gaardmandskone Varhaug n s 003 Maria Mandiusdatter k ug b d husgjerning Nærbø n s 004 Jonas Mandiussøn m ug b s arbeider ved jordbruk, fisker Nærbø n s Høiland Refsnes 6 2, Anne Gabriellsdatter k ug b hm gaardbrukerske Nærbø n s 002 Regina Gabriellsdatter k ug b søster arbeider ved jordbruk Nærbø n s 003 Helgine Gabriellsdatter k ug b søster arbeider ved husgjern Nærbø n s 004 Gabriel Rasmussøn m g b far føderaadsmand Nærbø n s 005 Hanne Henriksdatter k g b mor føderaadskone Time n s Høiland Refsnes Rasmus J. Refsnes m g b hf gaardbruker Nærbø n s 002 Gurina Tobiasdatter k g b hm gaardmandskone Nærbø n s 003 Torger Semssøn m ug b s søn Nærbø n s 004 Teresia Rasmusdatter k ug b d datter Nærbø n s 005 Jon Rasmussøn m ug b s søn Nærbø n s 006 Ragnvald Rasmussøn m ug b s søn Nærbø n s 007 Rakel Torgersdatter k e b fl arbeiderske ved husgjern Gjesdal n s Høiland Ytre Refsnes Jon J. Refsnes m e b hf gaardbruker Nærbø n s 002 Tora Jonsdatter k ug b d d Nærbø n s 003 Kirsten N. Re k ug b tj husholderske Time n s 004 Randolf H. Malmin m ug b i forpleining i forpleining Høiland n s 005 Josef O. Re m g mt hf veiformand, gaardbruker Time n s Sedvanleg bustad: Time 006 Olaf Josefsøn Re m ug mt s arbeider ved veianlæg Time n s Sedvanleg bustad: Time Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Høiland Nærland Nygaard 7 2, Gurina Torgersdatter k e b hm gaardbrukerske Nærbø n s Merknad: Hovedbygningen 002 Enok Tobiassøn m ug b s arbeider ved jordbruk Nærbø n s 003 Tønnes Tobiassøn m ug b s arbeider ved jordbruk Nærbø n s 004 Berta Tobiasdatter k g b d arbeider ved husgjerning Nærbø n s 005 Olina Tobiasdatter k ug b d arbeider ved husgjerning Nærbø n s 006 Jakob Jakobsøn m ug b i forpleining i forpleining Stavangern s 007 Jonas Hansen m ug b tj arbeider ved jordbruk Island 008 Torstein O. Norheim m ug b tj arbeider ved jordbruk Vikør n s 009 Teresia L. Undheim k ug b tj budeie Time n s 010 Brita J. Lett k ug b tj arbeider ved husgjern Vikør n s 011 Kristi O. Tjosaas k ug b tj arbeider ved husgjern Samnanger n s 012 Rasmus Lervik m g mt arbeider ved jordbr Vestnes n s skomaker Sedvanleg bustad: Nærbø st. Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1119 Nærbø 013 Jorina P. Nærland k e b hm føderaadskone, huslig Nærbø n s industri Merknad: Føderaadshuset 014 Anna Tveit k ug b hm folkeskolelærerinde Vikør n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Høiland Nærland 7 5, 6, Tobias E. Nærland m g b hf gaardbruker Nærbø n s Merknad: Hovedbygningen 002 Taletta Ellingsdatter k g b hm gaardmandskone Nærbø n s 003 Erik Tobiassøn m ug b s arbeider ved jordbruk Nærbø n s 004 Elling Tobiassøn m g b s arbeider ved jordbruk Nærbø n s 005 Gunda Folkvord k ug b pleiedatter arbeider ved husgjern Sandnes n s 006 Elen Vigrestad k ug b tj arbeider ved husgjern Varhaug n s 007 Johanna Vigrestad k ug b tj budeie Varhaug n s 008 Halvor Høiland m ug b tj arbeider ved jordbruk Nærbø n s 009 Gabriel Høiland m ug b tj arbeider ved jordbruk Nærbø n s 010 Gabriel E. Nærland m ug b fl føde av bruket Nærbø n s Sjukdom: s 011 Kristian Grødeland m ug mt dagarb. bygmester Nærbø n s Sedvanleg bustad: Grødeland i Nærbø 012 Jens Grødeland m ug mt dagarb. murmester Nærbø n s Sedvanleg bustad: Grødeland i Nærbø 013 Gabriel Lode m g mt dagarb. tømmermand Nærbø n s Sedvanleg bustad: Lode i Nærbø 014 Rasmus J. Reime m ug mt dagarb. tømmermand Nærbø n s Sedvanleg bustad: Reime i Nærbø 015 Ole Tjemsland m ug mt dagarb. tømmermand Varhaug n s Sedvanleg bustad: Varhaug 016 Tobias Monsen m ug mt dagarb. murhaandlanger Varhaug n s Sedvanleg bustad: Bø i Nærbø Side 18 Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1902 Flytta attende til Noreg: 1905 Bustad i Noreg før utflytting: Nærbø Siste bustad i Amerika: N. Dakota Stilling i Amerika: farmer Merknad: 017 Maria A. Nærland k e b føderaadskone føderaadskone Nærbø n s Merknad: Føderaadshuset Høiland Nærland Elling E. Nærland m g b hf gaardbruker Nærbø n s 002 Melena Aksetsdatter k g b hm gaardmandskone Time n s 003 Berta Ellingsdatter k ug b d d Nærbø n s 004 Elias Ellingssøn m ug b s s Nærbø n s 005 Aksel Ellingssøn m ug b s s Nærbø n s 006 Eivind Ellingssøn m ug b s s Nærbø n s 007 Einar Ellingssøn m ug b s s Nærbø n s 008 Borghild Ellingsdatter k ug b d d Nærbø n s 009 Karl K. Bø m ug b tj arbeider ved jordbruk Nærbø n s Høiland Nærland Jakob A. Nærland m g b hf gaardbruker Nærbø n s 002 Jorina Pedersdatter k g b hm gaardmandskone Nærbø n s 003 Arne Jakobssøn m ug b s s Nærbø n s 004 Rasmus P. Torland m ug b tj arbeider ved jordbruk Nærbø n s 005 Karl P. Torland m ug b tj arbeider ved jordbruk Nærbø n s 006 Maria Andreasdatter k ug b tj arb. ved husgj. og Nærbø n s kreaturst. 007 Torvald Bø m ug b i forpleining i forpleining Nærbø n s Høiland Nærland vestre Elias Nærland m g b hf gaardbruker Nærbø n s Digitalarkivet - Arkivverket

19 002 Regina Rasmusdatter k g b hm gaardmandskone Nærbø n s 003 Abraham Eliassøn m ug b s arbeider ved jordbruk Nærbø n s 004 Ingeborg Eliasdatter k ug b d arbeider ved husgjn Nærbø n s 005 Rakel Eliasdatter k ug b d datter Nærbø n s 006 Guri Eliasdatter k ug b d datter Nærbø n s 007 Rasmus Eliassøn m ug b s søn Nærbø n s 008 Elias Eliassøn m ug b s søn Nærbø n s 009 Arne Eliassøn m ug b s søn Nærbø n s 010 Karen Eliasdatter k ug b d datter Nærbø n s 011 Eli Eliasdatter k ug b d datter Nærbø n s 012 Josefine Undheim k ug b tj arb. ved fjøsstel og Time n s jordbruk 013 Lars Undheim m ug b tj arbeider ved jordbruk Time n s Høiland Nærland Palle E. Nærland m g b hf gaardbruker Nærbø n s 002 Hanna Berntsdatter k g b hm gaardbrukerkone Time n s 003 Ole Pallessøn m ug b s arbeider ved jordbruk Nærbø n s 004 Bernt Pallessøn m ug b s arbeider ved jordbruk Nærbø n s 005 Malena Olsdatter k ug b d budeie Nærbø n s 006 Ingebret A. Njærheim m ug b tj arbeider ved jordbruk Nærbø n s 007 Elisabet Evestad k ug b tj arbeider ved husgjern Varhaug n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Høiland Nærland Torger Nærland m g b hf gaardbruker Nærbø n s Merknad: Hovedbygningen 002 Ingeborg Nilsdatter k g b hm gaardmandskone Time n s 003 Olina Torgersdatter k ug b d datter Nærbø n s 004 Torger Torgerssøn m ug b s søn Nærbø n s 005 Nils Torgerssøn m ug b s søn Nærbø n s 006 Marta Torgersdatter k ug b d datter Nærbø n s 007 Maria E. Njærheim k ug b tj arbeider ved husgjern Nærbø n s 008 Ommund Skaar m ug f tj arbeider ved jordbruk Nærbø n s Sannsynleg opphaldstad: Nærbø st. 009 Tønnes Larssøn m ug b tj arbeider ved jordbruk Nærbø n s 010 Martin Birdal m ug b dagarb. arbeider ved jordbruk Hevne n s 011 Arne Melstveit m ug b tj arbeider ved jordbruk Vikør n s 012 Torger Edland m g b føderaadsmand føderaadsmand, kreaturstel Gjesdal n s Merknad: Føderaadshuset 013 Olina Edland k g b føderaadskone føderaadskone Time n s 014 Tora Torgersdatter k ug f d sysselsat med søm Nærbø n s Sannsynleg opphaldstad: Torland i Nærbø Høiland Søiland Tønnes Søiland m g b hf gaardbruker Varhaug n s 002 Serina Torkildsdatter k g b hm gaardmandskone Nærbø n s 003 Tobias Tønnessøn m ug b s arbeider ved jordbruk Nærbø n s 004 Sofia Tønnesdatter k ug b d arbeider ved husgjern Nærbø n s 005 Elen Tønnesdatter k ug b d datter Nærbø n s 006 Tea Matiasdatter k ug b pleiedatter pleiedatter Nærbø n s 007 Tønnes Tønnessøn m ug f s arbeider ved havneanlæg Nærbø n s Sannsynleg opphaldstad: Fredriksværn Høiland Søiland Henrik O. Søiland m g b hf gaardbruker og Nærbø n s landhandler 002 Kirsten Tørresdatter k g b hm gaardmandskone Time n s 003 Henrik Henrikssøn m g b s arbeider ved jordbruk Nærbø n s 004 Tora Martiniusdatter k g b svigerdatter arbeider ved husgjern Ekersundn s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1119 Nærbø 005 Henrik Henrikssøn m ug b sønnesøn søn Nærbø n s 006 Kirsten Henriksdatter k ug b sønnedatter datter Nærbø n s 007 Monrad Henrikssøn m ug b sønnesøn søn Nærbø n s 008 Malena J. Skretting k ug b tj budeie Varhaug n s Høiland Søiland Ingebret Søiland m g b hf gaardbruker, agentur Nærbø n s 002 Grete Torkildsdatter k g b hm gaardmandskone Varhaug n s 003 Andreas Ingebretsøn m ug b s arbeider ved jordbruk Nærbø n s 004 Gurina Ingebretsdatter k ug mt d tj arbeider ved husgjern Nærbø n s Sedvanleg bustad: Njærheim i Nærbø 005 Ingeborg Ingebretsdatter k ug b d arbeider ved husgjern Nærbø n s 006 Maria Ingebretsdatter k ug b d datter Nærbø n s 007 Tabitta Ingebretsdatter k ug b d datter Nærbø n s 008 Inga Ingebretsdatter k ug b d datter Nærbø n s 009 Margit Ingebretsdatter k ug b d datter Nærbø n s Høiland Søiland Marknes 3 4, Lars R Søiland m g b hf gaardbruker Nærbø n s 002 Maria Eivindsdatter k g b hm gaardbrukerkone Time n s 003 Lully Søiland k ug b adopteret datter Skaare n s datter 004 Anna P. Søiland k ug b tj arbeider ved husgjern Nærbø n s 005 Ingeborg Fristad k ug b tj budeie Ogne n s 006 Elling E. Søiland m ug b tj arbeider ved jordbruk Nærbø n s Høiland Søiland Aalebækken Peder E. Søiland m g b hf gaardbruker. arb. ved Nærbø n s jordbruk 002 Berta Maria Eriksdatter k g b hm gaardbrukerkone, arb Nærbø n s huslig industri 003 Gabriel Pederssøn m ug b s murersvend Nærbø n s Høiland Søiland Peder J. Søiland m g b hf gaardbruker Nærbø n s 002 Talette Nilsdatter k g b hm gaardmandskone Time n s 003 Alma Pedersdatter k ug b d arbeider ved husgj. og Nærbø n s fjøset 004 Johan Pederssøn m ug b s arbeider ved jordbruk Nærbø n s 005 Magda Pedersdatter k ug b d datter Nærbø n s 006 Nilla Pedersdatter k ug b d datter Nærbø n s 007 Tilla Pedersdatter k ug b d datter Nærbø n s 008 Pauline Pedersdatter k ug b d datter Nærbø n s 009 Ingrid Pedersdatter k ug b d datter Nærbø n s 010 Jonas S. Søiland m e b føderaadsmand føderaadsmand Varhaug n s Høiland Søiland Eivind E. Søiland m g b hf gaardbruker, huslig Nærbø n s industri 002 Seline Arntsdatter k g b hm gaardmandskone Aarre n s 003 Margit Eivindsdatter k ug b d datter Nærbø n s 004 Josefine Eivindsdatter k ug b d datter Nærbø n s 005 Elias Eivindsøn m ug b bror til hf arbeider ved jordbruk, Nærbø n s perlehenter 006 Maria Eivindsdatter k ug b søster til hf søster Nærbø n s 007 Eivind Eliassøn m g b føderaadsmand føderaadsmand Nærbø n s 008 Maria Mikalsdatter k g b føderaadskone føderaadskone Nærbø n s 009 Rasmus Eivindsøn m ug f bror til hf jernbanearbeider Nærbø n s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Sannsynleg opphaldstad: Amerika Høiland Kaffeholen Johannes Sirevaag m g f hf gaardbruker tømmermand Ogne n s (U.S.A.) Sannsynleg opphaldstad: Amerika Over 1 aar 002 Karen Petersdatter k g b hm gaardbrukerkone Ogne n s 003 Ole Johannessøn m ug b s jordbruksarbeider Ogne n s 004 Elisabet Johannesdatter k ug b d datter Nærbø n s 005 Anny Johannesdatter k ug b d datter Nærbø n s 006 Karen Johannesdatter k ug b d datter Nærbø n s 007 Peder Johannessøn m ug b s søn Nærbø n s 008 Johannes Johannessøn m ug b s søn Nærbø n s 009 Marta Johannesdatter k ug b d datter Nærbø n s 010 Gjermund Johannessøn m ug b s søn Nærbø n s 011 Inga Johannesdatter k ug b d datter Nærbø n s 012 Gjermund Kaffeholen m e b føderaadsmand føderaadsmand Varhaug n s 013 Ane A. Lode k ug b hm huslig industri Nærbø n s Merknad: E: Slutt på tellingskreds 1 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 440 (kvinner: 203, menn: 237) Bustader i kretsen: 60 Krets: 002 Vigre Prestegjeld: Haa Herred/by: Nærbø Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Vigre Haa prestegaard Søren Dahl m g b Hf Sogneprest Grue n s Merknad: Hovedbygningen 002 Karen Dahl f Rustad k g b Hm Vinger n s 003 Bergljot Dahl k ug b D Hjælper til i huset Ørkedalen s 004 Gudrun Dahl k ug f D Lærerinde for sine Velfjorden s søskende m. fl. Sannsynleg opphaldstad: Prinsensgt. 14 Stavanger 005 Jens Dahl m ug b S Hjemmeværende (paa gr Velfjorden s av sykd.) middelskoleelev 006 Ejvind Dahl m ug b S Skolegut Hevne n s 007 Hans Rustad Bredesen m ug b Pleiesøn Hjælper f. t. til i huset og Kristianian s paa gaarden 008 Ingeborg Hansen k ug b ForhenværendeForsørges helt av Brønnø n s tjener husfaderen. Kan paa gr. av alderen intet gjøre 009 Bertha Torstensdatter Auestad k ug b Tj Kokkepike Varhaug n s 010 Karl Korneliussen Auestad m ug b Tj Gaardsdreng Varhaug n s 011 Guri Hansdatter Skretting k ug b Tj Stuepike Varhaug n s 012 Asbjørn Ole-Asbjørnsen m g b Hf Forpakter Varhaug n s Merknad: Forpagterbolig 013 Ivrikka Simonsdatter k g b Hm Forpakterkone Vestnes n s 014 Grete Asbjørnsdatter k ug b D Hjælper til i huset Vestnes n s 015 Asbjørn Asbjørnsen m ug b S Gaardsarbeider hjemme Vestnes n s 016 Jon Asbjørnsen m ug b S Gaardsarbeider hjemme Vestnes n s 017 Sigurd Asbjørnsen m ug b S Skolegut Nærbø n s 018 Alfred Asbjørnsen m ug b S Skolegut Nærbø n s 019 Martin Asbjørnsen m ug b S Skolegut Nærbø n s 020 Ingvar Asbjørnsen m ug b S Skolegut Nærbø n s 021 Bjarne Asbjørnsen m ug b S Søn Nærbø n s 022 Peder Olsen m ug b Tj Tj. med arbeide paa mark Varhaug n s og i stald 023 Marie Pedersdatter k ug b Tj Tj. med arbeide i huset og Nærbø n s fjøset 024 Jenny Lode k ug b Tj Tj. med arbeide i huset og fjøset New York U.S.A. n s Vigre Haa lærerbolig under Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 1119 Nærbø 001 M. L. Hovda m g b hf Folkeskolelærer Finnø n s 002 Theoline Hovda k g b hm Kone Finnø n s 003 Halvor Hovda m ug f s Fisker Nærbø n s Sannsynleg opphaldstad: Aardal 004 Karen Hovda k ug b d Tjenestepike Nærbø n s Arbeidsledig: l 005 Anna Hovda k ug f d Tjenestepike Nærbø n s Sannsynleg opphaldstad: Stavanger 006 Maria Hovda k ug b d Hjelper til i huset Nærbø n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Vigre Obrestad Fyr Theodor C. Jacobsen m g b hf Fyrvogter Tromsø n s By Merknad: Vaaningshus 002 Inga R. Jacobsen k g b hm Kone Tromsø n s By 003 Ragnhild A. Jacobsen k ug f d hjelper til i Huset Tromsø n s By Sannsynleg opphaldstad: Stavanger 004 Arne T. B. Jacobsen m ug b s Skolegutt Nærbø n s 005 Harald T. Jacobsen m ug b s Skolegutt Nærbø n s 006 Ragnhild Nilsen k e b fl Svigermor Lesskje n s 007 Teresius Olsen m g b hf Fyrassistent Lyngør n s Merknad: Assistentbolig 008 Teresie Olsen k g b hm Kone Tvedestrandn s 009 Maren Olsen k ug b d Skolepike Lyngør n s 010 K. Bjørnes m e b svigerfar Forhenværende baker Arendal n s 011 Amanda Olsen k ug b tante Hjælper til i huset Lyngør n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Vigre Obrestad Peder H. Obrestad m g b hf Gaardbruker og fisker Nærbø n s Merknad: Hovedbygningen 002 Gurine Obrestad k g b hm Gaardmandskone Gjesdal n s 003 Hans Pedersen m ug b s Gaardsarbeider og fisker Nærbø n s 004 Torger Pedersen m ug f s f. t. syg Nærbø n s Sannsynleg opphaldstad: Furuly helseheim 005 Peder Pedersen m ug b s Gaardsarbeider og fisker Nærbø n s 006 Tore Pedersen m ug b s f. t. syg Nærbø n s 007 Grete Pedersdatter k ug b d Gaardspike Nærbø n s 008 Bergitte Pedersdatter k ug b d Gaardspike Nærbø n s 009 Elisabet Obrestad k e b hm Folgekone Nærbø n s Merknad: Føderaadshuset 010 John H. Obrestad m ug b s Snedker (arbeider Nærbø n s selvstendig) 011 Ingeborg Obrestad k ug b d Syerske Nærbø n s Vigre Obrestad Lars Obrestad m g b hf Gaardbruker og fisker Nærbø n s 002 Bertha Obrestad k g b hm Gaardmandskone Stavangern s 003 John Larsen m ug b s Søn (Skolegut) Nærbø n s 004 Leonharth Larsen m ug b s Søn (Skolegut) Nærbø n s 005 Ole Larsen m ug b s Søn (Skolegut) Nærbø n s 006 Ingvald Larsen m ug b s Søn Nærbø n s 007 Erik Larsen m ug b s Søn Nærbø n s 008 Otto Larsen m ug b s Søn Nærbø n s 009 Tobias Haaland m ug b tj Tjenestegut Varhaug n s 010 Mathilde Haugland k ug b tj Tjenestepike Varhaug n s Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Vigre Obrestad 11 4, Anna Obrestad k e b hm Gaardbrukerenke Nærbø n s Merknad: Vaaningshus 002 Tobias Obrestad m ug b s Gaardsarbeider og fisker Nærbø n s 003 Hans Obrestad m ug b s Gaardsarbeider og fisker Nærbø n s 004 Johan Obrestad m ug b s Gaardsarbeider og fisker Nærbø n s 005 Helena Obrestad k ug b d Gaardspike Nærbø n s 006 Anna Risvoll k ug b tj Tjenestepike Stavangern s 007 Ane Obrestad k e b hm Folgekone Nærbø n s Merknad: Føderaadsbygningen 008 Johan Obrestad m ug b s Sjømand fhv Nærbø n s Arbeidsledig: l Vigre Obrestad under 11 4, Betuel Sømme m g b hf Kystlods Rennesø n s 002 Johanne Sømme k g b hm Kone i Huset Horten n s 003 Tormod Sømme m ug b s Skoleelev Amerika n s 004 Ingvald Sømme m ug b s Søn Amerika n s 005 Severin Sømme m ug b s Søn Hetland n s 006 Ingrid Sømme k ug b d Datter Nærbø n s 007 Betuel Sømme m ug b s Søn Nærbø n s Vigre Obrestad Reinert Obrestad m g b hf Gaardbruker og fisker Nærbø n s 002 Guri Obrestad k g b hm Gaardmandskone Nærbø n s 003 Jon Reinertsen m ug b s Søn Nærbø n s 004 Aslaug Reinertsdatter k ug b d Datter Nærbø n s 005 Jon Obrestad m e b hf Folgemand Nærbø n s 006 Torsten Obrestad m ug b s Rentenist Nærbø n s 007 Laurits Haaland m ug b tj Tjenestegut Varhaug n s 008 Kristine Lygren k ug b tj Tjenestepike Lindaas n s Vigre Obrestad Rasmus Obrestad m g b hf Gaardbruker Stavangern s 002 Olina Obrestad k g b hm Gaardmandskone Varhaug n s 003 Jon Rasmussen m ug b s Søn Nærbø n s 004 Olav Rasmussen m ug b s Søn Nærbø n s 005 Otto Rasmussen m ug b s Søn Nærbø n s 006!! Rasmussen* m ug b s Søn Nærbø n s Merknad: Udøbt gut 007 Ingeborg Rasmusdatter k ug b d Datter Nærbø n s 008 Theresia Rasmusdatter k ug b d Datter Nærbø n s 009 Ola Hobberstad m g b hf Folgemand Varhaug n s 010 Berte Hobberstad k g b hm Folgekone Varhaug n s 011 Sven Haaland m ug b tj Tjenestegut Varhaug n s 012 Ingeborg Lerbrek k ug b tj Tjenestepike Varhaug n s Vigre Obrestad søndre Tobias Obrestad m g b hf Gaardbruker og fisker Nærbø n s 002 Berte Obrestad k g b hm Gaardmandskone Nærbø n s 003 Torstein Tobiassen m ug b s Søn Nærbø n s 004 Oskar Andersen m ug b tj Tjenestegut Stavangern s 005 Amalie Risvoll k ug b tj Tjenestepike Nærbø n s Vigre Obrestad østre Ingvald Obrestad m g f hf Gaardbruker og murer Nærbø n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1120 Klepp. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1120 Klepp. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1120 Klepp Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1102 Sandnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1102 Sandnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1102 Sandnes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1121 Time, Lye prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1121 Time, Lye prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1121 Time, Lye prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1448 Stryn Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1254 Hammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1126 Hetland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1126 Hetland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1126 Hetland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1428 Askvold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0512 Lesje Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1263 Lindaas. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1263 Lindaas. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1263 Lindaas Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0832 Mo Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1525 Stranden. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1525 Stranden. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1525 Stranden Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1043 Nes, Flekkefjord prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1043 Nes, Flekkefjord prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1043 Nes, Flekkefjord prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0921 Tromø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0829 Kviteseid. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0829 Kviteseid. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0829 Kviteseid Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1570 Valsøfjorden, Aure prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1570 Valsøfjorden, Aure prestegjeld Folketeljing 1910 for 1570 Valsøfjorden, Aure prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0833 Laardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0833 Laardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0833 Laardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1432 Førde Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0619 Aal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0619 Aal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0619 Aal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0821 Bø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0428 Trysil. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0428 Trysil. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0428 Trysil Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1152 Torvestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1152 Torvestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1152 Torvestad Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer