Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 1520 Ørsten Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 313 (kvinner: 154, menn: 159) Bustader i kretsen: 51 Krets: 001 Strænderne Prestegjeld: Ørsten Herred/by: Ørsten Strænderne Rjaanes (5 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Petter Ivarsen m g b hf gårdbruker (selveier) Ørsten n s 002 Pernille Ingebrigtsdatter k g b hm gårdmandskone Ørsten n s 003 Ingebrigt Pettersen m ug b s søn Ørsten n s 004 Petra Marie Pettersdatter k ug b d datter Ørsten n s 005 Ivar Johannes Pettersen m ug b s søn Ørsten n s 006 Bernhard Pettersen m ug b s søn Ørsten n s 007 Marius Ivarsen Mo m ug b tj tjenestegut (gårdsarbeide) Ørsten n s 008 Birte Andersdatter k e b hm føderådskone Ørsten n s Folketeljinga 1910 Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Strænderne Grøivik (3 m, 4 k) 1 7 (3 m, 4 k) 001 Hans Sevrin Larsen m g e b hf gårdbruker (selveier) Ørsten n s Merknad: Hovedbygningen 002 Marta Sofie Hansdatter k ug b d gårdmandsdtr (hus og Ørsten n s kreaturstel) 003 Synneve Hansdatter k ug b d gårdmandsdtr (husstel) Ørsten n s 004 Lars Olai Hansen m ug b s gårdmandssøn (gårdsarb) Ørsten n s 005 Ragnhild Susanne Hansdatter k ug b d datter Ørsten n s 006 Lars Andreas Ivarsen m g b hf føderådsmand Ørsten n s Merknad: Føderådshuset 007 Synneve Sæmundsdatter k g b hm føderådskone Ørsten n s Strænderne Grøivik (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Johan Gregorius Sjursen m g b hf gårdbruker (selveier) Ørsten n s 002 Pauline Paulsdatter k g b hm gårdmandskone Ørsten n s 003 Sivert Johnsen m ug b s gårdmandssøn og fisker Ørsten n s 004 Ingeborg Johnsen k ug b d gårdmandsdtr (husstel) Ørsten n s 005 Sjur Ivarsen m g e b hf føderådsmand Ørsten n Strænderne Lillegrøivik (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Ivar Johannes Sjursen m g b hf gårdbruker (selveier) Ørsten n s 002 Ingeborg Petrine Eiriksdatter k g b hm gårdmandskone Ørsten n s 003 Johan Olai Ivarsen m ug b s gårdmandssøn (gårdsarb)? Ørsten n s Strænderne Liadal (6 m, 4 k) 10 (6 m, 4 k) Johannes Laurits Olsen m g b hf gårdbruker (selveier) Ørsten n s 002 Anna Petrine Ottosdatter k g b hm gårdmandskone Ørsten n s 003 Nelly Olufine Johannesdatter k ug b d Datter Ørsten n s 004 Olav Helmer Johannesen m ug b s søn Ørsten n s 005 Johan Andreas Johannesen m ug b s søn Ørsten n s 006 Otto Johannes Johannesen m ug b s søn Ørsten n s 007 Arthur Johannesen m ug b s søn Ørsten n s 008 Aslaug Johanne k ug b d datter Ørsten n s Johannesdatter 009 Ole Johannesen m g b hf føderådsmand Ørsten n s 010 Helena Larsdatter k g b hm føderådskone Ørsten n s Strænderne Liadal (2 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Ole Martines Jetmundsen m g b hf gårdbruker (selveier) Ørsten n s 002 Ingeborg Petrine Paulsdatter k g b hm gårdmandskone Ørsten n s 003 Johan Kornelius Olsen m ug b s gårdbrukersøn og fisker Ørsten n s 004 Petter Johannes Olsen m ug f s gårdbrukersøn og fisker Ørsten n s Sannsynleg opphaldstad: Herø Prgj. Fosnavåg Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1520 Ørsten 005 Gina Hansina Olsen k ug b d datter Ørsten n s 006 Ida Olina Olsen k ug b d datter Ørsten n s Strænderne Liadal (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Andreas Ingebrigtsen m g b hf gårdbruker (selveier) Ørsten n s 002 Ane Torgeirsdatter k g b hm gårdmandskone Ørsten n s 003 Ingebrigt Andreasen m ug b s søn Ørsten n s 004 Tomas Andreasen m ug b s søn Ørsten n s 005 Berte Petrikka Andreasdatter k ug b d datter Ørsten n s 006 Petter Olai Andreasen m ug b s søn Ørsten n s 007 Maria Andreasdatter k ug b d datter Ørsten n s Strænderne Liadal (4 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Nils Nilsen m g b hf gårdbruker ((selveier) Ørsten n 002 Sara Eliasdatter k g b hm gårdmandskone Ulstein n 003 Nikolai Elias Nilsen m ug f s gårdbrukersøn og fisker Ørsten n Trusamf.: E. L. Frikirke Sannsynleg opphaldstad: Herø Prgj. Kvalsvik 004 Ragna Marie Nilsdatter k ug b d gårdmandsdtr (husstel) Ørsten n 005 Daniel Andreas Nilsen m ug b s gårdbrukersøn (gårdsarb) Ørsten n 006 Jørgen Holen m g mt el gårdbruker og Sogndal n s Avholdstaler i Sogn Sedvanleg bustad: Sogndal Sogn 007 Edvard Eilifsen Ryste m ug mt el folkeskolelærer Ørsten n s Sedvanleg bustad:!! Strænderne Liadal (1 m, 2 k) (2 m, 3 k) 001 Jakob Jakobsen m g b hf gårdbruker ((selveier) Ørsten n s 002 Ingeborg Pedersdatter k g b hm gårdmandskone Ørsten n s 003 Andreas Jakobsen m g f hf gårdsarbeider og fisker Ørsten n s Sannsynleg opphaldstad: Alnes i Borgund 004 Olivia Olsdatter k g f hm husstel Borgund n s Sannsynleg opphaldstad: Alnes i Borgund 005 Jakoba Johanne Andersdatter* k ug b d gårdmandsdtr hus og kreaturstel Ørsten n s Strænderne Halse (4 m, 5 k) (5 m, 4 k) 001 Jørgen Karlsen m g b hf gårdbruker (selveier) Ørsten n s 002 Sofie Andersdatter k g b hm gårdmandskone Ørsten n s 003 Birte Johane Jørgensdatter k ug b d datter Ørsten n s 004 Karl Jørgensen m ug b s søn Ørsten n s 005 Anders Jørgensen m ug b s søn Ørsten n s 006 Sevrine Jørgensdatter k ug b d datter Ørsten n s 007 Karl Jørgensen m g b hf føderådsmand Ørsten n s 008 Karine Johnsdatter k g b hm føderådskone Ørsten n s 009 Peder Karlsen m g f hf fisker Ørsten n s Sannsynleg opphaldstad: Ute på fiskefeltet 010 Elise Karine Sivertsdatter k g mt hm skrædder og Volden n s gårdsarbeiderske Sedvanleg bustad: Aalesund Strænderne Halse (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Knut Peter Nikolaisen m g b hf gårdbruker (selveier) Ørsten n s 002 Johanna Amundsdatter k g b hm gårdmandskone Ørsten n s 003 Aslaug Johanna Knutsdatter k ug b d Datter Ørsten n s 004 Nikolai Johnsen m g b hf føderådsmand Leikangern s Gurskø 005 Karn Finsdatter k g b hm føderådskone Leikangern Gurskø s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Strænderne Haavold (4 m, 4 k) 1 8 (4 m, 4 k) 001 Anders Andersen m g b hf gårdbruker selveier Ørsten n s Merknad: Hovedbygningen 002 Pernille Sevrine Sjursdatter k g b hm gårdmandskone Ørsten n s (kreaturstel) 003 Petrikke Sevrine Andersdatter k ug b d gårdmandsdtr (husstel) Ørsten n s 004 Johannes Andersen m ug b s søn Ørsten n s 005 Sofie Andersdatter k ug b d datter Ørsten n s 006 Anders Johnsen m ug b fl føderådsmand Ørsten n s Sjukdom: b 007 Ole Gutormsen m ug e b hf føderådsmand Ulstein Prgj. Merknad: Føderådshuset 008 Josefine Marie!! k ug b tj tjenestepike (husstel) Ulstein Prgj Strænderne Haavold (1 m, 6 k) (1 m, 6 k) 001 Johan Olai Nilsen m g b hf gårdbruker (selveier) Ørsten n s 002 Anna Petrine Andersdatter k g b hm gårdmandskone Ørsten n s 003 Berte Andrine Johansdatter k ug b d gårdmandsdtr (husstel) Ørsten n s 004 Pernille Johanne Johansdatter k ug b d datter Ørsten n s 005 Astrid Ingeborg Johansdatter k ug b d datter Ørsten n s 006 Nikolina Johansdatter k ug b d datter Ørsten n s 007 Hanna Johansdatter k ug b d datter Ørsten n s Strænderne Nedre Halse 4 5 (3 m, 2 k) (5 m, 2 k) Merknad: Ikke Matrikuleret 001 Laurits Karlsen m g f hf fiskeskipper og Husmand Ørsten n s %gårdbruker% Sannsynleg opphaldstad: Ute på fiskefeltet 002 Pernille Eilefsdatter k g b hm hustru Ørsten n s 003 Karl Lauritsen m ug b s søn Ørsten n s 004 Eilev Lauritsen m ug f s søn Ørsten n s Sannsynleg opphaldstad: Vatne i Ørsten 005 Bjarne Lauritsen m ug b s søn Ørsten n s 006 Hermod Brynjulf Lauritsen m ug b s søn Ørsten n s 007!! Lauritsdatter* k ug b d datter Ørsten n s Merknad: Udøpt pike Strænderne Sandvik (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Knut Ragnvald Paulsen m g b hf gårdbruker (selveier) Ørsten n s 002 Emilie Petra Edvardsdatter k g b hm gårdmandskone Ørsten n s 003 Anders Olai Knutsen Stennes m ug b tj tjenestegut (gårdsarbeider) Ørsten n 004 Karn Hansina Knutsdatter k e b enke føderådskone Ørsten n s Strænderne Sandvik indre (0 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Peder Reginius Paulsen m g f hf gårdbruker og fisker Ørsten n s Sannsynleg opphaldstad: Godøen i Borgund 002 Karn Elise Kolbeinsdatter k g b hm gårdmandskone Ørsten n s 003 Synneve Johane Sivertsdatter Stennes k ug b tj tjenestepike (Husstel) Ørsten n s Strænderne Lianes (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Larine Madsdatter k e b hm gårdmandsenke (selveier) Ørsten n s 002 Anna Marie Pettersdatter k ug b d gårdmandsdtr Ørsten n s 003 Anders Pettersen m ug b s søn Ørsten n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13 n n s

14 1520 Ørsten 004 Ragna Amalia Pettersdatter k ug b d datter Ørsten n s 005 Ane Marie Albertsdatter k g b hm føderådskone Ørsten n s 006 Anders Olsen m g b hf føderådsmand Ørsten n s Strænderne Lianes (1 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Arne Johannes Larsen m e b hf gårdbruker selveier Ørsten n s 002 Elias Matias Arnesen m ug f s gardsarb og fisker Ørsten n s Sannsynleg opphaldstad: Godøen i Borgund eller ute på fiskefeltet 003 Johanne Marta Arnesdatter k ug b d gårdmandsdtr (husstel) Ørsten n s 004 Elina Pedersdatter k e b fl føderådsenke Ørsten n s Strænderne Lianes (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Andreas Matias Andersen m g b hf gårdbruker og fisker Ørsten n s 002 Hanne Bergitta Pedersdatter k g b hm gårdmandskone Ørsten n s 003 Amanda Andreasdatter k ug b d datter Ørsten n s 004 Peder Alfred Andreassen m ug b s søn Ørsten n s Strænderne Lianes 5 (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) Merknad: Ikke Matrikuleret 001 Ola Andreas Andersen m g b hf fisker og gårdbruker Ørsten n s 002 Anna Elisa Ellingsdatter k g b hm hustru Ørsten n s 003 Anders Olsen m ug b s søn Ørsten n s 004 Emma Ovidia Olsen k ug b d datter Ørsten n s 005 Ane Marie Olsen k ug b d datter Ørsten n s Strænderne Lystad (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Johan Rasmusen m g b hf gårdbruker selveier Ørsten n s 002 Oluffa Pedersdatter k g b hm gårdmandskone Ørsten n s 003 Susanne Johansdatter k ug b d datter Ørsten n s 004 Rasmus Johansen m ug b s søn Ørsten n s 005 Birte Maria Eliasdatter k ug b tj tjenestepike (husstel) Ørsten n s 006 Johan Kornelius Sivertsen m ug b tj gårdsarbeider Ørsten n s Lystad 007 Rasmus Simonsen m e b fl føderådsmand Ørsten n s Strænderne Lystad (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Peder Johan Madsen m g b hf gårdbruker (selveier) Ørsten n s 002 Oluffa Sevrine Andreasdatter k g b hm gårdmandskone Ørsten n s 003 Olina Marta Pedersdatter k ug b d gårdmandsdtr (husstel) Ørsten n s 004 Ole Martines Pedersen m ug b s søn Ørsten n s 005 Mads Petter Ivarsen m e b fl føderådsmand Ørsten n s Strænderne Lystad (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Matias Andreas Eliasen m g b hf gårdbruker (selveier) Ørsten n s Sjukdom: b 002 Maria Elise Larsdatter k g b hm gårdmandskone Ørsten n s 003 Jenny Emilie Matiasdatter k ug b d datter Ørsten n s 004 Elias Matias Matiasen m ug b s søn Ørsten n s 005 Johane Marie Ingebrigtsdatter k e b hm gårdmandsenke Ørsten n s 006 Ivar Andreas Eliasen m ug b s arbeider i Statens merkevæsen og gårdsarbeider Ørsten n s Strænderne Lystad 8 8 (2 m, 6 k) (2 m, 6 k) Merknad: Ikke Matrikuleret Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 001 Sivert Larsen m g b hf gårdbruker (selveier) Ørsten n s 002 Oluffa Jetmundsdatter k g b hm gårdmandskone Ørsten n s 003 Hilda Sivertsdatter k ug b d gårdmandsdtr (husstel) Ørsten n s 004 Anders Sivertsen m ug b s søn Ørsten n s 005 Marta Sivertsdatter k ug b d datter Ørsten n s 006 Olga Sivertsdatter k ug b d datter Ørsten n s 007 Sofie Sivertsdatter k ug b d datter Ørsten n s 008 Synneve Sivertsdatter k ug b d datter Ørsten n s Strænderne Opsal (2 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Lars Petter Eliasen m g b hf gårdbruker (selveier) Ørsten n s 002 Johanne Madsdatter k g b hm gårdmandskone Ørsten n s 003 Elias Matias Larsen m ug f s Melketransportør Ørsten n s Sannsynleg opphaldstad: Antakelig på Flem eller i Aalesund 004 Johan Olai Larsen m ug b s gårdsarbeider og fisker Ørsten n s 005 Marta Petrine Larsdatter k ug b d gårdsmandsdtr Ørsten n s (kreaturstel) 006 Oluffa Larsdatter k ug b d datter Ørsten n s Strænderne Hagen (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Guttorm Paulsen m g b hf gårdbruker (selveier) Ørsten n s 002 Ane Petrine Rasmusdatter k g b hm gårdmandskone Ørsten n s 003 Ragnvald Guttormsen m ug b s søn Ørsten n s 004 Ingvald Guttormsen m ug b s søn Ørsten n s 005 Hanna Guttormsdatter k ug b d datter Ørsten n s 006 Paul Guttormsen m g b hf føderådsmand Ørsten n s 007 Ingeborg Karine Knutsdatter k g b hm føderådskone Ørsten n s Strænderne Hagen (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Matias Johnsen m g b hf gårdbruker selveier Ørsten n 002 Ana Susanne Larsdatter k g b hm gårdmandskone Ørsten n 003 John Matiasen m ug b s søn Ørsten n 004 Lars Matiasen m ug b s søn Ørsten n 005 Sigfrid Matilde Matiasdatter k ug b d datter Ørsten n 006 Harald Johannes Matiasen m ug b s søn Ørsten n Strænderne Hagen (1 m, 5 k) (1 m, 5 k) 001 Anders Madsen m g b hf gårdbruker (selveier) Ørsten n s 002 Karn Elisa Johnsdatter k g b hm gårdmandskone Ørsten n s 003 Ovidia Andersdatter k ug b d datter Ørsten n s 004 Marie Andersdatter k ug b d datter Ørsten n s 005 Synneve Andersdatter k ug b d datter Ørsten n s 006 Marta Andersdatter k ug b d datter Ørsten n s Strænderne Hagen 10 2 (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) Merknad: Ikke Matrikuleret 001 Karl Albrigtsen m s b hf Husmand %gårdbruker% Ørsten n s 002 Anna Rasmusdatter Stennes k ug b el fatigunderstøttet Ørsten n s Folketeljinga Strænderne Sætre (0 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Johane Johanesdatter k e b hm gårdenke (selveier) Ørsten n s 002 Andreas Jørgensen m ug f s gårdsarbeider og fisker Ørsten n s Sannsynleg opphaldstad: Ute på fiskefeltet 003 Ingeborg Elisabet k ug b d gårdmandsdtr (husstel) Ørsten n s Jørgensdatter 004 Johannes Jørgensen m g f hf gårdbruker (selveier) og Ørsten n s fisker Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1520 Ørsten Sannsynleg opphaldstad: Ute på fiskefeltet 005 Sara Johanne Knutsdatter k g b hm gårdmandskone Ørsten n s 006 Jenny Matilde Johannesdatter k ug b d datter Ørsten n s Strænderne Sætre 3 (1 m, 2 k) (2 m, 2 k) Merknad: Ikke Matrikuleret 001 Kolben Johnsen m g b hf gårdbruker (bygselmand) Ørsten n s 002 Johanne Larsdatter k g b hm gårdmandskone Ørsten n s 003 Laurits Kornlius Kolbensen m g f hf bygningssnedker og fisker Ørsten n s S Sannsynleg opphaldstad: Godøen i Borgund eller ute på fiskefeltet 004 Klara Maria Paulsdatter k g b hm hustru Ørsten n s Strænderne Sætre (2 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Guttorm Pedersen m g f hf gårdbruker (selveier) Ørsten n s fisker Sannsynleg opphaldstad: Dyb i Borgund eller ute på fiskefeltet 002 Anna Marie Arnesdatter k g b hm gårdmandskone Ørsten n s 003 Peder Guttormsen m ug b s søn Ørsten n s 004 Marta Guttormsdatter k ug b d datter Ørsten n s 005 Agnes Ovidia Guttormsdatter k ug b d datter Ørsten n s 006 Elen Berntine Hendriksdatter k ug b tj tjenestepike (husstel) Ulstein n s Sulbak Prgj. 007 Peder Andersen m g b hf føderådsmand Ørsten n 008 Marta Guttormsdatter k g b hm føderådskone Ørsten n Strænderne Sætre 11 3, 4 7 (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Ingebrigt Sjursen m g b hf gårdbruker selveier Ørsten n s 002 Hanna Elisa Paulsdatter k g b hm gårdmandskone Ørsten n s 003 Sigurd Ingebrigtsen m ug b s søn Ørsten n s 004 Paul Ingebrigtsen m ug b s søn Ørsten n s 005 Sverre Ingebrigtsen m ug b s søn Ørsten n s 006 Elen Johannesdatter Engeset k ug b tj tjenestepike (husstel) Ørsten n s 007 Seselja Simonsdatter k e b fl føderådskone Ørsten n s Strænderne Sætre (4 m, 6 k) 10 (4 m, 6 k) Jørgen Pedersen m g b hf gårdbruker (selveier) Ørsten n s 002 Johane Nikolaisdatter k g b hm gårdmandskone Ørsten n s 003 Pernille Eline Jørgensdatter k ug b d datter Ørsten n s 004 Karn Josefine Jørgensdatter k ug b d datter Ørsten n s 005 Jørgine Jørgensdatter k ug b d datter Ørsten n s 006 Petra Ragnhild Jørgensdatter k ug b d datter Ørsten n s 007 Peder Jørgensen m ug b s søn Ørsten n s 008 Nikolai Jørgensen m ug b s søn Ørsten n s 009 Johan Jørgensen m ug b s søn Ørsten n s 010 Karen Sevrine Nilsdatter Håvold k ug b el skrædder S Ørsten n s Strænderne Sørheim (7 m, 2 k) (7 m, 2 k) 001 Petter Olai Pedersen m g b hf gårdbruker (selveier) Ørsten n s 002 Pernille Andersdatter k g b hm gårdmandskone Ørsten n s 003 Peder Pettersen m ug b s søn Ørsten n s 004 Anders Pettersen m ug b s søn Ørsten n s 005 Olav Pettersen m ug b s søn Ørsten n s 006 Johan Pettersen m ug b s søn Ørsten n s 007!! Pettersen* m ug b s søn Ørsten n s Merknad: Udøpt gut Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 008 Sofie Knutsdatter Stennes k ug b tj tjenestepike (husstel) Ørsten n 009 Lars Sivertsen Lystad m ug b tj tjenestegut (gårdsarbeide) Ørsten n s Strænderne Sørheim (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Rasmus Pedersen m g b hf gårdbruker (selveier) Ørsten n s 002 Birte Marie Guttormsdatter k g b hm gårdmandskone Ørsten n s 003 Astrid Marie Rasmusdatter k ug b d datter Ørsten n s 004 Olga Matilde Rasmusdatter k ug b d datter Ørsten n s 005 Peder Elias Rasmusen m ug b s søn Ørsten n s 006 Marta Andersdatter k ug b tj tjenestepike (husstel) Ørsten n s 007 Peder Elias Rasmusen m g b hf føderådsmand Ørsten n s 008 Anne Marta Larsdatter k g b hm føderådskone Ørsten n s Strænderne Sørheim (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Peder Martinus Pedersen m g b hf gårdbruker (selveier) Ørsten n s 002 Karn Olave Jetmundsdatter k g b hm gårdmandskone Ørsten n s 003 Johannes Pedersen m ug b s gårdmandssøn gårdsarb Ørsten n s 004 Sigvald Olai Sivertsen Lystad m ug b tj tjenestegut gardsarb Ørsten n s Strænderne Sørheim indre (5 m, 2 k) (5 m, 2 k) 001 Andreas Matias Andersen m g b hf gårdbruker (selveier) Ørsten n s 002 Karn Sevrine Eliasdatter k g b hm gårdmandskone Ørsten n s 003 Elias Andreasen m ug b s søn Ørsten n s 004 Anders Andreasen m ug b s søn Ørsten n s 005 Astrid Mina Andreasdatter k ug b d datter Ørsten n s 006 Alf Sverre Andreasen m ug b s søn Ørsten n s 007 Sigurd Bernhard Andreasen m ug b s søn Ørsten n s Strænderne Steinnes indre (9 m, 4 k) 13 (9 m, 4 k) Rasmus Johannes Andersen m g b hf gårdbruker (selveier) Ørsten n s 002 Synneve Jakobsen k g b hm gårdmandskone Ørsten n s 003 Sivert Britanus Rasmusen m ug b s søn Ørsten n s 004 Anna Karine Rasmusdatter k ug b d datter Ørsten n s 005 Jakob Rasmusen m ug b s søn Ørsten n s 006 John Rasmusen m ug b s søn Ørsten n s 007 Anders Rasmusen m ug b s søn Ørsten n s 008 Ingvald Rasmusen m ug b s søn Ørsten n s 009 Klara Sevrine Rasmusdatter k ug b d datter Ørsten n s 010 Reidar Rasmusen m ug b s søn Ørsten n s 011 Sverre Rasmusen m ug b s søn Ørsten n s 012 Anders Rasmusen m g b hf føderådsmand Ørsten n s 013 Karine Johannesdatter k g b hm føderådskone Ørsten n s Strænderne Hammeren 3 (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) Merknad: Ikke Matrikuleret 001 Ivar Ivarsen m g b hf Husmand (bygselmand) Volden n s %gårdbruger% 002 Rasmine Rasmusdatter k g b hm Husmandskone Volden n s %gårdmandskone% 003 Peder Ivarsen m ug b s søn Ørsten n s Folketeljinga 1910 Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Strænderne Stennes indre (3 m, 7 k) 1 11 (4 m, 7 k) 001 Peder Rasmusen m g b hf gårdbruker (selveier) Ørsten n s 002 Anna Olluffa Nikolaisdatter k g b hm gårdmandskone Ørsten n s 003 Hanna Pedersdatter k ug b d datter Ørsten n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1520 Ørsten 004 Karn Pedersdatter k ug b d datter Ørsten n s 005 Rasmus Jensinius Pedersen m ug b s søn Ørsten n s 006 Nikolai Pedersen m ug b s søn Ørsten n s 007 Jenny Josefine Pedersdatter k ug b d datter Ørsten n s 008 Hansine Paulsdatter k e b fl føderådskone Ørsten n s 009 Paul Sevrin Rasmusen m ug f s havnearb og fisker Ørsten n s Sannsynleg opphaldstad: Dyb i Borgund 010 Berte Rasmusdatter k ug b d tjenestepike (husstel) Ørsten n s 011 Sina Rasmusdatter k ug b d tjenestepike (syk) Ørsten n s Strænderne Steinnes 7 (5 m, 2 k) (6 m, 2 k) Merknad: Ikke Matrikuleret 001 Knut Olai Olsen m g b hf gårdbruker og arbeider Ørsten n 002 Birte Nilsdatter k g b hm gårdmandskone Ørsten n 003 Nils Knutsen m ug f s fisker Ørsten n s Sannsynleg opphaldstad: Ute på fiskefeltet 004 Sivert Matias Knutsen m ug b s arbeider Ørsten n 005 Peder Ingvald Knutsen m ug b s søn Ørsten n 006 Eilert Knutsen m ug b s søn Ørsten n 007 Olai Knutsen m ug b s søn Ørsten n 008 Oline Knutsdatter k ug b d datter Ørsten n Strænderne Steinnes ytre (1 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Paul Johannes Mortensen m g b hf gårdbruker (selveier) Ørsten n s 002 Pernille Regine Andreasdatter k g b hm gårdmandskone Ørsten n s 003 Martin Paulsen m ug f s arbeider i Statens fyrvæsen Ørsten n s Sannsynleg opphaldstad: Sandefjord 004 Andreas Paulsen m ug f s arbeider i Statens fyrvæsen Ørsten n s Sannsynleg opphaldstad: Sandefjord 005 Birte Jørgensdatter Eidem k ug b tj tjenestepike (husstel) Ørsten n s Strænderne Steinnes ytre (2 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Dina Sofia Johannesdatter k e b hm gårdenke selveier Ørsten n s 002 Johannes Sivertsen m ug f s fisker Ørsten n s Sannsynleg opphaldstad: Ute på fiskefeltet 003 Rasmus Sivertsen m ug b s gårdsarbeider Ørsten n s 004 Johannes Johnsen m g b fl fatigunderstøttet Ørsten n s Sjukdom: b 005 Olina Danielsdatter k g b fl fatigunderstøttet Ørsten n s Strænderne Steines ytre (0 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Ingeborg Madsdatter k e b hm gårdbrukerske selveier Ørsten n s 002 Kanutte Marie Gregoriusdatter k ug b d datter (kreaturstel) Ørsten n s 003 Mads Gregoriusen m ug f s gårdsarbeider og fisker Ørsten n s Sannsynleg opphaldstad: Ute på fiskefeltet 004 Oline Knutsdatter k e b fl føderådsenke Ørsten n s Strænderne Steines ytre (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Albert Andersen m g b hf gårdbruker (selveier) Ørsten n s 002 Pauline Pedersdatter k g b hm gårdmandskone Ørsten n s 003 Anders Albertsen m ug b s søn Ørsten n s Sjukdom: a 004 Kamilla Albertsdatter k ug b d datter Ørsten n s 005 Marta Albertsdatter k ug b d datter Ørsten n s Strænderne Raudøen (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Knut Olai Ingebrigtsen m g b hf gårdbruker (selveier) Ørsten n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 002 Johanne Karine Ottosdatter k g b hm gårdmandskone Ørsten n s (kreaturstel) 003 Ingebrigt Olai Knutsen m ug b s søn Ørsten n s 004 Petter Andreas Knutsen m ug b s søn Ørsten n s 005 Amanda Oline Knutsdatter k ug b d datter Ørsten n s 006 Pernille Stenersdatter Ryste k ug b el fatigunderstøttet Ørsten n s Sjukdom: a Strænderne Raudøholmen (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Elling Serkvesen Flø m g b hf gårdbruker selveier Ulstein n Prgj. 002 Synneve Olsdatter k g b hm husmor (kreaturstel) Akerø n Strænderne Raudøen (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Johan Simon Sivertsen m g b hf gårdbruker (selveier) Ørsten n s 002 Birte Andrea Pedersdatter k g b hm gårdmandskone Ørsten n s 003 Benna Olivia Johansdatter k ug b d datter Ørsten n s 004 Sivert Ivarsen m g b hf føderådsmand Ørsten n s 005 Birte Olina Jakobsdatter k g b hm føderådskone Ørsten n s Strænderne Raudøen (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Jakob Matias Sivertsen m g b hf gårdbruker Ørsten n s nordlandsskipper 002 Ragnhild Gurine Andersdatter k g b hm gårdmandskone Ørsten n s 003 Sivert Jakobsen m ug b s søn Ørsten n s 004 Anders Kornelius Jakobsen m ug b s søn Ørsten n s 005 Berta Ovidia Jakobsdatter k ug b d datter Ørsten n s 006 Klara Jakobsdatter k ug b d datter Ørsten n s 007 Olina Ivarsdatter k e b fl føderådskone Ørsten n s Strænderne Sætre 1 (0 m, 1 k) (1 m, 1 k) Merknad: Ikke Matrikuleret 001 Anna Sofie Pedersdatter Sætre k ug b hm gårdsarbeiderske Ørsten n 002 Peder Andreas Pedersen m ug f s løsarbeider Ørsten n s Merknad: E: Slutt på krets 1 Sannsynleg opphaldstad: Aalesund Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 599 (kvinner: 303, menn: 296) Bustader i kretsen: 75 Krets: 002 Mork-Vik Prestegjeld: Ørsten Herred/by: Ørsten Mork-Vik Mork (5 m, 5 k) 10 (5 m, 5 k) Daniel Olsen Mork m g b hf Gaardbruker Ørsten n s 002 Berthe A. Mork k g b hm Gaardbrukerkone Vartdalstranden n s 003 Karen D. Mork k ug b d Datter Ørsten n s 004 Olav D. Mork m ug b s Søn Ørsten n s 005 Andreas D. Mork m ug b s Søn Ørsten n s 006 Martha D. Mork k ug b d Datter Ørsten n s 007 Gustav D. Mork m ug b s Søn Ørsten n s 008 Anna Larsdatter Opsal k ug b tj Tjenestepige Ørsten n s 009 Ole J. Mork m e b fl Kaarmand Ørsten n s 010 Ivrine J. Haugen k ug b el Lever av milde gaver Ørsten n s Folketeljinga Mork-Vik Mork (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Elling E. Mork m g b hf Gaardbruker Volden n s 002 Karine M. Mork k g b hm Gaardbrukerkone Vartdalstranden n s 003 Rasmus E. Mork m ug b s Jordbruksarbeider Ørsten n s 004 Anna E. Mork k ug b d Husgjerning Ørsten n s 005 Anna K. Haugen k ug b tj Tjenestepige Ørsten n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1520 Ørsten Mork-Vik Mork (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Daniel S. Mork m g b hf Gaardbruker Ørsten n 002 Synneve I. Mork k g b hm Gaardbrukerkone Ørsten n 003 Sivert D. Mork m ug b s Jordarbeider Ørsten n 004 Johanne Andersdatter Mork k e b fl Kaarkone Ørsten n s 005 Borge B. Rødø m g b hf Kaarmand og Smed S Veraas n s Eid Nordfjord 006 Ane Martha D. Rødø k g b hm Kaarkone Ørsten n s 007 Johannes D. Rødø m ug b fl Fattigunderstøttet Ørsten n s Mork-Vik Mork Yttre (3 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Martinus N. Liadal m g b hf Gaardbruker Fisker Vartdal n s 002 Anna P. Liadal k g b hm Husgjerning Ørsten n s 003 Peder Martinussen Liadal m ug f s Sjømand Ørsten n s Sannsynleg opphaldstad: Aalesund 004 Ivar Martinussen Liadal m ug b s Søn Ørsten n s 005 Kanuthe Marthinusdatter k ug b d Datter Ørsten n s Mork 006 Odin Marthinussen Mork m ug b s Søn Ørsten n s Mork-Vik Oppheim (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Sivert K. Nupen m g b hf Gaardbruker og Ørsten n s Mærkearbeider 002 Pernille J. Nupen k g b hm Gaardmandskone Ørsten n s Mork-Vik Mork (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Knud K. Brække m g b hf Pensionist og Jordarbeider Ørsten n s 002 Torine T. Brække k g b hm Husgjerning Ørsten n s 003 Johanne K. Brække k ug b d Datter Ørsten n s 004 Leif Brække Mork m ug b Pleiesøn Pleiesøn Aalesundn s Mork-Vik Vinjevold (4 m, 5 k) (4 m, 5 k) 001 Peter P. Vinjevold m g b hf Gaardbruker Ørsten n s 002 Petrine O. Vinjevold k g b hm Gaardbrukerkone Hjørendfjord n s 003 Peder T. Vinjevold m ug b s Søn Ørsten n s 004 Eli!! P. Vinjevold m ug b s %d% Søn %Datter% Ørsten n s 005 Olai P. Vinjevold m ug b s Søn Ørsten n s 006 Petra P. Vinjevold k ug b d Datter Ørsten n s 007 Ane Elisabet S. Vinjevold k e b el Kaarkone Ørsten n s 008 Anna M. Stennæs k ug b el Vask og forskjellig husarb Ørsten n s 009 Olivia M. Moe k ug b el Folkehøiskoleelev Hjørendfjord n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Mork-Vik Vinjevold (6 m, 6 k) 1 10 (6 m, 4 k) 001 Ole B. Vinjevold m g b hf Gaardbruger Ørsten n s Merknad: Hovedbygningen 002 Pauline P. Vinjevold k g b hm Gaardbrukerkone Vartdalstranden n s 003 Bernt Olsen Vinjevold m ug b s Jordarbeider Fisker Ørsten n s 004 Ingeborg Olsdatter Vinjevold k ug b d Husgjerning Ørsten n s 005 Johanne Olsdatter Moe k g mt b Husgjerning Ørsten s Statsb.: Amerikansk Sedvanleg bustad: Minisota Amerika 006 Ole Øfstegaard m g b hf Fisker Øfstegaard n s Suneleven Merknad: Nystuen 007 Sofie Øfstegaard k g b hm Husgjerning Ørsten n s 008 Tora Øfstegaard k ug b d Datter Ørsten n s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 009 Oskar Øfstegaard m ug b s Søn Aalesundn s 010 Sverre Øfstegaard m ug b s Søn Ørsten n s 011 Peder Øfstegaard m ug b s søn Ørsten n s 012 Elisa Fuglesæth k g mt b Husgjerning Ørsten n s Sedvanleg bustad: Aalesund Mork-Vik Nybø (1 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Elling L. Øie m g b hf Gaardbruger Ørsten n s 002 Sevrine I. Øie k g b hm Husgjerning Ørsten n s 003 Olai E. Øie m ug f s Fisker Ørsten n s Sannsynleg opphaldstad: Paa Sildefiske D/S Geisla Aalesund 004 Sivert E. Øie m g f hf Fabrikarbeider Ørsten n s Sannsynleg opphaldstad: Minapolis U.S.A. 005 Petrine K. Øie k g b hm Husgjerning Vartdalstranden n s 006 Bertha S. Øie k ug b d Datter Ørsten n s Mork-Vik Vennevold (5 m, 7 k) 12 (5 m, 7 k) Mathias Sjursen Vennevold m g b hf Gaardbruker Bestyrer for Ørsten n s Tran og Fiskefortg. 002 Ingeborg O. Vennevold k g b hm Gaardbrukerkone Volden n s 003 Petra M. Vennevold k ug b d Datter Ørsten n s 004 Otto M. Vennevold m ug b s Søn Ørsten n s 005 Signy M. Vennevold k ug b d Datter Ørsten n s 006 Sigurd M. Vennevold m ug b s Søn Ørsten n s 007 John M. Vennevold m ug b s Søn Ørsten n s 008 Pernille M. Vinjevold k e b fl Kaarkone Ørsten n s 009 Martha S. Ose k ug b tj Tjenestepike Ørsten n s 010 Ole O. Brateberg m g b hf Stenarbeider Volden n s 011 Olufa Brateberg k g b hm Husgjerning Ørsten n s 012 Johanne O. Brateberg k ug b d Datter Ørsten n s Mork-Vik Vinje (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Peter K. Engesæth m g b hf Jordarbeider, Tranbrænder Ørsten n s 002 Martha R. Engesæth k g b hm Husgjerning Ørsten n s 003 Astrid P. Engesæth k ug b d Datter Ørsten n s 004 Knut P. Engesæth m ug b s Søn Ørsten n s 005 Hjørdis P. Engesæth k ug b d Datter Ørsten n s 006 Rolf P. Engesæth m ug b s Søn Ørsten n s Mork-Vik Nedrevold (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Elias L. Øiehaug m g b hf Skomaker S Ørsten n s 002 Olava O. Øiehaug k g b hm Husgjerning Ørsten n s Mork-Vik Strand (1 m, 7 k) (1 m, 7 k) 001 Johan Halkjelsvik m g b hf Læge Volden n s 002 Josefine Halkjelsvik k g b hm Husgjerning Aas n s 003 Gudrun Halkjelsvik k ug b d Datter Kristianian s 004 Solveig Halkjelsvik k ug b d Datter Kristianian s 005 Hjørdis Halkjelsvik k ug b d Datter Kristianian s 006 Birte Halkjelsvik k ug b d Datter Ørsten n s 007 Birte N. Sundby k e b fl Husgjerning Aas n s 008 Amanda Hestholm k ug b tj Tjenestepige Herø n s (Søndmør) Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Mork-Vik Vik (5 m, 7 k) 2 11 (5 m, 6 k) Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 1520 Ørsten 001 Karl H. Velle m g b hf Gaardbruker, Kirkesanger Ørsten n s og Lærer Merknad: Hovedbygningen 002 Elise Eliasdatter Velle k g b hm Gaardbruker, Kirkesanger Ørsten n s og Lærer Kone 003 Hans Karlsen Velle m ug b s Søn Ørsten n s 004 Elias Karlsen Velle m ug b s Søn Ørsten n s 005 Martha Karlsdatter Velle k ug b d Datter Ørsten n s 006 Borghild Karlsdatter Velle k ug b d Datter Ørsten n s 007 Elen Ivarsdatter Engesæth k ug b tj Tjenestepike Ørsten n s 008 Berthe Kanuthe Hansdatter k g mt b %hm% Føderaadskone Ørsten n s Hovednak Sedvanleg bustad: Hovdenak 009 Hans A. Velle m g b hf Føderaadsmand og Ørsten n s Pensionist Merknad: Føderaadshuset 010 Martha Karlsdatter Velle k g b hm Føderaadskone Sunneleven n s 011 Vilhelmine H. Velle k ug b d Lærerinde Ørsten n s 012 Anders Hogrending m ug b hf Bandesmed og jæger Loen n s Norfjord Merknad: Gamelstuen Mork-Vik Vik (7 m, 3 k) 11 (8 m, 3 k) O. C. Olsen m g b hf Skomakermester S Ørskog n s 002 Ingeborg Olsen k g b hm Husgjerning Borgund n s 003 Gudrun Olsen k ug b d Telefonistinde Ørsten n s 004 Amalie Helgesen k ug b tj Tjenestepige Ørsten n s 005 John K. Aambak m ug b fl Skomakersvend Ørsten n s 006 Lars L. Fjærestad m ug b el Folkehøiskoleelev Fors Stranden n s gbr enke 007 Bernhard Øvrevik m ug b el Folkehøiskoleelev Fors Tusteren n s gbr 008 Ludvik Krohn Dahle m ug b el Folkehøiskoleelev Fors Nordalenn s gbr 009 Nils Tafjord m ug b el Folkehøiskoleelev Fors Nordalenn s gbr 010 Ingvald Kaldhusdal m ug b el Folkehøiskoleelev Fors Tafjordenn s gbr Nordalen 011 Olav Olason m ug f s Sagbrugsarb Ørsten n s Sannsynleg opphaldstad: Egil gaard Wash U.S.A Mork-Vik Vik (6 m, 2 k) (6 m, 2 k) 001 Anders O. Hovden m g b hf Bokhandler Ørsten n s 002 Elisa P. Hovden k g b hm Husgjerning Ørsten n s 003 Olav A. Hovden m ug b s Søn Ørsten n s 004 Astrid T. Oseborg k ug b tj Butikjomfru Ørsten n s 005 Olav A. Frøholm m ug b el Folkehøgskuleelev Fors Indvik n s gbr Nordfjord 006 Sivert Ringdal m ug b el Folkehøgskuleelev Fors Sunelvenn s gbr 007 Hans L. Vestre m ug b el Folkehøgskuleelev Fors Haram n s orgelbygger 008 Olav Haram m ug b el Folkehøgskuleelev Fors. gbr og sergeant Haram n s Mork-Vik Vik (1 m, 4 k) (1 m, 4 k) 001 Magnus Unhjem m g b hf Skrædder S Grytten n s Romsdalen 002 Karen Unhjem k g b hm Husgjerning Ørsten n s 003 Beret Unhjem k e b fl Opholdes av sine Barn Grytten n s Romsdalen Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 004 Ragnhild O. Moe k ug b fl Skrædderlærling Ørsten n 005 Hulda Unhjem k ug b d Datter Ørsten n s Mork-Vik Vik (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Oline E. Nakkebø k ug b hm Vadskarbeide Ørsten n s Merknad: E: Fødselsår påført seinare 002 Oluf L. Øvstevik m ug b s Fisker Ørsten n s Folketeljinga Mork-Vik Idun (3 m, 6 k) (3 m, 6 k) 001 Johan A. Engesæth m g b hf Gaardbruker, Kjpmand, Engesæthn s Meieribedrift 002 Hanna Hansdatter Engesæth k g b hm hm Kjøpmands kone Ørsten n s 003 Arne J. Engesæth m ug b s S Ørsten n s 004 Hans J. Engesæth m ug b s S Ørsten n s 005 Ingebjørg J. Engesæth k ug b d D Ørsten n s 006 Karen Knudsdatter Aarflot k ug b tj Tjenestepike og Ørsten n s Butikjomfru 007 Dorthea Andersdatter Melle k ug b tj Hjælpemeierske Ørsten n s 008 Nilla Hansdatter Bilsbakke k ug b tj Meierske Lavik n s Sogn 009 Rasmine Kristensen Drage k ug b tj Tjenestepike Drage Stat n s Mork-Vik Nygaard (4 m, 7 k) 8 (3 m, 5 k) Anders A. Velle m e b hf Kjøpemand Ørsten n s Merknad: Anders A. Velle d.y. 002 Aslaug Anderssen k ug b d Datter Ørsten n s 003 Anders Andersen m ug b s Søn Ørsten n s 004 Kanuthe S. Vatne k ug b tj Butikjomfru Ørsten n s 005 Karoline Adamsdatter Lade k ug b tj Tjenestepike Lade n s Søvde 006 Rikard Jamne m g b hf Skomaker S Ørsten n s 007 Elen K. Jamne k g b hm Skrædder til Mandsklæder Ørsten n s S 008 Karen Jamne k e b hm Arbeiderske i Husgjerning Ørsten n s 009 Marie Fjærli k g mt b Farmers Kone Ørsten s Statsb.: Amerikansk Borger Sedvanleg bustad: Vasington U.S.A. 010 Ole Fjærli m ug mt b Søn Vasington Amerika Statsb.: Amerikansk Borger Trusamf.: Intet Samfund Sedvanleg bustad: Vasington U.S.A. 011 Karen Fjærli k ug mt b Datter Vasington Amerika Statsb.: Amerikansk Borger Trusamf.: Intet Samfund Sedvanleg bustad: Vasington U.S.A Mork-Vik Vik (6 m, 6 k) 12 (6 m, 6 k) Rasmus Andersen Vik m g b hf Gaardbruker Ørsten n s 002 Anna Knudsdatter Vik k g b hm Gaardmandskone Ørsten n s 003 Anders Rasmussen Vik m ug b s Jordbruksarbeider Ørsten n s 004 Pernille Rasmusdatter Vik k ug b d Datter Ørsten n s 005 Karen Marie Rasmusdatter k ug b d Datter Ørsten n s Vik 006 Knud Rasmussen Vik m ug b s Søn Ørsten n s 007 Rakel Rasmusdatter Vik k ug b d Datter Ørsten n s 008 Anders Rasmussen Vik m e b fl Føderaadsmand Ørsten n s 009 Larsine B. Salmagerstuen k e b el Fladbrødbagerske Veø n s Prgj. 010 Elias Petersen Krøvel m ug b el Kjøbmand Ørsten n s Merknad: Alder: % % Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1525 Stranden. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1525 Stranden. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1525 Stranden Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1254 Hammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1519 Volda herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1519 Volda herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1519 Volda herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1515 Herø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1515 Herø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1515 Herø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1531 Borgund. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1531 Borgund. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1531 Borgund Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1532 Giske, Borgund prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1532 Giske, Borgund prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1532 Giske, Borgund prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1448 Stryn Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1447 Indviken. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1447 Indviken. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1447 Indviken Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1529 Skodje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1529 Skodje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1529 Skodje Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1432 Førde Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1428 Askvold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1263 Lindaas. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1263 Lindaas. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1263 Lindaas Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1533 Roald, Haram prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1533 Roald, Haram prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1533 Roald, Haram prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0512 Lesje Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1431 Jølster. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1431 Jølster. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1431 Jølster Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1255 Aasene, Hammer prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1255 Aasene, Hammer prestegjeld Folketeljing 1910 for 1255 Aasene, Hammer prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1253 Hosanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1253 Hosanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1253 Hosanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Gardsnummer 39, Grødheim (Grødem).

Gardsnummer 39, Grødheim (Grødem). Gardsnummer 39, Grødheim (Grødem). Oversikt over noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Grødem. Ansvarlig for registrering: Leif Olsen. Oppdatert okt 2009: Henry O. Forssell Rettelser

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering

Detaljer