Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 31. desember 1865 Ved kgl. res. 11. oktober 1865 blei det kunngjort at det skulle haldast "almindelig Folketælling" for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 31. desember 1865 og 1. januar Personar som på dette tidspunktet var mellombels fråverande (på reise, til sjøs osb.), skulle teljast med på sin heimstad, mens personar som på det aktuelle tidspunktet var mellombels til stades (på besøk osb.), skulle utelatast på opphaldsstaden. På denne måten gjev folketeljinga i 1865 ei oversikt over kvar bustad sine heimehøyrande personar. Som ved folketeljinga i 1801 skulle alle personar føres opp med namn. Folketeljinga i 1865 var den første som noterte personane sin fødestad. Teljingsarbeidet i byane I byane blei det ved denne folketeljinga for første gang i Noreg gjennomførd sjølvteljing. Det vil sei at eigaren eller styraren av kvar enkelt gard eller hus i byen sjølv fylte ut teljingslistene. Blanke skjema blei delt ut dei siste dagane før nyttår i 1865, og innsamlinga av listene blei gjennomført frå måndag 8. januar 1866 og framover. Rodemeistrane delte ut og samla inn listene, og kontrollerte at dei var utfylt i tråd med instruksane. Om ikkje, kunne rodemeistrane etter å ha innhenta fleire opplysningar gjere endringar eller tilførslar i listene. Magistratane hadde elles det overordna ansvaret for teljingsarbeidet i byane. Teljinga blei ført i lister av to typar. Huseigarane eller -styrarane førte altså sjølv "Speciallistene", som gjev ei løpande oversikt over hushald og personar innanfor kvart hus eller bygard. Teljingsstyraren, som regel magistraten, laga deretter på grunnlag av spesiallistene ei "Hovudliste" for heile byen, som gjev ei oversikt over talet på hushald, og heimehørande personer i kvart hus eller bygard. Hovudlistene og spesiallistene er sidan blitt bundne inn i protokollar. Små byar har fått plass i ein protokoll, mens større byar er fordelt på fleire protokollar. Teljingsarbeidet i landdistrikta Teljingsarbeidet blei gjennomført frå og med måndag 8. januar På landet var det lensmennene som hadde ansvaret for teljingsarbeidet, men overlet mesteparten av "Bestyrelse og Tilsyn" med teljinga til sokneprestane og kapellanane i dei enkelte prestegjeld og sokn. Det praktiske arbeidet blei gjort av skulehaldarane (lærarane), som gjekk frå gard til gard og førte teljingslistene. Desse "Speciallistene" gjer ein løpande oversikt over bustader (gardar, bruk og plassar) og personar innanfor ein skulekrins (teljingskrins). Store skulekrinsar kunne krevje fleire spesiallister undernummerert med a, b, c osb. Soknepresten utarbeide deretter ei "hovudliste" for heile prestegjeldet på grunnlag av spesiallistene. Hovudlista gjer ei oversikt over talet på busette hus, hushald og heimehøyrande personar på kvar bustad. Hovudlistene og spesiallistene er sidan blitt bundne inn i protokollar. Kvar protokoll kan avhengig av størrelsen omfatta eit sokn, eit heilt prestegjeld eller fleire prestegjeld. Folketeljinga 1865 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande liste av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ) eller av Digitalarkivet sine eigne registreringseiningar i Stavanger og Voss frå Digitalarkivet forvaltar Arkivverket sine digitale folketeljingar. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for teljingskrins-, bustad-, person-, jordbruk- og informasjonsskjema. Nedanfor finn du dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer På lina under kjem eventuelle merknader Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ei eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne 6

7 Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Jordbruksopplysningar I utsæd er eininga tønner av de ulike vekstane. Talet på husdyr kan står slik: 'ku18'. som betyr '18 storfe'. hv = kveite ru = rug by = bygg bl = blandingskorn 7

8 ha = havre er = erter po = potet he = hestar ku = stort kveg få = får gj = geiter sv = svin re = rein Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer stryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er stoken over, vert det markert med % framfor og bak det strokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ei opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjeve fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 6852 (kvinner: 3484, menn: 3368) Bustader: 1151 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 424 (kvinner: 227, menn: 197) Bustader i krinsen: 74 Krins: de, 14de og lidt 15de Manger Prestegjeld: Manger de, 14de og lidt Mykking de Merknad: (S/L: 35/1) Eigar: Gaardb Selveier Karl Andersen Utsæd: ha3 po1 1/2, kreaturhald: he1 ku7 få Karl Andersen m g Husfader Gaardb Selveier 32 (alder) Mangers Prgj. 002 Syneve E. Johnsdatter k g hans Kone 25 (alder) Mangers Prgj. 003 Anders Karlsen m ug Deres Søn 6 (alder) Mangers Prgj. 004 Johan Karlsen m ug Deres Søn 4 (alder) Mangers Prgj. 005 Beren Karlsen m ug Deres Søn 1 (alder) Mangers Prgj. 006 Berthe Johnsdatter k ug Tjenestepige 17 (alder) Mangers Prgj. 007 Johanna A. Hansdatter k ug Barnepige 12 (alder) Mangers Prgj. 008 John Nilsen m g Føderaadsmand 61 (alder) Mangers Prgj. 009 Brithe Larsdatter k g hans Kone Føder 62 (alder) Mangers Prgj de, 14de og lidt Mykking 8 15de Merknad: (S/L: 35/10) Eigar: Husmand m Jord Anders Olsen Utsæd: ha7/8 po1, kreaturhald: ku2 få17 Merknad: Bor i fælles Eiendom. 001 Anders Olsen m g Husfader Husmand m Jord 40 (alder) Mangers Prgj. 002 Anne Monsdatter k g hans Kone 38 (alder) Mangers Prgj. 003 Rasmus Andersen m ug deres Søn 16 (alder) Mangers Prgj. 004 Annanias Andersen m ug deres Søn 8 (alder) Mangers Prgj. 005 Ole Andersen m ug deres Søn 6 (alder) Mangers Prgj. 006 Karoline Andersdatter k ug Deres Datter 13 (alder) Mangers Prgj. 007 Gurine Andersdatter k ug Deres Datter 10 (alder) Mangers Prgj. 008 Anne Andersdatter k ug Deres Datter 1 (alder) Mangers Prgj de, 14de og lidt Mykking de Merknad: (S/L: 35/18) Eigar: Gaardb Selveier Ernst J. Johannesen Utsæd: ha2 po1, kreaturhald: ku3 få8 001 Ernst J. Johannesen m g Husfader Gaardb Selveier 59 (alder) Mangers Prgj. 002 Marie Hansdatter k g hans Kone 57 (alder) Mangers Prgj. 003 Hans Ernst Johansen m ug Deres Søn hjelper Fadr 25 (alder) Mangers Prgj. 004 Cicilia E. Johansdatter k ug Deres Datter 15 (alder) Mangers Prgj de, 14de og lidt Mykking de Merknad: (S/L: 35/22) Eigar: Gaardb Selveier Ingebor Larsdatter Utsæd: ha2 po1, kreaturhald: ku3 få Ingebor Larsdatter k e Husmoder Gaardb Selveier 43 (alder) Hosanger 002 Anne Johannesdatter k ug hendes Datter 11 (alder) Manger 003 Rangeli Johannesdatter k ug hendes Datter 7 (alder) Manger 004 Ingebor E. Johansdatter k ug Tjenestepige 20 (alder) Manger de, 14de og lidt Mykking 4 15de Merknad: (S/L: 35/26) Eigar: Husmand m Jord Anders Andersen Utsæd: ha1 1/4 po1, kreaturhald: ku3 få16 Merknad: Bor i fælles Eiendom. 001 Anders Andersen m g Husfader Husmand m Jord 57 (alder) Lindaas 002 Kari Monsdatter k g hans Kone 63 (alder) Haus 003 Nils O. Andersen m ug Deres Søn 15 (alder) Manger Folketeljinga 1865 Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 Anders Palmesen m ug hendes Søn Skomager 25 (alder) Manger de, 14de og lidt Mykking 2 15de Merknad: (S/L: 35/30) Eigar: Husmand med Jord Christian Lassen Utsæd: po1, kreaturhald: ku1 få2 Merknad: Bor paa Karl Andersens Eiendom. 001 Christian Lassen m g Husmand med Jord 37 (alder) Manger 002 Brithe Larsdatter k g hans Kone 38 (alder) Hosanger de, 14de og lidt Sæthre de Merknad: (S/L: 37/1) Eigar: Gaardb Selveier Anders Hansen Utsæd: ha4 po3, kreaturhald: he1 ku10 få21 Merknad: F. Korn 3 T. Poteter. 001 Anders Hansen m g Husfader Gaardb Selveier 53 (alder) Mangers Prgj. 002 Rangele Johannesdatter k g hans Kone 33 (alder) Mangers Prgj. 003 Mons Andersen m ug hans Søn 17 (alder) Mangers Prgj. 004 Anne Andersdatter k ug hans Datter 16 (alder) Mangers Prgj. 005 Hans Andersen m ug Deres Søn 9 (alder) Mangers Prgj. 006 Johannes Andersen m ug Deres Søn 7 (alder) Mangers Prgj. 007 Anders Andersen m ug Deres Søn 2 (alder) Mangers Prgj. 008 Mæthe Andersdatter k ug Deres Datter 8 (alder) Mangers Prgj. 009 Guri Andersdatter k ug Deres Datter 5 (alder) Mangers Prgj. 010 Hans Johannesen m e Føderaadsmand 82 (alder) Mangers Prgj de, 14de og lidt Sæthre 185a 6 15de Merknad: (S/L: 37/11) Eigar: Gaardb Selveier Annanias Gregoriusen Utsæd: ha2 po1 1/2, kreaturhald: ku4 få Annanias Gregoriusen m g Husfader Gaardb Selveier 31 (alder) Mangers Prgj. 002 Elisabeth Nilsdatter k g hans Kone 31 (alder) Mangers Prgj. 003 Gregorius Annaniasen m ug Deres Søn 9 (alder) Mangers Prgj. 004 Nils Annaniasen m ug Deres Søn 7 (alder) Mangers Prgj. 005 Ole Annaniasen m ug Deres Søn 2 (alder) Mangers Prgj. 006 Karn M. Annaniasdatter k ug Deres Datter 6 (alder) Mangers Prgj de, 14de og lidt Sæthre 185b 2 15de Merknad: (S/L: 37/17) Eigar: Gaardbruger Selveier Mikkel Christoffersen Utsæd: ha1 1/2 po2, kreaturhald: ku4 få5 001 Mikkel Christoffersen m g Gaardbruger Selveier 77 (alder) Vigørs Prgj. 002 Synneve Tostensdatter k g hans Kone 75 (alder) Vigørs Prgj de, 14de og lidt Sæthre 186a 5 15de Merknad: (S/L: 37/19) Eigar: Gaardb Selveier Tosten Mikkelsen Utsæd: ha1 1/2 po1 1/2, kreaturhald: ku4 få5 sv1 001 Tosten Mikkelsen m g Husfader Gaardb Selveier 35 (alder) Vigørs Prgj. 002 Christi Sjursdatter k g hans Kone 46 (alder) Strandebarms Prgj. 003 Mikkel Tostensen m ug Deres Søn 5 (alder) Mangers Prgj. 004 Pernele K. Tostensdatter k ug Deres Datter 8 (alder) Mangers Prgj. 005 Elisabeth S. Tostensdatter k ug Deres Datter 3 (alder) Mangers Prgj de, 14de og lidt Sæthre 3 15de Merknad: (S/L: 37/24) Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 001 Josef Iversen m g Husmand uden Jord 48 (alder) Evenvig Prgj. Daglønner 002 Christi Larsdatter k g hans Kone 51 (alder) Mangers Prgj. 003 Gudmund Gudmundsen m ug hendes Søn 12 (alder) Mangers Prgj de, 14de og lidt Sæthre 186b 5 15de Merknad: (S/L: 37/27) Eigar: Gaardb Selveier Mons Johannesen Utsæd: ha2 po2, kreaturhald: ku5 få9 001 Mons Johannesen m g Husfader Gaardb Selveier 37 (alder) Mangers Prgj. 002 Anne Larsdatter k g hans Kone 36 (alder) Mangers Prgj. 003 Nils J. Monsen m ug Deres Søn 1 (alder) Mangers Prgj. 004 Christana Monsdatter k ug Deres Datter 6 (alder) Mangers Prgj. 005 Johanna Larsdatter k ug Tjenestepige 59 (alder) Mangers Prgj de, 14de og lidt Sæthre de Merknad: (S/L: 39/1) Eigar: Gaardb Selveier Iver Nilsen Utsæd: ha4 po3, kreaturhald: he1 ku10 få Iver Nilsen m g Husfader Gaardb Selveier 47 (alder) Lindaas Prgj. 002 Marthe Larsdatter k g hans Kone 40 (alder) Manger Prgj. 003 Nils Olai Iversen m ug Deres Søn hjelpe F m Jord 22 (alder) Manger Prgj. 004 Ole Iversen m ug Deres Søn 13 (alder) Manger Prgj. 005 Ingebor Iversdatter k ug Deres Datter 16 (alder) Manger Prgj. 006 Andrina Iversdatter k ug Deres Datter 3 (alder) Manger Prgj de, 14de og lidt Sæthre 4 15de Merknad: (S/L: 39/7) Eigar: Husmand m Jord Christen Monsen Utsæd: po1/2, kreaturhald: ku1 få4 Merknad: Bor i felles Eindom. 001 Christen Monsen m g Husfader Husmand m Jord 29 (alder) Manger Prgj. 002 Marthe Andersdatter k g hans Kone 48 (alder) Hosanger 003 Anders Christensen m ug Deres Søn 8 (alder) Manger Prgj. 004 Sivert Christensen m ug Deres Søn 6 (alder) Manger Prgj de, 14de og lidt Dalland de Merknad: (S/L: 39/11) Eigar: Gaardb Selveier Ole Knudsen Utsæd: ha3 1/2 po3, kreaturhald: ku4 få12 sv1 001 Ole Knudsen m g Husfader Gaardb Selveier 34 (alder) Manger Prgj. 002 Brithe Klausdatter k g hans Kone 32 (alder) Manger Prgj. 003 Knud Olsen m ug Deres Søn 9 (alder) Manger Prgj. 004 Klaus Olsen m ug Deres Søn 6 (alder) Manger Prgj. 005 John Olsen m ug Deres Søn 3 (alder) Manger Prgj. 006 Gerthru Olsdatter k e Føderaadskone 57 (alder) Manger Prgj. 007 Gunner Vilhelmsen m ug hendes Søn 11 (alder) Manger Prgj de, 14de og lidt Dalland de Merknad: (S/L: 39/18) Eigar: Gaardb Selveier Kristian Ellingsen Utsæd: ha3 po4, kreaturhald: he1 ku4 få Kristian Ellingsen m g Husfader Gaardb Selveier 34 (alder) Manger Prgj. 002 Dorthe Hansdatter k g hans Kone 34 (alder) Manger Prgj. 003 Elling Kristiansen m ug Deres Søn 2 (alder) Manger Prgj. 004 Berthe Kristiansdatter k ug Deres Datter 7 (alder) Manger Prgj. 005 Rasmus Hansen m ug Tjenestekarl 40 (alder) Manger Prgj. Folketeljinga 1865 Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 Siri Gulaksdatter k e Føderaadskone 74 (alder) Manger Prgj de, 14de og lidt Dalland de Merknad: (S/L: 39/24) Eigar: Gaardb Selveier Anders Andersen Utsæd: ha3 1/2 po4, kreaturhald: ku6 få Anders Andersen m g Husfader Gaardb Selveier 33 (alder) Manger Prgj. 002 Kari Nilsdatter k g hans Kone 28 (alder) Manger Prgj. 003 Nilssina Andersdatter k ug Deres Datter 5 (alder) Manger Prgj. 004 Eline Eriksdatter k ug hendes Datter 7 (alder) Manger Prgj. 005 Anders Andersen m g Føderaadsmand 64 (alder) Manger Prgj. 006 Anne Monsdatter k g hans Kone Føderaadskone 65 (alder) Manger Prgj de, 14de og lidt Dalland de Merknad: (S/L: 39/30) Eigar: Gaardb Selveier Ole Ellingsen Utsæd: ha3 1/2 po4, kreaturhald: he1 ku6 få18 sv1 001 Ole Ellingsen m g Husfader Gaardb Selveier 37 (alder) Manger Prgj. 002 Brithe Olsdatter k g hans Kone 37 (alder) Manger Prgj. 003 Elling Olsen m ug Deres Søn 5 (alder) Manger Prgj. 004 Olai Olsen m ug Deres Søn 2 (alder) Manger Prgj. 005 Anne M. Olsdatter k ug Deres Datter 14 (alder) Manger Prgj. 006 Seriane Olsdatter k ug Deres Datter 12 (alder) Manger Prgj. 007 Oline Olsdatter k ug Deres Datter 8 (alder) Manger Prgj. 008 Siri Andersdatter k e Føderaadskone 67 (alder) Manger Prgj. 009 Anne Larsdatter k ug Tjenestepige 41 (alder) Manger Prgj de, 14de og lidt Dalland de Merknad: (S/L: 41/5) Eigar: Gaardb Selveier Rasmus Johannesen Utsæd: ha3 1/2 po4, kreaturhald: he1 ku6 få Rasmus Johannesen m g Husfader Gaardb Selveier 53 (alder) Manger Prgj. 002 Johanna Ragnnildsdatter k g hans Kone 50 (alder) Lindaas Prgj. 003 Mari Rasmusdatter k e hans Moder Vilkaarskone 83 (alder) Mangers Prgj. 004 Karn M. Rasmusdatter k ug Deres Datter 19 (alder) Mangers Prgj. 005 Anne Martine Rasmusdatter k ug Deres Datter 15 (alder) Mangers Prgj. 006 Rangele Rasmusdatter k ug Deres Datter 12 (alder) Mangers Prgj. 007 Johanne M. Rasmusdatter k ug Deres Datter 9 (alder) Mangers Prgj. 008 Anne M. Johannesdatter k ug Fosterbarn 7 (alder) Mangers Prgj. 009 Oline Johannesdatter k ug Tjenestepige 70 (alder) Mangers Prgj de, 14de og lidt Dalland* 2 15de Merknad: (S/L: 41/14) 001 Helje Jensen m g Husmand med Jord 27 (alder) Mangers Prgj. 002 Widdina K. Christensdatter k g hans Kone 52 (alder) Lindaas de, 14de og lidt Dalland de Merknad: (S/L: 41/16) Eigar: Gaardb Selveier John Larsen Utsæd: ha3 1/2 po4, kreaturhald: he1 ku7 få John Larsen m g Husfader Gaardb Selveier 26 (alder) Mangers Prgj. 002 Brithe Johannesdatter k g hans Kone 28 (alder) Mangers Prgj. 003 Lars Johnsen m ug Deres Søn 2 (alder) Mangers Prgj. 004 Oline Johnsdatter k ug Deres Datter 4 (alder) Mangers Prgj. Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 005 Petrika Larsdatter k ug Barnepige 15 (alder) Mangers Prgj. 006 Ane Johannesdatter k ug Tjenestepige 20 (alder) Mangers Prgj de, 14de og lidt Helland de Merknad: (S/L: 41/22) Eigar: Gaardb Selveier Kristian Eriksen Utsæd: ha3 1/2 po4, kreaturhald: he1 ku8 få Kristian Eriksen m g Husfader Gaardb Selveier 34 (alder) Mangers Prgj. 002 Siri Knudsdatter k g hans Kone 38 (alder) Mangers Prgj. 003 Dannele Jertsdatter k e Føderaadskone 73 (alder) Mangers Prgj. 004 Erik Kristiansen m ug Deres Søn 6 (alder) Mangers Prgj. 005 Eline Kristiansen k ug Deres Datter 13 (alder) Mangers Prgj. 006 Maria Kristiansen k ug Deres Datter 11 (alder) Mangers Prgj. 007 Andrina Kristiansen k ug Deres Datter 10 (alder) Mangers Prgj. 008 Dorthe Kristiansen k ug Deres Datter 8 (alder) Mangers Prgj. 009 Johanne Kristiansen k ug Deres Datter 4 (alder) Mangers Prgj. 010 Hjertina Kristiansen k ug Deres Datter 2 (alder) Mangers Prgj. 011 Guri Andersdatter k ug Tjenestepige 22 (alder) Mangers Prgj de, 14de og lidt Helland de Merknad: (S/L: 43/1) Eigar: Gaardbruger Selveier John Monsen Utsæd: ha1 1/2 po2, kreaturhald: ku4 få10 sv1 001 John Monsen m g Gaardbruger Selveier 51 (alder) Mangers Prgj. 002 Maria Olsdatter k g hans Kone 65 (alder) Mangers Prgj. 003 Maria Gunnersdatter k ug Tjenestepige 20 (alder) Mangers Prgj de, 14de og lidt Helland* de Merknad: (S/L: 43/4) Eigar: Gaardb Selveier Nils Knudsen Utsæd: ha1 1/2 po2, kreaturhald: ku3 få Nils Knudsen m g Husfader Gaardb Selveier 38 (alder) Mangers Prgj. 002 Oline Eriksdatter k g hans Kone 29 (alder) Mangers Prgj. 003 Mons Nilsen m ug hans Søn 13 (alder) Mangers Prgj. 004 Ole Nilsen m ug hans Søn 7 (alder) Mangers Prgj. 005 Anne Nilsdatter k ug hans Datter 11 (alder) Mangers Prgj. 006 Karn M. Nilsdatter k ug hans Datter 5 (alder) Mangers Prgj. 007 Beren Nilsen m ug Deres Søn 1 (alder) Mangers Prgj de, 14de og lidt Helland de Merknad: (S/L: 43/11) Eigar: Gaardbruger Selveier Nils Pedersen Utsæd: ha2 po2, kreaturhald: he1 ku6 få Nils Pedersen m g Gaardbruger Selveier 59 (alder) Mangers Prgj. 002 Dannele Olsdatter k g hans Kone 53 (alder) Mangers Prgj. 003 Kristiana Johannesdatter k ug Tjenestepige 21 (alder) Mangers Prgj. 004 Johanne Olsdatter k ug Tjenestepige 33 (alder) Mangers Prgj de, 14de og lidt Helland* de Merknad: (S/L: 43/15) Eigar: Gaardb Selveier Karl Vilhelmsen Utsæd: ha2 po2, kreaturhald: ku5 få Karl Vilhelmsen m g Husfader Gaardb Selveier 24 (alder) Mangers Prgj. 002 Marte Karlsdatter k g hans Kone 38 (alder) Mangers Prgj. 003 Wilhelm Karlsen m ug Deres Søn 4 (alder) Mangers Prgj. 004 Hjertin Karlsen m ug Deres Søn 1 (alder) Mangers Prgj. Folketeljinga 1865 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 Mariana B. Fransdatter k ug Tjenestepige 20 (alder) Bergen de, 14de og lidt Helland* de Merknad: (S/L: 43/20) Eigar: Gaardb Selveier Knud Pettersen Utsæd: ha4 po5, kreaturhald: he1 ku8 få Knud Pettersen m g Husfader Gaardb Selveier 40 (alder) Mangers Prgj. 002 Anne Hansdatter k g hans Kone 49 (alder) Mangers Prgj. 003 Petter A. Knudsen m ug Deres Søn 20 (alder) Mangers Prgj. 004 Ingebor Knudsdatter k ug Deres Datter 17 (alder) Mangers Prgj de, 14de og lidt Helland* 2 15de Merknad: (S/L: 43/24) 001 Petter Paulsen m g Føderaadsmand 71 (alder) Mangers Prgj. 002 Ingebor Andersdatter k g hans Kone 65 (alder) Mangers Prgj de, 14de og lidt Helland* de Merknad: (S/L: 43/26) Eigar: Gaardb Selveier John Jacobsen Utsæd: ha1 1/2 po2, kreaturhald: he1 ku4 få John Jacobsen m g Husfader Gaardb Selveier 54 (alder) Mangers Prgj. 002 Brithe Pedersdatter k g hans Kone 47 (alder) Mangers Prgj. 003 Jacob Johnsen m ug Deres Søn 24 (alder) Mangers Prgj. 004 Johanna Johnsdatter k ug Deres Datter 11 (alder) Mangers Prgj. 005 Anne M. Johnsdatter k ug Deres Datter (alder) Mangers Prgj de, 14de og lidt Helland de Merknad: (S/L: 43/31) Eigar: Forpagter Axel Nilsen Utsæd: ha1 1/2 po1 1/2, kreaturhald: ku4 få8 001 Axel Nilsen m e Husfader Forpagter 29 (alder) Mangers Prgj. 002 Anne Axelsdatter k ug hans Datter 5 (alder) Mangers Prgj. 003 Marthe Bastesdatter k ug Tjenestepige 30 (alder) Mangers Prgj de, 14de og lidt Helland de Merknad: (S/L: 45/1) Eigar: Gaardb Selveier Nils Olsen Utsæd: ha3 1/2 po4, kreaturhald: he1 ku7 få Nils Olsen m g Husfader Gaardb Selveier 42 (alder) Manger Prgj. 002 Berthe Olsdatter k g hans Kone 39 (alder) Manger Prgj. 003 Andreas Nilsen m ug Deres Søn 19 (alder) Manger Prgj. 004 Jacob Nilsen m ug Deres Søn 16 (alder) Manger Prgj. 005 Kristina Nilsdatter k ug Deres Datter 13 (alder) Manger Prgj. 006 Johanne Nilsdatter k ug Deres Datter 10 (alder) Manger Prgj. 007 Inger Nilsdatter k ug Deres Datter 7 (alder) Manger Prgj. 008 Oliana Nilsdatter k ug Deres Datter 4 (alder) Manger Prgj. 009 Anne Nilsdatter k ug Deres Datter 1 (alder) Manger Prgj. 010 Hellena Vilhelmsdatter k ug Tjenestepige 24 (alder) Manger Prgj de, 14de og lidt Helland de Merknad: (S/L: 45/11) Eigar: Gaardb Selveier Kari Eliasdatter Utsæd: ha2 po2, kreaturhald: ku5 få6 sv1 001 Kari Eliasdatter k e Husmoder Gaardb Selveier 56 (alder) Bergen Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 002 Knud Knudsen m g hendes Søn 23 (alder) Manger Prgj. 003 Elias Knudsen m ug hendes Søn Tjenestedreng 20 (alder) Manger Prgj. 004 Marte Iversen k g Knud Knudsen 27 (alder) Manger Prgj. Kone 005 Mons Knudsen m ug Tjenestekarl 17 (alder) Manger Prgj de, 14de og lidt Helland* 7 15de Merknad: (S/L: 45/16) Eigar: Husmand m Jord Johannes Monsen Utsæd: po1 1/2, kreaturhald: ku1 få4 Merknad: Bor paa Kari Eliasd. Eiendom. 001 Johannes Monsen m g Husfader Husmand m Jord 47 (alder) Manger Prgj. 002 Johanna Hansdatter k g hans Kone 50 (alder) Manger Prgj. 003 Hans Johannesen m ug Tjenestekarl hos Faderen 19 (alder) Manger Prgj. 004 Elias Johannesen m ug Deres Sønner 11 (alder) Manger Prgj. 005 Johan Johannesen m ug Deres Søn 7 (alder) Manger Prgj. 006 Larsina Johannesen k ug Deres Datter 14 (alder) Manger Prgj. 007 Knud Knudsen m ug hans Søn 1 (alder) Manger Prgj de, 14de og lidt Helland de Merknad: (S/L: 45/23) Eigar: Gaarb Bygselm Jacob Pedersen Utsæd: ha2 po2 1/4, kreaturhald: he1 ku6 få Jacob Pedersen m g Husfader Gaarb Bygselm 45 (alder) Manger Prgj. 002 Anne Monsdatter k g hans Kone 49 (alder) Manger Prgj. 003 Peder Jacobsen m ug Deres Søn 18 (alder) Manger Prgj. 004 Guri Jacobsdatter k ug Deres Datter 21 (alder) Manger Prgj. 005 Peder Jacobsen m g Føderaadsmand 81 (alder) Manger Prgj. 006 Guri Olsdatter k g hans Kone 79 (alder) Manger Prgj de, 14de og lidt Helland* 5 15de Merknad: (S/L: 45/29) Eigar: Husmand med Jord Lars Johannesen Utsæd: po1/2, kreaturhald: ku1 få5 Merknad: Bor i fælles Eiendom. 001 Lars Johannesen m g Husfader Husmand med Jord 36 (alder) Manger Prgj. 002 Anne Olsdatter k g hans Kone 37 (alder) Manger Prgj. 003 Johannes Larsen m ug Deres Søn 5 (alder) Manger Prgj. 004 Olai Larsen m ug Deres Søn 4 (alder) Manger Prgj. 005 Kjestina Larsdatter k ug Deres Datter 1 (alder) Manger Prgj de, 14de og lidt Tvedth nedre de Merknad: (S/L: 47/1) Eigar: Gaardb Selveier Lars Amundsen Utsæd: ha3 po3, kreaturhald: he1 ku5 få18 sv1 001 Lars Amundsen m g Husfader Gaardb Selveier 46 (alder) Mangers Prgj. 002 Marthe Larsdatter k g hans Kone 63 (alder) Mangers Prgj. 003 Mikkel Larsen m ug Deres Søn hjelp Fade 22 (alder) Mangers Prgj. 004 Kristiana Olsdatter k ug Deres 15 (alder) Mangers Prgj. Fostebarn 005 Anne Olsdatter k ug Tjenestepige 26 (alder) Mangers Prgj. 006 Baste Arnesen m ug Føderaadskarl 69 (alder) Mangers Prgj de, 14de og lidt Tvedth nedre* 206, de Merknad: (S/L: 47/7) Eigar: Gaardb Selveier Paul Johannesen Utsæd: ha4 po4, kreaturhald: he1 ku7 få20 Folketeljinga 1865 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 Paul Johannesen m g Husfader Gaardb Selveier 46 (alder) Mangers Prgj. 002 Inge Olsdatter k g hans Kone 58 (alder) Mangers Prgj. 003 Ole J. Paulsen m ug Deres Søn hjelper Faderen 18 (alder) Mangers Prgj. 004 Mæthe B. Paulsdatter k ug Deres Datter 16 (alder) Mangers Prgj. 005 Ingebor Andersdatter k ug Deres Tjenestepige 22 (alder) Mangers Prgj de, 14de og lidt Tvedth nedre* de Merknad: (S/L: 47/12) Eigar: Gaardb Selveier Tomas Olsen Utsæd: ha4 po3, kreaturhald: he1 ku7 få Tomas Olsen m g Husfader Gaardb Selveier 52 (alder) Mangers Prgj. 002 Oline Jonsdatter k g hans Kone 50 (alder) Mangers Prgj. 003 Berthinis Tomasen m ug Deres Søn hjelper Faderen 20 (alder) Mangers Prgj. 004 Christian Tomasen m ug Deres Søn 15 (alder) Mangers Prgj. 005 Jens Tomasen m ug Deres Søn 14 (alder) Mangers Prgj. 006 Tomas Tomasen m ug Deres Søn 10 (alder) Mangers Prgj. 007 Anne H. Tomasen k ug Deres Datter 17 (alder) Mangers Prgj. 008 Brithe Tomasdatter k ug Deres Datter 12 (alder) Mangers Prgj de, 14de og lidt Tvedth nedre* de Merknad: (S/L: 47/20) Eigar: Gaardb Selveier Annanias Johannessen Utsæd: ha4 po4, kreaturhald: ku6 få18 sv1 001 Annanias Johannessen m g Husfader Gaardb Selveier 29 (alder) Mangers Prgj. 002 Anne M. Mikkelsdatter k g hans Kone 24 (alder) Mangers Prgj. 003 Mikkel Annaniasen m ug Deres Søn 1 (alder) Mangers Prgj. 004 Monsina Hansdatter k ug Deres Barnepige 18 (alder) Mangers Prgj. 005 Brithe Stefensdatter k ug Tjenestepige 43 (alder) Mangers Prgj de, 14de og lidt Tvet øvre de Merknad: (S/L: 47/25) Eigar: Gaardb Bygselm Ole Larsen Utsæd: ha4 po4, kreaturhald: he1 ku6 få Ole Larsen m g Husfader Gaardb Bygselm 42 (alder) Mangers Prgj. 002 Inger Olsdatter k g hans Kone 43 (alder) Mangers Prgj. 003 Nils Olsen m ug Deres Søn 15 (alder) Mangers Prgj. 004 Olai Olsen m ug Deres Søn 12 (alder) Mangers Prgj. 005 Lars Olsen m ug Deres Søn 8 (alder) Mangers Prgj. 006 Oline Nilsdatter k ug Tjenestepige 17 (alder) Mangers Prgj de, 14de og lidt Tvet øvre* de Merknad: (S/L: 47/31) Eigar: Gaardbruger Bygselmand Peder Olsen Utsæd: ha3 1/2 po1, kreaturhald: he1 ku5 få Peder Olsen m g Gaardbruger Bygselmand 36 (alder) Mangers Prgj. 002 Maile Johannesdatter k g hans Kone 36 (alder) Mangers Prgj. 003 Guri Mikkelsdatter k ug Tjenestepige 37 (alder) Mangers Prgj de, 14de og lidt Tvedth de Merknad: (S/L: 49/1) Eigar: Gaardb Bygselmand Hans Larsen Utsæd: ha3 1/2 po3, kreaturhald: he1 ku5 få18 sv1 001 Hans Larsen m g Husfader Gaardb Bygselmand 34 (alder) Haus Prgj. 002 Agaate Sjursdatter k g hans Kone 30 (alder) Lindaas Prgj. 003 Synneve Monsdatter k ug Deres Datter 5 (alder) Manger Prgj. 004 Hellene B. Monsdatter k ug Deres Datter 1 (alder) Manger Prgj. Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 005 Gisske M. Tønnisdatter k ug %Fosterbarn% Fattiglem 38 (alder) Bergen 006 Kari Johannesdatter k ug Tjenestepige 20 (alder) Lindaas Prgj. 007 Anders Olsen m e Føderaadskarl 81 (alder) Manger Prgj de, 14de og lidt Tvedth* de Merknad: (S/L: 49/8) Eigar: Gaardb Bygselmnd Elling Rasmussen Utsæd: ha3 po2 1/2, kreaturhald: ku5 få Elling Rasmussen m e Husfader Gaardb Bygselmnd 40 (alder) Manger Prgj. 002 Rasmus Olai Ellingsen m ug hans Søn 7 (alder) Manger Prgj. 003 Kristian Ellingsen m ug hans Søn 5 (alder) Manger Prgj. 004 Beren Ellingsen m ug hans Søn 1 (alder) Manger Prgj. 005 Rakel Ellingsdatter k ug hans Datter 12 (alder) Manger Prgj. 006 Kari B. Ellingsdatter k ug hans Datter 9 (alder) Manger Prgj. 007 Elsebø Rasmusdatter k g hans Husholderske 42 (alder) Manger Prgj. 008 Kristiana Hansdatter k e Føderaadskone 70 (alder) Manger Prgj. 009 Anders Hansen m ug Arbeider lidt hos Folk 50 (alder) Manger Prgj. Sjukdom: Døvstum 010 Gudmund Olsen m ug Opfostres for offentlige 19 (alder) Manger Prgj. Midler Sjukdom: Sindsvag Varigheit: fra Fødselen de, 14de og lidt Birkeland de Merknad: (S/L: 49/18) Eigar: Gaardb Selveier Johan Heljesen Utsæd: ha2 po1, kreaturhald: he1 ku3 få9 001 Johan Heljesen m g Husfader Gaardb Selveier 30 (alder) Manger Prgj. 002 Kari Knudsdatter k g hans Kone 33 (alder) Manger Prgj. 003 Helleman Johnsen m ug Deres Søn 5 (alder) Manger Prgj. 004 Marte Johnsdatter k ug Deres Datter 2 (alder) Manger Prgj. 005 Johanna Johnsdatter k ug hans Datter 10 (alder) Manger Prgj. 006 Anne Johnsdatter k e Føderaadskone 66 (alder) Manger Prgj. 007 Mons Hansen m ug hendes Søn Fiskebrug 23 (alder) Manger Prgj de, 14de og lidt Birkeland* de Merknad: (S/L: 49/25) Eigar: Gaardb Selveier Ole Kristiansen Utsæd: ha2 po1, kreaturhald: he1 ku3 få8 001 Ole Kristiansen m g Husfader Gaardb Selveier 47 (alder) Manger Prgj. 002 Gerthru Larsdatter k g hans Kone 47 (alder) Manger Prgj. 003 Gunnder Olsen m ug Deres Søn 17 (alder) Manger Prgj. 004 Lars Olsen m ug Deres Søn 15 (alder) Manger Prgj. 005 Kristian Olsen m ug Deres Søn 12 (alder) Manger Prgj. 006 Olai Olsen m ug Deres Søn 5 (alder) Manger Prgj de, 14de og lidt Birkeland* 216, de Merknad: (S/L: 49/31) Eigar: Gaardb Selveier Peder Knudsen Utsæd: ha3 po2, kreaturhald: he1 ku7 få10 sv1 001 Peder Knudsen m g Husfader Gaardb Selveier 28 (alder) Manger Prgj. 002 Guri Ellingsdatter k g hans Kone 33 (alder) Manger Prgj. 003 Knud Pedersen m ug Deres Søn 6 (alder) Manger Prgj. 004 Elling Pedersen m ug Deres Søn 2 (alder) Manger Prgj. 005 Marte Pedersdatter k ug Deres Datter 8 (alder) Mangers Prgj. 006 Siri Pedersdatter k ug Deres Datter 5 (alder) Mangers Prgj. 007 Bærthe Danielsdatter k ug Tjenestepige 26 (alder) Mangers Prgj. Folketeljinga 1865 Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 de, 14de og lidt Birkeland* 3 15de Merknad: (S/L: 51/4) 001 Knud Pedersen m g Føderaadsmand 58 (alder) Mangers Prgj. 002 Marte Jacobsdatter k g hans Kone 54 (alder) Mangers Prgj. 003 Sirine Skaar k ug %Fosterbarn% Fattiglem 50 (alder) Bergen de, 14de og lidt Birkeland* de Merknad: (S/L: 51/7) Eigar: Gaardb Selveier Lars Sivertsen Utsæd: ha2 po1, kreaturhald: ku2 få1 sv1 001 Lars Sivertsen m g Husfader Gaardb Selveier 49 (alder) Mangers Prgj. 002 Marte Olsdatter k g hans Kone 61 (alder) Mangers Prgj. 003 Ole Larsen m ug hans Søn 13 (alder) Mangers Prgj. 004 Martin Larsen m ug hans Søn 10 (alder) Mangers Prgj. 005 Maline Larsdatter k ug hans Datter 16 (alder) Mangers Prgj de, 14de og lidt Birkeland* de Merknad: (S/L: 51/12) Eigar: Gaardbruger Selveier Hans Rasmusen Utsæd: ha1 1/2 po1, kreaturhald: ku4 få4 sv1 001 Hans Rasmusen m g Husfader Gaardbruger Selveier 38 (alder) Mangers Prgj. 002 Synneve Nilsdatter k g hans Kone 30 (alder) Mangers Prgj. 003 Nils Hansen m ug Deres Søn 6 (alder) Mangers Prgj. 004 Rakel Hansdatter k ug Deres Datter 8 (alder) Mangers Prgj. 005 Kristiana Hansdatter k ug Deres Datter 4 (alder) Mangers Prgj. 006 Berte Hansdatter k ug Deres Datter 1 (alder) Mangers Prgj. 007 Nils Ellingsen m g Føderaadsmand 65 (alder) Mangers Prgj. 008 Brithe Nilsdatter k g hans Kone 58 (alder) Mangers Prgj. 009 Nils Nilsen m ug Deres Søn 15 (alder) Mangers Prgj de, 14de og lidt Birkeland de Merknad: (S/L: 51/21) Eigar: Gaardb Selveier Rasmus Olsen Utsæd: ha3 po2, kreaturhald: he1 ku5 få10 sv2 001 Rasmus Olsen m g Husfader Gaardb Selveier 38 (alder) Mangers Prgj. 002 Oline K. Vilhelmsdatter k g hans Kone 22 (alder) Mangers Prgj. 003 Wilhelm Rasmusen m ug Deres Søn 3 (alder) Mangers Prgj. 004 Ole Rasmusen m ug Deres Søn 2 (alder) Mangers Prgj. 005 Marie Rasmusdatter k ug Deres Datter 1 (alder) Mangers Prgj. 006 Guri Johnsdatter k ug Tjenestepige 16 (alder) Mangers Prgj de, 14de og lidt Birkeland* 4 15de Merknad: (S/L: 51/27) 001 Wilhelm Andersen m g Føderaadsmand 51 (alder) Mangers Prgj. 002 Maile Olsdatter k g hans Kone 47 (alder) Mangers Prgj. 003 Kari Vilhelmsdatter k ug Deres Datter 21 (alder) Mangers Prgj. 004 Ole Olsen m ug Tjenestekarl 22 (alder) Mangers Prgj de, 14de og lidt Birkelandsvaag 11 15de Merknad: (S/L: 51/31) 001 Sjur Arnesen m g Husfader Husmand uden Jord Fiskerie 59 (alder) Mangers Prgj. Merknad: Bor i fælles Eiendom. 002 Rangele Olsdatter k g hans Kone 55 (alder) Mangers Prgj. Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 003 Arne Sjursen m ug Deres Søn Kvæghanler 24 (alder) Mangers Prgj. 004 Lars Sjursen m ug Deres Søn reiser til Søen 26 (alder) Mangers Prgj. 005 Rangele Sjursdatter k ug Deres Datter 17 (alder) Manger Sjukdom: Blind Varigheit: %fra Barn% F Fødselen 006 Lydia Sjursdatter k ug Deres Datter 14 (alder) Manger 007 Ingebor Sjursdatter k ug Deres Datter 9 (alder) Manger 008 Knud Larsen m g Husfader Fiskeri 31 (alder) Manger Inderst 009 Anne Sjursdatter k g hans Kone 28 (alder) Manger 010 Karn H. Knudsdatter k ug Deres Datter 1 (alder) Manger 011 Rangele Olsdatter k ug hendes Datter 4 (alder) Manger de, 14de og lidt Birkelandsvaag 2 15de Merknad: (S/L: 53/8) 001 Siri Ellingsdatter k e Husmoder med Huus 52 (alder) Manger Merknad: Bor i fælles Eiendom. 002 Elling Christensen m ug hendes Søn 11 (alder) Manger de, 14de og lidt Birkeland de Merknad: (S/L: 53/10) Eigar: Gaardb Selveier Nils Olsen Utsæd: ha4 po3, kreaturhald: he1 ku7 få14 sv1 001 Nils Olsen m g Husfader Gaardb Selveier 36 (alder) Manger 002 Marte Ellingsdatter k g hans Kone 41 (alder) Manger 003 Martin A. Nilsen m ug Deres Søn 6 (alder) Manger 004 Eline Nilsen k ug Deres Datter 12 (alder) Manger 005 Anne Nilsen k ug Deres Datter 9 (alder) Manger 006 Anne Olsdatter k e Føderaadskone 62 (alder) Manger 007 Hellena Larsdatter k ug Tjenestepige 22 (alder) Manger 008 Mikkel Tomasen m ug Tjenestekarl 18 (alder) Manger 009 Bærte Andersdatter k e Husmoder med Hus 41 (alder) Mangers Prgj. Merknad: Bor paa Nils Olsens Eiendom. 010 Sacarias Johnsen m ug hendes Søn 7 (alder) Mangers Prgj. 011 Kresti Johnsen k ug hendes Datter 14 (alder) Mangers Prgj. 012 Anne Johnsen k ug hendes Datter 11 (alder) Mangers Prgj de, 14de og lidt Grindheim de Merknad: (S/L: 61/1) Eigar: Gaardb Selveier Johannes Rasmusen Utsæd: ha3 po2 1/2, kreaturhald: he1 ku5 få Johannes Rasmusen m g Husfader Gaardb Selveier 34 (alder) Manger Prgj. 002 Brthe Hansdatter k g hans Kone 36 (alder) Manger Prgj. 003 Rasmus Johannesen m ug Deres Søn 3 (alder) Manger Prgj. 004 Maile Johannesen k ug Deres Datter 8 (alder) Manger Prgj. 005 Rakel Johannesen k ug Deres Datter 5 (alder) Manger Prgj. 006 Rasmus Johannesen m g Føderaadsmand 61 (alder) Manger Prgj. 007 Malene Larsdatter k g hans Kone 60 (alder) Manger Prgj. 008 Rasmus Rasmusen m ug Deres Søn Tjener 20 (alder) Manger Prgj de, 14de og lidt Grindheim de Merknad: (S/L: 61/9) Eigar: Gaardb Selveier Johannes Johannesen Utsæd: ha1 1/2 po2, kreaturhald: ku3 få Johannes Johannesen m g Husfader Gaardb Selveier 43 (alder) Haus Prgj. 002 Marte Ingebrikdatter k g hans Kone 37 (alder) Haus Prgj. 003 Johannes Johannesen m ug Deres Søn hjelper Fadr 15 (alder) Manger Prgj. 004 Ingebrik Johannesen m ug Deres Søn 12 (alder) Manger Prgj. Folketeljinga 1865 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 Ole Johannesen m ug Deres Søn 8 (alder) Manger Prgj. 006 Magdele Johannesdatter k ug Deres Datter 6 (alder) Manger Prgj. 007 Kari Johannesdatter k ug Deres Datter 2 (alder) Manger Prgj de, 14de og lidt Grindheim de Merknad: (S/L: 61/16) Eigar: Gaardbruger Forpagter Nils Monsen Utsæd: ha2 po2, kreaturhald: ku4 få Nils Monsen m g Gaardbruger Forpagter 48 (alder) Manger Prgj. 002 Maria Larsdatter k g hans Kone 41 (alder) Manger Prgj. 003 Johannes Nilsen m g Tjenestekarl 24 (alder) Manger Prgj. 004 Mari Johannesdatter k ug Tjenestepige 46 (alder) Manger Prgj. 005 Ole Olsen m ug hendes Søn uægte barn 11 (alder) Manger Prgj de, 14de og lidt Grindheim de Merknad: (S/L: 61/21) Eigar: Gaardb Bygselm Paul Olsen Utsæd: ha2 po2, kreaturhald: ku4 få Paul Olsen m g Husfader Gaardb Bygselm 43 (alder) Manger Prgj. 002 Anne Halvosdatter k g hans Kone 38 (alder) Manger Prgj. 003 Olai Paulsen m ug Deres Søn 13 (alder) Manger Prgj. 004 Gudmund Paulsen m ug Deres Søn 8 (alder) Manger Prgj. 005 Annanias Paulsen m ug Deres Søn 3 (alder) Manger Prgj. 006 Karn M. Paulsdatter k ug Deres Datter 15 (alder) Manger Prgj. 007 Hellina Paulsdatter k ug Deres Datter 11 (alder) Manger Prgj. 008 Krestina Paulsdatter k ug Deres Datter 6 (alder) Manger Prgj. 009 Guri Magnesdatter k e Føderaadskone 59 (alder) Manger Prgj de, 14de og lidt Grindheim de Merknad: (S/L: 61/30) Eigar: Gaardb Selveier Annanas Rasmusen Utsæd: ha3 po3, kreaturhald: he1 ku5 få Annanas Rasmusen m g Husfader Gaardb Selveier 47 (alder) Manger Prgj. 002 Olina Knudsdatter k g hans Kone 47 (alder) Manger Prgj. 003 Knud Annaniasen m ug hans Søn hjelper F. m G. 19 (alder) Manger Prgj. 004 Jonas Annaniasen m ug hans Søn 9 (alder) Manger Prgj. 005 Kari M. Annaniasdatter k ug hans Datter 16 (alder) Manger Prgj. 006 Rakel Annaniasdatter k ug Deres Datter 13 (alder) Manger Prgj. 007 Helge Rasmusdatter k ug Deres Tjenestepige 49 (alder) Manger Prgj. Merknad: E: Feil kjønn oppgitt i kjelda de, 14de og lidt Grindheim* 5 15de Merknad: (S/L: 63/3) Bor i fælles Eiendom. 001 Johannes Olsen m g Husfader Husmand m Hus 46 (alder) Manger Prgj. 002 Brite Monsdatter k g hans Kone 46 (alder) Manger Prgj. 003 Guri Johannesdatter k ug Deres Datter 12 (alder) Manger Prgj. 004 Kari Johannesdatter k ug Deres Datter 5 (alder) Manger Prgj. 005 Magdele Johannesdatter k ug Deres Datter 5 (alder) Manger Prgj de, 14de og lidt Grindheim de Merknad: (S/L: 63/8) Eigar: Gaardb Selveier Wilhelm Monsen Utsæd: ha3 po3, kreaturhald: ku6 få Wilhelm Monsen m g Husfader Gaardb Selveier 36 (alder) Manger Prgj. 002 Siri Monsdatter k g hans Kone 46 (alder) Manger Prgj. 003 Nils A. Vilhelmsen m ug Deres Søn 12 (alder) Manger Prgj. Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 004 Mons A. Vilhelmsen m ug Deres Søn 3 (alder) Manger Prgj. 005 Brithe Vilhelmsdatter k ug Deres Datter 11 (alder) Manger Prgj. 006 Rakel Vilhelmsdatter k ug Deres Datter 9 (alder) Manger Prgj de, 14de og lidt Grindheim 180a 5 15de Merknad: (S/L: 63/14) Eigar: Gaardb Selveier Rasmus Monsen Utsæd: ha1 1/2 po1 1/2, kreaturhald: he1 ku2 få8 001 Rasmus Monsen m g Husfader Gaardb Selveier 43 (alder) Manger Prgj. 002 Ingebor Stefensdatter k g hans Kone 48 (alder) Manger Prgj. 003 Andreas M. Rasmussen m ug Deres Søn 14 (alder) Manger Prgj. 004 Stefen Rasmussen m ug Deres Søn 7 (alder) Manger Prgj. 005 Guri H. Rasmusdatter k ug Deres Datter 11 (alder) Manger Prgj de, 14de og lidt Grindheim* 2 15de Merknad: (S/L: 63/19) 001 Kari Monsdatter k ug Tjennestepige 35 (alder) Manger Prgj. 002 Marthin Gaarbes m ug hendes Søn uægte 2 (alder) Manger Prgj de, 14de og lidt Grindheim 180b 8 15de Merknad: (S/L: 63/21) Eigar: Gaardb Selveier Johannes Monssen Utsæd: ha1 1/2 po1 1/2, kreaturhald: ku3 få Johannes Monssen m g Husfader Gaardb Selveier 41 (alder) Manger Prgj. 002 Anne Olsdatter k g hans Kone 43 (alder) Manger Prgj. 003 Magdele Johannesdatter k ug Deres Datter 10 (alder) Manger Prgj. 004 Oline Johannesdatter k ug Deres Datter 8 (alder) Manger Prgj. 005 Ingebor Johannesdatter k ug Deres Datter 5 (alder) Manger Prgj. 006 Andrea Johannesdatter k ug Deres Datter 2 (alder) Manger Prgj. 007 Mons Johannesen m g Føderaadsmand 81 (alder) Manger Prgj. 008 Anne Rasmusdatter k g hans Kone 78 (alder) Manger Prgj de, 14de og lidt Grindem de Merknad: (S/L: 65/1) Eigar: Grdbrg Selveier Lars Olsen Utsæd: ha2 po2, kreaturhald: ku3 få Lars Olsen m g Husfader Grdbrg Selveier 52 (alder) Hosangers Prgj. 002 Anne Larsdatter k g hans Kone 47 (alder) Hosangers Prgj. 003 Lars Larsen m ug deres Søn 12 (alder) Mangers Prgj. 004 Rangele Larsdatter k ug deres Datter 17 (alder) Mangers Prgj. 005 Ingeborg Larsdatter k ug deres Datter 10 (alder) Mangers Prgj. 006 Kari Rasmusdatter k e Føderaadskone 73 (alder) Mangers Prgj de, 14de og lidt Grindem de Merknad: (S/L: 65/7) Eigar: Grdbg Selveier Vilhelm Eriksen Utsæd: ha2 po2, kreaturhald: ku3 få Vilhelm Eriksen m g Husfader Grdbg Selveier 36 (alder) Mangers Prgj. 002 Anne Jakobsdatter k g hans Kone 41 (alder) Mangers Prgj. 003 Erik Vilhelmsen m ug deres Søn 9 (alder) Mangers Prgj. 004 Jakob Vilhelmsen m ug deres Søn 1 (alder) Mangers Prgj. 005 Maria Vilhelmsdatter k ug deres Datter 11 (alder) Mangers Prgj. 006 Kari Vilhelmsdatter k ug deres Datter 5 (alder) Mangers Prgj. 007 Borni Vilhelmsdatter k ug deres Datter 3 (alder) Mangers Prgj. Folketeljinga 1865 Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 de, 14de og lidt Grindem de Merknad: (S/L: 65/14) Eigar: Grdbg Bygselmand Johannes Johannesen Utsæd: ha2 po1, kreaturhald: ku4 få Johannes Johannesen m g Husfader Grdbg Bygselmand 38 (alder) Mangers Prgj. 002 Gjertrud Johannesdatter k g hans Kone 33 (alder) Mangers Prgj. 003 Christian Johannesen m ug deres Søn 6 (alder) Mangers Prgj. 004 Marthe Johannesdatter k ug deres Datter 8 (alder) Mangers Prgj. 005 Siri Johannesdatter k ug deres Datter 3 (alder) Mangers Prgj de, 14de og lidt Grindem* 2 15de Merknad: (S/L: 65/19) 001 Johannes Monsen m g Føderaadsmand 62 (alder) Mangers Prgj. 002 Siri Johannesdatter k g hans Kone 74 (alder) Mangers Prgj de, 14de og lidt Grindem de Merknad: (S/L: 65/21) Eigar: Grdbg og Bygselmd Mons Larsen Utsæd: ha2 1/2 po2, kreaturhald: he1 ku3 få Mons Larsen m g Husfader Grdbg og Bygselmd 34 (alder) Mangers Prgj. 002 Marthe Eriksdatter k g hans Kone 33 (alder) Mangers Prgj. 003 Knud Ellingsen m ug deres Søn 12 (alder) Mangers Prgj. 004 Kari Jakobsdatter k ug deres Fosterbarn 9 (alder) Mangers Prgj de, 14de og lidt Tvet (lille) 105a 6 15de Merknad: (S/L: 65/25) Eigar: Grdbg Selveier Johannes Knudsen Utsæd: ha1 1/2 po1 1/2, kreaturhald: he1/2 ku3 få Johannes Knudsen m g Husfader Grdbg Selveier 35 (alder) Mangers Prgj. 002 Brithe Magnesdatter k g hans Kone 39 (alder) Mangers Prgj. 003 Lars Johannesen m ug deres Søn 7 (alder) Mangers Prgj. 004 Magne Johannesen m ug deres Søn 4 (alder) Mangers Prgj. 005 Johan Johannesen m ug deres Søn 1 (alder) Mangers Prgj. 006 Siri Johnsdatter k e Føderaadskone 60 (alder) Mangers Prgj de, 14de og lidt Tvet (lille)* 105b 3 15de Merknad: (S/L: 65/31) Eigar: Grdbg Selveier Petter Johan Magnesen Utsæd: ha1 1/2 po1 1/2, kreaturhald: he1/2 ku3 få Petter Johan Magnesen m g Husfader Grdbg Selveier 27 (alder) Mangers Prgj. 002 Mangele Johansdatter k g hans Kone 29 (alder) Mangers Prgj. 003 Knud Johnsen m ug Fosterbarn 8 (alder) Mangers Prgj de, 14de og lidt Tvet (lille) 106a 6 15de Merknad: (S/L: 67/1) Eigar: Grdbg Selveier Mons Andersen Utsæd: ha2 po2, kreaturhald: he1 ku3 få Mons Andersen m g Husfader Grdbg Selveier 28 (alder) Mangers Prgj. 002 Johanne Olvorsdatter k g hans Kone 26 (alder) Mangers Prgj. 003 Olver Monsen m ug deres Søn 3 (alder) Mangers Prgj. 004 Oliana Monsdatter k ug deres Datter 6 (alder) Mangers Prgj. 005 Martinus Andersen m g Inderst Daglønner 25 (alder) Mangers Prgj. Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 006 Marthe Christensdatter k g hans Kone 26 (alder) Mangers Prgj de, 14de og lidt Tvet (lille) 106b 3 15de Merknad: (S/L: 67/7) Eigar: Grdbg og Bygselmand Hans Johannesen Utsæd: ha2 1/2 po2, kreaturhald: ku4 få7 001 Hans Johannesen m e Husfader Grdbg og Bygselmand 45 (alder) Mangers Prgj. 002 Oline Hansdatter k ug hans Datter 15 (alder) Mangers Prgj. 003 Ingeborg Hansdatter k ug hans Datter 12 (alder) Mangers Prgj de, 14de og lidt Tvet (lille)* 4 15de Merknad: (S/L: 67/10) Eigar: Husmd med Jord Karl Olsen Utsæd: po1, kreaturhald: ku1 få10 Merknad: Bor i fælles Eiendom. 001 Karl Olsen m g Husmd med Jord 37 (alder) Mangers Prgj. 002 Christi Albrigtsdatter k g hans Kone 38 (alder) Mangers Prgj. 003 Guri Lassesdatter k ug Tjenestepige 44 (alder) Mangers Prgj. 004 Ole Rasmusen m ug hendes Søn 10 (alder) Mangers Prgj. Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 404 (kvinner: 199, menn: 205) Bustader i krinsen: 67 Krins: de Manger Prestegjeld: Manger de Floen Merknad: (S/L: 83/1) Eigar: Gbg og Selveier Jakob Severin Karhs Utsæd: ha8 po8, kreaturhald: he1 ku25 få30 sv1 001 Jakob Severin Karhs m g Huusfader Gbg og Selveier 49 (alder) Hammers Prgj. 002 Inger Dorthæa Hertz k g hans Kone 50 (alder) Sælø Prgj. 003 Ditmar Kahrs m ug Deres Søn Sømand 23 (alder) Mangers Prgj. 004 Christoffer Karhs m ug deres Søn 15 (alder) Mangers Prgj. 005 Jakob Theodor Kahrs m ug deres Søn 13 (alder) Mangers Prgj. 006 Lauritz Christian Kahrs* m ug deres Søn 10 (alder) Mangers Prgj. 007 Mette Kattrine Kahrs k ug deres Datter 25 (alder) Mangers Prgj. 008 Gerhardine Kahrs k ug deres Datter 21 (alder) Mangers Prgj. 009 Kattrine Kahrs k ug deres Datter 19 (alder) Mangers Prgj. 010 Johanne Heiberg k ug Konens Søster 54 (alder) Sælø Prgj. Sjukdom: Blind Varigheit: fra det 49de Aar 011 Kari Klausdatter k ug Tjenestepige 28 (alder) Mangers Prgj. 012 Marta Knudtsdatter k ug Tjenestepige 28 (alder) Mangers Prgj de Floen* 7 Merknad: (S/L: 83/13) Huusmændene henhører under Gaarden Floen. Eigar: Huusmand med Jord Nils Olsen Utsæd: ha1/2 po5/8, kreaturhald: ku2 få5 001 Nils Olsen m g Huusfader Huusmand med Jord 49 (alder) Mangers Prgj. 002 Gjertrud Monsdatter k g hans Hustru 46 (alder) Mangers Prgj. 003 Mons Nilsen m ug deres Søn hjemme hos Faderen 24 (alder) Mangers Prgj. 004 Martinus Nilsen m ug deres Søn 1 (alder) Mangers Prgj. 005 Brita Nilsdatter k ug deres Datter 9 (alder) Mangers Prgj. 006 Gjertina Nilsdatter k ug deres Datter 7 (alder) Mangers Prgj. 007 Nilsina Nilsdatter k ug deres Datter 4 (alder) Mangers Prgj de Floen* 2 Merknad: (S/L: 83/20) Henhører under forestaaende Bruge. 001 Ole Mikkelsen m g Huusfader Huusmand uden Jord 64 (alder) Hammers Prgj. 002 Inger Larsdatter k g hans Kone 63 (alder) Bergen Folketeljinga de Floen* 1 Merknad: (S/L: 83/22) Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0436 Tolgen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0436 Tolgen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0436 Tolgen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0421 Vinger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0421 Vinger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0421 Vinger prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1150 Skudesnæs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1150 Skudesnæs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1150 Skudesnæs prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1134 Suledal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1134 Suledal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1134 Suledal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0419 Søndre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0419 Søndre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0419 Søndre Odalen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1561 Øxendal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1561 Øxendal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1561 Øxendal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1447 Indvigen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1447 Indvigen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1447 Indvigen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1445 Gloppen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1445 Gloppen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1445 Gloppen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1525 Stranden prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1525 Stranden prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1525 Stranden prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0811 Slemdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0811 Slemdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0811 Slemdal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0418 Nordre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0418 Nordre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0418 Nordre Odalen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1564 Stangvik prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1564 Stangvik prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1564 Stangvik prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0515 Vaage prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0515 Vaage prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0515 Vaage prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1567 Rindal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1567 Rindal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1567 Rindal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1246 Fjeld prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 1246 Fjeld prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 1246 Fjeld prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 02.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0726 Brunlanes prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0726 Brunlanes prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0726 Brunlanes prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1655 Bynes prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1655 Bynes prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1655 Bynes prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1254 Hammer prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1254 Hammer prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1254 Hammer prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0518 Nordre Fron prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0518 Nordre Fron prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0518 Nordre Fron prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1516 Ulfsten prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1516 Ulfsten prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1516 Ulfsten prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1441 Sellø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1441 Sellø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1441 Sellø prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1442 Daviken prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1442 Daviken prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1442 Daviken prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0234 Gjerdrum prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0234 Gjerdrum prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0234 Gjerdrum prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1541 Veø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1541 Veø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1541 Veø prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0420 Eidskog prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0420 Eidskog prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0420 Eidskog prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1152 Torvestad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1152 Torvestad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1152 Torvestad prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0519 Søndre Fron prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0519 Søndre Fron prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0519 Søndre Fron prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1938 Lyngen prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 1938 Lyngen prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 1938 Lyngen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0425 Aasnæs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0425 Aasnæs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0425 Aasnæs prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1417 Vig prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1417 Vig prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1417 Vig prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0621 Sigdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0621 Sigdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0621 Sigdal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0130 Tune prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0130 Tune prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0130 Tune prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1411 Evindvig prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1411 Evindvig prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1411 Evindvig prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0544 Østre Slidre prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0544 Østre Slidre prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0544 Østre Slidre prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0542 Nordre Aurdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0542 Nordre Aurdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0542 Nordre Aurdal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1714 Nedre Størdalen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1714 Nedre Størdalen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1714 Nedre Størdalen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0132 Frederiksstad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0132 Frederiksstad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0132 Frederiksstad prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1727 Beitstaden prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1727 Beitstaden prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1727 Beitstaden prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1245 Sund prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1245 Sund prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1245 Sund prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1443 Eid prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1443 Eid prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1443 Eid prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1636 Meldal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1636 Meldal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1636 Meldal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1617 Hitteren prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1617 Hitteren prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1617 Hitteren prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0719 Andebo prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0719 Andebo prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0719 Andebo prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0224 Urskaug prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0224 Urskaug prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0224 Urskaug prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0127 Skibtvedt prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0127 Skibtvedt prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0127 Skibtvedt prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0118 Aremark prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0118 Aremark prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0118 Aremark prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0822 Saude prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0822 Saude prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0822 Saude prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1734 Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1734 Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1734 Stod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0919 Froland prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0919 Froland prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0919 Froland prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0115 Skeberg prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0115 Skeberg prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0115 Skeberg prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0612 Hole prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0612 Hole prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0612 Hole prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1515 Herø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1515 Herø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1515 Herø prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1430 Indre Holmedal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1430 Indre Holmedal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1430 Indre Holmedal prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1720 Levanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1720 Levanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1720 Levanger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0226 Sørum prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0226 Sørum prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0226 Sørum prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0238 Nannestad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0238 Nannestad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0238 Nannestad prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1016 Øvrebø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1016 Øvrebø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1016 Øvrebø prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1249 Fanøe prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1249 Fanøe prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1249 Fanøe prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1519 Volden prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 1519 Volden prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 1519 Volden prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 02.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0813 Ejdanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0813 Ejdanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0813 Ejdanger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0422 Brandvold prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0422 Brandvold prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0422 Brandvold prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0514 Lom prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0514 Lom prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0514 Lom prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1531 Borgund prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1531 Borgund prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1531 Borgund prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0120 Rødenæs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0120 Rødenæs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0120 Rødenæs prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1612 Hevne prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1612 Hevne prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1612 Hevne prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1241 Fuse prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1241 Fuse prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1241 Fuse prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0511 Dovre prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0511 Dovre prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0511 Dovre prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1545 Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1545 Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1545 Akerø prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0125 Eidsberg prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0125 Eidsberg prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0125 Eidsberg prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0512 Lesje prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0512 Lesje prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0512 Lesje prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1653 Melhus prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1653 Melhus prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1653 Melhus prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0727 Hedrum prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0727 Hedrum prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0727 Hedrum prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0580 Sollien prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0580 Sollien prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0580 Sollien prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0128 Rakkestad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0128 Rakkestad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0128 Rakkestad prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 2011 Kautokeino prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 2011 Kautokeino prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 2011 Kautokeino prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 02.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0920 Øiestad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0920 Øiestad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0920 Øiestad prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1448 Stryn prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1448 Stryn prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1448 Stryn prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0237 Eidsvold prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0237 Eidsvold prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0237 Eidsvold prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1630 Aafjord prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1630 Aafjord prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1630 Aafjord prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0543 Vestre Slidre prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0543 Vestre Slidre prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0543 Vestre Slidre prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1012 Oddernæs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1012 Oddernæs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1012 Oddernæs prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1621 Ørland prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1621 Ørland prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1621 Ørland prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1130 Strand prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1130 Strand prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1130 Strand prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0629 Kongsberg prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0629 Kongsberg prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0629 Kongsberg prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1147 Avaldsnæs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1147 Avaldsnæs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1147 Avaldsnæs prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1833 Ranen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1833 Ranen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1833 Ranen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1415 Ladvik prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1415 Ladvik prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1415 Ladvik prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0545 Vang prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0545 Vang prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0545 Vang prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer